NAGYÜZEMI GAZDÁLKODÁS A KÉT VILÁGHÁBORÚ. a/ Egy fejezet a Dessewffy hitbizomány történetéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYÜZEMI GAZDÁLKODÁS A KÉT VILÁGHÁBORÚ. a/ Egy fejezet a Dessewffy hitbizomány történetéből"

Átírás

1 DESSEWFFY GYÖRGY: NAGYÜZEMI GAZDÁLKODÁS A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT a/ Egy fejezet a Dessewffy hitbizomány történetéből Az első világháború befejezése után az éhező, sokat szenvedett lakosság érdeklődése a föld felé irányult. Innen várhatta megélhetését, életének jobbrafordulását az i s, aki városban ólt, az i s, aki eddig is parasztmunkát végzett, de a háborús szolgálat, hadifogság megakadályozta termelő-munkáját. A mezőgazdaságban, a kézi munkaerőben egyébként is igen nagy hiány mutatkozott, hiszen innen került ki a legtöbb katona, így a legtöbb hősi halott i s, ráadásul a mezőgazdaságokban nem volt annyi gép, hogy a kézi munkaerőt nélkülözni lehetett volna. Hasonlóképpen megcsappant a mezőgazdasági szakemberek száma is: ennek érdekében a kormányzat úgy döntött, hogy a háború végén leszerelt, érettségizett fiatalemberek részére az egyébként hároméves Gazdasági Akadémia elvégzését két évre csökkentette : az'u.n. "katona hallgatók" vehették igénybe ezt a rövidebb végzési lehetőséget. Ugyanakkor megnyitották az akadémia kapuit a nők előtt is. Több, mint 60 év távlatából még most is jól emlékszem ar ra, amikor harmadéves hallgatóként, éltem a debreceni gazdasági akadémián, és 1923 őszén, először láttam női hallgatót körünkben. Akkor még gőzös kisvasuttal járt nk a pallagpusztai előadásokra: a kisvasút menetrendje is az ak dómiai előadásokhoz alkalmazkodott. Éppen az indulásra vártu;k: kisebb-nagyobb csoportokban álldogáltunk, amikor egy nagyobb csoportban feltűnt az öcsém, aki nemsokkal hamarább jött oda elsőévesnek. Amikor közelebb mentem, megértettem, hogy miért ott ez a nagyobb csoportosulás. Egy csinos fiatal lány állt a középpontban: ebben az évben érettségizett és ősszel már be is iratkozott: Kerekes Adynak hívták, s nemcsak i t t, hanem az egész országban ő volt az első gazdasági akadémiai hallgatónő. Azért iratkozott be, mert szüleinek kisebb gazdaságát kellett majd vezetnie, ha végez.

2 A katona hallgatók közül is többen azért választottók ezt a pályát, hogy a családi kisebb-nagyobb gazdaságban hasznosíthassák mielőbb megszerzendő tudásokat. Ezeket a fiukat onnan is meg lehetett ismerni, hogy többnyire idősebbek, mint mi, ráadásul még az átalakított, rendfokozati jelzések nélküli katonazubbonyban jártak. Ez is jellemző volt azokra az időkre: sokuknak oly nehéz volt az anyagi helyzete, hogy még ez a felemás ruházat is segítséget jelentett. Jól emlékszem Bertényi Pistára, aki egyébként huszár századosként szolgált a fronton, Keszthelyen jellegzetes kék zubbonyában hallgatta az előadásokat, persze rangjelzés ós sujtás nélkül. 6 a badacsonyi szőlőgazdaságának vezetéséhez szerzett kellő tudást. /Fia egyébként az a Bertényi Iván, akinek a "Kis magyar címertan" c. kézikönyve 1983-ban a Gondolat kiadónál jelent meg./ Pallagpusztán volt egy Sipos nevü alezredes, aki ugyanilyen öltözékben hallgatta az előadásokat, s mellette ült a fia, aki az akadémia rendes hallgatójaként tanult, - hogy majd átvegyék megmaradt gazdaságuk szakszerű vezetését. Talán nem érdektelen itt megjegyeznem, hogy a szomszéd államokban, pl. Ausztriában, Romániában, a felsőfokú gazdasági szakoktatási intézményeket végző oklevelesek "mezőgazdasági mérnök", "agrármérnök" képesítést nyertek már a harmincas években i s. A mezőgazdász szervezetek itthon is javasolták ennek a bevezetését, de a törvényhozás honatyái megakadályozták a tervezet érvényesülését s jó néhány évtizedet kellett várni, míg nálunk is bevezették ezt a minősítési formát. + Amikor ón 1924-ben végeztem a magyaróvári akadémián, nagy a gazdasági pangás az országban, az infláció már magasra szökkent, a főiskolát végzett fiatalok rendkívül nehezen kaptak alkalmazást képesítésüknek megfelelően s így mindenféle pénzkereseti lehetőséget meg kellett ragadniuk /villamos kalauzként, télen hóeltakaritással valami keveset, stb./. Nekem ebből a szempontból szerencsém volt. Az akadémián személyes ismeretségbe léptem még Keszthe-

3 lyen, a velem azonos évfolyamon levő kollégámmal, i f j. gróf Dessewffy Auréllal, a vencsellői hitbizomány jövőbeli várományosával. Csak jót és szépet mondhatott róla mindenki; tanulásban, vizsgázásban mindig az elsők között szerepelt, ha bárkinek valamilyen tanulmányi segitsóg kellett: ő minden kollégájának rendelkezésére állt. Velem együtt jó minősítéssel végezte az akadémiát, 1924-ben. ő ismerte a sorsomat: tudta, hogy szüleim Sáros megyében élnek, így a trianoni döntés elszakított tőlük. Azt is tudta, hogy i t t szeretnék maradni s hogy az u.n. optálás utján megszereztem a magyar állampolgárságot is. Beszélgetéseink közben vetődött f e l, hogy esetleg az ő uradalmukban alkalmazást nyerhetnék s ennek érdekében szól apjának, Emil grófnak, aki akkor még várományosa volt a hitbizománynak. Ugyan akkor már megalakult az a Nyírség Mezőgazdasági r.t. amelyik bérelté a hitbizomány nagyobb részét, de Emil gróf ennek nemcsak igazgatósági tagja, hanem elnöke is volt. Nemsokára meg is kaptam az értesítést, hogy felvételem ügyében jelentkezzem Görögszálláson, Varjúlapos-tanyán Rappensberger Károlynál, a Nyír ség r.t. jószágigazgatójánál. Abban az időben a Nyírség r.t. az alábbi gazdaságokat bérelte a vencsellői hitbizománytól : Varjúlapos-Belegrád-Gö rögszállás kh Balsa-Rózsós-Paszabcsúcs " Nyírbóltek " Tiszalök-Haj nalos " Nagybu tyka 820 M Baromiak 780 " Tokajhegyalja-Mód, urilakkal 200 " összesen: kh Ebbe a gazdaságba kerültem tehát, amikor október 1- jón jelentkeztem szolgálattételre. Rappensberger jószágigazgató szívesen fogadta jelentkezésemet 9 rögtön hivatta Fényes Oózsef vezetősegódtisztet, aki a varjúlaposi központi gazdaságot vezette. Közölte velem, hogy gazdasági segédtiszti minőségben felvett, s szolgálattételre a varjúlaposi gazdaságba osztott be. Közvetlen főnökömnek Fényes Oózsef vezetősegédtisztet nevezte meg.

4 Itt a varjúlaposi központi gazdaságban nem volt intéző, mivel helyben lakott a jószágigazgató s ő rendelkezett a nagyobb tennivalókról a vezetősegódtiszten keresztül. A nagyobb gazdaságokban - uradalmakban, ahol az intéző egyedül nem tud mindenütt egyszerre ott lenni, vagy az ellenőrzési idő tovább tart, akkor az intéző segítségére, alárendelt viszonyban segédtisztet alkalmaznak, /a reggeli etetéshez, abrakolásokhoz, fejeshez, időközi mérlegelésekhez vagy hosszabb ellenőrzést kívánó külső gazdasági munkákhoz, ami állandó felügyeletet kíván/. A gazdaságban a könyvelési munkálatokat is ő végzi, a napszámjegyzéket ő vezeti stb. A gazdaságban lévő segédtiszt, mint a neve is mutatja, tiszti minőségben van, gazdasági felsőfokú akadémiát, főiskolát vagy egyetemet végzett egyén, - aki még megfelelő gazdasági gyakorlattal nem rendelkezik; ezt segédtiszti minőségben kell elsajátítania. A gazdasági segédtisztek is fokozatban voltak. A kezdő a III. oszt. segédtiszt. Aki már pár évet a gazdaságban eltöltött, s bizonyos gyakorlattal már rendelkezik, azt rendszerint előléptetik II. oszt. segédtisztnek, hogy nagyobb ambicióval végezze további munkálatait. Ha már aztán sok mindent elsajátított a gazdaság vezetéséből ós önállóan is tudott intézkedni, már megfelelő időt töltött el a gazdaságban, akkor léptetik elő I. oszt. segédtisztnek. Ezen előléptetések megfelelő kisebb fizetésemeléssel is járnak, de még mindig a legolcsóbb gazdasági tiszti al kalmazottak. Rendszerint nőtlenek, s az intézőnél étkeznek, amiért havi 2 mázsa búza árát térített az intézőnek az uradalom. Várták a jó szerencsét az esetleges intézői kinevezésre. Az uradalomban lévő vezetősegódtiszt már az alsóbb segédt i s z t i fokozatokat végigjárta, így önálló gazdaság vezetésére is alkalmas lett, mert megfelelő gyakorlatra tett szert, de bizonyos okok miatt még nem nevezhető ki intézőnek. /Nincs üres intézőség, vagy nincs üres lakás, ahol önállóan háztar. tást vezethetne stb./. így a vezetősegódtiszt várományos a legközelebbi megüresedett intézői állásra. Ilyen volt Fényes Jóska i s, aki 1928-ban Varjulaposról a megüresedett Rózsás-Paszabcsúcsi'gazdaság intézője lett. /Ekkor nősült meg, elvette Sepsy Icát Debrecenből./ Fényes Jóskát ón személyesen ismertem Debrecenből, amikor ott voltam az akadémián ós többen velem együtt

5 Sepsynénél kosztoltunk. így mint régi ismerősök üdvözöltük egymást 1924-ben Varj alaposon. Ő mutatta meg szobámat: a nőtlen segédtisztek és a központi iroda nőtlen alkalmazottai részére nemrég elkészült épületben - amit "Kantár"-nak neveztek. Itt volt a gazdasági iroda i s : ebben tartotta esténkint Fényes Oóska, a külső gazdasági munkák befejezése után, a gazdák /fogatos gazda, magtáros, csürgazda, kerülő, summásgazda, munkacsapat-vezetők stb./ részére a másnapi munkákra az eligazítást, illetve a parancsot. Mielőtt ezt tette volna, beszámoltatta a gazdákat az aznapi munkák végzéséről, s ezt figyelembe véve adta ki a másnapra szóló parancsot. Fényes Oóska lehetőleg naponta értekezett a jószágigazgatóval - vagy bent a tanyában, vagy kint a határban a munkálatoknál, esetleg a jószágigazgató lakásán számolt be a munkák állásáról, illetve az előirányzott további munkálatokról, amit a jószágigazgató vagy jóváhagyott, vagy megváltoztatott. Ennek az alapján következett az esti eligazítás. Télen korábban, d.u. 5-6 óra tájban, nyáron meg sokszor este 9-10 órakor volt és a munkáktól függően sokszor 11 óráig is elhúzódott. A mag táros az esti eligazításra magával hozta a magtárkulcsot és a kulcstábla megfelelő helyére akasztotta a többi kulcsok mellé. /Orvosi rendelő, gyógyszeres ládák stb./. így csak a kulcstáblára kellett tekintenünk, s láttuk, hogy melyik kulcs hiányzik még. Az eligazításon jelen voltunk mi segédtisztek is. Itt nagyon.sokat tanúltunk, elsősorban megismertük a nagyüzemi gazdaságok vezetésének gerincét. Abban az időben az uradalom legnagyobb tanyája volt Varjúlapos: tehenészettel, sőremarhahizlalással, sertéshizlalással, süldőneveléssel, malacneveléssel. Malma, darálója, olajütője nemcsak az uradalom részére végezte az őrléseket, darálásokat és az olajütést, hanem a szomszéd tanyákról is jöttek idegenek vámőrlésre, vámdarálásra és vámolajütésre. Hárman voltunk gazdasági segédtisztek a vezetősegédtiszt Fényes Oóska mellé beosztva. Munkakörünk havonta változott. Ilyenek: 1./ A külső gazdasági munkálatok. 2./ A tanyai munkálatok. /Az állatnevelésnél, hizlalásoknál, az etetéseknél a mennyiségbeli és idejében való végzés ellenőrzése. A malomban, a darálóban, az olajütőben, a vámőrlésnei, vámdarálásnál, a

6 vámokat ellenőrzi s azokat lemérés után a megfelelő könyvbe bevezeti./ 3./ A tehenészet mindennemű munkájának ellenőrzése. A Gazdaságban svájci simentháli, államilag ellenőrzött törzskönyvezett tehenészet volt. Az abrakolásnál, a fejesnél is ott kellett lennünk, mert az állatokat egyedileg takarmányozták. Egyes tehenek tejtermelésük szerint kaptak abrakot s ezek a "tejellenőrök" superellenőrzóse alatt álltak. A tejházban a tej ós a vaj kezelését voltunk hivatva ellenőrizni. Egyáltalán az egész tehenészet törzskönyvezésének vezetése a feladatunk volt. Nekünk segédtiszteknek is megvolt az eligazításkor a külön munkánk: egyikünk a "Munkanapló"-t vezette, amelyben a napi iga- és kézierőt vezettük, azt, hogy melyik munkára mennyi munkaerő került felhasználásra /a teljesítmény feltüntetésével/. Ennek egy példánya a Központi Irodába ment be, ahol nyilvántartották, hogy az egyes termények előállítására mennyi munkaerő ment rá, illetve az egyes termények termelése mibe került. A növényre felhasznált anyagok /vetőmag, műtrágya stb./ a "Magtárkönyv"-ben voltak kiadásba helyezve, ennek egyik példányát a magtáros mindennap az esti eligazításra köteles volt magával hozni. A "Magtárkönyv"-et a magtáros vezette. A "Munkanapló"- ban az időjárási adatok is szerepeltek. A kerülőnek kötelessége volt a napi napszámosokat nóvszerint bevezetni, még kint a munkálatoknál a zsebnotesz napszámjegyzékbe, s ezt az esti eligazításkor a "Napszámjegyzék"-et vezető segédtisztnek kellett bediktálni a napszámjegyzékbe; ez volt a hivatalos, ezt hetenként lezárták s a másodpéldány alapján igényeltük a központi irodától a kifizetendő munkabért. A Nyírség r.t-nek hiteles kettőskönyvelóst kellett vezetnie, (tartozik-követel), melynek alapja a már említett "Magtárkönyv" volt. így a gazdaságok külön-külön vezették bevételeiket, illetve kiadásaikat. A Magtárkönyvön minden kiadásnak és bevételnek keresztül kellett mennie: pl. Bevétel: csóplósből 185 q. Bánkúti búza a XII. tábláról, vagy pl. Bevétel: Svájci vásárlásból a "Klaus" nevű bika, 500 kg. élősúlyban. Itt már a takarmányozásra kiadott mennyiségnek is emelkednie kellett annyival, amennyi a bika fejadagja. A takarmányozási

7 adagolási mennyiséget a gazdaság vezetője utalványon írásban adta ki a magtárosnak. Kiadás pl. Nagybutykai Gazdaságnak 200 drb. angol süldő 6000 kg. élősúlyban. Itt már, mivel a süldőfalka elment a gazdaságból, kevesebbnek kellett lennie az abrak-kiadásnak, s így tovább. A Magtárkönyv perforált lapokból állt - s /mint említettem már/ az egyik példányt a magtáros elhozta az esti eligazításra. A könyvelést vezető segédtiszt /sgt./ ebből a Magtárkönyvből készíti el a gazdaság kiadási, illetve bevételi jelentését 10 napos zárással.fí^ezek a kiadási, illetve bevételi jelentések szintén perforálva készültek: az egyik példány a Központi Irodába ment, ott a gazdaság bevételeit-, kiadásait az ott lévő főkönyvekbe bevezették. így tehát a Központi Irodában vezetett főkönyvnek egyeznie kellett a gazdaságban kint lévő nyilvántartással. A Központi Irodában a tételeket már értékelten vezették: így alakult ki a*z e^gyes gazdaságok mórlege. Varjúlapos tanyán volt az uradalom központja, i t t állt az 1920-as években már a NYÍRSÉG RT. által épített gépgyár. Ez külön vezetés alatt állt, melynek vezetője-főnöke Lázin nevezetű műhelyfőnök, aki közvetlenül a jószágigazgató alárendeltje. A gépgyár és a vasöntöde tervezését s annak-építését is Lázin végezte. A terv az volt, hogy az uradalom gazdaságaiban lévő mezőgazdasági gépek elhasznált, vagy meghibásodott alkatrészeit ós a kisebb gépeket is /répavágó, szecskavágó stb./ házilag elkészítsék. A gépek működtetését, a tanya világítását a gépgyár tetején levő víztartályra épített szélturbinával készültek megoldani 1, s ez az energia nyomta volna fel a vizet a tartályba, hogy onnan a tanya és az istálók vízszükségletét biztosítsák. Amíg a turbina i t t a gépgyárban készült 1, addig egy erőgép szolgáltatta az áramot. Ha a gépgyárban az erőgép leállt, nem volt áram, s mindenütt a petróleum lámpákhoz kellett folyamodnunk. A túlméretezett gépgyár vasöntödéjének kazánját később zsizsiktelenítósre alakították át ben a három központi gazdaság /VarJúlapos. Görögszál lás-belegrád és Rózsás-Paszabcsúcs/ nagy területen termelt a hollandoknak szerződéses vetőmagborsót Kellner Ilka budapesti vetőmagkereskedő utján. Nagy könnyebbség volt ez a gazdaságoknak, mivel eddig silókban, körülményesen hajtották végre a

8 zsizsiktelenítést - s igy ezzel az átalakítással 100 %-os lett az eredmény. A vasöntöde formázó részén két hollandiai nagyteljesítményű vetőmag borsószelektálóqép dolgozott. Az egyik' a gömbölyű-guruló borsók részére: egy 2 méter széles sima körbenmozgó gumiszalagon külön szortírozta a nem vetőmagnak alkalmas szemeket. A másik a megfelelő rosták beállításával külön szedte a nem vetőmagnak való szemeket. Ezzel is egy lépéssel előbb lépett az uradalom a vetőborsómag termelésével, mert a gépeken átengedett borsókat kisebb % levonással vették át. Ugyanis 100 %-os árú csak kézi válogatás után lehet, ahol a hiba tűrést "ÁLLAMI SZABVÁNY" határozta meg. Az uradalomban a területek csökkenése miatt csökkent az igaerő és a haszonállattartás, így nem volt gazdaságos a központi főraktár további fenntartása, amihez hozzájárult az a tendencia i s, hogy a gépműhely munkája csak az uradalom mezőgazdasági gépeinek javítására fog szorítkozni, s ezért a központi főraktárt már nem volt érdemes fenntartani. így a központi főraktárban lévő készletet az egyes gazdaságok között - szükségletük arányában - osztották szét. Ezt a főraktárt már a Nyírség r.t. építtette a szomszédos gépműhellyel, vasöntődével, asztalosműhellyel együtt. A felszabadult főraktárt aztán a tisztítógépekről lekerült vetőmagborsónak a kézzel való válogatására állították be. Az asztalosműhehellyel csináltatták meg azt a 10 darab, holland mintájú vetőmagborsó-válogató asztalt-, a hozzávaló lócákkal és székekkel, amelyre nagy szükség volt. Egy asztal mellett 12 borsót válogató leány fért el. így a 10 asztal mellett egyszerre 120-an válogatták a vetőmagborsót. Az asztal két oldalán 5-5, az asztal két végén l - l válogató ülhetett. Az uradalom erre a munkára 100 matyó leányt és asszonyt szerződtetett summásként, a csapatgazdát és külön konyhájukra 3 asszonyt. A 104 személy részére ki lett teljesen tisztára takarítva a marhasőreistálló - ahonnan a sőre hizlalt állapotban már hetekkel előtte kikerült. A kovesdiek szokásuk szerint fekvőhelyük felett szentképeket, rózsafüzéreket, tükröket akasztottak f e l, hogy egy kicsit lakályosabbá tegyék ideiglenes lakásukat. A hiányzó 20 helyre tanyasi leányok kerültek a borsó válogatására. A munkát szakmányban végezték. A válogatás állandó felügyeletet kívánt, s ezen

9 posztra a Kellner Ilka ajánlása szerint Hejliq Samu bácsit vette fel az uradalom, ő szakember volt már ezen a téren; Ő felelt a válogatóktól név és súlyszerint átvett borsóért. Csak a megfelelő - szabvány szerinti - árut vette át Samu bácsi. A lányok egy-két nap múlva már oly gyakorlatra tettek szert, hogy mindtöbb olyan nap volt, amikor visszaadás már egyáltalán nem fordult elő. A vetőmagborsó 50 kg-os zsákokban, egalizálva, államilag fémzárolva került Hollandiába. így szinte nagyüzemmé vált i t t Varjúlaposon a vetőmagborsó termelése, mert a két szómszód /Görögszállás-Belegrád és Rózsás-Paszabcsúcs/ gazdaság is Varjúlaposra szállította a megtermett borsóját. Híre ment ennek a vetőmagborsó üzemnek, mert a 920-as években még gyermekcipőben járt a hollandok részére a vetőmagborsó ólomzárolt termelése. A szomszédos gazdaságokból, sőt még más megyékből is eljöttek tapasztalatcserére a Kellner Ilka Cég propagálására. Az így ólomzároltan elszállított vetőmagnak kettős előnye volt: A borsóhulladék a gazdaságban maradt és nem volt levonás a k i alkudott árból. Az egész borsóüzem a mezőgazdasághoz tartozott, így Fényes Oóska felügyelt erre i s. Lassan az r.t. vezetősége is beletörődött a gépgyárnak javítóüzemként való üzemeléséhez. Utóbb a szélturbinát is lebontották. Ebben nagymennyiségű vas és vaslemez volt: azt a gépek javításánál használták f e l. A gépjavító üzemet továbbra is a régi erőgép látta el. A gépjavító üzemnek így is elég munkája volt. Itt javították a nagy szereidében a központi gazdaságokban lévő 3 pár gőzekét. /2 Fowler, 2 nagy Astra, 2 kis Astra/-, melyek a cséplőgépeket-elevátorokat is hajtották. Ezeket a cséplőgépeket, elevátorokat, aprómagcséplő-purifikátorokat, kukoricamorzsoló gépeket is i t t a nagy szereidében javították a tél folyamán, hogy idejében üzemképesek legyenek. Említettem már a nőtlen tisztek épületét, amelyben együtt volt a gazdasági iroda és a tisztikonyha is. Ezt a házat is a R.T. építette. /Ezt a második világháborúban bomba-találat érte, s így teljesen eltűnt a föld szinéről./ A t i s z t i konyhát átlagosan naponta en vették igénybe. Itt étkezett a 4 gazdasági segédtiszt, az uradalmi titkár, 4 központi irodai tisztviselő, a belegrádi segédtiszt, a f J o.'.abcsúcsi uradalmi

10 tanító, a műhelyfőnök és rendszerint volt még naponta ebédre 1-2 hivatalos vendég i s, pl. a doktor, az állami tejellenőr stb. Az uradalom a tisztikonyha fenntartására személyenként 2 q búza árát adta /á 20 Pengő/ fizette a három konyhai személyzetet. A konyha írányitását - havi váltással - a 4 gazdasági segédtiszt látta e l. A soros vezető este a vacsoránál a szakácsnéval megbeszélte a másnapi menüt, figyelembe véve a kollégák óhajait, hogy mit szeretnének másnap ebédre. Én csak hálás lehettem az uradalomnak, hogy i l y simán jutottam alkalmazáshoz, ráadásul szerettem is ezt a munkát. Magányos voltam, általában, a nagy ünnepekre sem tudtam hazautazni, mert ehhez akkor már útlevél kellett volna. így munkaszüneti napokon is szívesen vállaltam az inspekciót, kettős ünnepeken i s, ilyenkor sokat is tanultam s a kollégák rokonszenvét is megnyertem például az első karácsonyon, 1924-ben, hiszen ők nyugodtan ünnepelhettek. + Nagyüzemünkben: az uradalomnak felelős vezetője Rappensberqer Károly jószágigazgató; aki két jószágfelügyelővel végezte az irányítást. A központi, görögszállási jószáqfelüqyelőséq élén Pöppel Oózsef állt. Öt éppen odaérkezésem idején helyezték Nagybucykáról ide. /Felesége egyébként Rapp^nsberger legidősebb leánya - Terike./ Ide hat intézőség tartozott: Varjúlapos, Görögszállás- FJelegrád, Rózsás-Paszabcsúcs, Nagybutyka, Hajnalos és Tokaj. A másik-, a nyirbélteki jószágfelügyelőség. Vezetője akkoriban Gulner Lipót jószágfelügyelő. Ő Nyírbéltekén, a Nagyaszos-szeszgyár tanyán lakott. Ide három intézőség tartozott: Szeszgyártanya, Cifraszállás és Baromlak /Szalmadpuszta/. Maga Rappensberger az uradalom központjában, Varjúlaposon lakott; nemsokkal előbb építtette ide a r.t. az uradalom Központi Irodáját. Ennek felelős vezetője: Tőrös Pál főkönyvelő; helyettese Komjáthy Zoltán uradalmi számtartó. Mellettük három könyvelő végezte a számlázással járó pontos nyilvántartásokat. Rajtuk kívül csak egy gépíró és egy hivatalsegéd működött i t t. De idetartozott még az uradalmi titkár ós a Budapesten lakó

11 kereskedelmi igazgató i s, aki szükség szerint tartózkodott itt és a központi iroda épület vendégszobájában lakhatott. Szerencsésnek tudhatom magam, hogy Rappensberger Károly mellett kezdhettem munkámat. Az ő szaktudását nemcsak a megyében, hanem országszerte elismerték. A fiatal gazdászokat következetesen helyezte egy idő után más-más ágazatokhoz, hogy egy nagyüzem egész mechanizmusát megismerjük, áttekinthessük s azt is megtanuljuk, hogy ugyanaz az ágazat milyen másféle eljárósokat kíván az eltérő fekvés, talajviszonyok, környezet figyelembe vételével. Korszerű gondolkodását j e l z i az i s, már a húszas évek elején törekedett arra, hogy maga a termelés minél jobban kapcsolódjék közvetlenül kereskedelmi tevékenységgel. Azzal pl. hogy a vetőmagborsó teljes "előkészítése" a gazdaságban folyt le, elérte, hogy zsákolt árúként a termés közvetlenül került a kereskedőkhöz, ráadásul a hulladékborsó - ami egyike a legjobb fehérje takarmányoknak - a gazdaságban maradt felhasználásra. Vagy: a napraforgómagot nem magként, hanem olajjá kiütve a házi olajütőkben, drágábban vihettük a piacra, s a melléktermék, az olajpogácsa i t t is a gazdaságban maradt az állatok etetésére. Más téren is látszott, hogy érzéke volt a kereskedelmi haszon megtartásához s nemcsak termelésben gondolkodott. A Vidoni szalámigyárnak nem teljes sertéseket adott e l, hanem csak a húst, amelyért magasabb árat kaphatott, a szalonna pedig itthon maradt a summások kommenciójára. A terményben kimért kommenciót az alkalmazottak nem vitték el, hogy idegen malomban őröltessék, hanem az uradalom malmába hozták s így az őrlési vám is "otthon" maradt. Ugyanígy: a jól hasznosítható üzemek /malom, daráló, olajütő, szénkénegező, asztalos műhely/ megépítésével nagyot korszerűsödött az uradalom, mert az újonnan felállított és üzemeltetett asztalosműhellyel is könnyebben-olcsóbban lehetett az újonnan emelt épületek ács- és asztalos munkáját /épületek fedélszékei, irodaház, segédtisztilak, dohánycsomózók, dohánypajták, istállók, cselódlakások tetőzetét, ajtóit, ablakait, padozatát stb./ elvégezni. Nem is számolva azt a nagymennyiségű bútor elkészítését /ágyak, szekrények, éjjeliszekrények, asztalok, íróasztalok, székek stb,/ f amelyek egy uradalom napi szükségletei. Hasonló célt szolgált volna a szélturbina i s : ez

12 az egyetlen terv, amelyik nem valósult meg, lényegében hibás szakmai tervezés miatt. Ugyanő kezdeményezte, hogy a nagybutykai gazdaság egész területét, 820 kh-t kertészeti üzemmé alakítja. Elérte, hogy a kiváló szakember, Velich István vállalkozott szerződésileg e nagy terület kertészetté alakítására. Velich professzor a húszas évek elején ment nyugdíjba: Debrecenben az akadémia kertészeti és szőlészeti tanszékének volt a vezetője - másodéves akadémista koromban még engem is tanított. A szerződés értelmében nem messze az intézői laktól szép komfortos lakást építettek részére, azzal a tervvel i s, hogy a környező kb 4 holdas területet, majd a nagybutykai gazdaság egész területét az előállított nemes csemetékkel ültetik be. A környező tisztásnak azt a részét; amelyik nem alkalmas gyümölcstermesztésre kanadai nyárfákkal telepítette be Velich. Hamarosan 10 kh-n spárgatelepet létesített: kora tavasszal a telepítéshez szükséges gyökereket értékesítettük; amikor a sípok már 2-3 cm-re nőttek a gyökórzeten, beszüntettük a gyökóreladást, megvártuk, míg a sípok a megfelelő nagyságot elérték, s gondos szervezéssel fogtunk az értékesítéshez. Naponta korareggel szedettük a hófehér sípokat, kilónkónt összekötözve szállítottuk az ujfehórtói vasútállomásra, ahonnan Kontsek fűszer- 09 csemege bolt jába vitte a vonat Debrecenbe. Hasonlóképpen Velich 10 kh édes torma-telepet állított be dugványok szaporítására i l l. az édes torma eladására; ősszel a talpgyökereket százas kötegekbe csomagolva értékesítettük telepítési anyagként. /A gazdaság követ kező évi tormatelepe is ebből létesült; a megtisztított tormarudakat, kilónkónt kötegelve, mint a spárgát, szintén Kontsekhez szállítottuk/. Kisebb nagyobb területeken díszbokrok, día;r fék szaporítását végeztük, teljes orgonabokrokat állítottunk be, hogy 5-5 soronként a szivárvány, majd minden szinében beol va, eredményesen értékesíthető, telepítésre alkalmas orgonabok rokhoz jussunk. A kanadai nyárfasuhángokat is Debrecenben vették meg: 90 %-ban meg is eredtek, mivel a fák törzsét szalmakö téllel befonták, nyáron locsolták s így mindig nedvesen tartót tók, mert a csemeték már 5 évesek voltak. /Sajnos, a hitbizorcá későbbi rendezése során ez a virágzó kertgazdaság nem folytathatta szép és eredményes munkáját./

13 A nyírbélteki gazdaságban is nagy átalakulás vette kezdetét az 1920-as évektől. Rappensberger jószágigazgató az kh területnek több, mint felét erdősítésre irányozta elő. A gazdaság nagy része homoktalaja miatt külterjes gazdálkodást kívánt, melyhez hozzájárult még, hogy a vasútállomástól, Nyírbátortól 25 km-re esett. Ebből a homokútból csak később építették ki a Nyírbátorból Nyírbéltekbe vezető makadám kövesutat. A gazdálkodás a tanyán lévő szeszgyár kielégítésére szolgólt elsősorban. A futóhomok területeken nem termett meg eredményesen más, mint a rozs és a burgonya. E két növény termése azonban nem volt elegendő a szeszgyár üzemeltetéséhez, a pótlást vásárlás utján kellett beszerezni. A környező kisgazdálkodók tehénfogatokon hozták helybe a burgonyát eladásra. A homok-dombokon a burgonya utáni következő évben csillagfürt zöldtrágyázást kellett végezni, hogy az ősszel elvetett rozs vetőmagját a szél el ne fújja - és hogy valami csekély 3-4 mázsás termést adjon. így elsősorban a dombos-futóhomokos területeket erdősitették be. A nagy erdősítési terv végrehajtására az uradalom erdészet i szakembert vett fel, kinek a ténykedése a csemetekertek létesítésével kezdődött, hogy a telepítésekhez szükséges csemetéket házilag állítsák elő. Rappensberqer Károly jószágigazqatása alatt újonnan épült épí tmények : VAROÚLAPOS Tanyán: Egy épületben: 1/ Gépműhely, gépházzal, irodával. 2/ Nagy szereidével, rajta 3/ a víztartály, melynek vízét az 4/ egész tanyát behálózó vízvezeték csőhálózata juttatta el rendeltetési helyekre a különböző épületekbe, lakásokba ós istállókba, 5/ az egész tanyát behálózó villanyvezeték, mely az áramot elvezette a tanyában rendeltetési helyükre, különböző épületekbe, lakásokba és istállókba. 6/ Kovácsműhely, 7/ Malom. 8/ Dgráló.

14 9/ Olaj ütő. Egy épületben : 10/ Borsó szénkénegező és gépi vetőmagborsó tisztító helyiség. 11/ Asztalos műhely. Az emeleten : 12/ Gépésztanulók hálóterme. 13/ Gépósztanulók ebédlője és a 14/ műhelykonyha. Egy épületben : 15/ Borsó kéziválogató terem, 16/ irodával. 17/ Központi Iroda épülete 9 helyiség komforttal. 18/ Nőtlen segédtiszti lak 5 lakószobával komforttal, irodával, t i s z t i konyhával, ebédlővel, külön bejáratú orvosi rendelővel. 19/ 100 férőhelyes tehénistálló, megfelelő nagyságú borjúkeccel, tejházzal és takarmány előkészitő kamrával, padlása magtárnak van kiképezve, mellette két beton trágyateleppel Egy épületben: 20/ 22 férőhelyes lóistálló, 2 kancaellető boxszal. 21/ 48 férőhelyes ököristálló. A ló- ós az ököristálló között: 22/ Takarmány előkészítő kamra, az egész épület padlása magtár nak van kiképezve. 23/ 12 lakásos alkalmazotti lakás, melyben 10 szoba-konyháskamrás, 2 kétszobás-konyhás-kamrás lakás, minden helyi ség lepadlózva. 24/ 4 lakásos gópószlakás, mindegyik kótszoba-konyha-kamrás, minden helyiség lepadlózva. Egy külön álló régi ópitósü takarmánykamra lett átalakítva: 25/ Gyümölcsszesz lepárlónak, felszerelve lepárlóval-szeszórával stb. T o k a j b a n : 26/"Kót borospince megnagyobbítva ós pasztörözőgép-palackozógópekkel stb. felszerelve.

15 Varjúlaposon a segédtiszti lakkal szemben: 27/ Kocsiszín, garage, lószerszám kamrával. Rózsás-Paszabcsúcsi gazdaságban. Paszabcsúcs tanyán : tgy épületben : 28/ Egy nagy tantermes uradalmi iskola irodával és kétszobás tanítói lakással. 29/ 3 szobás intézőilak-komforttal, külön bejáratú irodával a segédtiszt részére. Görögszállás-belegrádi gazdaságban : Beleqrád tanyán : 30/ 100 férőhelyes növendékmarha istálló takarmányelőkószltő kamrával. 31/ 2 nagy modern dohánypajta 32/ á 12 fiókkal. 33/ Kóttermü dohánysimító középen mérlegelő helyiséggel. Hajnalos tanyán : 34/ 3 szobás intézői lak komforttal, külön bejáratú irodával a segédtiszt részére. Naqybutyka tanyán: 35/ 3 szobás komfortos lakás Velich István kertészeti főfelügyelő részére irodával. Nyirbélteki gazdaságban: Szeszgyár tanyán: 36/ 16 férőhelyes mén és lóistálló 2 kancaellető boxszal. 37/ 100 férőhelyes ló és ököristálló középen az ökör- ós lóistálló között takarmány előkészítő kamrás, az épület pad lása magtárrá lett átalakítva. 38/ Olaj-benzin-petróleum-tavotta-szekórkenőcs stb. raktár, mellette hídmérleggel. 39/ 2 nagy modern dohánypajta 40/ á 12 fiókkal. 41/ Kóttermü dohánysimitó középen mérlegelő helyiséggel. 42/ 10 lakásos alkalmazotti lakás, mind szoba-konyhás-kamrás, minden helyiség lepadlózva.

EGY HITBIZOMÁNY HANYATLÁSA

EGY HITBIZOMÁNY HANYATLÁSA DESSEWFFY GYÖRGY EGY HITBIZOMÁNY HANYATLÁSA I. A Dessewffy-hitbizomány állapota 1924-ben Amikor 1924 október 1-én, segédtiszti minőségben a gróf Dessewf fy-család szolgálatéba léptem és a varjúlaposi központba

Részletesebben

B E Z E R É D J P Á L. az újkori ORSZÁGOS SELYEMTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉG. megalapítója

B E Z E R É D J P Á L. az újkori ORSZÁGOS SELYEMTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉG. megalapítója B E Z E R É D J P Á L az újkori ORSZÁGOS SELYEMTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉG megalapítója 1880 1918 A SELYEMTENYÉSZTÉS KEZDETE MAGYARORSZÁGON ( 1 ) A feljegyzések szerint a kínaiak ismerték fel először a selyemhernyó

Részletesebben

TAKARÉK- SZÖVETKEZETÜNK ÉVE

TAKARÉK- SZÖVETKEZETÜNK ÉVE TAKARÉK- SZÖVETKEZETÜNK 50 ÉVE Nyomtatta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft. 271390 Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató Köszöntő Ötvenéves a Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet. Öt évtizede gyűjti,

Részletesebben

2014 DECEMBER. XXIII. évfolyam 9. szám. Harang csendül... tel várunk!

2014 DECEMBER. XXIII. évfolyam 9. szám. Harang csendül... tel várunk! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIII. évfolyam 9. szám 2014 DECEMBER Fotó: Kastélykerti Óvoda Harang csendül... Bántja lelkem a nagy város Durva zaja, De jó volna ünnepelni Odahaza. De jó volna tiszta szívből

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE

NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE NEGYEDIK SZAKMÁM TÖRTÉNETE Úti-élményeimet összefoglaló könyvemben, amelynek a Konzervált útipor címet adtam, elmeséltem életem nagyobb kiruccanásait. Ennek utolsó fejezetében írtam le Tengizben munkával

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

BEZERÉDJ PÁL A HERNYÓSELYEM KULTÚRA MEGTEREMTÉSE

BEZERÉDJ PÁL A HERNYÓSELYEM KULTÚRA MEGTEREMTÉSE BEZERÉDJ PÁL ÉS A HERNYÓSELYEM KULTÚRA MEGTEREMTÉSE A magyarországi selyemtenyésztés létrehozása Bizonyított tény, hogy Kínában már több mint 3000 évvel ezelőtt foglalkoztak a selyemhernyó nevelésével,

Részletesebben

GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. Első kötet. Főszerkesztő: G. Merva Mária. Szerkesztette: Farkas József. Gödöllő 2013

GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. Első kötet. Főszerkesztő: G. Merva Mária. Szerkesztette: Farkas József. Gödöllő 2013 GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. 1867 1945 Első kötet Főszerkesztő: G. Merva Mária Szerkesztette: Farkas József Gödöllő 2013 A kötet megjelenését Gödöllő Város Önkormányzata tette lehetővé. TARTALOMJEGYZÉK A kötet

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 3. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 3. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 3. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból Tanácskozás az ESTA vetőmag-csávázási rendszer hazai bevezetéséről 2 Az aktív részvétel

Részletesebben

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004

A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 A Bereczki Máté Szakképző Iskola Emlékkönyve 1904-2004 KIADJA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA BAJA, 2004 Szerkesztette: Bernschütz Sándor Horváthné Hargitai Katalin Az anyag összeállításában, számítógépes szerkesztésében

Részletesebben

Ez év decemberében ünnepeljük házasságkötésünk 53. évfordulóját, én és férjem, Poór András.

Ez év decemberében ünnepeljük házasságkötésünk 53. évfordulóját, én és férjem, Poór András. Életútpályázat Ez év decemberében ünnepeljük házasságkötésünk 53. évfordulóját, én és férjem, Poór András. A pályázati kiírás sugallta azt a gondolatot, hogy a 75. évébe lépett férjem életútját összefoglaljuk

Részletesebben

Pilismaróti Hírek. Helytörténeti ünnepi szám

Pilismaróti Hírek. Helytörténeti ünnepi szám Pilismaróti Hírek Pilismaróti Hírek 2006. augusztus 20. A Maróti Hírek jogutódja XV. évfolyam 1. szám Helytörténeti ünnepi szám Tartalomjegyzék: - Toronyóra, amire büszkék voltak őseink - A katolikus templom

Részletesebben

Dr.. Nagy Margit-emlékülés

Dr.. Nagy Margit-emlékülés Dr.. Nagy Margit-emlékülés Infektológiai Osztály 2004. január 30. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 239 Schneider Ferenc Dr.. Nagy Margit osztályvezetõ fõorvos életútja (1913-1963) Dr. Nagy Margit 1913.február

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Záhorszki Mónika fotója

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. Záhorszki Mónika fotója BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat VII. évfolyam 11. szám, 2012. november "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Záhorszki Mónika fotója Tartalom:

Részletesebben

Szabó Barna önéletrajza

Szabó Barna önéletrajza Szabó Barna önéletrajza Az első 10 év Formázott: Sorkizárt Formázott: Bal: 1,5 cm, Jobb: 1,5 cm, Fenti: 1,5 cm, Lenti: 1,5 cm 1935 szeptember 21.-én születtem, Martonvásáron. Apám, Szabó József, 37 éves,

Részletesebben

II. Civil és Családi Nap vendéggel

II. Civil és Családi Nap vendéggel 2012. XXIV. évf. 9. szám Ára: 100,- Ft II. Civil és Családi Nap vendéggel Hogy mi volt különleges ebben az augusztus 25-ei napban? A környezet, az idő, a közös munka és még jó néhány dolog, de valamit

Részletesebben

Belecska közösségi foglalkoztatási programja

Belecska közösségi foglalkoztatási programja A HÉTFA CSOPORT TAGJA Belecska közösségi foglalkoztatási programja Értékelő, adaptációt előkészítő elemzés A Helyi Kezdeményezésű Gazdaságfejlesztési Programok Értékelése című kutatás résztanulmánya 2010.

Részletesebben

Dr. Ötvös László. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. (János 15:16)

Dr. Ötvös László. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. (János 15:16) Dr. Ötvös László Az interjút készítette Bartha Ákos Szerkesztette: Kádár Judit Debrecen, 2013. augusztus-október Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. (János 15:16) Szeretném,

Részletesebben

Közel 3.000 gyermek. kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban

Közel 3.000 gyermek. kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 14. szám 2012. szeptember 18. Ingyenes Közel 3.000 gyermek kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban Vége a szünidőnek, s bár az időjárás még

Részletesebben

Ez az írás nem levéltári kutatások adatain alapuló közlés, csupán önmagam

Ez az írás nem levéltári kutatások adatain alapuló közlés, csupán önmagam ADALÉKOK ÉRD HELYTÖRTÉNETÉHEZ ÚJTELEP Pokorny Ferenc 1 ÉRD ÚJTELEP 2 Ez az írás nem levéltári kutatások adatain alapuló közlés, csupán önmagam és még mások megélt emlékeinek papírra vetése abból a célból,

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Mihály atya életútja. Turán kevésbé emelték a szennyvízdíjat, mint Galgahévízen

TURAI HIRLAP. Mihály atya életútja. Turán kevésbé emelték a szennyvízdíjat, mint Galgahévízen Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. ÁPRILIS Szentendrei HÉV-talpfából turai utcakõ? Idén legalább öt utca szilárd burkolatot kaphat A március 28-i képviselõtestületi ülés elején Nagy-Tóth István,

Részletesebben

Dedinszky Gyula A CSABAI KOLBÁSZ. Čabianská klbása

Dedinszky Gyula A CSABAI KOLBÁSZ. Čabianská klbása Dedinszky Gyula A CSABAI KOLBÁSZ Čabianská klbása 1 2 Ezt a munkáját Dedinszky Gyula evangélikus lelkész, néprajzkutató 1975-ben írta. Dedinszky Gyula A CSABAI KOLBÁSZ Čabianská klbása TEVAN KIADÓ 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Zalai Gyűjtemény 71. KEMENDY GÉZA: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

Mihók Sándor Ernst József A gidrán

Mihók Sándor Ernst József A gidrán Mihók Sándor Ernst József A gidrán 9. LOVASKULTÚRA A gidrán Dr. Ócsag Imre emlékének LOVASKULTÚRA a Magyar Állattenyésztôk Szövetsége szakmai támogatásával megjelenô sorozat Sorozatszerkesztô: Mihók Sándor

Részletesebben

Karácsony. Putnok város közéleti lapja

Karácsony. Putnok város közéleti lapja Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 6. szám 2013. november-december Ingyenes Karácsony Nehezen jött a tél ebben az évben is. Tudtuk, vártuk, no, nem az égig érő gáz, vagy villanyszámlákat, hanem

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2010. január

III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2010. január III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. január 2010. JANUÁR Ismerjük meg városunk történetét! Beszélgetés dr. Tóth Péter történésszel Mozaik Sokak régi álma vált valóra azzal, hogy elkészült a Sajószentpéter történetét

Részletesebben

A Politikai Nyomozó Főosztály Környezettanulmányozó és Figyelő Osztályának szervezettörténete, 1956 1962

A Politikai Nyomozó Főosztály Környezettanulmányozó és Figyelő Osztályának szervezettörténete, 1956 1962 Papp István Betekintő 2011/4. A Politikai Nyomozó Főosztály Környezettanulmányozó és Figyelő Osztályának szervezettörténete, 1956 1962 Bevezetés Az utóbbi időben, közvetlenül 1968. február 7-én, 8-án,

Részletesebben

Jelige: Más megközelítéssel Prológ

Jelige: Más megközelítéssel Prológ Jelige: Más megközelítéssel Prológ A budafapusztai mező felfedezése nyomán az idegen tőke, a MAORT, az akkori színvonalnak és szakmai felkészültségnek megfelelő módon kezdett a feltáráshoz és a termeléshez,

Részletesebben