Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 l SZARVASMARHA Tejtermelő szarvasma rhaek teimelési mutatóinak és gyógyszerköltségének Óisáhason l ító vizsgá lata Ózsvári Lásztól*, Taradán Szilárd* ttte, B. Csaba2, Bíró Oszkárl * L. Ózsvári - Sz. Taradán B. Cs. lllés - O. Bíró: Comparative studies of production data and drug costs of dairy cattle holdings, lstván u 2, H_078 Budapest, Állat_egészségügyi lgazgatástani és Agrár_gazdaságtaniTanszék, * hu t szte_áorr, : 2SZlE-GTTK,Gazdaság-ésTársadalomtudományiKar,Terme ésökonómiaésmenedzsmenttanszék termelési mutatóit hason]ították összefoglalás, A szetzőktejtermelő szarvasmarhaek hogy az egyes eken mi, vizigálták, össze azállatorvosi gvo9iil",kói,,r?;"kk"l; a; azt gyógyszerköltségek kö állatorvósi ai és,utatók t"ini"leri u lven kapcsolat állapíttrat3'riiü felenkénti és dolgozták adatait a; öiáti) rggrzooo_ig teíiedő is, A tórmelési mutatók közü. az átiágáje.tet"ket * éves bontásban, valaminit]já"{rtáttár. il;;;;,."porűl"tot valamint az elhullás és kényszervágás lö:".ii#;i;öiilb értékesítetttejmennyisé9;i;; :,,","íij.öl,ö 3,*i..iiT[,$il;#,Til!LT: "j:':ni*.l;;*lilá, :Á:y,[.Tilüf alkaimazott készítmények,(45%,,il, a iőgygyulladás.tezelescie i#;;il;,iárlöi"láp"" póulémák kezelésére alkalmas gyógyszerek 4goÁ), ab en p"aig';r.]por",i.í,í'biologi"i rcói"i"iür"ub részéi.külön vizsgálták az antibiotikumok költségei_ ésetébel9!,i9y.9yul adás elleni annek indikáció szerinti,;ü;;;i;;;;zi lninar,aro, átlagosan 74,?%_!t, A három 3 lranyaoat, tibiotikumok adták a d iö'iő"gy"úú tdsoo Ft volt_.a termelési mutatók éves átlagában t"t szempontjábót a B értékei "n"nl-e"niiéuóíóvogv.r"íttiltreg " kén}szerv?gás éi közül a tejtermelés, u"l"'rilt'". (4o%) adták a költség "ltruiíás adátok alar;án a C éi, A fajlagos tejterme voltak a legjobbak,,.,,'ig "'r;"p".ááiuiáiogi"i tolt,ogd és az értékesítetttej, ill, szaporulat lési költség, ill. a szaporjjii6ürógi"igv9gi,r..", a s tilepen a legkedvezőbb (0,49 Ftlllév, összevetése alapján táöi,őáiiíágüigy,("ry."t e9kedvbzőtl_efb j 3 szaporodásbio]ógiai " Őtetep-en.á e,-" 8475 l/tehén/ev termelei'rieíett) és,03 borjú/tehén/év)és a B tele,iö"öár;úiir9ífvborjúlev au en C állapot a mutatbk is ezt támasztják alá. mivel a B en megteiülesi ; Tö"il"iv"uu,ii"t""^j egy_tehénre eső 0,03 több á.c t"l"p"n már a tehenenkénti 54 l többlettej termelése, míj "z áfallagos gyógyszerköltösszesiégében kö.ltségeé. iiii"go, u letborjú esetén,"gteriin"ü valami,nt a megtérülési indexek alapján a tőgyegész_ "iri'rnv", áteronyabb?s a C en a legkevésbé sikeres, a íá9t í sé9ü9yi menedzsment "iia"ó"" a C ielepen a-legmagasabb.szintű és a B en? 9ske szaporodásbiológiai,*"arini"nt Ö"ia;ilil"ierí,ui"iák aíapjá-n megállapítható, ho_gy.amely!! te a gyógyszerfelhasználás, és melési területen alacsoiyak a térmelési mutatók, ott'riragasabb "ahffilöy."a "i;ö;li6iö;i ;.,;il;g"r;.intri **A vizsgálat idején államvizsga-szakdol9ozatot készítő haligató, " t"i,i"lir, Ótt 3;";;datai "la.ronyabbak a fajlagós gyógyszerköltségek, (an considerably. influence the level and costs of summary. The animal health management profitable proáuction the.veterinarian's task is óiij"áiá'" i" tr,ó á"irv'i"iile sectoi, For the health, and to reduce the losses caused by n"rd to monitor, evaluate and drug costs iorpáriion was made between the p_roduction data diseases. ln this study ";;l;p;;;;-tn" (A, B and C) were herds three of " 998-2o0o,) of dairy cattle herds. o"ü áiiv""rs{between average values were calculated too, trom examined year_by_yeaü;ji. ;,iiúy_f,{.l"!9 the.l:.f." of the death plus,iil,theprogeny-rit ;fi,;il;áü ;h; ih";;;il"ti"g "i weö ávalúated. rhe druqi emergency slaugrrter ili;ilü "ná'lnai."iion. 522 Magyar Állatorvosok Lapja 2003, szeptember?_9 cósts were divided into groups by sy-pi"p"i"tion in álléerds the cost of antibiotics ranked first

2 (46,8%), by indication in the herds A and C the cost of drugs used for treating mastitis (45% and 49%), in herd B the cost of medicines used for treating reproductive failures (40%) was the greatest. By indication, the antibiotics used for treating mastitis had the highest rate in the cost of antibiotics (on average 74,2o/"). The average yearly drug cost per cow was HUF in the basis of the data between of the three herds. ln the field of milk production and death plus slaughter the herd B was the best, but in the field of radán Bíro: ües of reproduction herd C ranked first. The comparison made between udder health drug cost and the marketing of milk showed that the udder health status was the best in herd B (0,49 HUF/l/year and8475llcowlyear) and was the worst in herd C. The reproduction on the basis of comparison made between reproductive drug cost and progeny rate was at the highest level in herd C ('795 HUFicalf/year and,03 calf/cow/year) and was at the Iowest level in herd B. The rates of return emphasized these results, because in herd B 54 l more milk per cow covered the udder health drug cost, and in herd C 0,03 more calf per cow had already compensated the reproductive drug cost. n the basis of comparison made between specific costs and production data, and of return indexes the udder health management was the - üug costs ldings best in herd B and was the worst in herd C; the reproduction management was at the highest level in herd C, and was at the lowest level in herd B from an economic point of view. On the basis of data between of the 3 herds it can be stated that if the production indexes are low the drug costs are high and vice versa. pest. lc á llat-egészség ügyi hclrzet a termelést és mrak költségeit t lruonlították itcepeken mi- úóltségek kö llepenkénti és latók közül az Éryszervá9ás tii gerint cse eredményességénekjavításában ry(45%, ill. r glógryszerek Az elmúlt évtizedekben gyökeres változások történtek a fejlett mezőgazdasággal rendelkező országok szarvasmarhatartásában, Az állatlétszám lassan, de folyama- kö}tségeielleni an- Hfo Ercm 3 rlési mutatók r Elep értékei bqosteiterme ];szaporulat ftlvév, mlásbiológiai ÉriésaBtele Ha Ben rcró 0,03 több is, a fő cél a Az állat-egészségügyi menedzsment szerepe a tejtermelő tehenészetek rrifi csoporte nk Minden gazdálkodó egységben, í9y a tejtermelő tehenészetekben nyereség nagyságának növelése. A gazdaságosság a költségek csökkentésével, ill. az értékesíthető termékek mennyiségének és a piac által megfizetett minőségének a növelésével fokozható (3, 5). A tejtermelő tehenészet termelési mutatóit és költségeit jelentősen befolyásolja az állomány állat-egészségügyi színvonala. Az állata betegségek által okozott károk csökegészségügyihelyzet felmérése, javítása, -ezzeljavítható ágazdaságosság. Í9y az állatorvos kóntése az7llatorvosok feladata, szerepe egyre inkább felértékelődik a gazdasági állatok tartása, tenyésztése során. Al ilománybetegségek csölrkentése a cél tosan csökkent, ugyanakkor jelentős volt a genetikai fejlődés, aminek következtében fokozatosan növekedett az egy állatra jutó tejtermelés. A tejelő szarvasmarhát tartók száma is csökkent, miközben azegy tulajdonos birtokában lévő állatok száma nótt. A technológiai innováció a kézi munkaerőt visszaszorította, és jelentősen megnövelte az ágazaltőkeigényét. Mindezekkel egyidejűle9 a takarmányozás és az ál lomány-egészség ügyi pro9 ramok al kalmazása óriásit fej lődött. Az állatorvos egyre kiemeltebb feladatává vált az állományszintű betegségek visszaszorítása, aminek segítségévelfokozódik a ek termelésének hatékonysága, és az elért eredmények elemzésével a befektetések mielőbbi megtérülése.mindezeket a gazdasági realitások és az állatok igényeinek figyelembevétele mellett kell elérni (2). 5lógrylszerkölth a tőgyegészéóésikeres, a A tejelőszarvasmarha-tartás eredményességétbefolyásoló főbb tényezők!l A tejtermelőszarvasmarha-tartás fajlagos eszközigénye igen magas, közel kétszer akkora, mint más állattenyésztő ágazaté (2). Ebből következik, hogy hosszabb a befektetett tőke megtérülési ideje, ezérta gazdálkodó kénytelen a termelés folya- *pen a legk+ ar anelyik terhlpsználás, és d and costs of rrian's task is ms caused by rtd drug costs,l arrd C) were From *ed too, tln death plus lb ls groups by ranked first matossá9ára berendezkedni. Az ágazat nyereségességétvégső soron az előállított termékek mennyisége, minósége, ára, valamint a termelés költségei határozzák meg. A termékmennyiséget, a -minőséget és a termelés költségeit számtalan tényező befolyásolja. llyen tényező többek között:. az állomány genetikai képessége; 2. a tartástechnológia, az épületek és a berendezések állapota; 3. az állománynagysá9, a koncentráltsági fok, a tehénállomány kihasználtsága; Tejtermelő tehenészetek gyógyszerköltsége 523

3 4, a takarmányozás (mennyiség, minőség); 5. a selejtezési arány; 6. a szaporodásbioló9iai állapot; 7. az állat-egészségügyi menedzsment; 8. az információs technika; 9. a menedzsment képzettsége, a tervezés hatékonysága, szakszerűsége; 0. a dolgozók szakmai felkészültségeés lelkiismeretessége;. környezetvédelem, állatvédelem. - l tej után borjú után beruházás után adókedvezmény hitel, ill. kamatkedvezmény Ábr a, tej e l ősza rvasm a r h a -ta rtás j öve d e l m ét m eg h atá rozó té ny ező k 0 ) Figure.,Factors influencing income in dairy cattle keeping () 524 Magyar Állatorvosok Lapja szeptember,

4 A2., 3., 4., 5., 6. és a 7. pontban szereplő tényezők az önköltség részétképezik vagy ad befolyásolják, A menedzsment és az információs technika segítségéveljobb munkaszervezés válhat valóra, ami költségcsökkentő hatású lehet, A környezetvédelmi és állatvédelmi előírások betartása jelenleg nagy anyagi terhet jelent, de az EU-n belüli hosszú távú fennmaradás és termelés érdekébenelkerülhetetlen (4, 6). A tejelőszarvasmarha-tartás bevételétaz értékesítetttej, az eladásra kerüló borjak és a tenyészállatok, valamint a selejt tehenek ára adja. Ha ezek összegéből kivonjuk a termelés állandó és változó költségeit, az üzemi jövedelemhez jutunk. A enűsé9e; változó költség részétképezik a felhasznált gyógyszerek, tisztító- és fertőtlenítőszerek koltségei is, amelyek szintén jelentős mértékbenbefolyásolhatják a tejtermelés jövedelmezőségét. Az ábrán a tejelőszarvasmarha-tartás jövedelmét meghatár ozó tényezők láthatóa k. Saját vizsgálatok Anyag és módszer Munkánk célja az volt, hogy három tehenészet állatgyógyászati készítményekre fordított költségét, azok készítménycsoportonkéntiés indikáció szerinti megoszlását összevessük a ek termelési mutatóival 3 év adatai alapján, s ebből következtetéseket vonjunk le a gyógyszerfelhasználás hatékonysá9ával kapcsolatban. A vizsgálatunk tárgyát képező tehenészetek a Dél-Dunántúlon találhatók, tulajdonosuk azonos. Az A en átlagosan 830, a B en 525, a C en 375 holstein-fríz tehenet tartanak. A ek járványtani státusa megegyező (TBC-, Brucella- és leukosismentes), azonban a C tehenészet esetében visszatérő gondot okoz a paraallergia. A tartási körülményeket az. táb!ázat, a termelési mutató- kat a 2. táblázat mutatja be. Mindhárom en a termelőistállók kötetlen, mélyalmos rendszerűek. A termelőcsoportok takarmányozása monodiétás. A íqőház az A és B tehenészetben Boumatic rendszerű, halszálkás elrendezésű fejőállásokkal, a C Alfa Laval típusú t" dt zat /z állatok elhelyezésénekés a férőhely nagyságának alakulása -0,t"lt!,ü*rel fejőberendezéssel és merőleges fejőállátíae. nauling of animals and size of place in 2000 sokkal felszerelt. kgrmezés A -ee.-e< :a goltsága (töm brész) ]r,gre,ö,csoportok szá ma lery :e.-'elő állatra jutó fedett pihenőtér (m2) Eql * es,,e jutó átlagterület (mz) Ery -asra jutó összes el és Z. Élázat. A B C ,8 36,5 20,9 2, 2,0 4 'l és 3, ABcA c tehénlétszám 825 En,iellesített te] (l/évitehén) 7]50 &a Seel:ezett állat 74 90,5 34 % 6,2 szaporu at (állat) ll,ei-rvervá9ott állat!o ir ,7 %!c --: 5 0,6 ott állat is=es kivonás az ek termelési mutatói ( ) miffiók isses először állatgyógyszerek mennyiségi és áradataiból kiszámítottuk a ek által gyógyszerre fordított évenkéntiösszeget kéindikáció szítménycsoportonkénti szerinti bontásban. Részletesen elemez- 4 6,2,l8 Tüüe 2. Production data of dairies ( ) n:- Vizsgálatainkban közötti időszakban vásárolt (állat) 94 23, * 223,0* 22, , 28 4, , B , ,2. cabc , , ,] ,9 6,4 5 3] 0, ,5 56 0, , , 9,8 5,0 3,0?) ], , , ,2 2, , ,7 4, , ,9 24 9,9 2,0 8 5, ,8 :datok nem re]evánsak, mive ez a ítés éve Tejtermelő tehenészetek gyógyszerköltsége 525

5 tük az antibiotikumok költségeinek megoszlását is. Az infláció mértékétnem vettük számításba- Az átlagos tehénlétszám alapján az egy tehénre jutó éves gyógyszerköltséget minden csoportosítás esetén kiszámítottuk, ami által az egyes ielepek adatai összehasonlíthatóvá váltak, Megvizsgáltuk a három tehenészetben a vizsgált időszak gyógyszer-felhasználási tendenciáit is. Ezt követően elemeztük az egyes ielepek termelési mutatóinak és gyógyszerköltségének kapcsolatát ú9y, hogy Ósszehasonlítottuk a tehenenkénti értékesítetttej átlagos mennyiségétés az összes szaporulatot a fajlagos tejtermelési és szaporodásbiológiai gyógyszerköltségekkel, valamint az elhullás és a kényszervágás arányát az összes fajlagos gyógyszerköltséggel. Legvégül a i gyógyszerfelhasználások megtérülésétszámoltuk ki. Eredmények A gyógyszerfelhasználás alakulása a eken A ek gyógyszerfelhasználását készítménycsoportokés indikáció szerint vizsgáltuk A gyógyszerköltség készítménycsoportonkéntialakulását a eken a 3. táblázat foglalja össze. Az A gyógyszerköltsége a 3 év alatt összesen ezer Ft-ot, a B é ezer Ft-ot, mí9 a C é ezer Ft-ot tett ki. A ek összeha- sonlítására az egy tehénre jutó éves gyógyszerköltség-mutató használható fel, mivel figyelembe veszi a tehénlétszámot. A fajlagos értékalapján a C tehenészeté volt a legnagyobb gyógyszerkiadás (2 ezer Ft). Az A nél 8,3 ezer, a B tehenészetnél pedig 8,5 ezer Ft volt az egy tehénre jutó átlagos éves gyógyszerköltség. A vizsgált 3 év alatt a költségek jelentős részét- mindhárom esetében hasonló arányban (49, 44,.47%) - az antibiotikumok adták. A fertőtlenítőszerekre fordított kiadás arányajóval magasabb volt a C tehenészetnél(5,8%), mint az A tehenenkénti éves gyógyszerköltség az egyes eken nagyon eltérő.!{bljiz t A en (43, il. 6,7%). Jelentős, bár enként nagy különbséget (7,4-4,%)mutatott a vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, aminosavak-és roborálószerek költsége. E készítményeknek főként az anyagíorgalmi betegségek megelőzésében és gyógyításában van jelentősége, melyek leggyakrabban takarmányozási hibákra vezethetők vissza. Jól mutatják a számok, hogy mindhárom en akadtak ilyen jellegű problémák, bár nem azonos mértékben.különösen a C en volt jelentős ezen szerek felhasználása. Ezzel szemben feltűnő, hogy a C en igen alacsony a hormonhatású készítményekköltsége az A és B teléphez képest(,5,ill.,7és23,60/o). EzatényösszhangbanvanaCkiemelkedő szaporodásbiológiai mutatójval. lgen jelentős viszont arányaiban a B hormonköltsége.(23,6%o), ami kapcsolatban állhat a legkedvezőtlenebb szaporasági számokkal. Összes gyógyszerköltségének legnagyobb részétaz A fordítotti vakcinák vásárlására (,8o/o). Az antiparazitikumok az A és B esetében igen kis százalékot képviseltek (0,4, ll.,3o/o), viszont a C tehenészet jóval nagyobb arányban (3, o/o) költött antipa raziti ku mokra. A és B ek átlagos összes ( ) és éves gyógyszerköltségének o/o-os me oszlása készítménycsoportokszerint Table 3. Distribution by product groups of average total ( ) and yearly drug costs of dairies Készítménycsopofi Antibiotikumok Fertőtlenítőszerek Vitaminok, ásványi anyagok, aminosavkiegészítők Hormonok Vakcinák Antiparazitikumok GyuIladáscsökkentők, fájdalomcsillapítók Egyéb seb.-i, belgyógy.-i és diag.-i készítmények Allatgyógy.-i eszközök és magisztrációs díj összesen Egy tehénre jutó éves gyógyszerköltség (ezer Ft) 526 Magyar Állatorvosok Lapja szeptember A B oá C t998 47, ,8 9,4 9,2 49,0 44,4 4,3 6, 4,,7,8 7,4 23,6 6,7,3 3,,3 6,7 0,6 8.0,l3,3 0,4 0,8 ],5,,l00,0 8,3 0,7 6,7 2,4 8.5,5 0,0 U,l 3, 6,5,2,2 z,0 2, 999 o/l 48,4, ,2 9,,9 0,6 5,8,9 0, ,3 6, 6,6,5 3,0, 7,2 7,

6 ]ii Az éves tendenciák alapján az összes gyógyszerköltség jelentősen csökkent, mivel 998-ban a 3 en összesen ezer Ft-ot, 999-ben ezer Ft-ot és 2000-ben ezer Ft-ot fordítottak gyógyszerek vásárlására. A csökkenés okait nem vizsgáltuk. Ezen belül az antibiotikumokra fordított kiadások csökkentek a legnagyobb mértékben:részesedésükaz összköltségből közel 0%-kal, 50,8%-ról 4,3%o-ra csökkent, de mé9 így is az antibiotikumok képviselték a legnagyobb részarányt. A fertőtlenítőszerek aránya kismértékben csökkent (9,4%-ról6,3%o-ra), míg az antiparazitikumoké lényegében stagnált. Szembetűnő a vitaminok, ásványi anyagok, ill. a vakcinák részesedéséneknövekedése az összköltségből (9,2%-ról 6,6%, ill. 6,5%-ról 3%-ra). Az egy tehénre jutó éves gyógyszerköltség a vizsgált 3 év alatt jelentősen csökkent, 2,7 ezer Ft-ról 7, ezer Ft-ra mérséklődött, A 4. táblázat a tehenenkénti átlagos éves gyógyszerköltség megoszlását mutatja be. A gyógyszerköltség közel felét az antibiotikumok adták (46,8%). ^ második legköltségesebb csoport a hormonoké volt (2,3%), Ennél alig volt kisebb a vitaminok, ásványi anyagok és aminosavkiegészítők részesedéseazösszköltségből (%). jelentős volt mé9 a vakcinákra és fertőtlenítőszerekre fordított költség (9,S, ill B,9%) ket nem vettük gyogyszerköltek adatai utzsgált időszak ps ek ter- nvehasonlítots7aporulatot a b.mint az elhullegvégül a te- ló szerint vizseken a 3. Ft-ot, a B teleepek összehannható fel, mic tehenészeté yer, a B tehe- glszerköltsé9. l esetében harttrenítőszerek- i,896), mint az különbséget amninosavak és A gyógyszerköltség indikáció szerinti alakulása a eken A gyógyszerköltséget a gyógyszerek indikációi szerint is csoportositottuk (5. táblázat). A preventív szerek közé a fertőtle- {u&t- : :l,,er,,enkénti átlagos éves gyógyszerköltség megoszlása (Ft; fui dw -le,s,gaaftok szerint ( ) m* {" J)5[rrcl-:]cn by product groups of average yearly drug Co5t5 per!c,il"ilif fimw i ) IliSnrc;oport Tehenenkénti éves %-os megoszlás gyógyszerköltség (Ft) ni hetegségek mabban takarnundhárom te" különösen a línő, hogy a C és B hez ry kiemelkedő t E horü vaporasági elep fordította esetében igen Bl,a{ nagyobb Wrra* szerint ,3 6, 6,6,5 3,0,l, 7,2 7,,l0{llrd!üilmritl. _l"r.,o < ffienfiffifttsrr.3=eler as,, anyi anyagok, e9eszítő k ldliffitttmlrr,.it;ll' fr l]rrüíru! alll ]iiljfu ürml]i,e]l.{!k btiloinran.,&mrffipara;r <,ok -aicix;ö< <entő k, ftuu,lr ,8 8, ,3 api-iók 0, ,0 nrrrmarys:=c 58, ll, a legnagyobb összeget (44,9, 49,4o/o), mí9 a B tehenészetnél asza- porodásbiológiai zavarok kezelésérea kalmazott szerek adták a legnagyobb költséget (40,2%), A második legjelentősebb költségtényező az A és C tehenészet esetében a szaporodásbiológiai szerek 85 rs díj dították 9,5 fuyeh sec -, belgyógy.-i és,diry, - kfs;-iippnygi il{fliimq,c,go avati eszközök és üw.5e,- nítőszereket és a vakcinákat soroltuk, Az összes gyógyszerköltségen belül az A és C esetében a tőgybetegségek kezelésére alkalmazott szerekre for- (zil, nl. 6,50/o), a B eseté- ben pedig a tőgyproblémák gyógyítására használt készítményekára (33,9o/o) volt, Ezt követte a preventív szerek 0% körüli aránya mindhárom eseté- ben, Az anyagforgalmi zavarok kezelésére alkalmas szerek költségaránya az A ólázat ffih 5. A te/epek átlagos összes ( ) és éves gyógyszerköltségének ok-os megoszlása indikáció szeilnt )slribution by indication of average total ( ) and yealy drug costs of dajries Eáció lttllc,":c emák 5'=l,cr: cásb ioló9 ia i zavarok 5r,msa3 Plp6;3rgalmi zavarok hbltr]ii Seregei SZ I k es belgyógyászati célra slcra,i <ezelésérefordított antibiotikum g =l;onamid,&:n na,azrtikumok Érlel _i Eise:l F;. _e-enre jutó éves költség (ezer Ft) ABc te ep Alq 33,9 49,4 45,6 26, 40,2 2,6 4,0 4,9 6,5 5,8 7,2 3,0 0,,l 7, 8,2 2,4 2,6,4 0,4 7?,5, , 6,2 4,2 2,6,4 3,,3,l00,0 l00,0,,4 8,3 8,5 2,0 2,7,4 4, í999 lo 46,4 22,8 4,6 5,7 9,8 3,3,8,9 3,8 0, ,2 29,0 4, 8,5 3,8 3,6 2,3,4 7, Tejtermelő tehenészetek gyógyszerköltsége 527

7 és C esetében hasonlóan 8% körüli volt, mí9 a B tehenészetnél5%. A három közül a C jelzésű fordította arányában a legtöbbet a sántaság elleni készítmények- re, a borjak kezelésérealkalmas antibakteriális készítményekreés az antiparazitikumokra (5,8,2,6,l.3,%). Az egyéb sebészeti és belgyógyászati célra használt szerekre kiadott összeghányad tekintetében is a C tehenészet árt az élen (6,8%). Az évek múlásával - ha eltérő irányú éves ingadozásokkal is - lényegében mérséklődött a tőgybetegségek és a szaporodásbiológiai zavarok kezelésérefordított gyógyszerkiadás. A sántaság kezeléséreés a parasitosisok ellen használt szerek aránya lényegében nem változott. A preventív szerek és a borjak kezelésére használt antibakteriális szerek költségaránya viszont jelentősen nőtt a 3 év alatt. A 6. táblázatban az egy tehénre jutó átlagos éves gyógyszerköltség (0 560 F0 %-os megoszlása indikáció szerint azt mutatja, hogy legmagasabb a tőgybetegségek kezelésére használt szerek részesedése(42,7o/o) volt. A második helyen a szaaz összes porodásbiológiai zavarok kezelésére alkalmazott szerek (27,60/o), a harmadik hegyógyszerköltség lyen a preventív szerek aránya található (0,2%). A további indikációk adták köcsökkent, a preventív rülbelül a maradék 20o/o-oI, és ezek tehenenkénti összege 800 Ft alatti volt az szereké nőtt év adatai alapján. Az egy tehénre jutó átlagos éves antibiotikumköltségnek az indikáció szerinti alakulását is megvizsgáltuk a eken. A7.táblázat azt mutatja, hogy a ek antibiotikumra fordított átlagos éyes tehenenkénti kiadáninak háromnegyed részéta tőgygyulladás kezelésére használt készítményekadták, Emellett az ellés körüli betegségek gyógyítására alkalmazott antibiotikumokn ak 4oÁ-os a részesedése.a sántaság és a borjak kezelésére szolgáló antibiotikumok költségaránya 7,7, ill. 3,gVo. A lábvégbetegségek kezelésérehasznált antibiotikumok a megelőzést is szolgálják, s valószínűleg jól kiegészítettéka + ken folyó rendszeres lábápolást. A bor6. táblázat, A tehenenkénti átlagos éves gyógyszerköltseg megoszlása (Ft; jak emésztő- és légzószervi betegségei%o) indikáció szerint ( ) Table 6. Distribution by indication of average yeaily drug costs per cows nek kezelésérealkalmazott antibiotiku(huf; %o) ( ) mok alacsony költsége vélhetően a vakcinázási programnak volt köszönhető, lndikáció Tehenenkénti éves gyógyszerköltség (Ft) Tőgyproblémák 4509 Szaporodásbiológiai zavarok 2 95 Sántaság 433 Anyagforgalmi zavarok 78 Preventív szerek 077 Sebészeti és beigyó9yászati célra 34 Borjak kezelésére fordított antibiotikum és szulfonamid 203 Antiparazitikumok F.syen Osszesen láblázat. A tehenenkénti átlagos "ö indikáció szerint ( ) 7 %-os megoszlás Megvitatás 42,7 27,6 A ek összehasonlítása a termelési mutatók és a gyógyszer- 4, költség alakulása alapján 6,8 0,2 A tehenészetek teljesítményéttejtermelési eredményeik, szaporasági mutatóik, 3,0 valamint az elhullási és kényszervágási,9 2, 00.0 éves antibiotikumköltség megoszlán (Ft; Table 7. Distribution by indication of average yearly antibiotic costs per cows (HUF; o/o) ( ) lndikáció Tehenenkénti éves antibiotikum- %-os megoszlás költség {Ft) Tőgygyulladás ,2 Méhgyulladás és magzatburok- visszatartás Sántaság Borjak emésztő- és lé9zőszervi betegségei Osszesen 702 4,2 38 7,7 92 3, Magyar Állatorvosok Lapja szeptember értékeikalapján elemeztük három év figyelembevételével.a B jelzésű esetében a szaporodásbiológia és a selejtezés tekintetében kihagytuk az 998-as év statisztikáját, mivel ez a tehenészet ebben az évben kezdte meg termelését,így szaporasági és selejtezési mutatói nem voltak összehasonlíthatók a másik két eredményeivel. A számításokhoz az értékesítetttej mennyiségét, az összes szaporulatot és az elhullás és kényszervágás együttes arányát használtuk fel (2. táblázat). Bár nem tartozik a vizsgálat tárgyához, de az adatok alapján megállapítható, hogy a magas szintű tejtermelést nyújtó eken alacsonyabb a szaporodásbiológiai teljesítményés fordítva,

8 f,-a három tei kítmények- m*t}nf) antiparazitikulnsznált szerek: F%). nlegében mérelére fordított wnált!998 lelep BcA 0,52 -* A szerek mlésére haszév alatt. Ég(tO 560 Ft),38 0, BcABc telép télep 0,7 0,42 0,79 0,26 0,32 0,64 0, * rtógybetegsék helyen a sza- lharmadik hecllk adták köü aiatti volt az * ] , tmkpetona*ozo adatok nem relevánsak, mivel ez a ítés éve ffiwmelsi {Qgps éyes teie használt ké- Hnazott antilevolgáló anelére használt [tléka + noust. A boriü betegségei- ilt antibiotiku- tptően a vakbvonhető, #tása a ter- l gyógyszer- F, ffitejterme- üágimutatóik, ffi46zervágási itharom év fi- jelzésű dógia és a se- hhagytuk az mivel ez a ten kezdte meg $ es selejtezé- üaehasonlítha- ünényeivel. A Ékesítetttej worulatot Üns és együttes " táblázat). Bár Égyához, de ffiató, hogy br nyújtó tele- rylrodásbiolóra- A termelési mutatók és a gyógyszerköltségek összehasonlítása érdekében a eíodrcübn indexes and specific drug costs in the dairies fajlagos tejtermelési gyógyszerköltséget és a fajlagos szaporodásbiológiai gyógyszerköltséget számoltuk ki. A fajlagos AB C Átlag tejtermelési gyógyszerköltséget az éves tőgygyulladás elleni gyógyszerköltség és fltehen/ev) az egy év alatt értékesítetttej hányadoqtrr firekj saként számítottuk. A fajlagos szaporo(ft/liter tey'ev) 0,50 0,49 0,85 0,6 dásbiológiai gyógyszerköltség kiszámítá0,92 0,95,03 0,97 sakor az egész évben felhasznált szapo(ftóorjűév) z425 rodásbiológiai zavarok kezelésérealkalláry*ryáqás (%) 6, 4,0 9,0 6,4 mazott szerek gyógyszerköltségét osz9yó9d/5zertottuk el az éves borjúszaporulattal, Az , eredményeket a 8. táblázat mutatja be. A tejtermelés éves eredményeit összevetve elmondható, hogy mindhárom en, az 998-as év adataihoz képest, 999-ben csökkenés, majd 2000-ben újra emelkedő tendencia figyelhető meg, de lényegében a termelés változatlan a 3 en. Ugyanakkor a fajlagos tejtermelési gyógyszerköltség éves átlagai számottevő csökkenő tendenciát mutatnak (0,95 Ft-ról 0,32 Ft-ra). A szaporasági mutatók mindhárom esetében javultak az első vizsgált évhez képest. Ezzel párhuzamosan a fajlagos szaporodásbioló9iai gyógyszerköltségek fokozatosan mérséklődtek (2562 Ft-ról 2086 Ft-ra) annak köszönhetően, hogy minden en folyamatosan csökkent a fajlagos költség. Az elhullás és a kényszervágás mértékeaz A esetében fokozatosan csökkent, a B en az alacsony százalékos szintről kismértékbennőtt, de itlzavarótényező lehet, hogy 998-ban népesítettékbe a et, tehát egy nagyon fiatal állomány volt a vizsgált idószak kezdetén. A C en 2000-re szintén csökkent az elhullás és kényszervágás mértéke, bár mé9 mindig nagyon magas (7,9o/o). A fajlagos összes gyógyszerköltség minden en csökkent a 3 év alatt. Mindezek alapján az az általános trend rajzolódik ki, hogy a termelés színvonalának javulása - vagy legalább stagnálása - mellett a fajlagos gyógyszerfel haszná lás csökkent, A 9. táblázatból látható, hogy a tejtermelés és a fajlagos tejtermelési gyógymutatók és a fajlagos gyógyszerköltségek (l$8_2000) szerköltség viszonya alapján a B en volt a legkedvezőbb a tőgyegészségügyi helyzet, mivel magas tejtermelés mellett alacsony volt a gyógyszerköltség (0,49 Ftlliter tej/év, ill liter tej/tehén), Habár az A en is alacsony volt a gyógyszerfelhasználás, de a termelés is kisebb volt. A C en a magas fajlagos tejtermelési gyógyszerköltséghez a legalacsonyabb tejtermelési szint tartozott. Tejtermelő tehenészetek gyógyszerköltsége 529

9 I A szaporaság és a fajlagos szaporodásbiológiai gyógyszerköltség viszonya alapján a C en a egkedvezőbb a szaporodásbioló9iai helyzet, mivel viszonylag alacsony gyógyszerköltség mellett magas a szaporulat (795 FVborjűlév, ill. ',03 borjú/tehén/év).a másik két en éppen fordított a helyzet: a magasabb költsé9 alacsonyabb szaporaság9al párosul. Ha az elhullási és kényszervágási mutatót a fajlagos összes gyógyszerköltséggel együtt vizsgáljuk, látható, hogy a C helyzete a legkedvezőtlenebb, mivel mindkét mutatója a legmagasabb a ek közül (9%o, ll. 'l 985 FVtehén/év). Ugyanakkor ebből a szempontból a B en folyik a legszínvonalasabb termelés, mivel fajlagos gyógyszerköltsége közel azonos az A ével (846, ill. 8258), viszont elhullási és kényszewágási aránya lényegesen kedvezőbb (4o/o, l.6,%), Azonban meg kelljegyezni, hogy ehhez azishozzájárulhatott, hogy a B en a legnagyobb az egy állatra jutó fedett pihenőtér. A gyógyszerköitségek már kismértékű termelésnövekedés esetén megtérülnek Megtérülési mutatók A gyógyszerköltségek megtérülésétvizsgálva kiszámítottuk, hogy a fajlagos tejtermelési gyógyszerköltség hány liter többlettej, ill. a fajlagos szaporodásbiológiai gyógyszerköltség mennyitöbbletborjú értékévelegyezik meg tehenenként. Aszámításhoz az 999. év agrárökonómiai viszonyait vettük alapul, mivel ez a vizsgált 3 év középső esztendeje, és í9y az éves árváltozások többé-kevésbé kiegyenlítődnek. Ez alapján a tejárat 65 FVl-nek, a borjú árát Ft-nak vettük. A 0. táb!ázat azt mutatja, hogy a tőgybetegségek kezelésérehasznált 9yó9yszerek költsége l tehenenkénti többlettej termelése esetén térült meg, vagyis ez a mutató a B esetében a legkedvezőbb és a C esetében a leg- a kedvezőtlenebb. Szaporodásbiológiai szempontból gyógyszerköltségek 0,03-0,06 tehenenkéntitöbbletborjú esetén térültek meg. E mutató alapján a leghatékonyabb a C, mí9 a legkevésbé hatékony a B. A három vonatkozásában a megtérülési mutatók átlagértékei 70 l tej/tehén és 0,043 borjú/tehén. A megtérülési mutatók önmagukban nem sokat árulnak el az állat-egészségügyi menedzsment színvonaláról, mivel ha alacsony termelési mutatók mellett alacsony a fajlagos gyógyszerfelhasználás, akkor is kedvező eredményeket adnak. Ezért kell a termelés színvonalát is vizsgálni. Azzal együtt vizsgálva, viszont nagy segítségetnyújtanak, és emellett számszerűsítik az adott indikációs gyógyszerfelhasználásnál már rentábilis fajlagos többlethozam nagysá9át. következtetések A termelési mutatók és a fajlagos gyógyszerköltségek viszonya, valamint a megtérülési indexek alapján a tőgyegészségügyi menedzsment a B en a leghatékonyabb ésacenalegkevésbésikeres,aszaporodásbiológiai menedzsmentacen a legmagasabb szintű és a B en a legkevésbéhatékony gazdaságilag, A vizsgált ek 3 éves adatai alapján megállapítható, hogy amelyik termelési területen alacsonyak a termelési mutatók, ott magasabb 'l0. táblázat. Megtérülési mutatók alakulása a eken ( ) a gyógyszertelhasználás, és ahol magas Table 0. Return indexes in the dairies ( ) Mutátók Értékesítetttej (l/tehén/év) Tó9yproblémák kezelésére alkalmazott szerek költsége (Ftltehén/év) 3828 Megtérülés (l tej/tehén) 58,9 0,92 Szaporu lat (borjú/tehén/év) Szaporodásbioló9iai problémák kezelésére alkalmazott szerek kö tsége (FVtehén/év) Megtérülés (borjú/tehén) c Áttag ,3 0, ,8 70 0, , , A,B tetep telép ,039 0,06, 530 Magyar Állatorvosok Lapja szeptember.,,03 0,043 szintű a termelés, ott alacsonyabbak a fajlagos gyógyszerköltségek. Tehát a kedvezőtlen ál lat-egészségügyi ál lapotú, alacsony színvonalú termelési területek gyógyszerfel használása nő meg, Az éves trendeket vizsgálva megállapítható, hogy a termelési mutatók kismértékűjavulása vagy változatlansága mellett a fajlagos gyógyszerfelhasználás számottevően csökkent. Ez alól kivételt képeztek a preventív szerek, amelyek a betegségek megelőzésével hozzájárul hattak a kuratív szerek felhasználásának

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGTAN

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGTAN SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGI IGAZGATÁSTANI ÉS ARÁRGAZDASÁGTANI TANSZÉK ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGTAN Írta: Dr. Bíró Oszkár Dr. Ózsvári László BUDAPEST 2006. Lektorálta:

Részletesebben

A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA

A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA Leonhardt Beatrix V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem, Kaposvár Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2009 Borsod-Abaúj-Zemplén megye TOP 2 100 690344 Tisz telt Ol va só! Idén már negyedik alkalommal jelenteti meg az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Amagán-állatorvosi tevékenység, az állatorvosi rendelô, mint vállalkozás

Amagán-állatorvosi tevékenység, az állatorvosi rendelô, mint vállalkozás Ózsvári L. BUDAPESTI KISÁLLAT- PRAXISOK BETEG- FORGALMÁNAK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE DR. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ SZIE ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék Ozsvari.Laszlo@aotk.szie.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997

VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 STATISZTIKAI ELEMZÉSEK VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON, 1992 1997 A KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézete (ECOSTAT) egy évtizede folytat kutatásokat a magyarországi vállalkozások tevékenységéről.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN Készítette: Széles Zsuzsanna Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

A különbözõ típusú árutermelô mezõgazdasági üzemek jövedelemhelyzete 2006-ban

A különbözõ típusú árutermelô mezõgazdasági üzemek jövedelemhelyzete 2006-ban A különbözõ típusú árutermelô mezõgazdasági üzemek jövedelemhelyzete 2006-ban Keszthelyi Szilárd PhD, az Agrárgazdasági Kutatóintézet osztályvezetője E-mail: keszthelyi.szilard@akii.hu Az agrárpolitikai

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

DEMOGRAPHIC SITUATION, HEALTH STATUS AND THEIR ECONOMIC DIMENSION

DEMOGRAPHIC SITUATION, HEALTH STATUS AND THEIR ECONOMIC DIMENSION Original scientific paper DEMOGRAPHIC SITUATION, HEALTH STATUS AND THEIR ECONOMIC DIMENSION DEMOGRÁFIAI HELYZET, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT ÉS AZOK JELLEMZŐ GAZDASÁGI VETÜLETE A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 7 Tamás Molnár,

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) Szerkesztô (Editor): REGIUSNÉ MÔCSÉNYI Ágnes (Herceghalom) A szerkesztôség

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI

A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL DEBRECENI IGAZGATÓSÁGA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA A FOGLALKOZTATÁSI, JÖVEDELMI ÉS FOGYASZTÁSI JELLEMZŐK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI 2008. április Központi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5 I. AZ EURÓPAI UNIÓ NYOMDAIPARÁNAK HELYZETE ÉS HELYE AZ EURÓPAI NYOMDAIPARON BELÜL...6 II. I.1. AZ EURÓPAI UNIÓ FELDOLGOZÓIPARÁNAK HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE...6

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALATOK ÜZLETI HELYZETE ÉS VÁLASZLÉPÉSEI A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA

MAGYAR VÁLLALATOK ÜZLETI HELYZETE ÉS VÁLASZLÉPÉSEI A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA MAGYAR VÁLLALATOK ÜZLET HELYZETE ÉS VÁLASZLÉPÉSE A GAZDASÁG VÁLSÁGRA. 1 / 35 Magyar vállalatok üzleti helyzete és válaszlépései a gazdasági válságra A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GV (e-mail:

Részletesebben

Fejér megye gazdasági értéktára

Fejér megye gazdasági értéktára Fejér megye gazdasági értéktára A megye legnagyobb vállalkozásai A 2013-As év eredményei AlApján A kiadványa A DENSO 17 éve van jelen Magyarországon. Székesfehérvári üzemünkben az autóipar számára gyártunk

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE

A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE A MAGYAR GYÓGYSZERIPARBAN TEVÉKENYKEDŐ VÁLLALATOK PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE Bajkó Attila III. évfolyam, pénzügy és számvitel (BSc) szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy-

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

TERÜLETI BANKFIÓKOK TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE FAKTORANALÍZISSEL * WÁGNER ILDIKÓ

TERÜLETI BANKFIÓKOK TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE FAKTORANALÍZISSEL * WÁGNER ILDIKÓ STATISZTIKAI ELEMZÉSEK TERÜLETI BANKFIÓKOK TELJESÍTMÉNYÉNEK ELEMZÉSE FAKTORANALÍZISSEL * WÁGNER ILDIKÓ Hasonlóan más gazdasági szervezetekhez a hitelintézetek teljesítményét is különböző adatokkal és azokból

Részletesebben

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Pap Andrea pap.andrea@zmne.hu EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Absztrakt Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére leggyakrabban a számviteli beszámolók

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS EGÉSZSÉGTERVE

DEBRECEN VÁROS EGÉSZSÉGTERVE DEBRECEN VÁROS EGÉSZSÉGTERVE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar 2008 1 SZERKESZTETTE: DR. ÁDÁNY RÓZA ÍRTÁK: V. DR. HAJDÚ PIROSKA JÓKAY ÁGNES DR. KÓSA KAROLINA DR.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HÚSMARHATARTÁS KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE Készítette: Bakosné Böröcz

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. habil. Urfi Péter A tehenészet számviteli rendszerének módszertani kérdései PhD értekezés Készítette: Ábel

Részletesebben

Belyó Pál * A gazdasági szereplõk átalakulása. A vállalkozási szerkezet átalakulásának folyamata 2

Belyó Pál * A gazdasági szereplõk átalakulása. A vállalkozási szerkezet átalakulásának folyamata 2 Belyó Pál * A VÁLLALKOZÓI SZFÉRA FONTOSABB VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTÁST KÖVETÕEN Tanulmányomban bemutatom a vállalkozásoknak az elmúlt két évtizedben folyó gazdálkodási folyamatait, gazdálkodásuk idõsoros

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Minden olvasónknak boldog új évet kíván a Közgazdász Fórum szerkesztősége!

Minden olvasónknak boldog új évet kíván a Közgazdász Fórum szerkesztősége! 1 Tartalomjegyzék NAGY ISTVÁN Közvetlen nemzetközi működőtőke-befektetések elméleti elemzés.......... 3 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalatok szerepe a magyar, a román és a szlovák gazdaságban..

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. november A kis- és középvállalkozások jellemzői Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Összefoglalás...2 A működő vállalkozások száma, szervezeti jellemzői...4 A

Részletesebben

Összefoglaló jelentés, az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságmérésének eredményéről, első kutatási beszámoló

Összefoglaló jelentés, az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságmérésének eredményéről, első kutatási beszámoló Összefoglaló jelentés, az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságmérésének eredményéről, első kutatási beszámoló 2011. június 27. Készítette: Kogon Zsófia, Nándorfi Krisztina

Részletesebben

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest KTK/IE Műhelytanulmányok

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Rt. Az egészségügy makrogazdasági összefüggésrendszere. Budapest, 2003. december

GKI Gazdaságkutató Rt. Az egészségügy makrogazdasági összefüggésrendszere. Budapest, 2003. december GKI Gazdaságkutató Rt. Az egészségügy makrogazdasági összefüggésrendszere Budapest, 2003. december Postacím: 1364 Budapest, Pf. 78. Internet hálózati cím: http:// www.gki.hu Székhely: 1052 Budapest, Semmelweis

Részletesebben

Falussy Béla és Vukovich György Az idő mérlegén (1963 1993)

Falussy Béla és Vukovich György Az idő mérlegén (1963 1993) Falussy Béla és Vukovich György Az idő mérlegén (1963 1993) (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Falussy Béla és Vukovich György (1996): Az idő mérlegén

Részletesebben