A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre."

Átírás

1 lódniezővásfhdy, jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun , t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári cs. kir. ktoni prncsnokság hdbíztosságnk mi npon vett átirt szerint, z i t t m ű k ö d ő ktoni bizottság c s k s z b d g b o n vételeket köthet. Ebbőt folyólg értesiti tnács lkosságot rról, f e l e s l e g e s b u z, r o z s, árp ós z b kzletek ö s s z e í r á s á t z o k n k z állmhtlom r é s z é r e vló lefogllását h tóság külön f o g j eszközölni, erről nnk idején hir detményt fog kíbocsájtni. Hmvsárhely th. város tnácsánk 1915 évi jnuár hó 18-án trtott üléből, A városi tnács. f 1 tti btáron Bteplií i oroszok. Beszterce, I Bél. EIőf&etísi ár ielyfen égt évre 10 K félévre 5 K Vidékre negyedévre 5 K. Nyílttér petit sor 80 fillér. kozákok sebesült/elnkei megölik brbár mádon megcsonkítják, bár Ig, re guláris orosz cspitok eddig nem követettek el ilyen gságot. A z utóbbi npokbn időjárás végre jvul, gyengén fgy utk válnk. hsználhtókká A páp ejr Róm, ismét jnuár 17. A Neue Freie Pressé-nek H / r meglátogtt besülteket. A páp A np tegnp Mrt-kórházbn lévő se jelentik R ó m á b ó l : Snt megjelenekor könnyű sebesültek z o k betegek, k i k z ágybn fel tudtk ülni. kezüket imár kulcsolták öszsze. I z g l m u k oly n g y volt, h o g y páp szeretetteljes kérdeire lig tudtk válszolni néhány szót kiejteni. A páp félór h o s s z t idő zött körükben. A m i k o r eltávozott, ilyen kiáltások h n g z o t t k : Éljen Benedek páp i A páp v i s s z f o r d u l t áldását d t kórházbn levőkre. jnuár 17. A bukovini orosz csptok p r n c s n o k m Pozsoricáb érkezett, jkobéni előtt tökéletesen változtln helyzet. Otí, miután z elmúlt három np ltt többszőr megismételt erőteljes ellensé- gos támdás mi védet pozíciónk előtt elerőtienedetten morzsolódott szét, m ismét n y u g l o m váltott fel h r c i zjt. Az ellenség tevékenysége csupán előőrsi esete ptákbn merült k i. Kirlibbánál Bukovin zki rzéből Seletinen át előrenyomult orosz sereg tétlenül vesztegel, A kemény téli idő álln dó hvás vdregényes lnná tette közlekedt, hegyek ugy kőzött minden bizonyt csptrno/duioí A kárpáti Berlin, jnuár 15. A Berliner Tgebltt mi számábn Age Mdeíung-nk következő Sátorljújhelyről keltezett távirtát közli: Kétségtelenül bebizonyul, z o r o s z o k K á r pátok mögött n g y cspttömegeket v o n t k össze. A lkosság teljesen nyugodt bizlomml tekint események fejlőde elé. Az oroszoknk nincs vlmi könnyű dolguk Glíciábn. Hír szerint ismét pusztít közöttük koler, mí vlószínűleg. eddigi szoktln esős enyhe időjárásnk tuljdonithtó. A K á r p á t o k innenső rzén járványos betegségek csk szórványosn fordulnk elő, H orosz foglyok felszereleiből következtetni lehet, ugy mí csptink vlósággl fényesen vnnk felszerelve téli hdjártr, eredeti feltev, oroszok egy téli hdjártbn jobbn fognk érvényesülni, mint mí, ed digi tpsztlások szerint megdől. Azt jelentemet, oroszoknk nincs kedvük további hrcr, külömböző helyekről érkező ujbb fogolyszállítmányok megerősítik. Almi csk lklom vn megdhssák Kutyhust esznek- oroszok. A Kárpátokb betolkodott muszkhordáknk kegyetlenül r o s s z lehet sorsuk. H o g y z t y u s k ktonái mily b o r z l m s nélkülözek között él hetnek, r r nézve jellemző z, h o g y c s p t i n k föltétlen bizonyossággl állpították m e g, m i s z e r i n t orosz ktonák- flvk kutyáit dossák, leölik, megnyúzzák nnk vl élnek. összefog húsá A z o r o s z o k koszíolősőnk ezt kétségbeesett voltát bizonyítj z u t k o n tlálhtó, r e n g e t e g kutybőr s z o n flvk lkóink elbeszéle, h o n n n már muszkák k i t k r o d t k már., óriási nehézségekbe ütközik. rr, npilp. Felelői szerkesztő lptnljdonos Koisotíi-tér. T e l e f o n t 8 7. rjyes uáín ár 2 fillér, vsárnp pici npokon 4 fillér. p o l i t i k i mgukt, megtesszik, hcsk nem kell ttól trtníok, sját bjtársik hlomr lövik őket. Mind t mondják: megígérték nekünk, újévre otthon leszünk. Mí csk rr esküdtünk meg, J9J4-ben teljesítünk hűségesen szolgáltot, uj évre nem tet tünk esküt. A hrcvonlbn csk ritkán látni orosz tiszteket, ők többnyíre hátul trtózkodnk revolverrel kezükben, megkdályozzák legénységet visszvonulásbn. A z t beszélik, s már ismételten jegyzőkönyvbe is vették, í O r o s félbomért, Budpest székesfővárosról m i ngy n p o k története r n y belük kel fogj följegyezni, áldozt kzségével z egz országot b e rgyogó példát muttott. E z t kell följegyezni Vörös Félholddl k p c s o l t o s n i s, m e l y e k n e m e s cél j i r : török fegyvertárs ink sebesültjeinek meg mentére felápolás r decemberi közgyűlé sén koronát s z v z o t t m e g B u d p e s t kö zönsége. A főváros törvényh tósági közgyűle z o n b n n e m érte b e s z l, m g dko zott, h n e m, mindenkit dkozásr hivdő, föiemeüöen lelkes felhívást intézett Mgyr o r s z á g ö s s z s törvényh tóságihoz támogs sák Vörös Félholdt. Bárczy István fővárosnk ezt kettős kcióját megtoldott még egy h r m d i k lépsel, m e n n y i ben mint városok szövetségének elnöke, személyes felhívásbn kér te m e g c s ország összes polgár mestereit, buzdítsák dko z á s r m g u k közönsé gét gyűjtsenek e s e t - Lpunk mi szám 6 oldl. mguk is dományo k t z értünk i s vérző ottomőn hősök szenvedeinek enyhítére. E svájci frnci lp Züricből írják : A. L S e m i n e Liítérire" cimü genfi régi te kintélyes f r n c i nevü egyik leg utóbbi számábn H e n r i S e n s i n e monrchiáról i r v, következően jellemez bennünket: A m o n r c h i lelkének másik fele m g y r. E z különös nemzet, mely ezer s néhány esztendővel jött Ázsi belsejéből, m o n g o l ere detű. M mgyrság civilizá ció igen m g s fokán áll s z e r e p e kettős állm bn jóvl ngyobb, mint m i számbeli rány s z e rint megilletné. Azonbn, mint görögök története muttj egy nép jelentősége n e m feltétlenül függ számokbn rejlő h t l m k tól. A mgyrok feltűnő i n t e l l i g e n s e k, bátrk, k i trtók s m m á r ngy kultúrát h l m o z t k f e l. A történelemben élni krásukkl, szbdságért vló küzdelmeikké'

2 i9\5, jnuáf 19. VÁSÁRHELYI R E G G E M Ú J S Á G legszebb példáját dták energi ájuknk bátorságuknk. A m g y r lelket könnyű e l e m e z n i : m i n denekfölött m g y r. A mgyrok ptriotizmus tisztán m g y r, mint kultúrájuk i s z. A X V I I - i k százd ót folytonosn kűzdeniök kellett A u s z t r i elnyomó b e o l vsztó szándáki ellen c s k l $ b e n végtelen küzdelmek után tudták kiküzdeni önkor mányztukt. A hosszú megpró bálttások, hosszú h r c o k s z bdságért ntipátiát termettek népben svrzgelbek" iránt. H o g y v n k k o r mégis, m g y r o k legtökéletesebben egyek m z osztrákokkl s mint egy test lélek h r c o l n k délen zkon? A m közössé lett g o n doltokon felül m g y r o k t n y i l ván engesztelhetlen gyűlöletük s r kntyúzz: z orosz-gyülölet, A z osztrákoknk tlán megbocsát htják negyvennyolct, z oro szoknk soh. A m g y r o k legjobb támszi monrchiánk. A m g y r fjt legtöké letesebben megbízhtó k t o n s mellett pártl nul brvúros. A z óvónőképezdei,3 ir Vöröskereszt Kor háznk dkoztk: s özv. Grosstnn Adolfné 10 koron, Simon János (Dmjnich-u. 42) 1 k o ron, Springer Gáspár 10 koron, Kóny lstvánné (Szoboszli-u. 5) 1 pár posztó czipő, 2 pár hrisny, Bánfi Ferencné (Puszt 2561) 2 kis tollpárn 1 1 huzttl, 5 lsóndrág, Rostás lstvánné (Dru-u. 7) 2 ngy tollpárn 2 huzttl, Fejes Ljosné (Gr. Bercsényi-u. 3) 6 liter tej, Szilágyi Albert (Királyszék-u. 18) 4 kg. szppn, Özv. Bkos lstvánné (Csik-u. 13.) 2 lepe dő, 4 kötöző ruh, 2 kenyér ruh, J u hász Ngy János 1 kosár perec, Ke néz András (Jóki-u. 26) 1 kenyér, Özv. Kun Sándorné (Dáni-u. 5) 2 kis párn, 4 huzttl, 6 zsebkendő, 25 tojás, Kristó Sándorné (Érsek-u. 12) 1 sonk k o l bász szlonn, Pálinkás Judíth (Pálfi-u. 35) 1 ngy párn, 2 huzttl, 1 lepedő, 3 kötöző ruh, F. Tóth Imre (Jóki u. 62) 1 éjjeli szekrény, l f j. Elek Sán dor neje Berecki Juliánná Kluzál utc 19) két t o l l párn, négy huzttl, 4 lábrvló, 1 lepedő, 1 zsebkendő, 1 szilke lekvár, 1 ngy lábs, 1 veidlíng, 1 csomó levestzt, Elek Pál (Ferenc József sugár-ut 27) 7 d r b. férfi I n g 40 drb. tojás, Vincze Juliánná (Ferenc József sugár-ut 27) 6 zsebkendő, Kr dos János (Simonyi-utc 6 sz.) 1 ürszék kölcsön, özv. Hegedűs Sámuelné (Kistóprt utc 14) 1 ppln, 2 huzttl, 1 párn 2 huzttl, 2 pohárruh, 3 kony h ruh, 8 drb. knál, 6 pár evőesz köz, 1 szlmsák töltve, Özv. Pásztor Józsefné (Kluzál-u. 31) 3 kis párn. 3 huzttl, 1 kötöző ruh, Ozv, Kiss Gyuláné (Kluzál-u. 31) 1 brosz, 3 törül köző, Kiss Bél I I gimn. tnuló olvs mányok ktonáknk, Mzáros Pálné (Szent István-u.) 6 k g. zsír. Arny Jó zsefné (Mártély) 5 liter tej, Molnár Já nos (Mártély) 6 liter tej, 2 liter bb, 1 drb. szppn, Török Ljosné (Mártély) 4 liter tej, Mczelk Jánosné (Kutsi ut 26) kétszer 10 liter tej, Lbostyán Gáspár neje (Gorzs-Kopács 492) 130 drb. túrós lepény, ktonák v sárnpi ebédjéhez, 1 kenyér, 2 knt tej, 1 zsák krumpli, 15 drb. sülttök, 200 drb. czigrett, egy seprű, Elek Já nosné (Réz-u. 2) 1 tolls párn, 2 h u zttl, egy ppln, 1 huzttl, Kovács Péterné (Réz-u. 5) 1 kis tolls párn, 2 huzttl, 2 drb. kötöző ruh, 2 kiló szlonn, 2 kiló szppn, 10 tojás, Ngy lmréné (Réz-u. 4) 2 kis - t o l l s párn 1 1 huzttl, 1 csomó kötöző ruh, 2 lábrvló. Immár 135 sebesült beteg ápolt kton számár z élelem-nemü dományokt s kórház tovább fejleszte végett párn fehér nemű dományokt kéri, f e n t l e k e t hálásn köszöni kórház v e z e t ő s é g e : ö z v. C z u k o r Mártonné, K u n Béláné. fi íőgfnrdzíini ref. kórház rzére dományoztk: Szász Károlyné ivén: özv. Molnár lstvánné, (Mlom-u.) 1 ngy párn 2 huzttl, 2 lepedő, 1 szlmsák, özv. Molnár Péterné. (Dmjnich-u.) 1 ing, 1 lábrvló, kötöző ruhák. Rózs Bálint, (Mihály-u,) 1 hosszú sztl, 2 hosszú pd (kölcsön) Miskolczi Sár, (Mihály-u) 1 kis párn. 2 huzttl (kölcsön) 1 lepe dő, 1 törülköző, 2 zsebkendő, id. Csáky Ferenczné (Bocsky-u.) 1 ágyf, 1 töl tött szlmsák, 1 ngy párn, 1 kis párn, 1 ppln 2-2 huzttl, 2 lepedő 4 fél klg. szlonn, 4 l t. bb. 3 l t. zsir. 15 k l g. krumpli, Csáky Juliánná, (Bocsky-u.) 1 ngy üveg befőtt, Mérges Ljosné (Zsoldos-u.) 2 tó párn 2-2 huzttl, 6 ü. prdicsom, r fázék zsir. fieller Ignác (Andrássy-u.) 100 tányér, 50 k, 50 vill, 50 knál, Szenti Já nosné, (Szőllő-u.) 1 ngy párn, 1 kis párn, 2-2 huzttl (kölcsön) 4 ü. p rdicsom, 1 kenyér. Juhász Ferencz, (Verbőcy-u.) 1 mángorló, Müller Nin (Dmjnich-u.) 3 klg. rizs, 1 ngy csm. gyuf. Kenéz Ljos (Gr. Bercsényi-u.) 2 kis párn l - l huzttl, 1 ing, özv. Tár kány Sz. Józsefné (Könyves-u.) 1 ngy párn 2 huzttl, kötözőruhák. Jkó Józsefné (Kálly-u.) 2 ngy párn, 2 kis párn 2-2 huzttl, (kölcsön) 5 klg. tr hony. Frnki Sámuelné (Kálly-u.) 1 ngy mosóteknyő, 1 zsiros bödön, (köl csön) Szbó lstvánné (Szegvári-u.) 2 ngy párn, 2-2 huzttl, 4 lepedő, 2 drb. törülköző (gondozássl) 1 ngy ü. töltött pprik, 1 ü. ecetes ubork, 1 füzér pprik, 1 sjt, 25 tojás, 1 fürdő kád, 1 rézüst (kölcsön) Kerekes L josné (Hunydy-u.) 1 ngy párn 2 h u zttl, 1 zsebkendő, Kristó Ferencné, (Róny-u.) 2 ngy párn l - l huzttl, 1 ppln, 2 huzttl, 1 szlmsák töltve, 1 lepedő, 1 párn tkró, 5 klg. bb, 5 klg. borsó, 5 k l g trhony, Tóth Ferenc né (Szegvári-u.) 2 ngy párn, 2-2 h u zttl, 1 szlmsák töltve, Medgyszi Pál, (Mihály-u.) 1 kenyér. 1 d r b. sz lonn, Deusch Fülöpné 4 drb. zsebken dő, Tószegi Eszter 5 drb. szppn, 3 klg. dió, 1 k l g. 25 dek mák. Deák Péter 1 ngy párn, 1 kis párn 2-2 huzttl, 1 lepedő, Juhsír* Péter 3 l t. tej, 4 k l g turó, 2 l t. tejfel, levestzt, Gregus Bálintné 2 párn 2-2 huzttl, 1 ppln 1 huzttl, 1 lepedő, 1 szl msák töltve, Ngy Krdos lmréné 2 ngy párn, 2 kis párn, 2-2 huzttl, 2 lepedő, 6 zsebkendő, 1 ing, Ttár l m réné 1 ngy párn 2 huzttl. Ptkós József neje 1 párn, 1 ppln 2-2 huzttl, 2 lepedő, 2 ing, 2 lábrvló, 4 törülköző, 5 zsebkendő, (ujk mind) 1 ágyf, Weisz Mihályné 5 l t. r u m, 5 üveg cognc. A n e m e s szivfi dományokt há lásn kőszni további dományo k t kér fögymnázíumi kórház v e zetősége: P p p lmréné özv. T c m s káné N y i z s n y y A r o k. löi H 1 Ugy is értesültünk, búzát 82 százlékr kell hdsereg rzére k i örölni. Nem kételkedünk bbn, ezt m i mlmink is meg tudják tenni de ngy kérd, tudnk-e olyn árkt szbni, m i n t csk félig-meddig házikezelben levő Bch-mlom t u d. Megfordul dolog jóindulton is. De, ebből mennyi vn mlm ink közönségünk iránt, t nem t u d htjuk. Az idő fogj ezt csk megmu ttni. Vlószínű, vásárhelyi őrl ből semmi sem lesz, hiszen már viszik rekvirált búzát, árpát. H pedig t egyszer elviszik, vissz nem hozzák megőrölni. A közönség diktálj be jól, hány csládot kell trtni búzkzletből s kkor lesz őrölni vló még elég vá sárhelyi mlmoknk i s. Vdházsok segélye. Sígy r é m ü l e t. C s l á d o k éhínség előtt. S e g i t n i k e l l mielőtt ktsztrófát érünk. Erkölcsi nemzeti szempontból n e m k r j u k bírálás tárgyává tenni t z intézkedt, vdhá zsságbn élők csládtgji m á r folyó hónpbn s e m k p n k s e gélyt. E b b e l i álláspontunkt e d o l o g g l fogllkozv különben i s k i fejezre juttttuk. Most z emberi szempontok l e begnek s z e m e i n k előtt, m i k o r e kétségbeejtő állpot tetét sürgetjük. megszün Bárm ennyire ne legyen i s helyes, százávl élnek nálunk e m b e r e k vdházsságbn, mégse lehet ezért hibért kt, árttln büntetni, m csldo gyermekeket Mint felhőtlen égből villám, u g y cspott l e s o k szegény segélyes csládr z felsőbb utsításr kzült polgármesteri intézked, már folyó h v i segélyeket sem kell kidni oknk, kik n e m tudják i g z o l n i törvényes h á zsságukt Száz m e g száz cslád u g y o s z tott b e z életét h o g y erre h r coló férje, cslád kenyérkeresője után járó segélyre számított. Szá mított erre egzen ddig, mig városházán el nem vet ték tőle könyvet üres kézzel ki nem küldték. Ebből pénzből éppen e z e k szegény csládok n e m gyűjtöttek tökét h n e m felélték egyik segély kpástól másikig. S most, mi kor segélyért mentele, már tél iesen pénz élelem nélküli voltk legtöbben bizton számítottk rr, ki dndó segélyből kenyeret vesznek, otthon h gyott gyermekek testi szűkgégét véle kielégítsék,. És e h e Vásárheyli 2 is i f i i rokwálí bízt lyett üres kézzel, z z l kijelent sel kellett eltávozniuk, eddig A tnács'felterjszetére, melybe t is kérte, ktonság i estére l e fogllt búzát, árpát ne szegedi Bchmlomb őröltesse állm hnem vásárhelyi mlmokbn, i t t m lommunkások fogllkozttv legyenek leglább melléktermékül nyert kor p ittmrdjon álltok táplálásár, t válszolt m ugy kereskedelmi, m i n t honvédelmi miniszter, ezen óhjtás teljesíte ellen nincs kifogás, de ennek módj, m l m o k tegyenek jánltot z őrlre mennyiben jánltuk elfogdhtó, t figyelembe fogják venni. Mi ugy hllottuk, állm k toni őrlek céljár tekintélyes össze gért kivette szeged: Bch mlmot, mely Alföld egyik legngyobb legtökéletesebben felszerelt mlomj ott munkást is lklmott. Ezt üzemet tehát fogllkozttni kell. is jogtlnul szedték se gélyt, mit v i s s z v e s z n e k tőlük, illetve k i n e k gyermeke v n, h z törvénytelen I s. m i n d d d i g gyermeke rzére n e m k p s e gélyt, m i g jogtlnul felvett s e gély le n e m telik. Irtóztosnk k e l l n e v e z n i ezt z intézkedt, m e l y ellen vá rosi htóságnk kell első sor bn tenni, h nem krjuk megérni, éhenhlt gyer mekek megfgyott gyerme kek trkítsák háború szo morú képét. N e m z o k t látjuk m i most m i kor városi htóság sürgős segí tét hngsúlyozzuk, k i k c s k u g y n n e m érdemlik m e g s e gélyt h n e m okt szegény csládokt k i k n e m I s o k i n n k egzen, h o g y Ők vdházs ságbn voltk kénytelenek férjük k e l élni. E z e k férjei, levelek bizonyítjók szeretettel, férji hűséggel Ír nk itthon levő feleségeiknek, gyer mekeiknek, ezek ugy tekintik, n e k i k polgári törvények irás s p p eskető beszéde nélkül i s siri trtó hitvesei z o k szegény szonyok, k i k m o s t k i s törvény telen gyerekkel, mint egy koporsór borulnk, mert n e m tudják, teljes szerencsétlenségben m i t hoz holnp.,. E g y b i z o n y o s : Ezek férjek teljesítik h iránti kőtetess éget, ezek férjek feleségüknek ós gyerme küknek tekintik, klki itt segélyért jelentkeznek s ezek feleségek gyermekek kenyérkereső, lüket, pjukt vesztették hdbvonult férfibn, tehát ezeket nőket s j mekeket Is megillet állm támogtás. A d j n k módot e z e k n e k z b e r e k n e k s s z o n y o k n k, z állm egyházk tör szerint egybekelhessenek S»A egybe fognk kelni. A pereket intézzék e l sttáriális d o n enged)ék h z fő itthon, v g y vigyék s s z o n y o k t, h o g y ott jenek. K pedig e z n e m lehet, m e g módját, het kétségbe ejtő nyomor álló csládokon segíteni. Azt hisszük sszony gyermek 1000 férfi v n ebb d o l o g b n érdekelve, d e h v o l n e n n y i c s k tized rze, k k o r i s városi h ságr hármlik teljes tekintet^ s lehető legsürgőseb eljárjon minisztert bn, ott, hol ezt do. intézlk megment osládokt ktmsztrá, tél, ínségtől, t tél, hrcoló férfiéi elkeseredtől beestől,, Oőrgei M b o * A betegen fekvő G ö r g e y o dr. N g y Bél beteg egy csendes rjábn referált neki felvidéki menyekről s elmondt * ismét betörtek Mgyrországb, ki lehunyt szemmel pihent mikor orvos referáíás Ideért, szerre megmozdult, felkpt I szemeit áz orvosár szegezte l hirtelen ki krt voln kelni párnál zül, megszóllt. Minth lázi álo élne, ugy csendült meg hngj: A lovmt!... Megyek! Weiss flndor Krmester vezete ltt álló budpesti np i ott Vsárnp Bucsu-estélyt trt Központi \m helyiséflőfrf Kukoric szép egzséges vn eldó Pttffi Házbn, Tátártere-

3 VÁSÁRHELYI R E G G E L I Ú J S Á G jnuár e m b e r frnciák utóbbi vesztesége. Hivtlos távírt miniszterelnökségi sjtóosztálytól. A ngy német főhdiszállás j e l e n t i : Flndriábn mindkét rzről csk tüzér ségi hrcok folytk. Blngy m e l l e t t, Arrstól keletre egy ngy gyárépületeket r o b b n t o t tunk fel, mely lklomml néhány foglyot ej tettünk. Többi hrcvonlon változó hevesség gel folyó tüzérségi hrcokon, továbbá árok lüihrcok folyttásán kivül semmi lénye ges jelenteni vló nincs. A r g o n n o k b n kisebb elöhldást tettünk. Vihr eső úgyszól ván egz rcvonlon tevékenységet. gátolják hrci tkbn megszámláltunk embert meg nem sebesült fogoly volt Egzben véve frnci veszteség, h sebesültek létszámánk meghtározásánál tpsztlt szerinti egy négyhez rányt vesszük lpul, eltekintve betegktó'l októl hlottktól, kiket számb nem vettünk eltűntek emberre tehető. A mi összes veszteségeink ellenben ugynbbn időben ennek számnk negyedrzét sem érik fel. A keleti hdszintéren helyzet változt ln. Hódmezővásárhely v á r o s vonuljnk be, mert be nem vonulók ktonszökevé nyeknek fognk tekintetni s mint ilyenek IH90. X X I.t.-c 4. - értelmében szigorún fognk büntettetni. B e v o n u l n i t r t o z n k továbbá z o n évnél f i t l b b népfölke lők i s, k i k r e n d e s s o r h d i szolgáltukr b b n z időben hdköte les k o r elére előtt önként v o n u l t k b e. B e v o n u l n i n e m kötelesek : népfölkelői lényleges szolgált l ó l b i z o n y t l n időre f e l m e n t e t t népfölkelők; továbbá*ok. k i k vegyes, k t o n i, v g y honvéd felülvizsgált utján h d s e r e g, honvédség v g y csendőrség kötelékéből n n k idején elbocsájtttk, k i k enélfogv népfőikelők B] losztályáb t r t o z n k. M i n d e n bevonuló t r t o z i k m g á v l v i n n i m e l e g tkrót, m e l e g l s ő felső ruhákt (kötött u j j s t, mellényt, ndrágot esetleg téli kbátot] evőeszközt, evőcszét, hátizsákot, jó erős lábbelit 2 n p i élelmet. A teljes ruházt hsználtáért n p o n t 3 0 fillér, z élelemért n p o n t 1 k o r o n f o g megtéríttetni kincstár áltl, tkrók p e d i g becsáron m e g vétetnek, M i n d e n bevonuló népfőikelő i g z o l v á n y i könyvének felmuttás l p ján vsúton i n g y e n u t z i k, A k i n e k népfölkelői igolvány bármely o k b ó l birtokábn n i n c s, z ktonügyosztálynál kérhető i g z o l ó j e g y lpján u t z i k i n g y e n. A z i g z o l v á n y o k vsúti jegy-pénztárnál lebélyegezendők. Hődmező-Vásárhelyen jnuár 13. D r. Soós István főjegyző ktonügyi Körülbelől négy héttel ezelőtt közzétet tük e helyütt t áltlános támdásr vo ntkozó hdprncsot, melyet frnci fő prncsnok, kevsel frnci törvényhozó testületek összeille előtt decemberben k i bocsátott. Ellenségünknek n y u g t i hdszin téren regkisórelt ellentámdási, melyek erre megkezdődtek, semmiképen sem gátolták német hdvezetőséget bbn, rzéről célszerűnek tlált minden intézkedt végre hjtson, említett kísérletek ellenség számár egy helyen sem jártk eredménnyel, csptink Lbs'setől zki * Aisne folyó mentén Argonokbn igen kielégítő élőhldást tudtk felmuttni. Az ellenség vesz teségei ezen idő ltt következő v o l t : hlot től leglább 3. ktonogyosztályától VI. Behívás! prncs. A m. kir. honvédelmi m i n i s t e r törvényben bizlositotí j o g á n á l f o g v 305. eín számú rendeletével kként rendelkezt, évi fitlbb születű ktonilg kiképzett A) íosztátyu népföik&lők tényleges népfőikelői szol gáltr behivssnk. Ebből kifolyólg utsítom Hódmezővásárhely város területén tr tózkodó mindon 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 évben született A) loszíályu k t o n i l g kiképzett népfó'ikelre kötelezett összes egyéneket, k i k közöshdseregnél, hditengeré szelnél, honvédségnél vgy csendőrségnél p e d i g kár g y l o g ságnál, kár lovsságnál szolgáltk bármely okból, tehát kár be tegség kár szolgáltképtelenség okából, v g y m i n t létszámfelettiek sz bdságolttlk, vgy e/ideig még b e s e m h i v t t k, h o g y népfelkeli tényleges szolgáltr évi jnuár hó 20-án, reggel Bő rár Szegedre m. kir. népfőikelő hoz különbeni előállítás terhe mellett Prncsnokság nnál Inkább Kitüntetett 46~os bősök. A világháború krónikájánk rny könyvében fényes h d i t e t t e k k e l sze r e p e l n e k 46-osok, k i k önfeláldo zó hősiességgel, ellenség előtt tnúsított bátorságukkl, rjongó m gyr lelkűkkel ngy élelmességük kel kivívták nemcsk hdvezetőség nek, de mgánk Hdúrnk is legfelsőbbb elismerét. A Hdúr legfelsőbb elismeréről, J ó zsef k i r. h e r c e g i k g y l o g e z r e d prncsnokságához intézett sját kezével i r t következő lelkes le vélben értesít: Ktonák! Hős bjtársk! Büszkeség tölt el, midőn csodált rméltó hőstetteitek méltó jutlmát, melyet legkegyelmesebb Hdurnk küld nektek, hozzátok j u t t t o m. Akinek keblén ezen érmek rgyog nk, hős, ezer veszélyt megvetve, bátrn kockár tette életét, ért, legfelsőbb Uránk Hájánk szolgá ltot tegyen. A z hős, k i r e Király H büszkén b i z l o m m l t e k i n t, inert t u d j, sors biztos k e z e k b e v n t é v e! Hiszen t i intézitek most hánk sorsát jövőjét, Bjtár sk! Szívből üdvözöllek benneteket, k i k hősök jelvényét viseltek! Megingthtln bizlomml on szent t u dttl fordulok hozzátok, t i többi bjtársitokt is tovább rgyogó példádotokkl buzdítjátok, mígnem v é g l e g l e g y ő z z ü k g o n o s z ellenségünket mindegyitek viselendi legngyobb tisztesség ezen érmét, melyre déd unokák is áhittteljes bámulttl fognk tekinteni. Hősiességetek neveteket történelemnek dj át, melynek legn gyobb npjit éljük. Föl, szeretett bjtársk! Legyünk uj ngy tettekre kzen! Isten nevében le fogjuk törni kö zös ellenséget! J Ó Z S E F főherceg, s. k. " A 46-osok legénységének köréből következő vitézek hlántékát övezi legfelsőbb elismer koszorúj : Elsőosztályu vitézségi érdemren d e t k p t k : Zászlósok : Jkb Ernő 5. százd (Szeged), Tbéry Géz 5. sz. (hrctéren), Vámos Ernő 6. sz (Szibéri) Koczor Gyul 7. sz. (hrctéren); őr mesterek: Hullmnn Mihály (ezredtörzs nél), Lázár Mihály 8. sz. beteg, Bcsics Antl 7. sz. beteg; szkszvezetők: Turi János 5. sz. megh. Bélteky Ferenc 8. sz. (hrctéren); tizedes c. szkszvezezetők: Htvni János 8. sz. (hrctér), Sziráki György megh. Kovács József önkéntes sebesült; tizedes: Engedi A n tl 8. sz. megh. Mktn Sándor 8. sz. beteg; gylogosok: Bánffy Ferenc 5. sz. Gilicéi István 7. sz. Tripovics Smu 5. sz. hrctéren. Másodosztályú v i t é z s é g i érdemren d e t k p t k : Zászlósok : Vály Zoltán 6. százd, Báló Antl 6. százd, beteg, Ko elődó vács István 7. százd,. sebesült, Gerő Jenő 7. százd beteg. Őrmesterek: Csetneki Ljos 5. százd, Lázár Mihály 8. százd, beteg; ezredkürtös: Gombár Já nos m e g h l t ; szkszvezetők: Füvesy János 6. százd, elfogv, Fodor István 7 százd, megsebesült, Pp Rókus 6. százd beteg, Szukucsk Pál 8. százd, T u r i János 5. százd elesett. Tizedes c. szkszvezetők: Sziráki Gerő gépfegy verosztg, Molnár Sándor önkéntes 8. sz. hrctéren ; tizedes : Békis Pál 8. szá zd, megsebesült, Fekete János 8. szá zd, szkszvezetők: Kmir Mihály 5. százd, Lázár Ferenc önkéntes 7. százd beteg; tizedes: Fekete József 7. százd elesett, Krdos J. 7. százd megsebe sült, Domonkos János 7. százd, meg sebesült, Szilágyi Fodor 6. sz. elfogv, Kóki Sándor gépfegyverosztg, Kovács Adám gépfegyverosztg, elfogv. Komorni Bél 9. sz., Fekete Józset 7. százd elesett, Miksi János 7. sz. Biró Smu 5. sz. Vlucsenku 5. sz. Csuk László 5. sz. Komócsin Sándor 5. sz. elfogv: gylogosok: Bodri László 3. p. sz., L ktos Antl, Proni János IV. p. sz. Dicséretben r é s z e s ü l t e k : őrvezető: Szilágyi Ferenc 11. sz. százddobos: Fr ks Ill 12. sz. gylogos: Folner Péter 9. sz., Erdélyi Antl 5. sz. Ormódy 7. sz. Donk József 5. sz., Sörös István 6. sz. eltűnt, Kószó Ferenc 6. sz., Mrtonosy T. 6. sz. Pp István 6. sz., Aszt los Smu 6. sz. megsebesült, Blog A l bert 6. sz. megsebesült, Gréczi István 6. sz. Börcsök A. 8. sz. beteg. Brt Ljos 8. sz. Czbrk Mihály 8. sz. eltűnt, szkszvezetők: Fekete István 12. sz. Sisk Mrcel 10. tizedes c. szkszve zető: Grorán Péter 1 1. sz., örvezetők: Rki Mihály 9. sz. Hjbei István 11. sz. Bereczky Imre 3. p. sz. Csányi István 10. sz., Szbó Sándor 9. sz., gylogos, c. örvezetők: Grosz Sáudor 9. sz., Csá nyi Ferenc 10 sz. Dobó István 9. sz., Frks Imre 10, sz. J o k i t y Miklós 12. sz. Kéri Antl 12. sz., Szécsy Pál 12. sz., őrvezető: Mki III. Sándor Ellenségeink uj hdseregei. (Frnciországbn tizenhétéveseket sorozzák. Angli egy millió ktonáj.) M o r h t őrngy, B e r l i n e r T g e b l t t k t o n i szkírój n y u g t i keleti hrctereken következőkép i s m e r t e t i helyzetet. Külföldi k t o n i kritikusok u g y tüntetik f e l d o l g o t, m i n t h f r n c i offenzív különös célul tűz te v o l n k i német f r o n t egyikmásik szkszánk megtámdását. Én t h i s z e m, h o g y n n k f e l tétlenül rendkívül f o n t o s kérdnek eldönte, h o l l e g y e n n g y dicső t á m d á s, m o s t még n e m l e hetséges k i mégis m e g m o n d -

4 4. j. z c s k játszik szvkkl. Tlán mégsem e n g e d e n n y i r e b e pillntást f r n c i hdvezetőség kártyáib. A vlószínűről méginkább lehetőről z e m b e r p e d i g n e m s z o k o t t n y i l t k o z n i. Épen z körülmény, h o g y kzülünk eljövendő eseményekre, k e l t bennünk b i z l m t hdmüveletek s i k e r e i iránt ez épen o l y n f o n t o s, m i n t milliós hdseregünk szer vezettsége. M á s h d s e r e g b e n ez n i n c s i g y h o l v s n i t u d u n k s o r o k között, k k o r látjuk, z n g o l felsőház legutolsó vitáj n e m más, m i n t mélységes g o n d z u j h d s z e r v e z e t szövetségesek h d i t e r v é n e k " célszerűsége m i t t. N e m k e i l ggódni, német vezérkr nyugton nem en gedi meglepni mgát egye lőre n i n c s o k r r, h o g y f r n c i támdások visszverében kétel kedjünk, m e l y e k csk kísérletek f r o n t u n k kitpogtásár. N e m fe ledjük el, h o g y C l u s e w i t z szvi v l élve. m i n y u g t i védelmi ál lásunk egy fokozott előnyök kel biró hrctér." A z i l y e n ál lás nnál több erőre m u t t, minél eltökéltebben támdj z ellenség. C l u s e w i t z ezt példákkl bizonyít j. Egy Npoleom n l szemben erősebb fedezékbe kell visszhú zódni, m i n t egy Dunnl vgy Schwertzenberggel szemben." Azt h i s z e m, h o g y hdvezetőségünk h e l y e s e n értőkeli n y u g t i ellenségeit p i l l n t n y i hdicél elérére megtette m i t ez z értékel m e g kíván. Már jnuár 10 én e r e d m é nyes defenzívát jelentettünk N i e u portnál. Soissonsnál, Perthesnél, Apremonthuát. Oberburnhuptnál Nieder-Aspchnál. Egy sürgöny b e n háromszor jelentettünk sú lyos veszteséget,,, de melyek frnciákt érték. A z ellenség h e l y e t t, h o g y elvett voln, dott: f o g l y o t, sebesültet h l o t t t. Hdvezetőségünk felismerte, h o g y háború m i helyzetében n y u g t o n n e m lehet más célj. mint legkisebbre csök kentse ellenség támdó erejét. Egyre ngyobb gondot o k o z odát, h o g y miből pótolják hiányokt? A Temps már jelzi 1917-iki frnci évfolym behívását, 17 éveseket letettek rról, 49 éves territoriális trtlékot sz bdságolják. Bentrtják őket, f r o n t mögött, P r i s b n, rr esetre, h németek előnyomul nánk főváros e l l e n. A második f r n c i hdsereg, melyet egyik berlini kőnyomtos tévesen e m b e r r e becsült, n g o l o k nélkül i s d e év f o l y m m l l e g l á b b egymillió e m berből Jfog állni, n e m lesz ugyn m i n d kiképzett h r c o s, de fegy verviselő. A mi pillntnyi fel d t u n k tehát m o s t, h o g y h i d e g vérrel, kitrtón védekezzünk, h o g y ezen védekezünkön vérez z e n e l második frnci hd sereg/' H o g y m i n t áll ez z n gol milliós seregnél, erről n g o l felsőház e m i i t e t t hdügyi v i táj világosit fel. H z t hlljuk, h o g y Írországbn újoncozás e r e d mőnye hihetetlen/' h sj tócenzorért kiáltnk, h hdse regpótlás szervezőié m é g kilku lóbn v n z t reményt h n gozttják, h o g y lőszer, felszerel ruhpótlás kiegzítét újr f e l k e l l élesíteni, o k k o r n e m k e l l ttól félnünk, h o g y b i z o n y o s ht hdsereg" m i b e n már vló színűleg Flndriábn hrcoló két h d s e r e g is b e n n f o g l l t t i k C - VÁSÁRHELYI R E G G E L I l i s b, v g y L e - H v r e b e útbn l e n ne. H egy n g o l főrend német hdseregről z t kénytelen mond-, n i, h o g y e g y csodáltos hrcgép," ez is idők jele mi egységes vezetünket mint előnyt hngsúlyozzák: m hírek vlódiságát bizonyítják, m e l y e k szövetségesek közt lé v ő egyenetlenségről k e r i n g e n e k. Keleten, ugy szólván, Vr só kpui előtt rcvonl cst folyik, A g y e n g e tél k d á l y o z z m o z d u l t o k t megkönnyíti z o r o s z o k n k védekezt. H o r o s z o k, m i n t e z t rejtélyesen több ször hngozttták, v l m i n g y o b b szbású eilenoperációr kzülné n e k, k o r ezt i s kdályozz, tlán lehetetlenné i s t e s z i z időjárás. Az osztrák-mgyr front trtj mgát Kárpátokbn o r o s z o k u g y látszik, fárdtr győz ték mgukt, A legjelentősebb eseménye z utóbbi n p o k n k, szövetségeseink hrcvonl Zklicinnél áz lsó Dunjelnél Nidánál szilárd m r d t. Jó s o r sát ez szivós védelem befolyá solj, h n e m i s s i e t t e t i, mint k e z d e t b e n osztrák-mgyr h d s e r e g g y o r s előnyomulás ;után remélhető v o l t, S z e r b i e l l e n u j offenzív ké szül, P o l i t i k i okokból kívántos i s d e n e m történhetik glícii- erő rovásár. Szerbi még most is mellék hrctér, h n e m is o l y mértékben, m i n t kelet-poroszországi htárunk. H főerő gyengíte nélkül n e m lehet Blkánon előbb re túrni, kkor okosbb előbb Lengyelországbn sikereket elérni. Miért nem tud milliós orosz Stockholm, jn. lé. E g y moszkvi orosz ktoni személyiség rr kérdre, miért nem hldnk előre oroszok ugy, mint t vár ni lehetett, következőképen válszolt: E g y milliós hdseregnek első sorbn helyre vn szüksége, frontvonlát kellően kifejleszthesse, onkívül elég széles hdszíntérre vn szüksé ge, összekötteteket kellőképpen védelmezhesse. E g y milliós hdseregnek, mely egy másik kdsereget be kr keríteni, előnye, meghosszbíthtj frontját nélkül, vlmelyik pon ton gyöngébb voln. H oly kitűnő vsúti hálózt álln rendelkezre, mint németek nek, kkor frontot bármelyik ponton tetsz szerint erősíteni lehet, még mielőtt körülzárt ellenség legcsekélyebb ellen mozdultot megtehetné. Ne künk onbn nem v o l t v s u t u n k. A z ellen ség vsutvonli különböző hdtápközpóntokbóí indulnk ki, mieink onbn csk V r sóból. H bennünket csk meg kísérelnének ís körülzárni, k kor el volnánk zárv leg fontosbb tápvonlunktól. A zsák, m e l y e t L e n g y e l o rszáglkotossovíec ÚJSÁG erőd, továbbá V i s z t u l S n ö s s e f o l y á s között, legrosszbb hdszíntér, mit csk egy mil liós hdseregnek el lehet kép zelni. E g y ilyen seregnek moz gásszbdság kell így egé szen kilátástln rettenetes túl erőről beszélni, h ez nem tud egyáltlábn kifejlődni nem lehet felhsználni. Kivégezték bártfi muszkvezetőt. Kss, jnuár 16. Vszílíszkí Demeter ötvenöt éves krínyící főldmíves há ború kitörének első percétől kezdve kifejezt dott érzelme inek. Krinyíc községben tábo roztk oroszok, mikor Vszílíszkí megjelent orosz csptok prncsnok előtt következőket dt elő: A mgyr ktonák mondott áruló orosz prncsnoknk nem messze táboroznk innen. Én kikém leltem állásikt. Most nektek nem szbd menni. Nekem vn még egy emberem, ki más iránybn érdeklődik mjd mi megmondjuk, mikor indulhtunk Bártf felé. A muszkvezető russzofíl p rszt híven teljesítette feldtát jnuár 19 Mielőtt még elítélt me pillnthtt voln ktonákt, pp kitárt díszes ornátus nk szárnyit eltkrt kt. A pp hlkn odsúgt bűnös embernek, tél d e 1 j e n le. Ennek megtörté te után egy kton bekötözi elítélt szemeit. A pp jk ról felhngzott im, vetkező pillntbn lssn mi molní kezdte hlálr ítél Mityánk, k i vágyj mennyekben... A pp óvtosn elvonult Í imádkozó bűnös mellől, k ton ís. E g y főhdngy csj des jelt dott: felemelte zét, u t á n e l d ö r d ü l t! l ö v é s e k m u s zkj vezető russzofíl f rszt nyolc golyói t l á l v, h o l t n bukl össze. U j orosz csptok régi fegyverek! Bern, jn. A Dily Chronícle hdi dósítój t jelenti Lengyi szgból, orosz 19J újoncok még ebben hó bn frontb kerülnek, ezek újoncok kton vnnk kiképezve, ] nézve, hditudósító mg k i k é m l e l t e z á l l á s o k t velet kpott Oroszország é s z u t á n K r i n y i c á n k e melyben levélíró Már ugu^ r e s z t ü l mindenütt e l ő - mondj: eleje ót Orenburgbn remenve, vezette z o r o s z o k t Bártfár. E z h gyünk. Szorglmsn gyj ltozunk. De meg kell tározottn beígolást nyert. uji A bűnügyet kssi hdbí nom, e z e r b ó l l e g f ö l e b b róság Erlích hdbíró-őrngy vezete mellett tárgylt. A n y o l c v n m e h e t ki gyi vádt Dmjnovích Míkló < dr. n s z á m b. A r é g i fegj hdbíró százdos képviselte, l t o k n á l hsználunl vádlottt pedig Buder dr. fő r e k e t hdngy védte. A minden legkisebb rzlet A z orosz offenzív vesztes kérdre kiterjedő tárgyilgos bizonyítási eljárás befejeze A N i d Dm után tnúkihllgtásokr ke rült sor, mjd pörbeszédek B i l vonlon. Grác, jn. I hngzottk el. A tárgylás fo lymán beígolást nyert Déllengyelországbn t vádlott bűnössége. A b í r ó dánál Glíciábn, ugy h s á g g o l y ó á l t l i h l á l szik, szünet állott be fl r ítélte. müveletekben. Az oro A kivégz idején csúny, teségeket Nidánál lucskos, esős idő volt, elbo njec-bíl vonlon, d rult, felhős szemhtár szinte ber közepe ót hr; hrmonizált szomorú ktus z e r h l o t t r sebeil C l PC sl. Ktonák sorkoztk ngy becsülik. di udvron, A börtön kpujábn A z első- önkéntes líflj megjelent egy lengyel pp, mel ezred Sosenkowsky f l lette hldt delikvens, u vezérlete ltt L-nél vfl tán egy szkszvezető. A meg megverte oroszokt tört öreg, reszkető ősz embert ht támdást íntéztekfl közrefogták így vezették. A z légionisták M 9Y elítéltnek m e g r o g y - orosz B e d e r y - e z r e d M gynt térde, f é l e semmisítették. Háromé bei l e m b o r z o n g á s k i orosz hlott boritottt oly ü l t c s o n t o s, s á p d t, s o cstteret. Tíenegy vány rcár, szemei ré htszáz ember foglyt vedezve tekintgettek szét Két gépfegyver ^ m vánszorogv hldt vesztő- muníció került hős I hely felé. lek kezébe. tt j

5 1915. jnuár J?. VASÁRHELYTREGGEU U J S A G Keresik villnytelep tolvját. űiilenyomfokf Rüííek ról A villnytelep betörője tolvj nyomáb még nem kdtk. Olyn ngyszerűen hjtott végre tolvj weriheim szekrényen operá dét, nyomáb lépni nem lehet. Kihllgtások voltk rendőrsé gen. Több egyént kihllgttk ré szint, mint gynúsítottt, rzint pe dig ért, vllomásbál hát h eltudnánk tolvj után in dulni. De eddigi kihllgtások, mint hlljuk, sikkerrel nem kecsegtetnek. Legújbb lép, mit tett nyo mozó rendőrség,, tolvj ról ujjlenyomtokt vett. A betörő előbb keztyöben volt, de mikor kifúrt vsszekrényt, keztyqt levetette mentélen kén nél kotorászott fiókbn, s fog dost össze oljos kénnel értékppírokt. Ujjánk lenyomti tehát ott m rdtk, bdr ezt először gondosn kerülte. Ezeket ujjlenyomtokt fővá rosi bűnügyi osztályhoz küldték hol mjd Ismert tolvjok ujjlenyomtá vl összehsonlítják. Vn már ott vgy 400 ezer ember ujjlenyomt. Ezeknek keze már vlmikor ott járt, hol nem kellett voln, H ezek kszül vlki követte el be töres lopást, kkor hurokr ke rül mert furcs ás pontos tlál mány ujjlenyomt kzít. Sok ngy bünperben rblásbn volt márt ez cáfolhttln korontnú. Ujjlenyomtot mindenkiről lehet venni. H vlki megérint egy p pirt, könyvet bútort, ujjánk finom redői ott mrdnk néh lehellet* omn. ugy sokszor szbd -mmel nem is lehet t látni, de rr vló ngyitá üveg, itt is értékesítsék. Ezt ujjlenyomtot tán hoz závló eszközökkel tárgyról le veszik ppírr. Ezt képet megn gyobbítják, ugy tisztán széen láthtó redők finom hjlás. íny, keresztülfutás. Mivel két embernek egyform jlenyotnt nincs, világos, egy ilyen kép tolvjnk árulój het. H tolvjt megfogják, hi tt volt tkrój éjszk, hiáb d. el vn veszve, villnytelep betörője sokkl fi* ombb eszközökkel dolgozott, sem fel lehetne ról tenni, gy ezt nem tudt. Éppen ezért ujjlenyomttól sokt nem vár tunk. Egy ilyen jól képesített beörő tudj, gummikeztyüs kez el kell betöres lopást elkö tni, kkor ujjlenyomt kzlté1 szó sem lehet. Egy notórius tolvj, mint minéwel villnytelep betörője dikedhetik, csk ugy kerül hurok egyszer elcsípik, mert djár korsó kútr, mig el Brik. A betörő tolvj is első sikeik után mindig vkmerőbb lesz, mindig újr válllkozik, mert ol csóbbn könnyebben nem tud pénz keresni, minth más össze gyűjtött pénzét veszi mgához. Még rr is gondj volt ennek betörőnek, vásárkor, tehát olyn időben követte el lopást mikor idegenek közt könnyeb ben eltűnhet Ez körülmény is mutt próbált betörő ;lt illető, mi ngyon megnehexiü nyomosáét. t Ml Rgolcrendbeli lopást ismert be. Egy veszedelmes tyuktolvjt csipett el rendőrség bizonyságául nnk, csk ügyes emberek ezek csendőrök mégh felerzben népfelkelő huszárok ból is állnk. Most is ugy volt. Serfőző Mihály csendőrből Pirosk István népfelkelő huszárból állott járőr, melyik sikerült fogást csinált s puszt egyrzének rémét torkon rgdt. Ifjú M t ó k Sándor ez feljegyzre méltó lk, ki elöljárójáb nyoicrendbeli tyúklopást ismert be. Béni Rózáitól Puszt 552 szám ltti lkostól 12 tyúkot lopott el még mult év végén, m i megért 30 koronát. Kis Jánosné Puszt 509 számú t nyájáról 1 2 drbot v i t t el december ben. özv. Rózs Pálné Puszt 487 számú tnyájáról novemberben 4 drbnk fogt pártját. lfju Székely Szbó Imrétől Puszt 388 számú tnyájáról októberben 6 drbot v i t t el. Blog Ferenctől Puszt 547 szám 5 drbot. Molnár Páltól Puszt 513 szám 6 drbot. Molnár Imrétől Puszt 366 szám 3 drbot emelt el. Egynek nevére pe dig nem emlékszik. A tyuktolvj minden lopott tyúkot Orosházán illő árán értékesített leg közelebbi 'picon. A pénzt, mit érte kpott, szükségleteire elköltötte. Mikor elfogyott tyúk ár, nem munk után, hnem tyúk után nézett. Bőkezűen nem költött, hnem megél hetre hsznált tyúklopást. A letrtózttáskor egy zsákot 1 kor. 16 fillért tláltk nál. Ezt, m i n t bűnjelt lefogllták. A flu nem ijedt meg, sőt on kesergett, milyen sok tervét döntötték hlomr, mert jó gdák tyúkólját még után krt megdézsmálni. H Í R E Ke Szbdi líceum. A Szbd liceum f. hó 20-án szerdán d. u. 5 órkor városi székház közgyűlé si termében folyttj elődási s o roztát. E z l k l o m m l Bányi Sándor ref. főgymnáziumi vllás tnár fog elődást trtni, elődá sánk t á r g y : A háború htás vllásos életre". E z tárgy ugy vllás philosophíi, mint prktikus szempontból rendkívül érdekes, Szerkesztőségünkben ujbbn dkoztk : A t ö r ö k V ö r ö s Fél h o l d r é s z é r e Tóth Mátyás (Szentesi-u. 86) 4 kor. Blog Szbó István (Mkd-u. 35) 2 kor. HézsÖ Mihály neje (Imre-u. 25) 8 kor. özv. Hegedűs Sámuelné (Kistóprt-u. 14) 10 kor. T ő rök Bálint (Kálly-u. 11) 20 kor. özv. Tóth Imréné (Zrinyi-u. 12) 2 kor. Az óvónőképezdei, 3-ikVBrÖsK e r e s z t k ó r h á z n k : Tóth Má tyás (Szentesi-u. 86) 3 kor. Ngy Szbó Pál (Róni-u.) 1 ngy knt tej, Török Bálintné (Kálly-u. 11) 20 kor. özv. Tóth Imréné (Zrinyi-u. 12) 5 kor. A ref.főgimnáziumi kórháznk Tóth Mátyás (Széntesi-u. 86) 3 kor. Blogh István vendéglős (Dmjnich-u. 6) 10 koronát. Folyttják rekviráfást. A rekvirálást tegnptól kezdve ismét folytt ták. Minden házhoz termzetesen nem mennek be, sőt egz utcákt hgynk el, csk o t t fordulnk meg, hol köz tudomás, vgy h i r szerint lehet fölös leges gbonnemüt kpni. A rekvirálás mindddig trt, m i g 200 vggon g bonnemüt városunk kül- belterüle tén Össze nem Írták. Az rekvirálás onbn, melyet mától kezdve folytt* ht kiküldött hdngy, mint t lpunk más helyén közölt tnácsi hir detmény jelzi, csák s z b d vétel l e s z. Az igi rekvirálást, mely ellen tilt kozni nem lehet, város fogj végez tetni. Most tehát csk dj od gbonát, ki krj. Kiürült üvegek 2-ik Vötös-Keresztnél. Akik 2-ik Vörös-Kereszt kórházhoz prdicsomot, befőttet, bort dtk, kiürült üvegeiket elvihetik, egy ben kéri vezetőség további szives dományokt. H l á l o z á s. Gyászlp tudtj, D o k t o r Sándor folyó hó 17-én életének 66-ik, boldog m e g elégedett házzsságánk i k évé ben elhunyt. A boldogulfnk földi mrdványi folyó hő 19-én d, u. 2 órkor fognk IH-ik ker, S r knttyu-uc 10 számú gyászháztői z ev. ref. vllás szertrtás s z e rint háznál trtndó gyászbeszéd után Kincses-temetőbe örök n y u g l o m r tétetni. Gyászolj özvegye, négy gyermeke rokonság. Béke p o r i r. Kimr ült ós sebesült k tonáknk erösitöszerre, borr vn szüksóge,k6ri iószivek dkozását 3ik Vörös Koroszt kórház, (óvónőképezde.) Meghívás. Tisztelettel meghívom hullámtéri 11-ik hegygdság válszt mányát folyó hó 24-én, vsárnp dél után 2 órár gyűlre. B á n Máté. F e k e t e Ss mozgóbn m kedden két órás elődásbn, legszebb, legmegrázóbb legcsodásbb kivitelű drámi újdonság z Elűzött flu, drám 8 felvo násbn fog közönség előtt fe hér vásznon l e p e r e g n i E műsor k e retében elődásr kerül még A német seregnek hrci rgonnei erdőkben cimü hdifilm mely hrctéri felvételek legbrvurosbbji közé trtozik. Elődá sok kedete 5, 7 ős 9 órkor. A helyek ári r e n d e s e k. Szerdán egy csodás keleti drám z Abdr Rhmn kincse ős pompás k i sérő vígjáték műsor kerül b e m u t tásr. Csütörtökön Az rny sehrbeus cimü bűnügyi történet kerűl'müsorr, mely i z g l m s ér dekfeszítő jeleneteivel m g n e mében utolérhetetlen. Pénteken g z d g változtos műsor l e s z Fekete S s mozgónk, Két h t l m s sláger kerül e n p o n b e m u t tásr. A pénz ördöge z egyik, A régi szerető másik. Mindkét d r b szerepeit legkiválóbb o l s z színzek lkítják. Szombton Az éjféli vendég p c s történet 3 felvonásbn Az sszonyi önfeláldozás vgy Egy nép felkelő trgédiáj h z f i s drá m v n műsoron. Vsárnp leg i z g l m s b b háborús drám, m i n den idők egyik legngyobb l k o tás A becsület mezeién s P o m pás kísérő műsor kerül elődásr. Káposztámkádkt kór kölcsön 3-ik Vörös Ke reszt kórház, (óvónőké* peztíe.) fi németek krc frnciák ős oroszok ellentáv. miniszterelnökségi sjtóosztálytól. Berlin, jnuár 18. A ngy főhdiszál lás j e l e n t i : A nyugti hdszintéien csk tüzérségi hrc folyt. Ellenséges támdó mozdultokt utóbbi npokbn nem zleltünk. Kisebb hrcokbn csptink három tisztet, 100 főnyi legénységet foglyul ejtettek. A keleti hdszintéren: Észkiéngyelországbn z oroszok megki«sereitek, előre törjenek, onvisszutsitottuk őket A Visztulától nyugtr lényeges esemény neín tör» tént. Köszönetnyilvánítás. Mindon rokonok, jő b rátok ismerősök szom szédok, kik felejthetetlen jó férj, illetve szerető jó p, kedves ngyty rokonnk Albert Áronnk folyó hó 17-őn történt végtisztességtételén meg jelentek, megjelenükkel rzvétükéi mélyen sebzett szivünk ngy fájdlmán könynyiteni iprkodtk fogd ják ez uton is szívből fkdó hálás köszönetün ket. A gyászoló cslád. Eldó bevonulás végett e g y kitűnő hn gú bőgő V l i k e r Püspök-utc 24 sz ltt. jm Két esetleg három szobás udvri vgy utci lkás kidó Könyves-Utc * Kis Ljosnk Vjd-utc 2 számú uj eldókét ppucsos segéd felvétetik II k. Mlom utc 6 szám ltt.? fl HuBffl8t6Téít válllnk i iter Hunydi-ute szám. Egy kis tnyás kerestetik Íá28jMltc I? szám lá,?l Brics Sándornk Mártéiy meliett iev< tnyáján árpszlm, polyv,, kukori c szrj vn eldó, értekezni lehet helyszínen. jffil Mrkó Mihálynk «Csinkus dűlőben itj Kerekes Ferenc 550 Puszt szám ltt! tnyáján egy 5 éves igen szép bö tejő tehene eldó..,..?2» Fehér hbot koronáért, trkát áo-36 koronáért veszek. Tökmgot, böf* sót, mákot állndón veszek: GÖTTLER SÍNBÖR.,.. Károlyi-u. 23. Fűrzpor olcsón kphtó M m Ferenc József sugár ut ss «i m ittegr hss knc rlp lő eldó??g Bdntt SdnosnR Zrinyi-utc 121 sz ltt levő ház itlmérsel Fedező mének tkrmányozás. M lesz fedező mének tkrmányo zásár árlejt gdsági ügyosz tálybn. Az érdeklődből máris meg állpíthtó, város ez lklomml is t u d megfelelő áron válllkozót kpni. együtt örök áron eldó. A venni szándékozós jelentkezhetnék fenti szám ltt Esetleg hszonbérbe Is kidó. 96* Vdászfegyverrel átlőtte k r ját. V r g János 12 éves Zrinyi-utc 70 szám ltti fitt, állítólg fegyverre esett, mely elsült krját átlőtte. Mivel ngyobb szerencsétlenségről nincs szó, lövből ngyobb esetet nem csinálnk, legfeljebb megnézik, el lehet-e olyn könnyen hinni t kis bl esetet, mint fiu hozzá trtozói elődják. A kutvőlgzi állomásnál Szntórium mellett Czövek József tnyáján Buzi Sándorné tuljdonát képező : lovk, tbhenekfls disznó, kocsi iár vló szerámok ás több féle gdsági e s s k f ó k ftl/ő ho 23-án, reggel 8 órkor önkéntes ár veren eldtnk. Árveri Üitiiijl iflies árver lesz Károlyi Pál Gorzs sziget 797 tüutil tnyáján jnuár 25-én délelőtt, Eldtnk lovk, csikók, tehenek, botjuk, sertek ás minden föle gdsági eszközök. 990 Ismét tyúklopás. A tyúklopások ugy látszik nnál jobbn szporodnk, minél bennebb megyünk télbe. Most Mónus Andrásné Tükör-utc 18 szám A félbrn flnomlkomlos ltti lkos tett pnszt rendőrségen, 23 tyúkját, mely megért 70 ko ronát, ismeretlen tettes m u l t éjjel eltolvjolt. Hogy tyukász m i n t ment be udvrr, t nem tudj. A jó kilój 42 fülét Tomp utc 31 szám ltt mdrt keresik. picon sátorbn, 967 kenyér

6 VÁSÁRHELY? REBF~^U 6. íígyobb kifutó leány házi dolog másr felvétetik Bilim Evelin üzletében. n 19X5. j n u á r 19. lkl klp 962 Egy drb. 32 lóerős, frnci. gyártmányú 9 H O egy 260 négyszögöl területű belső ség város legforglmsbb rzén ' rjt lévő épületekkel FELTŰNŐ OLCSÓ árbn szbd kézből onnl eldó. Bővebbet DR, NAGY JÓZSEF ügyvéd nél Ferenc József sugárút 3. szám. 952 Z Jórvló 5 órkor, 7 órkor fél 9 órkor. Mnm finnspnpokon: 3 órkor, fél 5 k o r, 6 órkor, fél 8 kor, 9 órkor. Rktáron vn Kedden 2. A német eredeti olcsó gyári bn.. rgonni 3. h - ii ulllffflit M I M jf«f I I! 5. e. PsilfilBi BIBI l i l U Ü U l l n. n r I r, üf2ilü o TB VQ02SDSD Elődások k e z d e t e órkor. Szerdán Jl * I rzére, árk- ' flbdr Rbmn... Kincse. flfe Lili 9 Páholyül 82 fill Zsölyeszék 62 fill. Zártszék I. r Zártszék I I. r. 22 fill. kötött szövöttáruk n g y k e r e s k e de Budpest VI. A n k e r p l o t I ü. o. Hírdetmé^. A s z r v s m r h ló tenyzt emele césjáfoél város közönsége áltl mgs kincstártól megvásárolt henyére-téglási föld 333 kt. holdt kitevő s két tgbn fekvő kszáló legelő rzének hsznosítás tekintetében kgy. htá rozt lpján verébház melletti területre 2. éven lóli 70 d r b. üsző borjú, téglás- lposi legelő területre pedig 260 d r b. 2. 3, éves csikó bocsátttik legelőre, pedig : 1 d t b. üsző borjú után 20 kororon fübér fizetendő, s ezen felül gulyás bér, 2. éven lóli csi kó fübére 26 koron, á 3. éven dlik fübére 34 koron, ezen fe lül gulyősbér. Felhívom mindokt, k i k e já rásr* üsző borjukt, vgy csikókt kivnnk hjtni, ebbeli szán dékukt lólirott tnácsnoknál (1. em. 14 számú jtó) folyó év feb ruár 15-ig okvetlenül jelentsék be. H meghtározott számnál több jószág bejelent történik, eset ben jelentkez sorrendje iránydó. A legelőre bejelentett jószágok után fübér gulyásbér feltétle nül megfizetendő. Rzletesebb felvilágosítást h i vtlos órák ltt lólirott gd. tnácsnok d. Hódmezővásárhely, éyi j nuár hó 18-án. Berecxk e z ü s t ót fenollá V 988 ' ó r á k! Andrássy-utc üzletében. V s gyürüt bélelek r n n y l 3 k o r ezüsttel 8 0 fillér j v í t á s á é r t 2 évi 6 j ó t d l l ú s t v á l l l o ki!! Kemény L j o s, géprktáros G u t t m n n F e k e t e erdőkben. d É k s z e r e k e t olcsón g y o r s n jvítok! 11 stb. tisztek ff * ltti O r ő k Hóspkők legénység e i n szám Shwtok 1. Nyitány S A i nyát, ezüstöt Tessék becserélek! Sweterek stb. * er A r n o l d órás, Sékszerz 2 év Lábszárvédők műsor: S nyklínczok. érlánczok, krkötők, függik, krlk é s kővesoyüruk, tjtékplpák. zseb, fli, ébresztő ing órák, Minden szemköz vlő szemüvegek legn gyobb válsztékbn knnátok- ngymennyiségű Keztyük Két ó r á s elődás. R e n d e s helyárk ' L e g d i v t o s b b ékszerek I évszámr onnl felfogdunk F e i n e r H e r m n n fi cipz cég. 953 k t o n i téli, lsóruházt F e k fc^fim^i^^ rzire M Ó r A r n y, Hrisnyák hrci Szivestótogtást G o i i d éves fiút Tricptruk seregek Gond Mór remek válsztékú divtáru üzletét felkeresni mielőtt nosztö, SZŐVCt vászon, delén, mosó színtrtó prkét, krton, festő ágy sztlterítő, ing ágyhuzt zefír, szőnyeg, finel, szintén fej nykr vló meleg téli kendő nginén párn dun belső stb. stb. ezen szkmáb vágó szükségletét besze rezné hol meglepően szép válsztékot, szolid kiszolgálás legolcsóbb árk mellett szerezhet bg, férfi ruh, téli kbát, ndrág kelmék igen olcsón lesznek kiszolgálv. fiái gdsági tnácsnok. Szbó üzlet,i áthelyez. Tisztelettel értesítem ngyérdemű közönséget, újvárosi férfi ruh üzletemet Kossuth tér 5 szám pic közelében özv Bkiné úrnő házáb he lyeztem át, hol ezután is ngy válszték bn olcsó áron szerezhető be kz férfiruh. Szives pártfogásukt kérve ö z v. Z s o l d o s l m r é n é. 425 melleit. 814 klittá is élőknek Míg háború trt. temeti intézete nél előforduló, kssz vételek után pé' tári jutlék cimén 3 százlék en monyt rzben vásárhelyi ktonák ink rzben vásárhelyi kórházk céljir fordítni elhtároztm Kiss Bertli í-ső hmvásárhelyi 1-ső Orosházi ti intézete villnyerőre berende kőmegmunkálő gyár. dó iriém i i Gojdár Péternek Pál János úrtól meg vett nyomásszéli birtokán különböző t krmány feléi vnnk eldók, értekezhet ni lehet kint helyszínen tuljdo nos I V ker Kszp-u 11 szám ltti l kásán 916 TOHUIÍŰI H d b rzére előirásos erős hátizsák börözettei, m á r 4 koronától kphtó, \ SZOnt eldóknk árkedvezmény. Gyuricsk szíjgyártónál kr étkezni keresse fel Kosuthtér kifőzt (görög egyházplot) h o l n pont igán JÓ ős olcsó friss ételek minden időszkbn kphtók Ugynott kihordásr is lehet jelentkezni. 773 Ljos János tér. i n r r i F i n n m n i i 11 iiin I I iiiiiuniii MIIIÍM r i i m r w i Ujszlonní veszek Égető Mihály öcsödi lkosnk bor vn eldó hektó számr V I ker. Kistölt-utc 13. Adómentes. 944 legmgsbb árbn minden menny ben SvelCl 2 éves tisztvérü bikborju Dr. K e n é z Sándor ügyvédnél. Andrássy-utc 25. (Lánc-utc srok). B H H n n l n i i H g m M l I eldó 948 F l e i s z i g József 0 nt szlonul Kidó bolt helyiség I V ker, Kinizsi-u. 1-b sz. bolt helyiség f. évi febr. hó 1 tői k i dó, értekezni lehet I V ker. Deák Ferencz-u. 5 sz. Kiss Imre egyházi pénz tárnoknál. 946 legmgsbb árb:.n.,minden mennyis veszek Füszerüzlet helyiség lkássl esetletleg berendezsel kidó. Azonnl átvehető II. i k. ker. Mlom-u. 7 sz. 939 két kovácssegéd állndó munkár felvé tetik Blog István kovácsmesternél. Pálfi u 2 szám Ugynott kz uj kocsik kp htók; 915 Tökmgot. repcét, vöröshgymát állndón veszem. Trk bbot 24 koronától 30-ig mákot i g, fehérbbot ig. Homoki burgonyát 100 kilót 11 koronáért dok zöldség pici üzletemben Szentesí ti 16 UdvrheM Sándor. 465 Tnulónk fizetsel felvétetik egy jó f i u Blogh Imre Üzletébe Lázár utc Tnyásbérest keresek lehetőleg éves vgy idősebb fiávl is. Utbigi tás kphtó csirke picon Kovács Jó zsef házábn pincében. 922 Egy JÓ krbn levő igás kocsi, lór v ló szerszám egv szecsk vágó eldó VI ker. Csig-u Nyomtott Vásárhelyi Reggeli Újság könyvnyomdájábn; B á r á n y B é l szállító Petőfi-utc 16. szövet selyem ruhák, vlmint öltönyök soronkivül egzben nek feketére legolcsóbb árki kelme festő vegy tisztitónál _ Antl-utc 9 szám ltt özv. Emiiné üzleténél' A munkák jő hírnevű szegíi Iprtelepemen kzülnek el. ÉÉieti kidó-tuljdonos K u n Bél.

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

a magyar cserkész! újra itt: bear grylls bálint dzsemborikalauz tábori az örök túlélő: becserkész gazda cserkésztöri a vadon szava kényelem

a magyar cserkész! újra itt: bear grylls bálint dzsemborikalauz tábori az örök túlélő: becserkész gazda cserkésztöri a vadon szava kényelem XLVII. évf. 1. szá www.cserkesz.hu/cs becserkész bálint gzd cserkésztöri dzseborikluz vdon szv tábori kényele újr itt: gyr cserkész! z örök túlélő: ber grylls trtlo újr itt z cs! töltsd fel te is képeidet!

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA.

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA. TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 98 2. J Ú N I U S VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története ( 1 ) játékszín KOLTAI TAMÁS..Ilyen fuvolázó

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben