22.) Napirend: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22.) Napirend: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása"

Átírás

1 22.) Napirend: Civil szervezetek pályázatainak elbírálása Keller László felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy rendkívül fontos az, hogy a mai nap döntésre jussanak, mert a civil szervezetek m ködése a támogatás nélkül igen nehéz, majdnem lehetetlen. Összességében 47, forintra érkezett igény a civil szervezetek részér l, a Képvisel -testület pedig 28 millió forintról dönthet, miután az Önkormányzat költségvetésében ekkora összeget biztosítottak forrásként erre a célra. El terjesztésében differenciált támogatást javasolt a civil szervezetek részére, természetesen a Képvisel -testület szabadon dönthet a differenciálás mértékér l, illetve az általa javasolt besorolásról, az elismert igényeknél mérlegelheti, hogy mik azok a civilek által megjelölt feladatok, amelyeket nem kíván támogatni és ezt közölheti is a civil szervezetekkel. A Képvisel -testület tagjai kézhez kapták azt a kiegészít anyagot, amely táblázatos formában mutatja be a pályázati feltételek teljesülését az egyes igényl knél, de magában az el terjesztésben is jelezte, hogy számos eltérés van a pályázati kiírás és a benyújtott pályázatok, illetve a rendelkezésre álló saját forrás és a megjelölt támogatási igény között. Tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést az OKSB, valamint a PGB tárgyalta. El ször Hajdu Ferenc képvisel urat, az OKSB elnökét kéri fel, ismertesse a Bizottság határozati javaslatát. Hajdu Ferenc ismerteti a Képvisel -testület tagjaival az OKSB határozati javaslatát. A Bizottság azt javasolja a Képvisel -testületnek, hogy a "Pályázat civilszervezetek és sportegyesületek számára" címet visel évi pályázati kiírásra beérkezett anyagok közül az alábbi keretösszegeket utalja át a pályázóknak azzal a megkötéssel, hogy a megfelel ségi táblázatban lev hiányosságokat az érintett civil szervezetek pótolják. TTC Labdarúgó Szakosztály 3, Ft, TTC RSG Szakosztály Ft, TTC Cselgáncs Szakosztály Ft, TTC Sakk Szakosztály Ft, TTC Yama Karate 1, Ft, TTC Wushu és Shaolin Kung-Fu 1, Ft, TTC Kézilabda Szakosztály Ft, TTC Vizitúra Szakosztály Ft, TTC elnökség Ft, TFC Ft, Törökbálinti Focisuli Egyesület Ft, TÉTE Ft, Törökbálint és Vidéke Horgászegyesület Ft, Grossturwaller Musikanten 1, Ft, Grossturwaller Tanzer Ft, Lendvai Károly Férfikórus 1, Ft, Törökbálinti Cantabile Kórus 1, Ft, Hagyomány rz Tánccsoport 1, Ft, Törökbálinti Hagyomány rz Svábkórus Ft, Törökbálinti Kamarakórus 1, Ft, Kultúra-043 Közalapítvány Ft, Napsugaras sz Ének- és Tánccsoport Ft, Sub Rosa Régizenei Együttes Ft, Sepr di János Kórusszövetség Ft, Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesülete 1, Ft, Törökbálinti Sváb Egyesület Ft, Kolping Család Egyesület Ft, Sz nyi Erzsébet Alapítvány Ft, Törökbálinti ÉKP Alapítvány Ft, Törökbálinti Idegen Nyelv Alapítvány Ft, Walla József Alapítvány Ft, Zimándy Iskolánkért M v. Alapítvány Ft, összesen:21, Ft. Fenti 28 millió forintos keret 80%-áról szóló bizottsági javaslat így 1, forintot elkülönített, amelyet a Bizottság kulturális céltartalékba javasol helyezni. Az OKSB felhívja a Képvisel -testület, a Polgármester és a Jegyz asszony figyelmét arra, hogy a bizottság fenti javaslattev i hatásköre nem egyeztethet össze az Önkormányzat 4/2000. (III. 10.) és 6/2003. (III. 24.) közm vel désr l szóló rendelete 10. (3) bekezdésében foglaltakat. Keller László felkéri Gáldi György képvisel urat, a PGB elnökét, ismertesse a Bizottság határozati javaslatát.

2 Gáldi György tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a PGB az egyéb kategóriába tartozó szervezetek között támogatásként 5, Ft felosztását javasolja, a következ k szerint. Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület Ft, Faluszépít Egyesület 1, Ft, Magyar Caritas Törökbálinti Szervezete Ft, Mozgáskorlátozottak Törökbálinti Egyesülete Ft, Nyugdíjas Klub Ft, Jóakarat Kör Ft, Baba-Mama Klub Ft, Harmatcsepp Keresztyén Játszóház Ft, Kolping Család Egyesület Ft, MDOSZ Ft, Sorsunk és Jöv nk Alapítvány Ft, Szabadházi Hegy Egyesület Ft, Szeretet Földje Alapítvány Ft, Tükörhegyi Közéleti Egyesület Ft, Árpád szobor céljára , összesen 5, Ft. Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az OKSB ülését követ en megvizsgálták Elnök úr felvetését és ennek során megállapították, hogy a TTC Vízitúra Szakosztálya nem nyújtott be pályázatot, ennek alapján a Képvisel -testület döntésével ellentétes az OKSB azon javaslata, hogy k is részesüljenek önkormányzati támogatásban. Ezt a tényt a döntés meghozatalánál kéri figyelembe venni. Ezen túlmen en felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy akik vezet ként érintettek valamelyik egyesületben, ezt a tényt az SZMSZ szerint jelentsék be. Dr. Gy rfi László kijelenti, hogy a TTC Vízitúra Szakosztály pályázatának másolata átvételi elismervénnyel együtt a birtokában van, ezért meglep déssel fogadja Polgármester úr bejelentését. Ráadásul még a tavalyi támogatásból kapott összeg fel nem használt részét is visszafizették és ez is a beszámolójuk részét képezte. Megjegyzi, hogy amennyiben minden egyesület érintett embereit eltiltanák a szavazástól, akkor a terem kiürülne. Keller László hangsúlyozza, hogy csupán arra kérte a Képvisel -testület tagjait, hogy az SZMSZ alapján jelentsék be érintettségüket. Gáldi György bejelenti, hogy olyan módosító javaslatokat kíván a Képvisel -testület elé terjeszteni, amelyek olyan civil szervezeteket is érintenek, amelyekhez vagy személy szerint, vagy családtagjai révén köze van. Elismeri, hogy a korábbi gyakorlatban a százalékos arány volt az alapelv, ezt az arányt azonban a Képvisel -testület dinamikusan kezelte. Ennek megfelel en az utolsó évben ez az arány az akkori Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozó kategóriában 22 %-ra emelkedett. Az arányokban a mostani pályázatok benyújtásánál is történt elmozdulás és ennek alapján az arány % volt, amib l a PGB 20 % felosztására tett javaslatot. Az is tény, hogy a tavalyi évben még a Pénzügyi Bizottság hatáskörében lev 3 szervezet esetében most az OKSB foglalt állást a támogatásról. Ez a 3 szervezet a következ : az Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesülete, a Sváb Egyesület, valamint a Kolping Család Egyesület és együttesen 1, forintos tételr l, azaz a teljes támogatási összeg 5,7 %-áról van szó. Amennyiben a Képvisel -testület ezt a javaslatot fogadja el, abban az esetben a teljes pályázati keretösszeg 25,7 %-a lesz a PGB által javasolt körbe tartozók támogatására fordítva, 74,3 % pedig az OKSB által kezelt körben kerül kiosztásra. Miután mindhárom szervezet jogosult a támogatásra, ezért ezzel a megoldással egyetért, hiszen amennyiben ezeket a szervezeteket is a 20 %-nyi részb l kellene részesíteni, az komoly problémát okozna. Megismételi a PGB ülésén tett javaslatát, amely szerint a két, karitatív munkát végz szervezet esetében a forintos támogatási eltérést mutató javaslat helyett a korábbi években követett gyakorlat szerint ezt a két szervezetet azonos mértékben támogassák. Emlékezteti a Képvisel -testület tagjait, hogy az eredeti határozati javaslat a Magyar Caritas Törökbálinti Szervezete részére forintos, míg a nagy hagyományokkal rendelkez Jóakaratkör részér forintos támogatást javasol. Ennek

3 alapján azt javasolja, hogy úgy a Magyar Caritas Törökbálinti Szervezetét, mint a Jóakaratkört ezer forinttal támogassák. Mindkét szervezet munkáját értékesnek, fontosnak tartja, de a differenciálással nem ért egyet. Másik javaslata az Árpád szobor céljára címzett forintos összegre vonatkozik. Azt indítványozza, hogy ezt az összeget osszák szét 3 nagy múltú és nagy taglétszámmal bíró törökbálinti civil szervezet között, mert véleménye szerint az Árpád szoborra nem gondoltak a pályázat kiírásánál. Ez a pályázat a törökbálinti civil szervezeteknek szól. Megjegyzi, hogy a korábbi években nem volt példa arra, hogy egyes civil szervezetek saját, egyéni pályázatuk mellett közös pályázatot is benyújtsanak. Véleménye szerint az Árpád szobor megvalósítását nem ebb l a pályázati keretb l kell támogatni. A forintot a következ k szerint javasolja felosztani: a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület támogatását forintra, míg a Nyugdíjasklub és a Mozgáskorlátozottak Törökbálinti Egyesülete támogatását ezer forintra javasolja felemelni. Hajdu Ferenc kijelenti, hogy a Polgármesteri Hivatal által rendelkezésére bocsátott munkaanyag tartalmazta a TTC Vízitúra Szakosztály pályázati kérelmét. Egyetért Gáldi György képvisel úrral abban, hogy a %-os felosztási arány nem merev, k bevésett alapelv. Az OKSB-t egyrészt az vezérelte, hogy 3 civil szervezet átkerült a Bizottság hatáskörébe, másrészt pedig a megsz nt, eddig az ISB hatáskörébe tartozó egyesületek is az OKSB hatáskörébe kerültek. Ilyen például a Törökbálint és Vidéke Horgászegyesület. Keller László megjegyzi, hogy az elosztási rendszert a Képvisel -testületnek kellene mérlegelnie és nem az egyes bizottságoknak. Hajdu Ferenc hangsúlyozza, hogy ez az OKSB javaslata és az SZMSZ szerint a Bizottság hatáskörébe tartozik a közm vel dési és sport célú pályázatokról javaslatok készítése. A Bizottság csupán ennek a feladatának tett eleget. Keller László felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy a Kolping Család Egyesület támogatása mindkét bizottsági javaslatban szerepel, az egyik helyen Ft, a másik helyen pedig Ft összeggel. Kéri a Képvisel -testület tagjainak ezzel kapcsolatos javaslatát. Csuka Attila 5 perc szünetet kér. Keller László az SZMSZ alapján szünetet rendel el. Szünet után megadja a szót Csuka Attila képvisel úrnak. Csuka Attila a PGB határozati javaslatához terjeszt be módosító javaslatot. A Kolping Család Egyesület részére a forintos támogatást javasolja, míg a felszabaduló Ft felosztását az alábbiak szerint javasolja. A Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület támogatási összegét emeljék meg forinttal forintra, a Mozgáskorlátozottak Törökbálinti Egyesületének támogatását forinttal emeljék meg forintra, a Jóakaratkör támogatása forinttal megemelve Ft legyen, a Harmatcsepp Keresztyén Játszóház támogatása forinttal megemelve Ft legyen, a Szeretet Földje Alapítvány támogatását pedig forinttal megemelve Ft legyen a támogatás összege. Fürész János véleménye szerint nagyok az aránytalanságok és az elosztásban szerepet kap az ismeretek hiánya is. Ki tudja például, hogy a Focisuli hány gyereket foglalkoztat és hol,

4 milyen bajnokságban játszik? A TFC forintot kap és bajnokságban játszik! A pályázati kiírás egyik feltétele az volt, hogy a választásokon induló szervezet nem kaphat önkormányzati támogatást, ugyanakkor a Tükörhegyi Közéleti Egyesületet támogatni kívánják! Gáldi György örömmel fogadja, hogy a PGB hatáskörébe tartozó szervezetek esetében a Bizottság által javasolt támogatás összegét több esetben is emelni kívánják, de ennek ellenére fenntartja az aránytalanságok felszámolására, illetve az Árpád szobor támogatására vonatkozó javaslatát és arra kéri Keller László Polgármester urat, hogy ezeket a javaslatokat bocsássa szavazásra. Keller László tudomása szerint a TTC Vízitúra Szakosztály Elnöke is elismerte, hogy pályázatot nem adtak be, csupán a tavalyi évre vonatkozó elszámolást nyújtották be. Dr. Gy rfi László ismételten kijelenti, hogy beadták a pályázatot. Keller László szavazásra bocsátja az Árpád szobor céljára nyújtandó forintos támogatással kapcsolatos javaslatot, amely szerint erre a támogatásra ne kerüljön sor, hiszen ez a pályázat egyesületek és nem szobrok támogatására lett kiírva. Csuka Attila azt javasolja, hogy ezt az összeget helyezzék céltartalékba kulturális célokra és amikor majd rendez dik a szobor céljára kijelölt terület tulajdoni viszonya, akkor térjenek vissza erre a kérdésre. Az 5 egyesület egyébként Polgármester úrhoz is és a Képvisel -testület minden tagjához is eljuttatta azt a levelet, amiben meghatalmazták az Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesületét arra, hogy a támogatás elnyerése esetén ezt az összeget a számláján kezelje. Véleménye szerint erre a célra nem kellene máshonnan pénzt átcsoportosítani és miután ez az 5 civil szervezet része a törökbálinti civil szervezeteknek és most közösen lépnek fel egy meghatározott cél érdekében, ezért ez a kérelem is befogadható ebbe a pályázati keretbe. Keller László hangsúlyozza, hogy a napirendi pont keretében a Képvisel -testület benyújtott pályázatokat értékel, benyújtott pályázatokról dönt. A pályázati feltételekr l is a Képvisel testület döntött. Az Árpád-szobor nem nyújtott be pályázatot, az 5 civil szervezet sem. Az az 5 civil szervezet, amelyik megfogalmazta az Árpád-szoborral kapcsolatos beadványát, egyébként pályázott és az pályázatukban szerepeltetni lehetett volna ezt a célt. Kijelenti, hogy a költségvetésben nem szerepel kulturális céltartalék, ezért ezt a határozati javaslatot nem támogatja. A fel nem osztott összeg ottmarad ezen az el irányzaton és majd a Képvisel testület fog dönteni a felhasználásáról. Kizárólag ilyen értelm határozati javaslat elfogadását tudja támogatni. Dr. Somogyvári Gyula megjegyzi, hogy még terület sem áll rendelkezésre, de már a szobor építésér l folyik a vita! Ugyanakkor a ma kézhez kapott anyagban ugyanez a társaság további 5 millió forintot kér ennek a szobornak a megvalósítására. Ha a szobor összességében 5 millió forintba kerül, minek kérik a forintot? Csuka Attila megjegyzi, hogy nem kötelez a teljes összeget most azonnal felosztani. Az Árpád-szobornál nyilvánvalóan nem forintról van szó, hiszen az OKSB javaslatában is szerepel erre a célra 1, Ft, ez tehát az 5 millió forint %-a és amennyiben az Önkormányzat ezzel az összeggel hozzájárul a szobor felállításának költségeihez, ez elfogadható mérték. Ezzel az összeggel az Önkormányzat csak az

5 anyagköltséget fedezi és bízik abban, hogy az összeg további részét a civil szervezet saját er l el fogja teremteni. Ezt az összeget pedig a terület tulajdonviszonyainak rendezéséig, tisztázásáig céltartalékba javasolták helyezni. Dr. Gy rfi László felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy Árpád halálának évfordulója ebben az évben lesz, ezért ezt az ügyet fel kell karolni, annak érdekében, hogy a szobor még ebben az évben felállításra kerüljön. A területet már megszerezték, de még számtalan hivatali intéznivaló hátra van. Keller László kijelenti, hogy még a terület megszerzése sem történt meg, miután a terület védelem alatt áll. Kéri a Képvisel -testület tagjainak további kérdéseit, észrevételeit, javaslatait. Miután a napirendi ponthoz további hozzászólás nincs, határozathozatalra kéri a Képvisel -testület tagjait. A PGB az el terjesztésben foglalt határozati javaslathoz módosító javaslatot nyújtott be, majd az újabb módosító javaslat azt indítványozta, hogy az Árpádszobor céljára megjelenített forintot hagyják az el irányzatban és most ezzel kapcsolatban ne jelöljenek meg célt. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy az Árpád-szobor céljára megjelenített forintot hagyják az el irányzatban és most ezzel kapcsolatban ne jelöljenek meg célt, az az igen gombot nyomja meg. Igen: 13 Ellene: 2 Tartózkodás: 1 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi, Keller László a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány támogatására érkezett módosító javaslatot bocsátja szavazásra, amely szerint az Alapítványt forinttal támogassa az Önkormányzat. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, az az igen gombot nyomja meg. Igen: 12 Ellene: 0 Tartózkodás: 4 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi, Keller László a Kolping Család Egyesület támogatására érkezett javaslatot bocsátja szavazásra, amely szerint a Kolping Család Egyesület támogatása ne szerepeljen a PGB javaslatában. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, az az igen gombot nyomja meg. Igen: 15 Ellene: 0 Tartózkodás: 1 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi,

6 Keller László a Harmatcsepp Keresztyén Játszóház forintos, a Jóakaratkör forintos, a Nyugdíjasklub forintos, a Mozgáskorlátozottak Törökbálinti Egyesülete forintos, valamint a Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület forintos támogatására érkezett módosító javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri a Képvisel testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, az az igen gombot nyomja meg. Igen: 13 Ellene: 0 Tartózkodás: 3 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi, Keller László a Magyar Caritas Törökbálinti Szervezete és a Jóakaratkör részére együttesen biztosított pályázati támogatás megfelezésére érkezett javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy ezer forinttal támogassák a két karitatív szervezetet, az az igen gombot nyomja meg. Döntéshozatalkor 16 f van jelen. Igen: 6 Ellene: 3 Tartózkodás: 7 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi, Közbens döntés: A Képvisel -testület elutasította azt a módosító javaslatot, amely szerint a Magyar Caritas Törökbálinti Szervezete és a Jóakaratkör támogatása egyaránt ezer forint legyen. (6 igen, 3 ellene, 7 tartózkodás, 2 távollev ) Keller László éri a Képvisel -testület tagjait, aki az elhangzott módosításokkal együtt egyetért a PGB javaslatával, az az igen gombot nyomja meg. Igen: 12 Ellene: 0 Tartózkodás: 4 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi,

7 Keller László az OKSB hatáskörébe tartozó civil szervezetek támogatásáról szóló határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Az OKSB 21, Ft összértékre nyújtott be javaslatot. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki egyetért az OKSB által javasolt felosztással, az az igen gombot nyomja meg. Határozathozatalkor 15 f van jelen. Igen: 12 Ellene: 1 Tartózkodás: 2 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi,, Fürész János Keller László az OKSB módosító javaslatát bocsátja szavazásra, amely szerint a fel nem osztott el irányzat-maradványról a Képvisel -testület a kés bbiekben dönt. Kéri a Képvisel testület tagjait, aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, az az igen gombot nyomja meg. Igen: 15 Ellene: 0 Tartózkodás: 1 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi, Keller László az OKSB azon javaslatát bocsátja szavazásra, amely szerint a Képvisel testület hívja fel a polgármester és a jegyz figyelmét arra, hogy az OKSB fenti javaslattev i hatásköre nem egyeztethet össze az Önkormányzat 4/2000. (III. 10.) és 6/2003. (III. 24.) közm vel désr l szóló rendeletének 10. (3) bekezdésében foglaltakkal. A javaslattal kapcsolatban megjegyzi, hogy a most értékelt pályázat nem közm vel dési pályázat volt, hanem a civil szervezetek részére kiírt pályázat. Kéri a Képvisel -testület tagjait, aki egyetért az OKSB határozati javaslatával, az az igen gombot nyomja meg. Igen: 11 Ellene: 2 Tartózkodás: 3 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi, Keller László kéri a Képvisel -testület tagjait, aki az elhangzott és elfogadott módosításokkal együtt egyetért a civil szervezetek pályázatainak elbírálásáról szóló határozati javaslattal, az az igen gombot nyomja meg.

8 Igen: 11 Ellene: 2 Tartózkodás: 3 Távollev k: Dr. Szedlay Gyöngyi, 142/2007. (IV. 26.) ÖK: A Képvisel -testület 1. a "Pályázat civilszervezetek és sportegyesületek számára" címet visel évi pályázati kiírásra beérkezett anyagok közül az alábbi OKSB hatáskörébe tartozó - keretösszegeket utalja át a kulturális és sportegyesületek részére azzal a megkötéssel, hogy a megfelel ségi táblázatban lev hiányosságokat az érintett civil szervezetek pótolják. TTC Labdarúgó Szakosztály 3, Ft, TTC RSG Szakosztály Ft, TTC Cselgáncs Szakosztály Ft, TTC Sakk Szakosztály Ft, TTC Yama Karate 1, Ft, TTC Wushu és Shaolin Kung-Fu 1, Ft, TTC Kézilabda Szakosztály Ft, TTC Vizitúra Szakosztály Ft, TTC elnökség Ft, TFC Ft, Törökbálinti Focisuli Egyesület Ft, TÉTE Ft, Törökbálint és Vidéke Horgászegyesület Ft, Grossturwaller Musikanten 1, Ft, Grossturwaller Tanzer Ft, Lendvai Károly Férfikórus 1, Ft, Törökbálinti Cantabile Kórus 1, Ft, Hagyomány rz Tánccsoport 1, Ft, Törökbálinti Hagyomány rz Svábkórus Ft, Törökbálinti Kamarakórus 1, Ft, Kultúra-043 Közalapítvány Ft, Napsugaras sz Ének- és Tánccsoport Ft, Sub Rosa Régizenei Együttes Ft, Sepr di János Kórusszövetség Ft, Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesülete 1, Ft, Törökbálinti Sváb Egyesület Ft, Kolping Család Egyesület Ft, Sz nyi Erzsébet Alapítvány Ft, Törökbálinti ÉKP Alapítvány Ft, Törökbálinti Idegen Nyelv Alapítvány Ft, Walla József Alapítvány Ft, Zimándy Iskolánkért M v. Alapítvány Ft

9 Összesen:21, Ft. (12 igen, 1 ellene, 2 tartózkodás, 3 távollev ) 2. A "Pályázat civilszervezetek és sportegyesületek számára" címet visel évi pályázati kiírásra beérkezett anyagok közül az alábbi PGB hatáskörébe tartozó keretösszegeket utalja át a kulturális és sportegyesületek részére azzal a megkötéssel, hogy a megfelel ségi táblázatban lev hiányosságokat az érintett civil szervezetek pótolják. Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület Ft Faluszépít Egyesület 1, Ft Magyar Caritas Ft Mozgáskorlátozottak Törökbálinti Egyesülete Ft Nyugdíjas Klub Ft Jóakarat Kör Ft Baba-Mama Klub Ft Harmatcsepp Keresztyén Játszóház Ft MDOSZ Ft Sorsunk és Jöv nk Alapítvány Ft Szabadházi Hegy Egyesület Ft Szeretet Földje Alapítvány Ft Tükörhegyi Közéleti Egyesület Ft Összesen 5, (12 igen, 4 tartózkodás, 2 távollev ) Az Árpád szobor felállítására tervezett forintot el irányzatban hagyja. (13 igen, 2 ellene, 1 tartózkodás, 2 távollev ) 3. A Képvisel -testület a fel nem osztott el irányzat-maradványról a kés bbiekben dönt. (15 igen, 1 tartózkodás, 2 távollev ) 4. A Képvisel -testület felhívja a polgármester és a jegyz asszony figyelmét arra, hogy az OKSB fenti javaslattev i hatásköre nem egyeztethet össze az Önkormányzat 4/2000. (III. 10.) és 6/2003. (III. 24.) közm vel désr l szóló rendeletének 10. (3) bekezdésében foglaltakkal. (11 igen, 2 ellene, 3 tartózkodás, 2 távollev ) Felel s: polgármester Határid : folyamatos

10.) Napirend: A civil szervezetek és alapítványok 2006. évi támogatása

10.) Napirend: A civil szervezetek és alapítványok 2006. évi támogatása 10.) Napirend: A civil szervezetek és alapítványok 2006. évi támogatása Turai István tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést a PB tárgyalta. Felkéri Gáldi György képviselő urat,

Részletesebben

11.) Napirend: Fejlesztési célú hitel felvételéhez közbeszerzési pályázat kiírása

11.) Napirend: Fejlesztési célú hitel felvételéhez közbeszerzési pályázat kiírása 11.) Napirend: Fejlesztési célú hitel felvételéhez közbeszerzési pályázat kiírása Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a BFB, a JÜB, valamint a PGB tárgyalta.

Részletesebben

Tisztelt adózók, kedves törökbálintiak!

Tisztelt adózók, kedves törökbálintiak! Tisztelt adózók, kedves törökbálintiak! Kérjük, ebben az esztendőben is támogassák adójuk 1%-ával a törökbálinti civil és társadalmi szervezeteket! Átmeneti Gondozást Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Részletesebben

18.) Napirend: Géczy Krisztián önálló képvisel i indítványa. Törökbálint játszótér program

18.) Napirend: Géczy Krisztián önálló képvisel i indítványa. Törökbálint játszótér program 18.) Napirend: Géczy Krisztián önálló képvisel i indítványa. Törökbálint játszótér program Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a BFB, valamint az OKSB tárgyalta.

Részletesebben

1.) a/ Napirend: Javaslat a Kalóz-tanya játszótér fejlesztésére

1.) a/ Napirend: Javaslat a Kalóz-tanya játszótér fejlesztésére 1.) a/ Napirend: Javaslat a Kalóz-tanya játszótér fejlesztésére Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a BFB, a JÜB, az OKSB, a PGB, valamint a SZEB tárgyalta.

Részletesebben

J e g y z k ö n y v. Tanácskozási joggal jelen van: Dorka Ágnes jegyz, Schliesshahn Henrikné aljegyz

J e g y z k ö n y v. Tanácskozási joggal jelen van: Dorka Ágnes jegyz, Schliesshahn Henrikné aljegyz Törökbálint Város Önkormányzata J e g y z k ö n y v Amely készült Törökbálint Város Önkormányzatának 2007. augusztus 30-án megtartott képvisel-testületi ülésén, a Munkácsy Mihály Mveldési Ház tanácskozótermében.

Részletesebben

J e g y z k ö n y v. Tanácskozási joggal jelen van: Dorka Ágnes jegyz, Schliesshahn Henrikné aljegyz

J e g y z k ö n y v. Tanácskozási joggal jelen van: Dorka Ágnes jegyz, Schliesshahn Henrikné aljegyz Törökbálint Nagyközség Önkormányzata J e g y z k ö n y v Amely készült Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 2007. április 26-án megtartott képvisel-testületi ülésén, a Munkácsy Mihály Mveldési Ház tanácskozótermében.

Részletesebben

23.) Napirend: Kritikus forgalmi helyzetek áttekintése, feladatok meghatározása

23.) Napirend: Kritikus forgalmi helyzetek áttekintése, feladatok meghatározása 23.) Napirend: Kritikus forgalmi helyzetek áttekintése, feladatok meghatározása Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a TFKB tárgyalta. Felkéri Gyarmati Mihály

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

16.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére vonatkozó közbeszerzés kiírása

16.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére vonatkozó közbeszerzés kiírása 16.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére vonatkozó közbeszerzés kiírása Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a JÜB, a PGB, valamint

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

29.) Napirend: Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos feladatok

29.) Napirend: Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos feladatok 29.) Napirend: Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos feladatok Keller László felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy egyel re a rendeletet fogadták el. Az el terjesztést a JÜB,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. július 25-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. július 25-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. július 25-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott ülésén. Jelen vannak:, a testület e Dr. Egyed Ferdinánd, a testület

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. július 12. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 12-én 18.00 órai

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 1/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve Napirend: A polgármester beszámolója

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve

4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve 4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve Turai István tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a Szabályozási Tervet a TTKB és a JÜB tárgyalta. A JÜB elfogadásra, míg a TTKB elutasításra javasolta

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újhartyán Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 15-én megtartott testületi üléséről. Helye: Újhartyán Faluközpont, Hősök tere. Köszönti

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A társadalmi és civil szervezetek,

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.128-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 9-én (szerdán) 9 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ Palánk termében megtartott

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros ának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (II.16.) számú rendelete A HELYI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről

a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága Szám: 6/4-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. november 11-én 13.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2008. évi. 10. számú. jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2008. évi. 10. számú. jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 10. számú jegyzőkönyve Készült: 2008 június 27én a nógrádsápi Polgármesteri Hivatalban megtartott Nógrádsáp és Legénd községek -testületeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata. J e g y z k ö n y v

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata. J e g y z k ö n y v Törökbálint Nagyközség Önkormányzata J e g y z k ö n y v Amely készült Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 2006. december 22-én megtartott képvisel-testületi ülésén, az Alsóerdsor utcai pálya öltözépületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2013. november 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2013. november 6-i ülésére Iktató szám: Sz-439/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2013. november 6-i ülésére Tárgy: Az Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

Rétsági civil szervezetek 2013. évi támogatásának megállapítása

Rétsági civil szervezetek 2013. évi támogatásának megállapítása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 26-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 3. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 3. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2013. évi 3. számú Jegyzőkönyve Készült: 2013. február 14-én a Legéndi Önkormányzati Hivatalban megtartott -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Kristófné Ponicsán

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása 2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása Keller László el terjeszt ként tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a rendeletet második olvasatban tárgyalják, miután a bizottsági ülésekre kézhez

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi. a 2013. január30. (szerda) napján 16:00

JEGYZŐKÖNYV. 6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi. a 2013. január30. (szerda) napján 16:00 Iktatószám: 327-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30. napján 16:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-19/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 44/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 16. NAPIREND Ügyiratszám: 1/541/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Beszámoló a Képviselő-testület

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben