A projekt címe:balaton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projekt címe:balaton"

Átírás

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben TÁMOP pályázat Boglári Általános Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2. évfolyam A projekt címe:balaton

2 A projekt leírása: A projekt írója:kovács Melinda A projektben résztvevők köre:2.a osztály, 20 gyermekkel, 20 szülő A projekt rövid leírása: program a Balatonhoz, annak megismerése, megismerik a Balaton parti helységeket,jellegzetes épületeit, hagyományait, szokásait, híres szülötteit. Gyűjtőmunkát végeznek, beszámolót készítenek. A projekt fő célja: a tanulók a saját és közvetlen környezetében szerzett tapasztalataikat felhasználva megismerik a Balatont és jellemzőit, környezetének védelmét előtérbe helyezve. A Balatont, mint életközösséget Természeti értékük megbecsülése Egészséges életmód megőrzésének színtere Természeti szépségével a gyermekek esztétikai nevelése Hagyományőrzés Szülők és az iskola kapcsolatának erősítése Az összefogás a közös célért A közösségi érzés fejlesztése,a közösséghez tartozás érzésének megtapasztalása,kialakítása, egymástól tanulás Részcélok:

3 Aktív tevékenykedtetés csoportokban Az emberek közötti kommunikáció javítása Egyéni képességek kibontakozása Esztétikai nevelés Kreativitás fejlesztése Manuális készségek fejlesztése Erősödjön a környezet értékeinek megbecsülése,szépségei iránti pozitiv beállitódásuk Munkájukat képesek legyenek dokumentálni,értékelni Partnereink: diákok szülők,pedagógusok,könyvtáros,horgász,biológia tanár,vitorlatulajdonos, eladó,szakács,halsütő,halker dolgozók A projekt lebonyolítását akkor mondhatjuk sikeresnek,ha: - Életszerű helyzetek megteremtésével,jól hasznosítható tudás közvetítésével,fejlődnek a tanulók kulcsfontosságú képességei,melyek az életben való boldoguláshoz nélkülözhetetlenek. - A tudáshoz tanuláshoz való pozítiv viszony - Természetes érdeklődésükre építve fennmarad,fokozódik intellektuális kíváncsiságuk - Felelősségvállalásra képessé vállnak,önálló tanulási célok megvalósítására - A közös élmények,sikerek támogatják önbecsülésüket,önértékelésüket - Egymáshoz való viszonyuk fejlődik - A pedagógusok alkalmazott módszerei rugalmasan változik a kompetencia alapú oktatás céljainak megvalósítására - Erősödik a csapatmunka, egymáshoz való viszonyuk -Az együttes tevékenykedés, a játékos forma erősíti a személyiséget, viselkedési formák elsajátítását

4 Érintett műveltségi területek, tantárgyak: -Anyanyelv -Matematika -Rajz-és vizuális kultúra -Ének-zene -Ember és természet -Testnevelés-sport Sorsz. Dátu m Tevékenység megnevezése Fejlesztendő készségek Munkaformák, Tantervi kapcsolat ( tantárg módszerek tananyag tartalom)

5 Csoportalakítás,terem rendezés,heti terv készítése. Kooperatív tervezés. Külső helyszín megfigyelése:séta a Balaton-parton. Kommuniká-ciós készség. Megfigyelés Alkotás Kreativitás Frontális Egyéni munka Beszélgetés Környezetismeret:a vízpart növény-és állatvilág megfigyelése Technika:pontos vágás és ragasztás Az osztály ablakaira Balatont formázó sablon ragasztása. Alkotás készítése2. Ismeretközlő szöveg feldolgozása. Környezetvédelem: szemétszedés a part közelében Megfigyelés Szövegértési gyakorlat Csoportos Egyéni munka Frontális Magyar -V.Deák Éva Felfedezem a Balatont cimű könyve alapján Szemétszedés a parton

6 A Balaton védelme plakát készítése Alkotások elkészítése Csoportonként plakát készítés Szövegértés:A gólya meg az irigy halász Rajz készítése meseillusztráció készítése, Szókincs fejlesztés Önkifejezési készség Beszélgetés Kooperatív csoport munkafor-ma Egyéni Anyanyelv:olvasás-szövegé olvasás, Utánzó járások:békaugrás,gólyajárás Kommunikáció,szövegértés,probléma-megoldás Rajz:meseillusztráció,lényeglátás Testnevelés:pontos, helyes t Mérések a Balaton térképen-színes rudakkal,alkalmi eszközökkel. Brumi a Balatonon mese olvasás A Balaton élővilága: Kommuniká- ció Személyiség- fejlesztése barátság Frontális Kooperatív Egyéni Matematika:becslés,mérege összehasonlítás kreativitás Magyar értő olvasás fejlesztése,szókincs fejleszté Mi él a tóban? A tóban élő halak fajtáinak kikeresése és leírása. Emlékezet Pontos másolás és ellenörzés Beszélgetés Tevékenykedés Megfigye-lés Környezetismeret:emlé- kezet,természet iránti szeret fejlesztése A tóban élő halfajták kiválogatása,élőhelyük és jellemzőik alapján.a halak nevének pontos írása A Balatonról ismeretközlő szöveg feldolgozása Játék tanulás:béka Kommunikációs készség,lé- nyegkiemelő készség fejlesztése Frontális Kooperatív Egyéni munka Magyar:olvasás,Szövegértő olvasás,írás-helyesírás Lényegkiemelés.Helyes-

7 akörben Balatoni képek nézegetése velük mondatfajták írása Állóképesség fejlesztése Önálló mondatírás, írás szabályainak megtartása Testnevelés:szabálytudat kialakítása,futó-fogójáték önkifejezési készség fejlesztése utánzó járások. Konfliktuskezelés 6. Balatoni mondák: Kommuniká- Frontális Matematika:41 modul A kecskekörmök és a ciós készség Kooperatív láncszámolás,számolási visszhang.meseilluszráció,monda dramatizálása Mocsárjárás ügyességi feladat. Szöveges feladatok al- kotása,megoldása fejlesztése. Értő olvasás. Szókincs fejlesztés. Mozgáskoor- dició Egyéni Csoportos eljárások Magyar:Balatoni mondavilá ismerkedés. Testnevelés:ügyességi mozgásos játék. 7. Környezetismeret:Kör- A természet Beszélgetés Környezetismeret:a víz nyezetünk védelme iránti szeretet, Megfigye- part élővilága,környezet Te mit tehetsz a Balaton érdekében? Plakát készítése Szemétszedés a parton. Megfigyelés,képről olvasás, összefüggések tisztelet fejlesztése Szóbeli kifejező kész- ség fejlesztése Számolási készség fejlesztése lés Tevékenykedés Kooperatív csoport munka védelme Rajz:plakát készítése A BALATON VÉDEL- MÉBEN! Matematika:42.modul keresése,levonása. szorzás,osztás kapcsolatok keresése többszörözések,egy részekre osztások Kapcsolatok a megismert Értő olvasás Frontális Matematika:szorzások,

8 szorzásoknál, többszörözések,részek- fejlesztése Egyéni osztások és a közöttük re osztások. Önkifejezési Tevékenykedés lévő kapcsolatok A gólya meg az irigy halász-szövegértés feldolgozás A Balaton színei Utánzó járások:béka- ugrás,gólyajárás. készség fejlesztése Esztétikai érzék fejlesztése Kreatívitás fejlesztése Problémamegoldó gondolkodás Mozgás-koordináció Kooperatív Csoportmunka Magyar:szövegértés -kér- désekre válaszadás,lényegki lés Rajz:a színkör kék és zöld árnyalatai -a vízfestés Testnevelés:helyes tartás, szabálykövetés Téri tájékozó- 9. dás A Balaton növényeinek kigyűjtése,leírása Entz Béla:Változó Balaton című könyve alapján A környező települések Logikus gondolkodás Finommotorika Szókincsfejlesztése Olvasásikész- Differenciált Egyéni Csoportos Frontális Matematika:Szorzások 3-mal,6-tal,9-cel Magyar :Válogató másolás növények kigyűjtése-írás Olvasás :látnivalók a környe településeken Ének:Széles a Balaton nevezetességei- ség fejlesztése vize...daltanulás. BALATONI LÁTNI- VALÓK! Dalok a Balatonról Szorzások osztások gyakorlása

9 43.modul-egyenlő részekre osztás Mit visz a kishajó?játék tanulás Nagy László:A Balaton-parton vers hallgatás és versértelmezés. A Balaton élővilágának megfigyelése,szavak Kommunikácis MegfigyeléseKreativitás Mozgás-koordináció fejlesztés Ritmus érzék fejlesztése Csoportos Egyéni Tevékenykedés Kooperatív Matematika:egyenlő ré- szekre osztás tevékenykedés 3,6,9 -cel szorzás,osztás közöttük lévő kapcsolatok felfedeztetése. Magyar:IKT a víz élővilágá megtekintése(védd a környezetedet-firefox dok.) kiírása Kifejező versolvasás, Békavadászat:párke- versértelmezés. resés. Írás: válógató másolás Hosszú magánhangzók és mássalhangzók válógatása modul a harmad,hatodel előállí- tása. A Balaton kialakulása: ismeretközlő szöveg a Balaton kialakulásáról Kreativitás Mozgás-koordináció Szóbeli kifejező készség fejlesztése. A Balatonba Beszélgetés Tevékenykedés Differenci- ált feladat megoldás. Csoportosí-tás Tabló készítése :a halak csoportosítása megadott szempont szerint:képek ragasztása élő halafajták csoportosítása táplálékuk szerint. Testnevelés:Utánzó járások. Matematika:harmad-hatod előállítása ragosgatás Magyar:Amit a Balaton kialakulásáról tudni kell? Technika:Tabló ragasztása növényevő és ragadozó halak csoportos Testnevelés: Ügyességi feladatok

10 Békástó fogójátékok. Pontosság, esztétikai érzék fejlesztése. Mozgás-koordináció fejlesztése Tollbamondás a Balatonról A víz halmazállapotai A víz körforgása Társasjáték készítése HORGÁSZVERSENY - a készített társasjáték- kal játék Probléma-megoldó gondolkodás fejlesztése Szókincsfej- lesztés Tevékenyke- dés Pontosság Önellenörzés Csoport munka egyéni munkaforma Kisérletezés Nyelvtan:tollbamondás Környezet:A víz halmazálla -Vizsgálódások,kisérletezés Technika:társasjáték készítése,kipróbálása Szabadidő-önálló tanulás: az elkészített társasjáték- kal játék,a játék szabályaina megtartása modul Számolási készség Frontális Matematika:szorzás, Szorzás,osztás egyenlő szabályisme- Beszélgetés osztás gyakorlása részekre osztás10-zel, 5-tel Balatoni mondavilág: A negyven halász legendája A mondához síkbáb ret Együttműkö- dés Tolerancia Szabályisme-ret Csoport munka az 5-tel,10-zel osztás.többszörösek keresé Játékos nyelv gyakorlás Olvasás-szövegértő olvasás fejlesztése. Rajz: készítése,a monda Meseillusztráció

11 dramatizálása Halászjáték Testnevelés:fogó-futó játéko modul egyenlő részekre osztás Balatoni halsütő megtekintésejellegzetes balatoni halak és azok elkészítése-kirándulás Balatonfenyvesre egy Számolási készség fejlesztése Az 5,10 közös többszörösei Megfigyelő készség Személyiség Számolási készség Beszélgetés Megfigye- lés Kooperatív csoport- Matematika:egyenlő ré- szekre osztás,tevékenykedte Számpárok válogatása kapcsolaik szerint. Szabadidő-önálló tanulás:halsütő megtekintése.séta,játék a part menti büfébe. fejlesztése munka parton. Könyvtári óra: Szókincsfej- Magyar:könyvtári óra A BALATON lesztés A BALATON A természet iránti szeretet, versolvasás képek rendezge Balaton pauzle kirakása,mesefilm nézése. tisztelet. Kulturált étkezés szokásainak tudatosítása RÉVFÜLÖPI HAJÓ- TÚRA:horgászboltban jártunk-a horgászás eszközei,amit a Megfigyelés Mozgás-koordináció Kommunikációs készség Megfigye-

12 horgászásról tudni kell A Balatonban élő halak képeinek,nevének megismerése. Séta a vitorláshoz,a vitorlás hajó részeinek, felszereléseinek megismerése. A kulturált hajózás sza- bályai A vízi közlekedés szabályainak megismerése A vizpart élővilágának megfigyelése Séta a Balatonparton A víz színeinek megfigyelése Séta a kilátóhoz A vízpart élővilágának A természet iránti szeretet,tisztelet fejlesztése. Kulturált viselkedési szabályok megtartása Szókincsfejlesztés. Személyiségfejlesztés a közlekedés és a szabályok betartása. Élményszerzés lés Tevékenykedtetés Beszélgetés megfigyelés modul szorzás,részekre osztás 7-tel. A Balaton szövegértési Kreatívitás Gondolkodás Számolási készség Beszélgetés Megfigye- lés Matematika:szorzás, osztás 7-tel közös

13 gyakorlat Megismerő és Csoportosí-tás többszörösök keresése Pikkelyeshal ragasztása előre kivágott sablon alapján. befogadókészség fejlesztése Magyar:szövegértési gyakorlat- az elöző napi kirándulás alapján Utánzójárások- HALÁSZFOGÓ Halak vágása,béka hajtogatása. SÉTA: Ahalker-be a Balatoni halak megtekintése Balatoni rajzok kiállításának megtekintése a Lengyel-Magyar Barátság Házában. A Boglári Játékszín a Tihanyi Visszhang című mondafeldolgozás megtekintése. Kommunikációs készség szókincsfejlesztése. Együttműködés, tolerancia, közösségfejlesztés, élményszerzés. Csoportmunka Anyanyelv: a monda feldolg megtekintése. A 8. osztályos tanulók Balatoni videófilmjének megtekintése. Projectzárás: Balatoni vetélkedő, daltanulások, az elkészített munkák kiállítása az osztályok előtti folyosón

14 A projekt értékelése, tapasztalataink: A projekt témája a tanulók életkorának, tudásszintjének megfelelő,a helyi tantervbe jól beilleszthető. A felkért kollégák és külső szakemberek szívesen álltak rendelkezésünkre. A gyerekek lelkesen végezték az új típusú feladatokat, szívesen fogadták az új munkamódszereket. Örültek a sok sétának,az ismeretlen, érdekes külső helyszíneknek. A játékok közben sok új ismeretet sajátítottak el és az osztály is jobban összekovácsolódott. A projekt várható eredményei: -környezetünk tudatosabb védelme, szeretete, környezettudatos magatartás -rendszeres könyvtárbajárás, olvasóvá válás -a csoportmunkában szerzett jártasság kialakulása -a kommunikációs készség fejlődése -a közös munka sikere, a közös öröm, az összetartozás megélése -a gyerekek problémamegoldó képességének fejlődése -a gyerekek megfigyelő képességének, fantáziájának, koncentrációjának fejlődése -a gyerekek ön-és emberismeretének formálódása - nemcsak a verbális, hanem a nonverbális kifejezőeszközeik bővülése -a tevékenységek közben szerzett ismeretek alkalmazása

15 Tanulói vélemények a projektről: - Nagyon érdekes volt a könyvtári óra. - A Balaton-parti séták voltak a legjobbak. - A horgászbolt nagyon tetszett - Én kicsit elfáradtam a hosszú séták közben. - Jó volt, hogy nem kellett olyan sokat tanulni. - Nekem minden tetszett. - Jó volt csoportban tanulni. A projekt megvalósításában segítettek: -Kissné Mihályi Katalin (földrajz tanár) -Pongrácz Ilona -Béres Krisztina -Varga Márta -Fullér János -Nagyné Novák Éva -Péter Ferenc -Horváth Mária -Imréné Hum Ilona -Grüblné Krekovics Gabriella

16 -Szökendi Zoltánné -Halászné Takács Erika -Szilágyi Miklós -Cserdi István

17

18 Nagy László: Balatonparton Balatonparton a nádi világban megbújtam egyszer s csodaszépet láttam: Bóbitás nádon nádiveréb-fészket, sásbokor alján kis vízicsibéket. Vadruca moccant, topogott a vízre, barna liléit vízi útra vitte. Senki se látta, csak magam csodáltam, ott a víz partján még sokáig álltam. Játszott a nádas széllel és derűvel,

19 s haza indultam nádihegedűvel.

20

21 Első mesénk: Hogyan született a Balaton? Egykor, réges-régen a tó helyén óriások éltek. Az egyik óriás, akit történetesen vén Balatonnak hívtak, és lánya, Haláp kétségbeesetten figyelték, ahogy az ember lassanként elfoglalja birodalmukat. Az óriáslány mégis megbarátkozott egy emberleánnyal, de barátnője egy napon visszatért az emberekhez. Ekkor Haláp rádöbbent, hogy szeretet nélkül nem lehet élni, s bánatában levetette magát a legmagasabb szikláról. Apja sírkövet állított neki, a sellők oltárát, mely alól felzubogott a víz, és így jött létre a tó. Második mesénk: Kecskekörmök és Visszhang Történt egyszer, hogy a néma tihanyi királylány kedvességével meggyógyította az örökös szomorúságtól szenvedő vízi királyfit. Jóságának jutalma az lett, hogy a Hullámkirálytól visszakapta hangját. Ám a lány, amikor már beszélni tudott, kevély lett, és elutasította a királyfi szerelmét. Erre a Hullámkirály éktelen haragra gerjedt, és mérgében a tóba veszejtette a királylány aranyszőrű kecskenyáját. A legenda szerint azóta veti partra a víz a tihanyi kecskekörmöket. De mindez még nem volt elég: a Hullámkirály örökké tartó szolgálatra is kötelezte a lányt: a rege szerint a tihanyi visszhang valójában a királylány hangja.

22

23

24 Harmadik mesénk: A negyven halász legendája 1729-ben kemény tél volt. Negyven halász rekedt egy jégtábla tetején, a tó közepe felé sodródva, nagy veszélyben. A halászok fogadalmat tettek, ha megmenekülnek, kápolnát emelnek a dombon. A szél egy idő után megfordult, és partra segítette őket, így kikerültek a veszélyből, s valóban megépítették a Vonyarcvashegyen álló Szent Mihály kápolnát. Ebben az esetben azonban a mese és a valóság alaposan összekeveredik, ugyanis valószínű, hogy csak átépítésről, nem pedig új kápolna építéséről lehetett szó, hiszen több mint száz éve állt már ezen a helyen kápolna. A Szent Mihály kápolna érdekessége, hogy hazánk egyetlen halász kápolnája. Negyedik mesénk: A Rózsakő legendája A badacsonyi Rózsakő legendája Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza gyönyörűséges románcát őrzi. A mai szerelmeseknek és vágyakozóknak is érdemes ide kirándulni. A legenda szerint ugyanis".. hogyha egy leány meg egy legény ráül a kőre, háttal a Balatonnak, egymás kezét fogva, még abban az évben egymáséi lesznek. De elég az is, ha a leány ül a kőre háttal a tónak, rágondol a szerelmesére és felsóhajt. Akire gondol, annak szíve érte fog dobogni." Érdemes kipróbálni, hátha...

25 Ötödik mesénk: Lelle Történt egyszer, hogy Lelle, a világ legszebb kisasszonya, összetalálkozott apja egyik jobbágyával, akit Lászlónak hívtak. A fiú rögtön megszerette Lellét, s a lány is hasonlóképp érzett. Éppen ezért apjához fordult, s bejelentette szíve vágyát, mely az volt, hogy feleségül mehessen Lászlóhoz. Atyja azonban dühvel fogadta a hírt, s bezáratta lányát egy toronyszobába. László az éj leple alatt kiszökött szerelmeséhez, aki bánatosan közölte vele, hogy tervük reménytelen. Lelle találkozásukkor így szólt Lászlóhoz: "Ígérd meg nekem, hogy holnap, mikor leszáll a nap, eljössz értem, s megszöktetsz apám kegyetlen büntetése elől!" László megígérte, s be is tartotta szavát, a következő éjen megszöktette Lellét. Az őrök azonban észrevették a vágtázó lovakat, és utánuk eredtek. Mikor a szerelmesek a Balaton mellé értek, már közvetlen mögöttük voltak. Ekkor Lelle kétségbe esve a lovak alá vetette magát, s meghalt. A fiatal pár tragikus szerelmének emlékét őrzi ma is a Balaton melletti település, Lelle neve.

26

27 rianás hasadék a jégen varsa halászókosár szigony halászófegyver kecskeköröm kagylómaradvány néma királylány szomorú királyfi haragos hullámkirály aranyszőrű kecskenyáj tihanyi kecskekörmök tihanyi visszhang A néma királylány meggyógyította a királyfit. Jutalmul visszakapta a Hullámkirálytól a hangját. A lány kevély lett. A Hullámkirály mérgében a tóba terelte a lány aranyszőrű kecskenyáját.

28 Azóta tihanyi kecskekörmöket vet partra a víz. A lány büntetése, hogy visszhangoznia kell a kiáltott szavakat. B_LA_ONB_GL BA _ONL_LL_ FO_YÓ IÓ_OK T_HA K_SZT LY R_VF_L_P

29 BA C_O_Y

30

31 1. A Balaton vizén 36 hattyú úszott. Elrepült belőle 17. Hány hattyú úszik most a Balatonon? Rajz: Nyitott mondat: Válasz: 2.

32 A kikötőben 49 vitorlás állt. Másnap még 25 vitorlás érkezett ide. Most hány vitorlás van a kikötőben? Rajz: Nyitott mondat: Válasz:

33

34 3. Rozi néni 71 halat vett a piacon, 15-tel többet, mint Márta néni. Hány halat vett Márta néni? Nyitott mondat: R. n. M. n. Válasz: 4. Zoli bácsi 41kg keszeget fogott, 15 kg-mal kevesebbet, mint Józsi bácsi. Hány kg keszeget fogott Józsi bácsi?

35 Nyitott mondat: Z. b. J. b. Válasz: sag gólya Sirál y hattyú acsa vadlúd hínár nád lencse gyékény sás fűzfa szemes Zamárdi Tihany Siófok

36 yód Balatonboglár angolna keszeg nty csuka harcsa fogas ARAK NÖVÉNYEK HALAK TELEPÜLÉ TON A projekt tapasztalatai: A tanulók szívesen végezték el a rájuk bízott feladatokat, lelkesek és aktívak voltak munka közben. Mivel több mozgásos és játékos feladatot kaptak, kevésbé fáradtak el, mint egy hagyományosan megtervezett nap után. Élvezték, hogy mi sokszor kirándulni mentünk akkor, amikor a többiek a tantermekben maradtak. A gyűjtőmunkában minden egyes kisgyerek szorgalmasan részt vett, egymást lelkesítették az otthonról hozott érdekességekkel. (iránytű, térkép, régi fotó, képeslapok.

37 A legnagyobb nehézséget számomra az okozta, hogy egy elsős gyerek olvasása és írása még nem áll azon a szinten, hogy otthoni önálló előkészületeket tegyen. Amit egy felső tagozatos tanuló már önállóan is el tud végezni, az ennél a korosztálynál még a pedagógus feladata, ami rengeteg munkát igényelt.

38

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Kompetencia alapú oktatás Nyíregyházán A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza,

Részletesebben

Szülőföldem-lakóhelyem

Szülőföldem-lakóhelyem Szülőföldem-lakóhelyem Sváb települések Dombóvár környékén HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT a dombóvári 516.sz. IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM intézményében Projektfelelős: Herczeg Mária Tartalom: 1.

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet

67 Czető Krisztina: Az ír oktatási rendszer és társadalmi partnerség. 121 Jakab György: Szocializáció és média a diákok és az internet 2011/8-9 Tartalom Iskolarendszer, iskolaszerkezet Társadalmi partnerség Média/ szocializáció 2 Garami Erika: Az iskolarendszer szerkezete belső átalakulásának, az 5. és 6. évfolyam szerepváltozásának vizsgálata

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

SOÓS FERENCNÉ TARTALOMJEGYZÉK:

SOÓS FERENCNÉ TARTALOMJEGYZÉK: A SZÉL TÍPUSA: PROJEKT KÉSZÍTETTE: SOÓS FERENCNÉ TARTALOMJEGYZÉK: A TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Tudatosítani kell a tanulókkal, hogy az ember és a természet csak harmonikus kapcsolatban lehet

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Herendi Általános Iskola és AMI keretében

A Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Herendi Általános Iskola és AMI keretében A Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Herendi Általános Iskola és AMI keretében A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. ÚMFT

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei

Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei Tanulói kérdőívek értékelése, 2012 Az értékelés során a tavalyi évhez hasonlóan különválasztottam az alsó

Részletesebben

Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK. Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda

Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK. Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda Tartalom Helyzetelemzés... 3 Szociális helyzet a településen... 3 Közszolgáltatások

Részletesebben

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola székhelye: 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Ikt.sz.: /2015. OM: 036345 Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

PÁLYÁZÓ NEVE: Sokorópátka Község Önkormányzata Pályázat címe: Oktatási innováció Sokorópátka Pályázat száma: TÁMOP-3.1.

PÁLYÁZÓ NEVE: Sokorópátka Község Önkormányzata Pályázat címe: Oktatási innováció Sokorópátka Pályázat száma: TÁMOP-3.1. 1. A projekt célja Természetvédelem és környezetvédelem témában megvalósítandó három hetet meghaladó projektünk általános céljai: a tanulók ezen időszakban közvetlen tapasztalatuk alapján szerezzenek ismereteket,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.)

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) a ban a szülők bevonásával BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) 2013. szeptember 1-jén indult a projekt, melynek címe A hátrányos helyzetű tanulók eredményes nevelése és iskolai sikerességük támogatása

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53.

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében I R Á N Y E LV E K 1. Általános elvek A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

Részletesebben

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008- 0082 Feladatellátási hely: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája SZTE Juhász Gyula Gyakorló

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS

A KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS IGL Á.M.K SPECIÁLIS ÁLTLÁNOS ISKOL, SZKISKOL ÉS DIÁKOTTHON KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI TÖRTÉNELEMÓRÁN MODULGYŰJTEMÉNY Készítették: Bétériné Fuszkó Dóra, Farkas nnamária, Völgyi Renáta Módszertani

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Szélfútta levél a világ. De hol az ág? de Ki az ág?" /Zelk Zoltán/ A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14 16. OM: 100566 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t Hatálya: A nevelőtestület elfogadta: 1998.

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékelése 2010/2011

Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékelése 2010/2011 A 49/2011 (IX 20) HSZB határozat 7 számú melléklete Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékelése 2010/2011

Részletesebben

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése Az iskolai nevelés és oktatás hatékonysága érdekében folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell:

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Drámajáték Célok és feladatok

Részletesebben

Lovagi játékok - projektterv

Lovagi játékok - projektterv Lovagi játékok - projektterv Készítette: Kiss Mónika Összefoglalás A kisdiákok olvasás órákon ismerkednek a Mátyás királyról szóló történetekkel, mondákkal. A színes szövegek - amellett, hogy a gyermekek

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5.b osztály Résztvevők száma: 20 fő Időpont: 2008. május 28. június 4. Osztály / csoport rövid bemutatása: A 2007/2008 as tanévtől

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Szolnok, 203. március 27. Töreki András igazgató Tartalomjegyzék A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések... 3. A pedagógiai

Részletesebben

Legendák. Badacsony legendája

Legendák. Badacsony legendája Badacsony legendája A Badacsony tágas fennsíkján élte mindennapjait Balaton, az utolsó óriás lányával, Haláppal. Jó viszonyban voltak a hegy lábán élő emberekkel, Halápnak játszótársa is akadt közöttük.

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

Építések egyszerű feltételek szerint

Építések egyszerű feltételek szerint Matematika A 1. évfolyam Építések egyszerű feltételek szerint 38. modul Készítette: szili judit matematika A 1. ÉVFOLYAM 38. modul építések egyszerű feltételek szerint modulleírás A modul célja Időkeret

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

összeadás, kivonás 9-ig

összeadás, kivonás 9-ig Matematika A 1. évfolyam összeadás, kivonás 9-ig 27. modul Készítették: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 27. modul összeadás, kivonás 9-ig modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához

Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához ANGELI ÉVA Kézikönyv a Wir lernen Deutsch 6. tanításához Nemet kk 6.indd 1 2014.07.15. 7:35:40 Szerző ANGELI ÉVA Szerkesztette HORVÁTH KORNÉLIA Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012.(XII.21.)

Részletesebben

INGYENES KÉPZÉSEK. Megszerezhető kompetenciák. Előadók, oktatók Gyakorlati helyek. Képzési napok 2014. november 24-28. és 2015. január 16.

INGYENES KÉPZÉSEK. Megszerezhető kompetenciák. Előadók, oktatók Gyakorlati helyek. Képzési napok 2014. november 24-28. és 2015. január 16. INGYENES KÉPZÉSEK A mezőtúri Oktatási Centrumban működő Gál Ferenc Főiskola a LEADER térségek közötti együttműködési projekt címe: Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl

Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl Beszámoló az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága 2008. évi tevékenységérıl 1. Az MTA Magyar nyelvészeti munkabizottsága évente általában kétszer tavasszal és ısszel ülésezik. Tagsága a felsıoktatási

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás A

Szövegértés-szövegalkotás A Szövegértés-szövegalkotás A 1 2. évfolyam olvasás mintamodulok az én, te... mi című könyv feldolgozásához Az elveszett dínó Halnevelde Piacon Cirkuszban Iskola után Függelék Készítette: Rózsa Vincéné Olvasás

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam

Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Rajz és vizuális kultúra 1-2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév

A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA A KEREK VILÁG ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015/16-os tanév Tartalomjegyzék Fejezet Cím Oldalszám 1. A Kerek Világ Általános Iskola pedagógusainak száma, iskolai

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Informatika Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Célok és feladatok Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és megfelelően

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1 A pedagógusok

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

Balaton. Háromhetes iskolai projekt a Somogyi TISZK Baross Gábor Közép-és Szakiskolában

Balaton. Háromhetes iskolai projekt a Somogyi TISZK Baross Gábor Közép-és Szakiskolában Balaton Háromhetes iskolai projekt a Somogyi TISZK Baross Gábor Közép-és Szakiskolában Visz, visz, csak visz. Balaton a neve, kékbe, zöldbe, szivárványba burkozik heve. Készítette: Nagy Márta Villányiné

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT IBRÁNYI TANKERÜLET 147004 I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2015. BEVEZETÉS Buji II.

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Készítette: Kiskőrös, 2011. augusztus 15. Utolsó módosítás:

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben