YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajilonos:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajilonos:"

Átírás

1 Tizenhetedik évi folyam. Egy évre. Fél évre. Negyed évre Előfizetési arak; 4 forint. 2 forint. 1 forint. Hirdetésekre nézve a lap egy oldala 18 helyre van beosztva. Egy hely ára bélyegdij nélkül 90 kr. Bélyegdij minden beiktatástól külön 30 kr. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap szellemi részét illető közlemények és az előfizetési pénzek is küldendők. YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. X Nyilttér-ben minden egyes sor közlése 30 kr. Bérinentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kéziratok vissza nem adatnak. Meg jelen m in d en szo m ba ton. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajilonos: SIMA FERENC. Egyes szám ára 8 krajcár. A társulat székelye. Pár héttel ezelőtt irtuk lapunkban, hogy Bánffi Gyula Makó város nevében inditványt nyújtott he a körös-tisza-marosi ármentesitő társulathoz, a társulat feloszlatása, illetve a társu lati egység elejtése és három kisebb társulattá való alakulás iránt. Ezen indítványra akkor megtettük észrevételünket; most Bánfi Gyulának egy ujabb indítványa érkezett be, melynek célja az, hogy a társulat székhelye Vásárhelyre, vagy Szegedre, mint olyan helyekre tétessék, melyek vasúton az érdekeltség által, A társulati autonómiának helyreállítása óta örökké rebesgetett székhelykérdés tehát a legközelebbi közgyűlésnek egyik fontosabb tárgya lesz. A vita, amelyet ezen bármilyen időben, kényelmesen megközelíthetők. szerintünk éppen nem indokolt indítvány támasztani fog, s a mérkőzés, melyet az érdekeltség legnagyobb potiora, a hatalmas Hód- Mező-Vásárhely ki fog fejteni Bánfy Gyula irányzata érdekében, előre láthatólag óriási lesz. S részünkről saját érdeke szempontjából, egészen természetesnek tartjuk, ha Hód-Mező-Vásárhely készséggel fogadja azt az inditványt, hogy a körös-tisza-marosi nagy ármentesitő társulat székhelye oda helyeztessék át. Amily természetes és jogosult Hód- Mező-Vásárhelynek ez iránti küzdelme, éppen oly természetellenes volna, ha ez a törekvés a Hód-Mező-Vásárhely alá eső Lele, Földeák és Makót kivéve, a társulati érdekeltség által támogattatnék; mert arra nézve, hogy a társulat székhelye a társulat közérdekének teljesen megfelelő helyen legyen, az nem dönthet liogy Hódmezővásárhely vasút által óriási kerülőkkel megközelíthető, hanem dönt az, hogy mely helyről lehet a társulatot legkönnyebben administrálni, mely helyről lehet egy nagyobb vizvész esetén, a védelem központi vezetését leggyorsabban, s igy a közbiztonság érdekének legmegfelelőbben eszközölni? Ez dönthet a felett, hogy hol legyen a székhely, s nem az, hogy Szeged (mely egyátalában tekintetbe se jöhet), vagy Hódmezővásárhely vasúton az érdekeltség által megközelíthető; mert ami ezt a vasúti összeköttetést illeti, e tekintetben Hódmezővásárhely éppen nincs előnyösebb helyzetben, mint Szentes, mivel az érdekeltség egy tekintélyes része nem bir vasúttal Vásárhelyhez, a legnagyobb része pedig, amelynek meg van a vasúti összeköttetése, csak óriási kerülővel juthat Vásárhelyre. Ugy, hogv, ha a vasúti összeköttetést veszszük, Szentes előnyben áll Vásárhelylyel szemben. De ez nem dönthet a székhelykérdésben, hanem dönt az, amit mi jeleztünk, s itt a mérleg azon város felé esik, mely inkább a központján fekszik az árterületnek. Ha a körös-tisza-marosi ármentesitő társulat ártér-térképére tekintünk, hát azt látjuk, hogy Szentes ott fekszik az árterület központján, közel a Tiszához, hogy ezzel is alkalmasabbá legyen védelem esetén a központi vezetésre; mig Hódmezővásárhely távol a Tiszától, a társulati védvonal alsó végén fekszik, ugy, hogy a 224 kilométer gátvonalból Hódmezővásárhelyen alól alig marad 20 kilométer. Aki tehát a székhelykérdésnél az egyes város érdekétől eltekint, s dönt e felett, a társulat adminisztratiója és védelme szempontjából, az kénytelen beismerni azt, hogy az érdekeltségi városok és községek között, egyedül Szentes lehet a társulat megfelelő székhelye. S meg vagyunk arról győződve, hogy a társulati közgyűlés többsége elejti azon inditványt, mely megfelelhet Makó, vagy Hódmezővásárhely érdekének; de nem a társulaténak. Közigazgatási bizottsági ülésből. Megyénk közigazgatási bizottsága f. hó 17-én tartá rendes havi ülését. Az ülésen, melyen a tagok teljes számban vettek részt Rónay Lajos főispán elnökölt. Az ülésről kevés följegyezni valónk van; mert az elintézés alá került ügyek legnagyobbára rendes folyó, adminísztratíónálís dolgok voltak. Legfontosabb tárgy volt Stammer Sándor alispán előterjesztése, a postai közlekedés javítása céljából a minisztériumhoz leendő felírás tárgyában. Amint ugyanis a szentes-kunszentmártoni vasút megnyílt, a postaigazgatóság azonnal beszüntette az egyenes postai összeköttetést Szentes Vásárhely és Szentes Csongrád között, s igy most, ha Csongrádra ír az ember, akkor a levél a szentes kunszentmártoni vasútvonalon bemegy Szolnokra, innen Ceglédre, onnan Félegyházára, s igy Csongrádra. A vásárhelyi levél pedig megy Szolnokig, innen Csaba, Orosháza és ugy Vásárhelyre. Ez az állapot rendkívül megnehezité, sőt bizonyos irányban rendkívül rosszá tette Szentesre nézve a postai közlekedést. Bányai József e tárgynál azt is felemlité, hogy a postaigazgatóság intézkedése folytán a levelek Szentesre az első vonattal jönnek be és ennek expediálása délelőtt oly sok teendőt ad a postahivatalnak, hogy ez képtelen ugyanakkor a Szentesről küldött pénzes levelek fölvételére, s ez különösen a pénzintézetekre és kereskedőkre rendkívül hátrányos. - Miért is indítványozza, hogy amikor fölír a közigazgatási bizottság aziránt, hogy Csongrád és Vásárhely felé állitassék vissza a régi postai összeköttetés, ugyanakkor személyzetszaporitással, vagy helyesebb beosztással tétessék a postaigazgatóság részéről intézkedés aziránt, hogy a szentesi postahivatal képes legyen a gyors expeditióra. A közigazgatási bizottság ez értelemben elhatározta' hogy fölír a közmunka és közlekedési ministeriumhoz. Fontosabb tárgy volt még Balogh János megyei árvaszéki elnök előterjesztése a vármegyei árvaszék állapotának megvizsgálásáról. Az árvaszék ügy- és pénztárkezelése kellő rendben van; azonban az irodai személyzet csekélysége miatt az expeditióban késedelmek fordulnak elő. Az iratok a miatt, hogy az árvaszéknek külön kiadója nincs, óta sortározva nincsenek. Az előterjesztés kimutatja, hogy az árvaszék ügyforgalma évről-évre mily mérvben emelkedik; ugyanis, mig 1884-ben csak 4242 ügydarab került az árvaszéknél elintézés alá, addig már 1886-ban 5592 ügy darab intéztetett el; tehát az emelkedés 1350 db. Ez a körülmény föltétlen igazolja az árvaszéknél az irodai személyzet szaporítását. Miért is kéri az elnök, hogy a közigazgatási bizottság tegyen előterjesztést a megyei közgyűléshez, hogy ez mondja ki az árvaszékhez egy külön kiadói állás rendszeresítését, s adjon a vármegye az iratok felsortározására egy napdijast. A közigazgatási bizottság az indokolt előterjesztés alapján elfogadta az árvaszéki elnök előadmányát. Vitát keltett az ülésben az államépitészeti hivatalnak azon előterjesztése, mely szerint a hivatal Debreceni József tanyájánál, az ecseri uton hidat akar építeni. Mielőtt a hídépítés fogauatosittatnék, Soós Pál megyei ügyész és Csaby Andor főmérnök helyszíni szemle tartására küldetnek ki; különösen annak megítélésére, hogy a tervelt híd-épités nem érint-e belvízszabályozási érdekeket? Felvétetett Tápé község lakosságának aziránti kérvénye, hogy miután Tápé határát nagyobbára elöntötte a kistiszai zsilipszakadás folytán az árviz: a lakosság nem képes a közmunkát készpénzben fizetni, s így a természetben való leszolgálásra kér engedélyt. A közigazgatási bizottság ezt megadta. Az adófelögyelő mult havi előterjesztéséből a következőket jegyezzük föl: Volt szept. hó végéig 407,497 frt adókirovás; ebből befizettetett 276,734 frt, s így van sept. hó végével 109,763 frt hátralék. A mult évben sept. havában befizettetett 40,903 frt 64 kr, ez évben 38,475 frt, tehát 2427 frttal kevesebb. A körös-tisza-marosi ármentesitő társulatnak sept. végéig volt kirovása 129,577 frt; ebből befolyt 82,278 frt; van e szerint hátralék 47,298 frt. Szóval, az adózási viszony, a szűk pénzálkipotokat tekintve, nem mondhatók nagyon rosszaknak és éppen azért nem indokolt a lakosságnak az állami végrehajtókkal való hajszolása; amire, miután a felelősséget a pénzügyminister Szentes ellen is kimondta, Szentesnek is rövid idő múlva kilátása van. Megyei közgyűlésből. Három napig tartó közgyűlése volt a lefolyt héten vármegyénknek. A gyűlést Rónay Lajos lőispán vezette. Csendesen, simán folytak le az ügyek, csak minden ik tárgynál volt egy-egy halvány fölszólalás, az sem azért, hogy az állandó választmány javaslatain módosítás történjék, hanem mert a tárgyalás komoly színezetét egy-egy árva fölszólalással illő fenntartani. Képviselő különben az első napon volt elég szép számmal. Különösen a szentesiek rukkoltak be. Ezen a napon

2 4. oldal. egyébiránt volt egy tárgy, mely szép és komoly vitát idézett elő. ^Ez volt a községi jegyzők nyugdijszabályzata, mely ellen Pataki József és Udvardi Sándor küzdöttek; de bizony nagyon^gyenge tölténynyel. Nem is birták bevenni az áldozatkészség és emelkedett gondolkozásban nagyon hátra soha nem álló vármegye sáncai.,. Hiába, ezen sáncon belől a siralmas népszónoklatok nem indítják meg a kőszívű intelligens többség lelkét. Hiába! Pedig Udvardi Sándor, kit már vagy két év óta nem láttunk a vármegye termében, háromszor is szónokolt; de ugy el esett Fekcíe Márton és Sima Ferenc lándzsáján, hogy végtére maga is rászavazott a nyugdijszabály.atra. Jól tette; mert nem bűn ám, ha az ember egyszer-kétszer életében feloldja magát a szükkeblűségből élősködő népszerűsködés láncai alól. No azután, a csendes közügydarálás mellett másnap is fordult elő tárgy, mely characterisztikus jelenetet idézett elő. Érdekesek az emberek a maguk igazi bőrökben. Igazi bőr alatt azt értjük, mikor az emberből előtör a multak fájdalma, s ennek nevében hullatja a könyeket. Érdekes dolog az ilyen könyezés: mert ellenkezőjét idézi elő annak, amit rendesen a köny szokott. Stammer alispán ur sirt a szentes-kunszentmártoni vasút jövő sorsa felett. Arról lévén ugyanis szó, hogy mi történjék gróf Bethlen Márcusnak a szentes-hódmezővásárhelyi vasút építése szándékából a vármegye elé került megkeresésével? A vármegye persze azt mondta, amit mi lapunk mult számában irtunk, hogy először látni akarjuk, hogy mit és hogy akar a gróf építeni és majd csak akkor beszélünk arról, hogy mit adunk. Ezen egészen okos határozathozatal előtt Stammer ur felhasznáua az alkalmat, hogy éppen ezen vasutirányzat miatt a mult évben kapott vereségét megtorolja a vármegyén. Könyek között kimondta ugyanis, hogy a szentes-kunszentmártoni vasút ne 1 életképes, s hogy az legyen, azért kell a vasutat Vásárhelyig kiépíteni. Minő más lenne a helyzet, ha ő egy évvel ezelőtt bele bir.a volna vinni a szentesi»szentesi LAP«kellett volna háromféle vámot, s mégis ugy 5 6 kilométerre lett volna az állomás Szenteshez, de hát ez mindegy. Ez a vasút életképes lett volna; mert erre azt mondhatta volna az alispán ur, hogy ezt én csináltam, fájdalom azonban, a szentes-kunszentmártoni vasút építésében csak annyi része van, hogy minden erejét megfeszítette, hogy az ne létesüljön. S mert mégis lett, most jósolgat. Pedig kérem, lejárt a komoly jósok ideje, a nem komoly jósok pedig még ha könnyeznek is, nevetséget keltenek. Egyik tekintélyes képviselő, ki ismerni véli az emberek zúzáját, a két első napi gyűlés alkalmából összehasonlítást tett Stammer és Udvardi között, s azt mondá, hogy egyik a nagy terhek hangoztatásával akarja visszahódítani a népet, a másik pedig könnyezéssel megtartani; de egyiknek sem sikerül. Hiába, megszokott, kopott fegyverek elvesztik hatásukat. No és egyébb jelenség is volt, mit e gyűlésből följegyzünk. S ez az a véghetetlen indolentia, mivel a Szentes városi tisztikar veszi a megyei közgyűlés tárgyalásait. Alig van ugyanis a városi tisztikarnak tagja, ki egyszersmind megyei képviselő nem volna, s ennek dacára, istenért alig lehet a gyűlésen látni egy lelket is közülök. Ez igazán zsef részére eladott korsóssori háztelek iránti szernyival komolyan megrovandó magatartás, any- ződés jóváhagyása tárgyában. is inkább; mert mikor választás van, mindnyája majd kitöri a nyakát, hogy képviselőnek 10. Ugyanannak javaslata, a IV. t. 53. sz. a. házteleknek Molnár Bálint részére lett eladásának bejuthasson. De hát minek is mást? jóváhagyása iránt. Az ily képviselők nem méltók a nép bizalmára! Nem mondanánk ki ezt a kemény, A mai divatos betegség. komoly szót, ha ez a jelenség uj volna, s nem minden gyűlésen kiáltólag, tüntetőleg hivná ki mindenki figyelmét. S ha már benne vagyunk a megjegyzésekben, hát az se járja, hogy a megyei tisztviselők közül többen vagy meg se jelennek a gyűlésen, vagy nem bírják kellő türelemmel a gyűlést végig várni, ugy, hogy nem ritkán a főispán, alispán és a jegyzőkön kívül alig üli végig az ülést egy pár tisztviselő. Igaz, hogy az egész megyei kormányzat ina már egy szánandó képe a régi ősi hatalomnak, melyet valaha a vármegyék gyako- népet az osztrák-magyar vasúti politika karjaiba. Milyen boldog élet volna ott. Lett volna súlyában a megyei tisztviselőknek illik és roltak; de azt a kicsit, ami még van, teljes egy élet^pes vasutunk a Böldi révnél. kell föntartani. S erre egyik főfactor a tárgyalások iránti érdeklődés. Ily simptomák Igaz, lio^. egy ezer frtos hidat kellett volna építenünk, s a vasujg íizetnünk mellett nem csoda, ha a megyei közgyűlések 14. száih. elvesztik minden varázsukat és egy ügyhalmaz érzéketlen őrlő malmává válnak. Szentes város képviselőtestülete évi október hó 24. ós következő napján, délelőtt 9 órakor a magtár épületben rendes közgyűlést tart, melynek tárgysorozata a kövelkező: 1. Városi pénztárak időszaki megvizsgálásáról szóló küldöttségi jelentés. 2. Az 188G. évről vezetett köz-, letét- és szegényi pénztári, megyei közmunkaváltsági, közmunka birsági és pótkirovási, a Dósai pénztári és Dósaialapitványi számadás megvizsgálása tárgyában, a háztartási és pénzügyi szakosztályok jelentése. 3. Az évi költségvetési előirányzat. 4. Aradi Kálmán főkapitány előterjesztése a í rendőrség létszámának szaporítása iránt. 5. Polgármesteri előterjesztés az árvaszékhez képviselő tagok választása iránt. 6. Pap Lajos helyettes számtiszt hivataláról lemondása. 7. Rácz Bálint községbirói fogalmazó 5 heti ; szabadságidő iránti kérelme. 8. Boriszlavszky Leó elleni követelés leírása f tárgyában Csongrád megye közigazgatási bizottságának 810. számú határozata. 9. A városi tanács javaslata Jakab Molnár Jó- A vérszegénység, ennek folyománya: a sápkór, ez a mai divatos betegség sok embert foglalkoztat. Némelyek orvoslással akarják elejét venni, mások meg ellenkezőleg tudni sem akarnak az orvosból, azt állítják, hogy csak egy orvossága van, a természet. Kellemetlen betegség, az bizonyos, különösen a fiatal leányoknál. Tudvalevőleg a íiatal leányok vannak leginkább kitéve a sápkórnak. Hogy a vér állandóan keringésben van, az manapság már olyan ismert dolog, amit nem kell külön magyarázni. De volt ám idő, mikor a vérkeringést még nem ismerték, mikor azt hitték, hogy a vér csak néha-néha mozdul meg bennünk. Az állandó vérkeringést egy Hervey angol orvos födözte föl először 1019-ben. Hanem a vérszegénységet és sápkórt már régebben is ismerték. A vérszegénység betegsége akkor áll be, ha az embernek már nincs annyi vére, a mennyi szerveze- TARCA. A drága pénz. beszély. Irta: SIMA FERENCZ. Folytatás. (29) III. Báró Barkócynét eltemették, tekintettel a halálos ágyon fekvő leányra, oly csendben, hogy a beteg semmi zajt, semmi neszt nem vett észre, mi vele a csapás óriási voltát csak sejtette is volna. A báró érezte, hogy leánya hajszálon függő élete csak az által tartható fenn, ha ő elég erős lesz ugy viselni el a borzasztó csapást, mely érte, hogy leánya előtt semmi fájdalmat el nem árul, sőt biztatja őt aziránt, hogy anyja már jobban van. A cselédek is csak lopva s akkor sirtak és törtek ki zokogásban, ha a beteg szobájából kiléptek, s mig benn voltak: hazugságra nyílt ajkuk, hogy a báróné már holnap, vagy holnapután teljesen jobban lesz és ő fog jönni a báró kisasszonyt ápolni. A beteg leány fölsóhajtott; már tul volt a krisisen, biztak fölgyógyulásaban, ha csak közben valami baj nem éri. Szegény jó anyám, szólt, mondjátok meg neki, hogy én már jobban érzem magam. Oh, csak én fölkelhessek, majd ápolom én őt. Istenem, mily boldogok leszünk ismét. Igen gyermekem, boldogok, véghetlen boldogok, csak téged fölsegítsen az isten, mondá a báró és szemében köny jelent meg. Köny, mely siratta az örökre elvesztett, szeretett nőt és kedves jó anyát. Oh, ha az a halvány, az életnek csak árnyékát mutató beteg tudná, hogy az a köny, mely apja szemeiből kicsordult, mit jelent, egy pillanat alatt megszűnne élni, oda szállna lelke, hol anyjáé van. Igen, gyermekem, véghetlen boldogok leszünk. csak te fölkelhess. Boldogok, igen. De apám, a te szemedben könnyek vannak. Anyám csak nincs rosszabbul? Oh gyermekem, folvtatá a báró. könynyeit visszafojtani nem birva, ő jobban van, jobban, csak te nyerd vissza erődet. A beteg erőlködni kezdett, s kezét nyujtá, hogy ültessék föl. Párnák segítségével ez sikerült is. Oh, ugy érzem, hogy jobban vagyok, szólt gyenge, elhaló hangon. Érzem, hogy van bennem annyi erő, hogy fölkeljek. Segítsetek apám, emeljetek ki az ágyból. Látni akarom egyetlen, szerető anyámat. Segítsetek! Én már bírok járni. Rád támaszkodom jó apám és legalább látom anyámat. Szegény beteg, oly gyenge volt, hogy karját sem birta fölemelni, s mégis látni vágyott anyját, ki már a föld alatt volt. Segítsétek föl, szólt újból susogó, lágy hangon, s arca, szemei esdőleg függtek a mellette könyezve álló apán és ápolókon. A báróné eltemetése óta ez volt a legelső, megindító jelenet. Ti sirtok, s nem bíztok bennem, hogy föl birok kelni, susogá a beteg, mintha lelke akart volna elszállni, pedig erős vagyok már, érzem. S azzal erőtlenül visszahanyatlott párnáira. Az orvos e pillanatban lépett be. A könyező arcokról látta a veszélyt, mely a beteget fenyegeté. Azt hitte, hogy a betegnek tudomására hozták anyja halálát, Ijedten lépett a beteg ágyához, s rémülve látta, hogy az ugy fekszik ott, mintha lelke már égben szállt volna. Mi baj történt? Betegünk rosszabbul volna, most, mikor javulást várok? kérdé az orvos. A beteg fölnyitá szemeit, s arcán mosoly jelent meg. Jobban vagyok susogá. Jobban; de anyám, doctor ur Ö is jól van, föleit az orvos, rosszul volt, de már jól van. Hál' istennek, susogá a beteg s ismét behunyá fénytelen szemeit. Egy pillanat múlva azonban újból kinyitá. Mikor kelhet föl? kérdé a doktort. Az orvos arca kinos vonogláson ment keresztül. A kérdést felelet nélkül hagyta, az orvosságos üveget vette föl, s nézte, hogy mennyi fogyott el, majd az Íróasztalhoz lépett, hogy újból rendelvényt irjon. Ezzel az orvossággal most már felhagyunk«

3 44. szám. > SZENTESI LAP< 7. oldal. tének fönntartására szükséges. Föl kell itt vetnünk szine. Mily eleven színünk van, mikor ugy nyáron a vészfellegei csak ugy lógnak a levegőben s a a kérdést, hogy mennyi vérre van egyáltalában az faluról visszakerülünk. Ez azonban nem zárja ki azt, háború jövő tavaszra valószínűbb, mint nem, embernek szüksége? hogy a falun ne legyen sápkóros egyén, aminek is- az uj lőfegyver és milldeil egyéb ujitás csak Sokáig nem tudták ezt megállapítani. Csak a inét más oka van. az esetben bir értékkel, ha el nem késnek vele. jelen szazadban sikerült ez két müncheni orvosnak. A levegő egyik hiánya mellett a ki nem elégítő Hiszen ime, a tavasszal megszavazott Man- Vizsgalatuk megállapította, hogy egy felnőtt ember j táplálkozási mód is egyik oka a sápkórnak; külö- licher-féle ismétlő fegyverek készítéséhez alig vérének súlya megfelel a test-suly egytizenharmad nősen az olyan táplálék, melyben kevés a fehérnye. fogtak hozzá, már is túlhaladottá vált s az részének. Körülbelül tehát mintegy tíz font vérre van A nők feltűnő módon erősebben vannak kitéve e eddig elkészült mennyiséget el kell dobni. A egy felnőtt embernek szüksége. Egy újszülött gyér- betegségnek, mint a férfiak. Werndl-gyárnak szerződés szerint három év mek vére ellenben csak.egytizenkilenced része test- Említettük már, hogy a sápkór divatos betegség, alatt, 1889-re kellett volna az 1.200,000 dbot súlyának. így szokták nevezni manapság, mivel azt állítják, elkészitenie, de a közbejött ujitás s az idő Most tehát, miután tudjuk, mennyi vérrel kell hogy a nagyobb műveltséggel és így kényességgel rövidsége miatt ez most már lehetetlen. Pabirnia egy embernek, azt is megállapíthatjuk, mwiy- együtt terjed. De ez nem áll, mert például Khinában, rancsoloan követeli ez, hogy Budapesten is nyi vért nélkülözhet az? a hol a közművelődés nem haladt, hanem megma- létesüljön fegyvergyár, mely a honvédség és Egy ujszölött gyermek testi szervezetét tönkre radt régi állapotában, valamint Afrika néger törzsei a közös hadsereg magyar illetménye számára teheti néhány evőkanálnyi vér etvesztése is. Egy idő- közt is föltalálhatjuk ezt a betegséget. elvállalhatná a munkát. De mert ez emelné sebb gyermek életét mintegy fél font vér elvesztése Hogy a levegőhiány és az ülő munka, a kevés a magyar fővárost, a magyar ipart s általán fenyegetheti. Felnőttek könnyebben kilábalhatnak a mozgás, tétlenség okai s elősegitői a sápkórnak, az a magyar államiságot, kivihetetlen és meg nem veszélyből még akkor is, ha vérük mennyiségének onnan is kiviláglik, hogy a háremekben nagyon el engedhető. Hogyan remélhetnénk ennek engedélyezését, felét elveszítik. mikor még a Gellért-hegyi erődöt, van terjedve, valamint azon jobb módúak leányainál, A vérveszteség által okozott veszély nagysága a kik nem igen mozognak a szabad levegőn, a főváros fölött lebegő ezen állandó veszélyt, még függ attól is, vájjon gyorsan vagy lassabban Azért nem ajánlható eléggé a szabadban való az uj-épületet (Neugebaude) a Hentzi-szobrot történik-e a vérvesztés. Többszörös, de apróbb meny- időzés. A városiak is, ha elvégezték dolgaikat, mely sem vagyunk képesek az útból elhárítani nyiségü vérvesztés nem okoz olyan nagy bajt, mint- 1 őket a szobahoz kötötte, siessenek ki a szabad léha egyszerre csapolják meg az erekel. (J)ors vérvesz- vegőre. Egyszerűen azért, mert a liadügyér ur nem tés rendesen ájulást okoz. A vér vesztés egyébb tünetei: halványság, hideg érzés, szorongás, nyugtalanság, a lüktető ér csendessége, gyengeség, félelem. A vér pótlása azonban igen gyorsan megy végbe. Tudvalevőleg a vér vizből s bizonyos szilárd Ott az egészség, ott az élet! Világfolyása. A magyar országgyűlésnek az uj cyklusban érdekesebb ülése volt f. hó 19-én, amikor is báró Orcy Béla h. belügyminister válaszolt két ellenzéki képviselő azon interpellátiójára, melyet hozzá a híressé vált somogyi főispán levelét illetőleg intéztek. A minister Magyarország jövő évi költségvetését Tirészekből (zsiradék, fehérnye, keményítő, vas stb.) sza Kálmán miniszterelnök, mint pénzügy miáll. Először a viz pótoltatik, azután a szilárd lkat- nister, már legközelebb a képviselőház elé ter- válasza a következőkben foglalható össze: Az részek. Azért is elevenítheti föl a vértvesztett em- jeszti. Az előterjesztendő költségvetés mintegy Egyetértés* cimü lapnak f. évi október 4-iki bert a vízital is. negyedfél millióval lesz kedvezőtlenebb, mint számában Somogy vármegye főispánjának hoz- A sápkórnál a vérben nincsenek meg egyenlő azt előre híresztelték, mely többletet majdnem zám, mint belügyministerhez intézett levelét arányban a szilárd alkatrészek. És pedig szembeötlő kizárólag a közös költségvetésben felvett s az olvastam; de én egy ilyen levélnek birtokában a veres vértestecskék hiánya. A vas által vörösre ismétlő fegyvereknek gyorsabb beszerzésére nem vagyok s csak ha ezen levélnek az erefestett testecskéket a lép és csontvelő választja el. szánt összegek eredményezték. Az állami detije elembe fog terjesztetni, leszek abban a Hiányzásuknak külömböző okai lehetnek. Vagy kevés költségvetéssel egyidejűleg három törvényja- helyzetben, hogy megítélhessem, vájjon ennek ilyen testecske van a vérben, vagy pedig volt, de vaslal is nyujtátik be, melyek egyike a dohány- a levélnek a szövege megfelel-e annak a közbizonyos körülmények folytán sok tönkre ment. Különösen monopolium reformjáról szól, a második a leménynek, mely az Egyetértés"-ben foglal- azt figyelték meg, hogy ily esetekben igen bor-, sör- és húsra kivetett fogyasztási adó tatik. Es csak az esetben lehetek feljogosítva, szaporodik a viz és fehérnye. A betegség tünetei : fölemelését célozza, mig a harmadik az illetéktörvény hogy szigorú vizsgálatot rendeljek el aziránt, egynémely változtatását foglalja ma- az arc halványsága, fülzúgás, fejfájás, szívdobogás, ki az, aki a törvény által tiltott uton magát étvágyhiány, köhögés stb. gában. E három javaslattól a kormány a fedezetnek egy ilyen levélnek jogosulatlan birtokába he- pár millióval való emelkedését várja, lyezte, s akkor fogok oda hatni, hogy ott, ho- Ha igen erős a sápkór, halálossá ís válhatik, A sápkór okai mindenek előtt a friss lég és a ami természetesen ismét csak az adófizető a büntető törvénybe ütköző cselekvény előfordul, napfény hiánya. Igen ártalmas, ha sokan alusznak polgárok zsebéből fog az államkincstárba ván- alacsony, fülledt szobában. Egyébiránt ezt nem kell j dorolni. az illető a kiérdemelt büntetést el ne ke- rülje. A t. Ház a minister válaszát tudomásul bizonyítgatni. Mindenki tudja, hogy nagy városokban, így Budapesten is, a hol kevesebbet mozoghat az ember a friss levegőn s életének nagy részét a falak Pénzügyi tekintetben osztrák szomszédaink vette. (Megemlítjük e helyen, hogy a belügysem állanak sokkal különben, mint mi, dacá- ministerium körében Tallián somogyi főispán ra, hogy ott az adók 1888-ra nagyobb öszközt, vagy a szük utcában tölti, halványabb az arc- szeggel vannak fölvéve, mint voltak a folyó évben. Dunajevszky pénzügyminister Austria évi összes szükségletét ,753 ft mondá. Nem érez-e baronesz a fejében zúgást; ban irányozta elő, mellyel szemben ,336 De igen, s ugy érzem, mintha nagyot ha!- frt f e( ] eze t áll, s így mutatkozik fedezetlen hilanék - ány (deficit) ,917 frt, mig az évi Oh, ez a tifus természetes lefolyása. Le t - költségvetési törvény szerint az összkiadások több beteg pár hónapra teljesen elveszti hallóké- a bevétellel szemben ,208 frt hiányt pességét. A chinin teszi ezt. De ez nem baj, a ha!- eredményeztek, s igy az évi budget 6 levelének közzététele óta erélyesen folytak a nyomozások annak kiderítésére, hogyan került az említett levél a hírlapokba. A megindított vizsgálat, hír szerint, kiderítette, miszerint a levelet Klementisz fölesküdött ministeri tisztviselő adta 50 frtért földije: Vargay Ferenc, volt ügyvédnek, ki a közzétételt közvetítette. Klementisz felelősségre vonatván, tettét máibe is vallotta, minek folytán állásától fölfüggesztették). A király első hivatalos működésének Ma- lás visszajön; de sokszor kinos főfájás előzi meg. s fél millióval kedvezőbb. Dunajevszky Ez ellen biztos orvosszerem van. Csakhogy ennyire pénzügyminister ezenkívül kilátásba helyezte gyarországon okt. 16-án volt 40 éve haladtunk. Most jól vagyunk. Most már nyugodt va- a jövedelmek fokozását s bejelentette, hogy a okt. 16-án ugyanis az ilju Ferenc József fögyok. Majd felgyógyulunk rövid idő múlva. Egy hó- kormány a legközelebbi időben a magyar kor- herceg, mint királyi biztos szerepelt István nap alatt teljesen rendbe jövünk. Sőt attól tartok. mánynyal megállapított ezukor, szesz és sör főhercegnek Pestmegye főispánjává történt behogy a barones meg fog hizni. Igen. Legtöbb tifu- megadóztatására vonatkozó javaslatokat a ház iktatásánál. Királyunk akkor huszárezredesi sus betegemmel igy járok. S e miatt a nők panasz- ejé f 0 gja terjeszteni. egyenruhában volt, s mikor István főhercegkodni szoktak. Pedig ez a hizás nem természetes, Magyarországra nézve annyiban bir fon- gel együtt megjelent a gyűlésteremben s a nem tart sokáig. A betegséget követő mohó étvágy tossággal az osztrák költségvetés; mert megmegszünésével legtöbbször visszanyeri az ember a j tudjuk belőle, hogy mintegy 4 millió frtocskát ző felolvasta az iratot, mely szerint Ferencz közönség viharos éljenzése csillapult, a főjegy- rendes testalkatot. Vagyis, megszűnik a hizás. De nem tesz ki az az összeg, melyet a ránk eső kvóta József főherceg ezúttal, mint külön kiküldött mindig. Van rá eset, hogy a legszikárabb emberek a tifus után hizni kezdenek és ezen uton mindvégig megmaradnak. szerint uj fegyverek beszerzése címén követelnek. S ennek dacára Magyarországnak nincs fegyvergyára, holott ennek előnye a monarchia mert akár német, akár francia volt az ellen- amidőn az ország egy szerencsés újjászületés ség, mindig Magyarország határánál állapodott küszöbén áll. Hogy mennyiben váltak be szameg a betörés áramlata, s bizonnyal jövőre vai, tudja mindenki, s fölösleges további fej- Az orvos lélekzetvétel nélkül beszélt, bizonyo- védképességének fokozására eltagadhatatlan ; san azért, hogy a beteg figyelmét elterelje az any járói. A beteg azonban, mikor az orvos ismét odalépett ágyához, ismétlé a kérdést, hogy mikor kelhet föl az anyja? is ez lesz a csatatér, melyen sorsa eldől. Mindenesetre célszerű, ha a mo- - Nem soká, - mondá az orvos. Csak legyünk türelemmel kisasszony. Az isten majd iiarchia mindkét felében gondoskodnak a hadmegsegít Igen, igen majd megsegít. királyi biztos működik. A főherceg folyékony magyarsággal tartott beszédet, kifejezve örö mét a felett, hogy első hivatalos működését végezheti Magyarországon, és pedig oly időben. mondá a báró, - az isten viselés eszközeinek gyors előállításáról. De még (Folyt, köv.) ami legfőbb, jelenleg, midőn a harczi zivatar a monarchia tegetésébe bocsátkoznunk, v

4 4. oldal.»szentesi LAP«14. száih. Helyi és vegyes hirek. A körös-tisza-marosi ármentesitö és belvizszabályozó nak a társulali közgyűléshez intézett indítványa, a társulat évi okt. 29-én d. e. 10 órakor Szén- társulat feloszlatásának elhatározása iránt. _ Személ. Mr- m Lajos? énk tesen megtartandó központi választmányi ülésének 19. Ugyanannak a közgyűléshez intézett indít- rőispánj a t hő 1G _ án városunkba érkezett, hogy a + a ványa, a társulati alapszabályok G. -ának módosi- közigazgatási bizottság és a közgyűlés üléseit vezesse. Largysorozaia : mellett a társulat székhelyének Hm vásárhelyre, Egész heti itt léte egy kissé élénkité a megyei 1. Főigazgató évi jelentése a társulat állapotáról esetleg Szegedre leendő áttétele ügyében. eletet, amennyiben az általa adott főispáni ebédeken, *. A társulat fegyelmi bizottságának jelentése *), Ugyanannak a közgyűléshez intézett indita Szojka Gusztáv néhai társulati főmérnök, Poko- vanya, a tarsulati alapszabalyok 53. -aban mogullá-. Zomborba visszautazni. mándy István szakaszigazgató és Endre Andor sza- pitott tartalékalap leszállítása iránt. Esküvők. Neumann Dávid fiatal kereskedő kaszmémök ellen elrendelt fegyelmi vizsgálatban ho- 21. Mezőberény város elöljáróságának kérelme, f. hó 25-én fogja esküvőjét tartani dr. Götzl Bertazott felmentő Ítélete tárgyában a város határaban fekvő birtokokra eső kirovási té- lan szép és kedves leányával Vilma kisasszonynyal. 3. Küldöttségi jelentés a f. évi sept. 1-én tar- teleknek egy összegben leendő me^i»!^ flnréb». j ^ ^ o S ^ ^ S ^ O f c í ^ a^teök tott rendkívüli közgyűlés által 2. jkvi sz. a. felvétetni 22. A nagymeltosagu kozm. es kozl. m. kir. ydást és szerencsét kívánunk az uj pároknak! rendelt ) frt irt ideiglenes kölcsön Kölcsön ügyében. ugyeden. ministeriumnak niimsieriuiimak f. i. évi evi okt. OKI. 11-én N-eu <*z.o<*>. sz. a. U. kelt K^H _ Városi városi közgyűlés Közgyűlés lesz f. 1. hó no 24-én, 24~en, 4. Klimm i Mihály műegyetemi tanár és Hajdú rendelete, a Szojka Gusztáv halálával megüresedett mely ülésen a jövő évi költségvetés is tárgyaltatni Gyula felsőtorontáli mtáli ármentesitö társulati főmérnök főmérnöki állás haladéktalan betöltése tárgyában. A f l S uraknak, mint a társulat részéről felkért szakértők- 23. Winternitz Arnold és Füzesséry Kálmán i... héten 7 a napok óta tartó erős esőzés hatása ífi alatt inek, a porgányi és mindszenti zsilipekre vonatkozó- központi választmányi tagok lemondása, annyira föláradt, hogy helyenként már elöntötte a ag beadott műszaki véleményük és javaslatuk, s ezen Jelentés a Beretvás Kálmánnal kötött kisajavaslatukból kifolyólag a mindszenti kurcazsilip biz- játitási szerződés ügyében. áradása azonban, az eső megálltával, szűnni kezd, hatalmas őszi legelőül szolgált külső ártereket; a víz tositása céljából szükséges költségek fedezése iránti Főigazgató a társulati pénztárosok ovadéintézkedés. Ezzel kapcsolatban a kőzni, és közi. kainak A vasút. Gróf Bethlen Márkus fölhívása s nagyobb áradástól most már aligha lehet tartani. bekebelezése ügyében hozott bírósági végzéiii. kir. ministeriumnak évi aug. 18-án seket beterjeszti. zott meg a szentes-hódmezővásárhelyi vasútra, ha folytán Szegvár 50, Mindszent 100 ezer frtot szava- és aug. 23-án sz. a. kelt rendeletei ugyan- A I1Iul u közin - ^ közl - m - kir - ministeazon a vasútvonal c két községet érinti és kellő távol- zsilipeknek a társulat részére leendő végleges, riumnak febr. 1 én 75J. sz. a. kelt rendelete, ságra állomást nyer. átvételük s az épitési költségek fedezése tárgyában. társulat gát védelmi és zsilipkezelési szabályzatai- Állami adóvégrehajtókat küld az,,uk Dlódosilása adófelügyelő Szentes nyakára, ha az adóhátralékok 5. A nagymélt. közm. és közl. ministeriumnak 15 nap alatt nagyobb mérvben be nem folynak. A a társulat ez évi sept. 1-én tartott közgyűléséből a felelősséget a minister kimondta Szentes ellen. Akár kistiszai zsilipszakadás folytán szükségessé valt intéz- Felllivás. van tehát, akár nincs, miből, fizetni kell az adót, kedések tárgyában jkvi sz. a. tett felterjesztésere kiadott sz. rendelete. * Gazdák és Iparosok általános hitelszövet- ha azt akarjuk, hogy a város, az állami végrehajtás hadjáratát és költségeit kikerülje. a IT...,,, kezeté"-nek tióktelepe f. hó 30-án fogja OJ alakuló közb. Lgyanannak evi maius 21-en grádmegye közgyűlése f. hó 20-án tartott ülésében Csongrádmegye és a vasút. Cson-..,...., 1A,,,.,. gyűlését megtartani, es okt. 4-en 2/.186. sz. a. kelt rendeletei, a körösi J tárgyalta gróf Bethlen Markusnak azon megkeresését, hogy a megye mivel járul a szentes-hódmező- A 23. sz. átvágás balpartján, - valamint a 28. sz. át- P rész JW tulajdonosai, saját tagjai vágás alsó torkolatánál a 30. sz. átvágás felső tor- közül einököt G ' bói állü vásárhelyi vasúthoz? A megye kimondta, hogy először tudni akarja, hogy mely irányban, milyen terv ^ezelőbizottsákolatától a rn. kir. államvasutak töltésvonaláig a Kö- 1 got egy 3 Nfból álló elfenörző bizottságot válaszrös folyó balpartján épitett töltések végleges átvétele!^' ~ teni és látni akarja, hogy mivel járulnak hozzá a és költségvetés mellett akarja a gróf a vasutat épí- 1U,g a lldl tagu blzoltság sajdl kebelóböi és ezen töltések épitési költségeinek a társulat tíz-,asztja,lieg a P énzlárnokot - többi érdekeltek, s majd csak akkor fog határozni. milliós kőlcsönének és egyébb bevételeinek a minis Polgárok! Napról-napra terhessebbé s neheteriumnál kezelt maradvany összegéből történt levő- -bbé látjuk lenni az élet fentartását : a,nit eladunk, ~ ^ m Z. " A ^ZTel A községi jegyzők nyugdijszabályzata letárgyal tátott és megalkoltatott a legközevéleményes nasa targyában. Ezzel kapcsolatban társulati he- az olcsó, a nnt veszünk, draga. a legtöbb ember, áj ]arni a dajának félszázalékával, a többi megyebeli lyettes főmérnöknek ugyanezen töltésekre vonatkozó kölcsönre szorul s nem ritkán öreg napjaira a nyo- községek pedig adajok ÍVUval fognak járulni/ jelentése. moruság lesz sírásója. Csongrádi állapotok. Gsográd varos 7. Főigazgatói előterjesztés az árvízkárosultak f. Ezen segítenünk kell, a meddig lehet. Fillér! ől bírója: Tekulics János és másodjegyzője: Borbás évi kirovási járulékai ügyében jkvi sz. a. lesz a forint, erő szüli az erőt, s a pénz az erőt. ^szolgabíró fegyelmi vizsga latot indított s kérte a megyei közgyűlést, hogy Borbás ellen mondja ki a felfüggesztést; az állandó vá- hozott központi választmányi határozatra. Ezzel Szövetkezzünk mi, keresztények is, nem más kapcsolatban Lele község elöljáróinak kérvénye, a köz- val,;is ' banem a roszakarat és nyomorúság ellen, lasztmány a fölfüggesztést kimondani javasolta, de ségreaf. évben kirótt ártéri költségek törlése iránt. Rakjuk ~ ' ' össze filléreinket " ' és kezeltessük ' " ' a magunk a közgyűlés ezt egyhangúlag elveté. 8. A Kurca-zsilip elé vonandó körtöltés tervezete és az annak kiépítése iránt kötött vállalati szer- rulót feleinkkel olcsó kölcsönnel; csináljunk a gazda- J" ^ S ^ S S f I S ^ m S Ű» jövedelmére, kamatozzon nekünk, segítsük a rászo- ' ~ Társulati kölcsön. A társulat közgyű- ződés utólagos jóváhagyás végett a központi választ- nak és k ereskedelemnek közraktárakat, a hol érié- i takarékpénztár ajánlatot tett társulatnak, hogy ő mánynak bemutattatik. kesen lehet eladni és első kézből olcsón venni. j ezt a kölcsönt 5.8 \,-ra kész a társulatnak adni és a 9. Küldöttségi jelentés a Magyar Jelzálog Ilitel- Tanuljunk megélni! Erre a célra alakult 0r- visszafizetésre nézve elfogadja a társulat föltételeit, banktól felvett 10 milliós kölcsön convertálanak szagunk fővárosában, a.gazdák és Iparosok orszá- j S ^ t i í ^ ügyében. ^ gos hitelszövetkezete.- Ezért alakul most ennek Szen- j r A szentesi izr. hitközség Breier Joa- 10. Egger B. és társa budapesti első magyar lesen egy fiókintézete. Egy részvény 20 frt. és lehet chimot választotta meg kerületi anyakönyvvezetővé, villanyvilágitási és erőátviteli gyárnak ajánlata a tár- -00 hét alatt törleszteni, heti 10 kr. vagy havi 40 í azon fenntartással azonban, hogy ha a hitközség sulat védvonalai mentén felállítandó telephon össze- kros részletekben. * alkalmas egyént talál a rabbi állásra, az esetre köttetés eszközlése tárgyában. - Ezzel kapcsolatban Lépjetek be! Kövessétek honfitársaitok példá- ^ r anyakönyvvezető» allasa megszűnik A múlt.,,.. t: Aaptauiaiuaii u t utan itelve, Breier ur elete vegeig nvugadtan lehet tarsulati helyettes főmérnöknek ezen ügyre vonatkozó jut. Egyszerre nem lesz minden, de ha akarjatok, j ai^sa f e j ő j. mert a szentesi izr. hitközség aligha tavéleményes jelentése. nem sokára. Iái valaha Ízlésének megfelelő rabbit. 11. Özvegy Szojka GusztáVné kérvénye kegydij Alig van oly boldog halandó, ki egyszer vag) Döme József, sikkasztás miatt állásától megállapítása iránt. másszor hitelre ne szorulna és gyakran van eset, fölfüggesztett szentesi árvapénztárnok, kérvényt adott 1,. Hódmezővásárhely város polgármesterének hogy ha a hitelt kereső előnyös hitelt nem nyerbe^ ^ r T t ^ g r i i ^ ő T ^ ^ felebbezese, a központi választmánynak a város bel- a nyert nagy kamatú hitel egesz vagyoni helyzetet i uirma ;} részét a fegyelmi eljárás befejeztéig kiadatni területén összegyülemlett belvizek kiszivattyuzási költ- tönkre teszi. A földmivelő osztály kevés termé-! rendeli, annálfogva adassék ki részére, felfüggesztéségeinek viselését elutasító sz. végzése ellen.' sét csak lenyomott árakon adhatja el, pedig ha a j sétöl visszatartott egyharmadrész fizetése. Ha vesz- 13. Küldöttségi jelentés a társulat 188G évi föld nem terein, az ipar és kereskedelem is pang, j szük > Döme József sikkasztásával, mintegy 22 számadásainak megvizsgálásáról. ' j s minél több gazda megy tönkre, annál több iparos 14. A társulat évi költségelőirányzata. lesz földönfutó. an bíitor em b erne k kell tartanunk. o(}; 15. Főmérnöki előterjesztés Békéstől a Körös Az elszegényedett nép meghasonlik a társada- Merelli tanár bűvészeti productiói iránt, folyó torkolatáig terjedő átmetszések állapotáról loillina^ és könnyen sorakozik azon elemek közé, melyre mult számunkban felhívtuk a közönség fi- Ezzel kapcsolatban a békés-bábockai szakasz vá- <nely csak az alkalmat várja, hogy a meglevő tár- felniét, oly nagy volt az érdeklődés hogv az első lasztmányának a gyoma-köröstarcsai végleges töl- -dalmi rendet felforgassa. Törekvésünk tehát társa- ^ S g ní^eh. ffie?^ f svonal kiépítése iránti előterjesztése. dalnnlag is indokolt., ductióival azonban csupán azért nem volt megelé- 10. A békés bábockai szakaszválasztmánynak Segits magadon, az Isten is megsegít!!!! gedve a szép számmal egybegyűlt értelmes közönaz endrőd gyomai országutba eső gátrésznek Békésmegye Felvilágositás az özv. Aradi Lajosné házában! s ég: mert nálánál akár hány különb bűvészt is látott tulajdonába leendő visszabocsátása iránti lévő irodában október 30-áig nverhető.! már.szóval: mutatványai a legközönségesebbek voltak..... Lólopás. Sarkadi Nagy J Ferenc tőkei tavéleménye. Szentes m, 188/. oktober 21. nyájáról ismeretlen tettesek az elmúlt héten egy lovat elloptak. Erélyes rendőrségünk nyomozza a tet- 17. Szeged város tiszti ügyészének megkeresése, a Szeged várostól kisajátított földterületnek a a (iazdák és iparosok országos Kiss Mihály, test. De csak nyomozza. város tulajdonába leendő visszabocsátása iránt. hitelszövetkezetének képviselője. Az izr. nőegylet nov. 12-én saját pénztára javára zártkörű táncvigalmat rendez, melyre 18. Bánffy Gyula központi választmányi tag. előre is felhívjuk a mulatni vágyók figyelmét.

5 János kárpitossegéd, a menyasszony Brinke Mária, ki öreg anyjának egyedüli támasza. Mind a kettő siketnéma. Gyermekéi c. Apa: Ej, ej, kis Károlyka, hogy teheted azt, hogy egy kisebb gyermeket, mint te vagy, megversz. Nem szégyenled magadat? Oh papa, hisz te sem S'.égyenled magad, mikor engem megversz. Szerencse. Parasztasszony: Hallod-e, apjuk, ma a tisztelendő ur arról prédikált, hogy aki az ő földiéről krumplit lop, azt elviszi az ördög. Apjuk : Ugy? Ejnye be jó, hogy tegnap csak egy pár kápos/tafejet hoztam el onnan! F a t á l i s dolog. Egy kőműves (ki pontban 12 órakor leesik a gerendáról): Hm, hm, bm, épp a szabad időmben kellett ennek megtörténnie! A rossz emlékező tehetség. Ki beszélte önnek ezt a történetet? Ki?... Várjon csak, hogyan is hivják... Nem jut eszembe a neve... Ön bizonyosan ismeri, Kovács tanácsosnénak a férje. Az valószínűleg Kovács tanácsos. Az, a/.! Lássa, igy jár az ember, ba nem birja magának a neveket megjegyezni. Arany János, mint szakács. Arany János hátrahagyott munkáidnak legközelebb megjelenő füzetében lapozgatva, érdekes fölfedezést tehetni. Kiderül ebből, hogy Arany Jáios poátai mestérsége me lett néba szakácsmüvészettel is foglalkozott. Ennek a bizonyságául szolgál egy konyharecept, Arany János sajá* szerzeménye. Megtaláljuk egy levélben, melyet Arany 1859-ben Szilágyi Istvánhoz intézett. A jeles professzor a marea-fánk 44 kisütési módját tudakolta a költőtől, aki jó barátj kérdésére meg is felelt imigyen : Hogy téged a marcza-fánk emlékezete is kisért! Im it' a recipe. Uss egy csuporba (például) két tojást. Belé egy kevés sót, cukrot. Verd össze jól. Onts hozzá egy meszely tejet. Annyi lisztet, hogy palacsintatészta vastagságú legyen. Akkor tégy zsirt tepsibe, egy ujnyi vastagon, s ezt forrald fel. Mikor legjobban forr, a tésztát lassankint rakd belé, egy-egy kis kanállal egy helyre és pirosra süsd meg. Punktum. Ez, fiam, oly egyszerd, hogy magad is megcsinálhatod. Hirtelen étel, mikor hamar kell valamit csinálni." Költői hajlamokkal felruházott háziasszonyok bizonyára majd kísérletet tesznek Aranynak ezzel az eddig ismeretlei költői müvével. Retteietes véget ért Kecskemétet Szabó János odavaló lakos iszákos fia, László. A tivornya-életéről városszerte ismeretes fiu e hó 15-én a korcsmában nyolc liter bort fogyasztott el egyedül, s holt részegen ment haza atyja házához, ahol ő a kamrában szokott tanyázni. Itt aztán lehevert a szalmazsákra, de vagy égő gyufát dobott el, vagy a lámpát döntötte fel, elég az hozzá, hogy a szalma- 44. szám. > SZENTESI LAP< Áthelyezés. A váci megyéspüspök a zsák meggyuladt. A boldogtalan fiatal ember olyan szentesi r. kiuli. plébániához Szintűik Béla káplánt tehetetlen volt magával, hogy nem birt a lángok helyezte át Hódmezővásárhelyről. elöl menekülni, s mire a tűzoltók betörték az ajtót, Sirkoszornk. Felhívjuk olvasóink figyel-akkorrmét a lapunk mai számában olvashat«) sirkoszoruk már korommá égett. cimü hirdetésekre. A marokkói szultánról egy Polgári tánc vigalom. Sebes i János afrikai utazó érdekes jellemzést ad. Muley Hassan, a vendéglős által holnap, okt. 23-án a Haiász-S/.ahóféle házban rendezendő polgári táncvigalomra új- sötét arcbőrű férfiú, fekete körszakádal, szép és ér- lábbadozó szu tán, még csak 45 éves. Magas terme'ü, ból felhívjuk a tánckedvelők figyelmei. Akik tévedésből meghívót nem kaptak, meghívó előmutatása nélrem képezi, a melyben háromszáz Heség és előd-1 telemre valló arcvonásokkal. Legfőbb gondját a hákül is részt vehetnek a mulatságon. jének tizeckéíszáz özvegye éldegéli napjait. Vesz-1 Ellenőrzési szemlék. A közös hadsereg és honvédség államányába tartozó azon had- szőparipája a tudomány, nevezetesen az ország és népeshége s ö azt hiszi, hogy e téren roppait földrajzi ismeretei vannak. A szultán ő fölsége mulatkötelesek figyelmét, kik ez évben sem gyakorlat, sem szolgálattételre bevonulva nem voltak, felhívjuk a tatására fölötte nagy számban készítenek uj meg u f. hó 28-án kezdődő ellenőrzési szemlékre. térképeket, d j jaj annak a térképrajzolónak, a ki a marokkói 1 irodalmat legalább is akkorának nem Látogatás a temetőben. Párisból írják, hogy ott a temetőkben az utóbbi napokban képezi. Miit serif," joga van zöld ernyőt és nyer- rajzolja, hogy az a földkerekségnek egy harmadát számtalan siron kis pléhszekrénykéket alkalmaztak, get has/.nálni és e privilégium ama hitet kelti föl melyekbe a sirok látogatóinak kell névjegyeiket beletenni. Az elhunyt rokonai ily módon akarj.ik meglyen alatta á lanak. Ha valamelyik kültöldi kép- benne, hogy 4 keresztény hatalmak képviselői métudni, vajon kí gondol még kedves halottjaikra. viselő beszéli i óhajt vele, annak három napi vesztegzár Fnrcsa nászajándék. alá kell magát vetnie, hogy ez idő alatt Párisban rgy Prefont Alice nevű 16 éves gyönyörű leány tartolta mintegy megtisztuljon az európai levegőtől és csak e esküvőjét de Pretel Pál lovaggal. Az esküvő nap ( in a násznép átadta a fiatal párnak ajándékait. Legutoljára maradt egy gazdag nagybátya, a kitől sokat vártak. A bácsi megölelte és megcsókolta unokahugát, megtisztulás után közeledhetnek levett föveggel a zöld ernyő alatt ülő uralkodó elé. Ha a szultán nagyobb utat tesz; akkor az angol királynőtől kapott díszkocsit használja, de a kocsisnak a kocsi mellett miközben igy szólt: Boldogok vagytok, kell futnia, mert senkinek s^ui szabad oly magas- mindenetek meg van, nektek több vagyon nem kell, ságban, vagy épen még magasabban ttlni, mint a mint a mi van. Én mással leptelek meg benneteket. szultáunak. Muley Hassán sohasem foglalkozik politikával. Tangerben, a hol a külföldi képviselői A montinartre temetőben vettem számotokra egy családi sírboltot. Képzelhetni, hogy mily hatást tettek székelnek, egy andalúziai mór képviseli. A birodalom leghatalmasabb egyéniségei Ben Larbi Temai e szavak a fiatal párra s a tisztelt vendégkoszorui a. Gróf Károlyi Alajos mágocsi vezér, El Eki (a jogtudós) melléknévvel és vezértársa Bei Musa. 22,000 holdas gazdaságában az idén 65,000 mm. Gyógyszer a roncsoló toroklob ellen. Dr. Mercier (Besanconban) a difteri- kitűnő minőségű búza termett. Csendes házaspár lesz az, mely tisz ellen biztos gyógymódot talált fel, mely a betegség a napokban Sopronban első két napján alkalmazva, 48 óra alatt a egybekelt. A íérj, Gadics bajt meggyógyítja. Az egész abból áll, hogy a betegnek félóráakint egy evőkanállal öt százalékos chlor-oldatot ad be. A javulás már az első 24 órában észrevehető s a következő 24 óra alatt pedig teljes gyégyulás áll be. Dr. Merczier praxisában 95. sikeres eredményt mutat fel. Öt bizony ne kímélje. Egy zsöllében ül a jó háziasszony és kötöget. Férje a mellékhelyiségben dolgozik, hol irodáját ütötte fel. Ma délután már harmadszor hallja férje e szavait : Lottika! Friss vizet hozzon. Te Imre! de sokat foglalkozol ma azzal a Lottival! Kedvesem! - felel vissza a férj, kímélni akarlak tégedet. Kiméld te az ördögöt, ne engemet, vágott vissza a gyanakvó asszony; mert hát Lottika igen csinos szobaleány volt ám. Hogy kell átfúrni a földet? Ezen a nag/ kérdésen töri már évek óta a fejét egy eperjesi polgár. Most végre megoldotta a kérdést. Számitasai szerint a földet legjobb volna Abauj-Száatónál átfúrni. Ott homok is van, s abba a fúró is könnyen belemegy. A fúr'nak nem kell hosszabbnak lennie 1720 mérföldnél. Az ára meg pláne nem töab csekély 6200 millió forintnál. A földfuró polgár már mindezzel tisztában van, s még csak két kérdést kell megfejtenie. Az egyik az, hogy miként lehetne fölállítani ezt a rengeteg fúrót? Mert hát megtörténhetik az is, hogy ha a fúrót nem elég óvatosan állítják föl, a föld megbillen a nagy súly alatt, felfordul és leesik róla minden. Ez pedig öreg hiba volna. Ezt tehát meg kell akadályozni. A másik pedig, a mit még img kell oldani, ez : honnan lehetne előteremteni a fúróra szükséges 6200 millió forintot? A kérdések elég nehezek, és elég érdemesek arra, hogy az ember beléjök bolonduljon. Szörnyszülöttet hozott a világra Dombrovica, aradmegyei községben egy szegény oláh asszony. Az újszülött fiúnak nincsen jobb karja, hanem a kéz-fej, a csuklótól kezdve, közvetlen a vállból nőtt ki, ugy, hogy a jobb késnek olyan kinézése van, mintha azt a vállba ragasztották volna. \ bal kar egészen tökéletes. A csudálatos csecsemő jól érzi magát és sok bámulója 7an a községben. Nagymérvű havazások hirét hozza a távíró Európa különböző vidékeiről. Igy a déli vasút vonalán, Liesing és Baden közt okt. 15-én dhután 2 3 óra tájban óriási havazás volt. Salzburgból szintén nagy havazást jelentelek. A Gaisbjrget 3 hüvelyknyi hó borítja. Londonban, Kent ^ófságban, Essexben ós Yorkshireben sürü havazás volt, menydörgés kíséretében. Franciaország több k:rületébea is nagymérvű Havazások voltak. 7.oldal. Borból y-champioa. Londonban a mult kedden érdekes fogadást döitöttek el, melynek hőse Teddy Wich, a leghíresebb borbély Angliábai. Ennek az embernek borotváló ügyességéről legendákat meséllek a londoni Figarók, s arra, amit a fogadás alkalmából véghezvitt, csakugyan nem is volt eddig példa. Valaki 15 font sterlinget (150 írt) tett rá, hogy egy óra alatt ez az ember 50 urat megborotvál. A fogadást fényesen nyerte meg, mert 59 perc ós 53 másodpercz alatt 77 ember került ki a kezei közül megborotválva. Ezek közül az utolsó negyedórára huszonhárom esett. A Figarót e siker nagyon büszkévé és elbizakodottá tette s most a világ összes borotváló konkurrenseit versenyre hivta föl a következő fö'tételek mellett: dij frank és egv ezüst érem a leggyorsabb és legügyesebb borbélynak. A versenyzőknek a versenyt tizenkét fejnek a megnyirásával kell kezdeniök, aztán husz egyént két kézzel megborotválniok, majd bekötött szemmel kell e műtétet hat emberen véghez vinni. Végül ismét hat embert kell egy kézzel megborotválniuk, mig másik kezük a hátukra köttetik. Aki e föltételeknek a leggyorsabban felel meg, az nyertes lesz. Hogy vájjon ez a verseny megtörténik-e valamikor, nagyon kétséges. Bátor borbély bizonyára elég akadna, de hol venné magát annyi bolond, aki megbízzék egy bekötött szemű borbélyban? Dij arablók fejére. A belügyminiszter Somogy, Veszpré n és Zala-vár negyek területén a rógtöuitélő bírósági eljárás kihirdetés 3»lkaimából gyilfcosok e fugatására 1000 írt >t, rablók elfogatására 800 frtot, eredményre vezető feljelentés esetén a megfelelő összegnek felét, orgazdák feljelentésére 300 frtuyi dijat tűzött ki s err'fl közhirrététel végett ai összes törvényha óságokat értesi ette. Udvarias halott. Igen udvarias em ber lehetett a nemrég Drezdában elhunyt Ludekus D. udvari tukos tanácsos. A nagy tiszt életben állott! igen vagy mos ember még halála előtt megfogalmazta és kinyomatta a halálát jelenti leveleket, melyek igy szóltak: Síom orodott szívvel van szerencsém tudatni barátaimra ti és istmröseimml a földi életből való elköltözésemet. A postabélyeg kelte. Tisztelettel Ludekus D. a Az elhunyt egyik barátja, ki hagyatékának kezelésével van megbízva, a halálozás napján csakugyan szét is küldötte ezeket az udvarias jelentéseket. Józsi és E rz SÍ k e u. I. évfolyam szára. 11-ik évf >lyara 1-ső szám. E kedves gyermeklap, melv egv évi folyamával életrevalóságát begazolta, másolik évfolyamát is megkezdte oly avatott Hzerkeszrés3'.'l, amint azt mult évi számaival tette. Többszőr e'ismerőleg nyilatkoztunk e gyelmeklapról s most is a/t mondjuk, hogy e lap uj irányra tör, mely a gvermek igényeinek ugy targyban, mint alakban a legjobbal megtelel. A nevelési elvek alapján á 1 s arra törekszik, hogy a család és iskola közelebb jusson egymáshoz a gvermeknevelésnél való alkalm okolásban. Józsi és Erzsike 44 alapelve a természetességre van fektetve. Ismeretterjesztő része, ugy erkölcsi rovata, valamint élet- és jellemrajzai erő- 8 kido nborulnak. Rövid és, könnyed olvasmányai s iite önmagukat ajánlják. Elénk képei gyönyörködtetnek, kedélyes, illusztrált versei mulattatnak. A lapot Györgyössy Rudolf szerkeszti. Megjelen Aradon, minden hóban egyszer, 16 oldaloo. E'őfizetési ára egy évre 1 írt 20 kr félévre 60 k*. E kitűnően szerkesztett és tul olcsó lap >t ajánljuk mindenki figye'mébe. Első évi folya ua bekötve megrendelhető 1 frt 55 krért. Az Egyetemes Regénytár, * budapesti Singer és Wolfner könyvkudó cég e «te rék vá'lalata, mely két éven át valóban hé^pót- 1-Snak bizonyította magát s úgyszólván nélkülözhetetlenné vált a magyar olvasóközönségre nézve, megkezdette harmadik évfolyamát. Az uj sorozatot, mel/ iránt az első két évfolyam méltó reményekre jogosít, Beniczkyné Bajza Lenkének, a külföldön is folyvást nagyobb mé'táiylásra találó kitűnő Írónőnknek 0 a z u cimü legújabb regény.> nvitia m j g. A két kötetes regény tárgya a magyar főúri világból van véve s érdekes meséjét finom, könnyed előadási modor, s a highlife" valódi ismeretére valló jellemzés teszi von'óvá. A mű értéké nek jelzésére legven elég fölemlítenünk, hogy épen most jelenik meg német fordításban is, a kényes ízlésű bécsi FreraienbUtt tárca-rovatában. A második kötethez ugyancsak e szer/.őnőaek tg/ igeu csinos elbeszélési van csato! va L y d 1 cim nel, melyben két női alak van festve a', iga i költőiség ecsetjével. A két kötet ára, diszes piros vászonkö tésben, együtt 1 frt.

6 4. oldal. A Képes Családi Lapok 4. «zárnálak tartalma: Az asszoiy. (Elbeszélés,) Tol- ay Lajostól. Mély csend hoiol. (Költemény.) Feleki Sándortól. A két Pataki. (Elbeszélés.) Szendröitől. Az ellenfelek. (Csevegés.) Elemértől. Margit asszony. (Elbeszélés,) Vincenti Károlytól. Mikor gyermekkoromban. (Költemény.) Paál Gyulától. Szüreti emlék. Zilahy Ágnestől. Az Ilonka esküvője. (Elbeszélés.) Kovács Endrétől. Képeinkhez. Mindenféle. Képeink : Légyolt a malomnál. Menyekzöi szokás Baléáriában. - Olasz mosónők. Melléklet: A no a házban." A szöitevények. M (Regény,) V. Gaal Karoiintöl. II oldal Előfizethetni : Méhner Vilmosnál, Budapest IV. ker. Papnövelde-utcza 8. szám. Egész évre 6 frt. féiévre 3 frt, negyedévre 1 írt 50 kr. - A legújabb irodaim i..p rodukt u m. Aradon egyik leányiskolában Önképzőkör" alakult, hol a leánynövendékek irodalmi muekájokat jeligés levélke kíséretében szokták a kör elnökségének benyújtani. Hn a munka a bírálat alkalmaval elfogadhatónak találtatott, a jeligés levelke telbontatik. Egy nyolc éves Megyaszay Karolin nevü növendék fajdatmas s'.ivvel nézte, hogy hol egyik, hol másik növendéktársa részesül heteikéit dicsé retek és kitüntetésekben. Kapta magát és odahaza egy szép Komlós cipót 4 sütött, mely Becsületére vált volna bármelyik péknek is. A cipót több rétegű papirba csomagolta és következő jelige kíséretében küldte be az önképzőkör elnöksegéuek : Ki mint vet, ugy arat. 41 A kis Megyaszi Karolin kézi mukája hosszas és alapos birálat után jóiak találtatott. Természetesen a jeligés levélke felbontatott, melyben e szavak állottak: Evésre felkéretnek a tanitóiök. Megyaszay Karolin. - A kis ügyes növendék ötlete követésre talált, mivel az önképzőkör jövőre programmjába felvette, bogy basonnemü kézi munkák" is mindig elfogadtatnak. Közgazdaság. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miíisteriumhoz f. hó 17-ig beérkezett hivatalos jelentések szerint a vetések állása és a mezögazdaságt állapot az országban a következő : Őszi vetések. A Duna balpartján a september havi szárazság és az utóbbi tul sok esőzés miatt a vetés több vidéken még mindig késik, a korábban elvetett mag jól kelt és szépen zöldül. A Duna jobb partján és a Duna-Tisza közén a vetést az esőzések hátráltatják, koraiak jól fejlődnek; j repce, Csongrádmegye kivételével, átalában meglehetősen kelt. A Tisza jobb partján a vetési munkalatok lassan haladnak, a korai szépen kizöldült, a késői azonban a beállott hűvös időjárás folytán nehezebben csírázik; Ungmegye szobránci járásában az egerek nagyol elterjedtek. A Tisza balpartján a buza, rozs és árpa vetését a folyton tartó esözek miatt lassan eszközölhetik, a korai jól kelt és igen szépen zöldül: repce egyes helyeken rosszul kelt, kiszántatott s helyette buza vettetett. A Tisza-Maros közén a vetes még folyamatban van, a korábban vetettek jól keltek. Az erdélyi megyékben az ősziek vetése kedvező időjárás mellett nagyobbára befejezéséhez közeledik, a korábban vetettek igen szépen keltek, de fejlődésüket a sok eső és hideg akadályozza. Torda- Aranyos megyében a kövérebb buzavetéseket a szürke hernyó pusztítja. Tengeri. A Duna balpartján betakarittatott, gyengén tizetett. A Duoa jobb partjá» töréss befejezéséhez közéig, silány termést fog ad*i. A DIIDA- Tisza kö^én Bácsbodrog és Hevesmegyében többnyire középszerűen fizetett, mig másutt átalában középen alól. A Tisza jobb partján letöretett, kevés lett. A Tisza bal partján, Szabolcsmegye kivételével, törése befejeztetett, a csövek többiyire aprók, az eredmény változó, átalában gyenge, közóp. A Tisza- Maros szögén törése itt-ott még folyamatban van, átalában azonban befejezték, az eredmény többnyire kielégítő. Az erdélyi megyékben a törést részben már befejezték, íagyobhára azonban még folyamatban van ; átlag a középnél jóval aluli termést fog adni, mig Hunyad, Maros-Torda és Szolnok-Dobokában alig egyharmad termést ad; a csövek aprók és hiányos szeműek. A betakarítást a sok eső akadályozza. Réti és gyepszéna. Sarja átalábai igei kevés termést adott. L e g e 1 ő. Az utóbbi esőzések után helyen-»szentesi LAP«kint javult ugyan, de általában véve gyeugenpk mondható. Gyümölcs ai egész ors ágbao igeu kevés lett. Zöld eledelre a sertéseknek télen is van» UkségHk. Micdeakí tudja, hogy a sertéseknek nyáron füre van sztikségrik, azt azonban nem tudják, hogy télen épen annyi zöld eledelt kívánnak, mint ovároa. Ezen sztikaéglet fedezésére legalkalmasabb a burgundi répa. Ha a sertéseket egy hétig kizárőlag kukoriczán tartjuk s azután pedig egy váiuban kukoriczát, másikban pedig burgundi vagy tarló-répát aduuk eléjük, látni fogjuk, hogy valamennyien a burgundi répát tartalmazó válunak esnek, és csak annak kiürítése után látnak a kukoriczához. A burguadi vagy a tarló-répa a nyári zöldségnek felel meg, miért is legjobb azt nyersen etetui. A birka téli takarmányozása. A birka inkább száraz fűszeres táplálékot kiván. Legjobban megfelelő takarmány neki a széna, ugy, hogy állandóan ezzel krlltn^ tartani, első sorban jő neki a 8',áraz, m.g^s fekvésű rétek szénája, azután következik a baltac/.im és bükkönyszéua ; végül pedig a vöröshere és luezerna szénája, savanyu, iszapos vagy penészes s/énát semmi körülmények között nem szabad a birkáknak adni. A szalnufélék közül a hüve.yesek és a köles szalmája leginkább megfelelő. A nyers burgonya szeletekbe vágva megjárja, azoi ban íagy szomjúságot idéz Hő, ugy, h >gy a birkát a burgonya-etetés előtt kell u ináig megitatni, kölönben utána túlságos sokat innának. Vemhes és szoptatós állatokra a burgonya inkább káros, mint hasznos. A különböző répafélék jó téii takarmányt adnak s nincsen mint azelőtt hitték káros hatásuk a gyapjúra, csakhogy nem szabad a répát kizárólag etetni, hanem csupán pótlékul. A szemes gaboná' a birka jobban megemészti, mint a szarvasmarha, csakhogy ez sokkal drágább, semhogy azt rendszerint etethetnéak, hanem azért a hízó birkának és a szoptató anyáknak nagyon ajániható. A zabot legjobb egészben adni nekik, a rozsot, árpát és zabot pedig daralva, vagy vizbe áztatva. A hüvelyesek a birkánál sok és szívós gyapju/sirt idéznek elő, azonfelül az anyabirka könnyen elapad, a bárányok pedig a hüvelyesek etetése mellett könnyen lesoványodnak és btnaságot vagy szemgyuladást szoktak kapni. A zöldség eltevése télire. Legújabban következő eltevési mód bizonyult igen czclszerlinek. Miután a káposztát, kalarábot s efféléket gyökerestől a földből kiszedtük, s a nagyobb, megsárgult, vagy sértett leveleket lesvedtíik, a növényeket száraz, vagy napos helyre tesszük, f jj^l lefelé fordítva, hogy tökeíetesen megszáradjanak. Ezután védett helyen, a hol a talaj nem volt megtrágyázva 8 gyomtól és rothadást okozó anyagoktól ment, párhuzamos sorokban harmi&cz czentiméter mély árkokat ámnk s a zöldágét rétegeukint ugy rakjuk be, hogy a tejek lefelé irányuljanak s egyik növény a másikat ne érittse. E munka után az árkokat a kiásott földdel befödjük s az egész fölé, hogy az eső és höviz bejutását megakadályozuk, 45 cm. magas bnc.kat csiiáluok földből föleje s s>zor.kívül a viz elvezetésére még mindkét oldalon árkot is vonunk. Igy eltett zöldségfelék közül még azok is igeu jól áttelelnek, melyek különben könynyen rothadnak és elromiauak, mint például a zeller, endivia stb Megjegyzendő, hogy a kiszedést mindig a buezka egyik oldalán kell megkezdeni H innen végig folytatni. A káposzta gödrökben való eltartása. Nálunk a káposztát telire többnyire be szokták sava; yitani, ott a/onban, hol frissen akarják télire megtartani, e czélra rendesen pinczéket használnak. E'.ek közönségesen nyirkos, egészségtelen helyiségek, melyekben a káposzta csakhamar rotbadásba szokott átmenni. Ajánlatosnak látsvik tehát, a káposztát földbe ásott gödrökben tartani, a melyekben, ha helyesen járunk el, tavaszi: egé- Bzen épen maradnak meg; ajánlatos ez különösen akkor, ha nagyobb mennyiségű káposztánk van eltartandó. Ezen gödröket a házhoz lehetőleg közel, olyan helyes kell ásni, bol a viz benyomulása ellen 14. száih. biztosítva vannak, és pedig kerek medencze alakban. Ebben aztán a káposztatejeket gondosan egymás fölé kell rakni, s azokat, melyek a gödörből kiállanak, először szalmával, azután pedig akkora vastagságú földréteggel befödni, hogy a fagy behatása ellen a káposzta teljesen meg legyen vedve. TTzleti tmclósitáe- Budapest, okt. 17. A budapesti gabnapiaco» a lefolyt héten az üzlet vontatott volt; a kinálat rohamosan csökkent s még a malmok is kénytelenek voltak magasabb árakat fizetni, amelyek 10 krral magasabban zárultak ; a hozatal mmázsára, a heti forgalom mmázsára rúgott. A lisztüzlet a lrfolyt héten meglehetős kedvező volt; a kereslet későbbi szolgáltatásra élénk volt, azonnali szolgáltatásra pedig még mindig oly tartós, hogy malmaink még ma sem bírják az azonnal kívánt mennyiséget fönnakadás nélkül szállítani. A külföldről is tetemes megrendelések érkeznek. A határidő üzletben a buza szíik korlátok között mozgott; őszre 6 frt 91 krral, tavaszra csöndes irányzat mellett 7 frt 27 krral zárult. Kukorica május juniusra 5 frt 95 krral, zab őszre 5 frt 32 krral, tavaszra 5 frt 57 krral zárult. A marhavásárban eladatott 49. db. bika, dbja frton ; 1770 ökör, párja frton; vágó tehén párja frton; 338 db borjú, dbja forinton. Budapesti piaci árak. Budapest, okt. 20. Buza (uj) tiszavidéki.. 6 frt. 90 kr. 7 frt 20 kr. pestvidéki Rozs 5 40 B 5 65 Árpa Zab 5, Kukorica Köles 5 75 B 6 n Disznózsír n Szalonna Az árak 100 kilogrammonként értendők. Egy nö Angolhonból. Angolhon nyugati résziben Devonshire grófságban el Clements Mária, egy értelmes és szorgalmas nő, Unek szervezeti betegségét és végre ebből való gyors kigyógjulását minden lőnek érdekében áll ismerni. Egy n* gyobb gazdaságban igy beszéli voltam alkalmazva Túl ságos munka következtében fejfájást kaptam, követve halálos gyengeségtől és gyomorbetegségtől, mig végre képtelen voltam bármily táplálékot vagy italt magamban tartaui Kényszerülve voltam számos hétig ágyamat őrizui Nyugalom és pihenéstől kissé javulva, ismét. munka u án néztem, de csakhamar h ves fájdalmat éreztem old lamban, mely kevés idő múlva egész testemben elteredni látszott és minden tagombtn lüktetett. Ezt köhögés és légzési nehézség követé, ugy, hogy végr i már nem bírtam magamat s másod izben is ágjba estem, mint gondolám utoljára. Ismerőseim mondák, hogy vé^órám immár közel van s nem élek tovább, csak addig, mig a fák újra felveszik zöld tavaszi díszüket. Ekkor történt, hogy egy Shaker röpirat jutott kdeimhez. Kértem anyámat, hozna nekem egy üveg SHAKER- ICXTRACT ot, melyet en az utasításhoz hiven kezdtem «zedni ; m g telét sem vettem be és máris javulást érezteti állapotomban. Utolsó betegségem 1883, junius hó 3 án kezdődött és augusztus 9 ig tartott, midőn a Shaker ^xtractot kezdtem szedni igen kevéssel ezután már képes voltam könnyebb munkák végzésére. A köhögés felhagyott és nem szenvedtem többé légzési nehézéiben Most immár tökéletesen meggyógyultam. És oh! mily boldog vagyok Nem találok szavakat hálám kifejezésébe mi!t h shalu r-extract iránt érzek Meg kell jegyeznem, hogy kerületünk orvosai óva intették a népet ezen áldásos szer haszná latától, azt mondván, hogy az nem tesr jót és hogy a Shaker röpiratok számos emb»-r romlását fogják okozni; és ime most én épen ezen szernek köszönöm egészségemet A röpiratot ki kölcsönözték elolvasás végett s a birtokomban levő mintegy 6 mérttöldnyi területet járt be kézről-kézre. Tizennyolc mértföldről jöttek szenvedő emberek elkérni azt tőlem, hogy azután gyógyszert vegyenek, tudván, hogy én egészségemet annak köszönhet m, 8 biztosan hivén, hogy jó uton járnak Egy asszonyt ismerék. ki már «halál révén állott, s moudá, hogy semmikép nem tud magán segíteni, habár már számos orvos tanácsát vette is igénybe, egy sem tudott rajta segreui En beszéltem neki a Shaker-t xtractról ós Seigel labdacsokról, melyek nagyban előmozdítják az előbbi hatását, s mindkettő nevét fölírtam neki, sehogy eltévessze. 0 tanác ómat követve, Shak«r extraktot vett és ime most a legjobb egészségnek örvend s az emberek meszsze földön bámuljak csodás felgyógyulását. Ezen két szer oly sikert aratott vidékünkön, hogy azt mondj ik, nekik már nincs s többé orvosra szükségük, ők csak Shaker extractot és Seigelabdacsot vesznek. Köszvéuyben szenvedők, kik ágyukat őrizték: és ujjokat is alig birták mozdítani, meggyógyultak általa. Kerületünkben van egy leány, ki vizén való átmenetkor meg* halt és öt évig nyomta az ágyat, szorulás és köszvényes fajdal inakban szenvedvén oly mérvben, hogy már az öng) ilkosságra gondolt, Nein volt orvos a szo rszédos kerületekben, kihez ne fordult volna st gélyért a szegény leány anyja, de mind hasztalan! Kij lentették, hogy nem áll hatalmukban segíteni MidŐn a leiekváltság harangot megkondulni hallottuk, mindig azt gondoltuk, ez már neki szól, azonban a Shaker-6Xtraot él Seigel labdacsok megmentek életét és most már oly egészséges n int bárki más, templomba jár és minden mezei munára képes. Mindenki bámult, midőn őtet kint járni látta, tudván hogy már évek óta nyomta az ágyat. Manapság legmélyebb hálával viseltetem a Öhaker-extract és Isten jósága iránt. Clements Mária. u Egy üveg Shaker-Extract ára 1 frt 25 kr., egy dobot Seigel labdacs ára 00 kr. Magyarországi főraktár Budapesten : király-utca 12. szám Török J. gyógypíertaban s általa az ország minden gvógysrertárában kapható. Szentesen: Várady Lajos és Podhradwk) Ferenci flyógywmi uraknál.

7 44. szám. végekben vámmentesen, házh -z szállít Feketeselyem, faille, française, surah, satin, merveilleux, satin luxor, atlasz, damaszt, rips és tafotta méterje i ft io-tol 8 frt 85 krig. (120 különféle minőségben). HEW- Ï Ï K K? ; ( 8,,zálliló) selyemgyári raktára MlnU po«ufordultával. Levelekre 10 kroii bélyeg kell Vasúti menetrend. (Puszta-tenyő ksztmárton szentesi h. é. v.) Szentes (veid.) Toké K.-Szt -Mártoa Homok T.-Földvár Martfű Kengyel Puszta-Tenyő Szajol Szolook (vend) 10 ó. 30 Bppstre érk. 2 ó. 15 SZENTES-SZOLNOK sz. v. v sz 5 ó. 36 p. éjjel, 6 ó. 13 p. éjjel, ó. 58 p. d. e. ó. 37 p. d. e. 8 ó d. e. d. e. d e. 11 ó ó. 3y 12 é ó ó. 31 > SZENTESI LAP< SZOLNOK SZENTES sz. v. v sz. v. v. Bpestrő; ind. 7 ó. 40 p. d. e. Szolnok (v*nd) 3 ó. 47 p. éjjel, p. d. e. Ssajol 4 ó. 22 p. éjjel, 11 ó. 42 p. d. e. Pus/ta-Tenyő 4 ó. 46 p. éjjel, 12 ó. 01 p. d. u, Kengy-1 5 ó. 14 p. éjjel, 12 ó. 32 p. d. u 1 ó. 02 p. d. o, 1 ó. 35 p. d. u Mantu 5 44 p> éj )ei> T.-Földvár p. d. e. Hona ok 6 ó. 19 p. d e. K -Szt.-Márton 7 ó. 12 p. d e. Tőke 7 ó. 42 p. d. e. Szentes (vead.) 8 ó. 16 p. d. e p. d. e 2 ó. 43 p. d. u 3 ó. 13 p. d. u 3 ó. 47 p. d. u, Gőzhajózási menetrend a felső Tis/.án, Szeged és Szolnok között Vegyes szolgálatban. ÉJ VÉNY es okt. hó 10-től. Fölfelé: Szegedről Szentesre: vasárnap és szerdán reg gtí! 5 előtt nem. Szentesről Szolnokra : vasárnap és szerdán d e. 10 óra előtt nem. Lefelé: Szolnokról Szentesre: kedden és pénteken reg 5 óra ei tt nem. Szentesről Szegedre : keddeu és pénteken d e 10 óra előtt nem. 7. oldal. oooooooo o o oooooooo oooooooo o o oooooooo Intelligens egyének mellékfoglalkozást kapnak, mely naponta 2 3 frt jövedelmet hajthat és egész müveit, bármily állású egyének is elvállalhatják e foglalkozást, mely nem SORSJEGYEK, vagy kereskedelmi cikkek kolportálásából, hanem hazafias és politikai természetű, igen érdekes müveknek (általunk közlendő) könnyű módon való terjesztéséből áll. Bővebb értesítést ad Noszlopy E. BUDAPEST, IV. kerület, lövész-utca o o oooooooo^ o o Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni. miszerint segédnőm megérkezett s évek óta fenálló női divat kalapraktáram és himzöminta előnvomda műtermemet a mai kor igényeinek megfelelően, elegáns és olcsó divatáruk- ^ ^ kai bővítettem ki. Átalakításokat a leggyorsabban és juhinyos árak mellett eszközlök. Kaphatók továbbá üzletemben fehér kézi himzések a legnagyobb választékban. A n. é. közönség kegyes pártfogását kérve, vagyok tisztelettel JAKÓ MIHÁLYNÉ. III SIRKOSZORUK. Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására /QK^ hozni, miszerint a Mindenszentek napjára vásárolandó S I R K O S Z O R U K üzletemben már dus választékban kaphatók. Magamat a n. é. közönség becses figyemébe ajánlva, f jegyzek kviáló tisztelettel Wellisch Vilmos. f ^ m m m m m m m m könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, ** úgymint: diszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, ízléses meghívók és táncrendek (színes nyomás vagy aranyozással), étlapok, városi és községi hivatalos nyomtatványok, ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, táblás kimutatások, időszaki é<? folyóiratok, hírlapok, müvek, diszes kivitelű IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, szalagaranyozások, ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb minden szin- ós nagyságban! gyors, pontos Ízléses és jutányos ároni ekészitésére. Ugyanitt a S Z E N T E S I L A P" cimü vegyes tartalmú hetiközlönyre, mely immár a tizenhetedik évi folyamába lépett, elfizetések elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek.

8 8. oldal. ni is r? r m é s n z:.- X 44. szám. Magyarország leghíresebb s legszénsavdúsabb ásvány vize, a Ezen, gondosan készített és kipróbált por igen jó és hathatós szernek bizonyult a sertések között nagy pisztitást okozó o r b á n c (Rolh'suf) 1 é p t á- 1 y o g (Milzbrand), t ü d ő 1 o b (Lungenentzündung), r o s z emésztés, hasmenés (Ruhr, Durchfall), nátha és hurut ellep. Ezen bajok esetében a beteg állat korához alkalmazkodva, naponkent kétszer, vagy háromszor egy-egy tetőzett«-n vett kávés, vagy evőkanálnyi kevertessék a sűrű moslékba, vagy külön, liszttel és mézzel keverve adassék be. Hetenként egy-kétszer rendesen adatván, megakadályozza a sörte hulla tást, és mivel az emésztést igen hatásosan elősegíti, sok súlyos kárt okozó bajnak veszi elejét. Kapható Szentesen: VÁRADY LAJOS gyógyszertárában. KEHE-P lotra^k, s z a r v a s m a r l i á k, j-u.dn.ois s z á m á r a. Ezen, kiváló gonddal megválasztott szerekből készített K E H E - P O R olvaszó és vértisztitó hatásánál fogva előmozdítja a lovak, szarvasmirhák és juhok étvágyát és emésztését, eltávolít minden r.yáikrsodást és tisztátalanságot, elősegíti az ürüléket és vizeletbocsátást, kihajtja a megszorult szeleket és a vért tisztítván és hűsítvén, az állatok kedvét és munkaképességét emeli. Használata által az állatok ragályos betegségek idejében erősítve találtatnak és a bajok ellen óvatnak ; különösen nátháról, tüdő- és gégét aoktől, felpuffadástól mentek maradnak; vagy ezen bajoktól ezen kehe-pornak használata által könnyebben kigyógyulnak. Ezen k e h e - p o r tehát, mint háziszer, a gazdáknak iger hasznos szolgálatot fog tenni és lelkiismeretesen ajánlható. H a s z n á l a t i u.tasitás. Egészséges állatoknak étvágygerjesztőül egy kaná'nyi egyszer napjában. Beteg állatoknak minden etetésnél egy-két kanálryi adandó. Erős székrekedésnél, felpuffadásná!, ug\ szirté giíisztahajtásra két-három kanálnyi adandó egyszerre, melegített borba keverten es szükség esetében ezen adag félóra múlva ismétlendő. Kapható Szentesen: VÁRADY LAJOS gyógyszertárába. Weill Salamon fatelepén a legjobb minőségű kovácsszén házhoz szállítva kapható. Három, legjobb minőségű HOW E-varrógép jótányos áron, részletfizetés znellett is eladó. Értekezhetni REICHENBACH JAKAB sütőmesternél. Betlehem-utca, I. t szám. Sirkoszornk. A közeledő halottak napja alkalmából KRAUSZ MARK sirkő-. érc- és fakoporsó főraktárában, piactér, Pollák-féle ház, a legszebb és legdiszesebb olcsó áron kaphatók. xxxxx:xxxxxxxxx>.! mely savanyúvíz, borral vegyítve, a leg rj. kellemesebb üditö italt nyújtja; gyo- j mor- es idegbajokban gyors es kitünö jji segélyt ád; tüdő-, hörgbántalmaknál, i[ hugycsöholyag hurutoknál es járványos betegsegek alkalmaval kitünö gyógy- jjj szert képez. mindenkor megrendelhető jjj MARSALKÓ KÁROLY munkás! Uiadatmi awvanyvizberiönei v ir«tí>lih/áu; s kapható jele b gyo^y 5. szertárakban, tüszerkereskedesekben jl! vendeglökben is jí; oooooooooooooooooc QOOOQOOOOOOQOOOOOO OOQQOÖQOOQOOOOOOOO Hácz János tudatja a közönséggel, miszerint kis tőkei földjéből 50 holdat IIOO nsz. ölével számítva, eladni szándékozik. Az eladandó föld tehermentes és búzával bevethető. Ugyanannak III. t számú házánál 95 akó bora van akár egy tagban, akár lepecsételt üvegekben elació. Ezenkívül 25 akó jó minőségű pálinkája is van eladó. Mindezek iránt értekezhetni vele III. t számú házánál. ÖOCÜCSOÖOÖOOOOQOOOO OOOOoOQGOOOGOOOOOO QGOQ6OÜ&OQOOOOGOOO Ftolsó hét! x «Szentesen, a vasár tért n m á r csals: n e l i á n y n a p i g LÁTHATÓ Ä PÁRISI SZOBORCSARNOK. BRACCO nr ig /patáta alatt, melyren r s/int * múltban élt, résziüt a jelenheti éló hires szereplők életnagyságban ós termé*zethüen iát hatok. ^ E t T S O R : Itt fliv/ör látható Rudolf főherceg cs. kir. ienségentk, Stefánia kir. fenségeveli egybekelése, ^ mely Bécsben az Augusticusok teo plomáhan május 11-én Urtatott. A plevnai csata^ után használt nagy ambulancia, örvösek és betegápolók, irgalmas apácák á'tal ápolt sebestílt katonaság»7 oros*. török és román soreeredekböl. Stuart Mária királynő lefejeztetés* a lotbaringiai kastélyba*. Első Napoleon csás> ái a nagy austerlitzi táborban, 1805-ben : arcvonásain a legmélyebb nyugalom észlelhető, a mint kítrül van véve egész táborkara áltat. Ö felsége Első Károly, Komáuia királya, neje : Er/sebet királynő kíséretébe*. Bratiann János, romániai ministerelnók Ő txcelleüciá)a. - Keleti csoport. 0 felsége Abdul H a m i d török szultán, *rany him/ént! cis/öltözetbec. Osman pasa, volt török plevnai badparaccsnok. N a s r e d 1 n, az első persa sah disiröltözetben. Abd-el-Kader az algieri felkelők hírhedt főnöke. Kómái (felebaráti) szeretet, vagy a gyermeki szeretet hőstette. Ezen csoport Nero romai csác/ár id jébói való s Európa fővárosaiban elismerésben részeaitutett. Ezenkívül tö rténelmi nevezetességű személyekről van még 20 csoport, melyek nagyszerű kiviteltikrél fogva a t. közönség részéről általános megelégedéssel találkozandnak. JJJ A kiállítás vasár- és ünnepnapokon egész nap, hétköznapokon pedig déiutan 4 órától este fel 10-ig Jj^ P^ n^g>8zerü világitás mellett van nyitva. Belépti dij I. hely 20 kr. II hely 10 kr. Külön yf P[ kabiaet 5 kr. r a C C O, igazgató. ^ Szentes. Nyomatott a kiadó-tulajdonos: Sima Ferenc könyvnyomdájában H

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Idézetek a gyermekről. "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!"

Idézetek a gyermekről. Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot! Idézetek a gyermekről "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!" "A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel: -Mi leszel, ha nagy leszel? Nagy bátorságot

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes Arthur Conan Doyle Sherlock holmes újabb kalandjai Arthur Conan doyle Sherlock Holmes újabb kalandjai 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Különös hivatal Nem sokkal azután, hogy megházasodtam, megvettem az öreg

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1.

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. A párválasztó játékok között a párválasztó körjátékokat, a leánykérő játékokat és a párválasztó társasjátékokat találjuk. Az óvodában a leggyakrabban használt

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A, A,.,,, CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,, MINT KENYERKERESET. - 1111 I II JnlTIOJll I II fllllllffilllmmlllllllll ri 1 m IlTITIII IUITI rulllllln 1111111111111 fltillji]]jfjltill UTflrulllnrrr A csendőrlegénységi

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

Devizahitel-kiváltást

Devizahitel-kiváltást Fórum MI TÖRTÉNIK A HAZAI LAKÁSÁLLOMÁNNYAL? MERRE A KIÚT, VAN-E MEGHATÁROZHATÓ KIÚT A MŰEMLÉKI LAKÓÉPÜLETEKET ÉS AZ ÚJ ÉPÍTÉSŰ INGATLANOKAT EGYARÁNT ÉRINTŐ GAZDASÁGI PROBLÉMÁK KÖRÉBŐL. LETENYEI LÁSZLÓ

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig.

kegyetlen igazságot egészen az utolsó vizsgálatok lezárultáig. Gesztenyefaág A kórház hűvös, steril levegője körülölelte az idős asszonyt. A szoba fehér berendezése és a csempézett fal tisztaságot sugárzott. Négy ágy volt benne, közülük egy üresen állt, a mellette

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról.

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Irta Erdődi Adolf. (Folytatás.) II. A gubacs értékitése. Az erdőbirtokosok a gubacsot minálunk rendesen a fán szokták ajánlatok vagy árverezés utján eladni. Az eladási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

A NYOl\iOZAS BEVEZETESE.

A NYOl\iOZAS BEVEZETESE. I, A NYOl\iOZAS BEVEZETESE. Az általános szolgálati határozványok VII. 4. pontja kötelességévé teszi a csendőrségnek minden közbiztonsági zavar előfordultával azonnal a hely szin ére menni, magát gyorsan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. április

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala. IfOm ny&zám : ~L (~( O% tfiw tt` Tisztelt Elnök Úr!

Országgyűlés Hivatala. IfOm ny&zám : ~L (~( O% tfiw tt` Tisztelt Elnök Úr! Országgyűlés Hivatala Magyar Zoltán országgy űlési képviselő IfOm ny&zám : ~L (~( O% tfiw tt` 1016 MÁJ 31 Írásbeli kérdés Kövér László úrnak, az Országgy űlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL CSONKA MARGARÉTA Ma arra ébredtem, fejemben sétált Camille Claudell, egyre csak verte a márványkövet, majd elrohant döngetni nagykaput, Rodin, Rodin, nyissál kaput! Gyermekeim

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben