Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató"

Átírás

1 Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató Ágazatok: olajos magvak feldolgozása, olajfinomítás és keményít -el állítás 2.2 verzió Hatálybalépés napja: Avenue de Tervueren 168(bte 12) Minden jog fenntartva. B Brussels Tel.: + 32 (0) Fax: + 32 (0) Weboldal:

2 1. FEJEZET - BEVEZETÉS Ez a biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató összhangban van az Európai Parlament és Tanács takarmányhigiéniai követelmények meghatározásáról szóló rendeletével (183/2005/EK), konkrétan annak cikkével, amely a helyes higiéniai gyakorlatról és a HACCP rendszerek alkalmazásáról szóló útmutatók kidolgozását ösztönzi. Az Útmutató célja ösztönzés nyújtása a takarmány-alapanyagok biztonságát biztosító intézkedések meghozatala; a vállalkozások Európai élelmiszer-higiéniai követelményekkel és a Codex Alimentariusszal összhangban történ m ködtetése, valamint a nyomonkövethet ség javítása érdekében. Jelen útmutató kidolgozása a FEFAC Európai Takarmányipari Szövetséggel egyeztetve az Európai Takarmány-alapanyag Platform (European Feed Ingredients Platform, EFIP): keretén belül történt (további részletek: 1. melléklet). Jelen Útmutató kidolgozásának vezérl alapelve az volt, hogy más útmutatókkal és gyakorlati kódexekkel összevethet és/vagy azokkal kompatibilis legyen, az EFIP takarmány-alapanyag iparági útmutatók szabványával (referencia kódex) 1 összhangban. A referencia kódex célja, hogy átlátható és objektív viszonyítási alapot nyújtson a takarmánybiztonsági felügyeleti rendszerek összehasonlításához és kölcsönös elismeréséhez. Az állattenyésztés fontos szerepet játszik az Európai Közösség mez gazdaságában. Azonban csak akkor lehet életképes, ha kielégíti a fogyasztók biztonságos állati termékek iránti igényét, valamint ha ehhez olyan takarmányok állnak rendelkezésre, amelyek nem gyakorolnak kedvez tlen hatást a gazdasági állatok egészségére. Az Európai Unió átfogó szabályozási rendszert valósított meg, amelynek célja, hogy az élelmiszerlánc minden szintjén gondoskodjon a biztonságról. A szabályozási rendszer az érintett vállalkozásokra és hatóságokra vonatkozó általános alapelvekb l, a vállalkozásokra vonatkozó higiéniai szabályokból, a takarmányok biztonsági el írásaiból és hatósági ellen rzési szabályokból áll. Ez az új jogi keretrendszer az Európai Közösség szintjén biztosítja a takarmánybiztonsági szabályok szükséges harmonizációját. A kit zött célok csak az érintett vállalkozások teljes elkötelezettsége mellett érhet k el. Az ágazati szövetségek szerepe, hogy a vállalkozásoknak támogatást nyújtsanak ezen célok elérésében. Az élelmiszer- és takarmánygyártás jogi szabályozásának alapelve, hogy a lánc minden vállalkozásának el kell fogadnia a biztonságos termékek el állításához kapcsolódó saját felel sségét. A jogszabály el írja azokat az intézkedéseket, amelyeket a vállalkozás e célból megvalósítani köteles. A vállalkozás ezeket az általánosan megfogalmazott szabályokat alkalmazza, miközben a szabályokat oly módon alakítja, hogy azok vállalati szempontból szolgálják a takarmánybiztonságot. Ez a tevékenység iparági szinten harmonizálható, amelynek eredménye a lánc minden tagja számára átlátható kell legyen. Jelen Útmutató alapelve ily módon az élelmiszerés takarmánybiztonság szubszidiaritása és a takarmánybiztonság önszabályozása. 1 Lásd: 2

3 Jelen Útmutató rendelkezéseit az útmutató dokumentumok aktuális rendelkezéseivel összhangban állították össze, amelyeknek alkalmazása jelenleg is folyamatban van az európai élelmiszerlánc számos iparágában. Jelen Útmutató kidolgozása ugyanakkor az ISO22000:2005 szabványban lefektetett menedzsment egyes alapelveivel összhangban történt. Jelen Útmutató célja, hogy megfelel szint védelmet nyújtson a takarmányokhoz kapcsolódó, jogszabályokban meghatározott veszélyek ellen. Az a tény, hogy az élelmiszerfeldolgozó-üzemek a HACCP rendszert, mint az élelmiszer-biztonsági menedzsment eszközét széles körben és sikeresen megvalósították, felhívta a figyelmet egy hasonló kockázatelemz rendszer adaptálásának lehet ségére a takarmányiparban is. A HACCP alapelvek azonban önmagukban nem elegend k, és amennyiben egy ilyen rendszer kidolgozásra kerül, azt támogatnia kell egy a nyomonkövethet séget biztosító (a 178/2002/EK rendeletben meghatározott) menedzsment rendszernek, valamint a takarmányipari szerepl k és a kapcsolódó iparágak közötti kommunikációnak. Az ilyen megközelítéshez a takarmánygyártás és -elosztás összes lépésére vonatkozó bels monitoring és ellen rzés szükséges. Jelen Útmutató célja, hogy meghatározza az általános követelményeket, és hogy azt a vállalkozások takarmány-biztonsági menedzsment rendszerük kialakításakor referenciaeszközként használják. Jelen Útmutatót a kialakulóban lév /új releváns m szaki, tudományos és jogszabályi fejlemények, illetve az iparágak jogszabályi módosításai nyomán id szakosan felülvizsgálják. 3

4 1 BEVEZETÉS 2 2 ALKALMAZÁSI KÖR, CÉL ÉS MEGHATÁROZÁSOK Alkalmazási kör és cél: a jelen útmutató felhasználása A jelen Útmutatóban használatos meghatározások Jogi meghatározások Egyéb meghatározások 10 3 TAKARMÁNYBIZTONSÁGI MENEDZSMENT RENDSZER KÖVETELMÉNYEI 13 4 MENEDZSMENT RENDSZER Vezet i felel sség Vezet i elkötelezettség, felel sség és politika HACCP csoportvezet : felel sség, hatáskör és kommunikáció Vezet i felülvizsgálat Er források kezelése Er források biztosítása Humán er források Szervezeti ábra Kompetencia, felvilágosítás és oktatás Személyes higiénia Infrastruktúra és munkakörnyezet Alapkövetelmények Létesítményekhez, gyártóterületekhez és berendezésekhez kapcsolódó követelmények Létesítmények és gyártóterületek Berendezések Monitoring- és mér berendezések ellen rzése Karbantartás Takarítás és fert tlenítés Kártev k elleni védelem Hulladék ellen rzése Üzemeltetési szabályok Általános Bejöv anyagokkal kapcsolatos követelmények Bejöv anyagok kezelése Keresztszennyez dés megel zését célzó intézkedések Visszadolgozás Takarmány-alapanyagok gyártása Kész takarmány-alapanyagok Tárolás Szállítás 23 4

5 4.4 A menedzsment rendszer összetev i Dokumentációs követelmények Nyomonkövethet ség Vizsgálat, mintavétel és elemzés Nem-megfelel termék ellen rzése Válságkezelés biztonsági okokból végzett bevonás és visszahívás Bels ellen rzések Szállítói-és ügyfél-kapcsolatok Szállítói kapcsolat Ügyfélkapcsolat 29 5 EL FELTÉTELI PROGRAMOK Épület felépítése és elrendezése Létesítmény és munkaterület elrendezése Közm vek Hulladékkezelés Berendezések, takarítás és karbantartás Bejöv anyagok kezelése Szennyez dés megel zését célzó intézkedések Takarítás és fert tlenítés Kártev k elleni intézkedések Személyes higiénia Szociális létesítmények Visszadolgozás Termék visszahívása Tárolás 30 6 HACCP RENDSZER Általános bevezetés Általános követelmények HACCP csoport és csoportvezet Bejöv anyag és késztermék m szaki adatai Folyamattal kapcsolatos információk Veszélyelemzés Kockázatértékelés CCP megállapítása Kritikus határértékek és monitoring Kiigazítás A takarmánybiztonsági menedzsment rendszer validálása A takarmánybiztonsági menedzsment rendszer hitelesítése 39 5

6 7 REFERENCIA DOKUMENTUMOK 40 8 IPARÁGI REFERENCIA DOKUMENTUMOK MELLÉKLET: EGYEZTETÉSBE BEVONT SZERVEZETEK LISTÁJA 2. MELLÉKLET: RÖVIDÍTÉSEK LISTÁJA 3. MELLÉKLET: KEMÉNYÍT FELDOLGOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ IPARÁGI REFERENCIA DOKUMENTUM 4. MELLÉKLET: NÖVÉNYI OLAJ ÉS OLAJOS MAGVAK FELDOLGOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ IPARÁGI REFERENCIA DOKUMENTUM 6

7 2 ALKALMAZÁSI KÖR, CÉL ÉS MEGHATÁROZÁSOK 2.1 Alkalmazási kör és cél: a jelen útmutató felhasználása Jelen Európai Útmutató célja, hogy a következ eszközökkel biztosítsa a takarmányalapanyagok biztonságát: Nem biztonságos takarmány-alapanyagok takarmányláncba történ bekerülési kockázatának minimalizálása. Lehet vé tenni a vállalkozás számára, hogy megvalósítsák a takarmányhigiéniai rendelet (183/2005/EK) célkit zéseit. További eszközöket nyújtani annak biztosítására, hogy egyéb vonatkozó takarmánybiztonsági követelmények is betarthatók legyenek. Jelen Útmutató az olajos magvak-sajtolásából, növényi olaj finomításából és keményít - el állításból származó takarmány-alapanyagok gyártására terjed ki, a bejöv anyagok belépési pontjától a tulajdonjog átadásának pontjáig. Jelen Útmutató nem terjed ki az els dleges termelésre, az adalékanyagok gyártására, illetve a takarmány-alapanyagok kereskedelmére. Jelen Útmutató kidolgozásának célja az volt, hogy eleget tegyen a takarmányipar azon jogos elvárásának, hogy biztonság iránt elkötelezett takarmány-alapanyag gyártókkal dolgozzon. Jelen Útmutatót kizárólag a takarmány-alapanyagokat ipari mértékben el állító vállalkozások alkalmazhatják (a továbbiakban: vállalkozás ). A nyilvánosan elérhet dokumentum tartalmát bármely ilyen gyártó önkéntesen követheti. Jelen Útmutató betartása nem mentesíti a vállalkozást abbéli kötelezettsége alól, hogy minden egyes tevékenységi köréhez tartozó országban megfeleljen a jogszabályi vagy rendeleti követelményeknek. 7

8 2.2 A jelen Útmutatóban használatos meghatározások A jelen Útmutatóban és kapcsolódó mellékleteiben használt meghatározások: Jogi meghatározások a) Jelen dokumentum keretén belül: Tétel: beazonosítható mennyiség takarmány, amely közös jellemz kkel rendelkezik, úgymint eredet, fajta, a csomagolás típusa, csomagoló, feladó, címkézés, valamint az el állítási folyamatok esetében az egyetlen üzemben egységes el állítási paraméterek felhasználásával el állított termelési egység vagy amennyiben azokat egymás után folyamatosan állítják el és együtt tárolják több ilyen egység (767/2009/EK rendelet) Létesítmény: egy takarmányipari vállalkozás bármely egysége (183/2005/EK). Takarmány: bármely olyan anyag vagy termék, az adalékanyagokat is beleértve, akár feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan, amelynek célja, hogy állatok szájon át történ etetésére használják (178/2002/EK rendelet). Takarmány adalékanyag: olyan takarmány-alapanyagoktól és el keverékekt l eltér anyag, mikroorganizmus vagy készítmény, amelyet szándékosan adnak hozzá a takarmányhoz vagy az ivóvízhez, azzal a céllal, hogy ellásson egy vagy több specifikus funkciót: Kedvez en befolyásolja a takarmány jellemz it; Kedvez en befolyásolja az állati termékek jellemz it; Kedvez en befolyásolja a díszhalak és -madarak színét; Kielégíti az állatok táplálóanyag-szükségletét; Kedvez en befolyásolja az állattenyésztés környezeti hatásait; Kedvez en befolyásolja az állattenyésztést, az állatok teljesítményét vagy jólétét, különös tekintettel a gyomor-béltraktus flórájára vagy a takarmányok emészthet ségére gyakorolt hatására; vagy Kokcidiosztatikus vagy hisztomonosztatikus hatással rendelkeznek. (1831/2003/EK rendelet és 183/2005/EK rendelet). Takarmányipari létesítmény: bármely olyan for- vagy non-profit, köz- vagy magántulajdonú vállalkozás, amely a takarmány bármiféle termelését, gyártását, feldolgozását, tárolását, szállítását vagy értékesítését tartalmazó tevékenységet végez, beleértve azon gyártókat, akik saját állattartás céljából gyártanak, dolgoznak fel vagy tárolnak takarmányt; (178/2002/EK rendelet és módosításai). Lásd Termelés, feldolgozás és értékesítés fázisai. Takarmányipari vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az élelmiszerek és takarmányok jogi szabályozásában meghatározott követelmények saját ellen rzése alá tartozó takarmányipari létesítményen belüli betartásáért felel. (178/2002/EK rendelet és módosításai). Lásd Takarmányipari létesítmény. Takarmányhigiénia: a veszélyek ellen rzéséhez, valamint egy takarmány állati fogyasztásra való alkalmasságának biztosításához szükséges intézkedések és 8

9 feltételek összessége, figyelembe véve a takarmány felhasználásának szándékát (183/2005/EK rendelet). Takarmány-alapanyagok: olyan természetes állapotú, friss vagy tartósított, növényi vagy állati eredet termékek, amelyek els dleges rendeltetése az állatok táplálkozási szükségleteinek fedezése, illetve az ilyen termékek ipari feldolgozásából származó termékek, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagok, adalékanyagokkal vagy azok nélkül, amelyeket akár magukban, akár feldolgozás után állatok etetéséhez vagy összetett takarmányok el állításához vagy el keverékek viv anyagaként szándékoznak felhasználni (767/2009/EK rendelet). Els forgalomba hozatal: takarmány-alapanyag gyártását vagy takarmányalapanyag importálását követ els forgalomba hozatal az Európai Unió piacán (1831/2003/EK rendelet és módosításai) Élelmiszer: bármely olyan anyag vagy termék, akár feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan, amelynek célja, vagy amellyel kapcsolatban ésszer en várható, hogy emberi fogyasztásra kerül. Az Élelmiszer tartalmazza az italokat, rágógumit és bármely olyan anyagot, beleértve a vizet, amelyet a gyártás, el készítés vagy kezelés során szándékosan építenek az élelmiszerbe. Az Élelmiszer nem tartalmazza a következ ket: takarmány; él állatok, kivéve, ha emberi fogyasztásra el készítve hozzák forgalomba; betakarítás el tt álló növények; gyógyszerek; kozmetikumok; dohány és dohánytermékek; kábítószerek és pszichotróp anyagok; maradékok és szennyez anyagok (178/2002/EK rendelet). Veszély: a takarmányláncban szerepl olyan biológiai, kémiai vagy fizikai anyag, amely potenciálisan egészségkárosító hatású (178/2002/EK rendelet). Címkézés: bármilyen szöveg, adat, védjegy, márkanév, ábra vagy jelzés adott takarmányhoz történ rendelése, beleértve a hirdetési célokat is, ezeknek az információknak a takarmányra vonatkozó vagy azt kísér bármilyen eszközön, mint például csomagoláson, tartályon, feliraton, címkén, okmányon, gy r n, galléron vagy az interneten való feltüntetése által (767/2009/EK rendelet). Vállalkozó: lásd takarmányipari vállalkozó. Forgalomba hozatal: élelmiszer vagy takarmány értékesítés céljából történ felhasználása, beleértve az értékesítésre vagy bármely más átadásra történ felkínálást, akár ingyenes, akár nem, valamint magát az értékesítést, elosztást és az átadás más formáit is (178/2002/EK rendelet). Technológiai segédanyag: bármely, saját magában nem takarmányként elfogyasztott anyag, amelyet a takarmányok vagy takarmány-alapanyagok feldolgozása során szándékosan egy technológiai cél elérése érdekében használnak fel kezelés vagy feldolgozás közben, amelynek eredményeként nem szándékos, de technológiailag elkerülhetetlen módon az anyag vagy származékainak maradéka lehet jelen a végtermékben, feltéve, hogy ezek a maradékok nem gyakorolnak káros hatást az állategészségre, emberi egészségre vagy a környezetre, és nem gyakorolnak technológiai hatást a kész takarmányra (1831/2003/EK). Kockázat: veszélyb l származó egészségkárosító hatás felmerülésének valószín sége és az adott hatás súlyossága alapján számított függvény (178/2002/EK). 9

10 Kockázatértékelés: négy lépésb l álló tudományos alapú folyamat: veszély azonosítása, veszély jellemzése, expozíció felmérése és kockázat jellemzése (178/2002/EK rendelet). Termelés, feldolgozás és értékesítés fázisai: bármely fázis, beleértve az importot, az élelmiszer els dleges termelését l bennfoglalóan, a tárolásig, szállításig, értékesítésig vagy a végs fogyasztóig bennfoglalóan, és adott esetben a takarmány importálását, gyártását, tárolását, elosztását, értékesítését és szállítását (178/2002/EK rendelet). Nyomonkövethet ség: olyan élelmiszer, takarmány, élelmiszer-termel állat vagy anyag nyomonkövetésének képessége a termelés, feldolgozás és értékesítés minden fázisában, amelynek felhasználási célja vagy várható felhasználása élelmiszerbe vagy takarmányba történ beépítés (178/2002/EK rendelet). Nemkívánatos anyagok: kórokozók kivételével bármely olyan anyag vagy termék, amely jelen van az állati takarmány céljából felhasználandó termékben és/vagy terméken, és amely potenciális veszélyt jelent az állatok vagy emberek egészségére, a környezetre, illetve amely káros hatással lehet az állattenyésztésre (2002/32/EK irányelv). b) Jelen dokumentumban az ahol szükséges, adott esetben, megfelel és elegend fogalmak értelmezése ebben a sorrendben ahol szükséges, adott esetben, megfelel vagy elegend jelen Útmutató célkit zéseinek elérése érdekében (852/2004/EK és módosításai) Egyéb meghatározások Jelen dokumentum keretén belül: Kalibráció: annak bemutatása, hogy egy adott m szer vagy eszköz a mérések megfelel tartományában referencia vagy nyomonkövethet szabvány által adott eredményekhez képest adott határértékeken belüli eredményeket ad. Ellen rzés: olyan állapot, amelyen belül a megfelel eljárásokat követik, és eleget tesznek a megfelel kritériumoknak (Codex Alimentarius). Gyakorlati kódex: az állati takarmányok biztonságának, és ezáltal az emberi fogyasztásra szánt állati termékek biztonságának biztosítása által megkívánt alapvet takarmányhigiéniai alapelveket tartalmazó dokumentum. Szennyez anyag: bármely olyan biológiai vagy vegyi anyag, idegen anyag vagy egyéb anyag, amelyet nem szándékosan adnak az élelmiszerhez vagy takarmányhoz, és amely káros hatással lehet az élelmiszer és/vagy takarmány biztonságára vagy megfelel ségére (Codex Alimentarius és módosításai). Szennyez dés: szennyez anyag hozzáadása vagy bekerülése élelmiszerbe/takarmányba vagy élelmiszer/takarmány környezetébe (Codex Alimentarius és módosításai). Javító intézkedés: bármely olyan lépés vagy tevékenység, amellyel megakadályozható vagy megszüntethet, illetve elfogadható szintre csökkenthet egy takarmány-/élelmiszer-biztonsági veszély (Codex Alimentarius és módosításai). 10

11 Megel z intézkedés: bármely olyan lépés, amelynek célja egy észlelt nem megfelel ség vagy más nem kívánatos helyzet okának megszüntetése (ISO 22000:2005). Keresztszennyez dés: Egy anyag vagy termék másik anyaggal vagy termékkel történ szennyez dése. Kritikus ellen rzési pont (CCP): olyan alkalmazható lépés, amellyel alapvet en megakadályozható vagy megszüntethet, illetve elfogadható szintre csökkenthet egy takarmány-/élelmiszer-biztonsági veszély (Codex Alimentarius és módosításai). Kritikus határérték: az elfogadhatóságot elfogadhatatlanságtól megkülönböztet kritérium (Codex Alimentarius). Takarmánybiztonság: magas szint biztosítása annak, hogy a takarmány vagy takarmány-alapanyag rendeltetésszer használat szerinti elkészítés vagy fogyasztás során sem a haszonállatokban, sem a végs fogyasztóban nem fog kárt tenni. A teljes Útmutatóban a biztonság szó ugyanúgy értelmezend, mint a Takarmánybiztonság kifejezés. Folyamatábra: egy adott élelmiszer- vagy takarmánytermék el állítása vagy gyártása során alkalmazott lépések vagy m veletek sorrendjének szisztematikus megjelenítése (Codex Alimentarius és mellékletei). HACCP (Veszélyelemzés és kritikus ellen rzési pont): a takarmánybiztonságra vonatkozó veszélyeket azonosító, értékel és ellen rz rendszer (Codex Alimentarius és módosításai). Veszélyelemzés: veszélyekre, valamint a jelenlétükhöz vezet feltételekre vonatkozó információk összegy jtésének és kiértékelésének folyamata, amely alapján eldönthet, hogy ezek közül melyek azok, amelyek a takarmánybiztonság szempontjából lényegesek, és ezért azokat a HACCP terven belül kezelni kell (Codex Alimentarius). Beszállított anyag: A termelési lánc elején beszállított nyersanyagok jelölését szolgáló általános kifejezés. Köztes termék: bármely olyan anyag, amelyet a vállalkozás a végtermék keletkezése el tt feldolgozott. Gyártás/termelés: minden, a takarmány-alapanyagok fogadását, feldolgozását, csomagolását, újracsomagolását, címkézését, újracímkézését, min ségellen rzését, kiadását, tárolását és elosztását magában foglaló m velet, valamint a kapcsolódó ellen rzések. Tervezés: a vállalkozás min ségre és biztonságra vonatkozó politikájával összhangban álló eredmények biztosításához szükséges célkit zések és eljárások meghatározása. El feltételi program (PRP): az adott m velet természete és mérete által meghatározott konkrét eljárás(ok) vagy utasítás(ok), amelyek magasabb szintre emelik vagy fenntartják az üzemeltetési feltételeket annak érdekében, hogy lehet vé tegyék a takarmánybiztonsági veszélyek hatékonyabb ellen rzését és/vagy amelyek szabályozzák a takarmánybiztonsági veszélyek termék(ek)be és a termék-feldolgozási környezetbe történ bekerülésének valószín ségét, valamint az ott okozott szennyez dést vagy elterjedést. A PRP-kre más elnevezések is használhatók. Ilyenek például a helyes gyártási gyakorlat (GMP, Good Manufacturing Practice), helyes mez gazdasági gyakorlat (GAP, Good Agricultural Practice) és helyes higiéniai gyakorlat (GHP, Good Hygienic Practice). (ISO 22000:2005 és módosításai). 11

12 Eljárás: egy tevékenység vagy folyamat elvégzésének adott módja (ISO 9000:2005). Min ség: milyen mértékben tesz eleget adott jellemz k egy halmaza a követelményeknek (ISO 9000:2005). Nyersanyag: bármely, a takarmány-alapanyag gyártási folyamatába belép anyag. Feljegyzés: az elért eredményeket tartalmazó vagy az elvégzett tevékenységeket tanúsító dokumentáció (ISO 9000:2005). Követelmény: megfogalmazott, általánosan használatos, illetve kötelez igény vagy elvárás (ISO 9000:2005). Átdolgozás: nem-megfelel terméken végzett olyan tevékenység, amelynek célja, hogy a termék megfeleljen a követelményeknek (ISO 9000:2005). Biztonság: Lásd takarmánybiztonság. Eltarthatósági id : meghatározott id tartam, amelyen belül egy termék megfelel tárolás esetén teljes mértékben eleget tesz a termékleírásnak. Aláír / aláírás: meghatalmazott személy írásban vagy ellen rzött hozzáférés elektronikus eszköz segítségével adott jóváhagyása. Termékleírás: követelményeket meghatározó dokumentum (ISO 9000:2005). Validáció: arra vonatkozó bizonyíték megszerzése, hogy az javító intézkedések hatékonyak lesznek (ISO 22000:2005). Hitelesítés: objektív bizonyítékokkal történ alátámasztása annak, hogy az adott követelményeket elérték (ISO 22000:2005). Írott dokumentumok: papírra nyomtatott dokumentumok. Ezeket helyettesíthetik elektronikus, fénykép alapú vagy egyéb adatfeldolgozó rendszerek, feltéve, hogy az adatok tárolása megfelel en történik az el relátható tárolási (archiválási) id szak során, és hogy olvasható formában készen rendelkezésre bocsáthatók. 12

13 3 TAKARMÁNYBIZTONSÁGI MENEDZSMENT RENDSZER KÖVETELMÉNYEI A vállalkozás által alkalmazott bármely takarmánybiztonsági menedzsment rendszer alapját a következ három pillér képezi: 1) Folyamat alapú, a fogyasztót középpontba helyez menedzsment rendszer. 2) El feltételi program, amely segíti a takarmányipari termékeket érint veszélyek ellen rzését a munkakörnyezet, takarmánygyártási folyamat, bejöv és kimen anyagok, dolgozói higiénia és a termékek keresztszennyez dések oldaláról nézve. Ezen helyes gyártási gyakorlat alkalmazása tartalmazza az EU rendeletben (183/2005/EK) és kapcsolódó dokumentumokban meghatározott takarmányhigiéniai követelményeket. Az el feltételi program kialakítása, megvalósítása és rendszeres fenntartása a helyes higiéniai gyakorlat alapján történik. 3) Hatékony módon m ködésbe állított, megvalósított, dokumentált és fenntartott HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points, veszélyelemzés és kritikus ellen rzési pontok) rendszer. A takarmány-alapanyagok gyártására vonatkozó HACCP rendszernek figyelembe kell vennie a Codex Alimentariusban meghatározott hét alapelvet. A veszélyelemzés a kapcsolódó veszélyek azonosításának hasznos eszköze. Ezek közül némelyik az el feltételi programon keresztül menedzselhet, mások pedig a HACCP rendszerben meghatározott adott CCP-k ellen rzéséhez kapcsolhatók. A HACCP és az el feltételi program dinamikus kapcsolatban állnak. A fenti pillérek egyetlen, például ISO 22000:2005 által megkövetelt menedzsment rendszerré alakíthatók. 13

14 4 MENEDZSMENT RENDSZER 4.1 Vezet i felel sség Vezet i elkötelezettség, felel sség és politika A vezet knek (fels vezet kt l az alsóbb vezet kig) kötelezettséget kell vállalniuk jelen Útmutató megvalósítására annak érdekében, hogy segítsenek a termékek takarmánybiztonságának biztosításában. A vezet knek biztosítaniuk kell a felel sségek és hatáskörök megfogalmazását, dokumentációját és szervezeten belüli kommunikációját. A vezet k kötelesek: a) Takarmánybiztonsági politikát meghatározni, biztosítani a célkit zések megfogalmazását és a politika kommunikációját a szervezeten belül. b) Biztosítani, hogy a célkit zések és politikák összhangban álljanak jelen Útmutatóval és a jogszabályi követelményekkel. c) A rendszer által lefedett termékkategóriák, termelési helyszínek/gyártósorok és kihelyezett tevékenységek azonosításával meghatározni és dokumentálni a HACCP rendszer kiterjedését. A vezet k által kijelölt dolgozók meghatározott felel sségi körébe és hatáskörébe tartozik: a) A termékbiztonsághoz és a vállalkozó HACCP rendszeréhez kapcsolódó problémák azonosítása és nyilvántartásba vétele. b) Ilyen problémák felmerülése esetén azonnali ellenintézkedések és ellen rzés megvalósítása. c) A termékbiztonsághoz kapcsolódó rendellenességek el fordulását megel z lépések kezdeményezése HACCP csoportvezet : felel sség, hatáskör és kommunikáció A vezet ség kijelöl egy HACCP csoportvezet t, aki egyéb felel sségei mellett megszervezi egy HACCP csoport munkáját. Felel sségi körébe és hatáskörébe a következ k tartoznak: a) Annak biztosítása, hogy a menedzsment rendszer kialakítása, megvalósítása, fenntartása és frissítése jelen Útmutató szerint történjen. b) Közvetlenül a vállalkozás vezetése felé jelenti a menedzsment rendszer hatékonyságát és megfelel sségét. c) Megszervezi a HACCP csoporttagok megfelel képzését és oktatását. 14

15 A HACCP csoportvezet a vezet ség képvisel je, vagy közvetlen kapcsolatban áll a vezet séggel. A vezet ség megfelel er forrásokat biztosít a takarmánybiztonsági menedzsment rendszer létrehozásához, megvalósításához, fenntartásához, frissítéséhez és ellen rzéséhez. Megfelel kommunikációt valósítanak meg annak érdekében, hogy a HACCP csoport (vezet ) információkat kapjon a termékekhez vagy folyamatokhoz kapcsolódó jelent s változásokról Vezet i felülvizsgálat A vezet ség dokumentálja, hogy milyen hitelesítési lépéseket tettek a biztonsági menedzsment rendszer hatékony m ködésének biztosítása céljából. Ezek közé tartozik a termékek megfelel ségét tanúsító eljárások megtervezése, megvalósítása és monitoringja. A monitoring folyamatok közé tartozik a mérések elvégzése, adatok elemzése, és amennyiben szükséges, a rendszer hatékonyságát kiigazító intézkedések megtétele. Dokumentált eljárás határozza meg a kiigazító intézkedések azonosítását és kezelését szolgáló struktúrá(ka)t, többek között: a) Nem-megfelel ség okának elemzése. b) Javító intézkedés meghatározása. c) Intézkedés megvalósításának nyomonkövetése. d) Intézkedés hatékonyságának hitelesítése, ahol szükséges. A fenti lépések mindegyike alátámasztható kell, legyen pl. feljegyzéssel vagy jegyz könyvvel. A vezet ség a következ k kiértékelésével évente felülvizsgálja a takarmánybiztonsági rendszer m ködését, hatékonyságát és érvényességét: a) El z vezet i felülvizsgálatok nyomán tett lépések. b) Bels és küls ellen rzések eredményei. c) HACCP hitelesítés eredményei. d) Panaszok és ügyfelek egyéb visszajelzései. e) F kiigazító és megel z lépések megvalósítása. f) Olyan változások, amelyek hatással lehetnek a takarmánybiztonsági menedzsment rendszer érvényességére. A felülvizsgálat eredményeként a következ ket határozzák meg: a) A takarmánybiztonsági menedzsment rendszer megvalósításával, hatékonyságával és érvényességével kapcsolatos következtetések. b) A takarmánybiztonsági rendszer javítását célzó lépések és célkit zések. A felülvizsgálat jelentését készen rendelkezésre kell bocsátani. 15

16 4.2 Er források kezelése Er források biztosítása A vezet ség azonosítja és biztosítja a termékek gyártásának, feldolgozásának és tárolásának hatékony és biztonságos módon történ végzéséhez szükséges er forrásokat. A takarmány-alapanyag gyártó vállalkozásoknak az érintett termékek gyártásához szükséges készséggel és szakképzettséggel rendelkez elegend számú dolgozóval kell rendelkezniük. A vezet ség elegend és megfelel en kialakított infrastruktúrát, munkakörnyezetlétesítményt, gyártóterületet és berendezést biztosít Humán er források Szervezeti ábra A vezet ség szervezeti ábrát készít. A takarmánybiztonsághoz kapcsolódó felel sségeket dokumentálják és folyamatosan frissítik Kompetencia, felvilágosítás és oktatás A takarmánybiztonságot befolyásoló tevékenységeket végz minden személy kompetens, és a munkaköri leírásában meghatározott végzettséggel, képzettséggel, készségekkel és tapasztalattal rendelkezik. Az oktatási programokat szükség szerint rendszeresen felülvizsgálják és frissítik. A vezet k kötelesek: a) Azonosítani és egyértelm en meghatározni azon személyek szükséges készségeit és kompetenciáit, akiknek tevékenységei a munkaköri leírás szerint befolyással vannak a takarmánybiztonságra. b) Biztosítani a munkaköri leírás szerint szükséges oktatást és/vagy képzést, biztosítandó és fenntartandó a szükséges készségek rendelkezésre állását. c) Biztosítani, hogy a takarmánybiztonsági folyamatok monitorozásáért felel s személyek képzést kapjanak a megfelel monitoring módszerekr l, valamint a megteend szükséges lépésekr l, ha a folyamat ellen rzése megszakad. d) Kiértékelni a fenti tevékenységek hatékonyságát. e) Biztosítani, hogy az alkalmazottak tudatában legyenek önálló tevékenységük relevanciájával és jelent ségével a takarmánybiztonság szempontjából. f) Biztosítani, hogy az alkalmazottak tudatában legyenek a hatékony kommunikáció szükségességének. g) Megfelel nyilvántartást vezetni minden olyan személy oktatásáról, képzésér l, készségeir l és tapasztalatáról, aki befolyással van a takarmánybiztonságra. 16

17 Személyes higiénia A vezet k kötelesek: a) A személyes higiéniai létesítményeket egyértelm en és megfelel en kijelölni, elhelyezni és fenntartani. b) Megfelel munkaruházatot, például véd ruházatot és biztonsági lábbelit biztosítani, ahol szükséges, és ezeket higiénikus állapotban tartani. c) Egyértelm szabályokban tiltani az adott helyszínen történ dohányzást, ételés italfogyasztást. Szükség szerint e célból elkülönített helyiségeket biztosítani. d) Biztosítani, hogy a látogatók és a partnerek a helyszín látogatása, illetve az ott történ munkavégzés során tiszteletben tartsák a higiéniai követelményeket. e) Infrastruktúra és munkakörnyezet A vezet ség biztosítja a menedzsmentrendszer követelményeinek megfelel infrastruktúra létrehozásához és fenntartásához szükséges er forrásokat Alapkövetelmények A termékek megfelel ségének elérése érdekében a vezet ség biztosítja a helyi, nemzeti és európai szabályoknak megfelel munkakörnyezetet Létesítményekhez, gyártóterületekhez és berendezésekhez kapcsolódó követelmények A vezet ség megfelel elrendezés, tervezés, felépítés és méret létesítményeket biztosít a szennyez dés, keresztszennyez dés és a takarmányokra gyakorolt általános hátrányos hatások elkerülése érdekében Létesítmények és gyártóterületek Ahol szükséges, a vezet ség olyan mennyezetet és a mennyezeten elhelyezett szerelvényeket biztosít, amelyeknek tervezése, felépítése és kivitelezése megakadályozza a szennyez dés felgyülemlését, valamint csökkenti a páralecsapódást, a nem kívánt mikroorganizmusok szaporodását, valamint a takarmány-alapanyagok biztonságát és min ségét esetlegesen hátrányosan befolyásoló részecskék lehullását. Ha a helyiségek túlzott g zt l és páralecsapódástól történ megóvásához szükséges, megfelel kapacitású szell zést kell biztosítani. 17

18 A takarmány-alapanyagok gyártása során felhasznált víz, g z és leveg megfelel min ség kell, hogy legyen. A vezet ségnek meg kell gy z dnie arról, hogy takarítás vagy a takarmány-alapanyagok gyártása során használt víz vagy g z állatok szempontjából biztonságos legyen. A vezet ségnek biztosítani kell, hogy a felhasznált víz vagy g z ne veszélyeztesse az állatok egészségét. A létesítményekben és a gyártóterületeken megfelel világítást kell biztosítani. A vízelvezet létesítményeknek elegend nek kell lenniük a rendeltetésszer használatra; oly módon kell ezeket megtervezni és felépíteni, amely elkerüli a szennyez dés kockázatát Berendezések A vezet ségnek olyan módon elhelyezett, tervezett, készített és fenntartott gyártóberendezéseket kell biztosítani, amelyek eleget tesznek a biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásának. Ahol csak lehetséges, a berendezéseket a falaktól távol kell elhelyezni, oly módon, amely megkönnyíti a takarítást és megel zi, hogy a kártev k befészkeljék magukat Monitoring- és mér berendezések ellen rzése A vezet ség köteles biztosítani, hogy a monitoring és mérés végrehajtása a dokumentált eljárásokkal összhangban történhessen. Ahol az érvényes eredmények biztosítása céljából szükséges, a mér berendezéseket: a) Adott id közönként vagy használatot megel z en nemzetközi vagy nemzeti szabványoknak megfelel en kalibrálni vagy hitelesíteni kell. Amennyiben nincs szabvány, a kalibráció vagy hitelesítés alapját rögzíteni kell. b) Szükség szerint vagy ismételten be kell állítani. c) Oly módon kell azonosítani, hogy a kalibráció állapota azonosítható legyen. d) Ahol lehetséges, védeni kell az olyan módosításoktól, amelyek érvénytelenítenék a mérési eredményeket. e) Kezelés, karbantartás és tárolás során védeni kell a sérülésekt l és károktól. A vezet ségnek ezen felül fel kell mérnie és rögzíteni kell az el z mérési eredmények hitelességét, ha úgy találják, hogy a berendezés nem tesz eleget a követelményeknek. A vezet ség köteles megtenni a szükséges lépéseket. A kalibráció és hitelesítés eredményeit nyilvántartásban kell vezetni. 18

19 Karbantartás A vállalkozás gondoskodik a gyári tervezett karbantartásról. Üzemi karbantartási programot valósít meg. Az elvégzett munkákról nyilvántartást vezet. Ahol szükséges, a ken anyagoknak élelmiszer min ség nek kell lenniük Takarítás és fert tlenítés A vezet ség takarítási programot köteles alkalmazni és dokumentálni. A program hatékonyságát demonstrálni köteles. Biztosítani kell, hogy minden bels és küls terület, épület, létesítmény és berendezés tiszta és jó állapotban legyen, rendeltetésszer en m ködjön, és hogy a szennyez dést megel zzék. A berendezéseket oly módon kell megtervezni, amely lehet vé teszi a manuális vagy ClP takarítást. A takarmány-alapanyagok szállítására, tárolására, áthelyezésére, kezelésére és mérésére használt tartályokat és berendezéseket tisztán kell tartani. Ütemtervet kell megvalósítani, amely tartalmazza a módszereket, az alkalmazott takarítószereket és a takarítás gyakoriságát, valamint a feladatokhoz kapcsolódó felel sségeket. A takarítószerek használatának és tárolásának követnie kell a gyártói utasítás(oka)t, egyértelm címkézést kel alkalmazni, a tárolóterületet el kell választani a bejöv anyagoktól és késztermékekt l, és a takarítást úgy kell végezni, hogy elkerülhet legyen a bejöv anyagok és késztermékek szennyez dése Kártev k elleni védelem A vezet ség írásos tervet köteles kidolgozni a kártev k elleni védelemre, amely az id szakos felülvizsgálatok leírását is tartalmazza. A terv hatékonyságát demonstrálni kell. A felülvizsgálandó területeket, létesítményeket és berendezéseket tartalmazó ütemtervet kell meghatározni, amely tartalmazza a vizsgálat gyakoriságát, valamint a növényvéd szereket, füstöl szereket vagy felhasznált csapdákat és a feladatokhoz kapcsolódó felel sségeket. A felhasznált növényvéd szerek, füstöl szerek vagy csapdák használatának és tárolásának követnie kell a gyártói utasítás(oka)t, egyértelm jelölést kell alkalmazni, a tárolóterületet el kell különíteni a bejöv anyagoktól és késztermékekt l, és a tevékenységeket megfelel en kell végezni, amellyel elkerülhet a bejöv anyagok és késztermékek szennyez dése. A csapdák és csalétkek elhelyezésér l térképet kell készíteni. A HACCP tervben figyelembe kell venni a kártev k befészkeléséb l vagy a növényvéd szerekb l ered szennyez dés kockázatát. A kártev k befészkelésének megel zése céljából ellen rizni kell a bomlási termékek és por mennyiségét. 19

20 A kártev k elleni védekezés eredményei az éves vezet i felülvizsgálat részét képezik. Amikor kártev k által okozott szennyez dés lehet sége áll fenn, a kifelé nyíló ablakokat, tet nyílásokat vagy ventilátorokat rovarhálóval kell ellátni, ha ilyenek vannak. A kifelé nyíló ajtókat használaton kívül zárva kell tartani, vagy rovarhálóval kell ellátni Hulladék ellen rzése A vállalkozó ellen rzi a hulladékot, valamint a szennyez anyagokat vagy egyéb veszélyforrásokat veszélyes mértékben tartalmazó anyagokat. A hulladékokat úgy kell eltávolítani, hogy a takarmány-alapanyagok szennyez dése elkerülhet legyen. Ahol az ilyen veszélyek megel zése szükséges: a) Az eltávolítást olyan módon kell végezni, amely megakadályozza a szennyez dést. b) A hulladékot kijelölt hulladékgy jt területeken zárt vagy fedett tartályokban kell tárolni. d) A hulladéktároló tartályokat egyértelm jelöléssel kell ellátni. e) A hulladék eltávolítását a helyi szabályoknak megfelel en kell végezni, oly módon, amely biztosítja, hogy az ne legyen hatással a berendezésekre és a takarmány-alapanyagok biztonságára. 20

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE SZAKDOLGOZAT

TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE SZAKDOLGOZAT EU MINŐSÍTÉSŰ HÚSFELDOLGOZÓ HACCP TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE SZAKDOLGOZAT Gallai Enikő IV. évfolyamos vállalkozó-menedzser mérnök hallgató Témavezető: Dr. Fehér László főiskolai docens SZEGED 2007 2 SZINOPSZIS

Részletesebben

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat NSZI 2002 El szó Az Európai Épít ipar az Európai Unió legnagyobb ipari szektora ( a Közösség GDP-jének 11%-át adja), s felülmúlja Japán és az Egyesült Államok épít ipari

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 1. melléklet a 23/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT::

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A HELYES KLINIKAI GYAKORLAT (Good Clinical Practice, GCP) IRÁNYELVEI

A HELYES KLINIKAI GYAKORLAT (Good Clinical Practice, GCP) IRÁNYELVEI A HELYES KLINIKAI GYAKORLAT (Good Clinical Practice, GCP) IRÁNYELVEI Figyelmeztetés: ez az irányelv (szakmai szabály) általános, s egyes részletek tekintetében a hazai jogi szabályozás részletesebb vagy

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS. a 852/2004/EC RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS. a 852/2004/EC RENDELETE I. (Törvények, melyek közzététele kötelező) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a 852/2004/EC RENDELETE 2004. április 29. az élelmiszerek higiéniájával kapcsolatosan AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG PARLAMENTJE ÉS TANÁCSA

Részletesebben

GLOBALG.A.P. minőségbiztosítási rendszer Kiadás dátuma. Kiadás 2013.05.30. száma: 5

GLOBALG.A.P. minőségbiztosítási rendszer Kiadás dátuma. Kiadás 2013.05.30. száma: 5 dátuma 2013.0.30. 2012008 1. Nyomonkövetés dokumentált nyomonkövetési működtetése, amely lehetővé teszi a termékeknek a termelő gazdaságtói a vevőig, illetve a vevőtől a termelő gazdaságig való nyomonkövetést,

Részletesebben

Fontosabb fogalmak, definíciók

Fontosabb fogalmak, definíciók Fontosabb fogalmak, definíciók Adatbiztonság Aktív marketing Alkalmazások tervezése Alkotótechnikák Állandó költségek Állandó szervezetek Általános költségek Befejezési id pont Befejezési sorrend Befektetett

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS

EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS SEMMELWEIS EGYETEM Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Dr. Nemes András EGÉSZSÉGÜGYI JOG ÉS BIZTOSÍTÁS Egyetemi jegyzet Budapest, 2003. I. Fejezet EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér Az egészséghez

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS. 3. kiadás

ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS. 3. kiadás ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS 3. kiadás MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 COBIT AZ INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA IRÁNYÍTÁSÁHOZ, KONTROLLJÁ HOZ ÉS ELLEN RZÉSÉHEZ IT GOVERNANCE INSTITUTE 1 IT GOVERNANCE INSTITUTE

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/41/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/41/EK IRÁNYELVE 2009.5.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 125/75 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/41/EK IRÁNYELVE (2009. május 6.) a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő

Részletesebben

Részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek bemutatása...46 Következményelemzés...72

Részletes elemzéssel vizsgált legsúlyosabb baleseti lehet ségek bemutatása...46 Következményelemzés...72 TARTALOMJEGYZÉK 0. El zmények... 7 1. Súlyos balesetek megel zése... 9 1.1 Szervezet és személyzet...9 1.2 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és értékelése... 10 1.3

Részletesebben

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és alkalmazásának útmutatója Bevezetés 1. Az irányelv a FAO/WHO

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA ÖKO KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RT Munkaszám: 116-117/2004. AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv 1. sz. melléklet Névhasználati Kézikönyv 0 Tartalom NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV... 2 1. BEVEZETÉS... 2 2. A TOURINFORM MÁRKA... 2 2.1. NÉV- ÉS LOGÓHASZNÁLAT... 3 3. A TOURINFORM IRODA... 4 3.1. A TOURINFORM

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Útmutató az élelmiszer - higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról

Útmutató az élelmiszer - higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról Útmutató az élelmiszer - higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról Az Egészségügy és a Fogyasztók EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel,

Részletesebben