JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK ÉS ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL."

Átírás

1 JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK ÉS ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

2

3 Patai K. István sírköve alatt talált bronz ruhakapcsok I. Jelentés Debreczen. szab. kir. város Múzeuma évi működéséről és állapotáról. 1 Múzeumunk életének tizenkettedik esztendeje is a világrendítő nagy háború rettenetes zajában, idegbontó izgalmai között telt el. Sőt ez esztendőben inkább, mint elébb bármikor, tapasztaltuk a háború nyomasztó, bénító hatását. Agyalázatos hitszegéssel betolakodott oláhok első könnyű sikereinek riasztó lrrére gondoskodtunk, hogy idejében biztonságba helyezhessük az imént tetemes költséggel és fáradsággal újonnan rendezett múzeumunknak nehezen, vagy épen nem pótolható értékeit és kincseit. Hála a Gondviselésnek, a Nagy-Romániáról szövögetett vakmerő álmok hamarosan szétfoszlottak Természetes, hogy az uralkodó súlyos körülmények közö.t múzeumunk sem teljesíthette hivatását kedve és kitűzött céljai szerint. De nagy megelégedéssel jegyezhetjük fel emlékezetül, hogy a helyiség bővítésének, gyüjteménytáraink átalakításának és újonnan rendezésének munkáját, amihez a világháború kitörése után kezdettünk, szerencsésen bevégeztük és a múzeumot tetszetős új köntösében a közönségnek ismét bemutathattuk. Május 14-én nyitottuk meg az újonnan rendezett múzeumot, a múzeumi bizottság díszülése keretében, a Múzeumok- és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelősége, a városi tanács, a m. kir. tudományegyetem, a helybeli tanintézetek és több magasabb hivatal képviselőinek jelenléte mellett. Az átalakítás és rendezés munkájában mindvégig tevékeny részt vett dr. Semayer Vilibáld orsz. főfelügyelő úr. Ezzel múzeumunkat őszinte nagy hálára kötelezte. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr pedig a rendezés befejezése alkalmából meleghangú elismerő és köszönő iratot küldött Löfkovits Arthur 1 Ezen évi jelentést bizonyos gátló körülmények miatt csak elkésve és dióhéjba szorítva publikáljuk. Bővebben, de még sem egész terjedelmében közölte ugyanezen jelentést a Debreczeni Közlöny évi füzete, az évi polgármesteri jelentés keretében. 1»

4 múzeumigazgatóhoz, Zoltai Lajos és dr. Ecsedi István múzeumőrökhöz. Domahidy Elemér főispán ugyanakkor Zoltai Lajos múzeumőrt tiszteletbeli múzeumigazgatóvá nevezte ki. A múzeum rendezése, a vízvezetéki, csatornázási és belső kisebb átalakítás költségein kívül, amiket a fenntartó városi hatóság viselt, az 1915., és évi elszámolások szerint összesen K ba került. Ehez a Főfelügyelőség 4887'11 K a város K, a Csokonai-kör K-val járult. Múzeumunk újra megnyitása mellett nem kevésbé örvendetes, jövendőbeli kihatásában még fontosabb jelentőségű mozzanat az állami rendes segély fölemelése 6000 koronára. A rendes segélynek majdnem háromszoros emelkedése a vidéki múzeumi és könyvtári ügy újjászervezésével áll szorcs kapcsolatban és azt jelenti, hogy a főfelügyelőség Debreczenben,. mint egyetemi városban, nagy országrész kulturális gácpontjában teljes múzeummá szándékozik fejleszteni a városi múzeumot; természetesen a tulajdonos város megfelelő anyagi támogatása mellett. Részint a rendezés következtében megváltozott körülmények, részint a még élő 48-as öreg honvédek teljes elgyongülése miatt a múzeum helyiségeiben való felügyeletről olyképen gondoskod Lünk, hogy a református tanítóképző-intézet igazgatósága hozzájárulása után az intézet helybeli származású 12 növendékét bíztuk meg a termekben való vigyázással. A nyitvatartás idejét is megváltoztattuk. Vasárnap délelőtt és szombat délután helyett a látogatások rendes idejéül a vasárnap délelőtti és délutáni órákat jelöltük ki. A teremfelügyelő diákok számára négy ösztöndíj kitűzésével múzeumunk kiállított anyagáról ismertető előadás-sorozat rendezését terveztük. Ez a tanfolyam azonban, különbőzé* gátló körülmények miatt épen úgy elmaradt, mint az illusztrált múzeumi kalauz, amelynek kinyomatását szintén elhatároztuk- A múzeumi bizottság tagjai sorában változás nem történt. Tagjai közül dr. Szabó Márton tanár és dr. ifj. Szilágyi Imre ügyvéd hadba vonultak. Dr. Ecsedi István tb. múzeumőrt május 3-ra ismét behívták ; főhadnagyi ranggal az erdélyi fronton vitézkedett. Tóth István II. szolgánk márciustól fogva népfelkelői szolgálatot teljesített. A múzeumunk fegyverviselésre nem való alkalmazottai tőlük telhetőleg végezték mindazt, amit a múzeum adminisztrációja, a gyűjtemény tárak kezelése és tovább fejlesztése kötelességükké tett. Rendszeres ásatásokról szó sem lehetett. Holott Sesztina Jenő bizottsági tag felajánlotta, hogy az ásatások során előkerülő valamelyik gazdagabban felszerelt ős-, vagy honfoglaláskori csontvázas sír teljes kiemelésének és a múzeumba szállításának költségeit viselni fogja. Kénytelenek voltunk csupán

5 5 si ieltünt lelőhelyek megfigyelésére szorítkozni. A nyúlási gyakorlótéren népvándorláskori csontváz néhány szerény melléklete, a parlaghi lövőtéren La Tène korbeli urnák, külső Ohaton őskori telep és égetett temetkezés emlékei kerültek elő. Amazokat a 3. honvédpótzászlóalj parancsnokságától, emezeket, egyelőre csak rész szerint, Csanak Jenő úrtól ajándékul megkaptuk. A hortobágyi halastavaknál elhordott alacsony Ludashalom közepét orosz foglyokkal megástuk s ott reménységünknek megfelelőleg zsugorított csontvázat leltünk, mellette kevés veres festékkel. Az ilyen temetkezést az archaeologusok neolithkorból valónak tartják. A Dobozi-temetőben Pataki K. István debreczeni lelkész (+ 1711) koporsóalakú, címeres sírköve véletlenül a homok alól felszínre kerülvén, tanácsi utasításra, úgy ezt, mint Komáromi Cs. György 1678-beli síremlékét tetemes költséggel a múzeum udvarára beszállíttattuk. Szélesebb körű kutatásra nem vállalkozhattunk. Csak Patay sírköve környékén tártunk fel néhány sírt. A két sírkő és a leletek rajzait egyidejűleg közöljük. 1 A városi tanácsnál javasoltuk, hogy a város birtokában lévő gut hi templom-romnak, mely a környéken a maga nemében egyetlen árpádkori emlék, a fenntartandó építészeti műemlékek közé való felvétele iránt tegyen felterjesztést. 2 Dr. Csűrös F. közművelődésügyi tanácsnok tovább buzgólkodott a közművelődési könyvtár felállítása érdekében. Múzeumőrünk oklevelek és egyéb forrásművek alapján megszerkesztette és megrajzolta Debreczen város és környékének történelmi térképeit. E térképsorozat hat darabból áll, sa XIII. századtól a XVIII. század második feléig kialakult különböző földrajzi és birtokállapotokat tünteti elő, különösebb tekintettel Debreczen város határának kialakulására. Magánlevéltári kutatásai alapján pedig megírta továbbá múzeumőrünk Debreczen város határa kialakulásának és birtokai megszerzésének" vázlatos történetét. Múzeumunk ajándékok és vételek által kielégítő módon gyarapodott. A városi tanács a magánlevéltárból ismét átengedett néhány ereklyét. Köztük van IV. Mehmed szultánnak két darab eredeti kézjegyes védlevele ; a debreczeni régi külsővásártér helyszínrajza és a polgári lovas őrsereg lobogója, a francia háborúk idejéből. A debreczeni megszűnt honvéd egylet irattára (töredékesen) és a 68. honvédzászlóalj tépett lobogója a még élő néhány agg hős kegyeletes érzéséből illő helyére, múzeumunkba került. Dr. Kardos Samu ügyvéd a szabadságharcra vonatkozó 60 drb nyomtatványt, 2 drb kéziratot, özv. 1 Bővebb leírása a Debr. Prot. Lap , 30. és a Debr. Közlöny évf. 25. számában. 2 A templom leírása és fényképe múzeumunk évi jelentésében.

6 6 Komáromi Cs. György sírköve oldalról és felülről nézve. 167& Komáromi Cs. György sírfelirata.

7 Patai K. István debreczeni lelkész síremléke i r í^ter-im-mem : AI>1 : KEWVC GE )^EPM : BŰAI{ 1 Et(^ BRf ERAXXyilB^HPEEWCRflAÂîLWSMINXXIX XMlANlM:CHRlS5PUCDEDir0:27J«tAN1DCCX!VrDAnLPO5n El.» 1 JM..X.y J»! ITT NYUGSZIK TISZT TÜDBWJ-IÍISIV URAMliSTèa^iMiêNâDiBRi j lïccl. E i HüSEGt5ZO G-VDINAvbíO HîîM>:UTÀnLt1XETHôS 6ç }T REMT : MECADTAHEDV^WTES'IÄRScsHJESZHÄZ^ tësekusisrtl t 11 ftt LVIllPREDl KOUUX HAZAS:XXVULFszTEND2?.Uh? «i Patai K. István sírfelirata.

8 Reichmann Árminné néhai Polacsek Ferenc gyűjteményéből 60 drb. néprajzi tárgyat ajándékozott. A háborús emlékek gyűjteménye 1916 végéig 620 darabra szaporodott. Túlnyomólag nyomtatvány, kézirat, fénykép. Erre nézve a Múzeumi és Könyvtári Értesítőben a vidéki múzeumok háborús emlékgyűjtése felől kifejtett nézethez alkalmazkodunk. Reméljük, hogy a közönség, főképen a hábcrú után, fokozottabb mértékben kínálja fel múzeumunknak háborús emlékeit. Vásárlás útján állami segélyből különösebben szemléltető képeket, céhemlékeket s kisebb helyi vonatkozású szobrokat szereztünk. Városi segélyből báró Josinczy Miklósné Rakovszky Lujza hagyatéka árverésén számos helyi vonatkozású műtárgyat s egyéb holmit vásároltunk. Múzeumunk 1916-ban összesen 1687 darabbal szaporodott. Ebből esik a könyv- és oklevéltárra 1054, régiségtárra 328, néprajzi tárra 246, szépművészeti tárra 46, iparművészeti tárra 13 darab. Csere útján a nemzeti múzeum régiség- és néprajzi táraitól összehasonlító anyagul 87 darabot" kaptunk. Ezekért mi tanácsi beleegyezés mellett 18 drb. régiséget és 17 drb. néprajzi tárgyat engedtünk át. Számadásainkból a következő fontosabb adatokat soroljuk elő : Államsegélyekből rendelkezésre állott : évi maradvány 327'36 K; évi rendes segély 6000 K, rendezésre rendkívüli segély 2500 K, összesen 8827 K 36 f. Ebből felhasználtunk gyarapításra ; rendezésre K-t. A gyűjtemények vásárlására szolgáló tartalék alaphoz csatoltunk 1300, a múzeumőr fizetése részbeni megtérítéséül a házipénztár kapott 800 K-t. Az évben felhasználható maradvány K. A városi múzeumi alapnak a házipénztártól élvezett rendes évi járadéka 3200 K. Ebből viseltük a gyarapítás egy részének, a kezelés, konzerválás, posta, telefon, épületfenntartás, biztosítás, teremfelügyelőség költségeit, a tb. múzeumőr tiszteietaíját s a II. szolga bérét, amik összesen K-ra rúgtak. A múzeumőr és I. szolga fizetése, a fűtés, világítás költségei a házipénztár külön terhét alkotják. A múzeumnak 1916 folyamán 43 vasárnap és hétköznapokon ötezernégyszáz látogatója volt. Még csak azt" említjük meg, hogy Zult iparművész és Kéméndy Jenő festőművész, a debreczeni tudományegyetem készülő jelvényeihez múzeumunk néprajzi osztályában népies díszítő motívumokat gyűjtöttek. Kelt 1917 január havában. Löfkovits Arthur, igazgató. Zoltai Lajos, múzeumőr.

9 Debreczen sz. kír. város Múzeuma az í9j7-dík évben. Debreczen város címerében terebélyes dús lombú pálma fa sudárzik. Ősi címerünket bővítő Leopold király ezzel jelképezte azt, amit évi diplomájában is mond, hogy e mezőben épült város kimcndhalatlan szenvedések, nyomorúságok"' és a 'eá zúdult közterheknek.,emberi fogalmat felül haladólag tett kiszolgáltatása közben maradt meg, nőtt naggyá és virágzóvá.' A simbolikus címernek ez a fölemelő biztatása, hegy ( réseit sub pondere pálma, teher alatt nő a pálma : most a világháború szörnyűséges tüz- és vérzivatarában is tündöklő fényben ragyog ; csodálatos módon valósággá válik, mérhetetlenebb mértékben megújul. Mielőtt Debreczen fegyvert fogható hős fiai (a címer másik szimbolikus képe szerint beszélve : az oroszlánná változott bárányok) mithologiai félistenek dicső tetteivel csinálnak világtörténelmet : az itthon maradottak eddig ismeretlen nyomorúságok között ugyancsak heroikus módon teljesítik a haza védelmének front mögötti szent kötelességét. Emberi fogalmat felül haladó a most élő nemzedék közteherbirása is. Hogy 170 millió koronát haladó hadi kölcsönjegyzésünknél többet ne említsünk. Mint az ó-testamentom választott népének, egyik kezünkben vitézi kard, másikban munkakalapács. A világrengésben vajúdó új gazdasági, társadalmi és szellemi életnek alapköveit is már most rakosgatjuk le. A nagy háború vérzivatarában küzdő emberiség óriási vállalkozásai és feladatai mellett eltörpülő parány iság volt Debreczen várcs múzeumának és levéltárának rendezési munkálata. Mindegy. Mégis csak a mi elpusztíthatatlan és előre törni akaró önbizalmunknak, cselekvő erőnknek megnyilatkozása volt ez is akkor, amikor kárpáti határainkat ádázul ostromolta félelmes ellenség. Ámde hivatkozhatunk nagyobb és íontosabb új alkotásra is : a debreczeni egyetem megnyitására, amely épen a háború kitörésével esik egybe. Még ebben sem merült ki a debreczeniek alkotó energiája. Debreczen múzeumával kapcsolatosan a nemzeti művelődésnek-

10 i V két melegágyát veti meg, két új kultúrintézménynek nvit hajlékot egyszerre. A civis városnak a világháború förgeteges éveiben dúsan aratott dicső tettei között fogja emlegetni a história a közművelődési könyvtár felállítását, mely már működik is és a szépművészeti múzeum szervezését, mely ugyancsak közel jutott a megvalósuláshoz. Mindkét új intézménynél ott'látjuk az állam és a Főfelügyelőség segítő kezét. Mindkét intézményről e helyen is illik megemlékeznünk, mert mindkettő a városi múzeum kiegészítő, betetőző alkatrésze, amelyek a kibővülő múzeumi bizottság felügyelete alatt folytatják majd áldásos munkájokat. Valóban ereseit sub pondere pálma! A milliók drága életét kioltó, milliókat sötét gyászba borító múlt esztendő bús emléket és gyászt hagyott múzeumunkra is. E szomorú esztendőnek leghűbb szövetségese, a kérlelhetetlen Halál ama derék férfiak közül is, kiknek tiszte állásuk tekintélyével vagy szakismeretükkel támogatni és nevelni serdülő intézetünket, többeket elragadott tőlünk. A múzeumi bizottság tavaly hamar egymásután három érdemes tagját veszítette el az örök emberi sors miatt. Dr. Löfkovits Márton bankigazgató 1917 április 22-én hosszas, kínos betegség után meghalt. A törvényhatósági közgyűlés bzalmából 1909 óta volt tagja a múzeumi bizottságnak. Pallérozott műízlésével az üléseken kívül is gyakorta elősegítette múzeumunk célszerű gyarapodását. Két hónap múlva, január 17-én követte őt a néma vándorúton konezházai Koncz Ákos tb. tanácsnok, városi főlevéltárnok, a felügyelő bizottságnak hivatalánál fogva tagja. Mint író és hirlapíró nevét különösen a levéltári adatok szépirodalmi feldolgozásával tette ismertté és kedveltté. Negyedév múlva Keleti Izsó műszaki tanácsos, kir. főmérnök viruïô élete lobbant el, oly hirtelen, mint a váratlan fuvalattól kioltott mécs világa. Negyedfélévig viselte a bizottsági tagságot, amellyel őt a muzeális ügyek iránt tanúsított meleg érdeklődésénél fogva a törvényhatóság megtisztelte. Igaz részvéttel éreztük annak a veszteségnek fájdalmát is, amely a magyar kulturát kutasi Radisics Jenő, az orsz. iparművészeti múzeum igazgatója és kéméndi báró Szalciy Imre, a magyar nemzeti múzeum igazgatója halálával érte. Kiváló szaktudós mindkettő és mindketten a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelősége kebelében szerezték azokat az érdemeket, amelyeknél fogva Debreczen város múzeuma mindenkor hálás kegyelettel gondolhat az ő emlékökre. Báró Szalay Imre kezdettől fogva, ahogy a debreczeni múzeum rügyei fakadoztak, ennek ügyét a közművelődési ház- *

11 11 nak a múzeummal egyszerre felmerült tervével együtt a Basahalmán belől lakó sok főembert megszégyenítő szeretettel és buzgalommal karolta fel. A múzeum 1905 május 22-én történt megnyitásán mint helyettes orsz. főfelügyelő alig hogy megígérte állandó múzeumi épület emelésére a százezer koronás államsegélyt, mindjárt azután meg is kaptuk e segély első részleiét. Az ő jóakaratú befolyásának köszönhetjük, hogy később a kormány a közművelődési palota építési költségeiből az előbbeninél háromszorta nagyobb összeg kamatterhének viselését vállalta magára. Bizonyára része volt Szalay Imrének abban is, hogy rendes évi évi állami segélyünk az első szerény 500 koronáról 6000-re növekedett. Élénk figyelemmel kísérte múzeumunk újonnan rendezését is. Az ezt követő megnyitáson betegsége miatt már nem vehe tett részt. Egy év múlva, 1917 júliu 24-én, hasznos munkás életének véget vetett a halál. Veszteség és gyász meilett adott nekünk a múlt esztendő örömet és új reményt is. ö Felsége a múzeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelői magas tisztéről lemondott Fraknói Vilmos c. püspök, szentjobbi apát helyébe dr. Békefi Rémig zirczi apátot, a magyar kuliura kitűnő művelőjét nevezte ki. Az elhunyt báró Szalay Imrét pedig a helyettes országos főfelügyelői tisztségben, ebben néki addig is jobb keze, Mihalik József orsz. felügyelő és főfelíigyelőségi előadó követte. Békefi Remignek liberális szellemű közéleti tevékenysége, történetírói s egyéb irodalmi munkássága biztosít bennünket afelől, hogy az egyetemi várossá fejlődött kálvinista Róma múzeuma benne buzgó pártfogóra talált. Mihalik József pedig már eddig is a jóindulatnak, a buzgó érdeklődésnek és atyai szeretetnek annyi jelét tanúsította irányunkban, hogy tőle minden méltányos és jogcs kívánságunk teljesítését, a lehetőség határai között, ezentúl is bízvást remélhetjük. A múzeumi bizottság mindkettőjüket őszinte örömmel üdvözölte. Ök hasonló melegséggel válaszoltak. Békefi Rémig orsz. főfelügyelő a következő biztató sorokat írta : Tisztán áll lelkem előtt az a nagy feladat, melyet a múzeumok és könyvtárak a magyar nemzeti művelődés szolgálatában megoldanak. E munkának irányítása s ezáltal a múzeumok és könyvtárak fejlesztése várakozik rám új tisztemben. Eddigi életemet teljesen a magyar nemzet művelődésének szolgálatában töltöttem el s így a jövő, melyben a múzeumok és könyvtárak ügyét is szolgálom, a Múltnak csak folytatása lesz megbővült munkakörrel s megnövekedett területen. Épen ezért lelkem egész erejével és szellemi készletemnek teljes érvényesítésével azon leszek, hogy a múzeumok és könyvtárak a mostani világháború által teremtett új viszonyok és helyzetek között elvégezzék nemzetünk művelődésé-

12 12 nek keretében azt a munkát, mely a nemzet jövőjének szempontjából rájok vár. Saját művelődéstörténeti tanulmányaim és történeti okulásaim eléggé meggyőztek arról, hogy Debreczen város régi iskolája és a körülötte megalakult gyűjtemények és könyvtárak mily kiváló szolgálatot végeztek a magyar nemzet fennmaradásában és fejlődésében. Nagyon jól tudom, hogy e helyütt, ahol legújabban a tudományos intézetek száma magával az egyetemmel a legelőkelőbben egészült ki, a múzeumok és könyvtárak életére nagy jövő vár. Én a magam részéről nemcsak hivatalos tisztemből kifolyólag, hanem a magyar ember lelkével és tudományos egyéniségem meggyőződésével a legnagyobb készséggel közre fogok működni, hogy Debreczen sz. kir. város múzeuma a jövő idők magas követelmén3 r eivel arányosan fejlődjék és így virágozzék. Buzgó munkájok és lelkiösmeretes gondosságuk mellett híven közreműködöm a gondjaikra bízott kulturintézet jövőjének biztosít?sánál és fejlesztésénél, hogy Debreczen városa, a magyar kulturának eme régi erőssége, múzeuma révén is minél teljesebben szolgálhassa magyar hazánk és nemzetünk kulturális ügyét". Múzeumi bizottságunk az elhalt dr. Löfkovits Márton helyére dr. Kun Béla törvényhatósági bizottsági tagot, egyházkerületi világi főjegyzőt, egyetemi tanárt, Keleti Izsó helyére pedig dr. Láng Nándor egyetemi tanárt, az országos nevű classica-philologust ajánlotta megválasztás végett a törvényhatósági közgyűlésnek. A múzeumi bizottság bennök elsőrangú erőket nyer. Koncz Ákos utódja a főispán által kinevezendő új főlevéltárnok lesz. 1 A múzeumi bizottság tagjai közül dr. Ecsedi István tanár, tb. múzeumőr, dr. Szabó Márton tanár és ifj. dr. Szilágyi Imre ügyvéd felváltva a fronton és a front mögött katonáskodtak. Ecsedi István, ki a múlt évi ápr. végéig a román fronton töltöltte az egész telet, november utolján Königgratzből egy menetzászlóaljat az olasz frontra vezetett. Tóth István múzeumi II. szolga is, mint öreg népfelkelő, még mindig katonai szolgálatban van. A múzeumi bizottság az elmúlt évben csupán két ülést tartott. Febr. 21-diki ülésében megállapította a múzeum évi munkarendjét és költségelőirányzatát, amelynél a város házipénztárának évi költségelőirányzatába a múzeum címe alatt felvett összegekhez és a 6000 koronát tévő rendes államsegélyhez, valamint az előző évi államsegély maradványhoz alkalmazkodott. A bevételeket saiát erőforrásainkból, a múzeum helyiségeinek lakbérértékét is számításba véve, 16,600, állami 1 Az febr. 15-én tartott városi közgyűlés a bizottság által ajánlott dr. Kun Béla és dr. Láng Nándor egyetemi tanárokat meg is választotta. Sőt az jan. 10-én elhalt dr. Tüdős János bizottsági tag helyét is betöltötte dr. Kardos Albert főreálisk. igazgatóval.

13 13 \ segélyből , összesen 23, koronával irányoztuk elő. A kiadásokat is ugyanilyen összegekkel. Ezek mindenféle gyarapítási, dologi és személyi kiadást, sőt bizonyos tőkésítést is magukba foglalnak. Ugyanezen ülés tárgyalta az évi jelentést és az államsegélyek felhasználásáról készült elszámolást. Az elszámolás szerint 8828'36 kor. bevétellel szemben korona kiadásunk volt. Az korona maradványt ben használhattuk fel. A nov. 23-dikán tartott ülés fontosabb tárgyai : az időközben érkezett főfeltigvelőségi leiratok, tanácsi határozatok és az évi munkarend és költségelőirányzat. A főfelügyelőség úgy az évi jelentésünket, elszámolásunkat, mint az évi munkarendet és költségvetést tudomásul vette és jóváhagyta. A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az dik évre ismét 0000 kor. rendes állami segélyt utalványozott ki. Ezen összeget szokás és fennálló szabályok alapján a városi tanács aképen osztotta szét, hogy 800 koronát kapott a házipénztár a múzeumőr fizetése részben való megtérítéséül ; 1300 koronát a gyűjtemények vásárlására szolgáló tartalékalaphoz csatolt ; 3900 kor. pedig gyarapításra maradt. Az évi munkarend, a derengő világbéke reményében is, sokoldalú céltudatos munkaprogrammot igyekezett felölelni. Nevezetesen felhatalmazta a múzeum igazgatóját : a) a szakkönyvtár hiányainak pótlására ; b) a múzeum gyűjtemény táraiban még nem képviselt helybeli művészek műveinek megszerzésére. ; c) a helyi származású, a társadalmi élet bármelyik ágában magokai különösen kitüntetett egyének arcképeinek összegyűjtésére ; d) a helyi vonatkozású képes levelező-lapok teljes sorozatának összeállítására ; e) a haldokló debreczeni ősi kézműves mesterségek szerszámainak, műhelyberendezéseinek megmentésére ; /)a pásztor élet építkezése kismintáinak megcsináltatására ; g) régészeti ásatásokra ; elsősorban a Hortobágyon. Az évi költségelőirányzat összeállításánál figyelembe vette a múzeumi bizottság a múzeum szervezeti szabályzatának azon rendelkezését, amelynek értelmében a gyűjtemények vásárlására szolgáló tartalékalap tíz évi tőkésítés után felhasználható. A tíz év 1917-ben eltelvén, a tartaléktőke tehát, amely három ízben engedélyezett igénybe vétel után is, az 5400 koronát haladja, most felszabadul. Ezen tekintélyes summát is számításba vévén, saját erőforrásainkból 16,310, állami segélyekből 12, fillérben állapítottuk meg az évi bevételeket. Ugyanannyiban a kiadásokat. A múzeumi bizottság fontosabb intézkedései még ezek: A magyar szent koronát a szabadságharc idejében (1849

14 14 január-május) köztudat szerint a városháza régibb magánlevéltári helyiségében most a közművelődésügyi tanácsnok szobája őrizték. Boldisár Kálmán bizottsági tag fölvetette, hogy hazafias kegyelethez illik emléktáblával jelölni meg e történelmi nevezetességű helyet. A bizottság pedig az érdemleges további lépés előtt szükségesnek vélte a szájhagyományt igazoló levéltári kutatást ; ezzel az indítványozó Boldisár Kálmánon kívül dr. Herpay Gábor vármegyei főlevéltárost és Zoltai Lajos múzeumőrt bízta meg. Ugyanannak indítványára illetékes helyen kezdeményezte, hogy a debreczen nyíregyházai vasút Apafa nevű megállója, a régi okleveleknek és a mostani közönséges nyelvhasználatnak megfelelőleg Apafájá-ra helyesbíttessék. Dr. Pap Károly egyetemi tanár indítványára pedig érintkezést keres dr. Divéky Adorjánnal, hogy az általa Varsóban felfedezett szabadságharcunkkorabeli, Debreczenre vonatkozó levéltári emlékeknek másolatát, vagy legalább azok regestáit a múzeum számára megszerezhessük. Közművelődési könyvtár és képtár. A közművelődési könyvtár Debreczenben a vidéki múzeumi és könyvtárügy érdekében az Országos Tanács és Főfelügyelőség kebeléből kiindult nagyjelentőségű reform munkálatnak 1 országszerte legelső eredménye. Debreczen város tanácsa mindjárt a reform felmerülésekor sietett megragadni az ilyen könyvtár felállítására kínálkozó kedvező alkalmat. A Főfelügyelőséggel és orsz. Tanáccsal szó- és írásbelileg folytatott tárgyalás után a város törvényhatósági bizottsága 1916-ban ,036. bkgy. sz. határozatával kimondotta a közművelődési könyvtár felállítását, vállalván alkalmas helyiség adását, a gazdasági akadémia volt épületének emeletén, a kollégiumi füvészkert felől; azután a személyzet, fűtés, világítás költségeit is. Viszont a főfelügyelőség a könyvtár berendezési költségeire egyszersmindenkori segélyképen 21,000 koronát és ezen kívül 3000 kor. évi állandó könyvtári segélyt ígért. A kulturtanácsnok agilitása ezután a múlt év folyamán meg is alkotta az új intézményt. A kiszemelt helyiségek, (tágas olvasóterem, depositcrium és még három szoba) melyek a július 9 11-ikén Debreczenben járt Mihalik József h. orsz. főfelügyelő és dr. Gulyás Pál II. előadó tetszését teljesen megnyerték, átalakíttattak. A tanács könyvtár-igazgatóvá, havi 100 korona tiszteletdíj mellett megválasztotta Nagy József polg. iskolai tanárt, egyúttal gyakorlati ismeretei bővítése végett alkalmat adott neki, 1 L. Muzeumi és Könyvtári Értesítő évf és évf. 1.

15 hogy a város költségén tanulmányozhassa a budapesti, nagyváradi, kolozsvári, nagyszebeni, temesvári és aradi nyilvános könyvtárakat. A közművelődési könyvtár magvát, részben a kevéssel ezelőtt (1917 jan. 7.) már közhasználatra bocsátott városi könyvtár anyaga alkotja. Ezt a múlt év őszén átköltöztették az új helyiségbe. Kidolgozták a könyvtár belső ügyrendjét, azt a Főfelügyelőséghez felterjesztették. A tanács magát a könyvtárt a Múzeumi Bizottság közvetlen felügyelete alá helyezte, melynek szervezeti szabályzata ennek következtében megfelelő átdolgozásra vár. Tanácsi határozat alapján a könyvtár igazgatója már is tagja a Múzeumi Bizottságnak. 1 Az orsz. Tanács, minekutána a közoktatásügyi miniszter úr az alapbeszerzésre megajánlott államsegély I koronás részletét kiutalta, a legszükségesebb állványok és a karthotek rendszerű cédula katalógus beszerzésére külön rendkívüli segélyt helyezett kilátásba. Az alapbeszerzések is az orsz. ianacs irányítása mellett megindultak. Az orsz. Tanács és a Főfelügyelőség saját könyvkészletéből több száz kötettel ígérte gyarapítani az első magyar közművelődési könyvtárt, amelynek legelső olvasó közönségéül az ép imént alakult debreczeni feministák egylete jelentkezett. Már évi jelentésünkben szó esett a biztató jelenségek között megindult ama törekvésről, hogy az orsz. szépművészeti múzeum elraktározott anyagából múzeumunk is kaphasson állami letétül. Ez az eszme dr. Csűrös Ferenc közművelődésügyi tanácsnok, múzeumi bizottsági elnök személyében erélyes szószólóra talált. A tanács is melegen felkarolta. Bizalmas előkészítés után, kérelmével közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz fordult. (1916 febr sz. hat.) A kedvező választ gróf Apponvi Albert adta meg (1917 nov. 6.) az orsz. szépművészeti múzeum igazgatóságához intézett 17,39X1. számú leiratával. Ebben hozzájárul ahoz, hogy Debreczen város múzeuma részére, képzőművészeti gyűjtemény felállithatása céljából megfelelő számú állami műtárgy ideiglenes letétül átadassék az orsz. szépművészeti múzeum tulajdonából. Ez örvendetes leirat keletkezésével egyidőben dr. Takács Zoltán intézeti őr megtekintette a képtár számára a közművelődési könyvtár közvetlen szomszédságában kiszemelt helyiségeket. Egy kilenc ablakos utcai nagy terem és északi világítású két kisebb terem, mellékhelyiségekkel várja itt a képzőművészeti múzeum berendezését. A helyiségek megfelelő átalakítás után alkalmasaknak találtattak. A tanács már gondoskodott az átalakítás tervének és költségvetésének elkészítéséről ; arról is, hogy az átalakítás költségei az évi költségelőirányzatba felvétessenek. 1 13, sz. tanácsi határozat és 251/14, bkgy. sz. határozat.

16 16 Elismeréssel jegyezzük fel a debreczeni református egyház előzékenységét. Mert megengedte, hogy az ő telkén álló ezen városi épület emeleti helyiségei, a központi iskola céljait szolgáló szolgalmi jog ellenére, a képtárnak átadassanak. A városi múzeum képzőművészeti osztályának anyagáról egyelőre csak annyit árulhatunk el, hogy annak anyaga a tervezet szerint három főcsoportra oszlik és e csoportok a régi classikus művészetet, a modern hazai művészetet és a debreczeni származású, vagy debreczeni tárggyal foglalkozó művészeket képviselik. Múzeumi belső munkák. A múzeum gyarapítása, a gyűjteménytárak kiegészítése, a szerzett tárgyak további kezelése és ápolása a múzeumi tiszt' viselők feladatának csak egyik részét teszi. A hábcrú alatt a gyűjteménytári anyag gondozása, a tárgyak konzerválása, a szükséges szerek hiánya és drágasága miatt nagy nehézséggel jár. Kötelességök volna az is, hogy a gyűjtés eredményéről a nyilvánosság előtt beszámoljanak és a kutatás anyagát minél szélesebb körben ismertté tegyék. A különböző kiadások növekedése által mindinkább erősen lefoglalt városi rendes segély az az alap, amelyből a múzeum évi jelentéseinek nyomatási költségeit viselheti. De már az évi jelentésünket a takarékosság kényszerűsége miatt önálló füzetben nem adhattuk ki és a közzétételnek azzal a módjával kellett megelégedni, hogy a jelentés csak mint a Múzeumi és könyvtári Értesítő és a város félhivatalosának, a Debreczeni Közlönynek hasábjain kivonatosan látott napvilágot. A múzeumi Bizottság azonban nem tartja megengedhetőnek, hogy Debreczen város múzeumának 1907 óta önálló füzetekben kiadott Jelentéseinek sorozatában hézag keletkezzék ; abban a meggyőződésben lévén, hogy a megszokott évi Jelentés összekötő kapocs a múzeum és a közönség között ; szükséges és hasznos propaganda eszköz a közérdeklődés ébrentartásához. A nyomdai árak rohamos drágulása, ami az évi jelentés kiadását nehezítette, akadályozta meg a múzeumi képes Kalauz megjelenését is. Ez a költséges munka már csakugyan az epedve várt békekötés után következő jobb idő feladatául marad. A nagy háború szülte gátló körülmények odázták el a teremfelügyelőkül alkalmazott tanítóképezdei diákok számára tervezett szaktanfolyamot. Egyfelől a teremfelügyelők személyzete gyakran változott a katonának besorozott diákok távozása következtében, másfelől tanfolyami előadók sem jöhettek a fővárosból. És megint csak a háború akadályozott meg bennünket a városi tanácstól még 1916-ban kapott ama megbízás teljesíté-

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.11.) számú rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS EGYÉB KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

"Pro Urbe" díj. (1) A Pro Urbe díj ezüst alapanyagú, aranyozott plakettből, és oklevélből áll.

Pro Urbe díj. (1) A Pro Urbe díj ezüst alapanyagú, aranyozott plakettből, és oklevélből áll. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/1993. (VII.10.) Kgy. rendelete az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva) Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. { Aranyozott veresréz kehely. XVI. század elejéről. A városi muzeumban. Sárgarézből : vágóeszköz. Lh. Kisújszállás.

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban

Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Helyismereti szekció Győr, 2012. június 13. Csécs

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat kitüntetéseinek, díjainak alapításáról és adományozásuk rendjéről Kistelek Város

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében

A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében A nyugalom szigetei(?) Múzeumi könyvtárak Győr-Moson-Sopron megyében Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Múzeumi és mezőgazdasági szekció Győr, 2012. június

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

1. PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím alapítása. (3) A díszpolgári címmel pénzjutalom, a polgármester és a jegyző által aláírt díszoklevél és plakett jár.

1. PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím alapítása. (3) A díszpolgári címmel pénzjutalom, a polgármester és a jegyző által aláírt díszoklevél és plakett jár. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet.

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007. (X.3.) Önkormányzati rendelete a kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet / egységes

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

JELENTES DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MUZEUMÁNAK 1921. ÉVI MŰKÖDÉSÉ- RŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MUZEUMÁNAK. Összeállította: ZOLTAI

JELENTES DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MUZEUMÁNAK 1921. ÉVI MŰKÖDÉSÉ- RŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MUZEUMÁNAK. Összeállította: ZOLTAI DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MUZEUMÁNAK KIADVÁNYA. XVI. JELENTES DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MUZEUMÁNAK 1921. ÉVI MŰKÖDÉSÉ- RŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. Összeállította: ZOLTAI LAJOS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VAROS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2009. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2009. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2009. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V.

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. [I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. Napirendi pontra, tárgyra von. adatok] [VI. Tartalomra

Részletesebben

A megyei múzeumi szervezet sorsa Múlt és jelen

A megyei múzeumi szervezet sorsa Múlt és jelen A megyei múzeumi szervezet sorsa Múlt és jelen Előzmények - A vidéki múzeumügy kezdetei A Magyar Nemzeti Múzeum 1802-es alapítását és 1846-os megnyitását követően mintaként szolgált a későbbi múzeumalapítók

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat.

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 Tolna Megye Közgyűlése

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról Decs nagyközség képviselő-testületének 19/1993. (XII.01.) KT. számú r e n d e l e t e A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról (egységes szerkezetbe foglalva a 24/2009. (XI.26.), a 11/2012.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló

Pályázati azonosító: 3543/00205. Beszámoló Pályázati azonosító: 3543/00205 Beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra pályázat

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.04.13. Kulturális Javak Bizottsága 2015. április 13-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.04.13. 1) Ismeretlen mester, 17. század vége: Allegorikus nőalak

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. december 23-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 26. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Horváth József művei

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN

NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN 1 NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN IN BURGENLAND IN MADONNENSCHLÖSSEL Iskolánk 2013. szeptember 30-tól október 4-ig Ausztriába, Burgenlandba ismét német nyelvi tábort szervez immár 13.éve. Célunk, a német nyelv

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/1993. (IV.1.) számú r e n d e l e t e emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 49/2003. (X.29.) számú rendelettel) Nyíregyháza

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015. A. SZAKOK Kar Szakterület Szak Bölcsészettudományi Nyelv és irodalom szak

FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015. A. SZAKOK Kar Szakterület Szak Bölcsészettudományi Nyelv és irodalom szak FELVÉTELI VIZSGA 2014 2015 A. SZAKOK Kar Szakterület Szak 1 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM 2 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM (ROMÁN MINT IDEGENNYELV) 4 (3 év, nappali képzés, magyar tagozat) 5 ROMÁN NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

JELENTÉS DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMA 1909. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. Zoltai I.ajos: Múzeum évi jelentése. 1

JELENTÉS DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMA 1909. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. Zoltai I.ajos: Múzeum évi jelentése. 1 JELENTÉS DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMA 1909. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL. Zoltai I.ajos: Múzeum évi jelentése. 1 Bronz-bogrács és szílke Csíkszentkirályról a városi múzeumban. Löfkovics Arthur régebbi ajándéka.

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2005. (VI. 29.) ÖKT. számú rendelete

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2005. (VI. 29.) ÖKT. számú rendelete CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2005. (VI. 29.) ÖKT. számú rendelete a helyi elismerő címek és kitüntetések alapításáról, adományozásuk rendjéről 1 Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál

XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál Építs hidat magad felé - tréning diákoknak aula Filmvetítés - Modern

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(IV.21.) számú önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, a kitüntető díjak, valamint Sásd aranykönyvének alapításáról szóló 4/1994. (VIII.20.) számú

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 KOLOZSVÁR Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a régi Napoca helyén, a jelenlegi

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye

A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Andragógia és Művelődéselmélet Tanszék Múzeumandragógia Tanár: Dr. Arapovics Mária A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye Molnár

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

Az NKA Igazgatósága számára. Tárgy: A Craft és Design kiállítás anyagából az Iparművészeti Múzeum kortárs gyűjteményének gyarapítása pályázat

Az NKA Igazgatósága számára. Tárgy: A Craft és Design kiállítás anyagából az Iparművészeti Múzeum kortárs gyűjteményének gyarapítása pályázat Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az NKA Igazgatósága számára Tárgy: A Craft és Design kiállítás anyagából az Iparművészeti Múzeum kortárs gyűjteményének

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben