A MAGYAR KERTÉSZETI TANÁCS ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN, EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KERTÉSZETI TANÁCS ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN, EGYSÉGES SZERKEZETBEN"

Átírás

1 A MAGYAR KERTÉSZETI TANÁCS ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN, EGYSÉGES SZERKEZETBEN Budapest, június 14.

2 2 I. Általános rendelkezések A kertészeti termelésben, feldolgozásban, kereskedelemben, kutatásban, oktatásban érdekelt társadalmi szervezetek és oktatási intézmények önkéntes elhatározásból a magyar kertészet érdekeinek összehangolása és védelme céljából létrehozzák közös konzultációs, tanácskozó és érdekegyeztető szervezetüket, a Magyar Kertészeti Tanácsot. A Magyar Kertészeti Tanács pártoktól független érdekegyeztető fórum, támogat minden olyan törekvést, amely a kertészeti ágazat fejlődését előmozdítja és a magyar kertészet jövőjét biztosítja, illetve segíti. A Magyar Kertészeti Tanács felépítésének és működésének alapja a kölcsönös érdekeltség, a mellérendeltség és a tagsági érdekek szolgálata. 1. A szervezet elnevezése: Magyar Kertészeti Tanács, rövidített elnevezése: MKT. 2. A Magyar Kertészeti Tanács angol nyelvű elnevezése: Hungarian Horticultural Council. 3. A Magyar Kertészeti Tanács német nyelvű elnevezése: Ungarischer Gartenbaurat. 4. A Magyar Kertészeti Tanács székhelye: 1118 Budapest, Villányi út A Magyar Kertészeti Tanács alapításának éve: A Magyar Kertészeti Tanács az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján működő, jogi személyiséggel rendelkező, országos szerveződésű társadalmi szervezet, amely saját nevében szerez jogokat és vállal kötelezettségeket. A Magyar Kertészeti Tanács közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, (politikai) pártoktól független. 7. A Magyar Kertészeti Tanácsot a Fővárosi Törvényszék 5544/2009 nyilvántartási számon tartja nyilván, országos nyilvántartásbeli azonosító: 10164/1993, a Magyar Kertészeti Tanács nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma: Pk /1993/8. II. A Magyar Kertészeti Tanács céljai 8. A Magyar Kertészeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) a magyar kertészet közös tanácskozó, érdekegyeztető, érdekközvetítő szervezete. A Tanács céljai: a) a magyar kertészet általános értékeinek és érdekeinek megfogalmazása és érvényesítése, az érdekek artikulációja, az érdekek képviselete és védelme, különös tekintettel a magyar agrárpolitika és jogalkotás mindenkori aktualitásaira, b) a kertészeti ágazatok sokoldalú együttműködésének erősítése, kapcsolataik szervezettebbé tétele, c) részvétel a magyar kertészeti ágazat stratégiájának és eszközrendszerének alakításában, továbbá a stratégia megvalósításában és az eszközrendszer eredményes működtetésében, d) részvétel a magyar kertészetet érintő jogalkotási tevékenységben: a Tanács tagjainak jelzései alapján javaslatot tesz jogszabályok kiadására, illetve módosítására, e) részvétel a magyar kertészetet és az annak egyes ágazatait érintő környezettudatos, fenntartható mezőgazdaságot és élelmiszerbiztonságot szolgáló agrártámogatási rendszer kiépítésében és működtetésében, f) a magyar kertészeti kultúra színvonalának emelése, g) a magyar kertészet hazai hagyományainak ápolása és széleskörű megismertetése, h) érvényesüljenek megvalósuljanak a magyar kertészet eredményes működésének alapfeltételei, i) a magyar kertészet sikeres működésének szakmai és elméleti megalapozása az Európai Unió keretein belül, j) a magyar kertészet területén a termelők, feldolgozók, kereskedők és fogyasztók közötti érdekösszhang megteremtésének elősegítése,

3 3 k) folyamatos konzultáció a magyar agrárium, különösen a kertészet területén működő szervezetekkel és állami intézményekkel, l) a kertészeti szakoktatás, valamint a közép- és felsőfokú oktatás és nevelés támogatása, segítése, m) a hazai és külföldi tudományos eredmények hasznosításának segítése, megismertetése a szakmai közvéleménnyel, n) nemzetközi kapcsolatok kiépítése a Tanáccsal azonos vagy hasonló tevékenységet végző nemzetközi szervezetekkel. III. A Tanács tagjai, a tagsági viszony 9. A Tanács nyitott szervezet, az önkéntesség elve alapján a Tanács tagjai lehetnek a magyar kertészet területén működő, tevékenységükkel ahhoz kapcsolódó, önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, amelyek elfogadják a Tanács Alapszabályát és belső szabályzatait. A civil szervezeteket a Tanácsban állandó képviselő képviseli. 10. Egyéb jogi személy, gazdálkodó szervezet (Ptk c./pont) vagy természetes személy a Közgyűlés vagy az Elnökség kifejezett, személyre szóló meghívása alapján lehet a Tanács tagja (a továbbiakban: meghívott tag). Szervezet esetében a meghívás feltétele, hogy a meghívott tevékenysége különös súllyal kapcsolódjon a magyar kertészethez, illetőleg annak valamely ágazatához, természetes személyként pedig a Tanács tagja az lehet, akinek szakmai tudását, elismertségét vagy tapasztalatait a Tanács kifejezetten személyére tekintettel kívánja felhasználni. 11. A Tanács tagjairól a Tanács főtitkára tagnyilvántartást vezet. A Tanács tagjai a jelen Alapszabály elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Tanács a tagjai azonosításához és a működéséhez szükséges adataikat nyilvántartsa és kezelje. 12. A tagsági viszony a belépési nyilatkozat aláírásának napján kezdődik. A tag a Tanácsba történő belépésével az Alapszabályban foglaltakat elfogadja, az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeket vállalja. A tagsági viszony kezdetének és ezzel a tagsági jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének további feltétele az esedékes tagdíjnak a vonatkozó szabályok szerinti megfizetése. 13. A tagok jogai egyenlők, azokat a meghívott természetes személy tag kizárólag személyesen, a tagszervezet (ideértve a meghívott tagszervezetet is) képviselője útján gyakorolja. 14. A tagok jogaikat törvényesen, azok rendeltetésének megfelelően kötelesek gyakorolni. Tilos a jogokkal való visszaélés, valamint a tagságból eredő, illetve ahhoz kapcsolódó jogok bármilyen csorbítása. 15. A Tanács valamennyi tagját megillető jogok: a) részvétel a Tanács tevékenységében és rendezvényein, szavazati jog gyakorlása a Közgyűlésen, b) választhat és választható a Tanács szerveibe és tisztségére, c) felszólalási, véleményezési, indítvány- és javaslattételi jog a Közgyűlésen és a Tanács valamennyi összejövetelén és rendezvényén, ide nem értve az Elnökség és a Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) üléseit, d) meghatározott esetekben a Tanács testületi üléseinek összehívására történő javaslattétel, annak kezdeményezése, e) a Tanács tevékenységéről valamint az illetékességébe tartozó kérdésekről információ kérése, f) szabad véleménynyilvánítás a Tanácsot és tagjait érintő kérdésekben, g) a Tanács-tagságból eredő valamennyi előny hasznosítása, h) a Tanácson belül szakmai és területi szerveztek létrehozásának kezdeményezése az Alapszabály rendelkezései figyelembe vételével. 16. A tagok kötelezettségei: a) a Tanács célkitűzései megvalósításának erkölcsi és szakmai támogatása, nem veszélyeztetheti a Tanács céljainak megvalósítását,

4 4 b) közreműködés a Tanács célkitűzéseinek megvalósításában, c) az Alapszabály és a belső szabályzatok, szabályok, valamint a Tanács szervei határozatai betartása és megvalósítása, különös tekintettel pénzügyi kötelezettségeik teljesítésére, az Alapszabályban meghatározott kötelességek teljesítése, d) részvétel a Tanács tevékenységben, az elvállalt feladatok elvégzése, e) a Tanács által kötött szerződések és megállapodások betartása, a meghozott döntések végrehajtása, f) a szabad véleménynyilvánítás tiszteletben tartása, kötelezettségvállalás arra, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem akadályozzák Tanács tevékenységét, és a jelen Alapszabálynak megfelelő határozatok teljesítését, g) a megbízható és felelősségteljes információszolgáltatás nyújtása, illetőleg annak elősegítése, korrekt részvétel a Tanács információs rendszerében, ennek érdekében a vonatkozó szabályzat szerinti módon és ütemezésben adatszolgáltatás teljesítése. 17. A tagok által szolgáltatott adatokat a Tanács csak saját működése körében, az Elnökség döntése szerint használhatja fel oly módon, hogy az adatok az adatszolgáltató egyedi azonosítására ne legyenek alkalmasak. 18. A tagok tagdíjat fizetnek, amelynek éves mértékét a Közgyűlés határozza meg. 19. A tagsági viszony megszűnik: a) a tag kilépésével (a kilépés napján), b) szervezet esetében a szervezet megszűnésével (a szervezet megszűnésének napján), c) a meghívott természetes személy tag elhalálozásával (elhalálozása napján), d) a tag kizárásával (a kizárásról szóló jogerős döntés meghozatalának napján). 20. A kilépő tag köteles a kilépés évében a Közgyűlés által a tárgyévre megállapított tagdíjat megfizetni. 21. A tagdíjfizetés rendjéről és a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeiről a jelen Alapszabály és a Tanács vonatkozó szabályzata rendelkezik. 22. Az Elnökség a tagot kizárólag az elnök és a főtitkár által közösen lefolytatott vizsgálatot követően, az elnök és a főtitkár közös javaslatára kizárhatja, amennyiben magatartása a Tanács célkitűzéseit folyamatosan vagy súlyosan sérti. Ilyen magatartásnak minősül különösen, ha a) a tag magatartása a Tanács Alapszabályát, egyéb szabályzatait, vagy a Tanács szervei által hozott határozatokat három éven belül legalább két alkalommal súlyosan sérti, b) választott tisztség esetén a tisztségből adódó feladatokat nem látja el és ez a mulasztása súlyosan akadályozza vagy veszélyezteti a Tanács működését, c) a Tanács tagjaként vállalt kötelezettségét nem teljesíti és ezzel a mulasztásával súlyosan akadályozza vagy veszélyezteti a Tanács működését, d) a Tanács hatékony működéséhez szükséges adatokat két írásbeli felszólítást követően sem bocsátja a Tanács rendelkezésére és ez a mulasztása súlyosan akadályozza vagy veszélyezteti a Tanács működését, e) a tag magatartása következtében a Tanács társadalmi megítélése bizonyíthatóan negatív irányban változik, f) a tag tevékenysége veszélyezteti vagy károsan befolyásolja a fogyasztók egészségét, g) a tagot bűncselekmény elkövetéséért bíróság jogerősen elítéli. 23. Az elnök és a főtitkár a tag kizárásra vonatkozó közös javaslatának megtételét megelőzően külön szabályzatban meghatározott eljárási rend szerint megvizsgálja a tag magatartását, kérve a felvetéssel kapcsolatosan az érintett tag írásbeli nyilatkozatát. Az elnök és a főtitkár a tag kizárására vonatkozó javaslatát indokolni köteles. A kizárásról szóló döntés az Elnökség kizárólagos hatásköre. A határozatot írásban indokolni kell és azt az érintett taghoz el kell juttatni. Ha az Elnökség határozatával a tagot a Tanácsból kizárja, a kizárást kimondó határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a Tanács Közgyűlésének címezve, a Tanács főtitkárához kell benyújtani. A fellebbezést a Tanács Közgyűlése kizárólagos hatáskörben bírálja el a fellebbezés beérkezését

5 5 követően megtartott következő Közgyűlésén, amennyiben a fellebbezés olyan határidőben érkezik, hogy annak tárgyalása a soron következő Közgyűlés meghívójába napirendi pontként szabályszerűen beilleszthető. Amennyiben ez a jogszabályok, illetőleg a jelen Alapszabály vagy a Tanács egyéb szabályzatai szerint nem lehetséges, a fellebbezést a soron következő Közgyűlés bírálja el. A Közgyűlés határozatáig a tag tagsági jogait gyakorolhatja. A fegyelmi vétséget, a fegyelmi büntetéseket, valamint általában a fegyelmi eljárás részletes szabályait a Tanács fegyelmi szabályzata állapítja meg. 24. A Tanácsból kizárt tag a kizárásról rendelkező határozat meghozatalától (ha az ügyben a Közgyűlés járt el, a Közgyűlés határozatától), bírósági felülvizsgálat esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől számított két évig nem léphet vissza a Tanácsba. 25. Ha a tag vagy a képviseletében eljáró személy írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti az Alapszabályban előírt, illetve annak keretei között vállalt kötelezettségét (így különösen akkor, ha a Tanács által megkötött megállapodást szeg meg) és ezzel a magatartásával akadályozza a Tanács céljainak elérését, a Közgyűlés, illetőleg az Elnökség a tag tagsági viszonyát legfeljebb egy évre felfüggesztheti. IV. A pártoló tag 26. A Tanács pártoló tagja különleges jogállású tag, aki a Tanács tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a tag jogai nem illetik meg és a tag kötelezettségei nem terhelik. A pártoló tagok a Tanács szerveibe nem választhatnak és a Tanács szerveinek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. A pártoló tag kölcsönös előnyök alapján együttműködik a Tanáccsal. A pártoló tagságot a Tanács elnökénél vagy főtitkáránál kell kezdeményezni, a pártoló tagsági jogviszonyról az Elnökség határoz. Az Elnökség elutasító határozatával szemben a jelentkező az elutasító döntés kézhezvételét követő 30 napon belül a Közgyűléshez fordulhat, amely e kérdésben soron következő ülésén végleges döntést hoz. A 30 napos határidő jogvesztő jellegű. 27. A pártoló tagsági jogviszony megszűnik a) a tag jogutód nélküli megszűnésével (halálával), b) a pártoló tagságról szóló írásbeli lemondással, c) ha az Elnökség a pártoló tagsági jogviszonyt határozatával megszünteti, d) ha az Alapszabály úgy módosul, hogy a pártoló tag jogintézménye megszűnik, e) ha a Tanács megszűnik vagy azt megszüntetik. 28. Az Elnökség a pártoló tagsági jogviszonyt a jelen Alapszabály 22. pont a), e), f) vagy g) pontjára hivatkozva szüntetheti meg. 29. A pártoló tagsági viszony bármely okból történő megszűnése esetén a pártoló tag, vagy annak hozzátartozója az addig befizetett vagy rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulást semmilyen jogcímen sem követelheti vissza. 30. Egyebekben a pártoló tagsági jogviszonyra a tagokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. V. A tagdíj, a Tanács vagyona és gazdálkodása 31. A Tanács az Elnökség által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik, a mindenkor hatályos, a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási, pénzügyi és számviteli szabályok betartásával. 32. A Tanács vagyonához tartoznak a tulajdonában, valamint a használatában lévő vagyontárgyak, továbbá jogszerű követelések. A Tanács tartozásáért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a Tanács tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

6 6 33. A Tanács a bevételeivel amely alapvetően a Tanács tagjai által megfizetett tagdíjakból és egyéb bevételekből áll és vagyonával önállóan gazdálkodik. 34. A Tanács céljainak és feladatainak megvalósítása, a Tanács működésének biztosítása érdekében vállalkozási (szolgáltatás-nyújtási) tevékenységet végezhet. A Tanács tagjai részére a szolgáltatásokat eseti döntés szerint térítésmentesen vagy önköltségen, harmadik személyek részére piaci alapon nyújtja. A Tanács által nyújtott szolgáltatások kizárólag a jelen Alapszabályban meghatározott célok és feladatok elérését, illetőleg végrehajtását szolgálhatják. 35. A Tanács, illetve annak tevékenységét tagjain kívüli harmadik személyek is támogathatják pénzügyi eszközökkel vagy a Tanács részére nyújtott ingyenes vagy kedvezményes vagyoni értékű szolgáltatással. 36. A Tanács gazdálkodására egyebekben a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseit és a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. 37. A Tanács testületi szervei: a) a Közgyűlés, b) az Elnökség, c) Felügyelő Bizottság, d) állandó és eseti bizottságok. VI. A szervezet és a tisztségviselők 38. A Tanács tisztségviselői: a Tanács Elnökségének és a Tanács Felügyelő Bizottságának tagjai, továbbá a szakmai témavezetők. A Tanács tisztségviselői a Tanács valamennyi szervének ülésén jogosultak tanácskozási joggal részt venni. A tisztségviselők visszahívhatóak. A visszahívásról az Elnökség vagy a Tanács tagjai legalább 1/3-ának írásbeli indítványára a Tanács Közgyűlése rendes vagy rendkívüli ülésen a választásra vonatkozó szabályok alkalmazásával dönt. 39. A tisztségviselőket az adott tisztségre határozott, 5 évi időtartamra, nyílt szavazással, egyszerű többséggel kell megválasztani a Tanács tagjai közül. 40. Ha tagszervezetet választanak a Tanács tisztségviselőjévé, a tisztségviselővé választás során a tagszervezetet kell megjelölni mint jelölt tisztségviselőt, egyidejűleg megnevezve állandó képviselőjét is, tehát azt a természetes személyt is, aki ha a tagszervezetet az adott tisztségre megválasztják a tisztség betöltése során a megválasztott tagszervezet képviseletében eljár. A tisztségviselővé megválasztott tagszervezet erre jogosult törvényes képviselője a Tanács főtitkárához eljuttatott, indokolt, írásbeli nyilatkozatával jelenti be, ha a tagszervezet képviselőjének személyében változás áll be. VII. A Közgyűlés 41. A Tanács legfőbb, általános hatáskörű szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll, és amelynek a kizárólagos hatáskörébe tartoznak: a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, b) az Elnökség előző évről szóló éves beszámolójának elfogadása; c) az éves költségvetés elfogadása, d) a Tanácsnak más szervezettel (egyesülettel) való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása; e) a Tanács tisztségviselőinek és Elnökségének megválasztása és visszahívása; f) a Felügyelő Bizottság megválasztása, beszámoltatása és visszahívása; g) rendkívüli befizetés elhatározása,

7 7 h) az Elnökség határozatának felülvizsgálata; i) az Elnökség határozatának felülvizsgálata, ha az Elnökség a tag kizárásáról határozott és ez ellen a határozat ellen a kizárt tag jogorvoslattal élt; j) állandó bizottság létrehozása, k) mindaz, amit a jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. 42. A Közgyűlést a Tanács Elnöksége hívja össze, egyidejűleg meghatározva a Közgyűlés helyét és idejét, valamint a Közgyűlés napirendjét. A Közgyűlést szükség szerint, de évenként legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri. Az Elnökség köteles összehívni a Közgyűlést akkor is, ha azt a Felügyelő Bizottság az ok és a cél megjelölésével javasolja. A Közgyűlést bíróság ettől eltérő határozata vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a vonatkozó indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra kell összehívni. 43. Az Elnökség az elnök vagy a főtitkár útján a Közgyűlést elektronikusan hívja össze oly módon, hogy a Közgyűlésre szóló meghívót legkésőbb a Közgyűlés időpontját megelőző 8. napon közzéteszi az interneten, a honlapon, link elérés alatt. Az elnök vagy a főtitkár tájékoztatásul, a meghívónak a honlapon történő elhelyezésével egyidejűleg elektronikus levélben is értesíti a tagokat a Közgyűlésről. A meghívó tartalmazza a Közgyűlés helyét, idejét és napirendjét. A Tanács azon tagja részére, akinek nincs nyilvántartott elektronikus levél címe, írásban kell megküldeni a meghívót, amit azon a napon kell postázni, amely napon a közgyűlési meghívót a jelen pontban meghatározott honlapon közzétették. 44. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint a fele (50 % + 1 fő) jelen van, illetve képviselve van. 45. A határozatképes Közgyűlés napirendre tűzheti bármely téma megvitatását, a Közgyűlés határozatot azonban csak azokhoz a napirendi pontokhoz kapcsolódó kérdésekben hozhat, amely napirendi pontokat a meghívó tartalmazott. 46. A Közgyűlés határozatait a jelenlévők szótöbbségével, nyílt szavazás útján hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. Az Alapszabály megállapításához, elfogadásához, módosításához, a Tanács más szervezettel történő egyesüléséhez, megszűnésének elhatározásához a jelenlévő tagok kétharmadának egyetértése szükséges. A Közgyűlés eseti jelleggel más döntésekre is előírhatja a minősített szótöbbséggel történő döntést. 47. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. A természetes személy tag csak személyesen járhat el, meghatalmazásnak nincs helye. Tagszervezet esetében a tagszervezetet törvényes képviselője vagy jogszerűen meghatalmazott eseti jellegű meghatalmazott jár el képviselőként. 48. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt ülés a Közgyűlés esetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 49. Ha a megismételt Közgyűlést nem az eredeti Közgyűlés napjára hívják össze, akkor új meghívót kell kiküldeni, amelynek tartalmaznia kell, hogy a megismételt Közgyűlést az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelent tagok számától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni. 50. Arról, hogy a Közgyűlés ülését ki vezeti, a Közgyűlés nyílt szavazással dönt, a levezető elnök személyére az elnök vagy a főtitkár, amennyiben egyikük sincs jelen, az elnök által erre felkért személy tesz javaslatot. A Közgyűlésen a Tanács bármely tagja részt vehet, felszólalhat, javaslatot tehet és szavazhat. A Közgyűlésre szóló meghívóban nem szereplő kérdésben (napirendi pontban)

8 8 történő határozathozatalhoz az szükséges, hogy a Közgyűlésen valamennyi tag jelen legyen és a napirendi pont tárgyalása továbbá a határozathozatal ellen senki ne tiltakozzon. 51. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá. Hitelesítő csak tag vagy tagszervezet képviselője lehet. 52. A közgyűlési határozatokat a tagok tájékoztatása céljából a honlapon, link elérés alatt kell közzétenni. 53. A Közgyűlés az Elnökséget, a Felügyelő Bizottságot és a jelen Alapszabályban meghatározott további tisztségviselőket köteles megválasztani. A Közgyűlés jogosult póttagokat választani a Tanács testületi szerveibe, meghatározva azt a sorrendet, amelyben a póttagok követik egymást. A testületi szerv póttagja minden további határozat nélkül a testületi szerv teljes jogú tagjává válik azt követően, hogy a testületi szerv tagjának megbízatása bármilyen okból megszűnt. Ha a póttag a testületi szerv tagjává válik, megbízatása (megválasztás időtartama, feladatok) a testületi szerv azon tagja megbízatásával azonos, akinek a helyébe lépett. 54. A tisztségviselők megválasztására bármely tag javaslatot tehet szóban vagy írásban, legkésőbb azon a tisztújító Közgyűlésen, amelyen a tisztségviselők megválasztása napirendi pont. A választási eljárás során jelölőlistára minden esetben az kerülhet, aki az erre vonatkozó nyílt szavazáson a határozatképes Közgyűlés jelen lévő tagjainak többségi szavazatát megszerezte. Arról minden esetben a Közgyűlés nyílt szavazással dönt, hogy a választás nyílt vagy titkos szavazás útján zajlik. VIII. Az Elnökség 55. A Tanács általános hatáskörű, ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség, amelyet a Közgyűlés a tagok közül nyílt szavazással, 5 évi határozott időtartamra választ. Az Elnökség munkaterv szerint, de legalább évente tart ülést. Az Elnökség tagjainak száma 7 fő. Az elnökségi ülések között a Tanács munkáját az elnök irányítja, az operatív ügyintéző tevékenységet a főtitkár végzi. 56. A Tanács Elnökségének feladat- és hatásköre: a) döntéshozatal a Tanács működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály, a jelen Alapszabály vagy a Tanács más szabályzata nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe, b) a Közgyűlés előkészítése és összehívása, c) az Elnökség éves beszámolójának előkészítése, d) az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, e) a Tanács éves munkaprogramjának előkészítése, f) a Tanács éves költségvetésének előkészítése, g) eseti bizottság létrehozása, h) javaslattétel a tagdíj mértékének és fizetési rendjének megállapítására, i) a Tanács belső szabályzatainak elfogadása, amennyiben pedig valamely belső szabályzat elfogadása a Közgyűlés hatásköre, e szabályzat előkészítése és elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjesztése, j) döntéshozatal ideiglenes bizottságok felállításáról és a működésükre vonatkozó szabályokról a jogszabályok és a jelen Alapszabály rendelkezéseinek keretei között, k) a Közgyűlés határozatainak előkészítése, l) a Közgyűlés határozatainak végrehajtása, illetőleg ennek ellenőrzése, m) döntéshozatal gazdálkodó szervezet alapításáról, abba való belépésről, illetve tulajdonszerzésről, valamint továbbá az ilyen tulajdonjog megszüntetéséről, n) mindaz, amit jogszabály, a jelen Alapszabály vagy a Tanács belső szabályzata az Elnökség hatáskörébe utal. A jelen pont b) g) és m) pontja az Elnökség kizárólagos feladat- és hatásköre.

9 9 57. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az elnökséget 3 tagjának erre vonatkozó indítványára vagy a Felügyelő Bizottság indítványára rendkívüli elnökségi ülés céljából ugyancsak össze kell hívni. 58. Az Elnökség ülését az elnök hívja össze és ő vezeti az elnökségi ülést. Az elnökségi ülés vezetésében az elnököt akadályoztatása esetén az erre eseti jelleggel az elnökség által megválasztott elnökségi tag helyettesíti. Az elnökségi ülés a Tanács tagjai számára nyilvános. Az elnök az Elnökség ülésére szóló meghívót az elnökség tagjai részére útján vagy írásban küldi meg. A meghívó a napirendi pontokat tartalmazza. Az Elnökség bármely ülésén meghatározhatja következő ülése időpontját, ebben az esetben a külön meghívás mellőzhető, de az Elnökség azon tagjának, aki azon az ülésen, amelyen a következő elnökségi ülés időpontját meghatározták nem volt jelen, ben külön meghívót kell küldeni. Sürgős (rendkívüli) esetben az Elnökség rövid úton (telefon, szóbeli értesítés stb.) is összehívható. 59. Az Elnökség akkor határozatképes, ha szabályosan összehívott ülésén tagjainak több, mint a fele tehát legalább 4 fő elnökségi tag jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülés 30 napon belüli újbóli összehívása iránt az elnök intézkedni köteles. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, azonban az Elnökség bármely elnökségi tag javaslatára, egyszerű szótöbbséggel bármely kérdésben titkos szavazást rendelhet el. Ha valamely indítvány nem kapott többséget, akkor azt elutasítottnak kell tekinteni. 60. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő elnökségi tag ír alá. 61. Az Elnökség működésének rendjére mögöttes szabályként a Közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az Elnökség esetében a megismételt ülés Közgyűlés határozatképességére vonatkozó szabály nem alkalmazható, az Elnökség megismételt ülése az általános szabályok szerint határozatképes. IX. A Felügyelő Bizottság 62. A Tanács Felügyelő Bizottsága egy elnökből és két tagból álló testület. A Felügyelő Bizottság tagjává csak a Tanács tagja (tagszervezete) választható. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés részére folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Tanács tevékenységét, szervei és tisztségviselői tevékenységét, különösen a Tanács jogszerű működésére, gazdálkodására és szakmai tevékenységére vonatkozóan. A Felügyelő Bizottság tagja a Tanács tisztségviselőitől és a Tanács munkatársaitól illetve a Tanáccsal munkavégzési jogviszonyban állóktól felvilágosítást kérhet, a Tanács könyveit és okiratait megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság a Tanács pénzügyi és gazdasági ellenőrzése céljából szükség esetén jogosult a Tanács költségére könyvszakértőt vagy könyvvizsgálót igénybe venni. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait titoktartási kötelezettség terheli a Tanács ügyeivel kapcsolatban. 63. A felügyelő bizottsági tagság az erre a tisztségre való megválasztással kezdődik. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: a) a megbízatás időtartamának lejártával, b) visszahívással, c) lemondással, d) a Felügyelő Bizottság természetes személy tagjának halálával, e) a Tanács megszűnésével. 64. A Felügyelő Bizottságot annak elnöke hívja össze, a Felügyelő Bizottság tagjai részére a meghívót e- mail útján vagy írásban küldi meg, legkésőbb az ülés tervezett időpontját megelőző 8. napon. A meghívó a napirendi pontokat tartalmazza.

10 A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti. A Felügyelő Bizottság szabályosan összehívott ülése akkor határozatképes, ha azon legalább három tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek az ülésen részt venni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, határozatait nyílt szavazással hozza, azonban bármely tagja javaslatára, egyszerű szótöbbséggel bármely kérdésben titkos szavazást rendelhet el. 66. A Felügyelő Bizottság jogosult javaslatot tenni az Elnökségnek rendkívüli Közgyűlés összehívására, ha ezt szükségesnek ítéli és kezdeményezheti az Elnökség összehívását is. Ha az Elnökség annak ellenére nem hívja össze a Közgyűlést, hogy azt jogszabály, az Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata kötelezővé teszi, jogosult a Közgyűlést összehívni. 67. A Felügyelő Bizottság évente legalább egy ülést tart oly módon, hogy módja legyen az Tanácsnak az előző évről szóló számviteli beszámolóját, és az Elnökségnek az előző évre vonatkozó éves beszámolóját, az éves költségvetést, továbbá az azokat alátámasztó okiratokat megvizsgálni és véleményezni. 68. A Felügyelő Bizottság jogosult, de nem köteles működésének szabályozására ügyrendet alkotni. Ha a Felügyelő Bizottság ügyrendet alkot, azt a Közgyűlés hagyja jóvá. Ha ügyrendet nem készít vagy az ügyrend valamely kérdést nem szabályoz, a Felügyelő Bizottság működése során az Elnökségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazza. X. A szakmai témavezetők 69. A szakmai témavezetők a Tanács azon tisztségviselői, akik a széles körű szakmai közvélemény bevonásával a kertészet adott részterületén kimunkálják és előkészítik a Tanács állásfoglalásait. A szakmai témavezetők javaslataikat szakmai alapon teszik meg, feladatuk az érdekfeltárás és érdekegyeztetés, a széles körű szakmai tanácskozás és konzultáció lebonyolítása, illetőleg megszervezése. A szakmai témavezetők további alapvető feladata, hogy összegyűjtsék tapasztalataikat, valamint javaslatokat dolgozzanak ki az agrár (kertészetet érintő) jogalkotás és agrár (kertészetet érintő) igazgatás részére. A Tanácsban a következő szakmai témavezetők működnek: a) zöldség ágazati témavezető, b) gyümölcs ágazati témavezető, c) szőlő és bor ágazati témavezető, d) dísznövény ágazati témavezető, e) gyógynövény ágazati témavezető, f) kertészeti ökonómiai témavezető, g) felsőoktatási témavezető, h) szakoktatási témavezető, i) kutatási témavezető, j) kert- és tájépítészeti témavezető, k) szaporító anyag témavezető, l) élelmiszeripari témavezető m) kertészeti háttéripari témavezető. 70. A szakmai témavezetők felelnek azért, hogy a Tanács megfelelő szakmai előkészítést követően szakmailag megalapozott, konszenzuson alapuló, a kertészet általános érdekeivel harmonizáló véleményt fogalmazzon meg a szak- és részkérdésekben. A szakmai témavezetők a magyar kertészetnek a jelen Alapszabály 69. pontjában meghatározott egy-egy részterület kérdéseit elemzik, és részt vesznek a magyar kertészetre, illetőleg annak szakterületeire vonatkozó döntések előkészítésében és végrehajtásában. A Tanács valamennyi tagja jogosult és egyben köteles a szakmai témavezetőket munkájukban segíteni. A szakmai témavezető köteles arra, hogy feladata ellátása során valamennyi lényeges érdek- és értékrendszert feltárja. Biztosítani kell, hogy a szakmai témavezetők valamennyi lényeges szakmai információ birtokában reprezentatív módon megjeleníthessék azt a kertészeti szakterületet, amelyet összefognak, ezért tevékenységükbe kötelesek bevonni azokat az adott kertészeti szakterületen működő, jelentős gazdálkodó

11 11 szervezeteket és szakembereket, kutatókat, oktatókat is, akik nem tagjai a Tanácsnak. A szakmai témavezető biztosítja, hogy az adott kertészeti szakterületen tevékenykedők álláspontja (különösen a termelői szervezetek, termelők, feldolgozók és kereskedők, oktatók és kutatók véleménye) a kimunkált javaslatokban teret nyerjen. A szakmai témavezetők részt vesznek az adott kertészeti szakterület középtávú és hosszú távú fejlesztési stratégiájának kidolgozásában. A szakmai témavezetők saját szempontjaik alapján feltárják a termesztés, a feldolgozás és a kereskedelem útjában álló akadályozó tényezőket és javaslatokat tesznek megoldásukra. A szakmai témavezetők kötelesek biztosítani a Tanács Közgyűlése és Elnöksége részére a Tanács megalapozott működéséhez szükséges információkat. 71. A szakmai témavezetők tevékenységének összehangolásáért és koordinációjáért a közöttük kialakított munkamegosztás szerint ügyviteli és szervezési szempontból a Tanács főtitkára a felelős. Ebben a minőségében és feladatkörben a Tanács főtitkára önálló döntési hatáskörrel nem rendelkezik, feladata kizárólag a szakmai témavezetők folyamatos és hatékony tevékenységének segítése. 72. A szakmai témavezető a szakmai stratégiai és a konkrét kérdésekben kialakított álláspontjáról egyaránt folyamatosan és amennyiben ennek jelentősége van határidőben köteles tájékoztatni a Tanács elnökét és főtitkárát. A Tanács képviselője (képviselői) és az érintett szakmai témavezető a közigazgatási (különösen kormányzati) szervek irányában közösen képviselik a Tanács hivatalos álláspontját és lehetőség szerint az érintett szakmai témavezető részt vesz a Tanács hivatalos álláspontjának közvetítésében és érvényesítésében. A szakmai témavezetők jogosultak arra, hogy az általuk koordinált kertészeti részterületet érintő kérdésekben önálló véleményt nyilvánítsanak harmadik személy irányában is, ez a vélemény azonban előzetes egyeztetés hiányában nem tekinthető a Tanács hivatalos álláspontjának. 73. A Tanács elnöke és főtitkára továbbá ügyintézői a szakmai témavezetők működését kötelesek segíteni. XI. Az állandó és eseti bizottságok 74. A magyar kertészeti szakmát érintő, de nem csak egy konkrét termékkörrel kapcsolatos, általánosabb jellegű kérdésekben (például: marketing, lobby, integrált termelés, környezetvédelem stb.) ún. állandó vagy eseti bizottságok alakíthatók. Állandó bizottság létrehozásáról a Közgyűlés, eseti bizottság létrehozásáról az Elnökség dönt, a jelen Alapszabály és a Tanács egyéb belső szabályzatai szerint meghatározva a bizottság feladatát, szervezetét és működési rendjét. A bizottság az Elnökségre vonatkozó szabályok szerint működik. XII. Az elnök, a főtitkár 75. A Tanács elnökét a Tanács Közgyűlése kifejezetten erre a tisztségre választja meg. Az elnöki tisztséget kötelező betölteni. A Tanács elnökének díjazásáról és annak mértékéről kizárólagos hatáskörben, az elfogadott költségvetés függvényében az Elnökség határoz. E határozathozatal során az elnök nem szavaz és őt a határozatképesség vizsgálatakor e napirendi pont tárgyalása során figyelmen kívül kell hagyni. 76. A Tanács elnöke a Tanács teljes jogkörű, korlátozás nélküli szervi képviselője, aki külön meghatalmazás nélkül, önállóan látja el a szervezet képviseletét, önállóan képviseli a Tanácsot. Az elnök jogszabályi keretek között kiállíthat eseti meghatalmazást a Tanács képviseletére. A képviseleti tevékenység ellátása során az elnököt köti az Alapszabály és a Tanács szerveinek valamennyi olyan szabályzata és határozata, amelyet a Közgyűlés vagy az Elnökség fogadott el, vagy e két szerv delegált hatásköre alapján a Tanács bármely más szerve. 77. Az elnököt akadályoztatása esetén a Tanács főtitkára önállóan (külön meghatalmazás nélkül), vagy az Elnökség által kijelölt, ilyen irányú döntés hiányában az elnök által kijelölt két elnökségi tag együttesen helyettesíti.

12 A Tanács főtitkára a Tanács operatív ügyintéző szerve. A Tanács főtitkárát a Tanács Közgyűlése kifejezetten erre a tisztségre választja meg. A főtitkári tisztséget kötelező betölteni. A főtitkár díjazásáról és annak mértékéről kizárólagos hatáskörben, jogszabályi keretek között és az elfogadott költségvetés függvényében az Elnökség határoz. E határozathozatal során a főtitkár nem szavaz és őt a határozatképesség vizsgálatakor e napirendi pont tárgyalása során figyelmen kívül kell hagyni. A Tanács főtitkára a Tanács működéséből eredő operatív jellegű feladatokat szervezi és koordinálja. 79. A főtitkár a Tanács képviseletére teljes jogkörrel, külön meghatalmazás és korlátozás nélkül, önállóan jogosult, a Tanács nevében kötelezettségeket vállalhat és jogokat szerezhet (szervi képviselet). Ugyanakkor a főtitkár e képviseleti jogosultságát kizárólag a jogszabályok és a jelen Alapszabály keretei között gyakorolhatja. A főtitkár jogszabályi keretek között kiállíthat eseti meghatalmazást a Tanács képviseletére. A Tanáccsal munkaviszonyban álló személyek fölött a munkáltatói jogokat a jelen Alapszabály rendelkezései szerint a főtitkár gyakorolja. XIII. A tiszteletbeli elnök 80. A Közgyűlés jogosult arra, hogy megválassza a Tanács tiszteletbeli elnökének azt az elévülhetetlen érdemeket szerzett személyt, aki a magyar kertészet területén olyan kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtott, amely a magyar kertészet fejlődését segíti vagy segítette. Az Alapszabály jelen rendelkezése alapján a Tanács Közgyűlése a jelölő bizottság vagy a Tanács Elnöksége javaslatára természetes személyt állampolgárságtól függetlenül, határozott vagy határozatlan időre megválaszthat a Tanács tiszteletbeli elnökének. A tiszteletbeli elnök részt vehet a Tanács valamennyi szervének munkájában ide értve az Elnökséget is, e tisztségénél fogva általános véleményezési, felszólalási és javaslattételi jog illeti meg. A tiszteletbeli elnök e megbízatásából eredően szavazati joggal nem rendelkezik, a Tanács képviseletére külön meghatalmazás nélkül nem jogosult. XV. Záró rendelkezések Ezt az Alapszabályt a Tanács Közgyűlése a június 14. napján megtartott ülésén egységes szerkezetben hagyta jóvá és hatályba léptette. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvénynek az egyesületekre vonatkozó szabályait, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Dr. Bittsánszky János elnök Dr. Mártonffy Béla főtitkár Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 38. (2) bek. rendelkezése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Budapest, június 14. Előttünk mint tanúk előtt: Dr. Bittsánszky János elnök Név: Németh Kinga Név: Vattamány Ágnes Lakcím: 1145 Budapest, Columbus u. 57/b. Lakcím: 1146 Budapest, Dózsa György út 7. Szig. sz.: PA Szig. sz.: KA Aláírás: Aláírás:

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

A FRUITVEB MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. április 28.

A FRUITVEB MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. április 28. A FRUITVEB MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015. április 28. 2 BEVEZETŐ RÉSZ Alkalmazva az Európai Unió és a Magyar Köztársaság jogszabályait, amelyek

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben, a 2012. április hó 18. napján, valamint 2012. december 14. napján a Taggyűlés által jóváhagyott

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben 1./ Az Egyesület neve: Magyar Anyagtudományi Egyesület (Rövidítve: MAE) Angol nyelvű

Részletesebben

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület Alapítói (BankNet Kft., DataNet Kft., E-Net Kft., Elender Kft., EuNet Kft., Hungarnet

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben