A civil szektor információs kapcsolatainak felmérése, valamint a komunikációt segítô felület kialakítása a Sárvíz Kistérségben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A civil szektor információs kapcsolatainak felmérése, valamint a komunikációt segítô felület kialakítása a Sárvíz Kistérségben"

Átírás

1 A civil szektor információs kapcsolatainak felmérése, valamint a komunikációt segítô felület kialakítása a Sárvíz Kistérségben Ellentétpárok a helyi civil társadalomban, avagy: Bizonytalanságok elképzelések, hiányosságok adottságok, sodródás tervezés.

2 Egy felmérés tanulságai civil szervezetek a Sárvíz Kistérségben A Civil Iroda Alapítvány 2007-ben indította el programját a Sárvíz Kistérség civil szervezeteinek fejlesztése, együttmûködésük erôsítése és az együttmûködések új formáinak kialakítása, valamint a civil szervezeteknek a kistérség településeinek életében és a kistérségi fejlesztési programokban való megalapozottabb részvételének segítése érdekében. A program megalapozása a civil szervezetek térképének elkészítésével kezdôdött. A települések önkormányzatai, valamint a meglévô adatbázisok segítségével összeállított címlistán szereplô egyesületek egy kérdôíves felmérésben vettek részt. A Kérdôív kitöltését és feldolgozását követôen a kiválasztott szervezetek képviselôivel mélyinterjúk készültek, amelyek tovább árnyalták a helyzetképet és amelyek olyan kérdésekre is kitértek, amelyeket a kérdôív nem tartalmazott. A kérdôívek címzettjeinek megtalálása nem volt mindig egyszerû. Jellemzô, hogy néhány esetben a települési önkormányzat jegyzôjének a segítségére volt szükségünk, mert egyes szervezetek sem az országos, sem a helyi adatbázisokban nem szerepelnek. Találkoztunk olyan egyesületekkel is, akiket telefonon egyáltalán nem lehetett elérni, a kapcsolatfelvételt hosszabb szervezômunkának kellett megelôznie. A megkeresett civil szervezetek készségesen fogadták a kezdeményezést, segítôkészek voltak mind a kérdôívek kezelésekor, mind az interjúk készítése során. Válaszaikat természetesen alapvetôen meghatározta a helyzetük, a lehetôségeik és a helyi társadalomban betöltött szerepük. Az a helyzet, amelyet majd az alábbiakban bemutatunk, benyomásaink szerint nem tér el sok hasonló adottságokkal rendelkezô magyarországi kistérség civil szervezeteinek helyzetétôl, ezért átlagosnak, egyszersmind jellegzetesnek mondható. A Sárvíz Kistérség civil szervezeteit a másutt is tapasztalható kettôsségek jellemzik, általában. A civil társadalom változatlanul keresi a helyét a helyi társadalom és a település, mint befoglaló tér, a térségi együttmûködés és a fejlesztési programok, mint feladat és kihívás bonyolult viszonyrendszerében. Sok esetben külsô segítségre szorul helyzetének megerôsítése, feladatainak megfogalmazása és a folyamatokban való részvételéhez szükséges professzionalizálása szempontjaiból, ugyanakkor e külsô segítség formáinak, tartalmának és módszereinek, vagyis a tényleges saját szükségleteinek a meghatározásában bizonytalan. E fejlesztési programok végrehajtásának nehézségei tehát már a tervezés szakaszában kezdôdnek. Csak a szervezetekkel közösen lehet meghatározni a segítség mibenlétét, módszereit, ugyanakkor sok esetben e szükségleteket a szervezetek maguk sem tudják pontosan definiálni. A fejlesztési programoknak ezért meg kell találnia azokat a közös kiindulópontokat, amelyekkel mind a fejlesztôk, mind a civil társadalom képviselôi azonosulni tudnak. A helyi civil társadalom soha sem vonatkoztatható el azoktól, akik e társadalmi tér aktív szereplôi. A helyi civil társadalom nem elvont-elméleti fogalom. Emberek, személyiségek és egyéniségek, valamint saját történeteik összessége. Egyesületi elnökként, alapítványi mindenesként, településük polgáraiként tulajdonképpen ahhoz járulnak hozzá, hogy élôhelyük életminôségei javuljanak, változzanak. Tevékenységeikkel értékeket közvetítenek, közösségi érdekeket erôsítenek fel és A kérdôívet és az interjúkérdéseket a mellékletben közöljük.

3 artikulálnak, közösségi alkalmakat és együttléteket teremtenek és ezáltal teszik otthonosabbá a környezetet az ott élôk számára. Az a tapasztalat, amelyet e törekvéseik megvalósításakor szereznek az a helyi társadalom tapasztalataként hagyományozódik tovább. A civil társadalmat aktív szereplôinek energiái éltetik. Ezek az energiák összeadódhatnak akkor, ha a civil szervezetek megtalálják azokat a közös ügyeket, amelyek együttmûködéseiket táplálhatják és ezek az energiák légüres társadalmi térbe kerülnek és elvesznek akkor, ha a civil szervezetek túlságosan is csak saját belsô ügyeikre fordítják a figyelmüket és felôrlôdnek a fenntartás, a mûködési feltételek megôrzése, a forrásgyûjtés ügyei szakadatlan ismétlôdésének malmaiban. A statisztikai kistérségek természetes és belátható kereteket kínálnak a civil társadalom szereplôi nézôpontjából az olyan együttmûködések számára, amelyek végsô soron az energiák összeadását teszik lehetôvé. Ugyanakkor a statisztikai kistérségek nem pontosan definiált és elsôsorban közigazgatási-szervezési egységek, amelyekhez nehéz személyes viszonyt, identitást kialakítani. A jogi-politikai egységként még meg nem megszilárdult és ma elsôsorban adminisztratív-szervezeti kereteket jelentô kistérséghez való viszonyban és megközelítésekben sokkal nagyobb tér nyílik a személyes felfogások, nézetek, hozzáállások, beállítódások számára, amely ugyanakkor sok esetben nélkülözi az identitásban, a kötôdésben rejlô elkötelezettséget: a rövidebb távú és a primer települési szükségletekbôl kiinduló érdekek felismerése könnyebb, mint a hosszabb távon érvényesíthetô és a települések közötti tényleges együttmûködésben rejlô értékekéi. A településeknek egyértelmûen jó az, ha az ott élôk élénk, aktív egyesületi életet élnek. Több jó példát tudunk arról mondani, hogy az aktív egyesületek újításokkal élnek, felélénkítik a közösségi életet és kellemes alkalmakat teremtenek az együttlétre, sikeres forrásszerzéseik lényegében a település vagyonát gyarapítják. Hogyan néz ki mindez egy kistérségben? Az alábbiakban arra is kitérünk, hogy milyen lehetôségeket látunk az ilyen típusú együttmûködések számára a Sárvíz Kistérségben. Az alábbiakban arra is kitérünk, hogy milyen lehetôségeket látunk az ilyen típusú együttmûködések számára a Sárvíz Kistérségben. Elôfelvetések: a helyi civil társadalom helyzete, lehetôségei és adottságai A magyarországi civil társadalom belsô szerkezetének, folyamatainak és változásainak gazdagodó irodalma van. Az évi II. tv. az egyesülési jogról a politikai rendszerváltoztatás alapvetô feltételeként megteremtette a civil társadalom új reneszánszának jogi-alkotmányos feltételeit. Nem véletlen, hogy a hivatkozott irodalmak egyik kiindulópontja éppen ez: a polgári szabadságjogok garanciái megjelentek és megszilárdultak a magyar jogi rendszerben és ezzel sok évtizednyi kényszerû szünet után újra lehetôvé vált, hogy a polgárok ezzel az alapvetô szabadsággal, az egyesülés szabadságával élhessenek. A szabadságokkal való élés, mint természetes lehetôség és el nem vehetô adottság áll fenn egy modern, demokratikus, európai társadalomban. Az azonban a polgárokon múlik, hogyan és milyen módon élnek ezzel a lehetôséggel. A demokrácia minôsége az minden esetben a polgárok minôségén múlik. Ehhez rájuk, tudásukra, felkészültségükre, elkötelezettségükre, személyiségükre, akarataikra, képességeikre és készségeikre van szükség. Mindezt a szociokulturális tér, a politikai környezet, a gazdasági lehetôségek és a piaci környezet több módon is befolyásolhatja, többféleképpen is hatással van a folyamatokra. Éppen ezért mondhatjuk azt, hogy a magyarországi civil társadalom a 90-es években a civilesedés új reneszánszát élte meg. A 90-es évek közepétôl egyre erôteljesebb folyamatként élhettük meg a civil társadalom saját intézményeinek kiépülését, amelyek végül is a jelenlegi fô intézményi keretek kialakulásához és azok megszilárdulásához vezettek. Az adó %-a, majd az NCA pályázati rendszerének kialakulása ezen intézményesülési folyamat fontos megtestesítôi. De ide sorolhatjuk a változó hatásfokkal és aktivitással mûködô Civil Házak megyei rendszerét vagy azoknak a tartós mûködésû orgánumoknak a megjelenését, amelyek hírt adnak a szektor folyamatairól, fórumokat biztosítanak a dialógusok számára és helyet adnak az elemzéseknek. (A NIOK Központ, a DemNet, az Önkéntes Központ, vagy a Civil Rádió, illetve a Civil Szemle periodika, pld.) A magyar civil társadalom tehát a 90-es évek elején lépett az intézményesítés útjára. Az elmúlt éves idôszakban e civil intézmények hatásaként tudatosabbá, tervezettebbé váltak azok a szolgáltatások is, amelyek a civil társadalom szereplôinek felkészülését, tudás-karbantartását, fejlesztési elképzeléseik támogatását tûzték ki célul. Képzések, tanácsadói tevékenységek, adatszolgáltatások, téma-specifikus szemináriumok vagy konferenciák valóságos rendszere alakult ki, és ennek a 90-es évek közepétôl gyorsuló, az informatikai eszközökhöz való hozzáférés lehetôségeit terjesztô fejlesztések is hozzájárultak. A 2000-es évek elejére a magyar civil társadalom tulajdonképpen elfoglalta a maga helyét a cyber-térben is.

4 Ugyanakkor ezek az alapvetôen pozitív folyamatok nem mentesek az ellentmondásoktól és korántsem érintettek, értek el mindenkit a civil szektorban 2. Alapvetô kérdések: A magyarországi civil szervezetek helyzetét, lehetôségeit, fenntartható programjainak, projektjeinek a sorsát és sikerét a befoglaló társadalmi környezet szociokulturális és gazdasági viszonyai alapvetôen meghatározzák. A magyar civil társadalom az ország területi különbségeivel szoros kölcsönhatásban lényegesen jobb helyzetben van a fejlettebb és lényegesen rosszabb helyzetben van a fejletlenebb régiókban,, a gazdagabb és a szegényebb településeken (vö. pld.: Közép-magyarországi Régió, Nyugat-dunántúli Régió versus Észak-magyarországi Régió vagy Észak-alföldi Régió térségei). A magyarországi civil társdalom szerkezete szerint még mindig enklávé-jellegû : vannak települések, ahol szervezett, látható civil társadalomról még mindig nem beszélhetünk, míg vannak települések, amelyeknek a szervezett, intézményes civil élete gazdag, fejlôdô. Szomszédos települések között is óriási különbségek lehetnek, sivatag és oázis váltakozik egymással. A magyar civil társadalomban változatlanul fennáll a település földrajzi és közigazgatási egységenkénti elkülönülése: a vidék-fôváros, megyeszékhely-kistelepülés, hátrányos helyzetû község, mint periféria-szolgáltatási és gazdasági központ, mint centrum különbségtétele érzékelhetô. A források sokkal inkább a centrumok, mintsem a fejlesztésre és külön támogatásokra szoruló perifériák felé áramlanak. A tényleges és meglévô, sokszor éles különbségek kiegyenlítésére jelenleg elsôsorban európai források állnak a rendelkezésre, amelyek megszerzéséhez azonban a perifériáknak sokszor nincsenek meg a tárgyi, technikai, anyagi és személyzeti erôforrásbéli feltételei. Az ilyen helyzet konzerválhatja és fenntarthatja a különbségeket. A civil társadalom társadalmi szerepének, helyzetének, adottságainak politikai megítélése mind az országos politikai, a két nagy versengô párt által uralt politikai térben, mind az ezáltal is befolyásolt helyi politikákban változatlanul ellentmondásos, hektikus, képlékeny. Ez befolyásolja a szerkezetek finomításához elengedhetetlen törvényalkotási tevékenységeket, a helyi politikákban a települési önkormányzatok hozzáállását, megközelítéseit. Sokszor egymással versengô, de egymásnak ellentmondó elméletek figyelhetôek meg, ezek sokszor kioltják egymást, nem segítenek a bizalmi helyzetek kialakulásához. A civil társadalom szereplôinek érdekképviseleti ereje gyenge, a saját adottságai melletti érvek készletei nem elégségesek átütôbb érdekképviselethez. Ezt a civil társadalom belsô, a politikai erôterekbôl átszivárgó megosztottsága sem teszi kedvezôbbé. A civil társadalom nem eléggé veszi ki a maga részét a korrupció elleni harcból, fellépésbôl. A civil szervezetek tevékenység-tipológiája inkább szûkülést, mint bôvülést mutat. Csak nagyon kevés civil szervezet képes közfeladatok átvállalására, projektek színvonalas lebonyolítására. A szabadidô-eltöltés, mint tevékenységtípus mentén szervezôdô szervezetek száma, aránya lényegesen meghaladja a tényleges társadalmi szükségletekre válaszoló szervezetek számát (mint pld: kisebbségek társadalmi integrációja, segítô szolgáltatások biztosítása szociokulturálisan hátrányos helyzetû, szegény csoportok, életkor szerinti élethelyzetekkel kapcsolatos sajátos problémákra reagáló például: ifjúsági, vagy nyugdíjas csoportok, európai integráció helyi vonatkozásaival foglalkozó csoportok, stb.). Az EU-hoz való csatlakozással az europaizálási folyamatok elsô nagy szakasza lényegében lezárult. Az Európában való más minôségû létezésnek a következményeivel a civil társadalomnak is dolgoznia kell, amely egyáltalán nem egyszerû folyamat. Ez a helyzet rengeteg új lehetôséget teremtetett a civil szervezetek számára, azonban az ezekkel való élés képességeket és készségeket is megkíván, amelyeket el kell sajátítaniuk és amelyeket folyamatosan karban kell tartaniuk. A csatlakozás utáni harmadik évben jól látszik, hogy a felkészülési szakaszban körültekintôen, tudatosan készülô szervezetek jól és a felkészülést kihagyó vagy különbözô okok miatt mulasztó szervezetek rosszul tudják kihasználni ezeket a lehetôségeket. Ez ma a magyar civil társadalom egyik töréspontja lehet: vannak és lesznek folyamatosan fejlôdô, gazdagodó, magabiztos szerveze- Érdekes gondolatokat vethet fel az, hogy a Bírósági nyilvántartásba-vételi adatok alapján pld.: mintegy civil szervezet, egyesület és alapítvány mûködik az országban, amely az ország lélekszámához képest a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok szerint egyáltalán nem kevés ben az NCA pályázatokra összesen mintegy pályázó nyújtott be kérelmeket és ez a szám 2007-ben sem haladja meg a et. Vajon a nem pályázó, a szervezetek teljes számához képest mintegy 2/3-a nem kíván vagy nem tud megfelelni az NCA esetében nem is túlságosan szigorú pályázati feltételeknek?

5 tek, kevés számban és leszakadó, lemaradó, elszegényedô szervezetek, amelyek nem képesek pld. megfelelni az európai, sokkal nagyobb nyerési esélyekkel kecsegtetô projekt-pályázatokban való részvételre. A magyar civil szervezetek nagy többsége kis költségvetésû, csekély erôforrásokkal rendelkezô, alapvetô infrastrukturális hiányokkal küszködô szervezet! Mindezeket az itt vázlatosan felidézett kérdéseket egy kistérségi felmérés sem kerülheti meg, hiszen a kistérségi folyamatok általánosabban szólva a nagyobb, országos folyamatokba is beágyazódottak. Ezek figyelembevételével a felmérések és interjúk, valamint más adatforrásokból (pld.: Internet, sajtó) nyert információkat az alábbi csomópontok szerint kívánjuk bemutatni: a kistérség bemutatása, jellemzôi mint a civil társadalom környezete, élôhelye a kistérségi politikai szerkezet a szervezetek önképe kérdôív, interjúk fô tanulságok összefoglalása Az összefoglalást javaslatokkal zárjuk. Sárvíz Kistérség: adottságok, lehetôségek, helyzetek SÁRVÍZ KISTÉRSÉG Magyarországon, a Közép-dunántúli Régióban, a Régió egyik gazdasági, politikai, kulturális központjának, a székesfehérvári térségnek a szomszédságában fekszik. A korábban abai kistérségnek hívott alrégiót óta hívják Sárvíz Kistérségnek és a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjérôl szóló 244/2003 (XII.18.) Korm.rendelet alapján jött létre. A kistérséget jelenleg Aba (4.654 lakos 4, 88 ha területen), Csôsz (1.086, 17 ha), Káloz (2.565, 48 ha), Sárkeresztúr (2.636, 47 ha), Sárosd (3.471, 48 ha), Sárszentágota (1.404, 46 ha), Seregélyes (4.614, 78 ha), Soponya (1.948, 50 ha), Tác (1.591, 32 ha) községek alkotják. Földrajzi fekvésérôl az alábbi térkép tájékoztat. A kistérség a Székesfehérvár Sárbogárd tengely mellett terül el. Északkeleti területe az M7-es autópályával érintkezik, amely Tác község római kori településmaradványainak (Gorsium) megközelítését egyszerûvé teszi. Keleti területe a Sárvíz Tájvédelmi Körzetet is magában foglalja, amely turisztikai lehetôségekkel bôvítette a helyi szolgáltatások körét, és amelyre térségi összefogás is szervezôdött, amelyet a Leader+ program keretei között az abai Sárvíz Önkormányzati és Területfejlesztési Kht koordinál, gondoz ( Sárvíz Helyi Vidékfejlesztési Terv 5 ). A VÁTI honlapján található információkkal az alábbiakban elsôsorban a civil társadalom szervezetei számára meghatározó kérdéskörökre szeretnénk felhívni a figyelmet (lsd: Ezek szerint a kistérség alapvetôen a térségi centrum, Székesfehérvár vonzáskörzetében fekszik. Ennek a foglalkoztatás, így az ingázásbejárás, a szabadidô-felhasználás lehetôségei és korlátai szempontjából nagy jelentôsége van. A kistérségben városi rangú település nincsen, a községek közül így, szigorúbban véve a közigazgatási szempontokat egyikük sem emelkedett ki. A belsô centrum és perifériák viszonyt, úgy tûnik, hogy a földrajzi elhelyezkedés (Aba viszonylagos centrális helyzete) és személyes-személyi kérdések ( az abai polgármester személyes szerepe, az abai civil kezdeményezések helyzete, szerepe) inkább eldöntik, mint más szempontok. A természeti adottságokat illetôen a kistérség alapvetôen a vizek területe, nincsen olyan település a térségben, amelynek legalább egy halastava ne lenne mondja a VÁTI. Ez az adottság különféle elképzelések formájában jelenik meg a kistérségi együttmûködésben és hatással van a civil szervezetek cél-választásaira is. A vizek azonban részben problémát (talajvíz magas, kezelendô szintje), részben adottságokat (termálvíz) jelentenek és az utóbbi vonatkozásban több elképzelés is megfogalmazódott ( élményfürdô pld.) elsôsorban turisztikai kitörési pontok keresésekor. Fontos megemlíteni, hogy a Sárvízi Tájvédelmi Körzet kialakításával elismertetett, hogy a térségben részben megôrzôdött a tájra jellemzô természeti környezet. Ez egyre inkább vonzerôt jelenthet a természetet kedvelô és elsôsorban a hazai, belsô turisztikai vándorlások szempontjából. Ezt a vonzerôt a történeti hagyományok, a kulturális örökség is felkeltheti, így Tác-Gorsium romkertje, a római-kori Pannónia egyik, még tanulmányozható és kiemelt mûemléknek minôsített helyszíne, vagy a seregélyesi Hadik-Kastély. 3 Az internetes kereséseknél még mindig közel azonos találatot jegyez a google keresô az abai kistérség hívószóra, mint a Sárvíz Kistérségre, ezért mindkettôt javasolt használni az információ-szerzéshez (a szerzô megjegyzése) Lakosság lélekszáma: KSH adatok, A terveket és a megvalósításról szóló beszámolókat lsd.: a Sárvíz Térségfejlesztô Egyesület honlapján.

6 Sárvíz kistérség térképe: A gazdasági-szociális adottságok tekintetében a hivatkozott VÁTI összeállítás megjegyzi, hogy a magasan kvalifikált munkaerôt Székesfehérvár elszívja a térségbôl. A gazdasági tevékenységeket az összeállítás a jellemzôen önfoglalkoztató és a kiskereskedelemben és a helyi szolgáltatási szférában tevékenykedô mikrovállalkozások, illetve a jellemzôen mezôgazdasági tevékenységek (kis- és ôstermelôk) fogalmaival írja le. Az összeállítás hozzáteszi, (ezek olyan tevékenységek), amelyek sem magas szintû szakmai képzettséget, sem pedig számottevô tôkebefektetést nem igényelnek. A gazdasági helyzet, a vonzerô, a helyben-maradás lehetôségei, a munkapiaci folyamatok alapvetôen az országos helyzethez hasonlóan elvándorláshoz, elsôsorban a fiatal generációk eltávozásához vezetnek. A térség demográfiai mutatói óvatosan csökkenô tendenciát mutatnak. Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy a demográfiai adatokat a választásra jogosultak számával is érdemes összevetni, amely a települések összehasonlító adatai szerint nem csökken, hanem stagnál (lsd. 3. sz. melléklet). Az infrastrukturális ellátottság nem mondható rossznak. A közszolgáltatásokat illetôen (pld.: vezetékes víz, gáz, telefon, kábeltelevízió) a kistérség ellátottsága a megyei átlagot meghaladja. Az elmúlt években a kistérség települései közötti különbség e tekintetben csökkent, a szolgáltatások közelítettek egymáshoz elsôsorban a külsô támogatások segítségével. A VÁTI már hivatkozott összeállítása, helyzetleírása szerint a kistérségbe között (frissebb adat nem áll a rendelkezésünkre) mintegy 7 Mrd 300 millió forint támogatás érkezett, alapvetôen és jellemzôen hazai, magyar költségvetési forrásokból. Az adat szerint ez a kistérség abszorbciós képességének (vagyis felvevô képességének) egyik adata. Ezen alapvetôen pályázaton elnyert összegeknek a kedvezményezettjei között nagyon kevés civil szervezetet találunk. Az összeget döntôen és jellemzôen a települések önkormányzatai pályázták és nyerték meg. Nyitott kérdések: hogyan vett részt ezekben a folyamatokban a helyi civil társadalom? Milyen partnerségek alakultak ki a pályázati programok megfogalma-

7 zásakor, illetve a nyertesség esetében a programok, projektek végrehajtásakor? az erre adható válaszokról források nem állnak a rendelkezésünkre. E rész zárásaként érdemes ideidézni a már szintén idézett, Sárvíz Akciócsoport által a helyi fejlesztési terv céljaiként megjelölt összefoglalást, amely így hangzik: A Fejér megyei Sárvíz Kistérség 2003 és 2010 között egyszerre váljon négy tartalom (vagyis) hagyományalapú, természet- és környezetbarát, tudásközpontú, intelligens közigazgatású és munkamegosztású kistérség - együttes megvalósításának funkcionális szervezôdésévé és mûködési mintájává. (sic! - a honlapon) Politikai, közpolitikai környezet, települési önkormányzatok A kistérség községei természetesen önálló közigazgatási egységek, önálló, saját hagyományaik és lehetôségek által meghatározott entitások. A települési önkormányzatok tisztségviselôit megint csak természetesen a településen élôk közvetlenül választják, a törvényben meghatározott ún. választási ciklusok lejártakor, amely egyben egy új választási ciklus kezdete is. Miért fontos, hogy ezt a ma már olyan természetes választópolgári gesztust, a szuverén állampolgárhoz el nem vehetôen hozzátartozó joghoz illeszkedô cselekedetet felidézzük e helyen? Elsôsorban azért, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a civil társadalom élete nem politikai ciklusok szerint szabályozott vagy ha igen, akkor az nagy baj lenne! Ez a ciklusokon átnyúló, nem azokra figyelemmel lévô jelleg éppen az, amely erôt és állandóságot kölcsönöz a jól mûködô, éber, figyelmes civil szervezetek cselekedeteihez! A választások azonban alapvetôen meghatározzák a politikai társadalom szereplôinek élet-ciklusait. Ez nincsen másképpen a helyi politikai és közéletben elmerülô, abban szerepet és tisztséget vállalók esetében sem. A helyi társadalomban azonban és ez elsôsorban a községek életére igaz minden szem elôtt történik : a választópolgári szerep és a település lakója szerep nem külön el élesen egymástól. Egy községi önkormányzat minden ügye beszélgetésekhez, vitákhoz, poharazgatásokhoz vezet el, hiszen eseménnyé válhat, hiszen ott történik, a településen. Szomszédságok, rokoni szálak, haragvások és megbocsátások éppen úgy benne vannak ebben a viszonyban, mint az a hivatalos aktus, a választás aktusa. A civil társadalom egyszerre lehet elszenvedôje (megértés és elfogadás híján) és nyertese ennek az állampolgári aktivitásnak. Eldöntheti, hogy részt vesz benne vagy kívül marad. Vannak arra példák, hogy civil szervezetek választások eredményét eldöntô módon vesznek részt a helyi választási kampányokban és arra törekszenek, hogy saját képviselôik bejussanak a helyi testületekben, de vannak arra is példák, hogy éppen ellenkezôleg: tüntetôen távol maradnak mindattól, ami, úgymond politika, hiszen mondják meg kívánjuk ôrizni függetlenségünket. Akár így, akár úgy, nem maradhatnak érintetlenek attól, ahogyan egy-egy települési önkormányzati testület (közgyûlés) összeáll, ahogy dolgozik, ahogy hozzááll a dolgokhoz, a településen kötelezôen és fakultatíve megoldandó feladatokhoz. A civil társadalom szempontjából mind a túlságos bevonódás és a kampányokban való harcos, egy kanditátus mellett kiálló részvétel, mind a túlságos és tüntetô távolságtartás egyaránt lehet káros. Annak a mérlegelése, hogy a civil szereplôk hogyan viszonyulnak a települési önkormányzat választott testületéhez és tisztségviselôihez (pld. a polgármesterhez) alapvetôen fontos kérdés. Egy település civil társadalma nem létezhet a települési önkormányzat nélkül és ellenében (kivéve akkor, ha a települési önkormányzat nyilvánvalóan törvényeket és közérdekeket sért de ez olyan forradalmi helyzet, amely jogállami megoldásokért kiált). Szerencsésebb, ha mind a civil társadalom, mind az önkormányzat képviselôi tudomásul veszik: partnerségre, együttmûködésre ítéltettek, mind a település életének jobbá tételéért, az ott élôk jobb létéért fáradoznak. Munkamegosztás, együttmûködés, közös cselekvés e felismerés kulcsszavai. A dolgozat ezen a helyén egy mindenképpen közös érdeket szeretnénk kiemelni. A helyi választásokon való részvétel minôsége a településen élôk közös kérdése. Magyarországon óta hagyománnyá vált, hogy az országgyûlési választásokon lényegesen nagyobb arányú részvételt regisztrálnak, mint a helyi választásokon. Nem is beszélve a helyi népszavazások intézményérôl, ahol több sikertelen helyi népszavazási kezdeményezést tartunk nyilván, mint sikereset! A részvétel minôségének egyik jele mégis mennyiségi mutató: a részvételi hajlandóság statisztikájában ragadható meg. E szempontból a Sárvíz kistérség települései vegyes és valószínûleg további szakértôi elemzéseket igénylô képet mutatnak. A 3. sz. mellékletben közöljük az adatokat (www.valasztas.hu adatai alapján). Ezekbôl a következô képet rajzolhatjuk fel: a térségi településeken a közvetlenül választott polgármesterek tartósan meg tudják ôrizni tisztségüket 1998 óta a 9 polgármesterbôl 6-ot mindig újraválasztottak, a választásokon való részvételi arányok településenként nagyon változatos és hullámzó képet mutatnak, a skála a legmagasabb kb. 60%-os aránytól a legalacsonyabb, kb. 30%-os arányig terjed, a települési összehasonlító adatok szerint Csôsz, Sárszentágota, Soponya és Tác választópolgárai az közötti idôszakban megtartott helyi választáso-

8 kon 50%-os, illetve azt egy kicsit meghaladó, míg Seregélyes, Sárosd, Káloz 40% körüli részvételi adatokat produkált. Abán a részvétel 30% körül mozgott. a választásokon induló jelöltek száma a három választási ciklusban lényegében stagnál és nem függ össze a választási hajlandósággal, illetve a részvétellel, a testületi tagok többségét a választópolgárok újra és újra megválasztják, nem cserélik mint jeleztük, ennek tényleges okait egy célvizsgálat tisztázhatná (elégedettség, beletörôdés az igazi okokat nem tudhatjuk meg a rendelkezésre álló és alapvetôen statisztikai-mennyiségi adatokból), kevés adatunk van arról, hogy az egyesületi, alapítványi, vagyis civil tevékenységekben aktív személyek mennyire kettôzik meg szerepüket mennyiben vállalnak önkormányzati képviseleti szerepet (két fôrôl, akik interjú-alanyainak voltak, állapítottuk meg, hogy egyesületi elnökként egyébiránt a képviselô-testület tagjaiként is aktívak), a VÁTI már hivatkozott és a kistérségrôl szóló adat-összeállításának állításával szemben hogy ti. a demográfiai mutatók csökkenést mutatnak a választói névjegyzékbe vettek száma lényegében stagnál, illetve óvatosan emelkedik a legtöbb településen ez felveti, hogy a munkavállalás, tanulás vagy egyéb okok miatt a településrôl elköltözôk identitása, kötôdése erôs maradt és szavazni hazajárnak, vagy azt veti fel, hogy az újonnan betelepülôk nagyobb részt kívánnak vállalni a település életének irányításában, a testület megválasztásával itt arra utalunk, hogy ezeket a kérdéseket a már szintén hivatkozott más vizsgálatnak kellene tisztáznia, ami azért is érdekes lehet, mert: úgy tûnik, hogy kevésbé tudatosult, a választás szempontjai között érdemes a kistérségi kitekintést is figyelembe venni, tehát, nem elegendô csupán a település szûkebb, lokálpatrióta érdekeire figyelni hiszen, úgy tûnik, hogy a kistérségi együttmûködésbôl több elôny is származhat! nem tudjuk, hogy ezeket a választópolgárok mérlegelik-e, ha igen, hogyan és miért?! E helyütt megemlítjük még, hogy az országgyûlési választásoknak is lehet szerepe a kistérségi programok elfogadása, az azokat segítô intézmények és eszközök koncentráltsága tekintetében. A magyar választási rendszer ún. kevert rendszer, egyéni választókerületekben közvetlenül választott országgyûlési képviselôket és területi listás szavazásokat ismer. Ez azt sugallja, hogy a közvetlenül választott egyéni képviselôknek van a térségükkel szemben kötelezettségük: annak a választókerületnek a kijárói, szószólói, ahol megválasztották ôket. Ennek vannak, lehetnek következményei a kijárások, lobbizások és az ezzel természetszerûen együtt járó kedvezményezések és büntetések szempontjából, amelyek egyébiránt egyszerû képviseletet, a megfelelô helyeken való jelenlétet és közvetlen vagy közvetett képviseletet, pld a Területfejlesztési Tanácsok tagjainak a kijelölését vagy a Parlament különféle bizottságaiban a lehetô legközvetlenebb területi alapú érdekképviseletet jelenti. Ez a bonyolult rendszer sok egymásnak feszülô akaratot, elképzelést, tervet kezel. Sokszor távolra kerül a helyi társadalomtól és ún. magasabb érdekeket szolgál. Kérdés, hogy a helyi civil társadalom és a települési önkormányzatok hogyan tudják mérsékelni ezt a távolságot és, hogy hogyan tudják közelíteni ezeket a folyamatokat az ott élô emberek életéhez? A helyi civil társadalomnak az e fejezet bevezetôjében elmondottakat fenntartva lehet szerepe a választópolgárok aktivizálásában, a választási hajlandóság erôsítésében, a passzivitás és a közömbösség elleni fellépésben. Innen térnénk át a kistérség civil szervezeteinek vizsgálatához, annak a tanulságaihoz. Civil szervezetek Sárvíz Kistérségben a felmérések A felmérés szempontjából a civil társadalom alatt e helyütt elsôsorban azokat a jogképességet szerzett és intézményesjogi formát öltött civil kezdeményezéseket értjük, amelyek jogi személyiségük lehetôségeinél fogva alkalmasak és képesek önálló gazdálkodásra, a saját döntéseik alapján projektek megvalósítására, állampolgári aktivitások szervezésére, folyamatos szolgáltatások kezdeményezésére és azok fenntartására. Ez természetesen korántsem fedi le a civil társadalom aktivitásait, és már csak a természeténél fogva sem vághat egybe a településen élôk gazdasági, szociális és kulturális értelemben sokféleképpen tagolt érdekeivel és lehetôségeivel. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy egy településen számos olyan csoport, közösség létezhet, amelyek nem is törekszenek arra, hogy a mûködés lazább formáit felváltsák egy szervezettebb és szilárdabb jogi alapokon álló formával. Vagy azért, mert erre nincsen szükségük, vagy azért, mert a szervezettebb formákhoz hozzátartozó kötelezettségeket nem tudják vállalni. Éppen emiatt e közösségeket, lazább csoportosulásokat igen nehéz azonosítani és elérni. Szükségleteik eltérhetnek a jogképességeket szerzett civil szervezetekéitôl és szükségképpen mások az érdekeik is. Azt mindig a helyi társadalom folyamatai döntik el, hogy eljutnak-e, vagy el akarnak-e jutni a szervezettség egy magasabb formájához.. Ugyanakkor a szilárd alapokon álló, és az aktív (állam)polgári tevékenységeknek intézményes kereteket adó civil társadalom nélkül egy település élete szegényebb, a település életét összefogni hivatott önkormányzat tevékenysége pedig

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

Kezdeményező kistérség és demokráciakísérlet A Sárvíz kistérség és Aba nagyközség közös modellje 1

Kezdeményező kistérség és demokráciakísérlet A Sárvíz kistérség és Aba nagyközség közös modellje 1 Kezdeményező kistérség és demokráciakísérlet A Sárvíz kistérség és Aba nagyközség közös modellje 1 1. Bevezetés helyett Kossa Lajos - Varga Csaba Az előnytelen helyzetű magyar falvak és kistérségek hátránya

Részletesebben

NONPROFIT KUTATÓCSOPORT EGYESÜLET DR.ZÁM MÁRIA A MUNKANÉLKÜLIEKET SEGÍTŐ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSÜK LEHTŐSÉGEI 1 1.

NONPROFIT KUTATÓCSOPORT EGYESÜLET DR.ZÁM MÁRIA A MUNKANÉLKÜLIEKET SEGÍTŐ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSÜK LEHTŐSÉGEI 1 1. NONPROFIT KUTATÓCSOPORT EGYESÜLET DR.ZÁM MÁRIA A MUNKANÉLKÜLIEKET SEGÍTŐ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSÜK LEHTŐSÉGEI 1 1. BEVEZETÉS A hazánkban működő 47 ezer közhasznú szervezet közül

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet Bevezetés Törökbálint Város Önkormányzata többszörös előkészítés után elkészítette az Önkormányzat civil koncepcióját, ám ez nem kizárólag az önkormányzati feladatokat

Részletesebben

A kiadványt Wootsch Péter készítette

A kiadványt Wootsch Péter készítette A kiadványt Wootsch Péter készítette Mobilitás Országos I úsági Szolgálat, Budapest, 2009. Tartalomjegyzék Előszó egy kirakóhoz... 5 1. fejezet: A település, ahol élünk... 11 1.1. A település, ahol lakunk.

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken Central European Rural Youth Centre 2013. különszám Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken összefoglaló a kutatás eredményeiről Central European Rural Youth Centre Civil szervezetek, ifjúsági

Részletesebben

AJÁNLÁSOK. a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére

AJÁNLÁSOK. a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére AJÁNLÁSOK a területfejlesztési folyamatokban részt vevő civil szervezetek és a területfejlesztési tanácsok munkaszervezetei részére Független Ökológiai Központ Alapítvány Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos

Részletesebben

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése - Szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET

RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET 2 3 RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET Az egri civil hálózati együttműködés jelentősége, tapasztalatai a helyi társadalomfejlesztésben Eger, 2012 4 F. Gál Sándor Csathó Tibor: RÉSZVÉTEL ÉS

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV A CIVILSZERVEZETEKNEK TÖRTÉNŐ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. JÚLIUS A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Nyílt Lapok 2002/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. A civil szervezetek együttműködése Székesfehérváron.

Nyílt Lapok 2002/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. A civil szervezetek együttműködése Székesfehérváron. Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata A civil szervezetek együttműködése Székesfehérváron Domokos Tamás Copyright Echo Nonprofit Network, 2002 A Nyílt Lapok az Echo Innovációs Műhely közhasznú

Részletesebben

FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok

FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok 01 FIATALOK KÖZÖSSÉGBEN elméletek, gyakorlatok Szerzők, köszönetnyilvánítás Szerkesztők Szerzők Szanyi F. Eleonóra Bálint Mónika (2., 5. fejezet) Lukács Ágnes Gáspár Judit (4., 5. fejezet) Susánszky Pál

Részletesebben

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN HOGYOR VERONIKA A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN A LEADER, mint speciális vidékfejlesztési program A LEADER Liaison Entre Actions de Developpment de l Economie Rurale francia kifejezés

Részletesebben

Női szervezetek, csoportok működési feltételei, tevékenységei és közösségi terei Magyarországon

Női szervezetek, csoportok működési feltételei, tevékenységei és közösségi terei Magyarországon [2010] Női szervezetek, csoportok működési feltételei, tevékenységei és közösségi terei Magyarországon Készítette: Dezső Dóra és Oborni Katalin a REGINA Alapítvány megbízásából www.reginanet.hu www.anyakozpontok.hu

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatások, elemzések célcsoportja 3.2. A megyei

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei NIOK ALAPÍTVÁNY, 2008 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL

Részletesebben

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 2014.

Részletesebben

Otthonosan itthon Települési ifjúsági munka 4. fejezet illusztrációi

Otthonosan itthon Települési ifjúsági munka 4. fejezet illusztrációi Otthonosan itthon Települési ifjúsági munka 4. fejezet illusztrációi GYAKORLATOK 1) Fele fele helyzetekhez: amikor az együttlévő csoport egyik fele a települési önkormányzat tisztségviselője vagy köztisztviselője,

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA Szükséglet- és igényfeltárás az OFA-ROP hálózat kialakításához Debrecen, 2005. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 7 Nonprofit szervezetek a munkaerőpiacon...

Részletesebben