22.) Napirend: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22.) Napirend: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása"

Átírás

1 22.) Napirend: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása Keller László felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy rendkívül fontos az, hogy a mai nap döntésre jussanak, mert a civil szervezetek m ködése a támogatás nélkül igen nehéz, majdnem lehetetlen. Összességében 47, forintra érkezett igény a civil szervezetek részér l, a Képvisel -testület pedig 28 millió forintról dönthet, miután az Önkormányzat költségvetésében ekkora összeget biztosítottak forrásként erre a célra. El terjesztésében differenciált támogatást javasolt a civil szervezetek részére, természetesen a Képvisel -testület szabadon dönthet a differenciálás mértékér l, illetve az általa javasolt besorolásról, az elismert igényeknél mérlegelheti, hogy mik azok a civilek által megjelölt feladatok, amelyeket nem kíván támogatni és ezt közölheti is a civil szervezetekkel. A Képvisel -testület tagjai kézhez kapták azt a kiegészít anyagot, amely táblázatos formában mutatja be a pályázati feltételek teljesülését az egyes igényl knél, de magában az el terjesztésben is jelezte, hogy számos eltérés van a pályázati kiírás és a benyújtott pályázatok, illetve a rendelkezésre álló saját forrás és a megjelölt támogatási igény között. Tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést az OKSB, valamint a PGB tárgyalta. El ször Hajdu Ferenc képvisel urat, az OKSB elnökét kéri fel, ismertesse a Bizottság határozati javaslatát. Hajdu Ferenc ismerteti a Képvisel -testület tagjaival az OKSB határozati javaslatát. A Bizottság azt javasolja a Képvisel -testületnek, hogy a "Pályázat civilszervezetek és sportegyesületek számára" címet visel évi pályázati kiírásra beérkezett anyagok közül az alábbi keretösszegeket utalja át a pályázóknak azzal a megkötéssel, hogy a megfelel ségi táblázatban lev hiányosságokat az érintett civil szervezetek pótolják. TTC Labdarúgó Szakosztály 3, Ft, TTC RSG Szakosztály Ft, TTC Cselgáncs Szakosztály Ft, TTC Sakk Szakosztály Ft, TTC Yama Karate 1, Ft, TTC Wushu és Shaolin Kung-Fu 1, Ft, TTC Kézilabda Szakosztály Ft, TTC Vizitúra Szakosztály Ft, TTC elnökség Ft, TFC Ft, Törökbálinti Focisuli Egyesület Ft, TÉTE Ft, Törökbálint és Vidéke Horgászegyesület Ft, Grossturwaller Musikanten 1, Ft, Grossturwaller Tanzer Ft, Lendvai Károly Férfikórus 1, Ft, Törökbálinti Cantabile Kórus 1, Ft, Hagyomány rz Tánccsoport 1, Ft, Törökbálinti Hagyomány rz Svábkórus Ft, Törökbálinti Kamarakórus 1, Ft, Kultúra-043 Közalapítvány Ft, Napsugaras sz Ének- és Tánccsoport Ft, Sub Rosa Régizenei Együttes Ft, Sepr di János Kórusszövetség Ft, Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesülete 1, Ft, Törökbálinti Sváb Egyesület Ft, Kolping Család Egyesület Ft, Sz nyi Erzsébet Alapítvány Ft, Törökbálinti ÉKP Alapítvány Ft, Törökbálinti Idegen Nyelv Alapítvány Ft, Walla József Alapítvány Ft, Zimándy Iskolánkért M v. Alapítvány Ft, összesen:21, Ft. Fenti 28 millió forintos keret 80%-áról szóló bizottsági javaslat így 1, forintot elkülönített, amelyet a Bizottság kulturális céltartalékba javasol helyezni. Az OKSB felhívja a Képvisel -testület, a Polgármester és a Jegyz asszony figyelmét arra, hogy a bizottság fenti javaslattev i hatásköre nem egyeztethet össze az Önkormányzat 4/2000. (III. 10.) és 6/2003. (III. 24.) közm vel désr l szóló rendelete 10. (3) bekezdésében foglaltakat. Keller László felkéri Gáldi György képvisel urat, a PGB elnökét, ismertesse a Bizottság határozati javaslatát.

2 Gáldi György tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a PGB az egyéb kategóriába tartozó szervezetek között támogatásként 5, Ft felosztását javasolja, a következ k szerint. Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület Ft, Faluszépít Egyesület 1, Ft, Magyar Caritas Törökbálinti Szervezete Ft, Mozgáskorlátozottak Törökbálinti Egyesülete Ft, Nyugdíjas Klub Ft, Jóakarat Kör Ft, Baba-Mama Klub Ft, Harmatcsepp Keresztyén Játszóház Ft, Kolping Család Egyesület Ft, MDOSZ Ft, Sorsunk és Jöv nk Alapítvány Ft, Szabadházi Hegy Egyesület Ft, Szeretet Földje Alapítvány Ft, Tükörhegyi Közéleti Egyesület Ft, Árpád szobor céljára , összesen 5, Ft. Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az OKSB ülését követ en megvizsgálták Elnök úr felvetését és ennek során megállapították, hogy a TTC Vízitúra Szakosztálya nem nyújtott be pályázatot, ennek alapján a Képvisel -testület döntésével ellentétes az OKSB azon javaslata, hogy k is részesüljenek önkormányzati támogatásban. Ezt a tényt a döntés meghozatalánál kéri figyelembe venni. Ezen túlmen en felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy akik vezet ként érintettek valamelyik egyesületben, ezt a tényt az SZMSZ szerint jelentsék be. Dr. Gy rfi László kijelenti, hogy a TTC Vízitúra Szakosztály pályázatának másolata átvételi elismervénnyel együtt a birtokában van, ezért meglep déssel fogadja Polgármester úr bejelentését. Ráadásul még a tavalyi támogatásból kapott összeg fel nem használt részét is visszafizették és ez is a beszámolójuk részét képezte. Megjegyzi, hogy amennyiben minden egyesület érintett embereit eltiltanák a szavazástól, akkor a terem kiürülne. Keller László hangsúlyozza, hogy csupán arra kérte a Képvisel -testület tagjait, hogy az SZMSZ alapján jelentsék be érintettségüket. Gáldi György bejelenti, hogy olyan módosító javaslatokat kíván a Képvisel -testület elé terjeszteni, amelyek olyan civil szervezeteket is érintenek, amelyekhez vagy személy szerint, vagy családtagjai révén köze van. Elismeri, hogy a korábbi gyakorlatban a százalékos arány volt az alapelv, ezt az arányt azonban a Képvisel -testület dinamikusan kezelte. Ennek megfelel en az utolsó évben ez az arány az akkori Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozó kategóriában 22 %-ra emelkedett. Az arányokban a mostani pályázatok benyújtásánál is történt elmozdulás és ennek alapján az arány % volt, amib l a PGB 20 % felosztására tett javaslatot. Az is tény, hogy a tavalyi évben még a Pénzügyi Bizottság hatáskörében lev 3 szervezet esetében most az OKSB foglalt állást a támogatásról. Ez a 3 szervezet a következ : az Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesülete, a Sváb Egyesület, valamint a Kolping Család Egyesület és együttesen 1, forintos tételr l, azaz a teljes támogatási összeg 5,7 %-áról van szó. Amennyiben a Képvisel -testület ezt a javaslatot fogadja el, abban az esetben a teljes pályázati keretösszeg 25,7 %-a lesz a PGB által javasolt körbe tartozók támogatására fordítva, 74,3 % pedig az OKSB által kezelt körben kerül kiosztásra. Miután mindhárom szervezet jogosult a támogatásra, ezért ezzel a megoldással egyetért, hiszen amennyiben ezeket a szervezeteket is a 20 %-nyi részb l kellene részesíteni, az komoly problémát okozna. Megismételi a PGB ülésén tett javaslatát, amely szerint a két, karitatív munkát végz szervezet esetében a forintos támogatási eltérést mutató javaslat helyett a korábbi években követett gyakorlat szerint ezt a két szervezetet azonos mértékben támogassák. Emlékezteti a Képvisel -testület tagjait, hogy az eredeti határozati javaslat a Magyar Caritas Törökbálinti Szervezete részére forintos, míg a nagy hagyományokkal rendelkez Jóakaratkör részér forintos támogatást javasol. Ennek

3 alapján azt javasolja, hogy úgy a Magyar Caritas Törökbálinti Szervezetét, mint a Jóakaratkört ezer forinttal támogassák. Mindkét szervezet munkáját értékesnek, fontosnak tartja, de a differenciálással nem ért egyet. Másik javaslata az Árpád szobor céljára címzett forintos összegre vonatkozik. Azt indítványozza, hogy ezt az összeget osszák szét 3 nagy múltú és nagy taglétszámmal bíró törökbálinti civil szervezet között, mert véleménye szerint az Árpád szoborra nem gondoltak a pályázat kiírásánál. Ez a pályázat a törökbálinti civil szervezeteknek szól. Megjegyzi, hogy a korábbi években nem volt példa arra, hogy egyes civil szervezetek saját, egyéni pályázatuk mellett közös pályázatot is benyújtsanak. Véleménye szerint az Árpád szobor megvalósítását nem ebb l a pályázati keretb l kell támogatni. A forintot a következ k szerint javasolja felosztani: a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület támogatását forintra, míg a Nyugdíjasklub és a Mozgáskorlátozottak Törökbálinti Egyesülete támogatását ezer forintra javasolja felemelni. Hajdu Ferenc kijelenti, hogy a Polgármesteri Hivatal által rendelkezésére bocsátott munkaanyag tartalmazta a TTC Vízitúra Szakosztály pályázati kérelmét. Egyetért Gáldi György képvisel úrral abban, hogy a %-os felosztási arány nem merev, k bevésett alapelv. Az OKSB-t egyrészt az vezérelte, hogy 3 civil szervezet átkerült a Bizottság hatáskörébe, másrészt pedig a megsz nt, eddig az ISB hatáskörébe tartozó egyesületek is az OKSB hatáskörébe kerültek. Ilyen például a Törökbálint és Vidéke Horgászegyesület. Keller László megjegyzi, hogy az elosztási rendszert a Képvisel -testületnek kellene mérlegelnie és nem az egyes bizottságoknak. Hajdu Ferenc hangsúlyozza, hogy ez az OKSB javaslata és az SZMSZ szerint a Bizottság hatáskörébe tartozik a közm vel dési és sport célú pályázatokról javaslatok készítése. A Bizottság csupán ennek a feladatának tett eleget. Keller László felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy a Kolping Család Egyesület támogatása mindkét bizottsági javaslatban szerepel, az egyik helyen Ft, a másik helyen pedig Ft összeggel. Kéri a Képvisel -testület tagjainak ezzel kapcsolatos javaslatát. Csuka Attila 5 perc szünetet kér. Keller László az SZMSZ alapján szünetet rendel el. Szünet után megadja a szót Csuka Attila képvisel úrnak. Csuka Attila a PGB határozati javaslatához terjeszt be módosító javaslatot. A Kolping Család Egyesület részére a forintos támogatást javasolja, míg a felszabaduló Ft felosztását az alábbiak szerint javasolja. A Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület támogatási összegét emeljék meg forinttal forintra, a Mozgáskorlátozottak Törökbálinti Egyesületének támogatását forinttal emeljék meg forintra, a Jóakaratkör támogatása forinttal megemelve Ft legyen, a Harmatcsepp Keresztyén Játszóház támogatása forinttal megemelve Ft legyen, a Szeretet Földje Alapítvány támogatását pedig forinttal megemelve Ft legyen a támogatás összege. Fürész János véleménye szerint nagyok az aránytalanságok és az elosztásban szerepet kap az ismeretek hiánya is. Ki tudja például, hogy a Focisuli hány gyereket foglalkoztat és hol,

4 milyen bajnokságban játszik? A TFC forintot kap és bajnokságban játszik! A pályázati kiírás egyik feltétele az volt, hogy a választásokon induló szervezet nem kaphat önkormányzati támogatást, ugyanakkor a Tükörhegyi Közéleti Egyesületet támogatni kívánják! Gáldi György örömmel fogadja, hogy a PGB hatáskörébe tartozó szervezetek esetében a Bizottság által javasolt támogatás összegét több esetben is emelni kívánják, de ennek ellenére fenntartja az aránytalanságok felszámolására, illetve az Árpád szobor támogatására vonatkozó javaslatát és arra kéri Keller László Polgármester urat, hogy ezeket a javaslatokat bocsássa szavazásra. Keller László tudomása szerint a TTC Vízitúra Szakosztály Elnöke is elismerte, hogy pályázatot nem adtak be, csupán a tavalyi évre vonatkozó elszámolást nyújtották be. Dr. Gy rfi László ismételten kijelenti, hogy beadták a pályázatot. Keller László szavazásra bocsátja az Árpád szobor céljára nyújtandó forintos támogatással kapcsolatos javaslatot, amely szerint erre a támogatásra ne kerüljön sor, hiszen ez a pályázat egyesületek és nem szobrok támogatására lett kiírva. Csuka Attila azt javasolja, hogy ezt az összeget helyezzék céltartalékba kulturális célokra és amikor majd rendez dik a szobor céljára kijelölt terület tulajdoni viszonya, akkor térjenek vissza erre a kérdésre. Az 5 egyesület egyébként Polgármester úrhoz is és a Képvisel -testület minden tagjához is eljuttatta azt a levelet, amiben meghatalmazták az Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesületét arra, hogy a támogatás elnyerése esetén ezt az összeget a számláján kezelje. Véleménye szerint erre a célra nem kellene máshonnan pénzt átcsoportosítani és miután ez az 5 civil szervezet része a törökbálinti civil szervezeteknek és most közösen lépnek fel egy meghatározott cél érdekében, ezért ez a kérelem is befogadható ebbe a pályázati keretbe. Keller László hangsúlyozza, hogy a napirendi pont keretében a Képvisel -testület benyújtott pályázatokat értékel, benyújtott pályázatokról dönt. A pályázati feltételekr l is a Képvisel testület döntött. Az Árpád-szobor nem nyújtott be pályázatot, az 5 civil szervezet sem. Az az 5 civil szervezet, amelyik megfogalmazta az Árpád-szoborral kapcsolatos beadványát, egyébként pályázott és az pályázatukban szerepeltetni lehetett volna ezt a célt. Kijelenti, hogy a költségvetésben nem szerepel kulturális céltartalék, ezért ezt a határozati javaslatot nem támogatja. A fel nem osztott összeg ottmarad ezen az el irányzaton és majd a Képvisel testület fog dönteni a felhasználásáról. Kizárólag ilyen értelm határozati javaslat elfogadását tudja támogatni. Dr. Somogyvári Gyula megjegyzi, hogy még terület sem áll rendelkezésre, de már a szobor építésér l folyik a vita! Ugyanakkor a ma kézhez kapott anyagban ugyanez a társaság további 5 millió forintot kér ennek a szobornak a megvalósítására. Ha a szobor összességében 5 millió forintba kerül, minek kérik a forintot? Csuka Attila megjegyzi, hogy nem kötelez a teljes összeget most azonnal felosztani. Az Árpád-szobornál nyilvánvalóan nem forintról van szó, hiszen az OKSB javaslatában is szerepel erre a célra 1, Ft, ez tehát az 5 millió forint %-a és amennyiben az Önkormányzat ezzel az összeggel hozzájárul a szobor felállításának költségeihez, ez elfogadható mérték. Ezzel az összeggel az Önkormányzat csak az

5 anyagköltséget fedezi és bízik abban, hogy az összeg további részét a civil szervezet saját er l el fogja teremteni. Ezt az összeget pedig a terület tulajdonviszonyainak rendezéséig, tisztázásáig céltartalékba javasolták helyezni. Dr. Gy rfi László felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy Árpád halálának évfordulója ebben az évben lesz, ezért ezt az ügyet fel kell karolni, annak érdekében, hogy a szobor még ebben az évben felállításra kerüljön. A területet már megszerezték, de még számtalan hivatali intéznivaló hátra van. Keller László kijelenti, hogy még a terület megszerzése sem történt meg, miután a terület védelem alatt áll. Kéri a Képvisel -testület tagjainak további kérdéseit, észrevételeit, javaslatait. Miután a napirendi ponthoz további hozzászólás nincs, határozathozatalra kéri a Képvisel -testület tagjait. A PGB az el terjesztésben foglalt határozati javaslathoz módosító javaslatot nyújtott be, majd az újabb módosító javaslat azt indítványozta, hogy az Árpádszobor céljára megjelenített forintot hagyják az el irányzatban és most ezzel kapcsolatban ne jelöljenek meg célt. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az Árpád-szobor céljára megjelenített forintot hagyják az el irányzatban és most ezzel kapcsolatban ne jelöljenek meg célt, az az igen gombot nyomja meg. Igen: 13 Ellene: 2 Tartózkodás: 1 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi, Keller László a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány támogatására érkezett módosító javaslatot bocsátja szavazásra, amely szerint az Alapítványt forinttal támogassa az Önkormányzat. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, az az igen gombot nyomja meg. Igen: 12 Ellene: 0 Tartózkodás: 4 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi, Keller László a Kolping Család Egyesület támogatására érkezett javaslatot bocsátja szavazásra, amely szerint a Kolping Család Egyesület támogatása ne szerepeljen a PGB javaslatában. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, az az igen gombot nyomja meg. Igen: 15 Ellene: 0 Tartózkodás: 1 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi,

6 Keller László a Harmatcsepp Keresztyén Játszóház forintos, a Jóakaratkör forintos, a Nyugdíjasklub forintos, a Mozgáskorlátozottak Törökbálinti Egyesülete forintos, valamint a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület forintos támogatására érkezett módosító javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri a Képvisel testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, az az igen gombot nyomja meg. Igen: 13 Ellene: 0 Tartózkodás: 3 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi, Keller László a Magyar Caritas Törökbálinti Szervezete és a Jóakaratkör részére együttesen biztosított pályázati támogatás megfelezésére érkezett javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy ezer forinttal támogassák a két karitatív szervezetet, az az igen gombot nyomja meg. Döntéshozatalkor 16 f van jelen. Igen: 6 Ellene: 3 Tartózkodás: 7 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi, Közbens döntés: A Képvisel -testület elutasította azt a módosító javaslatot, amely szerint a Magyar Caritas Törökbálinti Szervezete és a Jóakaratkör támogatása egyaránt ezer forint legyen. (6 igen, 3 ellene, 7 tartózkodás, 2 távollev ) Keller László éri a Képvisel -testület tagjait, aki az elhangzott módosításokkal együtt egyetért a PGB javaslatával, az az igen gombot nyomja meg. Igen: 12 Ellene: 0 Tartózkodás: 4 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi,

7 Keller László az OKSB hatáskörébe tartozó civil szervezetek támogatásáról szóló határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Az OKSB 21, Ft összértékre nyújtott be javaslatot. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki egyetért az OKSB által javasolt felosztással, az az igen gombot nyomja meg. Határozathozatalkor 15 f van jelen. Igen: 12 Ellene: 1 Tartózkodás: 2 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi,, Fürész János Keller László az OKSB módosító javaslatát bocsátja szavazásra, amely szerint a fel nem osztott el irányzat-maradványról a Képvisel -testület a kés bbiekben dönt. Kéri a Képvisel testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, az az igen gombot nyomja meg. Igen: 15 Ellene: 0 Tartózkodás: 1 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi, Keller László az OKSB azon javaslatát bocsátja szavazásra, amely szerint a Képvisel testület hívja fel a polgármester és a jegyz figyelmét arra, hogy az OKSB fenti javaslattev i hatásköre nem egyeztethet össze az Önkormányzat 4/2000. (III. 10.) és 6/2003. (III. 24.) közm vel désr l szóló rendeletének 10. (3) bekezdésében foglaltakkal. A javaslattal kapcsolatban megjegyzi, hogy a most értékelt pályázat nem közm vel dési pályázat volt, hanem a civil szervezetek részére kiírt pályázat. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki egyetért az OKSB határozati javaslatával, az az igen gombot nyomja meg. Igen: 11 Ellene: 2 Tartózkodás: 3 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi, Keller László kéri a Képvisel -testület tagjait, aki az elhangzott és elfogadott módosításokkal együtt egyetért a civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról szóló határozati javaslattal, az az igen gombot nyomja meg.

8 Igen: 11 Ellene: 2 Tartózkodás: 3 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi, 142/2007. (IV. 26.) ÖK: A Képvisel -testület 1. a "Pályázat civilszervezetek és sportegyesületek számára" címet visel évi pályázati kiírásra beérkezett anyagok közül az alábbi OKSB hatáskörébe tartozó - keretösszegeket utalja át a kulturális és sportegyesületek részére azzal a megkötéssel, hogy a megfelel ségi táblázatban lev hiányosságokat az érintett civil szervezetek pótolják. TTC Labdarúgó Szakosztály 3, Ft, TTC RSG Szakosztály Ft, TTC Cselgáncs Szakosztály Ft, TTC Sakk Szakosztály Ft, TTC Yama Karate 1, Ft, TTC Wushu és Shaolin Kung-Fu 1, Ft, TTC Kézilabda Szakosztály Ft, TTC Vizitúra Szakosztály Ft, TTC elnökség Ft, TFC Ft, Törökbálinti Focisuli Egyesület Ft, TÉTE Ft, Törökbálint és Vidéke Horgászegyesület Ft, Grossturwaller Musikanten 1, Ft, Grossturwaller Tanzer Ft, Lendvai Károly Férfikórus 1, Ft, Törökbálinti Cantabile Kórus 1, Ft, Hagyomány rz Tánccsoport 1, Ft, Törökbálinti Hagyomány rz Svábkórus Ft, Törökbálinti Kamarakórus 1, Ft, Kultúra-043 Közalapítvány Ft, Napsugaras sz Ének- és Tánccsoport Ft, Sub Rosa Régizenei Együttes Ft, Sepr di János Kórusszövetség Ft, Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesülete 1, Ft, Törökbálinti Sváb Egyesület Ft, Kolping Család Egyesület Ft, Sz nyi Erzsébet Alapítvány Ft, Törökbálinti ÉKP Alapítvány Ft, Törökbálinti Idegen Nyelv Alapítvány Ft, Walla József Alapítvány Ft, Zimándy Iskolánkért M v. Alapítvány Ft

9 Összesen:21, Ft. (12 igen, 1 ellene, 2 tartózkodás, 3 távollev ) 2. A "Pályázat civilszervezetek és sportegyesületek számára" címet visel évi pályázati kiírásra beérkezett anyagok közül az alábbi PGB hatáskörébe tartozó keretösszegeket utalja át a kulturális és sportegyesületek részére azzal a megkötéssel, hogy a megfelel ségi táblázatban lev hiányosságokat az érintett civil szervezetek pótolják. Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület Ft Faluszépít Egyesület 1, Ft Magyar Caritas Ft Mozgáskorlátozottak Törökbálinti Egyesülete Ft Nyugdíjas Klub Ft Jóakarat Kör Ft Baba-Mama Klub Ft Harmatcsepp Keresztyén Játszóház Ft MDOSZ Ft Sorsunk és Jöv nk Alapítvány Ft Szabadházi Hegy Egyesület Ft Szeretet Földje Alapítvány Ft Tükörhegyi Közéleti Egyesület Ft Összesen 5, (12 igen, 4 tartózkodás, 2 távollev ) Az Árpád szobor felállítására tervezett forintot el irányzatban hagyja. (13 igen, 2 ellene, 1 tartózkodás, 2 távollev ) 3. A Képvisel -testület a fel nem osztott el irányzat-maradványról a kés bbiekben dönt. (15 igen, 1 tartózkodás, 2 távollev ) 4. A Képvisel -testület felhívja a polgármester és a jegyz asszony figyelmét arra, hogy az OKSB fenti javaslattev i hatásköre nem egyeztethet össze az Önkormányzat 4/2000. (III. 10.) és 6/2003. (III. 24.) közm vel désr l szóló rendeletének 10. (3) bekezdésében foglaltakkal. (11 igen, 2 ellene, 3 tartózkodás, 2 távollev ) Felel s: polgármester Határid : folyamatos

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2014. Határozatok száma: 1-2/2014 (01.08.) Rendeletek száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. január 8-án megtartott

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2011. Határozatok száma: 1/2010. (I.25.) JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. május 31. napján 17:00 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 1-46-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2015. február 19-én 16.00 órakor kezdődő üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

1. Virágos Enyingért, Szép Környezetért felhívás

1. Virágos Enyingért, Szép Környezetért felhívás Jegyzőkönyv Készült a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. május 13. napján tartott üléséről Az ülés helye: A Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. június 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén Időpont: 2014. május 20., du. 15.00 óra Helyszín: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. (Ügyfélszolgálati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-14//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Alapítvány Páty Fejlesztéséért 2071 Páty, Kossuth u. 83. Levelezési cím: 2071 Páty, Dobogó u. 1040/6

Alapítvány Páty Fejlesztéséért 2071 Páty, Kossuth u. 83. Levelezési cím: 2071 Páty, Dobogó u. 1040/6 Jegyzőkönyv a 2009. március 23-i kuratóriumi ülésről Időpont: 2008. március 23. hétfő 19:00 óra Hely: Paagh Étterem (Páty, Rákóczi u. 42.) A mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint a kuratórium tagjai

Részletesebben