A ZSIDÓSÁG GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI SZEREPE HAJDÚ-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZSIDÓSÁG GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI SZEREPE HAJDÚ-"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 129 A ZSIDÓSÁG GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI SZEREPE HAJDÚ- NÁNÁSON (A KEZDETEKTŐL 1848/49-IG) HUSVÉTH ANDRÁS B ár Magyarországon az államalapítás kora óta kimutatható a zsidóság jelenléte, ennek nyomai a Hajdúságban csak jóval később lelhetők fel. A zsidó népesség egészen a XVIII. századig elenyésző számban élt az országban, nagyobb tömegben csak Mária Terézia és II. József uralkodása idején érkeztek az országba. Az ekkor még főleg nyugatról, a cseh-morva térségből érkezőket a XIX. század elején újabb nagyobb bevándorlási hullám követte. Az ekkor érkezők már keletről, Galíciából jöttek Magyarországra. Ez a zsidó népesség jelent meg a Hajdúság térségében, és Hajdúnánáson is. Az újonnan érkező népcsoport főleg kereskedelemmel foglalkozott. A zsidók túlnyomó többsége ekkoriban vándorkereskedő volt, azaz a vidéket járva házaló árusításból, apró-cseprő dolgok eladásából és felvásárlásából éltek. Nagy tömegű áru sosem lehetett náluk, mivel általában nem volt lovuk, így gyalogosan közlekedve csak annyi portékát tudtak magukkal vinni, amennyit elbírtak. A zsidók módosabb rétege már állandó üzlettel rendelkezett. Ezek többsége falusi szatócsbolt volt, ahol a vidéki élethez nélkülözhetetlen ezernyi apróságot árulták. A zsidóság legfelső rétege a távolsági kereskedelmet folytatók, vásározók, hadi beszállítók, illetve azok a házi zsidók voltak, akik valamelyik nagybirtokos mezőgazdasági termékeinek forgalmazására szakosodtak. A zsidóság megtelepedése Hajdúnánáson A térség települései nem szívesen fogadták be a zsidókat. Hajdúnánás városi jegyzőkönyvi mutatója 1771-ben tartalmaz először utalást arra, hogy a város vezetése intézkedést hozott a városba betelepülni kívánó idegenekkel, köztük a zsidókkal kapcsolatban. 1 A rendelkezés minden idegen betelepedését szigorúan megtiltotta. 1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Hajdúböszörményi Fióklevéltár.V.A.301/a. 17.k. (továbbiakban: HBML.HbFl).

2 130 Husvéth András: A zsidóság gazdasági és társadalmi szerepe Hajdúnánás lakossága eleinte a környékbeli falvakban lakó zsidó kereskedők révén került kapcsolatba az újonnan érkező népcsoporttal. Nánás vonatkozásában a legrégibb erre vonatkozó írott utalás 1773-ból való, amikor a Demecser helységben lakó zsidó kereskedő, Izrael József, és a kemecsei Farkas Dávid megvette a város 12 marháját. 2 A zsidóság Hajdúnánás életében való megjelenését legjobban a város velük kapcsolatban hozott különféle intézkedései bizonyítják. A döntések többsége az 1700-as évek végén még tiltó és elutasító jellegű. Gyakran visszatérő rendelkezés például az idegenek betelepedésének szigorú korlátozása, a zsidó kereskedők tevékenységi körének szabályozása ban megtiltották például a zsidók számára a lőporral való kereskedést, valamint a kocsmálástól, egy megszabott értékhatáron felüli szeszes italok árusításától is eltiltattak. A város döntése értelmében viszont 1785 óta házanként aprólékos portékát árulni szabad volt a zsidóknak Hajdúnánáson, azaz ekkortól lett engedélyezve számukra a korszak zsidóságának egyik legjellemzőbb tevékenységi formája, a házaló kereskedés. 3 Nemcsak a város hozott a zsidókat érintő rendelkezéseket, hanem állami intézkedések is születtek, amelyek főként a zsidóság sajátos vallási-társadalmi szokásaiból és hagyományaiból eredő beilleszkedési problémákat próbálták kiküszöbölni. Ilyen intézkedés történt például 1778-ban, amikor előírták a zsidók végrendeleteinek és más okleveleinek magyar nyelven történő elkészítését, 1789-ben pedig szabályozás született a zsidó temetkezési szokásokról. Ekkor előírták, hogy a zsidó halottakat nem lehet a halál beállta utáni 48 órán belül eltemetni, ami a zsidók egyik nagyon fontos vallási előírásának megváltoztatását jelentette, és alkalmazkodásra kényszerítette őket a magyar szokásokhoz. 4 A zsidók kikeresztelkedése is szabályozva lett. A továbbiakban zsidó fiatalt tizennyolcadik évének betöltése előtt nem lehetett megkeresztelni. Kivételt csupán egy esetben ismertek el, ha valamely olyan időkben, amikor már a jót a rossztól meg tudja különböztetni, noha még a 18 esztendőt el nem érte volna, halálos ágyban lévén kereszténnyé kívánna lenni, mert az ilyen ifjút meg lehet keresztelni. 5 A korszakból fennmaradt feljegyzések számtalan konfliktusról tanúskodnak. A zsidók általában gazdasági ügyek kapcsán kerültek összeütközésbe a nánási lakosokkal, de előfordultak más típusú problémák is. Rossz szemmel néztek akkoriban számtalan olyan ügyet is, ami mai szemmel magánügynek minősülne. A közösség vezetése beleszólt például magánéleti dolgokba is, ha zsidó és keresztény közti, meg nem engedhetőnek tartott kapcsolatról szerzett tudomást. Városi vizsgálat indult 1788-ban Csengeri Erzsébet cselédlány és Shwarcz Dávid kereskedő ellen, akik a gyanú szerint bűnös viszonyt tartottak fenn egymással. 6 A büntetést végül elkerülték, de mindketten hosszas és kellemetlen magyarázkodásra kényszerültek. Ehhez hasonló, nem üzleti jellegű összeütközések gyakran előfordultak. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint gyakran egy rossz szó is elég volt ahhoz, hogy vita, kölcsönös vádaskodás, vagy akár verekedés legyen a dologból ben Dobos 2 HBML.HbFl.V.A.301/b. 12.d. XXXV.fasc.1197.sz. 3 HBML.HbFl.V.A.301/a.17.k. 4 HBML.HbFl. V.A. 301/a 19.k. 5 HBML.HbFl. V.A. 302/b 5.k. 999.o. 757.sz. 6 HBML.HbFl. V.A. 301/b. 27.d. XLIX.fasc.2819.sz.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 131 István például a löki Dávid Berkesszel beszélgetett a gyapjú áráról. Beszélgetés közben a zsidó az ő véleményére azt mondta, hogy bolond beszéd az! Dobos István ezt annyira sérelmezte, hogy feljelentést tett a zsidó ellen. 7 A nánásiak és a várost felkereső zsidó kereskedők konfliktusai a magánjellegű problémákon túl döntően gazdasági ügyekhez kapcsolódtak. Számtalan feljelentés született a zsidók ellen, főleg azután, hogy állandó üzleteik lettek a városban, de a városba tévedő zsidó kereskedőkkel kötött üzletek is gyakran a város ítélőszéke előtt zárultak le. A zsidó kereskedők természetesen minden eszközzel a saját boldogulásukat és gyarapodásukat próbálták elősegíteni. Ám ezek az eszközök nem voltak minden esetben megengedettek. A város legelső zsidó kocsmabérlőjét (aki akkor még nem nánási, hanem eszlári lakos volt), Fried Mózest 1790-ben jelentették fel, hogy a kocsmában elrontott italokat elvitte máshová, és titokban kimérette, valamint, hogy a seres hordóit nem a város akó vasával akózta, és a pálinkát is vizezte. 8 A leggyakrabban előforduló üzleti jellegű összeütközések a zsidó kereskedők és a nánási polgárok között általában fizetési késedelmekből származtak. A megkötött üzlet után gyakran nem tudtak a felek azonnal fizetni, így határidőt szabtak a tartozás teljesítésére. Amennyiben ennek lejárta után nem fizetett az adós, következhetett a feljelentés, a vádaskodás, a pereskedés májusában Fried Mózes volt nánási árendátor özvegye feljelentést tett férje volt kocsmárosai, Radó József és Hegedűs István ellen, akiken férje kinnlevőségeit szerette volna behajtani. Radó József szerint már készült számvetés közte és az akkor még élő Fried Mózes között, amelyből világosan látható, hogy nem ő tartozik a bérlőnek, hanem az adósa neki. Az özvegy szerint azonban ez csak a Radó József szempontjait vette figyelembe, így nem tekinthető elfogulatlan vizsgálatnak. Hegedűs István egyszerűbben akarta elintézni a kérdést. Kijelentette, hogy kocsmárossága alatt azért keletkezett hiány, mert az árendátor mint gazda Berkesz Dávid zsidót, mint tudva levő tolvajt tartotta őnála, és így maga lopta el a pénzt, azért érje meg vele, ami neki jutott. 9 Azaz ő egy másik zsidóra hárította a veszteségből származó okokat, és nem is kívánt vele a továbbiakban foglalkozni. Az özvegy nem hagyta annyiban a dolgot, az ügy csak hosszas pereskedés után zárult le, a vétkesnek talált kocsmárosok megbüntetésével. A zsidósággal szembeni gyanakvás, az ellenszenv a legkisebb gyanú esetén előtört. Nagyon sokszor vádolták meg a nánásiak a zsidókat, hogy be akarták őket csapni. A nánási Kónya János például, miután eladott egy tehénbőrt az eszlári Dávid zsidónak, nem adta át neki a bőrt, hanem megvádolta, hogy az szándékosan rosszul adta át neki a vételárat, kihasználva azt, hogy ő éppen a szekerét zsírozta, és piszkos volt a keze, így nem számolta át a pénzt, hanem hitt a zsidónak. De amikor megszámolta, kevesebbnek találta a kialkudott összegnél, így a bőrt nem adta át, sőt eladta másnak. De a város intézkedése a zsidónak adott igazat, mivel az alku megköttetett, a vételárat a zsidó az eladó előtt számolta le, akinek akkor állt volna módjában reklamálni. Az üzlet megkötése, és a pénz átvétele után Kónya Jánosnak már nem állt 7 HBML.HbFl. V.A. 301/a. 5.k o.3747.sz. 8 HBML.HbFl. V.A. 301/a 19.k. 9 HBML.HbFl. V.A. 301/a 7.k. 458.o. 253.sz.

4 132 Husvéth András: A zsidóság gazdasági és társadalmi szerepe jogában másnak eladni a bőrt, így kötelezték, hogy vagy fizesse vissza az vételárat, vagy szerezzen a kereskedőnek egy ugyanolyat. 10 De nemcsak a zsidóknak voltak másokkal szemben követeléseik, nemcsak nekik nem akartak fizetni az adósok. Ritkábban bár, de olyan ügyek is előfordultak, ahol a zsidókon akarnak adósságot behajtani a dühös nánásiak, vagy más környékbeliek. A böszörményi Gulyás Tót Mihály 1786-ban vején, Radó Józsefen keresztül panaszolta be Jákob József nádudvari zsidót, aki Hajdúnánáson tartózkodott. Elmondása szerint a zsidó 200 forinttal adósa, de bujkál előle, nem találja sehol, így nem tudja tőle visszakérni. A Nánáson elfogott zsidó elismerte, hogy jól ismeri a böszörményi Gulyás Tót Mihályt, de ő nem adósa semmivel. Míg az ügyet tisztázzák, és a vádló átjön Böszörményből, a vádlott addig Radó József kérésére letartóztatásba került. 11 Mivel a zsidóknak ekkoriban még nem voltak ingatlanaik Hajdúnánáson, a megvásárolt terményt vagy jószágot nem tudták hol tárolni, így amíg azokat tovább nem szállították vagy el nem adták, általában nánási lakosoknál tárolták. Ezekből is gyakran adódtak kellemetlenségek, hol a gazdák próbálták a zsidókat megkárosítani, hol a zsidók próbálták kihasználni a polgárok segítőkészségét. Shwarcz Dávid löki kereskedő 1788-ban 20 köböl árpát vett Nánáson, amit Hegedűs Istvánnál tárolt. Mikor ezt el akarta tőle vinni, Hegedűs csak 15 köböl terményt akart neki kiadni. Ezt azzal indokolta, hogy a zsidó idő közben hordott el a gabonájából, elmondása szerint a lova takarmányozása céljából. Mivel erről azonban erről nem volt semmilyen bizonyítéka, mind a 20 köböl árpát ki kellett adnia a löki zsidónak. 12 Nem tudni, hogy valójában kinek volt igaza, de a gyakran előforduló ilyen ügyek nem segítették elő a zsidóság beilleszkedését, hanem csak a nánásiak ellenérzéseinek adtak táptalajt. A gazdasági viták és személyes jellegű perpatvarok mellett gyakori eset volt, hogy a zsidók közönséges bűncselekmények elkövetőiként vagy szenvedő alanyaiként kerültek összeütközésbe a nánási lakossággal. Ezek általában kisebbnagyobb lopások, vagy váltóhamisítások voltak, ezeknél nagyobb fajsúlyú ügy csak elvétve fordult elő. Miután a zsidók megtelepedtek a városban, viszonylag ritkán kerültek lopás gyanújába, azonban az átutazó kereskedőkkel kapcsolatban gyakrabban fogalmazódtak meg ilyen jellegű vádak, hiszen ha eltűnt valami, a gyanú szinte automatikusan terelődhetett a jövő-menő idegenekre. Ezek az ügyek azonban nem voltak nagy értékűek, általában apróságok, hétköznapi használati tárgyak eltűnését rótták fel a zsidóknak. Nagyon ritka volt az olyan eset, amikor zsidót elmarasztaltak és megbüntettek lopás vétsége miatt. Az elenyésző számú ilyen ügyek egyike a Hajdúnánás gazdaságában és a nánási, sőt az egész hajdúkerületi zsidóság életében később komoly szerepet játszó Fried Dáviddal kapcsolatos. A későbbi tekintélyes bérlő fiatal korában pulykalopás gyanújába keveredett. Az akkor 16 éves majdani zsidóbíró ellen a 10 HBML.HbFl. V.A. 301/a 6.k o 899.sz. 11 HBML.HbFl. V.A. 301/a 6.k. 86.o. 143.sz. 12 HBML.HbFl. V.A. 301/a 6.k, 549 o sz.

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 133 dorogi Ács Mihály tett feljelentést 1792-ben. Fried Dávid azt állította, hogy ő a két pulykát a dorogi Jóska Jánostól vette, de a dorogi Hadnagy Úrnak leveléből világos lévén az, hogy a pulykáknak ellopásában ő is szinte olyan részes, mint Jóska János, azért ezen cselekedetéért 20 pálca ütésre ítéltetik. 13 Gyakoribb eset volt a zsidók megkárosítása, a tőlük való kisebb-nagyobb lopás gyanúja. A Simán lakó Salamon Jákob 1787-ben tett panaszt Hajdúnánás vezetőinél, hogy vásárról hazatérő nánási gazdák jártak nála, és az általuk elfogyasztott pálinka árát nem fizették ki, sőt távoztukban néhány apróbb ingóságát, például egy lópokrócot, baltát, vedret is magukkal vittek. A nánásiak tagadták a vádat, azt állították, hogy ők kifizették a számlát, viszont érkezett egy másik társaság is, talán az ő fogyasztásuk hiányozhat a zsidó kasszájából. A város vezetése megvédte a polgárait, elfogadhatatlannak találták ugyanis Salamon Jákob állítását. Ők azt, hogy a gazdák 17 icce pálinkát (mivel ennyit kér) akkor mindjárt megittak volna, természet felett való dolognak tartván, felszólították a zsidót, szolgáltasson bővebb bizonyítékokat az ügyben. 14 Ez valószínűleg meg is történhetett, mert a vétkeseknél megtalálták az eltűnt tárgyakat, így a nánási gazdákat elítélték. A legsúlyosabb bűncselekmény, amivel a nánási zsidókat kapcsolatba hozták, egy gyilkossági ügy volt. A leírás szerint két ismeretlen zsidó, akik magukat korábban nánásiaknak vallották, a kispataki lakos Farkas Lászlót Rakamaz környékén agyonverték, és lábára követ kötve, holttestét a Tiszába dobták, majd az áldozat szekerével és lovaival odébbálltak. A Hajdúkerület elrendelte a gyilkosok köröztetését, és az elrabolt jószágokról is pontos leírást adtak ki. 15 Bár jelen esetben világosan kiderült, hogy nem nánási zsidók voltak az elkövetők, az ilyen esetek csak a zsidóság rossz hírét növelték, a velük szembeni gyanakvást erősítették. A Hajdúnánással kapcsolatba kerülő zsidóság és a város lakóinak korai konfliktusairól összegzésképpen elmondható, hogy ezek nem voltak különösebben súlyosak, és nem lépték túl az idegenekkel szembeni ellenérzés a korban általános kereteit. A zsidókkal szembeni bizalmatlanság ugyan jól látható, de a vitás ügyek általában megmaradtak kisebb nagyságrendű perlekedések szintjén. Megfigyelhető, hogy a problémák jól behatárolható típusú ügyekben jöttek elő, és gyakran találkozhatunk ugyanazokkal a nevekkel a viták során, vagyis általában ugyanazok az emberek kerültek összeütközésbe a zsidókkal. A zsidóság gazdasági szerepe A zsidóság eleinte csak vándorkereskedőként, termény- és jószágfelvásárlóként kapcsolódott be Hajdúnánás gazdasági életébe. A következő lépés az volt, amikor a zsidók különböző bérleti jogokat szereztek a városban, ahol így állandó üzleteik lettek. Ez azonban még mindig nem jelentette azt, hogy a zsidók letelepedhettek volna a városban, általában a környező települések valamelyikén éltek, és onnan 13 HBML.HbFl. V.A. 301/a 7.k. 547.o.45.sz. 14 HBML.HbFl. V.A. 301/a 6.k. 297.o. 571.sz. 15 HBML.HbFl. V.A. 301/a 9.k. 799.o.193.sz.

6 134 Husvéth András: A zsidóság gazdasági és társadalmi szerepe intézték nánási üzleti ügyeiket. A bérletek, vagy ahogy akkor mondták, az árendák megszerzése azonban mindenképpen fontos lépés volt, hiszen azzal, hogy állandósuló üzleti kapcsolatba kerültek Hajdúnánás vezetésével, lassan egyre több lehetőség nyílt meg előttük, a zsidóság érvényesülését gátló rendelkezések fokozatosan csökkentek, és egyre több szerep juthatott nekik a város gazdasági életében. A legrégibb nánási zsidó haszonbérlő az Fried Mózes volt, aki a leggyakoribb árendás tevékenységet végezte: kocsmát üzemeltetett. Az 1786, 87 és 88-as évekre bérelt kocsmát a várostól. Ekkor még a zsidó árendás csak egyike volt a város öt kocsmabérlőjének. Később a zsidóság anyagi erejének növekedésével előáll majd az a helyzet, hogy Nánás összes csapszéke zsidó árendátor kezén lesz. Csohány György, Désány Mihály, Pongor Mihály és Magi András régi kocsmárosok mellett úgy kerülhetett szóba az eszlári zsidó, hogy Földvári István korábbi árendátor pénzügyi nehézségei miatt kénytelen volt lemondani bérletéről, így a felszabaduló helyre új embert kellett keresni. A kocsmák általában a város peremén helyezkedtek el, hogy az utazókat, valamint a földekre tartó és onnan érkező gazdákat kiszolgálják. Fried Mózes a város egyetlen belső italmérését kapta meg, amelyik a városháza épületében helyezkedett el. Mivel Fried Mózessel új személy került az árenda birtokába, a város jegyzőkönyve részletesen ismerteti a feltételeket. A 24 pontból álló rendelkezésből részletesen megismerhető, hogy milyen szabályok szerint működött egy korabeli vállalkozás. A város a bérleti díjat évi 1020 Ft-ban szabta meg, a bérlet ideje pedig három évben volt megállapítva a kor szokásainak megfelelően. Fried Mózesnek azonban ezer Ft-ot előlegként le kellett tennie, mielőtt a bérletét átvehette volna. Az évenkénti bérleti díjat négy részletben kellett letenni, a teljes összeg befizetési határidejeként minden év március elsejét jelölték ki. Értelemszerűen ez volt a város és az árendátorok kapcsolatának leggyengébb pontja, a magisztrátus legfontosabb célját, a pénz gondtalan besöprését a legritkább esetben tudta csak elérni, az árendátorok a legváltozatosabb érvekkel tudtak előhozakodni, ha fizetésre akarták őket bírni. Nagyon fontos városi előírás volt, hogy bár az árenda lehet a zsidóé, de zsidó nem szolgálhat ki magyarokat, azaz Fried Mózes köteles volt magyar kocsmárost tartani a csapszékében. Ezt nem mindig tartották be, ezért szigorúan ellenőrizték őket, és az ez ügyben tapasztalt kihágásért a zsidó bérlőket mindig megbüntették. A bérlők üzletvitelének egyes területeit is szabályozta a város, például nem hitelezhettek tetszésük szerint a szomjas nánásiaknak. Az előírt határ 1 Ft. volt, ezen felüli eladósodást nem engedélyeztek, a kocsmárosok nem szolgálhatták ki az adósságba keveredő polgárokat. A kocsmabérlőknek az árenda díjának lefizetése mellett voltak egyéb kötelezettségei is, melyeket természetbeni juttatások formájában teljesítettek. A város vezetőségének gyűléseit például nekik kellett ellátniuk itallal. Az előírt tételeket egymás után szolgáltatták be, ahogy rájuk került a sor. A város a mennyiség mellett kikötötte természetesen, hogy a kocsmatartó jó és tiszta bort köteles adni, azaz a megfelelő minőség biztosítására is felhívták a figyelmet. Fried Mózesre minden száz forint bérleti díj után 160 icce bor beadását írták elő, valamint az öt csapszékre kirótt 500 icce pálinka rá eső részének beszolgáltatását is vállalnia kellett.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 135 Az italok minőségére egyébként is figyelmet kellett fordítania a bérlőknek, mivel a város rendelkezése előírta, hogy a város lakóinak jó bort, pálinkát és sert méretni tartoznak. Ha feljelentés érkezett a kocsmárosok ellen, hogy rossz italt mérnek, és a vizsgálat ezt megalapozottnak találta, a szóban forgó italokat kiborogatták. Az árak megállapítása sem a bérlők szabad döntése volt. A város által megadott árlistához kellett magát minden kocsmárosnak tartania, annál magasabb árat senki sem szabhatott az általa mért italoknak. Attól kevesebbért viszont lehetett árulni, már ha ezt valaki meg tudta oldani. Az árendátorok árgus szemmel figyelték egymás üzletmenetét, ha valaki megpróbált eltérni a megállapított áraktól, biztos lehetett benne, hogy fel fogják jelenteni. Előfordult, hogy azért is bepanaszoltak valakit, mert a megállapítottnál olcsóbban mérette az italokat. Szó sem volt tehát szabad versenyről, a bérlőknek nagyon szűk lehetőségeik voltak a boldogulásra, azáltal, hogy nem a kereslet és kínálat viszonyai szabályozták az árakat, csak a forgalom növelésével lehetett a több bevételben reménykedni. A Fried Mózes által bérbe vett belső kocsmának volt még egy sajátos kötelessége. Ott kellett minden ősszel az egyház bortermését értékesíteni. Ez a feladat elsőbbséget élvezett minden mással szemben, csak az egyház készletének kiárusítása után kerülhetett sor mások borának forgalmazására. Ezt a csapszék árendátora megállapított részesedés fejében végezte, de ebből is adódtak konfliktusok a későbbiekben. Kizárólag a kijelölt helyiségekben lehetett italmérést folytatni, a rendelkezésre álló teret nem lehetett engedély nélkül növelni, bővíteni. A kocsmák mellett sok helyen meglevő úgynevezett oldal kocsmák működését nem engedélyezte a város, mivel azt a tapasztalatot szűrték le az előző időkben, hogy ezek általában csak a viták és lármázások színhelyei voltak, és mind az árendátoroknak, mind pedig Hajdúnánás magisztrátusának sok bajt okoztak. 16 A város vezetése elismerte, hogy három év alatt sok minden történhet, ami a bérlők gazdasági lehetőségeit hátrányosan érintheti. Ezért a város kötelezte magát, hogy a maga részéről a megállapodásban rögzített feltételekhez a bérlet három éve alatt minden körülmények között tartani fogja magát, de ugyanezt elvárta az árendátoroktól is. Az italmérési tevékenység folytatását a bérlet időtartama alatt szerencsés és szerencsétlen időben egyaránt végezni kellett, ettől eltérniük semmi szín és forma alatt nem lehetett. Ennek még a halál sem vethetett véget. Attól, hogy a bérlő elhalálozott, a bérlet még nem szűnt meg, a szolgáltatást a három év lejártáig végezni kellett. Ezt a feladatot az örökösöknek kellett átvenniük, akik csak abban az esetben szabadulhattak ettől a kötelezettségtől, ha találtak maguk helyett valakit, aki a bérletből még hátralevő időre átvállalta a csapszék üzemeltetését. A városnak tehát gyakorlatilag mindegy volt, hogy ki üzemelteti a kocsmákat (és egyéb árendába adott üzleteket) a megállapított feltételek szerint, csak az volt számukra lényeges, 16 Az oldalcsapszék a meglévő italmérés mellett létrehozott, a konkurenciaharc velejárójaként, az adott terület csapszék eltartó erejétől függetlenül kialakított fölös számú kimérést jelentette. Lásd: Szekeres Gyula: Poródon a Bíkás, Ríten a Tirimpó, Studia Oppidorum Haidonicalium II., Hajdú böszörmény, 2000.

8 136 Husvéth András: A zsidóság gazdasági és társadalmi szerepe hogy a szolgáltatás folyamatosan működjön, és a bérleti díj is hiánytalanul befolyjon a város pénztárába. A város mindenek felett ügyelt arra, hogy árendátorai között békesség uralkodjon. Ezért amikor Fried Mózest felruházták azzal a joggal is, hogy sört is mérethessen a város központjában levő kocsmában, a többi bérlő panaszát megelőzve nekik is megengedték, hogy amennyiben szeretnének, nekik is minden további nélkül lehet sört árusítani. A rendelkezés fontos alapelvként szögezte le, hogy egyik árendátor úrnak a másik felett több jussa nincsen. Az árendátorok között megkívánt békesség vágya szülte a magisztrátusnak azt az intézkedését is, amellyel bizonyos keretek közt megpróbálták elhatárolni egymástól a kocsmák illetékességi területeit. Ezzel a versengést igyekeztek minimálisra csökkenteni. Fried Mózes érdekében például minden más kocsmárosnak megtiltották a város belterületén való italmérést, szigorú büntetéseket helyezve kilátásba minden vétkezőnek. Az eladásra kínált italkészlet beszerzése sem volt a bérlők magánjellegű üzleti ügye. A szerződés szerint Hajdúnánás lakóinak bortermését az aktuális napi áron kötelessége volt felvásárolni a kocsmatartóknak, de csak azokat, amelyek hiba nélkül valók, és az árendátor úréknak is tetszik, tehát rossz minőséget nem voltak kötelesek átvenni. A nánási gazdák borának megvásárlása elsőbbséget élvezett a más helyekről származó borok megvételével szemben. A magisztrátus előírásai között különös hangsúllyal szerepelt, hogy sem a város külterületein elhelyezett csapszékek, sem pedig a belső italmérés bérleti jogával nem járt együtt sem szántóföld, sem pedig legelő használatának joga. A későbbiekben ez a kérdés is az árendátorok és a város vitáinak egyik állandó elemévé lépett elő, a bérlők mindig szerették volna kezelésük alá vonni a kocsmáik mellett levő városi földeket. A rendelkezés utolsó pontja nyomatékosan felhívta a bérlők figyelmét a forgalom menetének pontos adminisztrálására, a kiszolgált italok mennyiségének feljegyzésére, mellyel a későbbi viták nagy részét is meg lehetett előzni. Mint látható, a korabeli árenda messze állt a mai fogalmak szerinti vállalkozástól. A bérlő kezét számtalan korlátozás kötötte meg, így annak minden üzleti érzékére szüksége volt, ha boldogulni akart. A város, mint a feudális jogok birtokosa kocsmatartási jogának haszonbérbe adásával egyszerűen és gondok nélkül akart jövedelemhez jutni, valamint a polgárok számára kívánt bizonyos szolgáltatást biztosítani. Az egész rendszer patriarchális elemeket hordozott, a modern értelemben vett üzleti kapcsolatnál jóval több fűzte össze a várost és az árendátorokat. Nem voltak egyenrangú üzletfelek, a bérlők alárendelt szerepet játszottak a várossal szemben. A magisztrátus szabályai inkább nehezítették, mint könnyítették a kocsmatartók dolgát, de a Nánással kapcsolatba kerülő zsidóság számára mégis az árendák megszerzése jelentette a kaput a megtelepedés, az elismerés, a lehetőségek kiszélesedése felé. 17 De már ekkoriban sem Fried Mózes volt az egyetlen zsidó árendátor a városban. Gyakran előfordult, hogy ketten társultak egy bérleti jog megszerzésére, mint például Glückman Sámuel és Harstein Jakab, akik között működtettek 17 HBML.HbFl. V.A. 301/a 6.k o. 83.,84.sz.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 137 kocsmát Hajdúnánáson. A következő három évben Harstein Jakab egyedül üzemeltette a Morgó csárdát, aztán 1795 és 97 között újra Glückman Sámuellel társult. 18 A zsidók nánási árendaszerzései tehát az 1780-as évek közepétől figyelhetők meg, és akkortól gyakorlatilag folyamatosan, megszakítás nélkül volt zsidó árendása Hajdúnánásnak. Az árendátoroknak bármi problémája akadt, a város vezetéséhez fordulhattak, akik igyekeztek nekik mindenben segíteni. Harstein Jakabnak 1795 januárjában támadt nehézsége a belső kocsma üzemeltetésével kapcsolatban. Kérelme szerint a kemény tél miatt félti a pincében tárolt borait, ezért kérte a magisztrátust, engedtessék meg neki, hogy ne a pincében mérje az italt, hanem a pince feletti Városháza épületében. A szokatlan kérést méltányolta a város vezetése, és minden további nélkül megengedték a zsidó bérlőnek, hogy használhassa az épületet, amíg nem lesz rá a városnak szüksége. Egyúttal megoldódott Harstein Jakab előző évekről elhúzódó pincebővítési ügye is. A város ugyanis megengedte neki, hogy saját költségén átalakítást végeztethessen a pincén, bár ezzel voltaképpen a saját kényelme érdekében cselekedett a város, hiszen az átalakítások kivitelezése az ő feladata lett volna. 19 Hajdúnánás közgyűlési jegyzőkönyvei szerint a város döntéshozói viszonylag gyakran foglakoztak a kocsmák szabályozásával ben írták elő a kimérések zárási idejét, melyet este kilenc órában határoztak meg. 20 A vendégek eladósodásának is igyekeztek gátat vetni, ennek érdekében csökkentették a kocsmáros által a vendégnek nyújtható hitel összegét. Az eddigi egy forintos határt levitték 30 krajcárra, nehogy az féle hitelezésekkel magukat és gyermekeiket végső pusztulásra juttassák az inni vágyó nánásiak. 21 Bár ez a nagyfokú aggodalom valószínűleg túlzás volt, a szabályozás mégis előírta, hogy ha valamelyik árendátor az engedélyezett összegen felül hitelezne a vendégeinek, azt csakis saját felelősségére teheti, annak behajtására hatósági segítséget nem áll jogában igénybe venni. Talán a leggyakoribb csapszékekkel kapcsolatos intézkedés a városi jegyzőkönyvek tanúsága szerint a vak kocsmák tartásának, és a vak italok méretésének nagyon szigorú és következetes tiltása volt. 22 Erre vonatkozó intézkedés szinte minden évben előfordult, mégis nagyon gyakran kellett ilyen jellegű szabálysértések ügyében vizsgálódnia az illetékes szerveknek, ugyanis az árendátorok leggyakoribb panaszai és bejelentései ilyen ügyekre vonatkoztak. A zsidóság gyakran került úgy a kocsmai bérletek közelébe, hogy anyagi nehézségekkel küzdő magyar bérlőknek segítettek, betársultak melléjük az üzletbe október 26-án tárgyalta a magisztrátus a Szeles kocsma árendátorának, Kovács Györgynek a kérelmét, aki bejelentette, hogy mivel az árendával maga nem bírhat, a Nemes Tanács engedelmével a pálinka kiméretést a még hátra levő egy esztendőre Dada helységében lakozó Schvartz József zsidó árendátornak által akarná adni. 23 Mivel Kovács György a kocsmát szabályos licitáláson nyerte el árendába, a 18 HBML.HbFl. V.A. 301/a 19.k és 133.o. 19 HBML.HbFl. V.A. 301/a 8.k. 181.o.88.sz. 20 HBML.HbFl. V.A. 301/a 7.k. 349.o.742.sz. 21 HBML.HbFl. V.A. 301/a 7.k. 406.o.61.sz. 22 Vak- vagy kurta kocsmának az engedély nélküli italméréseket nevezték. Lásd pl.:hbml.hbfl. V.A. 301/a 7.k. 14.o.25.sz. 23 HBML.HbFl. V.A. 301/a 7.k. 499.o.139.sz.

10 138 Husvéth András: A zsidóság gazdasági és társadalmi szerepe város vezetői nem érezték magukat illetékesnek a kérdésben. Határozatuk szerint, ha a magyar kocsmáros úgy ítéli meg, hogy segítségre van szüksége, minden további nélkül vehet fel maga mellé valakit, ezt az ő magánügyének tekintik. Jellemző azonban, hogy társként, hanem alkalmazottként tekintettek a zsidó Schvartz Józsefre. Mindenesetre szigorúan meghagyták, hogy amennyiben Kovács György csakugyan üzleti kapcsolatra lépne a dadai zsidóval, az árendális szerződést természetesen Schvartz József is köteles lesz betartani. Hajdúnánáson viszonylag gyakori volt az a megoldás, hogy egy árendára két vállalkozó társult, és az üzletet közösen működtették a bérlet három esztendeje alatt. Ez azonban értelemszerűen jóval több összeütközési lehetőséget hordozott magában, mint ha valaki egyedül végezte volna az adott tevékenységet. Ilyen esetekben is nagyobb volt az egymás iránti bizalmatlanság és féltékenykedés, ha az egyik üzlettárs magyar volt, a másik pedig zsidó ben ilyen jellegű, bérlők közti vita robbant ki Hajdúnánás két árendátora között. Az 1800-as évek elejének meghatározó nánási zsidó személyisége, Fried Dávid került összeütközésbe bérlőtársával, Balogh Istvánnal. Ők a kocsmatartás melletti másik nagyon jellemző árendális tevékenységet folytatták, mészárszéket üzemeltettek. Ez jelzi egyúttal a zsidóság tevékenységi formáinak fokozatos bővülését is. Balogh István bepanaszolta bérlőtársát, hogy Fried Dávid a mészárszék működtetése mellett mintegy másodállásként gyapjúfelvásárlással kezdett el foglalkozni. Balogh István is kapott az alkalmon, és megszimatolván a kínálkozó haszon lehetőségét, ő is elkezdett gyapjúval üzletelni. Ezt bérlőtársa nagyon sérelmezte. Fried Dávid nyilvánvalóan nehezményezte, hogy az ő ötletéből más húzzon hasznot, ezért nagyon összeveszett Balogh Istvánnal, vagy ahogyan a feljelentésben szerepel, nagyon meg mocskolta. Azt is a fejéhez vágta Baloghnak, hogy a mészárszék csak az övé, ezért Balogh örüljön, hogy egyáltalán megtűri ott. A sértett magyar mészárszékbérlő ezért azzal a kéréssel fordult a hatósághoz, hogy döntsék el, melyiküké a mészárszék bérleti joga, és jogában van e az árendátoroknak gyapjúval üzletelni? A városi határozat leszögezte, hogy a licitáláskor a mészárszék bérleti jogát a panasztevő és a bepanaszolt közösen kapta meg, ezért azt közösen kell működtetniük. Ha viszont valamelyikük le kíván róla mondani a másik javára, természetesen megteheti, ez az ő magánügyük, de a város ebben nem fog döntést hozni. Ami pedig a gyapjúval való kereskedést illeti, a város megítélése szerint a lakosok szabadságát abban megkötni nem lehet, hogy a jószágukat akinek ami áron tetszene eladhassák, ezért a gyapjúfelvásárlás és kereskedés mindenkinek jogában áll. 24 A zsidó és magyar árendátorok üzleti kapcsolata Hajdúnánáson persze nemcsak vitákból és feljelentgetésekből állt. Ha a közös érdekük azt kívánta, azonnal megértették egymást, és remekül tudtak egymással együttműködni a közös cél érdekében. A már említett Fried Dávid és Balogh István mészárszékbérlők a gyapjún való összeszólalkozásuk utáni évben már a legnagyobb egyetértésben jelentették közösen a városnak, hogy a szék árendáját nem tudják tovább folytatni, mert a mar- 24 HBML.HbFl. V.A. 301/a 9.k. 232.o.114.sz.

11 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 139 ha ára nagyon magasra emelkedett, és szénájuk sincs, amivel a vágásra ítélt marhákat tartani tudnák, ezért a bérleti díj lefizetése mellett az árendáról le kívánnak mondani. A város ezt a kérést nem méltányolta, ellenben biztatásképpen ígéretet tett Fried Dávidnak és Balogh Istvánnak, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy nem csak az év egy adott szakaszában szenvednek károkat, hanem folyamatosan veszteségük mutatkozik, a bérleti díj összegéből a város bizonyos részt el fog engedni. 25 Valószínűleg ezzel az árendátorok el is érték céljukat. Üzleti viták azonban nemcsak a magyar és a zsidó árendátorok közt fordultak elő Hajdúnánáson. Ha a sikeres üzletmenetről volt szó, a zsidó bérlők is szembefordultak egymással ban már több zsidó kocsmabérlője is volt a városnak. A belső kocsma bérlője, Fried Dávid panaszolta be a Zöld Ág kocsma társbérlőjét, Harstein Jakabot, hogy az ő megkárosítására tör. Vádjai szerint Harstein az italokat olcsóbban méreti, mint ő, pedig Hajdúnánás ekkor érvényes rendelkezése szerint a külső kocsmákban is ugyanazon az áron kell méretni a bort, mint a belső csapszékben. A város felszólította Harstein Jakabot, hogy Fried Dávid megkárosításának a tervéről tegyen le. Amennyiben erre nem lenne hajlandó, a város a Zöld Ág kocsmát visszaadja a fő árendátor Kovács Istvánnak, és őt kötelezik majd az italmérési tevékenység folytatására. 26 A zsidó árendátorok általában jól tudták érvényesíteni érdekeiket Hajdúnánáson. Miután néhány zsidó bérlő meghatározó üzleti kapcsolatokat épített ki a várossal, a magisztrátus mindig kiemelt figyelemmel foglakozott panaszaikkal, sőt általában sikerült elérniük a beadványaik pozitív elbírálását is ben az akkor már több kocsmát bérlő Fried Dávid tett panaszt a városnál. Ebben előadta, hogy az árenda kiadásakor magára vállalt feltételeket a város nem tartotta be, nevezetesen a pincéje feletti házban történő árusítást tartósan nem engedélyezték, a Morgó csapszék mellé nem építtetett istálló, valamint a beázó pincéje miatti állandó kárai enyhítésére sem történt intézkedés, ezért az árendában nagy károkat vallott. Ennek enyhítésére kérte az árendális summa legalább egy részének elengedését. A magisztrátus ezt úgy látta megoldhatónak, hogy a Fried Dávid által társbérletben üzemeltetett Zöld Ág kocsma évi 510 Ft-os árendáját mindhárom bérleti évről elengedték, sőt az eredeti feltételek mellett három évvel meghosszabbították az árendát, és a bérleti díj elengedése ezekre az évekre is vonatkozott. Azt azonban leszögezték, hogy ha a város által fentebb megígért feltételek ezalatt az idő alatt sem teljesíttetnek, több engedményt akkor sem fog kapni. 27 Fried Dávid fokozatosan tett szert egyre nagyobb szerepre a város gazdasági életében ban kérte, hogy azt az oldal kocsmát, melyet már az árenda birtokbavételekor is működtetett, továbbra is meg szeretné tartani. Hivatkozása szerint, mivel ő az egyetlen belső árendátor, ezzel senki másnak károkat nem okoz, ha vi- 25 HBML.HbFl. V.A. 301/a 9.k. 322.o.151.sz. 26 A Zöld Ág kocsma a dorogi országút mentén helyezkedett el. Lásd: HBML.HbFl. V.A. 301/a 9.k. 62.o.25.sz. 27 A jegyzőkönyvek tanúsága szerint ekkor már több belső kocsma is működött Hajdúnánáson, az azonban nem derül ki, hogy mikortól lett több, és hogy pontosan hányról van szó, mivel ezeket mindig együtt adták bérbe. HBML.HbFl. V.A. 301/a 9.k.124.o.74.sz.

12 140 Husvéth András: A zsidóság gazdasági és társadalmi szerepe szont tőle ezt a lehetőséget megvonják, az neki minthogy felette nagy árendát fizet, komoly veszteséget fog okozni. 28 A bérlő végül megtarthatta az oldal kocsmáját, azzal az egy kikötéssel, hogy abban este kilenc óráig szabad csak italt árusítania. A zsidóság gazdasági erejének megnövekedését Hajdúnánáson mi sem jelzi jobban, mint hogy a évvel azelőtt még batyus házaló kereskedőként Nánásra keveredő zsidók utódai 1810 körülre már a város hitelezőivé léptek elő. Ezen új pozíciójukból más feltételekkel, szinte egyenrangú félként tárgyalhattak a vezetéssel szeptemberében Fried Dávid adott be kérelmet a magisztrátushoz, mely szerint az elmúlt öt év alatt a várost nehéz időszakaiban több alkalommal is az általa fizetett árendális összegen túl kölcsönökkel kisegítette. A kölcsönök összege elmondása szerint meghaladta a nyolcezer Ft-ot. Minthogy azonban az általa bérelt Tardos kocsma hatévi árendája nyolcezer Ft volt, annak évi részleteit pedig mindig Szt. Mihály napjára kell lefizetnie, panasza szerint neki most mástól kell magas kamatra kölcsönt felvennie, ha azt be kívánja fizetni, míg a saját pénze a városnál hever haszon nélkül. Ezért kérte, hogy a nyolcezer Ft adósságot a város Szt. Mihály napjáig fizesse neki vissza, a többi tartozásról pedig majd később megállapodnak. Hajdúnánás vezetősége a zsidó árendátor kérését jogosnak ismerte el, mindazonáltal kénytelenek voltak beismerni, hogy ilyen rövid idő alatt képtelenek a kívánt összeget előteremteni számára. Felajánlották, hogy a lejáró árendális időszakot további három évvel meghosszabbítják, és a fennálló adósságot a fizetendő bérleti díj összegéből egyenlő arányban elosztva levonják, így a tartozás a következő árendális időszak végére megszűnne. Fried Dávid nem fogadta el a város által felajánlott törlesztési formát, mivel szerinte így csak a kölcsöne összegét kapná vissza, a pénz hat-hét évi kamatától viszont elesne, és így ő erre csak ráfizet. Azonban ő is előállt egy ajánlattal Hajdúnánás vezetői felé. Két kisebb csapszék üzemeltetési jogát kérte ingyen a várostól, valahogy úgy, mint most a Zöld Ág kocsmát használta. Ezen felül az árendális esztendők meghosszabbítását, és a rendkívül magasra emelkedett bérleti díj csökkentését kérte. Kérését azzal indokolta, hogy a tartozás megtérüléséhez több idő kellene neki, mint a szokásos három év. A város némi módosítással elfogadta Fried Dávid ajánlatát. Az árenda a szokásos három év helyett hat esztendőre lett a zsidóé, akinek így sikerült elérnie az egyik legfontosabb bérleti kötöttség fellazítását. Az árendátor által működtetett Belső, Morgó, Szeles, Raducza és Zöld Ág kocsmák 6827 Ft-ban megállapított éves bérleti díja viszont 7200 Ft-ra emelkedett. Fried Dávid megkapta a Zajgató kocsma működtetési jogát ingyen, a város adósságainak kiegyenlítése céljából. A magisztrátus kötelezettséget vállalt, hogy a teljes tartozást legkésőbb 1815 végére visszafizeti. Az árendátor szintén módosítást javasolt a város ajánlatával kapcsolatban. Megjegyezte, hogy ő más módon több hasznot tudna a Nánásnak szerezni, mint 200 forint, ezért kérte, hogy ezt az összeget az éves bérleti díjából engedjék el, és a fizetendő summát 7000 Ft-ban állapítsák meg. Erre a legfőbb érve mindössze annyi volt, hogy az kerek szám. 28 HBML.HbFl. V.A. 301/a 9.k. 211.o.50.sz.

13 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 141 Nánás vezetése méltányolta a kérést, mert tapasztaltatván ezen árendátorunk ezen Nemes Város szükségén való segítségben minden elő fordult alkalmatosságokkal bebizonyított nagy készsége, azon 200 Ft-ok elengedtetnek, és a fent írt csapszékeknek a fent írt mód szerint való árendája 7000 Ft-ban végképp meghatároztatott, és valamint ezeknek megtartására ezen Nemes Tanács és Communitás, úgy a fent ki fejezett feltételek betöltésére Fried Dávid árendátorunk magát kötelezte. 29 A megállapodás tehát megszületett. Az ekkor már hat hajdúnánási kocsmát üzemeltető Fried Dávid a város tekintélyes üzletfele, a nánási zsidóság megerősödésének élő példája volt. Megbecsültségét mindennél jobban jelzik a városi jegyzőkönyvek bejegyzéseinek változásai. A régebben csak Dávid zsidó -ként emlegetett árendátor körülbelül ekkortól lett a város számára Fried Dávid őkegyelme. A városi tanács hálás és elismerő szavai, a zsidó bérlőtől kapott segítségért való köszönet megmutatja, hogy ekkor már nem holmi jöttmentként, hanem komolyan vett partnerként tekintettek a zsidó üzletemberre. Bár a Hajdúkerület nem fogadta el a hat évben történt megállapodást, a körülmények kényszerítő hatása, a nehéz gazdasági helyzet azonban rövidesen rákényszerítette a várost a merev hagyományok mellőzésére ben a Fried Dáviddal megtörtént számvetés újabb problémákat hozott a felszínre. Az elértéktelenedő papírpénz felvetette az árendális összegek újratárgyalásának kérdését, mivel a régi pénzben kifizetett bérlettel a város nagyon rosszul járt volna. Mint leírták: Ezen summa a Nemes Közönségnek nem három, de csak ¼ esztendei legszükségesebb költségeivel sem érne fel. A bérlő elismerte, hogy fizetnie kell a városnak, de a konkrét összegben nem tudtak megállapodni. Végül olyan megoldás született, hogy a város felajánlotta: bérlet három esztendejét még két évvel megtoldják, és az évenkénti összeget 2000 új forintban állapítják meg. Ezt Fried Dávid csak úgy fogadta el, ha nem két, hanem három évvel hosszabbítják meg az árendát. A város ezt elfogadhatónak találta, így megszületett a megállapodás. 30 Tehát a város mégis eltért a hagyományoktól, és a szokásos időtartamtól eltérően hat évre adta bérbe a város haszonvételeit. Fried Dávid minden egyes bérletének lejárta utáni tárgyalás kemény alkudozással, a már sokszor elutasított feltételek újbóli előhozásával, nem kis siránkozással és színjátékkal járt együtt. Az árendátor természetesen minden eszközt felhasznált, hogy a szerződéseket a maga számára minél előnyösebbé formálja. Így történt ez 1818 tavaszán is, amikor behívatták a Városházára megtárgyalni az árenda meghosszabbításának feltételeit. Fried Dávid először is alázatosan megköszönte a város iránta tanúsított kegyes viselkedését, azután pedig kezdődhetett a panaszkodás. Természetesen magasnak találta a bérleti összeget, amit elmondása szerint a csapszékekből képtelenség kitermelni. Előadta, hogy ha gazdálkodásának más ágaiból pénzt fogni nem tudna, képtelen volna ennek kifizetésére. A leírás szerint eközben annyira felzaklatta magát, hogy szünetet kellett kérnie, hogy kimehessen a friss levegőre felfrissülni. 29 HBML.HbFl. V.A.301/a 9.k.358.o.266.sz. 30 HBML:HbFl. V.A. 301/a 9.k. 837.o.292.sz.

14 142 Husvéth András: A zsidóság gazdasági és társadalmi szerepe Rövidesen azonban visszatért, és kész javaslattal állt elő. Bár továbbra is hangsúlyozta, hogy ő a kocsmatartásra voltaképpen ráfizet, de vállalta azok további üzemeltetését. Azonban kérte, hogy az árendális esztendőket háromról növeljék hat évre, hosszabb időtartam esetén ugyanis ő is jobban tud gazdálkodni. Fried Dávid tehát nem adta fel talán legfontosabb célját, hogy a város kocsmáit minél hosszabb időre magához kösse. Még egy területen szeretett volna a zsidó árendátor eredményt kiharcolni. Ez is, csakúgy, mint az árendális időszak megváltoztatása, régi szokások és szabályok megsértését jelentette. El akarta érni, hogy a külső kocsmák melletti földekből az ott dolgozó kocsmárosok részére kaphasson egy-egy darabot művelésre. Ez azonban mindezidáig szigorúan tilos volt. Most azonban a magisztrátus kegyes volt a bérlőhöz. Figyelembe vette a Nemes Közönség ezen zsidó árendátornak ezen Nemes Városban már 18. esztendőktől fogva való csendes maga viseletét, és minden botránkoztató cselekedettől való maga meg-tartóztatását, és hogy ezen Nemes Közönséggel több rendben előfordult sürgető szükségei idején tehetségéhez képest jól kívánt tenni, ezért kéréseit elfogadták, és a tedeji és Raducza kocsmák melletti városi legelőkből 4-4 köblös területet kimérettek, és azt szántóföldi művelésre átadták az árendátornak. 31 A városi árendák legjelentősebb tételét a kocsmák és csapszékek jelentették, ezekből volt ugyanis a legtöbb és ezek bonyolították a legnagyobb forgalmat, így a zsidó bérlők is ezekkel foglalkoztak leginkább. De voltak a városnak kisebb regáléi is, melyek hasznaiból úgyszintén igyekezte kihasítani a saját szeletét a nánási zsidóság. A házaló kereskedést már régebben engedélyezték a zsidóságnak Hajdúnánáson, így ezt a tevékenységet szabadon lehetett űzni, de a boltokban való árusításra külön szabályok vonatkoztak. Mivel a vidéki, mezőgazdaságból élő emberek nagyon sok területen önellátóak voltak, és a mai viszonyokhoz képest jóval alacsonyabbak voltak az igényeik, nem volt sok kereskedésre szükség Hajdúnánáson. Korszakunkban, a XIX. század elején a városnak mindössze két boltja volt, melyeket a csapszékekhez hasonlóan bérlők működtettek. Természetesen mindkét üzlet a város belterületén helyezkedett el, külterületen ilyesmire nem volt szükség, aki valamilyen árucikket akart beszerezni, az úgyis bejött a városba. A városi boltokkal kapcsolatosan zsidó árendátorról 1818 szeptemberében olvashatunk először Nánás jegyzőkönyveiben. Ekkor még a kisebbik boltot kapta meg Fried Dávid évi 250 Ft bérleti díj ellenében. A nagyobbik bolt megmaradt az addigi árendátor, Pólik Tamás kezén, aki már hosszú évek óta működtette. Neki évi háromszáz forintjába került az üzlet. A város vezetése a boltokat ekkor hat évre adta bérbe, ami eltér az általános szokásoktól. 32 A zsidóság gazdasági erejének megerősödésével szerepük és súlyuk a kereskedelemben is nőtt szeptemberében már mindkét városi bolt zsidó árendátor használatában volt. Az elsőt Fried Dávid kapta évi 120 Ft-ért, aki ezzel az 31 Ilyen utalásokból állapítható meg, hogy Fried Dávid kb.1800-tól volt a város árendátora, de ekkor még nem lakott a városban. HBML.HbFl. V.A. 301/a 11.k. 56.o.99.sz. 32 A város boltjainak árendátoraiként a XVIII. század végén a magyar bérlők mellett görögöket is említenek a város jegyzőkönyvei, ők azonban a XIX. század elejére eltűntek, említés sem esik róluk többé. HBML.HbFl. V.A 301/a 11.k. 95.o.196.sz.

15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 143 összeggel a legtöbbet ígérőként nyerte el a boltot, a másik pedig 143 Ft-ért lett a zsidó Ellbogen Mózesé. A bérleti időszak ekkor már a szokásos három esztendőre szólt. 33 Megfigyelhető, hogy Hajdúnánáson a boltok árendálásáért jóval kisebb versengés folyt, mint például a csapszékekért. Ezeket kisebb bérleti díjakért is meg lehetett szerezni, sőt az árendális összegek itt még csökkentek is az idők folyamán, ellentétben a kocsmai bérletek díjának lassú növekedésével. A boltok számának növekedésére, súlyuk megerősödésére majd csak a század második felétől került sor. Ezt főként a népesség belterjes gazdálkodásra való fokozatos átállásával együtt járó lassú életforma-változás tette lehetővé. Hajdúnánás árendái között a mészárszékek jelentettek még komolyabb tényezőt. A város ekkoriban két mészárszékkel rendelkezett. Az egyik szék zsidó árendátor kezére való kerüléséről 1821-ből származnak az első adatok. Az alsó mészárszéket kapta meg ekkor zsidó bérlő, aki természetesen nem volt más, mint Fried Dávid. A másik szék magyar árendátor kezén maradt, Balogh István, a város régi bérlője működtette tovább. A három esztendőre szóló bérlet éves díja 251 forint volt. A csapszékekhez hasonlóan az árendális summa pénzbeli fizetése mellett itt is volt természetbeni juttatási kötelezettsége is a székgazdáknak. Ez is a licitálás részét képezte. Fried Dávid ígérte a legtöbbet, öt mázsa faggyút és három mázsa húst, így lett ő a város új székárendátora. 34 Fried Dávidnak nem ez volt az első próbálkozása a mészárszékekkel kapcsolatban, társbérlőként már üzemeltetett mészárszéket régebben is ban tett feljelentést tett ellene Balogh István, aki akkor még mindkét mészárszéket árendálta, hogy bár neki úgy adta ki a város a két széket, hogy ezeken kívül más húskimérést a városban nem fog megtűrni, Fried Dávid mégis már közel egy éve vágat marhát a város központjában. Ennek a törvénytelen tevékenységnek a felszámolását követelte Balogh István. A magisztrátus azonnal intézkedett, és kemény döntést hozott az ügyben. Azt az illegális kimérést, amit Fried Dávid minden arra nyert engedelem és szabadság nélkül létrehozott, azonnal bezáratták, és a Nemes Város árkai közül kivitetni rendelték. A rendelkezés szerint főként a méretett hús minősége miatt háborodott fel a város, a zsidót ugyanis rajtakapták, hogy mészárosával dögleni való marhát vágatott, és ezek húsát adta el. A zsidó árendátort súlyos figyelmeztetésben részesítették, hogy ha még egyszer ilyesmit követ el, mindörökre elveszíti a húsméréshez való jogát Hajdúnánáson. 35 Fried Dávid helyzete olyannyira megerősödött a városban, hogy évtizedes bérlői múlttal a háta mögött már feltételeket is szabhatott az árenda folytatásához. Az szeptember 10-én tárgyalt beadványa szerint négy kérés teljesítésétől tette függővé tevékenysége folytatását. Az első az volt, hogy a bérlet három évre szóljon. 33 Megfigyelhető, hogy az árendális szerződések túlnyomó többsége szeptemberi időpontban köttetett. Ez azért volt így, mert a bérletek nem naptári évre szóltak, hanem Szt. Mihály naptól kezdődtek, és három (vagy hat) év múlva, szeptember végén jártak le. HBML.HbFl. V.A. 301/a 12.k. 744.o.281.sz. 34 A mészárszékekkel együtt adták bérbe a város kásamalmát is, de erről bővebb információ a jegyzőkönyvekből nem derül ki. HBML.HbFl. V.A. 301/a 11.k. 423.o. 273.sz. 35 HBML.HbFl. V.A. 301/a 11.k. 258.o.109.sz.

16 144 Husvéth András: A zsidóság gazdasági és társadalmi szerepe A második pont szerint azt kérte, hogy az árenda évenkénti összege ne legyen magasabb, mint az előző megállapodáskor, azaz maradjon az eddigi 1600 Ft-os díj. A kocsmák mellé még szeretett volna egy mészárszéket is kapni, és legalább az egyik boltot is szerette volna kiárendálni. Végül pedig azt szerette volna elérni, hogy az egyik belső kocsmában a zsidóság számára kóser italmérést folytathasson, és ennek kedvéért egy zsidó kocsmárost tarthasson. Mint megfigyelhető, a kérések nem tartalmaztak sok újdonságot a régebbi tárgyalásokhoz képest. Egyedül talán az utolsó pont jelentett némileg új elemet, de nem is ez volt a lényeg. Az volt ebben a meghatározó, hogy a pár évtizede még idegen, kóborló elemként Hajdúnánás környékére vetődő zsidóság utódai már tekintélyes árendátorokként feltételeket szabhattak a városi magisztrátusnak. A város ezeket a feltételeket nem tartotta elfogadhatatlannak, kis változtatásokkal el is fogadták Fried Dávid kéréseit. Hajdúnánás összes kocsmája három évre az ő bérletébe került, a régi összegért. A kisebbik bolt a kocsmákkal együtt került a zsidóhoz árendába, a mészárszékre vonatkozó kérelmét azonban nem fogadták el. A zsidóság számára történő borkimérés iránti kívánságát is méltányolták, de ezt nem a belső kocsmában engedélyezték, hanem Fried Dávid házánál kerülhetett erre sor. A hangoskodást és feltűnősködést azonban kerülniük kellett, a város megszabta, hogy a házi italmérés minden lárma és muzsikaszó nélkül történjen. 36 Fried Dávid gazdasági érdekeltsége nem csak kocsmák, boltok és mészárszékek működtetéséből állt. Üzleti tevékenységét folyamatosan újabb és újabb területekre igyekezett kiterjeszteni ben például egy vendégfogadót hozott létre a város központjában. A városi tanács októberi ülésén vetődött fel, hogy az árendátor ki engedelméből és micsoda feltételek vagy reménység alatt építteti a fogadóját, mely a leírás szerint a belső pince előtt, a Városháza szomszédságában épül. Fried Dávid válasza szerint az utazó uraságok könnyebbségére, és a belső csapszék jobb keletének előmozdítására a maga költségén építtette az épületet, melynek költségeivel a város polgárait semmi módon nem terhelte. Ígéretet tett továbbá, hogy sem azon épülettel, sem annak árával soha ezen Nemes Közönségnek terhére nem fog lenni. 37 A város nem nézte jó szemmel a dolgot, mivel a zsidó árendátor ezt a vállalkozást engedély nélkül indította el, de nem gördítettek akadályt a fogadó működésének útjába. Fried Dávid 1821-ben azonban már egy kéréssel volt kénytelen a város vezetéséhez fordulni. A fogadó valószínűleg jól működhetett, mert sok vendég fordult meg Fried Dávidnál. A lovas utazók számára azonban nem tudott istállóval szolgálni, és ez nagyon hamar a sikeresen folytatott üzleti tevékenység gátjává vált. Mivel a fogadó egy városi tulajdonban lévő épület közvetlen szomszédságában állt, mely épület nem volt rendesen kihasználva, Fried Dávid javasolt is egy megoldást is a város számára. A szomszéd épületen szeretett volna egy ajtót vágatni, és a belső tér egy részét istállóként kívánta volna működtetni. A város nem zárkózott el az istálló létesítése elől, az árendátor kérését azonban nem teljesítették. Ellenben megígérték, hogy amint a város lehetőségei megengedik, fel fognak építeni egy 36 HBML.HbFl. V.A.301/a 12.k. 723.o. 232.sz. 37 HBML.HbFl. V.A. 301/a 11.k. 189.o.221.sz.

17 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 145 különálló istállót a vendégfogadó mellé. 38 Mint ebből is látható, a hajdúnánási zsidóságtól nem volt idegen az újítási vágy, a vállalkozói szellem. Bármilyen szívélyes és kiegyensúlyozott kapcsolatokat is ápolt Fried Dávid Hajdúnánás vezetőivel, főként az 1810-es és 20-as években, vagyis gazdasági befolyásának fénykorában, minden kérését azért neki sem teljesítették, sőt időnként kereken elutasították az árendátort, amikor az mindenféle apróságok miatt a magisztrátushoz szaladgált segítségért. Mint minden kocsmatartónak, Fried Dávidnak is az engedély nélküli italkimérések okozták a legtöbb fejfájást. Hiábavaló volt minden tiltás és fenyegetés, ezt a tevékenységet sosem lehetett teljesen megszüntetni Hajdúnánáson, a csapszékárendátorok legnagyobb bánatára. Fried Dávid is sokat küszködött ezzel a problémával, de mivel ő sem talált rá megoldást, egy idő után megpróbált hasznot húzni belőle ben benyújtott panasza szerint a tiltott italmérések miatt neki rendszeresen nagyon komoly kára keletkezik. Ez a kár ráadásul kettős, mivel egyrészt a saját bora és egyéb italai nem fogynak kellőképpen, másrészt pedig a drága árendát ugyanúgy fizetnie kell, mintha nagyon jól menne az üzlet. Emiatt elmondása szerint neki a kocsmák árendáján semmi haszna nem marad. Ezért azt kérte, hogy a város vagy fizesse vissza neki a zugitalmérők miatt kieső bevételét, vagy engedjen el egy évi bérleti összeget. Ez a kérés enyhén szólva is szokatlan volt, hiszen a város néha, indokolt esetben ugyan engedett el az árendális összegből, de olyanról még senki sem hallott Hajdúnánáson, hogy egy árendátor üzleti tevékenysége folytán keletkezett veszteségeit a város pótolja ki. A magisztrátus indoklása szerint az esedező kívánsága semmi részben helyesnek nem ismertetvén, az árendális fizetésből semmi is nékie el nem engedtetik, sőt annak pontosan való teljesítésére köteleztetik. Ami pedig a tiltott italméréseket illeti, rendeletük szerint, ha Fried Dávidnak ilyenekkel van gondja, derítse ki, hogy pontosan kikről van szó, és tegyen feljelentést. 39 Az árendátor a Hajdúkerülethez fordult panaszával, és egyéb sérelmeivel. Hosszas viták és kölcsönös engedmények után sikerült csak mindkét fél számára kielégítően rendezni a konfliktust. De Fried Dávid és a város kapcsolata továbbra sem volt felhőtlen. Az árendális időszak végéhez közeledvén szeptemberében a városgazda Móricz János azt a jelentést tette a magisztrátus felé, hogy az árendátor az utolsó évi bérleti összegből csak egy nagyon kis részt fizetett be, és nem is akar többet befizetni. Hajdúnánás vezetőinek válaszlépése az volt, hogy elrendelték: a zsidó árendátor addig nem vehet részt a következő bérleti tárgyaláson, amíg minden adósságát nem rendezi HBML.HbFl. V.A. 301/a 11.k. 364.o.135.sz. 39 Fried Dávid panasza szerint Hajdúnánáson mindenki termel bort, és minden harmadik ember rendelkezik saját pálinkafőző-berendezéssel, ezért ilyen körülmények között szinte lehetetlen az engedély nélküli italmérések ellen hatékonyan fellépni. HBML.HbFl. V.A. 301/a 11.k. 364.o.136.sz. 40 A városgazda Hajdúnánás gazdasági- és pénzügyi vezetője volt, aki a városi tanácsnak tartozott számadással. HBML.HbFl. V.A. 301/a 12.k. 703.o. 187.sz.

18 146 Husvéth András: A zsidóság gazdasági és társadalmi szerepe A fizetési késedelmet azonban Fried Dávid részéről nem véletlen feledékenység, vagy pénzügyi nehézségek okozták. Ez csak egy üzleti húzás volt. Bejelentette, hogy szeretné Hajdúnánás kocsmáit továbbra is üzemeltetni, ezért még a szokásos árendális licitálás előtt a város figyelmébe ajánlotta magát. Külön felhívta a figyelmet a város bérlőjeként eltöltött 27 évére, mely alatt úgy érzi, olyan jó együttműködést alakított ki a nánási magisztrátussal, amely feljogosítja őt arra, hogy a további sikeres folytatásban reménykedjék. Ezt azonban nem bízta a véletlenre. Készségesen elismerte, hogy az utolsó évi árendális díj nagy részével tartozik a városnak, de megígérte, hogy ezt azonnal megfizeti, csak egy megnyugtató ígéretet kért a várostól, hogy a csapszékek árendáját a következő három évre is megkapja. Érvelése szerint az engedély nélküli italmérésekből származó kárát csak így lenne esélye kitermelni a kocsmákból. Fried Dávid tehát kész helyzet elé állította, sőt nagyon udvarias formában, de meg is zsarolta a város vezetőit, akik engedtek a nyomásnak. Figyelembe vették ezen árendátor nem annyira sok nyűgösködéseivel kapcsolt hosszas idejét, és azt a tényt, hogy ekkorra már nem volt sok érdeklődő a városi regálék árverésein, így egyszerűbbnek találták, ha minden marad a régiben. Elrendelték, hogy amennyiben Fried Dávid rendezi tartozását, a nánási kocsmák az elkövetkező három évre is az ő bérletében maradnak. 41 De Hajdúnánás sem volt mindig ilyen engedékeny és beletörődő. Az új árendális időszak megkezdése után még fél év sem telt el, amikor január elején feljelentették Fried Dávidot, hogy nem tartja be a bérleti szerződés feltételeit. A vádpontok szerint nem tartott magyar kocsmárost, rossz minőségű italokat mért, valamint a vendégfogadó egy részét nem megengedett módon használta, mivel ott a saját hasznára sókimérést folytatott. Hajdúnánás vezetése ekkor már szokatlan eréllyel lépett fel a vagyonos árendátorral szemben. Szigorú figyelmeztetésben részesítették, és elrendelték, hogy a bérlő az előírások szerint tartson magyar kocsmárosokat a csapszékekben, és jó italokat áruljon, különben a város kényszeríteni fogja a szerződés pontjainak betartására! A város hadnagyának pedig megparancsolták, hogy a csapszékek ellenőrzésére fokozottan fordítson figyelmet, a rossz minőségű italok hordóit pedig zúzassa be. A városi vendégfogadóban történő sókimérést is megtiltották. 42 Ez azonban nem jelentett akadályt 1830-ban, amikor Fried Dávid a következő három évre kívánta kibérelni a hajdúnánási kocsmákat. A zsidó üzletember neve ekkorra már egybeforrt a város csapszékeinek üzemeltetésével. A harminc éve ezen a területen működő Fried Dávidot saját bevallása szerint is már mindenfelé csak úgy ismerik, mint a nánási kocsmák árendátorát. Összességében a város is meg lehetett vele elégedve, mert ekkor már más kocsmabérlő-jelölt neve fel sem merült. Így tehát hozzájárultak ahhoz, hogy továbbra is ő bérelje a város összes csapszékét, mert a kocsmákat a Nemes Közösség összesen kiadni arányosabbnak tekinti, mint több árendátorral bajoskodni. 41 HBML.HbFl. V.A. 301/a 12.k. 720.o. 227.sz. 42 A hadnagy felügyelte a csapszékeket. Különösen a méretett italok minőségére, és a mérőedényekre figyelt oda, ugyanis a nem szabályos méretű mérőedényekkel gyakori volt a viszszaélés. HBML.HbFl. V.A. 301/a 12.k. 788.o.31.sz.

19 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 147 Hajdúnánás vezetése, ha már az engedély nélküli italmérésekkel nem tudott mit kezdeni, igyekezett javítani az árenda feltételein, hogy elejét vegye a bérlő állandó panaszainak. Két új kocsma felállításáról határoztak, az egyiket a dorogi, a másikat a polgári út mellett akarták létrehozni, a Morgó csapszékhez pedig egy állás építését határozták el. 43 Fried Dávid 1832-es panasza szerint azonban ezekből a tervekből nem lett semmi, a kitört kolerajárvány miatt pedig a borok szállítása és a csapszékek forgalma jelentősen visszaesett. Mivel ő az árendális összeget úgy fogadta el, hogy a két új kocsma hasznaira is számíthat, ráadásul a járvány okozta forgalomkiesésre sem lehetett előre számítani, így a veszteségei meghaladják az elfogadható mértéket. Az árendátor más városok példájára hivatkozva kifejtette, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel mindenütt elengedték a bérleti díjak egy részét. Kárai enyhítésére az árendális summa legalább egy részének elengedését kérte ő is, vagy pedig a bérlet meghosszabbítását szerette volna elérni, hogy a veszteségeit ki tudja gazdálkodni. A város méltányolta a kérést. A folyó évi árenda díjaként még az eredetileg megállapított 2000 Ft-os összeget kellett fizetnie, a bérletet azonban további hat évre meghosszabbították számára. Ekkor már csökkentett díjat, 1800 Ft-ot volt köteles fizetni. 44 A hajdúnánási zsidóság gazdasági szerepe természetesen nem merült ki a kocsmák, mészárszékek és boltok működtetésében. Fried Dávid tevékenységi körének újabb területre való kiterjesztését jelezte az, hogy 1830 májusában a város hat esztendőre bérbe adta neki a heti és országos vásárok működtetési jogát. Ezért a jogért évente száz ezüst forintot kellett fizetnie a városnak. 45 Szintén Fried Dávid nevéhez fűződik egy újabb üzleti tevékenység beindításának kísérlete Hajdúnánáson. A befolyásos árendátor a lánya és a veje számára szeretett volna saját üzletet szerezni 1821-ben. Ennek érdekében kérte a várostól az üresen álló borbély ház bérbeadását. A magisztrátus a kérést azonban elutasította. Indoklásuk szerint a borbélyi tevékenységet kellőképpen szabályozni nem lehet, ezért ez árendába nem adható. 46 A hajdúnánási zsidóság féltékenyen őrizte nehezen megszerzett gazdasági pozícióit. Egymással is összeütközésbe kerültek, ha valamelyikük veszélyeztette a másik üzleti érdekeit, de a kívülről jövő vetélytársakat különösen nehezen viselték, és igyekeztek ellenük minden lehetséges alkalommal fellépni ben tett feljelentést a városnál az ekkor éppen Hajdúnánás egyik boltját árendáló Ellbogen Mózes, aki a házaló tótok elszaporodására kívánta felhívni a figyelmet. A házaló kereskedést, amely körülbelül ötven évvel azelőtt még a zsidóság legfontosabb megélhetési forrása volt, ekkoriban már tótok gyakorolták. A Nánásra rendszeresen járó vándorárusok száma már megközelítette az ötven főt. Ellbogen szerint ezek tevékenysége az ő boltjának komoly károkat okoz, ezért kérte ezen kártékony embereket megzaboláztatni. 43 HBML.HbFl. V.A. 301/a 13.k. 174.o. 95.sz. 44 HBML.HbFl. V.A. 301/a 13.k. 646.o. 503.sz. 45 Ennek a regálénak árendába adásáról régebben nem esett szó a város iratai között. Valószínű, hogy a vásárok tartását 1830 előtt maga a város intézte. HBML.HbFl. V.A. 301/a 13.k. 182.o.108.sz. 46 HBML.HbFl. V.A. 301/a 11.k. 463.o.358.sz.

20 148 Husvéth András: A zsidóság gazdasági és társadalmi szerepe A város azonban Ellbogen Mózes üzleti nehézségeit az árendátor magánügyének tekintette. Mivel ő még csak rövid ideje volt az árenda birtokában, a tótok pedig már hosszú évek óta űzték Nánáson a házaló kereskedést, ezért a dologban semmi újdonság nem volt, erre számítania kellett, amikor indult a bolt árendájának licitjén. A házalás különben is teljesen szabályos és megengedett tevékenység volt, Hajdúnánás vezetői semmi okot nem láttak ennek a tiltására. 47 A tekintélyes árendátor, Fried Dávid az 1820-as évek végére érte el sikerei csúcsát. Az alulról induló zsidó ekkor Hajdúnánás egyik leggazdagabb embere, a városi regálék nagy részének bérlője, a város gazdasági életének egyik motorja, a magisztrátus egyre inkább tisztelt partnere volt. De nemcsak a gazdasági életben betöltött súlya miatt volt megkerülhetetlen tényező. A hajdúnánási zsidóság életében játszott társadalmi szerepe is a város fontos emberévé tette. Vitathatatlanul ő volt a nánási zsidóság első embere, őt tekintették vezetőjüknek, ő járt el hitsorsosai érdekében a város vezetőinél. Őt tekintette partnernek a Hajdúkerület vezetése is, akik a megyei zsidóság vezetőjeként tekintettek rá. Fried Dávidot 1827-ben említik először úgy, mint a megyei zsidók bíráját. Ekkor egy kerületi döntést követően parancsolták meg neki, mint a zsidók vezetőjének, hogy szedje be az elmaradt türelmi adót. Fried Dávid teljesítette a kérést. Leírása szerint a zsidóság adóját ő mindig a kerületi főkapitánynak szokta befizetni. Most azért nem fizette be, mert a főkapitány az országgyűlésen tartózkodott, de ígéretet tett, hogy amint visszajön, az elmaradt összeget azonnal leszállítja neki. Fried Dávid természetesen zsidóbírói tisztségéből is megpróbált a maga számára valamilyen hasznot kicsikarni. Ugyanebben az évben kérvényt adott be a Hajdúkerülethez, melyben adómentességet szeretett volna elérni a maga számára, közéleti funkciójára való hivatkozással, de a kérését elutasították. 48 A hajdúnánási zsidók túlnyomórészt kisipari tevékenységgel és kereskedelemmel foglalkoztak, mint általában a korabeli magyar zsidóság. Hajdúnánáson azonban megfigyelhető, hogy a zsidók egyéb üzleti érdekeltségeik mellett mezőgazdasági tevékenységgel, elsősorban állattenyésztéssel is foglalkoztak. A marhatenyésztéssel a kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan kezdtek el foglalkozni a nánási zsidók. Kezdetben csak a mészárszékbérlők foglalkoztak ezzel, később azonban fokozatosan emelkedett az üzlet nagyságrendje decemberében került Hajdúnánás tanácsa elé az ügy, melyben a város pásztorai jelentették, hogy télre haza kívánják hajtani az állatállományt a legelőkről, ezért kérik közhírré tenni, hogy a gazdáknak a legeltetési díjat ekkor kell nekik befizetni. Egyúttal megkérdezték, hogy a város határában legeltetett, zsidók tulajdonában levő marhákért mennyi pénzt kell kérniük. A városi hatóságokban ekkor tudatosult, hogy a nánási zsidóság is nagy számban tart jószágot a határon, de ezért eddig nem kértek tőlük semmit. Most gyorsan elrendelték, hogy a pásztorok bérének kifizetése tekintetében nem kell különbséget tenni magyar és zsidó között, azaz ugyanannyit kell fizetnie a gulyásoknak a zsidóknak is, mint bárki másnak. De mivel a nánási zsidóknak birtokaik nincsenek, 47 HBML.HbFl. V.A. 301/a 12.k. 765.o.337.sz. 48 HBML.HbFl. V.A. 301/a 12.k. 659.o.68.sz. és 713.o.211.sz.

NYÍREGYHÁZA MEZŐVÁROS GAZDÁLKODÁSA 1

NYÍREGYHÁZA MEZŐVÁROS GAZDÁLKODÁSA 1 kujhusiié Mecsei Fva NYÍREGYHÁZA MEZŐVÁROS GAZDÁLKODÁSA 1 A XVIII. század végén Szabolcs vármegye települései között szabad királyi város nem, mezőváros is alig egy tucatnyi volt. A megye közepén elterülő,

Részletesebben

Földtulajdon és földhasználat az örökváltság után

Földtulajdon és földhasználat az örökváltság után HÁRSFALVI PÉTER: Földtulajdon és földhasználat Nyíregyházán az örökváltság után Történeti irodalmunkban keveset olvashatunk arról, hogyan alakult a földtulajdon és földhasználat azokban a helységekben,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA Történeti áttekintés Manapság az tekinthetô zsidónak, aki vallása és etnikuma szerint is az adott népcsoporthoz tartozik. A kora középkori Magyarországon azonban a zsidónak

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT SZÁNTÓ JUDIT

SZAKDOLGOZAT SZÁNTÓ JUDIT SZAKDOLGOZAT SZÁNTÓ JUDIT 2007. PIRAMISJÁTÉK VAGY MULTI LEVEL MARKETING? SZÁNTÓ JUDIT JOGÁSZ SZAK NAPPALI TAGOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK Történeti Áttekintés...4 Pilótajáték Magyarországon...6 Magyarországi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata

SZAKDOLGOZAT. Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata SZAKDOLGOZAT Gagybátor, Ináncs és Onga községek kilenc kérdőpontos paraszti vallomásainak vizsgálata Készítette: Hadházi Orsolya BT-508t Konzulens: Dr. Horváth Zita, egyetemi adjunktus, Magyar Középkori,

Részletesebben

az emberi jogok európai bíróságának ÍtÉleteibó l

az emberi jogok európai bíróságának ÍtÉleteibó l az emberi jogok európai bíróságának ÍtÉleteibó l az egyezmény 3. cikke a kínzás És embertelen, megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma M.Y.H. és mások Svédország elleni ügye 1 Az ügy körülményei. M.Y.H,

Részletesebben

Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1

Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1 Kiss Bernadett (ELTE ÁJK, konzulens: Dr. Völgyesi Levente egyetemi tanársegéd): A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei 1 A somlói szőlészet és borászat jelenlétének korai emlékei A

Részletesebben

ÚJJÁÉPÍTÉS A BEREGBEN

ÚJJÁÉPÍTÉS A BEREGBEN ÚJJÁÉPÍTÉS A BEREGBEN ELÕSZÓ Ez az összeállítás korántsem ad teljes képet a 2001-i beregi árvízrõl és az azt követõ helyreállításról. A munkákban résztvevõkkel készített néhány beszélgetés mégis alkalmas

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Szóljatok, ha szólni kell... most a hitelkárosultakért!!! 309. szám A TARTALOMBÓL Lesz-e még a nemzet olyan, hogy halált nem érdemel?... 4 az öntudatos magyar polgár lapja Kormányt buktathat a devizahitel...

Részletesebben

FEHÉR FÜZET 2001 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda beszámolója

FEHÉR FÜZET 2001 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda beszámolója FEHÉR FÜZET 2001 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda beszámolója Felelôs szerkesztô és kiadó: DR. FURMANN IMRE Esetleírások: DR. BIHARY LÁSZLÓ DR. BODROGI BEA IVÁNYI KLÁRA DR. MUHI ERIKA Olvasószerkesztô:

Részletesebben

Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni?

Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni? Civilnek lenni egyenlő más szemlélettel rendelkezni? Mára a Károly körút Andrássy út Erzsébet körút Rákóczi út által határolt terület egy sorsára hagyott, sokszor üres és lehangoló, vajúdó városrésszé

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 25-i rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 25-i rendkívüli ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 25-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály

Részletesebben

B E Z E R É D J P Á L. az újkori ORSZÁGOS SELYEMTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉG. megalapítója

B E Z E R É D J P Á L. az újkori ORSZÁGOS SELYEMTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉG. megalapítója B E Z E R É D J P Á L az újkori ORSZÁGOS SELYEMTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉG megalapítója 1880 1918 A SELYEMTENYÉSZTÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON ( 1 ) A feljegyzések szerint a kínaiak ismerték fel először a selyemhernyó

Részletesebben

Jogosulatlan díjemelés miatt évente milliókat tehetnek zsebre a time share apartmanok üzemeltetői

Jogosulatlan díjemelés miatt évente milliókat tehetnek zsebre a time share apartmanok üzemeltetői Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 8. hét Olcsó húsnak híg a leve Nem maradtak le a januári akciózásról a szállásközvetítésre szakosodott internetes kuponoldalak sem. Az árérzékeny fogyasztók

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-19/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Jogsértések fekete könyve

Jogsértések fekete könyve Dr. Schnider Marianna: Jogsértések fekete könyve (77 jogeset) 2 Készült az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1068 Budapest, Benczúr u. 41. Tel.: 321-5262,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal, VI.

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT Tartalom Szerkesztői köszöntő... 2 TANULMÁNYOK... 3 Gortva János: Bevonulás, hadikölcsön és jótékonyság Pásztón az első világháború időszakában... 3 Mészáros Ádám: Romhány lakosainak élete az első világháború

Részletesebben

menekültek a migrációs stratégiában

menekültek a migrációs stratégiában menekültek a migrációs stratégiában kerekasztal-beszélgetés A Fundamentum az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetével közösen 2013. április 9-én kerekasztal-beszélgetést szervezett

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ 2014

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ 2014 KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ 2014-1 - K Ö Z G YŰ Y L É S BEMUTATKOZÁS 2014. május 10. Az egyesületet WWM lizing névvel 1996.február 12.-én alapították meg. Az egyesület mai neve: 2004. 03.25.-től. A Fővárosi Bíróságon

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN. A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN. A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A NEKI ÜGYEINEK TÜKRÉBEN B E V E Z E T É S A tanulmány szerzõi: IVÁNYI KLÁRA és DR. UDVARI MÁRTON Az önkormányzat részérõl elkövetett hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 5 1. ED... 5 2. RA... 11 3. SZR... 16 4. KU (ZR, GYK)... 19 5. ZG... 21 6. ZR... 24 Összegzés... 27

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 5 1. ED... 5 2. RA... 11 3. SZR... 16 4. KU (ZR, GYK)... 19 5. ZG... 21 6. ZR... 24 Összegzés... 27 1 2 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. ED... 5 2. RA... 11 3. SZR... 16 4. KU (ZR, GYK)... 19 5. ZG... 21 6. ZR... 24 Összegzés... 27 4 Bevezetés A következő fejezet a hat település önkormányzatainál

Részletesebben

A tavaszvárás ünnepe

A tavaszvárás ünnepe XXIV. évfolyam, 4. szám 2012. április Fő az egészség! 14. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA 2014. 2. számú FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Leányfalu, 2014.05.31. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. Az új

Részletesebben