HOVÁ TŐNTEK A NÉMETJEINK?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOVÁ TŐNTEK A NÉMETJEINK?"

Átírás

1 HOVÁ TŐNTEK A NÉMETJEINK? A MAGYARORSZÁGI NÉMET KISEBBSÉG TÖRTÉNETE ÉS KÁLVÁRIÁJA A XX. SZÁZADBAN A XX. századi Közép-európai trauma, melyet Trianon testesít meg, nem csak a Kárpát-medencei magyarságot sújtotta, hanem a vele évszázadok óta együtt élı német anyanyelvő, ugyanakkor kevert identitású német közösséget is ban trianoni Magyarország legnagyobb nemzetisége a németség volt a maga fél milliós tömegével 1 (a lakosság 6,9 %-a), mely létszám az 1946-os kitelepítése után fıre, illetve drasztikusabb becslések szerint fıre csökkent 2. A veszteség óriási, azonban méltatlanul kevés figyelmet szentelt neki a közvélemény és a történetírás. Napjainkban, túllépve a Trianon okozta anakronisztikus érzelmeken, józanésszel érdemes vizsgálni a tragédia okait, melyet a legjobban egy-egy szenvedı fél (nemzetiség) története és nemzeti karakterisztikája képes feltárni. A hazai németeknél továbbá fontos szerepet játszott a német politika, azaz az anyaállamhoz és a nácizmushoz való viszony, mely 45 után fı vád volt a kitelepítésnél. A magyarországi és Közép-európai német-kérdés többszintő problémát testesít meg, nemcsak történelmi, de politikai és erkölcsi vonzata is van, példaértékősége ezért is jelentıs. 3 Mit mond a történelemtudomány? Elöljáróban szükséges összehasonlítani régiónk etnikai térképét a német kisebbség szempontjából. A történelmi Magyarország területén a trianoni békeszerzıdést megelızıen 1,9 millió ember vallotta magát német anyanyelvőnek, 4 nemzetiségőnek. Nagy létszáma 1 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században es népszámlálások szerint fő, ugyanakkor sokan nem merték bevallani, hogy németek, így a létszám fő körülire becsülhető. 3 A tanulmányban kisebbségi német politikusok beszédeit, írásait felhasználtuk és vállalkozunk a magyar politikai elit álláspontjának felvázolására is. A forráselemzés mellett monografikus igénnyel készült olyan munkákra támaszkodunk, mint például Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században, Bihari Mihály: Magyar politika , Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a XX. században, illetve a Magyarországi németek rövid története c. írás. Die Deutschen in Ungarn (letölthető: Forrás: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 4 Száray Miklós: Népességváltozás és anyanyelv a Kárpát-medencében (adattábla)

2 ellenére a német közösség nem volt egységes, eltérıen a többi nemzetiségtıl, nem élt egy etnikai tömbben: országszerte szétszórtan, urbanizált és iparosodott karakterébıl fakadóan nagyvárosok vonzáskörzetében helyezkedett el. Ennek egyik oka, hogy telepesként nem egy idıben érkeztek az országba, például az erdélyi szászok már a XIII. század óta jelen vannak és fontos részei különösen az erdélyi társadalmi rendnek. Ellentétes példaként a svábok a XIX. században a centrumokban és a Délvidéken telepedtek le és nem volt idejük, emellett fıleg érdekük beilleszkedni a magyar társadalmi, jogi és politikai rendszerbe egyes gondolkodók szerint nem koegzisztens részei az országnak. Ausztriához és Magyarországhoz főzıdı sajátos viszonyuk miatt a németek többsége a Monarchia kereteiben gondolkodott, nem volt céljuk az elszakadás, annak fölbomlasztása. Természetesen a korszak velejárója volt, hogy a környezı államok propagandája miatt egyes területeken, mint Dél-Erdélyben, az erdélyi szászokat sikerült félrevezetni és elszakadásra bírni, de a németek döntı többségére ez a magatartás nem volt jellemzı június 4. után a trianoni Magyarországon maradt német (29,2%-a a Kárpát-medencei németeknek, a továbbiakban csak össznémetek ), akik fıleg Baranya megyében és a Dunántúl nyugati határsávjában éltek. Az utódállamok közül Ausztriához került Burgenland, ahol német élt (16,1%-a az össznémeteknek). Ez a döntés számarányuknak köszönhetıen mondhatni a békeszerzıdés egyetlen igazságos pontja volt, mert itt legalább az etnikai elven nyugvó rendezés elvét alkalmazták. Jellemzıen az összes környezı államhoz kerültek jelentıs német közösségek. Ausztria után Csehszlovákia területén élt a monarchia utódállamai közül a legnagyobb német közösség, akik szudétanémeteknek 5 nevezték magukat. Létszámuk az 1931-es népszámlálás szerint a cseh tartományokban fıt tett ki (30 %-a a cseh lakosságnak), mely aránnyal a szudétanémetek képesek voltak jelentıs befolyást gyakorolni a politikai és gazdasági életre, ugyanakkor a náci Németország erısödésével részlegesen megbénítani az állam mőködését is 6. Csehszlovákia másik alkotórészében, Szlovákiában az úgy nevezett kárpátnémetek 7 éltek: létszámuk fıt tett ki (14 %-a az össznémeteknek). Érdekesség, hogy a kárpátnémetek az egyre radikálisabb, nacionalistább politikát folytató szudétanémetekkel szemben a II. világháborúig a szlovákiai magyarokkal egy platformon 5 Arnold Suppan: A szudétanémetek Prága és Bécs között. História 2002/8. szám 6 A csehszlovák belpolitikára a 30-as évektől fokozatos nyomás nehezedett a hitleri Németország felől. A fő vitapont a szudétanémetek helyzete volt, melynek védelmét a náci Németország felhasználta expanziós törekvéseire, Csehszlovákia felosztására és Lengyelország lerohanására. 7 Úgy nevezett cipszerek és mánták. Forrás: Esterházy és a szudétanémet politika. In: Esterházy János élete és mártírhalála

3 álltak, mind világnézetben, mind belpolitikában. Nitsch Andor, a szepességi németek vezetıje 1935-ben kijelentette, hogy a szlovenszkói németség érdekei teljesen eltérıek a szudétanémet érdekektıl, ezért az itteni németség nem támogatja a szudétanémet pártokat. 8 A Nagy- Romániához került németek (szászok) száma hasonló arányú volt, mint a magyarországiaké, fıt számláltak (29 %-a az össznémeteknek). A szászok ellene voltak a dualizmus kori magyar politikának, mivel a magyarosító politika korlátozta ıket, ezért az december 1-i gyulafehérvári csatlakozási győlésen Románia mellé álltak, feltételezve, hogy sorsuk jobbra fordul. Várakozásaikkal ellentétben azonban a román állam is asszimilációs politikát folytatott, ami a korábbi magyar intézkedéseknél drasztikusabb következményeket jelentett a szászokra nézve. Végül Jugoszláviára kell kitérni, ahol mintegy (16 %-a az össznémeteknek) német élt, fıleg a Vajdaságban, államhatárral elválasztva baranyai testvéreiktıl. Mivel e régió (a történelmi Délvidék) igen kevert volt és a németek aránya megközelítette az 1 millió fıt, ezért a világháború alatti hitleri koncepciókban a dél-dunántúli, baranyai, bácskai és temesi területeken élı németek önálló államának képe megjelent, Prinz Eugen Gau 9 néven. Mint a történelem igazolta, a II. világháború fı kiváltó okai közé sorolható a kisebbségi jogok biztosítása, melyet a hitleri politika ürügyként használt fel Európa lerohanására. A világháborús német vereség a térség német közösségeinek a sorsát is megpecsételte, a békekonferenciák döntöttek a lengyel, a cseh és a magyar területeken élı németek kitelepítésérıl, míg a jugoszláviai és a romániai németekre az elüldözés, a vagyonelkobzás és a megbélyegzés várt. Németek a magyar politikában A trianoni határokon belül a korábbi viszonyoktól eltérıen Magyarország mondhatni homogén állammá vált, lakosságának 10%-a maradt csak nemzetiség melyet döntıen az fıs németség és a fıs szlovákság alkotott. Relatív nagy létszámának köszönhetıen a németek augusztus 3.-án önszervezıdésbe kezdtek, megalapították a 8 Molnár Imre: Esterházy János élete és mártírhalála. In: 77.o. 9 Részlet Perjés Géza Bárdossy László és pere című munkájából: A Bácskából Telekihez érkező jelentések szerint a helyi svábság körében erősen magyarellenes népi német (volksdeutsch) agitáció indult meg, sőt olyan, a náci párt által kidolgozott tervekről is voltak hírek, amelyek szerint Bácska, Tolna és Baranya sváblakta területeit Prinz Eugen Gau néven Németországtól függő tartománnyá akarja szervezni. "

4 Magyarországi Német Népmővelıdési Egyesületet (MNNE, Volksbindungsverein), melynek elnöke a liberális Gratz Gusztáv volt. A korszellem hatásai nem csak a magyar elitre voltak hatással, a fasizmus és a nacionalizmus a németség körében is támogatókra lelt. Hitler hatalomra jutása után a hazai németség egy része úgy érezte, hogy érdekeit a nácizmus védi, vele szemben azonban egy a magyar államhoz lojális tömb is körvonalazódott. A náci politika igyekezett kihasználni minden lehetıséget arra, hogy befolyását növelje a térségben, ezért gyakori volt Magyarországgal szemben a vád, hogy a német kisebbséggel kedvezıtlenül bánik, melyet még a szudétanémet vezetı, Konrad Henlein is próbált kijelentéseivel alátámasztani. Henlein szavaival a németség magyarbarátága attól függ, hogy mennyire elégedett a trianoni Magyarország területén élı németség, emellett úgy vélte, hogy (a magyarországi) németségnek bizonyos panaszai vannak, amit minél hamarabb orvosolni kell 10. A korabeli magyar kisebbségpolitikára jellemzı volt a kisebbségi kultúra, fıleg a német, támogatása és az anyanyelvi oktatás biztosítása. A célja a kormánynak ezen intézkedésekkel az volt, hogy a nemzetközi politikában kedvezı képet alakítson ki magáról, ezáltal a határon túli magyarok helyzetét segítve az igazságos etnikai revíziót elérje. A Bethlen-kormány által 1923-ban megalkotott oktatási rendeletben, az úgy nevezett A-típusú népiskolákban, lehetıséget adtak a nemzetiségi tanulóknak a magyar és saját anyanyelvük tanulására, mely jogkör a késıbbi reformok 11 során szélesedett, tehát a náci propaganda által hangoztatott vád alaptalan és túlzó volt. Ugyanakkor a magyar politikai elitnek nem volt érdeke, hogy a németség politikailag megszervezze önmagát, elegendınek látta a kulturális autonómia biztosítását. Hitler hatalomra jutását követıen a harmadik utas politikai mozgalmak (Szabó Dezsı, Bajcsy- Zsilinszky Endre) és meghatározó gondolkodóik, illetve az Egységes Párt konzervatív szárnyát alkotó tradicionális elit (Bethlen István: a magyarországi németek könnyen felırlıdhetnek a két malomkı között 12, Teleki Pál) egyre jobban tartott a német befolyástól, melyet a hazai németekben látens módon megvalósulni láttak. Ezen mérsékelt csoportok elsısorban Németország és befolyásának ellenzıi voltak, közvetve pedig a német kisebbség asszimilációját tartották elırevezetınek. A németellenesség okai közé sorolható továbbá a pozícióféltés és az anyagi irigység is. A gazdasági világválságot a svábok kevésbé sínylették meg, így életszínvonaluk jelentısen a középosztályhoz közeledett, olykor meg is haladta azt. Illyés Gyula Pusztulás címő baranyai útirajzában a következıképp vélekedett a 10 In: Molnár 78.o december: nemzetiségi iskolarendeletben a B-típusú népiskolák alakításáról rendelkezik a kormány. 12 Bethlen István beszédei, 1940

5 német kisebbségrıl: Pusztul a magyarság, pusztít az egyke, tért hódít a németség, a nép vezetıi - beleértve az értelmiséget is - tétlenül nézik a nemzet döntı részét kitevı parasztság pusztulását, a nemzet felbomlásának szinte feltartóztathatatlan folyamatát. 13 Gratz Gusztáv, mint az MNNE elnöke, volt az összekötı kapocs a magyar politika és a német kisebbség között. Gratz célja az oktatás és kulturális jogok biztosítása és kiterjesztése volt, vele szemben azonban a náci hatások következtében szervezıdni kezdett egy radikális irányvonal, mely politikai jogokat és autonómiát követelt. Az március i Anschluss után Magyarország határos lett a német Birodalommal, mely az ország belpolitikájára és nemzetiségi politikájára is hatást gyakorolt ban Gratz Gusztáv a következı memorandumot intézte Darányi Kálmán miniszterelnök felé: Mindettıl eltekintve pedig az a meggyızıdésem, hogyha a dolgok úgy haladnak, mint eddig, akkor a túlzó elemek rövid idın belül magukkal fogják ragadni az egész magyarországi németséget. Komolyan gondolkozom azon, hogy nyíltan szembeszállnék a nyilvánosság elıtt és a parlamentben egyfelıl a Huss-Basch-féle agitációval és annak berlini támogatóival, másfelıl pedig azokkal a felfogásokkal, amelyek lehetetlenné teszik a túlzók elleni eredményes küzdelmet. A kérdés, amelyre feleletet kell találni az, hogy mit kellene tenni a német mozgalomnak helyes mederben való visszaterelésére november 26.-án Basch Ferenc vezetésével megalakult szudétanémet mintára a Magyarországi Németek Népi Szövetsége (Volksbund der Deutschen in Ungarn), mely váltást jelentett a többségi nemzethez való viszonyukban. A szervezet megalakulásával párhuzamosan Gratz lemondott tisztségérıl és visszavonult a politikától, mivel céljaiban és autonómiatervében jelentıs eltérések voltak, illetve a Volksbund által képviselt utat járhatatlannak tartotta. Basch a következıképp vélekedett a magyar kisebbségpolitikáról a Volksbund megalakulása után: "Az elmúlt évben gyakran volt alkalmam idehaza és külföldön magyar politikusokkal beszélgetni. Eme ıszinte beszélgetések során nem találtam közöttük senkit, aki végül be ne ismerte volna, hogy a német kérdés kezelésében alapvetı változásoknak kell beállniuk Magyarországon." 15 A II. világháború kitörésével Hitler a közép-európai népforgácsok egyesítésére kidolgozott egy újabb koncepciót, melynek lényege abban állt, hogy a kárpát-medencei és a 13 Kiss Mária Rita: Az ellenzéki politikai ideológiai irányzatok átalakulása a harmincas években 14 Gratz Gusztáv memoranduma Darányi Kálmán miniszterelnökhöz a Huss-Basch-féle mozgalom megfékezésének belpolitikai okokból tapasztalt akadályairól (letölthető: 15 Spannenberger Norbert: A Volksbund: Egy népcsoport nemzetiszocialista szervezete vagy emancipációs kisebbségi egyesület? Forrás: Günser Zeitung, november 27. (letölthető:

6 szudétanémeteket 16 a megszállt lengyel területekre kell telepíteni kolonistaként, kiterjesztve a német életteret. A magyarországi német közösség ezt a koncepciót igaz elutasította, de az államtól a Volksbundnak hitleri hátszéllel sikerült újabb engedményeket kicsikarni az oktatásban (saját kezeléső népiskoláik 17 lehettek), illetve a németséget kizárólagosan képviselı szervezetté nyilváníttatta magát. A világháború elırehaladtával a Volksbund epigonként követte a náci pártot, megalapították a Deutsche Jugendet, illetve az ideológiát éltetı nı- és diákszervezeteket alakítottak ki, 44. március 19. után pedig teljesen alárendelıdött a hitleri politikának. Nagyobb problémát jelentett az ország szuverenitásába való beavatkozás, miként Hitler többször önkéntes toborzást kért az SS-be és a Wehrmachtba, elıször fıben meghatározva. Az önkéntesek elfogyása után és a német megszállás bekövetkeztével 1944-tıl kényszertoborzásokat tartottak a német hadsereg hiányának kompenzálására. A toborzások alatt mintegy németet szállítottak el a frontra akaratuk ellenére, illetve telepítettek át a birodalomba. Kezdetben a magyar állam az önkéntesektıl megvonta a magyar állampolgárságot, de a kényszerő toborzások bekövetkeztével szigorított az állampolgárság elvesztésének a feltételein, így a kényszerítettek megtarthatták azt. Gratz Gusztáv 18 vezetésével a náci befolyással szemben megalakult a németek körében a Hőségmozgalom 19, mely a magyar állam mellett való kitartást és a magyarországi német identitást helyezte elıtérbe. A szervezet akár még a népiskolákról való lemondás árán is hő volt Magyarországhoz, azonban a német megszállás után a Sztójay-kormány betiltatta, Gratzot és vezetıit internálta. A nyílt szembeszállás a náci érzülető németekkel szemben azért példaértékő a hazai németek részérıl, mivel nem csak a megszálló hatalommal helyezkedtek szembe, hanem saját honfitársaikkal. Ezen ismeretek tükrében kell vizsgálni a kitelepítést és körülményeit. 16 A szudétanémeteknek Hitler kétféle koncepciót dolgozott ki: Csehországban döntő többségbe kerülni és elnyomni a cseheket, vagy a lengyel területeket kolonizálni népiskola, 3 polgári iskola, 2 gimnázium. 18 Gratz Gusztáv memoranduma Darányi Kálmán miniszterelnökhöz a Huss-Basch-féle mozgalom megfékezésének belpolitikai okokból tapasztalt akadályairól (letölthető: 19 Mit Treue zum Vaterland Hűséggel a hazához!. Forrás: Magyar Katolikus Lexikon

7 A kitelepítés 20 A vesztes világháború következtében benyomuló szovjet csapatok magyarországi jelenléte és az új politikai elit körvonalazódása, illetve a közvélemény német-és háború ellenessége a német kisebbséggel szembeni magatartásban testet öltött. A többség, hasonlóan a szomszédos országoknál bevett gyakorlathoz, 45-tıl kisebbségéhez úgy viszonyult, hogy az (a németség) eljátszotta jogait és kollektíven felelıs a II. világháború alatti cselekedeteiért. A következı két idézet alátámasztja, hogy a németek megítélése a magyar társadalomban és politikában rendkívül szélsıséges, a világháború után fıképp elutasító és kirekesztı volt. A népi írókhoz tartozó Kovács Imre 1945 áprilisában a magyar közhangulatot tükrözı szavaiban az alábbi módon vélekedett a német kisebbségrıl, stigmatizáló jelzıket használva volksbundistáknak nevezve ıket 21 : A svábság egy batyuval jött ide, egy batyuval is menjen. A svábok önmagukat szakították ki az ország testébıl, minden tettükkel azt bizonyították, hogy együtt éreznek a hitleri Németországgal. Most hát osztozzanak Németország sorsában. A svábokat ki fogjuk telepíteni. Távozzanak! Az nem lehet, hogy a legjobb földeket Volksbund-tagok foglalják el 22. Eckhardt Tibor, a kisgazdamozgalom emblematikus figurája, némileg másként vélekedett, új szempontokat emelve be a németségrıl szóló közbeszédbe: Ha megengedjük hogy a svábság német származása miatt üldözıbe vétessék, elveszítjük jogunkat, hogy saját magyar kisebbségeinket a trianoni határokon túl megvédjük. 23 A magyar társadalom diszkriminatív magatartása azért is érdekes, mivel alig egy évvel korábban átélte a Holokausztot 24, ahol hasonló számú embertömegrıl (saját állampolgárokról) mondott le az állam és a társadalom idegen hatalom nyomására. A németek kitelepítése kísértetiesen hasonló vonásokkal bír. Bibó István a tıle megszokott módon a közmorál szempontjait képviseli: ( ) mindenki, aki a svábok közül magyarnak vallotta magát (a II. világháborúban A szerz.), kitette magát bizonyos terrornak a jelen lévı vagy pláne a fenyegetı német hatalom részérıl. Ha már kitelepítésnek lennie kell, akkor ez szorítkozzon azokra, akik német nemzetiségőnek vallották magukat Die Vertreibung A magyarországi németek kitelepítésének jogi alapjai és előzményei. Forrás: ungarndeutsche.de 21 Az egész közösséget Volksbundistának tartva, nem vette figyelembe, hogy voltak köztük demokratikus értékrendet vallók is, illetve a Hűségmozgalomban résztvevők. 22 Yehuda Lahav: Svábok, magyarok a háború után. Forrás: Beszélő (Letölthető: 23 Ungváry Krisztián: Antiszemitizmus és németellenesség 24 Becslések szerint a Holokauszt áldozatainak száma főre tehető. Forrás: Romsics Ignác, Deportáltakat Gondozók Országos Bizottsága, Rágalmazásellenes Liga (ADL) 25 Bibó: 1945

8 1944 végén a szovjetek fokozatos bevonulásával rögtön született egy hadparancs, mely rendelkezett a német származású munkaképes állampolgárok deportálásáról malenkij robotra, mintegy fıt érintve (a szovjet parancsról a magyar kormány késın értesült). A Szovjetunió Közép-Európában megpróbált minél nagyobb embertömeget saját gazdaságának újraépítéséhez deportálni, ezért fıképp a gyıztes államokkal szembeni népcsoportokat használták fel, így a határon túli magyarokat és a hazai németeket is augusztusában a potsdami konferencián a gyıztes hatalmak döntöttek a lengyelországi és csehszlovákiai szudéta- és kárpátnémetek teljes, míg a magyarországiak részleges kitelepítésérıl. Bibó István irataiban a következı módon emlékezik meg a konferencián történtekrıl: A potsdami értekezletnek, gondolom, minden eszébe jutott, csak az nem, hogy Magyarországon ilyet elrendeljen, hiszen nem rendelt el Romániában, Jugoszláviában sem. Ezzel azonban a magyarországi svábok ügyébıl akta lett, s ha már felelni kellett a magyarok kérdésére, a legegyszerőbb az volt, hogy a lengyel és a cseh kitelepítésre vonatkozó határozatok mellé hozzácsapják a magyarországi németek kitelepítését is. 26 A SZEB az értekezleten elhangzottakra hivatkozva felszólította a magyar kormányt, hogy azonnal lásson hozzá német kitelepítéséhez, melyet az nem volt hajlandó elfogadni, mivel a teljes kitelepítés elfogadhatatlan álláspontot jelentett a helyzet rendezésére 27. A hazai németség háború utáni helyzetét a /1945 ME számú rendelet szabályozta, mely megfogalmazta, hogy: Németországba áttelepülni köteles az a magyar állampolgár, aki az utolsó népszámlálás (1941) alkalmával német nemzetiségőnek vagy anyanyelvőnek vallotta magát, vagy aki magyarosított nevét német hangzásúra változtatta vissza, továbbá aki a Volksbundnak vagy valamely fegyveres német alakulatnak (SS) tagja volt. 28 A magyar kormány a kitelepítést összekötötte a napirenden lévı földosztás során felmerült problémák kezelésével és a háborús bőnösnek kikiáltott csehszlovákiai magyarság ügyének rendezésével 29. A tulajdonelkobzással párhuzamban megvonták a németektıl a választójogot, az anyanyelven való oktatás jogát is, illetve az asszimiláció céljából intenzív széttelepítések kezdıdtek a tömb-német területeken (Baranya és Tolna megye). 26 Bibó István: A 45-ös sváb kitelepítés (Letölthető: 27 Zárójelben meg kell jegyezni, hogy ekkor a háborús veszteség (minimum fő), a malenkij robotra elhurcolás ( fő) és az elmenekülés miatt (nincs pontos adat, tízezres nagyságú) a németség száma főre volt tehető. 28 Magyar Közlöny: december 29. Forrás: német családtól kobozták el ezen időszakban birtokát, földjét és gazdaságát.

9 A magyar kormány nehéz nemzetközi helyzetét jelzi, hogy míg az országon belül a németség helyzetét kellett megoldania, addig határon túl, fıleg Csehszlovákiában, a magyarok tömeges kitelepítése ellen kellett küzdenie. E problémák mellett továbbá gondoskodnia kellett a délvidékrıl az anyaországba menekülı hányattatott sorsú bukovinai székelyekrıl, az Erdélybıl menekült magyarokról és a háborúban hontalanná váltak letelepítésérıl is. Az i - re a pontot az február 27-i csehszlovák-magyar lakosságcsere 30 tette, minek következtében felvidéki magyarnak kellett otthont találni, így kézenfekvı megoldásként szolgált (anyagi források hiányában) a németek kitelepítése, ezáltal szabad házhoz juttatása a menekült magyaroknak. Gyöngyösi János külügyminiszter kijelentésében, tükrözve a kormány álláspontját, elutasítja mind a kollektív bőnösséget, mind a német kisebbség diszkriminációját:...a demokratikus Magyarország kormánya kijelenti, hogy meggyızıdésével ellenkeznék a magyar állampolgároknak tisztán etnikai, származási ok miatti kitelepítése. Úgy ezt, mint a kollektív büntetések mindenféle faját helyteleníti január én indultak meg Magyarországról a SZEB 32 parancsára az elsı kitelepítettek vonatai a megszállási zónákra darabolt Németország felé. Pontos adatok hiányában csak megbecsülni lehet a kitelepítettek számát: az amerikai és a szovjet zónába megközelítıleg embert telepítettek ki, emellett a francia és az angol zónába is indultak vonatok, így a kitelepítettek (malenkij robot során elhurcoltakat is beleértve) létszáma fı körülire tehetı (minimális becslés, egyes adatok szerint fı). Ezen a napon továbbá kivégezték Basch Ferencet is háborús bőnösség és hazaárulás vádjával. Az 1949-es népszámláláson alig 22 ezren (az összlakosság 0.2%-a) merték német anyanyelvőnek vallani magukat, amely adat az üldöztetésnek köszönhetı. A valóságban német/sváb maradt Magyarországon, akik a késıbbiekben elindultak az asszimiláció útján 33. Kisebbségpolitikánk a XXI. században A demokratikus rendszerváltással a magyarországi kisebbségek újra megjelentek a közbeszédben, lehetıvé vált a létezésükrıl való diskurzus. A 93-as nemzetiségi törvényben a 30 Sikernek mondható az egyezmény, mivel a csehszlovák kormány az egész magyar közösséget ki akarta telepíteni, azonban ehhez a szövetséges hatalmak nem járultak hozzá, így csak ember megélhetését kellett megoldania a kormánynak. 31 Johann Till: Kiemelni és ártalmatlanná tenni a svábságot. Forrás: Beszélő (Letölthető: január 4-i kitelepítési rendelet ben a Magyar Dolgozók Pártja eltörölte a svábokat érintő osztályellenesség vádját, azonban kisebbségi jogaikat nem gyakorolhatták a pártállam internacionalista jellegéből fakadóan.

10 magyar állam biztosította az önkormányzatiság, a nyelvhasználat és a kulturális élet jogát (a 93-as törvényt a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény váltotta), ugyanakkor parlamenti képviseletüket napjainkig nem szabályozta. A jogi szabályozás mellett a morális tettek is fontosak: a bocsánatkérés és a megemlékezés elengedhetetlen eleme történelmünk megértésének. A 2011-es népszámlálási adatok szerint napjainkban fı vallja magát német nemzetiségőnek, mely létszámban az uniós tagság és jogok révén a Németországból visszatelepülık, de a munkavállalók is nagy arányt tesznek ki. A méltó megemlékezés érdekében az elsı sváb kitelepítettek vonatjának indulásának napját, január 19- ét a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává nyilvánította 2012-ben az Országgyőlés 34. Az emléknapot a parlamenti pártok egyöntetően szavazták meg, a Kereszténydemokrata Néppárt a következı közleményt adta ki az esemény jelentıségérıl: Az igazság akár ismételt kimondása, a meghurcoltaknak és előzötteknek járó tiszteletadás minden nemzetnek feladata és kötelessége. Különösen igaz ez a többségi nemzet és a nemzetiségek közösségei kapcsolatára. Ezek hozzájárulnak a nemzetiségi önismeret és a nemzetiségek önbecsülésének kialakításához, megerısítéséhez ben egy évtized botlása miatt egy közel ezer éves kapcsolatunk romlott meg a magyarországi németekkel. A korabeli magyar politikai elit úgy döntött, hogy eltávolítja ıket a nemzet testébıl. Radikálisan fogalmazva azt mondhatjuk, hogy a politika a korabeli standardnak megfelelıen viszonyultak a bőnös kisebbséghez. Nem vett viszont tudomást arról, hogy a környezı államokban a magyarság is kollektív bőnösnek lett kikiáltva és hasonló üldöztetést kellett elszenvednie. Nincsenek bőnös népek, csak bőnös egyének és bőnös indulatok. A kitelepítettek hiánya felbecsülhetetlen, csakúgy, mint a deportált zsidóságé, akik szintén közénk tartoztak. Azáltal, hogy a problémát 2013-ban is górcsı alá lehet venni, elemezni és megérteni, talán ráébredünk itt a Kárpát-medencében arra, hogy a békés együttélés közös érdekünk. 34 Keisz Ágoston: Nincstelenül távoztak a svábok Magyarországról (Letölthető: 35 KDNP: Legyen emléknap január 19-e. Forrás: Magyar Nemzet Online (Letölthető: és

11 FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM, FORRÁSJEGYZÉK 1. Szakirodalom Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században (Osiris, 2010) Molnár Imre: Esterházy János élete és mártírhalála (Méry Ratio, 2010) Bihari Mihály: Magyar politika (Osiris, 2011) Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a XX. században (Gondolat Kiadó Kör, 2008) 2. Tanulmányok, cikkek Die Deutschen in Ungarn: Magyarországi németek rövid története. Letöltés: (http://www.ldu.hu/menu/38/gallery/show_gallery/36) Arnold Suppan: A szudétanémetek Prága és Bécs között. Forrás: História 2002/8. szám. Letöltés: (http://www.historia.hu/archivum/2002/0208suppan.htm) Spannenberger Norbert: A Volksbund: Egy népcsoport nemzetiszocialista szervezete vagy emancipációs kisebbségi egyesület? Letöltés: (http://epa.oszk.hu/00800/00861/00016/ html) Perjés Géza: Bárdossy László és pere. Letöltés: (http://epa.oszk.hu/00000/00018/00015/06perjes.htm) Kiss Mária Rita: Az ellenzéki politikai ideológiai irányzatok átalakulása a harmincas években Yehuda Lahav: Svábok, magyarok a háború után. Forrás: Beszélı. Letöltés: (http://beszelo.c3.hu/02/0910/18lahav.htm) Ungváry Krisztián: Antiszemitizmus és németellenesség. Letöltés: (http://www.valtozast.hu/web/index.php?option=com_content&task=view&id=158) Johann Till: Kiemelni és ártalmatlanná tenni a svábságot. Megjelenés: március. Forrás: Beszélı. Letöltés: (http://beszelo.c3.hu/cikkek/%e2%80%9ekiemelni-esartalmatlanna-tenni-a-svabsagot%e2%80%9d) Keisz Ágoston: Nincstelenül távoztak a svábok Magyarországról. Megjelenés: Forrás: Origo. Letöltés: (http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/ asvabok-kitelepitese-magyarorszagrol.html)

12 KDNP: Legyen emléknap január 19-e. Megjelenés: Forrás: Magyar Nemzet Online. Letöltés: (http://mno.hu/belfold/kdnp-legyen-emleknap-januar-19-e ) 3. Források Bethlen István gróf beszédei és írásai. Letöltés: (http://mtdaportal.extra.hu/books/bethlen_istvan_grof_beszedei_es_irasai_1.pdf) Gratz Gusztáv memoranduma Darányi Kálmán miniszterelnökhöz a Huss-Basch-féle mozgalom megfékezésének belpolitikai okokból tapasztalt akadályairól. Letöltés: (http://dediserver.eu/hosting/ethnodoc/data/h_ pdf) Bibó István: A 45-ös sváb kitelepítés. Letöltés: (http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/oha/bibo.htm) Magyar Közlöny: december 29. Illyés Gyula: Pusztulás. Letöltés: (http://epa.oszk.hu/00000/00022/00562/17577.htm) ADATTÁBLÁK Száray Miklós: Népességváltozás és anyanyelv a Kárpát-medencében. Nemzeti Tankönyvkiadó, Letöltés: (http://www.ntk.hu/c/document_library/get_file?uuid=41a2bd82-34f4-437a-b148-7b89cb11f8f0&groupid=10801) Deportáltakat Gondozó Országos Bizottságának adatai. Letöltés: (http://www.degob.hu/index.php?showarticle=31) 2011-es népszámlálás. Letöltés: (http://www.ksh.hu/nepszamlalas/)

Németország szerepe az elsı bécsi döntés elıkészítésében

Németország szerepe az elsı bécsi döntés elıkészítésében SZARKA LÁSZLÓ Németország szerepe az elsı bécsi döntés elıkészítésében Öt nappal az elsı bécsi döntés megszületése után a Magyar Történelmi Társulat ünnepi nagygyőlést szervezett Budapesten. Fı szónokaként

Részletesebben

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 1 FORRÁSOK A KELET-KÖZÉPEURÓPAI KISEBBSÉGEK 20. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ 2. MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET ARCHÍVUMA ÉS ADATTÁRA Sorozatszerkesztõ:

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

DOI: 10.14750/ME.2013.004. PhD ÉRTEKEZÉS. Vallasek Magdolna Márta

DOI: 10.14750/ME.2013.004. PhD ÉRTEKEZÉS. Vallasek Magdolna Márta PhD ÉRTEKEZÉS Vallasek Magdolna Márta MISKOLC 2013 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vallasek Magdolna Márta A román nyugdíjrendszer fejlesztésének

Részletesebben

A Kárpát-medence magyar nyelvű zsidósága

A Kárpát-medence magyar nyelvű zsidósága FORRÁSOK Részlet dr. Kecskeméti Lipót nagyváradi neológ főrabbi beszédéből (1920) A zsidóság ne nemzet akarjon lenni. Legyen az, aminek lennie kell: vallási és erkölcsi alakulatnak. Vallás vagyunk és nem

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK Levelező Tagozat Európai Tanulmányok Szakirány A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA Magyarország

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947)

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) SZAKÁLY SÁNDOR TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) Az I. világháború a Magyar Királyság, mint az Osztrák-Magyar Monarchia társországa számára, 1918. november 3-án

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

ÖNRENDELKEZÉS, ÖNKORMÁNYZAT, REGIONALIZÁCIÓ, AUTONÓMIA

ÖNRENDELKEZÉS, ÖNKORMÁNYZAT, REGIONALIZÁCIÓ, AUTONÓMIA DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 3. No.2. (Summer 2012 Nyár) ÖNRENDELKEZÉS, ÖNKORMÁNYZAT, REGIONALIZÁCIÓ, AUTONÓMIA ARDAY LAJOS A hosszú 19. század -ban (1789-1914),

Részletesebben

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben Doktori (PhD-) értekezés Szerzı: Fodor Gyula Témavezetı: Prof. Dr. Süli-Zakar István Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NÉMET ISKOLAÜGY ÉS A KATOLIKUS FŐPAPOK A BETHLEN-KORMÁNY IDEJÉN

A MAGYARORSZÁGI NÉMET ISKOLAÜGY ÉS A KATOLIKUS FŐPAPOK A BETHLEN-KORMÁNY IDEJÉN VALLÁS OKTATÁS POLITIKA 127 GRÓSZ ANDRÁS A MAGYARORSZÁGI NÉMET ISKOLAÜGY ÉS A KATOLIKUS FŐPAPOK A BETHLEN-KORMÁNY IDEJÉN A trianoni Magyarországon az 1920-as népszámlálás eredménye alapján az addig társadalmi,

Részletesebben

ROMA KÖZÖSSÉGEK DÉLKELET-EURÓPÁBAN

ROMA KÖZÖSSÉGEK DÉLKELET-EURÓPÁBAN INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 5. No.1. (Spring 2014/1 tavasz) ROMA KÖZÖSSÉGEK DÉLKELET-EURÓPÁBAN FEKETE JÓZSEF GYÖRGY (Kivonat) Tanulmányunkban a cigányságot, 1 mint Délkelet-Európa legnagyobb

Részletesebben

Az első bécsi döntés megítélése a szlovák és a magyar történeti irodalomban

Az első bécsi döntés megítélése a szlovák és a magyar történeti irodalomban SALLAI GERGELY Az első bécsi döntés megítélése a szlovák és a magyar történeti irodalomban nikto nám nemôže zabránit, aby sme celému svetu neoznámili, že na slovenskom národe spáchaná bola vel ká krivda

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu Iktatószám: NEK-411/2011. Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Politikai-hatalmi változások az első világháborútól a másodikig

Politikai-hatalmi változások az első világháborútól a másodikig 31 Az első világháborút követő események Az első világháború politikai, katonai és gazdasági következményei Európa, az Osztrák-Magyar Monarchia, azon belül pedig a Mátyusföld számára sorsdöntő változást

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...8 Kronológia...

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM

2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM 2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 9 770039 809004 1 4 0 0 6 SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM Romsics Ignác: A Numerus Clausustól a Holokausztig Molnár Judit: A zsidók utazásának korlátozásától korlátlan deportálásukig

Részletesebben

Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében

Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FİISKOLA MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK Molnár József, Molnár D. István Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében

Részletesebben

AKuFF Hírmondó. VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom

AKuFF Hírmondó. VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom AKuFF Hírmondó VI. évfolyam, 20. szám 2010. március 20. Tartalom Az elnök előszava 2 Franziska Milbich-Münzer: A Budai hegységbe kivándoroltak A fekete erdeiek 3 Ercsey Dániel: Lehetnek-e segédtudományai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 0 9. s z e p t e m b e r - o k t ó b e r Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI... 4 Kormányzati program roma

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata V. évfolyam 2. szám, 2012/2. No. 17.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata V. évfolyam 2. szám, 2012/2. No. 17. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata V. évfolyam 2. szám, 2012/2. No. 17. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata TANÁCSADÓ

Részletesebben

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.1 TUDOMÁNYOS SZEMLE REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 REVÍZIÓ, PROPAGANDA: A. Sajti Enikô: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsatolások

Részletesebben

Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban

Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban SZABÓ ILDIKÓ Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban BEVEZETÉS Az itt következô tanulmány egy nagyobb munka része, amelyben a politikai szociológia egyik kevéssé kutatott

Részletesebben

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918 1938

Részletesebben