A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre."

Átírás

1 lódniezővásfhdy, jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun , t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári cs. kir. ktoni prncsnokság hdbíztosságnk mi npon vett átirt szerint, z i t t m ű k ö d ő ktoni bizottság c s k s z b d g b o n vételeket köthet. Ebbőt folyólg értesiti tnács lkosságot rról, f e l e s l e g e s b u z, r o z s, árp ós z b kzletek ö s s z e í r á s á t z o k n k z állmhtlom r é s z é r e vló lefogllását h tóság külön f o g j eszközölni, erről nnk idején hir detményt fog kíbocsájtni. Hmvsárhely th. város tnácsánk 1915 évi jnuár hó 18-án trtott üléből, A városi tnács. f 1 tti btáron Bteplií i oroszok. Beszterce, I Bél. EIőf&etísi ár ielyfen égt évre 10 K félévre 5 K Vidékre negyedévre 5 K. Nyílttér petit sor 80 fillér. kozákok sebesült/elnkei megölik brbár mádon megcsonkítják, bár Ig, re guláris orosz cspitok eddig nem követettek el ilyen gságot. A z utóbbi npokbn időjárás végre jvul, gyengén fgy utk válnk. hsználhtókká A páp ejr Róm, ismét jnuár 17. A Neue Freie Pressé-nek H / r meglátogtt besülteket. A páp A np tegnp Mrt-kórházbn lévő se jelentik R ó m á b ó l : Snt megjelenekor könnyű sebesültek z o k betegek, k i k z ágybn fel tudtk ülni. kezüket imár kulcsolták öszsze. I z g l m u k oly n g y volt, h o g y páp szeretetteljes kérdeire lig tudtk válszolni néhány szót kiejteni. A páp félór h o s s z t idő zött körükben. A m i k o r eltávozott, ilyen kiáltások h n g z o t t k : Éljen Benedek páp i A páp v i s s z f o r d u l t áldását d t kórházbn levőkre. jnuár 17. A bukovini orosz csptok p r n c s n o k m Pozsoricáb érkezett, jkobéni előtt tökéletesen változtln helyzet. Otí, miután z elmúlt három np ltt többszőr megismételt erőteljes ellensé- gos támdás mi védet pozíciónk előtt elerőtienedetten morzsolódott szét, m ismét n y u g l o m váltott fel h r c i zjt. Az ellenség tevékenysége csupán előőrsi esete ptákbn merült k i. Kirlibbánál Bukovin zki rzéből Seletinen át előrenyomult orosz sereg tétlenül vesztegel, A kemény téli idő álln dó hvás vdregényes lnná tette közlekedt, hegyek ugy kőzött minden bizonyt csptrno/duioí A kárpáti Berlin, jnuár 15. A Berliner Tgebltt mi számábn Age Mdeíung-nk következő Sátorljújhelyről keltezett távirtát közli: Kétségtelenül bebizonyul, z o r o s z o k K á r pátok mögött n g y cspttömegeket v o n t k össze. A lkosság teljesen nyugodt bizlomml tekint események fejlőde elé. Az oroszoknk nincs vlmi könnyű dolguk Glíciábn. Hír szerint ismét pusztít közöttük koler, mí vlószínűleg. eddigi szoktln esős enyhe időjárásnk tuljdonithtó. A K á r p á t o k innenső rzén járványos betegségek csk szórványosn fordulnk elő, H orosz foglyok felszereleiből következtetni lehet, ugy mí csptink vlósággl fényesen vnnk felszerelve téli hdjártr, eredeti feltev, oroszok egy téli hdjártbn jobbn fognk érvényesülni, mint mí, ed digi tpsztlások szerint megdől. Azt jelentemet, oroszoknk nincs kedvük további hrcr, külömböző helyekről érkező ujbb fogolyszállítmányok megerősítik. Almi csk lklom vn megdhssák Kutyhust esznek- oroszok. A Kárpátokb betolkodott muszkhordáknk kegyetlenül r o s s z lehet sorsuk. H o g y z t y u s k ktonái mily b o r z l m s nélkülözek között él hetnek, r r nézve jellemző z, h o g y c s p t i n k föltétlen bizonyossággl állpították m e g, m i s z e r i n t orosz ktonák- flvk kutyáit dossák, leölik, megnyúzzák nnk vl élnek. összefog húsá A z o r o s z o k koszíolősőnk ezt kétségbeesett voltát bizonyítj z u t k o n tlálhtó, r e n g e t e g kutybőr s z o n flvk lkóink elbeszéle, h o n n n már muszkák k i t k r o d t k már., óriási nehézségekbe ütközik. rr, npilp. Felelői szerkesztő lptnljdonos Koisotíi-tér. T e l e f o n t 8 7. rjyes uáín ár 2 fillér, vsárnp pici npokon 4 fillér. p o l i t i k i mgukt, megtesszik, hcsk nem kell ttól trtníok, sját bjtársik hlomr lövik őket. Mind t mondják: megígérték nekünk, újévre otthon leszünk. Mí csk rr esküdtünk meg, J9J4-ben teljesítünk hűségesen szolgáltot, uj évre nem tet tünk esküt. A hrcvonlbn csk ritkán látni orosz tiszteket, ők többnyíre hátul trtózkodnk revolverrel kezükben, megkdályozzák legénységet visszvonulásbn. A z t beszélik, s már ismételten jegyzőkönyvbe is vették, í O r o s félbomért, Budpest székesfővárosról m i ngy n p o k története r n y belük kel fogj följegyezni, áldozt kzségével z egz országot b e rgyogó példát muttott. E z t kell följegyezni Vörös Félholddl k p c s o l t o s n i s, m e l y e k n e m e s cél j i r : török fegyvertárs ink sebesültjeinek meg mentére felápolás r decemberi közgyűlé sén koronát s z v z o t t m e g B u d p e s t kö zönsége. A főváros törvényh tósági közgyűle z o n b n n e m érte b e s z l, m g dko zott, h n e m, mindenkit dkozásr hivdő, föiemeüöen lelkes felhívást intézett Mgyr o r s z á g ö s s z s törvényh tóságihoz támogs sák Vörös Félholdt. Bárczy István fővárosnk ezt kettős kcióját megtoldott még egy h r m d i k lépsel, m e n n y i ben mint városok szövetségének elnöke, személyes felhívásbn kér te m e g c s ország összes polgár mestereit, buzdítsák dko z á s r m g u k közönsé gét gyűjtsenek e s e t - Lpunk mi szám 6 oldl. mguk is dományo k t z értünk i s vérző ottomőn hősök szenvedeinek enyhítére. E svájci frnci lp Züricből írják : A. L S e m i n e Liítérire" cimü genfi régi te kintélyes f r n c i nevü egyik leg utóbbi számábn H e n r i S e n s i n e monrchiáról i r v, következően jellemez bennünket: A m o n r c h i lelkének másik fele m g y r. E z különös nemzet, mely ezer s néhány esztendővel jött Ázsi belsejéből, m o n g o l ere detű. M mgyrság civilizá ció igen m g s fokán áll s z e r e p e kettős állm bn jóvl ngyobb, mint m i számbeli rány s z e rint megilletné. Azonbn, mint görögök története muttj egy nép jelentősége n e m feltétlenül függ számokbn rejlő h t l m k tól. A mgyrok feltűnő i n t e l l i g e n s e k, bátrk, k i trtók s m m á r ngy kultúrát h l m o z t k f e l. A történelemben élni krásukkl, szbdságért vló küzdelmeikké'

2 i9\5, jnuáf 19. VÁSÁRHELYI R E G G E M Ú J S Á G legszebb példáját dták energi ájuknk bátorságuknk. A m g y r lelket könnyű e l e m e z n i : m i n denekfölött m g y r. A mgyrok ptriotizmus tisztán m g y r, mint kultúrájuk i s z. A X V I I - i k százd ót folytonosn kűzdeniök kellett A u s z t r i elnyomó b e o l vsztó szándáki ellen c s k l $ b e n végtelen küzdelmek után tudták kiküzdeni önkor mányztukt. A hosszú megpró bálttások, hosszú h r c o k s z bdságért ntipátiát termettek népben svrzgelbek" iránt. H o g y v n k k o r mégis, m g y r o k legtökéletesebben egyek m z osztrákokkl s mint egy test lélek h r c o l n k délen zkon? A m közössé lett g o n doltokon felül m g y r o k t n y i l ván engesztelhetlen gyűlöletük s r kntyúzz: z orosz-gyülölet, A z osztrákoknk tlán megbocsát htják negyvennyolct, z oro szoknk soh. A m g y r o k legjobb támszi monrchiánk. A m g y r fjt legtöké letesebben megbízhtó k t o n s mellett pártl nul brvúros. A z óvónőképezdei,3 ir Vöröskereszt Kor háznk dkoztk: s özv. Grosstnn Adolfné 10 koron, Simon János (Dmjnich-u. 42) 1 k o ron, Springer Gáspár 10 koron, Kóny lstvánné (Szoboszli-u. 5) 1 pár posztó czipő, 2 pár hrisny, Bánfi Ferencné (Puszt 2561) 2 kis tollpárn 1 1 huzttl, 5 lsóndrág, Rostás lstvánné (Dru-u. 7) 2 ngy tollpárn 2 huzttl, Fejes Ljosné (Gr. Bercsényi-u. 3) 6 liter tej, Szilágyi Albert (Királyszék-u. 18) 4 kg. szppn, Özv. Bkos lstvánné (Csik-u. 13.) 2 lepe dő, 4 kötöző ruh, 2 kenyér ruh, J u hász Ngy János 1 kosár perec, Ke néz András (Jóki-u. 26) 1 kenyér, Özv. Kun Sándorné (Dáni-u. 5) 2 kis párn, 4 huzttl, 6 zsebkendő, 25 tojás, Kristó Sándorné (Érsek-u. 12) 1 sonk k o l bász szlonn, Pálinkás Judíth (Pálfi-u. 35) 1 ngy párn, 2 huzttl, 1 lepedő, 3 kötöző ruh, F. Tóth Imre (Jóki u. 62) 1 éjjeli szekrény, l f j. Elek Sán dor neje Berecki Juliánná Kluzál utc 19) két t o l l párn, négy huzttl, 4 lábrvló, 1 lepedő, 1 zsebkendő, 1 szilke lekvár, 1 ngy lábs, 1 veidlíng, 1 csomó levestzt, Elek Pál (Ferenc József sugár-ut 27) 7 d r b. férfi I n g 40 drb. tojás, Vincze Juliánná (Ferenc József sugár-ut 27) 6 zsebkendő, Kr dos János (Simonyi-utc 6 sz.) 1 ürszék kölcsön, özv. Hegedűs Sámuelné (Kistóprt utc 14) 1 ppln, 2 huzttl, 1 párn 2 huzttl, 2 pohárruh, 3 kony h ruh, 8 drb. knál, 6 pár evőesz köz, 1 szlmsák töltve, Özv. Pásztor Józsefné (Kluzál-u. 31) 3 kis párn. 3 huzttl, 1 kötöző ruh, Ozv, Kiss Gyuláné (Kluzál-u. 31) 1 brosz, 3 törül köző, Kiss Bél I I gimn. tnuló olvs mányok ktonáknk, Mzáros Pálné (Szent István-u.) 6 k g. zsír. Arny Jó zsefné (Mártély) 5 liter tej, Molnár Já nos (Mártély) 6 liter tej, 2 liter bb, 1 drb. szppn, Török Ljosné (Mártély) 4 liter tej, Mczelk Jánosné (Kutsi ut 26) kétszer 10 liter tej, Lbostyán Gáspár neje (Gorzs-Kopács 492) 130 drb. túrós lepény, ktonák v sárnpi ebédjéhez, 1 kenyér, 2 knt tej, 1 zsák krumpli, 15 drb. sülttök, 200 drb. czigrett, egy seprű, Elek Já nosné (Réz-u. 2) 1 tolls párn, 2 h u zttl, egy ppln, 1 huzttl, Kovács Péterné (Réz-u. 5) 1 kis tolls párn, 2 huzttl, 2 drb. kötöző ruh, 2 kiló szlonn, 2 kiló szppn, 10 tojás, Ngy lmréné (Réz-u. 4) 2 kis - t o l l s párn 1 1 huzttl, 1 csomó kötöző ruh, 2 lábrvló. Immár 135 sebesült beteg ápolt kton számár z élelem-nemü dományokt s kórház tovább fejleszte végett párn fehér nemű dományokt kéri, f e n t l e k e t hálásn köszöni kórház v e z e t ő s é g e : ö z v. C z u k o r Mártonné, K u n Béláné. fi íőgfnrdzíini ref. kórház rzére dományoztk: Szász Károlyné ivén: özv. Molnár lstvánné, (Mlom-u.) 1 ngy párn 2 huzttl, 2 lepedő, 1 szlmsák, özv. Molnár Péterné. (Dmjnich-u.) 1 ing, 1 lábrvló, kötöző ruhák. Rózs Bálint, (Mihály-u,) 1 hosszú sztl, 2 hosszú pd (kölcsön) Miskolczi Sár, (Mihály-u) 1 kis párn. 2 huzttl (kölcsön) 1 lepe dő, 1 törülköző, 2 zsebkendő, id. Csáky Ferenczné (Bocsky-u.) 1 ágyf, 1 töl tött szlmsák, 1 ngy párn, 1 kis párn, 1 ppln 2-2 huzttl, 2 lepedő 4 fél klg. szlonn, 4 l t. bb. 3 l t. zsir. 15 k l g. krumpli, Csáky Juliánná, (Bocsky-u.) 1 ngy üveg befőtt, Mérges Ljosné (Zsoldos-u.) 2 tó párn 2-2 huzttl, 6 ü. prdicsom, r fázék zsir. fieller Ignác (Andrássy-u.) 100 tányér, 50 k, 50 vill, 50 knál, Szenti Já nosné, (Szőllő-u.) 1 ngy párn, 1 kis párn, 2-2 huzttl (kölcsön) 4 ü. p rdicsom, 1 kenyér. Juhász Ferencz, (Verbőcy-u.) 1 mángorló, Müller Nin (Dmjnich-u.) 3 klg. rizs, 1 ngy csm. gyuf. Kenéz Ljos (Gr. Bercsényi-u.) 2 kis párn l - l huzttl, 1 ing, özv. Tár kány Sz. Józsefné (Könyves-u.) 1 ngy párn 2 huzttl, kötözőruhák. Jkó Józsefné (Kálly-u.) 2 ngy párn, 2 kis párn 2-2 huzttl, (kölcsön) 5 klg. tr hony. Frnki Sámuelné (Kálly-u.) 1 ngy mosóteknyő, 1 zsiros bödön, (köl csön) Szbó lstvánné (Szegvári-u.) 2 ngy párn, 2-2 huzttl, 4 lepedő, 2 drb. törülköző (gondozássl) 1 ngy ü. töltött pprik, 1 ü. ecetes ubork, 1 füzér pprik, 1 sjt, 25 tojás, 1 fürdő kád, 1 rézüst (kölcsön) Kerekes L josné (Hunydy-u.) 1 ngy párn 2 h u zttl, 1 zsebkendő, Kristó Ferencné, (Róny-u.) 2 ngy párn l - l huzttl, 1 ppln, 2 huzttl, 1 szlmsák töltve, 1 lepedő, 1 párn tkró, 5 klg. bb, 5 klg. borsó, 5 k l g trhony, Tóth Ferenc né (Szegvári-u.) 2 ngy párn, 2-2 h u zttl, 1 szlmsák töltve, Medgyszi Pál, (Mihály-u.) 1 kenyér. 1 d r b. sz lonn, Deusch Fülöpné 4 drb. zsebken dő, Tószegi Eszter 5 drb. szppn, 3 klg. dió, 1 k l g. 25 dek mák. Deák Péter 1 ngy párn, 1 kis párn 2-2 huzttl, 1 lepedő, Juhsír* Péter 3 l t. tej, 4 k l g turó, 2 l t. tejfel, levestzt, Gregus Bálintné 2 párn 2-2 huzttl, 1 ppln 1 huzttl, 1 lepedő, 1 szl msák töltve, Ngy Krdos lmréné 2 ngy párn, 2 kis párn, 2-2 huzttl, 2 lepedő, 6 zsebkendő, 1 ing, Ttár l m réné 1 ngy párn 2 huzttl. Ptkós József neje 1 párn, 1 ppln 2-2 huzttl, 2 lepedő, 2 ing, 2 lábrvló, 4 törülköző, 5 zsebkendő, (ujk mind) 1 ágyf, Weisz Mihályné 5 l t. r u m, 5 üveg cognc. A n e m e s szivfi dományokt há lásn kőszni további dományo k t kér fögymnázíumi kórház v e zetősége: P p p lmréné özv. T c m s káné N y i z s n y y A r o k. löi H 1 Ugy is értesültünk, búzát 82 százlékr kell hdsereg rzére k i örölni. Nem kételkedünk bbn, ezt m i mlmink is meg tudják tenni de ngy kérd, tudnk-e olyn árkt szbni, m i n t csk félig-meddig házikezelben levő Bch-mlom t u d. Megfordul dolog jóindulton is. De, ebből mennyi vn mlm ink közönségünk iránt, t nem t u d htjuk. Az idő fogj ezt csk megmu ttni. Vlószínű, vásárhelyi őrl ből semmi sem lesz, hiszen már viszik rekvirált búzát, árpát. H pedig t egyszer elviszik, vissz nem hozzák megőrölni. A közönség diktálj be jól, hány csládot kell trtni búzkzletből s kkor lesz őrölni vló még elég vá sárhelyi mlmoknk i s. Vdházsok segélye. Sígy r é m ü l e t. C s l á d o k éhínség előtt. S e g i t n i k e l l mielőtt ktsztrófát érünk. Erkölcsi nemzeti szempontból n e m k r j u k bírálás tárgyává tenni t z intézkedt, vdhá zsságbn élők csládtgji m á r folyó hónpbn s e m k p n k s e gélyt. E b b e l i álláspontunkt e d o l o g g l fogllkozv különben i s k i fejezre juttttuk. Most z emberi szempontok l e begnek s z e m e i n k előtt, m i k o r e kétségbeejtő állpot tetét sürgetjük. megszün Bárm ennyire ne legyen i s helyes, százávl élnek nálunk e m b e r e k vdházsságbn, mégse lehet ezért hibért kt, árttln büntetni, m csldo gyermekeket Mint felhőtlen égből villám, u g y cspott l e s o k szegény segélyes csládr z felsőbb utsításr kzült polgármesteri intézked, már folyó h v i segélyeket sem kell kidni oknk, kik n e m tudják i g z o l n i törvényes h á zsságukt Száz m e g száz cslád u g y o s z tott b e z életét h o g y erre h r coló férje, cslád kenyérkeresője után járó segélyre számított. Szá mított erre egzen ddig, mig városházán el nem vet ték tőle könyvet üres kézzel ki nem küldték. Ebből pénzből éppen e z e k szegény csládok n e m gyűjtöttek tökét h n e m felélték egyik segély kpástól másikig. S most, mi kor segélyért mentele, már tél iesen pénz élelem nélküli voltk legtöbben bizton számítottk rr, ki dndó segélyből kenyeret vesznek, otthon h gyott gyermekek testi szűkgégét véle kielégítsék,. És e h e Vásárheyli 2 is i f i i rokwálí bízt lyett üres kézzel, z z l kijelent sel kellett eltávozniuk, eddig A tnács'felterjszetére, melybe t is kérte, ktonság i estére l e fogllt búzát, árpát ne szegedi Bchmlomb őröltesse állm hnem vásárhelyi mlmokbn, i t t m lommunkások fogllkozttv legyenek leglább melléktermékül nyert kor p ittmrdjon álltok táplálásár, t válszolt m ugy kereskedelmi, m i n t honvédelmi miniszter, ezen óhjtás teljesíte ellen nincs kifogás, de ennek módj, m l m o k tegyenek jánltot z őrlre mennyiben jánltuk elfogdhtó, t figyelembe fogják venni. Mi ugy hllottuk, állm k toni őrlek céljár tekintélyes össze gért kivette szeged: Bch mlmot, mely Alföld egyik legngyobb legtökéletesebben felszerelt mlomj ott munkást is lklmott. Ezt üzemet tehát fogllkozttni kell. is jogtlnul szedték se gélyt, mit v i s s z v e s z n e k tőlük, illetve k i n e k gyermeke v n, h z törvénytelen I s. m i n d d d i g gyermeke rzére n e m k p s e gélyt, m i g jogtlnul felvett s e gély le n e m telik. Irtóztosnk k e l l n e v e z n i ezt z intézkedt, m e l y ellen vá rosi htóságnk kell első sor bn tenni, h nem krjuk megérni, éhenhlt gyer mekek megfgyott gyerme kek trkítsák háború szo morú képét. N e m z o k t látjuk m i most m i kor városi htóság sürgős segí tét hngsúlyozzuk, k i k c s k u g y n n e m érdemlik m e g s e gélyt h n e m okt szegény csládokt k i k n e m I s o k i n n k egzen, h o g y Ők vdházs ságbn voltk kénytelenek férjük k e l élni. E z e k férjei, levelek bizonyítjók szeretettel, férji hűséggel Ír nk itthon levő feleségeiknek, gyer mekeiknek, ezek ugy tekintik, n e k i k polgári törvények irás s p p eskető beszéde nélkül i s siri trtó hitvesei z o k szegény szonyok, k i k m o s t k i s törvény telen gyerekkel, mint egy koporsór borulnk, mert n e m tudják, teljes szerencsétlenségben m i t hoz holnp.,. E g y b i z o n y o s : Ezek férjek teljesítik h iránti kőtetess éget, ezek férjek feleségüknek ós gyerme küknek tekintik, klki itt segélyért jelentkeznek s ezek feleségek gyermekek kenyérkereső, lüket, pjukt vesztették hdbvonult férfibn, tehát ezeket nőket s j mekeket Is megillet állm támogtás. A d j n k módot e z e k n e k z b e r e k n e k s s z o n y o k n k, z állm egyházk tör szerint egybekelhessenek S»A egybe fognk kelni. A pereket intézzék e l sttáriális d o n enged)ék h z fő itthon, v g y vigyék s s z o n y o k t, h o g y ott jenek. K pedig e z n e m lehet, m e g módját, het kétségbe ejtő nyomor álló csládokon segíteni. Azt hisszük sszony gyermek 1000 férfi v n ebb d o l o g b n érdekelve, d e h v o l n e n n y i c s k tized rze, k k o r i s városi h ságr hármlik teljes tekintet^ s lehető legsürgőseb eljárjon minisztert bn, ott, hol ezt do. intézlk megment osládokt ktmsztrá, tél, ínségtől, t tél, hrcoló férfiéi elkeseredtől beestől,, Oőrgei M b o * A betegen fekvő G ö r g e y o dr. N g y Bél beteg egy csendes rjábn referált neki felvidéki menyekről s elmondt * ismét betörtek Mgyrországb, ki lehunyt szemmel pihent mikor orvos referáíás Ideért, szerre megmozdult, felkpt I szemeit áz orvosár szegezte l hirtelen ki krt voln kelni párnál zül, megszóllt. Minth lázi álo élne, ugy csendült meg hngj: A lovmt!... Megyek! Weiss flndor Krmester vezete ltt álló budpesti np i ott Vsárnp Bucsu-estélyt trt Központi \m helyiséflőfrf Kukoric szép egzséges vn eldó Pttffi Házbn, Tátártere-

3 VÁSÁRHELYI R E G G E L I Ú J S Á G jnuár e m b e r frnciák utóbbi vesztesége. Hivtlos távírt miniszterelnökségi sjtóosztálytól. A ngy német főhdiszállás j e l e n t i : Flndriábn mindkét rzről csk tüzér ségi hrcok folytk. Blngy m e l l e t t, Arrstól keletre egy ngy gyárépületeket r o b b n t o t tunk fel, mely lklomml néhány foglyot ej tettünk. Többi hrcvonlon változó hevesség gel folyó tüzérségi hrcokon, továbbá árok lüihrcok folyttásán kivül semmi lénye ges jelenteni vló nincs. A r g o n n o k b n kisebb elöhldást tettünk. Vihr eső úgyszól ván egz rcvonlon tevékenységet. gátolják hrci tkbn megszámláltunk embert meg nem sebesült fogoly volt Egzben véve frnci veszteség, h sebesültek létszámánk meghtározásánál tpsztlt szerinti egy négyhez rányt vesszük lpul, eltekintve betegktó'l októl hlottktól, kiket számb nem vettünk eltűntek emberre tehető. A mi összes veszteségeink ellenben ugynbbn időben ennek számnk negyedrzét sem érik fel. A keleti hdszintéren helyzet változt ln. Hódmezővásárhely v á r o s vonuljnk be, mert be nem vonulók ktonszökevé nyeknek fognk tekintetni s mint ilyenek IH90. X X I.t.-c 4. - értelmében szigorún fognk büntettetni. B e v o n u l n i t r t o z n k továbbá z o n évnél f i t l b b népfölke lők i s, k i k r e n d e s s o r h d i szolgáltukr b b n z időben hdköte les k o r elére előtt önként v o n u l t k b e. B e v o n u l n i n e m kötelesek : népfölkelői lényleges szolgált l ó l b i z o n y t l n időre f e l m e n t e t t népfölkelők; továbbá*ok. k i k vegyes, k t o n i, v g y honvéd felülvizsgált utján h d s e r e g, honvédség v g y csendőrség kötelékéből n n k idején elbocsájtttk, k i k enélfogv népfőikelők B] losztályáb t r t o z n k. M i n d e n bevonuló t r t o z i k m g á v l v i n n i m e l e g tkrót, m e l e g l s ő felső ruhákt (kötött u j j s t, mellényt, ndrágot esetleg téli kbátot] evőeszközt, evőcszét, hátizsákot, jó erős lábbelit 2 n p i élelmet. A teljes ruházt hsználtáért n p o n t 3 0 fillér, z élelemért n p o n t 1 k o r o n f o g megtéríttetni kincstár áltl, tkrók p e d i g becsáron m e g vétetnek, M i n d e n bevonuló népfőikelő i g z o l v á n y i könyvének felmuttás l p ján vsúton i n g y e n u t z i k, A k i n e k népfölkelői igolvány bármely o k b ó l birtokábn n i n c s, z ktonügyosztálynál kérhető i g z o l ó j e g y lpján u t z i k i n g y e n. A z i g z o l v á n y o k vsúti jegy-pénztárnál lebélyegezendők. Hődmező-Vásárhelyen jnuár 13. D r. Soós István főjegyző ktonügyi Körülbelől négy héttel ezelőtt közzétet tük e helyütt t áltlános támdásr vo ntkozó hdprncsot, melyet frnci fő prncsnok, kevsel frnci törvényhozó testületek összeille előtt decemberben k i bocsátott. Ellenségünknek n y u g t i hdszin téren regkisórelt ellentámdási, melyek erre megkezdődtek, semmiképen sem gátolták német hdvezetőséget bbn, rzéről célszerűnek tlált minden intézkedt végre hjtson, említett kísérletek ellenség számár egy helyen sem jártk eredménnyel, csptink Lbs'setől zki * Aisne folyó mentén Argonokbn igen kielégítő élőhldást tudtk felmuttni. Az ellenség vesz teségei ezen idő ltt következő v o l t : hlot től leglább 3. ktonogyosztályától VI. Behívás! prncs. A m. kir. honvédelmi m i n i s t e r törvényben bizlositotí j o g á n á l f o g v 305. eín számú rendeletével kként rendelkezt, évi fitlbb születű ktonilg kiképzett A) íosztátyu népföik&lők tényleges népfőikelői szol gáltr behivssnk. Ebből kifolyólg utsítom Hódmezővásárhely város területén tr tózkodó mindon 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 évben született A) loszíályu k t o n i l g kiképzett népfó'ikelre kötelezett összes egyéneket, k i k közöshdseregnél, hditengeré szelnél, honvédségnél vgy csendőrségnél p e d i g kár g y l o g ságnál, kár lovsságnál szolgáltk bármely okból, tehát kár be tegség kár szolgáltképtelenség okából, v g y m i n t létszámfelettiek sz bdságolttlk, vgy e/ideig még b e s e m h i v t t k, h o g y népfelkeli tényleges szolgáltr évi jnuár hó 20-án, reggel Bő rár Szegedre m. kir. népfőikelő hoz különbeni előállítás terhe mellett Prncsnokság nnál Inkább Kitüntetett 46~os bősök. A világháború krónikájánk rny könyvében fényes h d i t e t t e k k e l sze r e p e l n e k 46-osok, k i k önfeláldo zó hősiességgel, ellenség előtt tnúsított bátorságukkl, rjongó m gyr lelkűkkel ngy élelmességük kel kivívták nemcsk hdvezetőség nek, de mgánk Hdúrnk is legfelsőbbb elismerét. A Hdúr legfelsőbb elismeréről, J ó zsef k i r. h e r c e g i k g y l o g e z r e d prncsnokságához intézett sját kezével i r t következő lelkes le vélben értesít: Ktonák! Hős bjtársk! Büszkeség tölt el, midőn csodált rméltó hőstetteitek méltó jutlmát, melyet legkegyelmesebb Hdurnk küld nektek, hozzátok j u t t t o m. Akinek keblén ezen érmek rgyog nk, hős, ezer veszélyt megvetve, bátrn kockár tette életét, ért, legfelsőbb Uránk Hájánk szolgá ltot tegyen. A z hős, k i r e Király H büszkén b i z l o m m l t e k i n t, inert t u d j, sors biztos k e z e k b e v n t é v e! Hiszen t i intézitek most hánk sorsát jövőjét, Bjtár sk! Szívből üdvözöllek benneteket, k i k hősök jelvényét viseltek! Megingthtln bizlomml on szent t u dttl fordulok hozzátok, t i többi bjtársitokt is tovább rgyogó példádotokkl buzdítjátok, mígnem v é g l e g l e g y ő z z ü k g o n o s z ellenségünket mindegyitek viselendi legngyobb tisztesség ezen érmét, melyre déd unokák is áhittteljes bámulttl fognk tekinteni. Hősiességetek neveteket történelemnek dj át, melynek legn gyobb npjit éljük. Föl, szeretett bjtársk! Legyünk uj ngy tettekre kzen! Isten nevében le fogjuk törni kö zös ellenséget! J Ó Z S E F főherceg, s. k. " A 46-osok legénységének köréből következő vitézek hlántékát övezi legfelsőbb elismer koszorúj : Elsőosztályu vitézségi érdemren d e t k p t k : Zászlósok : Jkb Ernő 5. százd (Szeged), Tbéry Géz 5. sz. (hrctéren), Vámos Ernő 6. sz (Szibéri) Koczor Gyul 7. sz. (hrctéren); őr mesterek: Hullmnn Mihály (ezredtörzs nél), Lázár Mihály 8. sz. beteg, Bcsics Antl 7. sz. beteg; szkszvezetők: Turi János 5. sz. megh. Bélteky Ferenc 8. sz. (hrctéren); tizedes c. szkszvezezetők: Htvni János 8. sz. (hrctér), Sziráki György megh. Kovács József önkéntes sebesült; tizedes: Engedi A n tl 8. sz. megh. Mktn Sándor 8. sz. beteg; gylogosok: Bánffy Ferenc 5. sz. Gilicéi István 7. sz. Tripovics Smu 5. sz. hrctéren. Másodosztályú v i t é z s é g i érdemren d e t k p t k : Zászlósok : Vály Zoltán 6. százd, Báló Antl 6. százd, beteg, Ko elődó vács István 7. százd,. sebesült, Gerő Jenő 7. százd beteg. Őrmesterek: Csetneki Ljos 5. százd, Lázár Mihály 8. százd, beteg; ezredkürtös: Gombár Já nos m e g h l t ; szkszvezetők: Füvesy János 6. százd, elfogv, Fodor István 7 százd, megsebesült, Pp Rókus 6. százd beteg, Szukucsk Pál 8. százd, T u r i János 5. százd elesett. Tizedes c. szkszvezetők: Sziráki Gerő gépfegy verosztg, Molnár Sándor önkéntes 8. sz. hrctéren ; tizedes : Békis Pál 8. szá zd, megsebesült, Fekete János 8. szá zd, szkszvezetők: Kmir Mihály 5. százd, Lázár Ferenc önkéntes 7. százd beteg; tizedes: Fekete József 7. százd elesett, Krdos J. 7. százd megsebe sült, Domonkos János 7. százd, meg sebesült, Szilágyi Fodor 6. sz. elfogv, Kóki Sándor gépfegyverosztg, Kovács Adám gépfegyverosztg, elfogv. Komorni Bél 9. sz., Fekete Józset 7. százd elesett, Miksi János 7. sz. Biró Smu 5. sz. Vlucsenku 5. sz. Csuk László 5. sz. Komócsin Sándor 5. sz. elfogv: gylogosok: Bodri László 3. p. sz., L ktos Antl, Proni János IV. p. sz. Dicséretben r é s z e s ü l t e k : őrvezető: Szilágyi Ferenc 11. sz. százddobos: Fr ks Ill 12. sz. gylogos: Folner Péter 9. sz., Erdélyi Antl 5. sz. Ormódy 7. sz. Donk József 5. sz., Sörös István 6. sz. eltűnt, Kószó Ferenc 6. sz., Mrtonosy T. 6. sz. Pp István 6. sz., Aszt los Smu 6. sz. megsebesült, Blog A l bert 6. sz. megsebesült, Gréczi István 6. sz. Börcsök A. 8. sz. beteg. Brt Ljos 8. sz. Czbrk Mihály 8. sz. eltűnt, szkszvezetők: Fekete István 12. sz. Sisk Mrcel 10. tizedes c. szkszve zető: Grorán Péter 1 1. sz., örvezetők: Rki Mihály 9. sz. Hjbei István 11. sz. Bereczky Imre 3. p. sz. Csányi István 10. sz., Szbó Sándor 9. sz., gylogos, c. örvezetők: Grosz Sáudor 9. sz., Csá nyi Ferenc 10 sz. Dobó István 9. sz., Frks Imre 10, sz. J o k i t y Miklós 12. sz. Kéri Antl 12. sz., Szécsy Pál 12. sz., őrvezető: Mki III. Sándor Ellenségeink uj hdseregei. (Frnciországbn tizenhétéveseket sorozzák. Angli egy millió ktonáj.) M o r h t őrngy, B e r l i n e r T g e b l t t k t o n i szkírój n y u g t i keleti hrctereken következőkép i s m e r t e t i helyzetet. Külföldi k t o n i kritikusok u g y tüntetik f e l d o l g o t, m i n t h f r n c i offenzív különös célul tűz te v o l n k i német f r o n t egyikmásik szkszánk megtámdását. Én t h i s z e m, h o g y n n k f e l tétlenül rendkívül f o n t o s kérdnek eldönte, h o l l e g y e n n g y dicső t á m d á s, m o s t még n e m l e hetséges k i mégis m e g m o n d -

4 4. j. z c s k játszik szvkkl. Tlán mégsem e n g e d e n n y i r e b e pillntást f r n c i hdvezetőség kártyáib. A vlószínűről méginkább lehetőről z e m b e r p e d i g n e m s z o k o t t n y i l t k o z n i. Épen z körülmény, h o g y kzülünk eljövendő eseményekre, k e l t bennünk b i z l m t hdmüveletek s i k e r e i iránt ez épen o l y n f o n t o s, m i n t milliós hdseregünk szer vezettsége. M á s h d s e r e g b e n ez n i n c s i g y h o l v s n i t u d u n k s o r o k között, k k o r látjuk, z n g o l felsőház legutolsó vitáj n e m más, m i n t mélységes g o n d z u j h d s z e r v e z e t szövetségesek h d i t e r v é n e k " célszerűsége m i t t. N e m k e i l ggódni, német vezérkr nyugton nem en gedi meglepni mgát egye lőre n i n c s o k r r, h o g y f r n c i támdások visszverében kétel kedjünk, m e l y e k csk kísérletek f r o n t u n k kitpogtásár. N e m fe ledjük el, h o g y C l u s e w i t z szvi v l élve. m i n y u g t i védelmi ál lásunk egy fokozott előnyök kel biró hrctér." A z i l y e n ál lás nnál több erőre m u t t, minél eltökéltebben támdj z ellenség. C l u s e w i t z ezt példákkl bizonyít j. Egy Npoleom n l szemben erősebb fedezékbe kell visszhú zódni, m i n t egy Dunnl vgy Schwertzenberggel szemben." Azt h i s z e m, h o g y hdvezetőségünk h e l y e s e n értőkeli n y u g t i ellenségeit p i l l n t n y i hdicél elérére megtette m i t ez z értékel m e g kíván. Már jnuár 10 én e r e d m é nyes defenzívát jelentettünk N i e u portnál. Soissonsnál, Perthesnél, Apremonthuát. Oberburnhuptnál Nieder-Aspchnál. Egy sürgöny b e n háromszor jelentettünk sú lyos veszteséget,,, de melyek frnciákt érték. A z ellenség h e l y e t t, h o g y elvett voln, dott: f o g l y o t, sebesültet h l o t t t. Hdvezetőségünk felismerte, h o g y háború m i helyzetében n y u g t o n n e m lehet más célj. mint legkisebbre csök kentse ellenség támdó erejét. Egyre ngyobb gondot o k o z odát, h o g y miből pótolják hiányokt? A Temps már jelzi 1917-iki frnci évfolym behívását, 17 éveseket letettek rról, 49 éves territoriális trtlékot sz bdságolják. Bentrtják őket, f r o n t mögött, P r i s b n, rr esetre, h németek előnyomul nánk főváros e l l e n. A második f r n c i hdsereg, melyet egyik berlini kőnyomtos tévesen e m b e r r e becsült, n g o l o k nélkül i s d e év f o l y m m l l e g l á b b egymillió e m berből Jfog állni, n e m lesz ugyn m i n d kiképzett h r c o s, de fegy verviselő. A mi pillntnyi fel d t u n k tehát m o s t, h o g y h i d e g vérrel, kitrtón védekezzünk, h o g y ezen védekezünkön vérez z e n e l második frnci hd sereg/' H o g y m i n t áll ez z n gol milliós seregnél, erről n g o l felsőház e m i i t e t t hdügyi v i táj világosit fel. H z t hlljuk, h o g y Írországbn újoncozás e r e d mőnye hihetetlen/' h sj tócenzorért kiáltnk, h hdse regpótlás szervezőié m é g kilku lóbn v n z t reményt h n gozttják, h o g y lőszer, felszerel ruhpótlás kiegzítét újr f e l k e l l élesíteni, o k k o r n e m k e l l ttól félnünk, h o g y b i z o n y o s ht hdsereg" m i b e n már vló színűleg Flndriábn hrcoló két h d s e r e g is b e n n f o g l l t t i k C - VÁSÁRHELYI R E G G E L I l i s b, v g y L e - H v r e b e útbn l e n ne. H egy n g o l főrend német hdseregről z t kénytelen mond-, n i, h o g y e g y csodáltos hrcgép," ez is idők jele mi egységes vezetünket mint előnyt hngsúlyozzák: m hírek vlódiságát bizonyítják, m e l y e k szövetségesek közt lé v ő egyenetlenségről k e r i n g e n e k. Keleten, ugy szólván, Vr só kpui előtt rcvonl cst folyik, A g y e n g e tél k d á l y o z z m o z d u l t o k t megkönnyíti z o r o s z o k n k védekezt. H o r o s z o k, m i n t e z t rejtélyesen több ször hngozttták, v l m i n g y o b b szbású eilenoperációr kzülné n e k, k o r ezt i s kdályozz, tlán lehetetlenné i s t e s z i z időjárás. Az osztrák-mgyr front trtj mgát Kárpátokbn o r o s z o k u g y látszik, fárdtr győz ték mgukt, A legjelentősebb eseménye z utóbbi n p o k n k, szövetségeseink hrcvonl Zklicinnél áz lsó Dunjelnél Nidánál szilárd m r d t. Jó s o r sát ez szivós védelem befolyá solj, h n e m i s s i e t t e t i, mint k e z d e t b e n osztrák-mgyr h d s e r e g g y o r s előnyomulás ;után remélhető v o l t, S z e r b i e l l e n u j offenzív ké szül, P o l i t i k i okokból kívántos i s d e n e m történhetik glícii- erő rovásár. Szerbi még most is mellék hrctér, h n e m is o l y mértékben, m i n t kelet-poroszországi htárunk. H főerő gyengíte nélkül n e m lehet Blkánon előbb re túrni, kkor okosbb előbb Lengyelországbn sikereket elérni. Miért nem tud milliós orosz Stockholm, jn. lé. E g y moszkvi orosz ktoni személyiség rr kérdre, miért nem hldnk előre oroszok ugy, mint t vár ni lehetett, következőképen válszolt: E g y milliós hdseregnek első sorbn helyre vn szüksége, frontvonlát kellően kifejleszthesse, onkívül elég széles hdszíntérre vn szüksé ge, összekötteteket kellőképpen védelmezhesse. E g y milliós hdseregnek, mely egy másik kdsereget be kr keríteni, előnye, meghosszbíthtj frontját nélkül, vlmelyik pon ton gyöngébb voln. H oly kitűnő vsúti hálózt álln rendelkezre, mint németek nek, kkor frontot bármelyik ponton tetsz szerint erősíteni lehet, még mielőtt körülzárt ellenség legcsekélyebb ellen mozdultot megtehetné. Ne künk onbn nem v o l t v s u t u n k. A z ellen ség vsutvonli különböző hdtápközpóntokbóí indulnk ki, mieink onbn csk V r sóból. H bennünket csk meg kísérelnének ís körülzárni, k kor el volnánk zárv leg fontosbb tápvonlunktól. A zsák, m e l y e t L e n g y e l o rszáglkotossovíec ÚJSÁG erőd, továbbá V i s z t u l S n ö s s e f o l y á s között, legrosszbb hdszíntér, mit csk egy mil liós hdseregnek el lehet kép zelni. E g y ilyen seregnek moz gásszbdság kell így egé szen kilátástln rettenetes túl erőről beszélni, h ez nem tud egyáltlábn kifejlődni nem lehet felhsználni. Kivégezték bártfi muszkvezetőt. Kss, jnuár 16. Vszílíszkí Demeter ötvenöt éves krínyící főldmíves há ború kitörének első percétől kezdve kifejezt dott érzelme inek. Krinyíc községben tábo roztk oroszok, mikor Vszílíszkí megjelent orosz csptok prncsnok előtt következőket dt elő: A mgyr ktonák mondott áruló orosz prncsnoknk nem messze táboroznk innen. Én kikém leltem állásikt. Most nektek nem szbd menni. Nekem vn még egy emberem, ki más iránybn érdeklődik mjd mi megmondjuk, mikor indulhtunk Bártf felé. A muszkvezető russzofíl p rszt híven teljesítette feldtát jnuár 19 Mielőtt még elítélt me pillnthtt voln ktonákt, pp kitárt díszes ornátus nk szárnyit eltkrt kt. A pp hlkn odsúgt bűnös embernek, tél d e 1 j e n le. Ennek megtörté te után egy kton bekötözi elítélt szemeit. A pp jk ról felhngzott im, vetkező pillntbn lssn mi molní kezdte hlálr ítél Mityánk, k i vágyj mennyekben... A pp óvtosn elvonult Í imádkozó bűnös mellől, k ton ís. E g y főhdngy csj des jelt dott: felemelte zét, u t á n e l d ö r d ü l t! l ö v é s e k m u s zkj vezető russzofíl f rszt nyolc golyói t l á l v, h o l t n bukl össze. U j orosz csptok régi fegyverek! Bern, jn. A Dily Chronícle hdi dósítój t jelenti Lengyi szgból, orosz 19J újoncok még ebben hó bn frontb kerülnek, ezek újoncok kton vnnk kiképezve, ] nézve, hditudósító mg k i k é m l e l t e z á l l á s o k t velet kpott Oroszország é s z u t á n K r i n y i c á n k e melyben levélíró Már ugu^ r e s z t ü l mindenütt e l ő - mondj: eleje ót Orenburgbn remenve, vezette z o r o s z o k t Bártfár. E z h gyünk. Szorglmsn gyj ltozunk. De meg kell tározottn beígolást nyert. uji A bűnügyet kssi hdbí nom, e z e r b ó l l e g f ö l e b b róság Erlích hdbíró-őrngy vezete mellett tárgylt. A n y o l c v n m e h e t ki gyi vádt Dmjnovích Míkló < dr. n s z á m b. A r é g i fegj hdbíró százdos képviselte, l t o k n á l hsználunl vádlottt pedig Buder dr. fő r e k e t hdngy védte. A minden legkisebb rzlet A z orosz offenzív vesztes kérdre kiterjedő tárgyilgos bizonyítási eljárás befejeze A N i d Dm után tnúkihllgtásokr ke rült sor, mjd pörbeszédek B i l vonlon. Grác, jn. I hngzottk el. A tárgylás fo lymán beígolást nyert Déllengyelországbn t vádlott bűnössége. A b í r ó dánál Glíciábn, ugy h s á g g o l y ó á l t l i h l á l szik, szünet állott be fl r ítélte. müveletekben. Az oro A kivégz idején csúny, teségeket Nidánál lucskos, esős idő volt, elbo njec-bíl vonlon, d rult, felhős szemhtár szinte ber közepe ót hr; hrmonizált szomorú ktus z e r h l o t t r sebeil C l PC sl. Ktonák sorkoztk ngy becsülik. di udvron, A börtön kpujábn A z első- önkéntes líflj megjelent egy lengyel pp, mel ezred Sosenkowsky f l lette hldt delikvens, u vezérlete ltt L-nél vfl tán egy szkszvezető. A meg megverte oroszokt tört öreg, reszkető ősz embert ht támdást íntéztekfl közrefogták így vezették. A z légionisták M 9Y elítéltnek m e g r o g y - orosz B e d e r y - e z r e d M gynt térde, f é l e semmisítették. Háromé bei l e m b o r z o n g á s k i orosz hlott boritottt oly ü l t c s o n t o s, s á p d t, s o cstteret. Tíenegy vány rcár, szemei ré htszáz ember foglyt vedezve tekintgettek szét Két gépfegyver ^ m vánszorogv hldt vesztő- muníció került hős I hely felé. lek kezébe. tt j

5 1915. jnuár J?. VASÁRHELYTREGGEU U J S A G Keresik villnytelep tolvját. űiilenyomfokf Rüííek ról A villnytelep betörője tolvj nyomáb még nem kdtk. Olyn ngyszerűen hjtott végre tolvj weriheim szekrényen operá dét, nyomáb lépni nem lehet. Kihllgtások voltk rendőrsé gen. Több egyént kihllgttk ré szint, mint gynúsítottt, rzint pe dig ért, vllomásbál hát h eltudnánk tolvj után in dulni. De eddigi kihllgtások, mint hlljuk, sikkerrel nem kecsegtetnek. Legújbb lép, mit tett nyo mozó rendőrség,, tolvj ról ujjlenyomtokt vett. A betörő előbb keztyöben volt, de mikor kifúrt vsszekrényt, keztyqt levetette mentélen kén nél kotorászott fiókbn, s fog dost össze oljos kénnel értékppírokt. Ujjánk lenyomti tehát ott m rdtk, bdr ezt először gondosn kerülte. Ezeket ujjlenyomtokt fővá rosi bűnügyi osztályhoz küldték hol mjd Ismert tolvjok ujjlenyomtá vl összehsonlítják. Vn már ott vgy 400 ezer ember ujjlenyomt. Ezeknek keze már vlmikor ott járt, hol nem kellett voln, H ezek kszül vlki követte el be töres lopást, kkor hurokr ke rül mert furcs ás pontos tlál mány ujjlenyomt kzít. Sok ngy bünperben rblásbn volt márt ez cáfolhttln korontnú. Ujjlenyomtot mindenkiről lehet venni. H vlki megérint egy p pirt, könyvet bútort, ujjánk finom redői ott mrdnk néh lehellet* omn. ugy sokszor szbd -mmel nem is lehet t látni, de rr vló ngyitá üveg, itt is értékesítsék. Ezt ujjlenyomtot tán hoz závló eszközökkel tárgyról le veszik ppírr. Ezt képet megn gyobbítják, ugy tisztán széen láthtó redők finom hjlás. íny, keresztülfutás. Mivel két embernek egyform jlenyotnt nincs, világos, egy ilyen kép tolvjnk árulój het. H tolvjt megfogják, hi tt volt tkrój éjszk, hiáb d. el vn veszve, villnytelep betörője sokkl fi* ombb eszközökkel dolgozott, sem fel lehetne ról tenni, gy ezt nem tudt. Éppen ezért ujjlenyomttól sokt nem vár tunk. Egy ilyen jól képesített beörő tudj, gummikeztyüs kez el kell betöres lopást elkö tni, kkor ujjlenyomt kzlté1 szó sem lehet. Egy notórius tolvj, mint minéwel villnytelep betörője dikedhetik, csk ugy kerül hurok egyszer elcsípik, mert djár korsó kútr, mig el Brik. A betörő tolvj is első sikeik után mindig vkmerőbb lesz, mindig újr válllkozik, mert ol csóbbn könnyebben nem tud pénz keresni, minth más össze gyűjtött pénzét veszi mgához. Még rr is gondj volt ennek betörőnek, vásárkor, tehát olyn időben követte el lopást mikor idegenek közt könnyeb ben eltűnhet Ez körülmény is mutt próbált betörő ;lt illető, mi ngyon megnehexiü nyomosáét. t Ml Rgolcrendbeli lopást ismert be. Egy veszedelmes tyuktolvjt csipett el rendőrség bizonyságául nnk, csk ügyes emberek ezek csendőrök mégh felerzben népfelkelő huszárok ból is állnk. Most is ugy volt. Serfőző Mihály csendőrből Pirosk István népfelkelő huszárból állott járőr, melyik sikerült fogást csinált s puszt egyrzének rémét torkon rgdt. Ifjú M t ó k Sándor ez feljegyzre méltó lk, ki elöljárójáb nyoicrendbeli tyúklopást ismert be. Béni Rózáitól Puszt 552 szám ltti lkostól 12 tyúkot lopott el még mult év végén, m i megért 30 koronát. Kis Jánosné Puszt 509 számú t nyájáról 1 2 drbot v i t t el december ben. özv. Rózs Pálné Puszt 487 számú tnyájáról novemberben 4 drbnk fogt pártját. lfju Székely Szbó Imrétől Puszt 388 számú tnyájáról októberben 6 drbot v i t t el. Blog Ferenctől Puszt 547 szám 5 drbot. Molnár Páltól Puszt 513 szám 6 drbot. Molnár Imrétől Puszt 366 szám 3 drbot emelt el. Egynek nevére pe dig nem emlékszik. A tyuktolvj minden lopott tyúkot Orosházán illő árán értékesített leg közelebbi 'picon. A pénzt, mit érte kpott, szükségleteire elköltötte. Mikor elfogyott tyúk ár, nem munk után, hnem tyúk után nézett. Bőkezűen nem költött, hnem megél hetre hsznált tyúklopást. A letrtózttáskor egy zsákot 1 kor. 16 fillért tláltk nál. Ezt, m i n t bűnjelt lefogllták. A flu nem ijedt meg, sőt on kesergett, milyen sok tervét döntötték hlomr, mert jó gdák tyúkólját még után krt megdézsmálni. H Í R E Ke Szbdi líceum. A Szbd liceum f. hó 20-án szerdán d. u. 5 órkor városi székház közgyűlé si termében folyttj elődási s o roztát. E z l k l o m m l Bányi Sándor ref. főgymnáziumi vllás tnár fog elődást trtni, elődá sánk t á r g y : A háború htás vllásos életre". E z tárgy ugy vllás philosophíi, mint prktikus szempontból rendkívül érdekes, Szerkesztőségünkben ujbbn dkoztk : A t ö r ö k V ö r ö s Fél h o l d r é s z é r e Tóth Mátyás (Szentesi-u. 86) 4 kor. Blog Szbó István (Mkd-u. 35) 2 kor. HézsÖ Mihály neje (Imre-u. 25) 8 kor. özv. Hegedűs Sámuelné (Kistóprt-u. 14) 10 kor. T ő rök Bálint (Kálly-u. 11) 20 kor. özv. Tóth Imréné (Zrinyi-u. 12) 2 kor. Az óvónőképezdei, 3-ikVBrÖsK e r e s z t k ó r h á z n k : Tóth Má tyás (Szentesi-u. 86) 3 kor. Ngy Szbó Pál (Róni-u.) 1 ngy knt tej, Török Bálintné (Kálly-u. 11) 20 kor. özv. Tóth Imréné (Zrinyi-u. 12) 5 kor. A ref.főgimnáziumi kórháznk Tóth Mátyás (Széntesi-u. 86) 3 kor. Blogh István vendéglős (Dmjnich-u. 6) 10 koronát. Folyttják rekviráfást. A rekvirálást tegnptól kezdve ismét folytt ták. Minden házhoz termzetesen nem mennek be, sőt egz utcákt hgynk el, csk o t t fordulnk meg, hol köz tudomás, vgy h i r szerint lehet fölös leges gbonnemüt kpni. A rekvirálás mindddig trt, m i g 200 vggon g bonnemüt városunk kül- belterüle tén Össze nem Írták. Az rekvirálás onbn, melyet mától kezdve folytt* ht kiküldött hdngy, mint t lpunk más helyén közölt tnácsi hir detmény jelzi, csák s z b d vétel l e s z. Az igi rekvirálást, mely ellen tilt kozni nem lehet, város fogj végez tetni. Most tehát csk dj od gbonát, ki krj. Kiürült üvegek 2-ik Vötös-Keresztnél. Akik 2-ik Vörös-Kereszt kórházhoz prdicsomot, befőttet, bort dtk, kiürült üvegeiket elvihetik, egy ben kéri vezetőség további szives dományokt. H l á l o z á s. Gyászlp tudtj, D o k t o r Sándor folyó hó 17-én életének 66-ik, boldog m e g elégedett házzsságánk i k évé ben elhunyt. A boldogulfnk földi mrdványi folyó hő 19-én d, u. 2 órkor fognk IH-ik ker, S r knttyu-uc 10 számú gyászháztői z ev. ref. vllás szertrtás s z e rint háznál trtndó gyászbeszéd után Kincses-temetőbe örök n y u g l o m r tétetni. Gyászolj özvegye, négy gyermeke rokonság. Béke p o r i r. Kimr ült ós sebesült k tonáknk erösitöszerre, borr vn szüksóge,k6ri iószivek dkozását 3ik Vörös Koroszt kórház, (óvónőképezde.) Meghívás. Tisztelettel meghívom hullámtéri 11-ik hegygdság válszt mányát folyó hó 24-én, vsárnp dél után 2 órár gyűlre. B á n Máté. F e k e t e Ss mozgóbn m kedden két órás elődásbn, legszebb, legmegrázóbb legcsodásbb kivitelű drámi újdonság z Elűzött flu, drám 8 felvo násbn fog közönség előtt fe hér vásznon l e p e r e g n i E műsor k e retében elődásr kerül még A német seregnek hrci rgonnei erdőkben cimü hdifilm mely hrctéri felvételek legbrvurosbbji közé trtozik. Elődá sok kedete 5, 7 ős 9 órkor. A helyek ári r e n d e s e k. Szerdán egy csodás keleti drám z Abdr Rhmn kincse ős pompás k i sérő vígjáték műsor kerül b e m u t tásr. Csütörtökön Az rny sehrbeus cimü bűnügyi történet kerűl'müsorr, mely i z g l m s ér dekfeszítő jeleneteivel m g n e mében utolérhetetlen. Pénteken g z d g változtos műsor l e s z Fekete S s mozgónk, Két h t l m s sláger kerül e n p o n b e m u t tásr. A pénz ördöge z egyik, A régi szerető másik. Mindkét d r b szerepeit legkiválóbb o l s z színzek lkítják. Szombton Az éjféli vendég p c s történet 3 felvonásbn Az sszonyi önfeláldozás vgy Egy nép felkelő trgédiáj h z f i s drá m v n műsoron. Vsárnp leg i z g l m s b b háborús drám, m i n den idők egyik legngyobb l k o tás A becsület mezeién s P o m pás kísérő műsor kerül elődásr. Káposztámkádkt kór kölcsön 3-ik Vörös Ke reszt kórház, (óvónőké* peztíe.) fi németek krc frnciák ős oroszok ellentáv. miniszterelnökségi sjtóosztálytól. Berlin, jnuár 18. A ngy főhdiszál lás j e l e n t i : A nyugti hdszintéien csk tüzérségi hrc folyt. Ellenséges támdó mozdultokt utóbbi npokbn nem zleltünk. Kisebb hrcokbn csptink három tisztet, 100 főnyi legénységet foglyul ejtettek. A keleti hdszintéren: Észkiéngyelországbn z oroszok megki«sereitek, előre törjenek, onvisszutsitottuk őket A Visztulától nyugtr lényeges esemény neín tör» tént. Köszönetnyilvánítás. Mindon rokonok, jő b rátok ismerősök szom szédok, kik felejthetetlen jó férj, illetve szerető jó p, kedves ngyty rokonnk Albert Áronnk folyó hó 17-őn történt végtisztességtételén meg jelentek, megjelenükkel rzvétükéi mélyen sebzett szivünk ngy fájdlmán könynyiteni iprkodtk fogd ják ez uton is szívből fkdó hálás köszönetün ket. A gyászoló cslád. Eldó bevonulás végett e g y kitűnő hn gú bőgő V l i k e r Püspök-utc 24 sz ltt. jm Két esetleg három szobás udvri vgy utci lkás kidó Könyves-Utc * Kis Ljosnk Vjd-utc 2 számú uj eldókét ppucsos segéd felvétetik II k. Mlom utc 6 szám ltt.? fl HuBffl8t6Téít válllnk i iter Hunydi-ute szám. Egy kis tnyás kerestetik Íá28jMltc I? szám lá,?l Brics Sándornk Mártéiy meliett iev< tnyáján árpszlm, polyv,, kukori c szrj vn eldó, értekezni lehet helyszínen. jffil Mrkó Mihálynk «Csinkus dűlőben itj Kerekes Ferenc 550 Puszt szám ltt! tnyáján egy 5 éves igen szép bö tejő tehene eldó..,..?2» Fehér hbot koronáért, trkát áo-36 koronáért veszek. Tökmgot, böf* sót, mákot állndón veszek: GÖTTLER SÍNBÖR.,.. Károlyi-u. 23. Fűrzpor olcsón kphtó M m Ferenc József sugár ut ss «i m ittegr hss knc rlp lő eldó??g Bdntt SdnosnR Zrinyi-utc 121 sz ltt levő ház itlmérsel Fedező mének tkrmányozás. M lesz fedező mének tkrmányo zásár árlejt gdsági ügyosz tálybn. Az érdeklődből máris meg állpíthtó, város ez lklomml is t u d megfelelő áron válllkozót kpni. együtt örök áron eldó. A venni szándékozós jelentkezhetnék fenti szám ltt Esetleg hszonbérbe Is kidó. 96* Vdászfegyverrel átlőtte k r ját. V r g János 12 éves Zrinyi-utc 70 szám ltti fitt, állítólg fegyverre esett, mely elsült krját átlőtte. Mivel ngyobb szerencsétlenségről nincs szó, lövből ngyobb esetet nem csinálnk, legfeljebb megnézik, el lehet-e olyn könnyen hinni t kis bl esetet, mint fiu hozzá trtozói elődják. A kutvőlgzi állomásnál Szntórium mellett Czövek József tnyáján Buzi Sándorné tuljdonát képező : lovk, tbhenekfls disznó, kocsi iár vló szerámok ás több féle gdsági e s s k f ó k ftl/ő ho 23-án, reggel 8 órkor önkéntes ár veren eldtnk. Árveri Üitiiijl iflies árver lesz Károlyi Pál Gorzs sziget 797 tüutil tnyáján jnuár 25-én délelőtt, Eldtnk lovk, csikók, tehenek, botjuk, sertek ás minden föle gdsági eszközök. 990 Ismét tyúklopás. A tyúklopások ugy látszik nnál jobbn szporodnk, minél bennebb megyünk télbe. Most Mónus Andrásné Tükör-utc 18 szám A félbrn flnomlkomlos ltti lkos tett pnszt rendőrségen, 23 tyúkját, mely megért 70 ko ronát, ismeretlen tettes m u l t éjjel eltolvjolt. Hogy tyukász m i n t ment be udvrr, t nem tudj. A jó kilój 42 fülét Tomp utc 31 szám ltt mdrt keresik. picon sátorbn, 967 kenyér

6 VÁSÁRHELY? REBF~^U 6. íígyobb kifutó leány házi dolog másr felvétetik Bilim Evelin üzletében. n 19X5. j n u á r 19. lkl klp 962 Egy drb. 32 lóerős, frnci. gyártmányú 9 H O egy 260 négyszögöl területű belső ség város legforglmsbb rzén ' rjt lévő épületekkel FELTŰNŐ OLCSÓ árbn szbd kézből onnl eldó. Bővebbet DR, NAGY JÓZSEF ügyvéd nél Ferenc József sugárút 3. szám. 952 Z Jórvló 5 órkor, 7 órkor fél 9 órkor. Mnm finnspnpokon: 3 órkor, fél 5 k o r, 6 órkor, fél 8 kor, 9 órkor. Rktáron vn Kedden 2. A német eredeti olcsó gyári bn.. rgonni 3. h - ii ulllffflit M I M jf«f I I! 5. e. PsilfilBi BIBI l i l U Ü U l l n. n r I r, üf2ilü o TB VQ02SDSD Elődások k e z d e t e órkor. Szerdán Jl * I rzére, árk- ' flbdr Rbmn... Kincse. flfe Lili 9 Páholyül 82 fill Zsölyeszék 62 fill. Zártszék I. r Zártszék I I. r. 22 fill. kötött szövöttáruk n g y k e r e s k e de Budpest VI. A n k e r p l o t I ü. o. Hírdetmé^. A s z r v s m r h ló tenyzt emele césjáfoél város közönsége áltl mgs kincstártól megvásárolt henyére-téglási föld 333 kt. holdt kitevő s két tgbn fekvő kszáló legelő rzének hsznosítás tekintetében kgy. htá rozt lpján verébház melletti területre 2. éven lóli 70 d r b. üsző borjú, téglás- lposi legelő területre pedig 260 d r b. 2. 3, éves csikó bocsátttik legelőre, pedig : 1 d t b. üsző borjú után 20 kororon fübér fizetendő, s ezen felül gulyás bér, 2. éven lóli csi kó fübére 26 koron, á 3. éven dlik fübére 34 koron, ezen fe lül gulyősbér. Felhívom mindokt, k i k e já rásr* üsző borjukt, vgy csikókt kivnnk hjtni, ebbeli szán dékukt lólirott tnácsnoknál (1. em. 14 számú jtó) folyó év feb ruár 15-ig okvetlenül jelentsék be. H meghtározott számnál több jószág bejelent történik, eset ben jelentkez sorrendje iránydó. A legelőre bejelentett jószágok után fübér gulyásbér feltétle nül megfizetendő. Rzletesebb felvilágosítást h i vtlos órák ltt lólirott gd. tnácsnok d. Hódmezővásárhely, éyi j nuár hó 18-án. Berecxk e z ü s t ót fenollá V 988 ' ó r á k! Andrássy-utc üzletében. V s gyürüt bélelek r n n y l 3 k o r ezüsttel 8 0 fillér j v í t á s á é r t 2 évi 6 j ó t d l l ú s t v á l l l o ki!! Kemény L j o s, géprktáros G u t t m n n F e k e t e erdőkben. d É k s z e r e k e t olcsón g y o r s n jvítok! 11 stb. tisztek ff * ltti O r ő k Hóspkők legénység e i n szám Shwtok 1. Nyitány S A i nyát, ezüstöt Tessék becserélek! Sweterek stb. * er A r n o l d órás, Sékszerz 2 év Lábszárvédők műsor: S nyklínczok. érlánczok, krkötők, függik, krlk é s kővesoyüruk, tjtékplpák. zseb, fli, ébresztő ing órák, Minden szemköz vlő szemüvegek legn gyobb válsztékbn knnátok- ngymennyiségű Keztyük Két ó r á s elődás. R e n d e s helyárk ' L e g d i v t o s b b ékszerek I évszámr onnl felfogdunk F e i n e r H e r m n n fi cipz cég. 953 k t o n i téli, lsóruházt F e k fc^fim^i^^ rzire M Ó r A r n y, Hrisnyák hrci Szivestótogtást G o i i d éves fiút Tricptruk seregek Gond Mór remek válsztékú divtáru üzletét felkeresni mielőtt nosztö, SZŐVCt vászon, delén, mosó színtrtó prkét, krton, festő ágy sztlterítő, ing ágyhuzt zefír, szőnyeg, finel, szintén fej nykr vló meleg téli kendő nginén párn dun belső stb. stb. ezen szkmáb vágó szükségletét besze rezné hol meglepően szép válsztékot, szolid kiszolgálás legolcsóbb árk mellett szerezhet bg, férfi ruh, téli kbát, ndrág kelmék igen olcsón lesznek kiszolgálv. fiái gdsági tnácsnok. Szbó üzlet,i áthelyez. Tisztelettel értesítem ngyérdemű közönséget, újvárosi férfi ruh üzletemet Kossuth tér 5 szám pic közelében özv Bkiné úrnő házáb he lyeztem át, hol ezután is ngy válszték bn olcsó áron szerezhető be kz férfiruh. Szives pártfogásukt kérve ö z v. Z s o l d o s l m r é n é. 425 melleit. 814 klittá is élőknek Míg háború trt. temeti intézete nél előforduló, kssz vételek után pé' tári jutlék cimén 3 százlék en monyt rzben vásárhelyi ktonák ink rzben vásárhelyi kórházk céljir fordítni elhtároztm Kiss Bertli í-ső hmvásárhelyi 1-ső Orosházi ti intézete villnyerőre berende kőmegmunkálő gyár. dó iriém i i Gojdár Péternek Pál János úrtól meg vett nyomásszéli birtokán különböző t krmány feléi vnnk eldók, értekezhet ni lehet kint helyszínen tuljdo nos I V ker Kszp-u 11 szám ltti l kásán 916 TOHUIÍŰI H d b rzére előirásos erős hátizsák börözettei, m á r 4 koronától kphtó, \ SZOnt eldóknk árkedvezmény. Gyuricsk szíjgyártónál kr étkezni keresse fel Kosuthtér kifőzt (görög egyházplot) h o l n pont igán JÓ ős olcsó friss ételek minden időszkbn kphtók Ugynott kihordásr is lehet jelentkezni. 773 Ljos János tér. i n r r i F i n n m n i i 11 iiin I I iiiiiuniii MIIIÍM r i i m r w i Ujszlonní veszek Égető Mihály öcsödi lkosnk bor vn eldó hektó számr V I ker. Kistölt-utc 13. Adómentes. 944 legmgsbb árbn minden menny ben SvelCl 2 éves tisztvérü bikborju Dr. K e n é z Sándor ügyvédnél. Andrássy-utc 25. (Lánc-utc srok). B H H n n l n i i H g m M l I eldó 948 F l e i s z i g József 0 nt szlonul Kidó bolt helyiség I V ker, Kinizsi-u. 1-b sz. bolt helyiség f. évi febr. hó 1 tői k i dó, értekezni lehet I V ker. Deák Ferencz-u. 5 sz. Kiss Imre egyházi pénz tárnoknál. 946 legmgsbb árb:.n.,minden mennyis veszek Füszerüzlet helyiség lkássl esetletleg berendezsel kidó. Azonnl átvehető II. i k. ker. Mlom-u. 7 sz. 939 két kovácssegéd állndó munkár felvé tetik Blog István kovácsmesternél. Pálfi u 2 szám Ugynott kz uj kocsik kp htók; 915 Tökmgot. repcét, vöröshgymát állndón veszem. Trk bbot 24 koronától 30-ig mákot i g, fehérbbot ig. Homoki burgonyát 100 kilót 11 koronáért dok zöldség pici üzletemben Szentesí ti 16 UdvrheM Sándor. 465 Tnulónk fizetsel felvétetik egy jó f i u Blogh Imre Üzletébe Lázár utc Tnyásbérest keresek lehetőleg éves vgy idősebb fiávl is. Utbigi tás kphtó csirke picon Kovács Jó zsef házábn pincében. 922 Egy JÓ krbn levő igás kocsi, lór v ló szerszám egv szecsk vágó eldó VI ker. Csig-u Nyomtott Vásárhelyi Reggeli Újság könyvnyomdájábn; B á r á n y B é l szállító Petőfi-utc 16. szövet selyem ruhák, vlmint öltönyök soronkivül egzben nek feketére legolcsóbb árki kelme festő vegy tisztitónál _ Antl-utc 9 szám ltt özv. Emiiné üzleténél' A munkák jő hírnevű szegíi Iprtelepemen kzülnek el. ÉÉieti kidó-tuljdonos K u n Bél.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben