Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 l SZARVASMARHA Tejtermelő szarvasma rhaek teimelési mutatóinak és gyógyszerköltségének Óisáhason l ító vizsgá lata Ózsvári Lásztól*, Taradán Szilárd* ttte, B. Csaba2, Bíró Oszkárl * L. Ózsvári - Sz. Taradán B. Cs. lllés - O. Bíró: Comparative studies of production data and drug costs of dairy cattle holdings, lstván u 2, H_078 Budapest, Állat_egészségügyi lgazgatástani és Agrár_gazdaságtaniTanszék, * hu t szte_áorr, : 2SZlE-GTTK,Gazdaság-ésTársadalomtudományiKar,Terme ésökonómiaésmenedzsmenttanszék termelési mutatóit hason]ították összefoglalás, A szetzőktejtermelő szarvasmarhaek hogy az egyes eken mi, vizigálták, össze azállatorvosi gvo9iil",kói,,r?;"kk"l; a; azt gyógyszerköltségek kö állatorvósi ai és,utatók t"ini"leri u lven kapcsolat állapíttrat3'riiü felenkénti és dolgozták adatait a; öiáti) rggrzooo_ig teíiedő is, A tórmelési mutatók közü. az átiágáje.tet"ket * éves bontásban, valaminit]já"{rtáttár. il;;;;,."porűl"tot valamint az elhullás és kényszervágás lö:".ii#;i;öiilb értékesítetttejmennyisé9;i;; :,,","íij.öl,ö 3,*i..iiT[,$il;#,Til!LT: "j:':ni*.l;;*lilá, :Á:y,[.Tilüf alkaimazott készítmények,(45%,,il, a iőgygyulladás.tezelescie i#;;il;,iárlöi"láp"" póulémák kezelésére alkalmas gyógyszerek 4goÁ), ab en p"aig';r.]por",i.í,í'biologi"i rcói"i"iür"ub részéi.külön vizsgálták az antibiotikumok költségei_ ésetébel9!,i9y.9yul adás elleni annek indikáció szerinti,;ü;;;i;;;;zi lninar,aro, átlagosan 74,?%_!t, A három 3 lranyaoat, tibiotikumok adták a d iö'iő"gy"úú tdsoo Ft volt_.a termelési mutatók éves átlagában t"t szempontjábót a B értékei "n"nl-e"niiéuóíóvogv.r"íttiltreg " kén}szerv?gás éi közül a tejtermelés, u"l"'rilt'". (4o%) adták a költség "ltruiíás adátok alar;án a C éi, A fajlagos tejterme voltak a legjobbak,,.,,'ig "'r;"p".ááiuiáiogi"i tolt,ogd és az értékesítetttej, ill, szaporulat lési költség, ill. a szaporjjii6ürógi"igv9gi,r..", a s tilepen a legkedvezőbb (0,49 Ftlllév, összevetése alapján táöi,őáiiíágüigy,("ry."t e9kedvbzőtl_efb j 3 szaporodásbio]ógiai " Őtetep-en.á e,-" 8475 l/tehén/ev termelei'rieíett) és,03 borjú/tehén/év)és a B tele,iö"öár;úiir9ífvborjúlev au en C állapot a mutatbk is ezt támasztják alá. mivel a B en megteiülesi ; Tö"il"iv"uu,ii"t""^j egy_tehénre eső 0,03 több á.c t"l"p"n már a tehenenkénti 54 l többlettej termelése, míj "z áfallagos gyógyszerköltösszesiégében kö.ltségeé. iiii"go, u letborjú esetén,"gteriin"ü valami,nt a megtérülési indexek alapján a tőgyegész_ "iri'rnv", áteronyabb?s a C en a legkevésbé sikeres, a íá9t í sé9ü9yi menedzsment "iia"ó"" a C ielepen a-legmagasabb.szintű és a B en? 9ske szaporodásbiológiai,*"arini"nt Ö"ia;ilil"ierí,ui"iák aíapjá-n megállapítható, ho_gy.amely!! te a gyógyszerfelhasználás, és melési területen alacsoiyak a térmelési mutatók, ott'riragasabb "ahffilöy."a "i;ö;li6iö;i ;.,;il;g"r;.intri **A vizsgálat idején államvizsga-szakdol9ozatot készítő haligató, " t"i,i"lir, Ótt 3;";;datai "la.ronyabbak a fajlagós gyógyszerköltségek, (an considerably. influence the level and costs of summary. The animal health management profitable proáuction the.veterinarian's task is óiij"áiá'" i" tr,ó á"irv'i"iile sectoi, For the health, and to reduce the losses caused by n"rd to monitor, evaluate and drug costs iorpáriion was made between the p_roduction data diseases. ln this study ";;l;p;;;;-tn" (A, B and C) were herds three of " 998-2o0o,) of dairy cattle herds. o"ü áiiv""rs{between average values were calculated too, trom examined year_by_yeaü;ji. ;,iiúy_f,{.l"!9 the.l:.f." of the death plus,iil,theprogeny-rit ;fi,;il;áü ;h; ih";;;il"ti"g "i weö ávalúated. rhe druqi emergency slaugrrter ili;ilü "ná'lnai."iion. 522 Magyar Állatorvosok Lapja 2003, szeptember?_9 cósts were divided into groups by sy-pi"p"i"tion in álléerds the cost of antibiotics ranked first

2 (46,8%), by indication in the herds A and C the cost of drugs used for treating mastitis (45% and 49%), in herd B the cost of medicines used for treating reproductive failures (40%) was the greatest. By indication, the antibiotics used for treating mastitis had the highest rate in the cost of antibiotics (on average 74,2o/"). The average yearly drug cost per cow was HUF in the basis of the data between of the three herds. ln the field of milk production and death plus slaughter the herd B was the best, but in the field of radán Bíro: ües of reproduction herd C ranked first. The comparison made between udder health drug cost and the marketing of milk showed that the udder health status was the best in herd B (0,49 HUF/l/year and8475llcowlyear) and was the worst in herd C. The reproduction on the basis of comparison made between reproductive drug cost and progeny rate was at the highest level in herd C ('795 HUFicalf/year and,03 calf/cow/year) and was at the Iowest level in herd B. The rates of return emphasized these results, because in herd B 54 l more milk per cow covered the udder health drug cost, and in herd C 0,03 more calf per cow had already compensated the reproductive drug cost. n the basis of comparison made between specific costs and production data, and of return indexes the udder health management was the - üug costs ldings best in herd B and was the worst in herd C; the reproduction management was at the highest level in herd C, and was at the lowest level in herd B from an economic point of view. On the basis of data between of the 3 herds it can be stated that if the production indexes are low the drug costs are high and vice versa. pest. lc á llat-egészség ügyi hclrzet a termelést és mrak költségeit t lruonlították itcepeken mi- úóltségek kö llepenkénti és latók közül az Éryszervá9ás tii gerint cse eredményességénekjavításában ry(45%, ill. r glógryszerek Az elmúlt évtizedekben gyökeres változások történtek a fejlett mezőgazdasággal rendelkező országok szarvasmarhatartásában, Az állatlétszám lassan, de folyama- kö}tségeielleni an- Hfo Ercm 3 rlési mutatók r Elep értékei bqosteiterme ];szaporulat ftlvév, mlásbiológiai ÉriésaBtele Ha Ben rcró 0,03 több is, a fő cél a Az állat-egészségügyi menedzsment szerepe a tejtermelő tehenészetek rrifi csoporte nk Minden gazdálkodó egységben, í9y a tejtermelő tehenészetekben nyereség nagyságának növelése. A gazdaságosság a költségek csökkentésével, ill. az értékesíthető termékek mennyiségének és a piac által megfizetett minőségének a növelésével fokozható (3, 5). A tejtermelő tehenészet termelési mutatóit és költségeit jelentősen befolyásolja az állomány állat-egészségügyi színvonala. Az állata betegségek által okozott károk csökegészségügyihelyzet felmérése, javítása, -ezzeljavítható ágazdaságosság. Í9y az állatorvos kóntése az7llatorvosok feladata, szerepe egyre inkább felértékelődik a gazdasági állatok tartása, tenyésztése során. Al ilománybetegségek csölrkentése a cél tosan csökkent, ugyanakkor jelentős volt a genetikai fejlődés, aminek következtében fokozatosan növekedett az egy állatra jutó tejtermelés. A tejelő szarvasmarhát tartók száma is csökkent, miközben azegy tulajdonos birtokában lévő állatok száma nótt. A technológiai innováció a kézi munkaerőt visszaszorította, és jelentősen megnövelte az ágazaltőkeigényét. Mindezekkel egyidejűle9 a takarmányozás és az ál lomány-egészség ügyi pro9 ramok al kalmazása óriásit fej lődött. Az állatorvos egyre kiemeltebb feladatává vált az állományszintű betegségek visszaszorítása, aminek segítségévelfokozódik a ek termelésének hatékonysága, és az elért eredmények elemzésével a befektetések mielőbbi megtérülése.mindezeket a gazdasági realitások és az állatok igényeinek figyelembevétele mellett kell elérni (2). 5lógrylszerkölth a tőgyegészéóésikeres, a A tejelőszarvasmarha-tartás eredményességétbefolyásoló főbb tényezők!l A tejtermelőszarvasmarha-tartás fajlagos eszközigénye igen magas, közel kétszer akkora, mint más állattenyésztő ágazaté (2). Ebből következik, hogy hosszabb a befektetett tőke megtérülési ideje, ezérta gazdálkodó kénytelen a termelés folya- *pen a legk+ ar anelyik terhlpsználás, és d and costs of rrian's task is ms caused by rtd drug costs,l arrd C) were From *ed too, tln death plus lb ls groups by ranked first matossá9ára berendezkedni. Az ágazat nyereségességétvégső soron az előállított termékek mennyisége, minósége, ára, valamint a termelés költségei határozzák meg. A termékmennyiséget, a -minőséget és a termelés költségeit számtalan tényező befolyásolja. llyen tényező többek között:. az állomány genetikai képessége; 2. a tartástechnológia, az épületek és a berendezések állapota; 3. az állománynagysá9, a koncentráltsági fok, a tehénállomány kihasználtsága; Tejtermelő tehenészetek gyógyszerköltsége 523

3 4, a takarmányozás (mennyiség, minőség); 5. a selejtezési arány; 6. a szaporodásbioló9iai állapot; 7. az állat-egészségügyi menedzsment; 8. az információs technika; 9. a menedzsment képzettsége, a tervezés hatékonysága, szakszerűsége; 0. a dolgozók szakmai felkészültségeés lelkiismeretessége;. környezetvédelem, állatvédelem. - l tej után borjú után beruházás után adókedvezmény hitel, ill. kamatkedvezmény Ábr a, tej e l ősza rvasm a r h a -ta rtás j öve d e l m ét m eg h atá rozó té ny ező k 0 ) Figure.,Factors influencing income in dairy cattle keeping () 524 Magyar Állatorvosok Lapja szeptember,

4 A2., 3., 4., 5., 6. és a 7. pontban szereplő tényezők az önköltség részétképezik vagy ad befolyásolják, A menedzsment és az információs technika segítségéveljobb munkaszervezés válhat valóra, ami költségcsökkentő hatású lehet, A környezetvédelmi és állatvédelmi előírások betartása jelenleg nagy anyagi terhet jelent, de az EU-n belüli hosszú távú fennmaradás és termelés érdekébenelkerülhetetlen (4, 6). A tejelőszarvasmarha-tartás bevételétaz értékesítetttej, az eladásra kerüló borjak és a tenyészállatok, valamint a selejt tehenek ára adja. Ha ezek összegéből kivonjuk a termelés állandó és változó költségeit, az üzemi jövedelemhez jutunk. A enűsé9e; változó költség részétképezik a felhasznált gyógyszerek, tisztító- és fertőtlenítőszerek koltségei is, amelyek szintén jelentős mértékbenbefolyásolhatják a tejtermelés jövedelmezőségét. Az ábrán a tejelőszarvasmarha-tartás jövedelmét meghatár ozó tényezők láthatóa k. Saját vizsgálatok Anyag és módszer Munkánk célja az volt, hogy három tehenészet állatgyógyászati készítményekre fordított költségét, azok készítménycsoportonkéntiés indikáció szerinti megoszlását összevessük a ek termelési mutatóival 3 év adatai alapján, s ebből következtetéseket vonjunk le a gyógyszerfelhasználás hatékonysá9ával kapcsolatban. A vizsgálatunk tárgyát képező tehenészetek a Dél-Dunántúlon találhatók, tulajdonosuk azonos. Az A en átlagosan 830, a B en 525, a C en 375 holstein-fríz tehenet tartanak. A ek járványtani státusa megegyező (TBC-, Brucella- és leukosismentes), azonban a C tehenészet esetében visszatérő gondot okoz a paraallergia. A tartási körülményeket az. táb!ázat, a termelési mutató- kat a 2. táblázat mutatja be. Mindhárom en a termelőistállók kötetlen, mélyalmos rendszerűek. A termelőcsoportok takarmányozása monodiétás. A íqőház az A és B tehenészetben Boumatic rendszerű, halszálkás elrendezésű fejőállásokkal, a C Alfa Laval típusú t" dt zat /z állatok elhelyezésénekés a férőhely nagyságának alakulása -0,t"lt!,ü*rel fejőberendezéssel és merőleges fejőállátíae. nauling of animals and size of place in 2000 sokkal felszerelt. kgrmezés A -ee.-e< :a goltsága (töm brész) ]r,gre,ö,csoportok szá ma lery :e.-'elő állatra jutó fedett pihenőtér (m2) Eql * es,,e jutó átlagterület (mz) Ery -asra jutó összes el és Z. Élázat. A B C ,8 36,5 20,9 2, 2,0 4 'l és 3, ABcA c tehénlétszám 825 En,iellesített te] (l/évitehén) 7]50 &a Seel:ezett állat 74 90,5 34 % 6,2 szaporu at (állat) ll,ei-rvervá9ott állat!o ir ,7 %!c --: 5 0,6 ott állat is=es kivonás az ek termelési mutatói ( ) miffiók isses először állatgyógyszerek mennyiségi és áradataiból kiszámítottuk a ek által gyógyszerre fordított évenkéntiösszeget kéindikáció szítménycsoportonkénti szerinti bontásban. Részletesen elemez- 4 6,2,l8 Tüüe 2. Production data of dairies ( ) n:- Vizsgálatainkban közötti időszakban vásárolt (állat) 94 23, * 223,0* 22, , 28 4, , B , ,2. cabc , , ,] ,9 6,4 5 3] 0, ,5 56 0, , , 9,8 5,0 3,0?) ], , , ,2 2, , ,7 4, , ,9 24 9,9 2,0 8 5, ,8 :datok nem re]evánsak, mive ez a ítés éve Tejtermelő tehenészetek gyógyszerköltsége 525

5 tük az antibiotikumok költségeinek megoszlását is. Az infláció mértékétnem vettük számításba- Az átlagos tehénlétszám alapján az egy tehénre jutó éves gyógyszerköltséget minden csoportosítás esetén kiszámítottuk, ami által az egyes ielepek adatai összehasonlíthatóvá váltak, Megvizsgáltuk a három tehenészetben a vizsgált időszak gyógyszer-felhasználási tendenciáit is. Ezt követően elemeztük az egyes ielepek termelési mutatóinak és gyógyszerköltségének kapcsolatát ú9y, hogy Ósszehasonlítottuk a tehenenkénti értékesítetttej átlagos mennyiségétés az összes szaporulatot a fajlagos tejtermelési és szaporodásbiológiai gyógyszerköltségekkel, valamint az elhullás és a kényszervágás arányát az összes fajlagos gyógyszerköltséggel. Legvégül a i gyógyszerfelhasználások megtérülésétszámoltuk ki. Eredmények A gyógyszerfelhasználás alakulása a eken A ek gyógyszerfelhasználását készítménycsoportokés indikáció szerint vizsgáltuk A gyógyszerköltség készítménycsoportonkéntialakulását a eken a 3. táblázat foglalja össze. Az A gyógyszerköltsége a 3 év alatt összesen ezer Ft-ot, a B é ezer Ft-ot, mí9 a C é ezer Ft-ot tett ki. A ek összeha- sonlítására az egy tehénre jutó éves gyógyszerköltség-mutató használható fel, mivel figyelembe veszi a tehénlétszámot. A fajlagos értékalapján a C tehenészeté volt a legnagyobb gyógyszerkiadás (2 ezer Ft). Az A nél 8,3 ezer, a B tehenészetnél pedig 8,5 ezer Ft volt az egy tehénre jutó átlagos éves gyógyszerköltség. A vizsgált 3 év alatt a költségek jelentős részét- mindhárom esetében hasonló arányban (49, 44,.47%) - az antibiotikumok adták. A fertőtlenítőszerekre fordított kiadás arányajóval magasabb volt a C tehenészetnél(5,8%), mint az A tehenenkénti éves gyógyszerköltség az egyes eken nagyon eltérő.!{bljiz t A en (43, il. 6,7%). Jelentős, bár enként nagy különbséget (7,4-4,%)mutatott a vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, aminosavak-és roborálószerek költsége. E készítményeknek főként az anyagíorgalmi betegségek megelőzésében és gyógyításában van jelentősége, melyek leggyakrabban takarmányozási hibákra vezethetők vissza. Jól mutatják a számok, hogy mindhárom en akadtak ilyen jellegű problémák, bár nem azonos mértékben.különösen a C en volt jelentős ezen szerek felhasználása. Ezzel szemben feltűnő, hogy a C en igen alacsony a hormonhatású készítményekköltsége az A és B teléphez képest(,5,ill.,7és23,60/o). EzatényösszhangbanvanaCkiemelkedő szaporodásbiológiai mutatójval. lgen jelentős viszont arányaiban a B hormonköltsége.(23,6%o), ami kapcsolatban állhat a legkedvezőtlenebb szaporasági számokkal. Összes gyógyszerköltségének legnagyobb részétaz A fordítotti vakcinák vásárlására (,8o/o). Az antiparazitikumok az A és B esetében igen kis százalékot képviseltek (0,4, ll.,3o/o), viszont a C tehenészet jóval nagyobb arányban (3, o/o) költött antipa raziti ku mokra. A és B ek átlagos összes ( ) és éves gyógyszerköltségének o/o-os me oszlása készítménycsoportokszerint Table 3. Distribution by product groups of average total ( ) and yearly drug costs of dairies Készítménycsopofi Antibiotikumok Fertőtlenítőszerek Vitaminok, ásványi anyagok, aminosavkiegészítők Hormonok Vakcinák Antiparazitikumok GyuIladáscsökkentők, fájdalomcsillapítók Egyéb seb.-i, belgyógy.-i és diag.-i készítmények Allatgyógy.-i eszközök és magisztrációs díj összesen Egy tehénre jutó éves gyógyszerköltség (ezer Ft) 526 Magyar Állatorvosok Lapja szeptember A B oá C t998 47, ,8 9,4 9,2 49,0 44,4 4,3 6, 4,,7,8 7,4 23,6 6,7,3 3,,3 6,7 0,6 8.0,l3,3 0,4 0,8 ],5,,l00,0 8,3 0,7 6,7 2,4 8.5,5 0,0 U,l 3, 6,5,2,2 z,0 2, 999 o/l 48,4, ,2 9,,9 0,6 5,8,9 0, ,3 6, 6,6,5 3,0, 7,2 7,

6 ]ii Az éves tendenciák alapján az összes gyógyszerköltség jelentősen csökkent, mivel 998-ban a 3 en összesen ezer Ft-ot, 999-ben ezer Ft-ot és 2000-ben ezer Ft-ot fordítottak gyógyszerek vásárlására. A csökkenés okait nem vizsgáltuk. Ezen belül az antibiotikumokra fordított kiadások csökkentek a legnagyobb mértékben:részesedésükaz összköltségből közel 0%-kal, 50,8%-ról 4,3%o-ra csökkent, de mé9 így is az antibiotikumok képviselték a legnagyobb részarányt. A fertőtlenítőszerek aránya kismértékben csökkent (9,4%-ról6,3%o-ra), míg az antiparazitikumoké lényegében stagnált. Szembetűnő a vitaminok, ásványi anyagok, ill. a vakcinák részesedéséneknövekedése az összköltségből (9,2%-ról 6,6%, ill. 6,5%-ról 3%-ra). Az egy tehénre jutó éves gyógyszerköltség a vizsgált 3 év alatt jelentősen csökkent, 2,7 ezer Ft-ról 7, ezer Ft-ra mérséklődött, A 4. táblázat a tehenenkénti átlagos éves gyógyszerköltség megoszlását mutatja be. A gyógyszerköltség közel felét az antibiotikumok adták (46,8%). ^ második legköltségesebb csoport a hormonoké volt (2,3%), Ennél alig volt kisebb a vitaminok, ásványi anyagok és aminosavkiegészítők részesedéseazösszköltségből (%). jelentős volt mé9 a vakcinákra és fertőtlenítőszerekre fordított költség (9,S, ill B,9%) ket nem vettük gyogyszerköltek adatai utzsgált időszak ps ek ter- nvehasonlítots7aporulatot a b.mint az elhullegvégül a te- ló szerint vizseken a 3. Ft-ot, a B teleepek összehannható fel, mic tehenészeté yer, a B tehe- glszerköltsé9. l esetében harttrenítőszerek- i,896), mint az különbséget amninosavak és A gyógyszerköltség indikáció szerinti alakulása a eken A gyógyszerköltséget a gyógyszerek indikációi szerint is csoportositottuk (5. táblázat). A preventív szerek közé a fertőtle- {u&t- : :l,,er,,enkénti átlagos éves gyógyszerköltség megoszlása (Ft; fui dw -le,s,gaaftok szerint ( ) m* {" J)5[rrcl-:]cn by product groups of average yearly drug Co5t5 per!c,il"ilif fimw i ) IliSnrc;oport Tehenenkénti éves %-os megoszlás gyógyszerköltség (Ft) ni hetegségek mabban takarnundhárom te" különösen a línő, hogy a C és B hez ry kiemelkedő t E horü vaporasági elep fordította esetében igen Bl,a{ nagyobb Wrra* szerint ,3 6, 6,6,5 3,0,l, 7,2 7,,l0{llrd!üilmritl. _l"r.,o < ffienfiffifttsrr.3=eler as,, anyi anyagok, e9eszítő k ldliffitttmlrr,.it;ll' fr l]rrüíru! alll ]iiljfu ürml]i,e]l.{!k btiloinran.,&mrffipara;r <,ok -aicix;ö< <entő k, ftuu,lr ,8 8, ,3 api-iók 0, ,0 nrrrmarys:=c 58, ll, a legnagyobb összeget (44,9, 49,4o/o), mí9 a B tehenészetnél asza- porodásbiológiai zavarok kezelésérea kalmazott szerek adták a legnagyobb költséget (40,2%), A második legjelentősebb költségtényező az A és C tehenészet esetében a szaporodásbiológiai szerek 85 rs díj dították 9,5 fuyeh sec -, belgyógy.-i és,diry, - kfs;-iippnygi il{fliimq,c,go avati eszközök és üw.5e,- nítőszereket és a vakcinákat soroltuk, Az összes gyógyszerköltségen belül az A és C esetében a tőgybetegségek kezelésére alkalmazott szerekre for- (zil, nl. 6,50/o), a B eseté- ben pedig a tőgyproblémák gyógyítására használt készítményekára (33,9o/o) volt, Ezt követte a preventív szerek 0% körüli aránya mindhárom eseté- ben, Az anyagforgalmi zavarok kezelésére alkalmas szerek költségaránya az A ólázat ffih 5. A te/epek átlagos összes ( ) és éves gyógyszerköltségének ok-os megoszlása indikáció szeilnt )slribution by indication of average total ( ) and yealy drug costs of dajries Eáció lttllc,":c emák 5'=l,cr: cásb ioló9 ia i zavarok 5r,msa3 Plp6;3rgalmi zavarok hbltr]ii Seregei SZ I k es belgyógyászati célra slcra,i <ezelésérefordított antibiotikum g =l;onamid,&:n na,azrtikumok Érlel _i Eise:l F;. _e-enre jutó éves költség (ezer Ft) ABc te ep Alq 33,9 49,4 45,6 26, 40,2 2,6 4,0 4,9 6,5 5,8 7,2 3,0 0,,l 7, 8,2 2,4 2,6,4 0,4 7?,5, , 6,2 4,2 2,6,4 3,,3,l00,0 l00,0,,4 8,3 8,5 2,0 2,7,4 4, í999 lo 46,4 22,8 4,6 5,7 9,8 3,3,8,9 3,8 0, ,2 29,0 4, 8,5 3,8 3,6 2,3,4 7, Tejtermelő tehenészetek gyógyszerköltsége 527

7 és C esetében hasonlóan 8% körüli volt, mí9 a B tehenészetnél5%. A három közül a C jelzésű fordította arányában a legtöbbet a sántaság elleni készítmények- re, a borjak kezelésérealkalmas antibakteriális készítményekreés az antiparazitikumokra (5,8,2,6,l.3,%). Az egyéb sebészeti és belgyógyászati célra használt szerekre kiadott összeghányad tekintetében is a C tehenészet árt az élen (6,8%). Az évek múlásával - ha eltérő irányú éves ingadozásokkal is - lényegében mérséklődött a tőgybetegségek és a szaporodásbiológiai zavarok kezelésérefordított gyógyszerkiadás. A sántaság kezeléséreés a parasitosisok ellen használt szerek aránya lényegében nem változott. A preventív szerek és a borjak kezelésére használt antibakteriális szerek költségaránya viszont jelentősen nőtt a 3 év alatt. A 6. táblázatban az egy tehénre jutó átlagos éves gyógyszerköltség (0 560 F0 %-os megoszlása indikáció szerint azt mutatja, hogy legmagasabb a tőgybetegségek kezelésére használt szerek részesedése(42,7o/o) volt. A második helyen a szaaz összes porodásbiológiai zavarok kezelésére alkalmazott szerek (27,60/o), a harmadik hegyógyszerköltség lyen a preventív szerek aránya található (0,2%). A további indikációk adták köcsökkent, a preventív rülbelül a maradék 20o/o-oI, és ezek tehenenkénti összege 800 Ft alatti volt az szereké nőtt év adatai alapján. Az egy tehénre jutó átlagos éves antibiotikumköltségnek az indikáció szerinti alakulását is megvizsgáltuk a eken. A7.táblázat azt mutatja, hogy a ek antibiotikumra fordított átlagos éyes tehenenkénti kiadáninak háromnegyed részéta tőgygyulladás kezelésére használt készítményekadták, Emellett az ellés körüli betegségek gyógyítására alkalmazott antibiotikumokn ak 4oÁ-os a részesedése.a sántaság és a borjak kezelésére szolgáló antibiotikumok költségaránya 7,7, ill. 3,gVo. A lábvégbetegségek kezelésérehasznált antibiotikumok a megelőzést is szolgálják, s valószínűleg jól kiegészítettéka + ken folyó rendszeres lábápolást. A bor6. táblázat, A tehenenkénti átlagos éves gyógyszerköltseg megoszlása (Ft; jak emésztő- és légzószervi betegségei%o) indikáció szerint ( ) Table 6. Distribution by indication of average yeaily drug costs per cows nek kezelésérealkalmazott antibiotiku(huf; %o) ( ) mok alacsony költsége vélhetően a vakcinázási programnak volt köszönhető, lndikáció Tehenenkénti éves gyógyszerköltség (Ft) Tőgyproblémák 4509 Szaporodásbiológiai zavarok 2 95 Sántaság 433 Anyagforgalmi zavarok 78 Preventív szerek 077 Sebészeti és beigyó9yászati célra 34 Borjak kezelésére fordított antibiotikum és szulfonamid 203 Antiparazitikumok F.syen Osszesen láblázat. A tehenenkénti átlagos "ö indikáció szerint ( ) 7 %-os megoszlás Megvitatás 42,7 27,6 A ek összehasonlítása a termelési mutatók és a gyógyszer- 4, költség alakulása alapján 6,8 0,2 A tehenészetek teljesítményéttejtermelési eredményeik, szaporasági mutatóik, 3,0 valamint az elhullási és kényszervágási,9 2, 00.0 éves antibiotikumköltség megoszlán (Ft; Table 7. Distribution by indication of average yearly antibiotic costs per cows (HUF; o/o) ( ) lndikáció Tehenenkénti éves antibiotikum- %-os megoszlás költség {Ft) Tőgygyulladás ,2 Méhgyulladás és magzatburok- visszatartás Sántaság Borjak emésztő- és lé9zőszervi betegségei Osszesen 702 4,2 38 7,7 92 3, Magyar Állatorvosok Lapja szeptember értékeikalapján elemeztük három év figyelembevételével.a B jelzésű esetében a szaporodásbiológia és a selejtezés tekintetében kihagytuk az 998-as év statisztikáját, mivel ez a tehenészet ebben az évben kezdte meg termelését,így szaporasági és selejtezési mutatói nem voltak összehasonlíthatók a másik két eredményeivel. A számításokhoz az értékesítetttej mennyiségét, az összes szaporulatot és az elhullás és kényszervágás együttes arányát használtuk fel (2. táblázat). Bár nem tartozik a vizsgálat tárgyához, de az adatok alapján megállapítható, hogy a magas szintű tejtermelést nyújtó eken alacsonyabb a szaporodásbiológiai teljesítményés fordítva,

8 f,-a három tei kítmények- m*t}nf) antiparazitikulnsznált szerek: F%). nlegében mérelére fordított wnált!998 lelep BcA 0,52 -* A szerek mlésére haszév alatt. Ég(tO 560 Ft),38 0, BcABc telép télep 0,7 0,42 0,79 0,26 0,32 0,64 0, * rtógybetegsék helyen a sza- lharmadik hecllk adták köü aiatti volt az * ] , tmkpetona*ozo adatok nem relevánsak, mivel ez a ítés éve ffiwmelsi {Qgps éyes teie használt ké- Hnazott antilevolgáló anelére használt [tléka + noust. A boriü betegségei- ilt antibiotiku- tptően a vakbvonhető, #tása a ter- l gyógyszer- F, ffitejterme- üágimutatóik, ffi46zervágási itharom év fi- jelzésű dógia és a se- hhagytuk az mivel ez a ten kezdte meg $ es selejtezé- üaehasonlítha- ünényeivel. A Ékesítetttej worulatot Üns és együttes " táblázat). Bár Égyához, de ffiató, hogy br nyújtó tele- rylrodásbiolóra- A termelési mutatók és a gyógyszerköltségek összehasonlítása érdekében a eíodrcübn indexes and specific drug costs in the dairies fajlagos tejtermelési gyógyszerköltséget és a fajlagos szaporodásbiológiai gyógyszerköltséget számoltuk ki. A fajlagos AB C Átlag tejtermelési gyógyszerköltséget az éves tőgygyulladás elleni gyógyszerköltség és fltehen/ev) az egy év alatt értékesítetttej hányadoqtrr firekj saként számítottuk. A fajlagos szaporo(ft/liter tey'ev) 0,50 0,49 0,85 0,6 dásbiológiai gyógyszerköltség kiszámítá0,92 0,95,03 0,97 sakor az egész évben felhasznált szapo(ftóorjűév) z425 rodásbiológiai zavarok kezelésérealkalláry*ryáqás (%) 6, 4,0 9,0 6,4 mazott szerek gyógyszerköltségét osz9yó9d/5zertottuk el az éves borjúszaporulattal, Az , eredményeket a 8. táblázat mutatja be. A tejtermelés éves eredményeit összevetve elmondható, hogy mindhárom en, az 998-as év adataihoz képest, 999-ben csökkenés, majd 2000-ben újra emelkedő tendencia figyelhető meg, de lényegében a termelés változatlan a 3 en. Ugyanakkor a fajlagos tejtermelési gyógyszerköltség éves átlagai számottevő csökkenő tendenciát mutatnak (0,95 Ft-ról 0,32 Ft-ra). A szaporasági mutatók mindhárom esetében javultak az első vizsgált évhez képest. Ezzel párhuzamosan a fajlagos szaporodásbioló9iai gyógyszerköltségek fokozatosan mérséklődtek (2562 Ft-ról 2086 Ft-ra) annak köszönhetően, hogy minden en folyamatosan csökkent a fajlagos költség. Az elhullás és a kényszervágás mértékeaz A esetében fokozatosan csökkent, a B en az alacsony százalékos szintről kismértékbennőtt, de itlzavarótényező lehet, hogy 998-ban népesítettékbe a et, tehát egy nagyon fiatal állomány volt a vizsgált idószak kezdetén. A C en 2000-re szintén csökkent az elhullás és kényszervágás mértéke, bár mé9 mindig nagyon magas (7,9o/o). A fajlagos összes gyógyszerköltség minden en csökkent a 3 év alatt. Mindezek alapján az az általános trend rajzolódik ki, hogy a termelés színvonalának javulása - vagy legalább stagnálása - mellett a fajlagos gyógyszerfel haszná lás csökkent, A 9. táblázatból látható, hogy a tejtermelés és a fajlagos tejtermelési gyógymutatók és a fajlagos gyógyszerköltségek (l$8_2000) szerköltség viszonya alapján a B en volt a legkedvezőbb a tőgyegészségügyi helyzet, mivel magas tejtermelés mellett alacsony volt a gyógyszerköltség (0,49 Ftlliter tej/év, ill liter tej/tehén), Habár az A en is alacsony volt a gyógyszerfelhasználás, de a termelés is kisebb volt. A C en a magas fajlagos tejtermelési gyógyszerköltséghez a legalacsonyabb tejtermelési szint tartozott. Tejtermelő tehenészetek gyógyszerköltsége 529

9 I A szaporaság és a fajlagos szaporodásbiológiai gyógyszerköltség viszonya alapján a C en a egkedvezőbb a szaporodásbioló9iai helyzet, mivel viszonylag alacsony gyógyszerköltség mellett magas a szaporulat (795 FVborjűlév, ill. ',03 borjú/tehén/év).a másik két en éppen fordított a helyzet: a magasabb költsé9 alacsonyabb szaporaság9al párosul. Ha az elhullási és kényszervágási mutatót a fajlagos összes gyógyszerköltséggel együtt vizsgáljuk, látható, hogy a C helyzete a legkedvezőtlenebb, mivel mindkét mutatója a legmagasabb a ek közül (9%o, ll. 'l 985 FVtehén/év). Ugyanakkor ebből a szempontból a B en folyik a legszínvonalasabb termelés, mivel fajlagos gyógyszerköltsége közel azonos az A ével (846, ill. 8258), viszont elhullási és kényszewágási aránya lényegesen kedvezőbb (4o/o, l.6,%), Azonban meg kelljegyezni, hogy ehhez azishozzájárulhatott, hogy a B en a legnagyobb az egy állatra jutó fedett pihenőtér. A gyógyszerköitségek már kismértékű termelésnövekedés esetén megtérülnek Megtérülési mutatók A gyógyszerköltségek megtérülésétvizsgálva kiszámítottuk, hogy a fajlagos tejtermelési gyógyszerköltség hány liter többlettej, ill. a fajlagos szaporodásbiológiai gyógyszerköltség mennyitöbbletborjú értékévelegyezik meg tehenenként. Aszámításhoz az 999. év agrárökonómiai viszonyait vettük alapul, mivel ez a vizsgált 3 év középső esztendeje, és í9y az éves árváltozások többé-kevésbé kiegyenlítődnek. Ez alapján a tejárat 65 FVl-nek, a borjú árát Ft-nak vettük. A 0. táb!ázat azt mutatja, hogy a tőgybetegségek kezelésérehasznált 9yó9yszerek költsége l tehenenkénti többlettej termelése esetén térült meg, vagyis ez a mutató a B esetében a legkedvezőbb és a C esetében a leg- a kedvezőtlenebb. Szaporodásbiológiai szempontból gyógyszerköltségek 0,03-0,06 tehenenkéntitöbbletborjú esetén térültek meg. E mutató alapján a leghatékonyabb a C, mí9 a legkevésbé hatékony a B. A három vonatkozásában a megtérülési mutatók átlagértékei 70 l tej/tehén és 0,043 borjú/tehén. A megtérülési mutatók önmagukban nem sokat árulnak el az állat-egészségügyi menedzsment színvonaláról, mivel ha alacsony termelési mutatók mellett alacsony a fajlagos gyógyszerfelhasználás, akkor is kedvező eredményeket adnak. Ezért kell a termelés színvonalát is vizsgálni. Azzal együtt vizsgálva, viszont nagy segítségetnyújtanak, és emellett számszerűsítik az adott indikációs gyógyszerfelhasználásnál már rentábilis fajlagos többlethozam nagysá9át. következtetések A termelési mutatók és a fajlagos gyógyszerköltségek viszonya, valamint a megtérülési indexek alapján a tőgyegészségügyi menedzsment a B en a leghatékonyabb ésacenalegkevésbésikeres,aszaporodásbiológiai menedzsmentacen a legmagasabb szintű és a B en a legkevésbéhatékony gazdaságilag, A vizsgált ek 3 éves adatai alapján megállapítható, hogy amelyik termelési területen alacsonyak a termelési mutatók, ott magasabb 'l0. táblázat. Megtérülési mutatók alakulása a eken ( ) a gyógyszertelhasználás, és ahol magas Table 0. Return indexes in the dairies ( ) Mutátók Értékesítetttej (l/tehén/év) Tó9yproblémák kezelésére alkalmazott szerek költsége (Ftltehén/év) 3828 Megtérülés (l tej/tehén) 58,9 0,92 Szaporu lat (borjú/tehén/év) Szaporodásbioló9iai problémák kezelésére alkalmazott szerek kö tsége (FVtehén/év) Megtérülés (borjú/tehén) c Áttag ,3 0, ,8 70 0, , , A,B tetep telép ,039 0,06, 530 Magyar Állatorvosok Lapja szeptember.,,03 0,043 szintű a termelés, ott alacsonyabbak a fajlagos gyógyszerköltségek. Tehát a kedvezőtlen ál lat-egészségügyi ál lapotú, alacsony színvonalú termelési területek gyógyszerfel használása nő meg, Az éves trendeket vizsgálva megállapítható, hogy a termelési mutatók kismértékűjavulása vagy változatlansága mellett a fajlagos gyógyszerfelhasználás számottevően csökkent. Ez alól kivételt képeztek a preventív szerek, amelyek a betegségek megelőzésével hozzájárul hattak a kuratív szerek felhasználásának

10 nagymértékűcsökkenéséhez. Emellett a körvonalazódott javuló termelési trendet éppen a korábbi magas gyógyszerfelhasználás is indukálhatta vagy a termelés szinten tartásához már egy jóval alacsonyabb gyógyszerfelhasználás is elegendőnek bizonyult. ld,iszonya alapl,del Viszonyla9 rilu/ev, ill.,03 r,aeasabb költ- verköltsé99el denebb, mivel 5 FYtehén/év). sabb termelés,, iil 8258), vii9b, ill. 6,%), mll0fié n flrmí:,l cl.. :: aliattenyésztési ágazatok il, 3 pabena 4 szervezése és 995. d;íri T-l{i ]. alegészségügyi ökonómia. AOTE jegy.*a ] -::is llr{frl]:- a_a SZlE-GTK jegyzete. Gödöl ő,_'l _ n"'linőség és piac az élelmiszer-gazdaságz. (szerk,): Minőségirányítás az élelmi;7p-;. : ]asö ba n. Pri mom Al a pítvá ny. Nyíregyháza,,;l,lllÉT fu;n r- ':.!, jl:ü:_ -j-79. il_n 6arű i, ] seltéstartó teiepek gyógyszerfelhasználái5 :ermelékenység én e k összeh ason ít ó vizsgá- lata. SZlE-ÁOTK, államvizsga szakdolgozat. Buda pest, 200. Vtsnyrt L.. Néhány gondolat az üzemi állatorvosi munka értékeléséhez.magy. Állatorv. Lapja, ,39_320, Vlstlvrt L.: Az állatvédelem aktuális kérdései.magy.,l Á latorv. Lapja, 996, Közlésre érk.: dec, 7. l iía.llagos tejter- nodásbiológiai enkent. Aszáe, ez a vizsgált : kiegyenlítőd- A riccít-!lj(, ag.lált 9yó9yrr terült meg, ECo,(D tr q.j.= o_ o seteben a leg- yszerköltsé9ek l aiapján a leginom vo},ct{3 borjú/te-.o6 ioo (I' o- ( o Bm (Dr lllilat-egészsé9ok nellett ala- _c ryeket adnak. r.,, 6(o pr tszont nagy c. ;gi,ogyszerfel- 9"o? =E Természetes alapanyagú,ln: a megtérü- qi-atékonyabb rnl a C en pilag. A vizsgált takarmánykiegészítók forgalm azása, minden áilaúai A takarmányozás alapjai szerkesztette schmidt Jrános íu eten alacso. o: nragasabb rel,ési területek ö í,neg. Fizessen elő a Magyar Állatorvosok Lapjára, hogy a példányokat folyamatosan megkapja qaiia megálla-! mutatók kis-,ai-lozatlansága aerelhasználás a ól kivételt.e-r, amelyek a,d áozzé4árul -,]r;sználásának ÁuslrlrrrősÉe Tisztelt Olvasónk, Előfizetőnk! a qigviállapotú, l o N o to N tjj +soo Ft es ahol ma9a5 arsonyabbak a gek, Tehát CY) Előfizetési díj évre: Ft lap ára: 690.-Ft Előfizethető a Sajtómenedzser Bt.-nél 447 Budapest, Pf. 560, tel.: ) és a szerkesztóségben (tel.: ), ( I Laborállattal kapcsolatos munkákra gyakornoki idejét letöltött, f iatal állatorvost keres a TRC Kft. Veszprém, Szabadságpuszta. Angolnyelv-tudás és számitógép-kezelői ismeret előfeltétel. Telefon : 06/ ,, 06/ lnformációt ad: dr. Sabján Dénes Tejtermelő tehenészetek gyógyszerköltsége 53

A COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO MILK PRODUCING CATTLE FARMS. By: VARGA, NOÉMI BERTALANNÉ VÁRALLYAY, ERIKA SALAMON, LAJOS

A COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO MILK PRODUCING CATTLE FARMS. By: VARGA, NOÉMI BERTALANNÉ VÁRALLYAY, ERIKA SALAMON, LAJOS A COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO MILK PRODUCING CATTLE FARMS By: VARGA, NOÉMI BERTALANNÉ VÁRALLYAY, ERIKA SALAMON, LAJOS The authors studied the production indicators and the veterinary bills of two holstein-frisian

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola Doktori Iskola vezetı: Dr. Benedek Pál egyetemi

Részletesebben

Mennyibe kerül a BVD?

Mennyibe kerül a BVD? Mennyibe kerül a BVD? (Budapest, 2013. február 21.) Dr. Ózsvári László PhD, MBA SZIE-ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék BEVEZETÉS A téma aktualitása, jelentősége BVD előfordulása:

Részletesebben

HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA

HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA Holstein-fríz keresztezett tehénállományok küllemi tulajdonságainak alakulása 1(6) HOLSTEIN-FRÍZ KERESZTEZETT TEHÉNÁLLOMÁNYOK KÜLLEMI TULAJDONSÁGAINAK ALAKULÁSA BÁDER P. 1 - BÁDER E. 1 BARTYIK J 2.- PORVAY

Részletesebben

ELTÉRŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁK HATÁSA A TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOK ÉLETTARTAMÁRA. Báder Ernő - Kertész Tamás Kertészné, Győrffy Eszter- Kovács Anita

ELTÉRŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁK HATÁSA A TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOK ÉLETTARTAMÁRA. Báder Ernő - Kertész Tamás Kertészné, Győrffy Eszter- Kovács Anita Eltérő tartástechnológiák hatása a tejelő tehénállományok élettartamára 1 (6) ELTÉRŐ TARTÁSTECHNOLÓGIÁK HATÁSA A TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOK ÉLETTARTAMÁRA Báder Ernő - Kertész Tamás Kertészné, Győrffy Eszter-

Részletesebben

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5)

Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén 1 (5) Termékenységi mutatók alakulása kötött és kötetlen tartástechnológia alkalmazása esetén Kertész Tamás Báder

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS A politikai és gazdasági rendszerváltás gyors és sok vonatkozásban nem várt változásokat eredményezett

Részletesebben

Lábvégbetegségek okozta gazdasági veszteségek nagyüzemi holstein-fríz tehenészetekben

Lábvégbetegségek okozta gazdasági veszteségek nagyüzemi holstein-fríz tehenészetekben Lábvégbetegségek okozta gazdasági veszteségek nagyüzemi holstein-fríz tehenészetekben Ózsvári László 1, Barna Róbert 2, Visnyei László 1 I MAGYAR I ÁLLATORVOSOK L. Ózsvári - R. Barna - L Visnyei: Economic

Részletesebben

dr. Kranjec Ferenc A tejelő tehenészetek szaporodásbiológiai teljesítményének komplex értékelése, a szaporodásbiológiai munka szervezése

dr. Kranjec Ferenc A tejelő tehenészetek szaporodásbiológiai teljesítményének komplex értékelése, a szaporodásbiológiai munka szervezése dr. Kranjec Ferenc A tejelő tehenészetek szaporodásbiológiai teljesítményének komplex értékelése, a szaporodásbiológiai munka szervezése USA Holstein, országos átlag 2006. 1. Term. (nap) 86 1. Term.fertilitása

Részletesebben

A sertéshústermelés takarmányozásának a hatékonysága

A sertéshústermelés takarmányozásának a hatékonysága Feed Price/100 kg A sertéshústermelés takarmányozásának a hatékonysága A sertéshústermelés hatékonyságát alapvetően befolyásolja a takarmányárak és a sertés felvásárlási árának szintje és aránya. A takarmány

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

ő ľ é ü ú ľ Ö é ő é ę ü öľ ö ő í ł ü é é ő ü é ľ ľ é ľ ő é é é ő í ę ę ő ó ó é ő ľ é ő ö ö é ü ő é é é ó ő ö ő ó ö é ő ü ę ő Á é é ö é ľ ő é í ę ü é ę í ü ü é ő ö ü ő ó ę ő ö í ĺ é ü ö ę é ü é é ő ę í

Részletesebben

SZARVASMARHATARTÁS FŐBB TERMELÉSI ÉS GAZDASÁGI MUTATÓI, JÖVEDELMEZŐSÉGE

SZARVASMARHATARTÁS FŐBB TERMELÉSI ÉS GAZDASÁGI MUTATÓI, JÖVEDELMEZŐSÉGE SZARVASMARHATARTÁS FŐBB TERMELÉSI ÉS GAZDASÁGI MUTATÓI, JÖVEDELMEZŐSÉGE NEMZETKÖZI SZARVASMARHA AKADÉMIA BUDAPEST, 2012. november 30. Dr. Ózsvári László PhD, MBA egyetemi docens, tanszékvezető SZIE-ÁOTK

Részletesebben

ELSŐ TERMÉKENYÍTÉS IDEJE TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOKNÁL

ELSŐ TERMÉKENYÍTÉS IDEJE TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOKNÁL Első termékenyítés ideje tejelő tehénállományoknál 1 (6) ELSŐ TERMÉKENYÍTÉS IDEJE TEJELŐ TEHÉNÁLLOMÁNYOKNÁL BÁDER E. 1 - GERGÁCZ Z. 1 - GYÖRKÖS I. 2 - BÁDER P. 1 - KOVÁCS A. 1 - GYÖRFFY E. 1 - BOROS N.

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság 1. példa Az AgroHungária Rt. rendelkezésére álló terület nagysága 4.981 ha (1 ha = 10.000 m 2 ). A földterület művelési ágak szerinti csoportosítását az 1. táblázat szemlélteti. Művelési ág Terület (ha)

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai

Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai Januárban jelentősen javultak a magyar vállalkozások várakozásai A GVI 13. januári negyedéves konjunktúra-felvételének eredményei 13. januárban jelentősen javult a GVI negyedéves Konjunktúra Indexe és

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

BRDC általános állománydiagnosztika. Dr. Cseh Kálmán keszovet@t-online.hu

BRDC általános állománydiagnosztika. Dr. Cseh Kálmán keszovet@t-online.hu BRDC általános állománydiagnosztika Dr. Cseh Kálmán keszovet@t-online.hu Melyik az elsődleges az állománydiagnózis, vagy az egyedi diagnózis? 1. Egyedi diagnózis 2. Állomány diagnózis 3. Mindkettő egyformán

Részletesebben

Induló tehénlétszámra jutó borjúszaporulat (db) Induló tehénlétszámra jutó borjúszaporulat átlagban (%) 85,7 0 85,7

Induló tehénlétszámra jutó borjúszaporulat (db) Induló tehénlétszámra jutó borjúszaporulat átlagban (%) 85,7 0 85,7 K - - táblázat 02/c. Induló tehénlétszámra jutó borjúszaporulat (db) 6 0 6 Induló tehénlétszámra jutó borjúszaporulat átlagban (%) 85,7 0 85,7 1998 Két ellés között eltelt napok száma átlagban (nap) 395

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, december

Mezőgazdasági termelői árak, december Közzététel: 2009. február 12. Sorszám: 22. Következik: 2009. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak, 2008. december Az agrár termelőiár-szintje 2008. decemberben 22,6%-kal mérséklődött

Részletesebben

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS

ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS ACTA AGRONOMICA ÓVÁRIENSIS VOLUME 51. NUMBER 1. Mosonmagyaróvár 2009 2 UNIVERSITY OF WEST HUNGARY Faculty of Agricultural and Food Sciences Mosonmagyaróvár Hungary NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezôgazdaság-

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS

MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS ÖNFINANSZÍROZÓ KÉPESSÉGE KOVÁCS HENRIETTA ÖSSZEFOGLALÁS A társaságnál központi szerepet játszik a likviditás és a pénzgazdálkodás javítása. Megállapítható, hogy a vizsgálatomba

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

Tóth-Petrovics Ágnes: Szaporasági teljesítmények növelése exogén hormonális kezelések nélkül

Tóth-Petrovics Ágnes: Szaporasági teljesítmények növelése exogén hormonális kezelések nélkül Tóth-Petrovics Ágnes: Szaporasági teljesítmények növelése exogén hormonális kezelések nélkül Tejtermelő tehenek szaporításának nehézségei tenyésztői szemmel A tejtermelés világszerte szinte kizárólag holstein

Részletesebben

ÉS ÁGAZATI EREDMÉNY DIFFERENCIÁLTSÁGA UDOVECZ GÁBOR dr. KERTÉSZ RÓBERT BÉLÁDI KATALIN dr.

ÉS ÁGAZATI EREDMÉNY DIFFERENCIÁLTSÁGA UDOVECZ GÁBOR dr. KERTÉSZ RÓBERT BÉLÁDI KATALIN dr. DIFFERENTIATION OF COSTS AND RETURNS IN AGRICULTURAL BRANCHES UDOVECZ, GÁBOR KERTÉSZ, RÓBERT BÉLÁDI, KATALIN Keywords: median costs and scatter, market dominating farms, investment return ratio, differentiation

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok

A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok A szarvasmarhák vírusos hasmenése ( BVDV) Nemzetközi mentesítési tapasztalatok Dr. Peter Franken Budapest 2013 BVD elleni védekezés a szarvasmarhaállományokban 1. Bevezetés és holland szarvasmarha-adatok

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ł ĺ Í Ĺ ü ú ü ö Ú ü ű Í ę Ĺ ü É Í É É Á Á Ü Á É Í Ü É É Ü É É ł É ĺ ą ĺá í ü ń ń Ó ü ü ű ö ö ü ú ü ü ö ú ô ú ö ö ĺ ü ü ü ö ű öđ ü ü É ĺ ĺ ä Ź Ú ĺ ö ü ę í ű ú ü ú í ĺíĺ ä í ü Ö ĺ ĺ ĺ ü í ü ü ö ú í ü íĺ

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, március

Mezőgazdasági termelői árak, március Közzététel: 2011. május 12. Sorszám: 74. Következik: 2011. május 13. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak, 2011. március Az agrár termelőiár-szintje 2011 márciusában 48,2%-kal magasabb

Részletesebben

MARHA SZARVAS- MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA ÁPRILIS 138. / i

MARHA SZARVAS- MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA ÁPRILIS 138. / i MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2016. ÁPRILIS 138. / 195-206. i The production effects and economic evaluation of vaccination against mastitis caused by staphylococci and E. coli in a Hungarian large-scale Holstein-

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE 2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE BUDAPEST 2005. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése A gazdasági növekedés mérése Érték-, volumen- és árindexek 25.) Az alábbi táblázat két egymást követő év termelési mennyiségeit és egységárait mutatja egy olyan gazdaságban, ahol csupán három terméket

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 8. Előadás A növénytermesztés általános szervezési és ökonómiai kérdései Előadás témakörei

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Fizetésképtelenség 2014

Fizetésképtelenség 2014 Fizetésképtelenség 2014 Kutatás háttere I. Az adatok az Intrum Justitia saját adatbázisán alapulnak Források: Vásárolt lakossági követelések adatbázisa Kezelt lakossági követelések adatbázisa Általános

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

ő ő ř íź í łä ä ľť í ü ő ü ő ó ö ó ü ú í ó ó ó ĺ ő ő ő ĺ ó ő ő ő ö ö Í ő ö ő ő ó ő ü ĺ ő ő ó ĺ ö Ĺ ö ö ű ĺ í ö í ő ő ő ó ĺ í í Ę ĺ ó ö ű ĺ í ĺ ő ú ö ű ó í Ęö ő ű ÍÍ í ű ő ó ő ó í ő ő ő ĺ ő í ő ó ü ö ö

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2014. május 14. Következik: 2014. május 15. Bruttó hazai termék (GDP), 2014. I. negyedév (első becslés) Sorszám: 65. Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ-

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚ- TORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel ERP projektek gazdasági gi értékelése: rtékelése: esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel Rózsa TündeT egyetemi tanárseg rsegéd Debreceni Egyetem AMTC AVK GAIT Kutatásom Gazdaságossági

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012. Név:... Kód:...... Eredmény:..... STATISZTIKA I. VIZSGA; NG KM ÉS KG TQM SZAKOKON MINTAVIZSGA Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

ą ľ ó ľ ő ü ĺ ü ą Ő É ľ ĺ ĺ ü ľ ľ ó ó ĺ ĺ ő É ľ ó ö ő ź ő ľ ĺ ľ ő ő ő ü ĺ ö ö ó ő ö Í ó ź ó ü ő ő ü ź ű ź ú ö ö ú ó ú ó ú ź ő ü ź ű Íź ú ĺ ź ő ľ ĺ ő ó ĺĺ ú ľ ó ö ĺ ź ĺ ő ľ ź ó ü ź ź ľ ő ń ö ö ó ü ź ű ö

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, január

Mezőgazdasági termelői árak, január Közzététel:. március 12. Sorszám: 44. Következik:. március 17. Ipar Mezőgazdasági termelői árak,. január Az agrár termelőiár-szintje januárjában 3,6%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest.

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ľ ú á Ö á á ĺ ľ Ż á ö óľ ö ő ö á ó á ü ő ü ú ľ á ü ö ö á ó ó á á í ő ő á á ó ĺ ő í á ő ü á í á ő ó ű ő ú á ö ń ö ő ö ö á ö ü ő Á á á í á á ü ö ü ő Ĺ ö ö ę á ü ü á ő Ĺ ý ź í ú ü Ł ö ő á ő Í á á ź á ö ő

Részletesebben

Szárazonállás és tejtermelés összefüggései. (gyakorlati tapasztalatok)

Szárazonállás és tejtermelés összefüggései. (gyakorlati tapasztalatok) Szárazonállás és tejtermelés összefüggései (gyakorlati tapasztalatok) 2011. december 3. Dr. Bartyik János Az Enyingi Agrár ZRT. tevékenysége növénytermesztésen és állattenyésztésen alapul, a szarvasmarha

Részletesebben

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

A lakáspiac alakulása

A lakáspiac alakulása A lakáspiac alakulása 2010. november 10. szerda A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, azóta a megítélés hullámvasútra ült.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

ü ú ü ü ő ľ ľ Ö ő ö ćĺ ü ő ü ź ö ę ő ü ý ő đ ő ö ö ö ő Á ű ü ý ő ö ę ü ĺ ľ đ Ż Ż ú ľ ľ ő ü ü ľ ľ ő ú Ö ü ý ö ő ý ü đ ń ľ ö ü ľ ő ľ ő ő ö Ą ą Ą Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ő ő ý ő ő ő ĺ ľ ő ő ľ ő ý ľ ő ö ő ő ö ľ ö ý đ ľ

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben