Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató"

Átírás

1 Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató Ágazatok: olajos magvak feldolgozása, olajfinomítás és keményít -el állítás 2.2 verzió Hatálybalépés napja: Avenue de Tervueren 168(bte 12) Minden jog fenntartva. B Brussels Tel.: + 32 (0) Fax: + 32 (0) Weboldal:

2 1. FEJEZET - BEVEZETÉS Ez a biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató összhangban van az Európai Parlament és Tanács takarmányhigiéniai követelmények meghatározásáról szóló rendeletével (183/2005/EK), konkrétan annak cikkével, amely a helyes higiéniai gyakorlatról és a HACCP rendszerek alkalmazásáról szóló útmutatók kidolgozását ösztönzi. Az Útmutató célja ösztönzés nyújtása a takarmány-alapanyagok biztonságát biztosító intézkedések meghozatala; a vállalkozások Európai élelmiszer-higiéniai követelményekkel és a Codex Alimentariusszal összhangban történ m ködtetése, valamint a nyomonkövethet ség javítása érdekében. Jelen útmutató kidolgozása a FEFAC Európai Takarmányipari Szövetséggel egyeztetve az Európai Takarmány-alapanyag Platform (European Feed Ingredients Platform, EFIP): keretén belül történt (további részletek: 1. melléklet). Jelen Útmutató kidolgozásának vezérl alapelve az volt, hogy más útmutatókkal és gyakorlati kódexekkel összevethet és/vagy azokkal kompatibilis legyen, az EFIP takarmány-alapanyag iparági útmutatók szabványával (referencia kódex) 1 összhangban. A referencia kódex célja, hogy átlátható és objektív viszonyítási alapot nyújtson a takarmánybiztonsági felügyeleti rendszerek összehasonlításához és kölcsönös elismeréséhez. Az állattenyésztés fontos szerepet játszik az Európai Közösség mez gazdaságában. Azonban csak akkor lehet életképes, ha kielégíti a fogyasztók biztonságos állati termékek iránti igényét, valamint ha ehhez olyan takarmányok állnak rendelkezésre, amelyek nem gyakorolnak kedvez tlen hatást a gazdasági állatok egészségére. Az Európai Unió átfogó szabályozási rendszert valósított meg, amelynek célja, hogy az élelmiszerlánc minden szintjén gondoskodjon a biztonságról. A szabályozási rendszer az érintett vállalkozásokra és hatóságokra vonatkozó általános alapelvekb l, a vállalkozásokra vonatkozó higiéniai szabályokból, a takarmányok biztonsági el írásaiból és hatósági ellen rzési szabályokból áll. Ez az új jogi keretrendszer az Európai Közösség szintjén biztosítja a takarmánybiztonsági szabályok szükséges harmonizációját. A kit zött célok csak az érintett vállalkozások teljes elkötelezettsége mellett érhet k el. Az ágazati szövetségek szerepe, hogy a vállalkozásoknak támogatást nyújtsanak ezen célok elérésében. Az élelmiszer- és takarmánygyártás jogi szabályozásának alapelve, hogy a lánc minden vállalkozásának el kell fogadnia a biztonságos termékek el állításához kapcsolódó saját felel sségét. A jogszabály el írja azokat az intézkedéseket, amelyeket a vállalkozás e célból megvalósítani köteles. A vállalkozás ezeket az általánosan megfogalmazott szabályokat alkalmazza, miközben a szabályokat oly módon alakítja, hogy azok vállalati szempontból szolgálják a takarmánybiztonságot. Ez a tevékenység iparági szinten harmonizálható, amelynek eredménye a lánc minden tagja számára átlátható kell legyen. Jelen Útmutató alapelve ily módon az élelmiszerés takarmánybiztonság szubszidiaritása és a takarmánybiztonság önszabályozása. 1 Lásd: 2

3 Jelen Útmutató rendelkezéseit az útmutató dokumentumok aktuális rendelkezéseivel összhangban állították össze, amelyeknek alkalmazása jelenleg is folyamatban van az európai élelmiszerlánc számos iparágában. Jelen Útmutató kidolgozása ugyanakkor az ISO22000:2005 szabványban lefektetett menedzsment egyes alapelveivel összhangban történt. Jelen Útmutató célja, hogy megfelel szint védelmet nyújtson a takarmányokhoz kapcsolódó, jogszabályokban meghatározott veszélyek ellen. Az a tény, hogy az élelmiszerfeldolgozó-üzemek a HACCP rendszert, mint az élelmiszer-biztonsági menedzsment eszközét széles körben és sikeresen megvalósították, felhívta a figyelmet egy hasonló kockázatelemz rendszer adaptálásának lehet ségére a takarmányiparban is. A HACCP alapelvek azonban önmagukban nem elegend k, és amennyiben egy ilyen rendszer kidolgozásra kerül, azt támogatnia kell egy a nyomonkövethet séget biztosító (a 178/2002/EK rendeletben meghatározott) menedzsment rendszernek, valamint a takarmányipari szerepl k és a kapcsolódó iparágak közötti kommunikációnak. Az ilyen megközelítéshez a takarmánygyártás és -elosztás összes lépésére vonatkozó bels monitoring és ellen rzés szükséges. Jelen Útmutató célja, hogy meghatározza az általános követelményeket, és hogy azt a vállalkozások takarmány-biztonsági menedzsment rendszerük kialakításakor referenciaeszközként használják. Jelen Útmutatót a kialakulóban lév /új releváns m szaki, tudományos és jogszabályi fejlemények, illetve az iparágak jogszabályi módosításai nyomán id szakosan felülvizsgálják. 3

4 1 BEVEZETÉS 2 2 ALKALMAZÁSI KÖR, CÉL ÉS MEGHATÁROZÁSOK Alkalmazási kör és cél: a jelen útmutató felhasználása A jelen Útmutatóban használatos meghatározások Jogi meghatározások Egyéb meghatározások 10 3 TAKARMÁNYBIZTONSÁGI MENEDZSMENT RENDSZER KÖVETELMÉNYEI 13 4 MENEDZSMENT RENDSZER Vezet i felel sség Vezet i elkötelezettség, felel sség és politika HACCP csoportvezet : felel sség, hatáskör és kommunikáció Vezet i felülvizsgálat Er források kezelése Er források biztosítása Humán er források Szervezeti ábra Kompetencia, felvilágosítás és oktatás Személyes higiénia Infrastruktúra és munkakörnyezet Alapkövetelmények Létesítményekhez, gyártóterületekhez és berendezésekhez kapcsolódó követelmények Létesítmények és gyártóterületek Berendezések Monitoring- és mér berendezések ellen rzése Karbantartás Takarítás és fert tlenítés Kártev k elleni védelem Hulladék ellen rzése Üzemeltetési szabályok Általános Bejöv anyagokkal kapcsolatos követelmények Bejöv anyagok kezelése Keresztszennyez dés megel zését célzó intézkedések Visszadolgozás Takarmány-alapanyagok gyártása Kész takarmány-alapanyagok Tárolás Szállítás 23 4

5 4.4 A menedzsment rendszer összetev i Dokumentációs követelmények Nyomonkövethet ség Vizsgálat, mintavétel és elemzés Nem-megfelel termék ellen rzése Válságkezelés biztonsági okokból végzett bevonás és visszahívás Bels ellen rzések Szállítói-és ügyfél-kapcsolatok Szállítói kapcsolat Ügyfélkapcsolat 29 5 EL FELTÉTELI PROGRAMOK Épület felépítése és elrendezése Létesítmény és munkaterület elrendezése Közm vek Hulladékkezelés Berendezések, takarítás és karbantartás Bejöv anyagok kezelése Szennyez dés megel zését célzó intézkedések Takarítás és fert tlenítés Kártev k elleni intézkedések Személyes higiénia Szociális létesítmények Visszadolgozás Termék visszahívása Tárolás 30 6 HACCP RENDSZER Általános bevezetés Általános követelmények HACCP csoport és csoportvezet Bejöv anyag és késztermék m szaki adatai Folyamattal kapcsolatos információk Veszélyelemzés Kockázatértékelés CCP megállapítása Kritikus határértékek és monitoring Kiigazítás A takarmánybiztonsági menedzsment rendszer validálása A takarmánybiztonsági menedzsment rendszer hitelesítése 39 5

6 7 REFERENCIA DOKUMENTUMOK 40 8 IPARÁGI REFERENCIA DOKUMENTUMOK MELLÉKLET: EGYEZTETÉSBE BEVONT SZERVEZETEK LISTÁJA 2. MELLÉKLET: RÖVIDÍTÉSEK LISTÁJA 3. MELLÉKLET: KEMÉNYÍT FELDOLGOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ IPARÁGI REFERENCIA DOKUMENTUM 4. MELLÉKLET: NÖVÉNYI OLAJ ÉS OLAJOS MAGVAK FELDOLGOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ IPARÁGI REFERENCIA DOKUMENTUM 6

7 2 ALKALMAZÁSI KÖR, CÉL ÉS MEGHATÁROZÁSOK 2.1 Alkalmazási kör és cél: a jelen útmutató felhasználása Jelen Európai Útmutató célja, hogy a következ eszközökkel biztosítsa a takarmányalapanyagok biztonságát: Nem biztonságos takarmány-alapanyagok takarmányláncba történ bekerülési kockázatának minimalizálása. Lehet vé tenni a vállalkozás számára, hogy megvalósítsák a takarmányhigiéniai rendelet (183/2005/EK) célkit zéseit. További eszközöket nyújtani annak biztosítására, hogy egyéb vonatkozó takarmánybiztonsági követelmények is betarthatók legyenek. Jelen Útmutató az olajos magvak-sajtolásából, növényi olaj finomításából és keményít - el állításból származó takarmány-alapanyagok gyártására terjed ki, a bejöv anyagok belépési pontjától a tulajdonjog átadásának pontjáig. Jelen Útmutató nem terjed ki az els dleges termelésre, az adalékanyagok gyártására, illetve a takarmány-alapanyagok kereskedelmére. Jelen Útmutató kidolgozásának célja az volt, hogy eleget tegyen a takarmányipar azon jogos elvárásának, hogy biztonság iránt elkötelezett takarmány-alapanyag gyártókkal dolgozzon. Jelen Útmutatót kizárólag a takarmány-alapanyagokat ipari mértékben el állító vállalkozások alkalmazhatják (a továbbiakban: vállalkozás ). A nyilvánosan elérhet dokumentum tartalmát bármely ilyen gyártó önkéntesen követheti. Jelen Útmutató betartása nem mentesíti a vállalkozást abbéli kötelezettsége alól, hogy minden egyes tevékenységi köréhez tartozó országban megfeleljen a jogszabályi vagy rendeleti követelményeknek. 7

8 2.2 A jelen Útmutatóban használatos meghatározások A jelen Útmutatóban és kapcsolódó mellékleteiben használt meghatározások: Jogi meghatározások a) Jelen dokumentum keretén belül: Tétel: beazonosítható mennyiség takarmány, amely közös jellemz kkel rendelkezik, úgymint eredet, fajta, a csomagolás típusa, csomagoló, feladó, címkézés, valamint az el állítási folyamatok esetében az egyetlen üzemben egységes el állítási paraméterek felhasználásával el állított termelési egység vagy amennyiben azokat egymás után folyamatosan állítják el és együtt tárolják több ilyen egység (767/2009/EK rendelet) Létesítmény: egy takarmányipari vállalkozás bármely egysége (183/2005/EK). Takarmány: bármely olyan anyag vagy termék, az adalékanyagokat is beleértve, akár feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan, amelynek célja, hogy állatok szájon át történ etetésére használják (178/2002/EK rendelet). Takarmány adalékanyag: olyan takarmány-alapanyagoktól és el keverékekt l eltér anyag, mikroorganizmus vagy készítmény, amelyet szándékosan adnak hozzá a takarmányhoz vagy az ivóvízhez, azzal a céllal, hogy ellásson egy vagy több specifikus funkciót: Kedvez en befolyásolja a takarmány jellemz it; Kedvez en befolyásolja az állati termékek jellemz it; Kedvez en befolyásolja a díszhalak és -madarak színét; Kielégíti az állatok táplálóanyag-szükségletét; Kedvez en befolyásolja az állattenyésztés környezeti hatásait; Kedvez en befolyásolja az állattenyésztést, az állatok teljesítményét vagy jólétét, különös tekintettel a gyomor-béltraktus flórájára vagy a takarmányok emészthet ségére gyakorolt hatására; vagy Kokcidiosztatikus vagy hisztomonosztatikus hatással rendelkeznek. (1831/2003/EK rendelet és 183/2005/EK rendelet). Takarmányipari létesítmény: bármely olyan for- vagy non-profit, köz- vagy magántulajdonú vállalkozás, amely a takarmány bármiféle termelését, gyártását, feldolgozását, tárolását, szállítását vagy értékesítését tartalmazó tevékenységet végez, beleértve azon gyártókat, akik saját állattartás céljából gyártanak, dolgoznak fel vagy tárolnak takarmányt; (178/2002/EK rendelet és módosításai). Lásd Termelés, feldolgozás és értékesítés fázisai. Takarmányipari vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az élelmiszerek és takarmányok jogi szabályozásában meghatározott követelmények saját ellen rzése alá tartozó takarmányipari létesítményen belüli betartásáért felel. (178/2002/EK rendelet és módosításai). Lásd Takarmányipari létesítmény. Takarmányhigiénia: a veszélyek ellen rzéséhez, valamint egy takarmány állati fogyasztásra való alkalmasságának biztosításához szükséges intézkedések és 8

9 feltételek összessége, figyelembe véve a takarmány felhasználásának szándékát (183/2005/EK rendelet). Takarmány-alapanyagok: olyan természetes állapotú, friss vagy tartósított, növényi vagy állati eredet termékek, amelyek els dleges rendeltetése az állatok táplálkozási szükségleteinek fedezése, illetve az ilyen termékek ipari feldolgozásából származó termékek, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagok, adalékanyagokkal vagy azok nélkül, amelyeket akár magukban, akár feldolgozás után állatok etetéséhez vagy összetett takarmányok el állításához vagy el keverékek viv anyagaként szándékoznak felhasználni (767/2009/EK rendelet). Els forgalomba hozatal: takarmány-alapanyag gyártását vagy takarmányalapanyag importálását követ els forgalomba hozatal az Európai Unió piacán (1831/2003/EK rendelet és módosításai) Élelmiszer: bármely olyan anyag vagy termék, akár feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan, amelynek célja, vagy amellyel kapcsolatban ésszer en várható, hogy emberi fogyasztásra kerül. Az Élelmiszer tartalmazza az italokat, rágógumit és bármely olyan anyagot, beleértve a vizet, amelyet a gyártás, el készítés vagy kezelés során szándékosan építenek az élelmiszerbe. Az Élelmiszer nem tartalmazza a következ ket: takarmány; él állatok, kivéve, ha emberi fogyasztásra el készítve hozzák forgalomba; betakarítás el tt álló növények; gyógyszerek; kozmetikumok; dohány és dohánytermékek; kábítószerek és pszichotróp anyagok; maradékok és szennyez anyagok (178/2002/EK rendelet). Veszély: a takarmányláncban szerepl olyan biológiai, kémiai vagy fizikai anyag, amely potenciálisan egészségkárosító hatású (178/2002/EK rendelet). Címkézés: bármilyen szöveg, adat, védjegy, márkanév, ábra vagy jelzés adott takarmányhoz történ rendelése, beleértve a hirdetési célokat is, ezeknek az információknak a takarmányra vonatkozó vagy azt kísér bármilyen eszközön, mint például csomagoláson, tartályon, feliraton, címkén, okmányon, gy r n, galléron vagy az interneten való feltüntetése által (767/2009/EK rendelet). Vállalkozó: lásd takarmányipari vállalkozó. Forgalomba hozatal: élelmiszer vagy takarmány értékesítés céljából történ felhasználása, beleértve az értékesítésre vagy bármely más átadásra történ felkínálást, akár ingyenes, akár nem, valamint magát az értékesítést, elosztást és az átadás más formáit is (178/2002/EK rendelet). Technológiai segédanyag: bármely, saját magában nem takarmányként elfogyasztott anyag, amelyet a takarmányok vagy takarmány-alapanyagok feldolgozása során szándékosan egy technológiai cél elérése érdekében használnak fel kezelés vagy feldolgozás közben, amelynek eredményeként nem szándékos, de technológiailag elkerülhetetlen módon az anyag vagy származékainak maradéka lehet jelen a végtermékben, feltéve, hogy ezek a maradékok nem gyakorolnak káros hatást az állategészségre, emberi egészségre vagy a környezetre, és nem gyakorolnak technológiai hatást a kész takarmányra (1831/2003/EK). Kockázat: veszélyb l származó egészségkárosító hatás felmerülésének valószín sége és az adott hatás súlyossága alapján számított függvény (178/2002/EK). 9

10 Kockázatértékelés: négy lépésb l álló tudományos alapú folyamat: veszély azonosítása, veszély jellemzése, expozíció felmérése és kockázat jellemzése (178/2002/EK rendelet). Termelés, feldolgozás és értékesítés fázisai: bármely fázis, beleértve az importot, az élelmiszer els dleges termelését l bennfoglalóan, a tárolásig, szállításig, értékesítésig vagy a végs fogyasztóig bennfoglalóan, és adott esetben a takarmány importálását, gyártását, tárolását, elosztását, értékesítését és szállítását (178/2002/EK rendelet). Nyomonkövethet ség: olyan élelmiszer, takarmány, élelmiszer-termel állat vagy anyag nyomonkövetésének képessége a termelés, feldolgozás és értékesítés minden fázisában, amelynek felhasználási célja vagy várható felhasználása élelmiszerbe vagy takarmányba történ beépítés (178/2002/EK rendelet). Nemkívánatos anyagok: kórokozók kivételével bármely olyan anyag vagy termék, amely jelen van az állati takarmány céljából felhasználandó termékben és/vagy terméken, és amely potenciális veszélyt jelent az állatok vagy emberek egészségére, a környezetre, illetve amely káros hatással lehet az állattenyésztésre (2002/32/EK irányelv). b) Jelen dokumentumban az ahol szükséges, adott esetben, megfelel és elegend fogalmak értelmezése ebben a sorrendben ahol szükséges, adott esetben, megfelel vagy elegend jelen Útmutató célkit zéseinek elérése érdekében (852/2004/EK és módosításai) Egyéb meghatározások Jelen dokumentum keretén belül: Kalibráció: annak bemutatása, hogy egy adott m szer vagy eszköz a mérések megfelel tartományában referencia vagy nyomonkövethet szabvány által adott eredményekhez képest adott határértékeken belüli eredményeket ad. Ellen rzés: olyan állapot, amelyen belül a megfelel eljárásokat követik, és eleget tesznek a megfelel kritériumoknak (Codex Alimentarius). Gyakorlati kódex: az állati takarmányok biztonságának, és ezáltal az emberi fogyasztásra szánt állati termékek biztonságának biztosítása által megkívánt alapvet takarmányhigiéniai alapelveket tartalmazó dokumentum. Szennyez anyag: bármely olyan biológiai vagy vegyi anyag, idegen anyag vagy egyéb anyag, amelyet nem szándékosan adnak az élelmiszerhez vagy takarmányhoz, és amely káros hatással lehet az élelmiszer és/vagy takarmány biztonságára vagy megfelel ségére (Codex Alimentarius és módosításai). Szennyez dés: szennyez anyag hozzáadása vagy bekerülése élelmiszerbe/takarmányba vagy élelmiszer/takarmány környezetébe (Codex Alimentarius és módosításai). Javító intézkedés: bármely olyan lépés vagy tevékenység, amellyel megakadályozható vagy megszüntethet, illetve elfogadható szintre csökkenthet egy takarmány-/élelmiszer-biztonsági veszély (Codex Alimentarius és módosításai). 10

11 Megel z intézkedés: bármely olyan lépés, amelynek célja egy észlelt nem megfelel ség vagy más nem kívánatos helyzet okának megszüntetése (ISO 22000:2005). Keresztszennyez dés: Egy anyag vagy termék másik anyaggal vagy termékkel történ szennyez dése. Kritikus ellen rzési pont (CCP): olyan alkalmazható lépés, amellyel alapvet en megakadályozható vagy megszüntethet, illetve elfogadható szintre csökkenthet egy takarmány-/élelmiszer-biztonsági veszély (Codex Alimentarius és módosításai). Kritikus határérték: az elfogadhatóságot elfogadhatatlanságtól megkülönböztet kritérium (Codex Alimentarius). Takarmánybiztonság: magas szint biztosítása annak, hogy a takarmány vagy takarmány-alapanyag rendeltetésszer használat szerinti elkészítés vagy fogyasztás során sem a haszonállatokban, sem a végs fogyasztóban nem fog kárt tenni. A teljes Útmutatóban a biztonság szó ugyanúgy értelmezend, mint a Takarmánybiztonság kifejezés. Folyamatábra: egy adott élelmiszer- vagy takarmánytermék el állítása vagy gyártása során alkalmazott lépések vagy m veletek sorrendjének szisztematikus megjelenítése (Codex Alimentarius és mellékletei). HACCP (Veszélyelemzés és kritikus ellen rzési pont): a takarmánybiztonságra vonatkozó veszélyeket azonosító, értékel és ellen rz rendszer (Codex Alimentarius és módosításai). Veszélyelemzés: veszélyekre, valamint a jelenlétükhöz vezet feltételekre vonatkozó információk összegy jtésének és kiértékelésének folyamata, amely alapján eldönthet, hogy ezek közül melyek azok, amelyek a takarmánybiztonság szempontjából lényegesek, és ezért azokat a HACCP terven belül kezelni kell (Codex Alimentarius). Beszállított anyag: A termelési lánc elején beszállított nyersanyagok jelölését szolgáló általános kifejezés. Köztes termék: bármely olyan anyag, amelyet a vállalkozás a végtermék keletkezése el tt feldolgozott. Gyártás/termelés: minden, a takarmány-alapanyagok fogadását, feldolgozását, csomagolását, újracsomagolását, címkézését, újracímkézését, min ségellen rzését, kiadását, tárolását és elosztását magában foglaló m velet, valamint a kapcsolódó ellen rzések. Tervezés: a vállalkozás min ségre és biztonságra vonatkozó politikájával összhangban álló eredmények biztosításához szükséges célkit zések és eljárások meghatározása. El feltételi program (PRP): az adott m velet természete és mérete által meghatározott konkrét eljárás(ok) vagy utasítás(ok), amelyek magasabb szintre emelik vagy fenntartják az üzemeltetési feltételeket annak érdekében, hogy lehet vé tegyék a takarmánybiztonsági veszélyek hatékonyabb ellen rzését és/vagy amelyek szabályozzák a takarmánybiztonsági veszélyek termék(ek)be és a termék-feldolgozási környezetbe történ bekerülésének valószín ségét, valamint az ott okozott szennyez dést vagy elterjedést. A PRP-kre más elnevezések is használhatók. Ilyenek például a helyes gyártási gyakorlat (GMP, Good Manufacturing Practice), helyes mez gazdasági gyakorlat (GAP, Good Agricultural Practice) és helyes higiéniai gyakorlat (GHP, Good Hygienic Practice). (ISO 22000:2005 és módosításai). 11

12 Eljárás: egy tevékenység vagy folyamat elvégzésének adott módja (ISO 9000:2005). Min ség: milyen mértékben tesz eleget adott jellemz k egy halmaza a követelményeknek (ISO 9000:2005). Nyersanyag: bármely, a takarmány-alapanyag gyártási folyamatába belép anyag. Feljegyzés: az elért eredményeket tartalmazó vagy az elvégzett tevékenységeket tanúsító dokumentáció (ISO 9000:2005). Követelmény: megfogalmazott, általánosan használatos, illetve kötelez igény vagy elvárás (ISO 9000:2005). Átdolgozás: nem-megfelel terméken végzett olyan tevékenység, amelynek célja, hogy a termék megfeleljen a követelményeknek (ISO 9000:2005). Biztonság: Lásd takarmánybiztonság. Eltarthatósági id : meghatározott id tartam, amelyen belül egy termék megfelel tárolás esetén teljes mértékben eleget tesz a termékleírásnak. Aláír / aláírás: meghatalmazott személy írásban vagy ellen rzött hozzáférés elektronikus eszköz segítségével adott jóváhagyása. Termékleírás: követelményeket meghatározó dokumentum (ISO 9000:2005). Validáció: arra vonatkozó bizonyíték megszerzése, hogy az javító intézkedések hatékonyak lesznek (ISO 22000:2005). Hitelesítés: objektív bizonyítékokkal történ alátámasztása annak, hogy az adott követelményeket elérték (ISO 22000:2005). Írott dokumentumok: papírra nyomtatott dokumentumok. Ezeket helyettesíthetik elektronikus, fénykép alapú vagy egyéb adatfeldolgozó rendszerek, feltéve, hogy az adatok tárolása megfelel en történik az el relátható tárolási (archiválási) id szak során, és hogy olvasható formában készen rendelkezésre bocsáthatók. 12

13 3 TAKARMÁNYBIZTONSÁGI MENEDZSMENT RENDSZER KÖVETELMÉNYEI A vállalkozás által alkalmazott bármely takarmánybiztonsági menedzsment rendszer alapját a következ három pillér képezi: 1) Folyamat alapú, a fogyasztót középpontba helyez menedzsment rendszer. 2) El feltételi program, amely segíti a takarmányipari termékeket érint veszélyek ellen rzését a munkakörnyezet, takarmánygyártási folyamat, bejöv és kimen anyagok, dolgozói higiénia és a termékek keresztszennyez dések oldaláról nézve. Ezen helyes gyártási gyakorlat alkalmazása tartalmazza az EU rendeletben (183/2005/EK) és kapcsolódó dokumentumokban meghatározott takarmányhigiéniai követelményeket. Az el feltételi program kialakítása, megvalósítása és rendszeres fenntartása a helyes higiéniai gyakorlat alapján történik. 3) Hatékony módon m ködésbe állított, megvalósított, dokumentált és fenntartott HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points, veszélyelemzés és kritikus ellen rzési pontok) rendszer. A takarmány-alapanyagok gyártására vonatkozó HACCP rendszernek figyelembe kell vennie a Codex Alimentariusban meghatározott hét alapelvet. A veszélyelemzés a kapcsolódó veszélyek azonosításának hasznos eszköze. Ezek közül némelyik az el feltételi programon keresztül menedzselhet, mások pedig a HACCP rendszerben meghatározott adott CCP-k ellen rzéséhez kapcsolhatók. A HACCP és az el feltételi program dinamikus kapcsolatban állnak. A fenti pillérek egyetlen, például ISO 22000:2005 által megkövetelt menedzsment rendszerré alakíthatók. 13

14 4 MENEDZSMENT RENDSZER 4.1 Vezet i felel sség Vezet i elkötelezettség, felel sség és politika A vezet knek (fels vezet kt l az alsóbb vezet kig) kötelezettséget kell vállalniuk jelen Útmutató megvalósítására annak érdekében, hogy segítsenek a termékek takarmánybiztonságának biztosításában. A vezet knek biztosítaniuk kell a felel sségek és hatáskörök megfogalmazását, dokumentációját és szervezeten belüli kommunikációját. A vezet k kötelesek: a) Takarmánybiztonsági politikát meghatározni, biztosítani a célkit zések megfogalmazását és a politika kommunikációját a szervezeten belül. b) Biztosítani, hogy a célkit zések és politikák összhangban álljanak jelen Útmutatóval és a jogszabályi követelményekkel. c) A rendszer által lefedett termékkategóriák, termelési helyszínek/gyártósorok és kihelyezett tevékenységek azonosításával meghatározni és dokumentálni a HACCP rendszer kiterjedését. A vezet k által kijelölt dolgozók meghatározott felel sségi körébe és hatáskörébe tartozik: a) A termékbiztonsághoz és a vállalkozó HACCP rendszeréhez kapcsolódó problémák azonosítása és nyilvántartásba vétele. b) Ilyen problémák felmerülése esetén azonnali ellenintézkedések és ellen rzés megvalósítása. c) A termékbiztonsághoz kapcsolódó rendellenességek el fordulását megel z lépések kezdeményezése HACCP csoportvezet : felel sség, hatáskör és kommunikáció A vezet ség kijelöl egy HACCP csoportvezet t, aki egyéb felel sségei mellett megszervezi egy HACCP csoport munkáját. Felel sségi körébe és hatáskörébe a következ k tartoznak: a) Annak biztosítása, hogy a menedzsment rendszer kialakítása, megvalósítása, fenntartása és frissítése jelen Útmutató szerint történjen. b) Közvetlenül a vállalkozás vezetése felé jelenti a menedzsment rendszer hatékonyságát és megfelel sségét. c) Megszervezi a HACCP csoporttagok megfelel képzését és oktatását. 14

15 A HACCP csoportvezet a vezet ség képvisel je, vagy közvetlen kapcsolatban áll a vezet séggel. A vezet ség megfelel er forrásokat biztosít a takarmánybiztonsági menedzsment rendszer létrehozásához, megvalósításához, fenntartásához, frissítéséhez és ellen rzéséhez. Megfelel kommunikációt valósítanak meg annak érdekében, hogy a HACCP csoport (vezet ) információkat kapjon a termékekhez vagy folyamatokhoz kapcsolódó jelent s változásokról Vezet i felülvizsgálat A vezet ség dokumentálja, hogy milyen hitelesítési lépéseket tettek a biztonsági menedzsment rendszer hatékony m ködésének biztosítása céljából. Ezek közé tartozik a termékek megfelel ségét tanúsító eljárások megtervezése, megvalósítása és monitoringja. A monitoring folyamatok közé tartozik a mérések elvégzése, adatok elemzése, és amennyiben szükséges, a rendszer hatékonyságát kiigazító intézkedések megtétele. Dokumentált eljárás határozza meg a kiigazító intézkedések azonosítását és kezelését szolgáló struktúrá(ka)t, többek között: a) Nem-megfelel ség okának elemzése. b) Javító intézkedés meghatározása. c) Intézkedés megvalósításának nyomonkövetése. d) Intézkedés hatékonyságának hitelesítése, ahol szükséges. A fenti lépések mindegyike alátámasztható kell, legyen pl. feljegyzéssel vagy jegyz könyvvel. A vezet ség a következ k kiértékelésével évente felülvizsgálja a takarmánybiztonsági rendszer m ködését, hatékonyságát és érvényességét: a) El z vezet i felülvizsgálatok nyomán tett lépések. b) Bels és küls ellen rzések eredményei. c) HACCP hitelesítés eredményei. d) Panaszok és ügyfelek egyéb visszajelzései. e) F kiigazító és megel z lépések megvalósítása. f) Olyan változások, amelyek hatással lehetnek a takarmánybiztonsági menedzsment rendszer érvényességére. A felülvizsgálat eredményeként a következ ket határozzák meg: a) A takarmánybiztonsági menedzsment rendszer megvalósításával, hatékonyságával és érvényességével kapcsolatos következtetések. b) A takarmánybiztonsági rendszer javítását célzó lépések és célkit zések. A felülvizsgálat jelentését készen rendelkezésre kell bocsátani. 15

16 4.2 Er források kezelése Er források biztosítása A vezet ség azonosítja és biztosítja a termékek gyártásának, feldolgozásának és tárolásának hatékony és biztonságos módon történ végzéséhez szükséges er forrásokat. A takarmány-alapanyag gyártó vállalkozásoknak az érintett termékek gyártásához szükséges készséggel és szakképzettséggel rendelkez elegend számú dolgozóval kell rendelkezniük. A vezet ség elegend és megfelel en kialakított infrastruktúrát, munkakörnyezetlétesítményt, gyártóterületet és berendezést biztosít Humán er források Szervezeti ábra A vezet ség szervezeti ábrát készít. A takarmánybiztonsághoz kapcsolódó felel sségeket dokumentálják és folyamatosan frissítik Kompetencia, felvilágosítás és oktatás A takarmánybiztonságot befolyásoló tevékenységeket végz minden személy kompetens, és a munkaköri leírásában meghatározott végzettséggel, képzettséggel, készségekkel és tapasztalattal rendelkezik. Az oktatási programokat szükség szerint rendszeresen felülvizsgálják és frissítik. A vezet k kötelesek: a) Azonosítani és egyértelm en meghatározni azon személyek szükséges készségeit és kompetenciáit, akiknek tevékenységei a munkaköri leírás szerint befolyással vannak a takarmánybiztonságra. b) Biztosítani a munkaköri leírás szerint szükséges oktatást és/vagy képzést, biztosítandó és fenntartandó a szükséges készségek rendelkezésre állását. c) Biztosítani, hogy a takarmánybiztonsági folyamatok monitorozásáért felel s személyek képzést kapjanak a megfelel monitoring módszerekr l, valamint a megteend szükséges lépésekr l, ha a folyamat ellen rzése megszakad. d) Kiértékelni a fenti tevékenységek hatékonyságát. e) Biztosítani, hogy az alkalmazottak tudatában legyenek önálló tevékenységük relevanciájával és jelent ségével a takarmánybiztonság szempontjából. f) Biztosítani, hogy az alkalmazottak tudatában legyenek a hatékony kommunikáció szükségességének. g) Megfelel nyilvántartást vezetni minden olyan személy oktatásáról, képzésér l, készségeir l és tapasztalatáról, aki befolyással van a takarmánybiztonságra. 16

17 Személyes higiénia A vezet k kötelesek: a) A személyes higiéniai létesítményeket egyértelm en és megfelel en kijelölni, elhelyezni és fenntartani. b) Megfelel munkaruházatot, például véd ruházatot és biztonsági lábbelit biztosítani, ahol szükséges, és ezeket higiénikus állapotban tartani. c) Egyértelm szabályokban tiltani az adott helyszínen történ dohányzást, ételés italfogyasztást. Szükség szerint e célból elkülönített helyiségeket biztosítani. d) Biztosítani, hogy a látogatók és a partnerek a helyszín látogatása, illetve az ott történ munkavégzés során tiszteletben tartsák a higiéniai követelményeket. e) Infrastruktúra és munkakörnyezet A vezet ség biztosítja a menedzsmentrendszer követelményeinek megfelel infrastruktúra létrehozásához és fenntartásához szükséges er forrásokat Alapkövetelmények A termékek megfelel ségének elérése érdekében a vezet ség biztosítja a helyi, nemzeti és európai szabályoknak megfelel munkakörnyezetet Létesítményekhez, gyártóterületekhez és berendezésekhez kapcsolódó követelmények A vezet ség megfelel elrendezés, tervezés, felépítés és méret létesítményeket biztosít a szennyez dés, keresztszennyez dés és a takarmányokra gyakorolt általános hátrányos hatások elkerülése érdekében Létesítmények és gyártóterületek Ahol szükséges, a vezet ség olyan mennyezetet és a mennyezeten elhelyezett szerelvényeket biztosít, amelyeknek tervezése, felépítése és kivitelezése megakadályozza a szennyez dés felgyülemlését, valamint csökkenti a páralecsapódást, a nem kívánt mikroorganizmusok szaporodását, valamint a takarmány-alapanyagok biztonságát és min ségét esetlegesen hátrányosan befolyásoló részecskék lehullását. Ha a helyiségek túlzott g zt l és páralecsapódástól történ megóvásához szükséges, megfelel kapacitású szell zést kell biztosítani. 17

18 A takarmány-alapanyagok gyártása során felhasznált víz, g z és leveg megfelel min ség kell, hogy legyen. A vezet ségnek meg kell gy z dnie arról, hogy takarítás vagy a takarmány-alapanyagok gyártása során használt víz vagy g z állatok szempontjából biztonságos legyen. A vezet ségnek biztosítani kell, hogy a felhasznált víz vagy g z ne veszélyeztesse az állatok egészségét. A létesítményekben és a gyártóterületeken megfelel világítást kell biztosítani. A vízelvezet létesítményeknek elegend nek kell lenniük a rendeltetésszer használatra; oly módon kell ezeket megtervezni és felépíteni, amely elkerüli a szennyez dés kockázatát Berendezések A vezet ségnek olyan módon elhelyezett, tervezett, készített és fenntartott gyártóberendezéseket kell biztosítani, amelyek eleget tesznek a biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásának. Ahol csak lehetséges, a berendezéseket a falaktól távol kell elhelyezni, oly módon, amely megkönnyíti a takarítást és megel zi, hogy a kártev k befészkeljék magukat Monitoring- és mér berendezések ellen rzése A vezet ség köteles biztosítani, hogy a monitoring és mérés végrehajtása a dokumentált eljárásokkal összhangban történhessen. Ahol az érvényes eredmények biztosítása céljából szükséges, a mér berendezéseket: a) Adott id közönként vagy használatot megel z en nemzetközi vagy nemzeti szabványoknak megfelel en kalibrálni vagy hitelesíteni kell. Amennyiben nincs szabvány, a kalibráció vagy hitelesítés alapját rögzíteni kell. b) Szükség szerint vagy ismételten be kell állítani. c) Oly módon kell azonosítani, hogy a kalibráció állapota azonosítható legyen. d) Ahol lehetséges, védeni kell az olyan módosításoktól, amelyek érvénytelenítenék a mérési eredményeket. e) Kezelés, karbantartás és tárolás során védeni kell a sérülésekt l és károktól. A vezet ségnek ezen felül fel kell mérnie és rögzíteni kell az el z mérési eredmények hitelességét, ha úgy találják, hogy a berendezés nem tesz eleget a követelményeknek. A vezet ség köteles megtenni a szükséges lépéseket. A kalibráció és hitelesítés eredményeit nyilvántartásban kell vezetni. 18

19 Karbantartás A vállalkozás gondoskodik a gyári tervezett karbantartásról. Üzemi karbantartási programot valósít meg. Az elvégzett munkákról nyilvántartást vezet. Ahol szükséges, a ken anyagoknak élelmiszer min ség nek kell lenniük Takarítás és fert tlenítés A vezet ség takarítási programot köteles alkalmazni és dokumentálni. A program hatékonyságát demonstrálni köteles. Biztosítani kell, hogy minden bels és küls terület, épület, létesítmény és berendezés tiszta és jó állapotban legyen, rendeltetésszer en m ködjön, és hogy a szennyez dést megel zzék. A berendezéseket oly módon kell megtervezni, amely lehet vé teszi a manuális vagy ClP takarítást. A takarmány-alapanyagok szállítására, tárolására, áthelyezésére, kezelésére és mérésére használt tartályokat és berendezéseket tisztán kell tartani. Ütemtervet kell megvalósítani, amely tartalmazza a módszereket, az alkalmazott takarítószereket és a takarítás gyakoriságát, valamint a feladatokhoz kapcsolódó felel sségeket. A takarítószerek használatának és tárolásának követnie kell a gyártói utasítás(oka)t, egyértelm címkézést kel alkalmazni, a tárolóterületet el kell választani a bejöv anyagoktól és késztermékekt l, és a takarítást úgy kell végezni, hogy elkerülhet legyen a bejöv anyagok és késztermékek szennyez dése Kártev k elleni védelem A vezet ség írásos tervet köteles kidolgozni a kártev k elleni védelemre, amely az id szakos felülvizsgálatok leírását is tartalmazza. A terv hatékonyságát demonstrálni kell. A felülvizsgálandó területeket, létesítményeket és berendezéseket tartalmazó ütemtervet kell meghatározni, amely tartalmazza a vizsgálat gyakoriságát, valamint a növényvéd szereket, füstöl szereket vagy felhasznált csapdákat és a feladatokhoz kapcsolódó felel sségeket. A felhasznált növényvéd szerek, füstöl szerek vagy csapdák használatának és tárolásának követnie kell a gyártói utasítás(oka)t, egyértelm jelölést kell alkalmazni, a tárolóterületet el kell különíteni a bejöv anyagoktól és késztermékekt l, és a tevékenységeket megfelel en kell végezni, amellyel elkerülhet a bejöv anyagok és késztermékek szennyez dése. A csapdák és csalétkek elhelyezésér l térképet kell készíteni. A HACCP tervben figyelembe kell venni a kártev k befészkeléséb l vagy a növényvéd szerekb l ered szennyez dés kockázatát. A kártev k befészkelésének megel zése céljából ellen rizni kell a bomlási termékek és por mennyiségét. 19

20 A kártev k elleni védekezés eredményei az éves vezet i felülvizsgálat részét képezik. Amikor kártev k által okozott szennyez dés lehet sége áll fenn, a kifelé nyíló ablakokat, tet nyílásokat vagy ventilátorokat rovarhálóval kell ellátni, ha ilyenek vannak. A kifelé nyíló ajtókat használaton kívül zárva kell tartani, vagy rovarhálóval kell ellátni Hulladék ellen rzése A vállalkozó ellen rzi a hulladékot, valamint a szennyez anyagokat vagy egyéb veszélyforrásokat veszélyes mértékben tartalmazó anyagokat. A hulladékokat úgy kell eltávolítani, hogy a takarmány-alapanyagok szennyez dése elkerülhet legyen. Ahol az ilyen veszélyek megel zése szükséges: a) Az eltávolítást olyan módon kell végezni, amely megakadályozza a szennyez dést. b) A hulladékot kijelölt hulladékgy jt területeken zárt vagy fedett tartályokban kell tárolni. d) A hulladéktároló tartályokat egyértelm jelöléssel kell ellátni. e) A hulladék eltávolítását a helyi szabályoknak megfelel en kell végezni, oly módon, amely biztosítja, hogy az ne legyen hatással a berendezésekre és a takarmány-alapanyagok biztonságára. 20

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy.

Auditor: a bels min ség audittal megbízott, a feladatra kiképzett és felkészült személy. Min ségügyi Szakszótár A környezetszennyezés megel zése: olyan folyamatok, módszerek, anyagok vagy termékek használata, amelyek elkerülik, csökkentik, vagy szabályozott szinten tartják a környezetszennyezést;

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l A mérésügyr l szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkez 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

RENDELETEK. 2012.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/1. (Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK. 2012.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/1. (Nem jogalkotási aktusok) 2012.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 225/2012/EU RENDELETE (2012. március 15.) a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II.

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Gyakorlat áttekintése Tej és tejtermékek előállításának jó higiéniai gyakorlata Vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

MINTA! Beszállítói audit önellenőrző lista. Auditált szervezet:

MINTA! Beszállítói audit önellenőrző lista. Auditált szervezet: Oldal: 1 MEGJEGYZÉS Ez a dokumentum a beszállítói auditok során segédletként használható. A követelmények való megfelelőség értékelésekor az (I)igen, (N)nem vagy a (N/A)nem alkalmazható jelölést kell használni.

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

Gyógynövények az élelmiszerek között

Gyógynövények az élelmiszerek között Gyógynövények az élelmiszerek között Budapest, 2011. március 25. Sárvár Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1 Az emberi felhasználásra

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Kovács Vilmos Okleveles Élelmiszermérnök Élelmiszerbiztonsági szakmérnök Haccp, ISO9001,ISO2200 vezető auditor

Kovács Vilmos Okleveles Élelmiszermérnök Élelmiszerbiztonsági szakmérnök Haccp, ISO9001,ISO2200 vezető auditor Az állattenyésztésben alkalmazható minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek ismertetése, állathigiéniai előírások, állatjólét Kovács Vilmos Okleveles Élelmiszermérnök Élelmiszerbiztonsági szakmérnök

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8. Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek szabványai MSZ EN ISO 22000 szabványcsalád Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az élelmiszerbiztonsági szabványok jelentősége

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 465 2961 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások

Részletesebben

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA 854/2004/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE

1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE Tartalomjegyzék EL SZÓ 9 1. BEVEZETÉS 10 1.1. CÉLMEGHATÁROZÁS 10 1.2. A VÁLLALATI KÖRNYEZETVÉDELEM, MINT A KÖRNYEZETI GONDOLKODÁS LOKÁLIS SZÍNTERE 11 1.3. KÖRNYEZETMENEDZSMENT RENDSZER (KMR), MINT A VÁLLALATI

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Tisza Gábor Krisztián Piacfelügyeleti Főosztály Építési termékek

Részletesebben

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.)

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.) A Bizottság 2003/94/EK irányelve (2003. október 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a HACCP rendszer kialakításához. élelmiszer-forgalmazók részére CONSACT 2003.

KÉZIKÖNYV. a HACCP rendszer kialakításához. élelmiszer-forgalmazók részére CONSACT 2003. KÉZIKÖNYV a HACCP rendszer kialakításához élelmiszer-forgalmazók részére CONSACT 2003. Írta és szerkesztette a CONSACT szakértői munkacsoportja a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából és finanszírozásával.

Részletesebben

jelentése: Hazard Analysis Critical Control Points = Veszélyelemzés Kritikus Ellenőrzési Pontok HACCP lényege: nemzetközileg elfogadott,

jelentése: Hazard Analysis Critical Control Points = Veszélyelemzés Kritikus Ellenőrzési Pontok HACCP lényege: nemzetközileg elfogadott, jelentése: Hazard Analysis Critical Control Points = Veszélyelemzés Kritikus Ellenőrzési Pontok HACCP lényege: nemzetközileg elfogadott, szisztematikus, megelőző jellegű módszer az élelmiszerek biztonságának

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.2.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 54/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A)

- képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) A ZENFE PROJEKT KAPCSÁN KIALAKÍTANDÓ - képzési programok kidolgozásának, tervezésének eljárás tervezete (A) szakalapítási eljárás tervezete (B) A, A ZENFE konzorcium tagjai, a kialakításra kerülő VIR rendszerben,

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok Cserepes Sori Piac Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 2. Nyilvántartó Cégbíróság : Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám : 06-09-000020 Telefonszám : 62/420-394 E-mail : info@cserepessoripiac.hu Honlap:

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások A belső ellenőrzési munkafolyamatok elektronikus dokumentálása A Ber. 12. j) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető köteles az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint

Részletesebben

Jogszabályi háttér. 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről

Jogszabályi háttér. 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Jogszabályi háttér 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 73. (1) A betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros, külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtásáról a terület,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.17. COM(2016) 151 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a biocidoknak a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK?

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? ISO/DIS 45001 MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? MIÉRT KELL SZABVÁNYOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER? Minden 15 másodpercben meghal egy dolgozó Minden 15 másodpercben 135 dolgozó szenved balesetet 2,3 m halálos baleset

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA Dr. Kovács Endre BEVEZETÉS A környezetvédelmi auditálás rendszeresen végzett, szisztematikus felépítésű, transzparens, dokumentált és objektív értékelést biztosító

Részletesebben

Változások folyamata

Változások folyamata ISO 9001:2008 Változások az új szabványban Változások folyamata A változtatások nem csak a rendszer dokumentumait előállítókra vonatkozik, hanem: az ellenőrzéseket végzőkre, a belső auditot végzőkre, és

Részletesebben

Élelmiszerbiztonsági rendszerek

Élelmiszerbiztonsági rendszerek Élelmiszerbiztonsági rendszerek» HACCP jelentése: Hazard Analysis Critical Control Points=Veszélyelemzés Kritikus Ellenőrzési Pontok» HACCP lényege: nemzetközileg elfogadott, szisztematikus, megelőző jellegű

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.) L 396/852 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 30.12.2006 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésér l, engedélyezésér l és

Részletesebben

hatályos: 2013.07.16 -

hatályos: 2013.07.16 - 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelızésére, az ilyen eszközök használatából eredı kockázatok

Részletesebben

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele vitanell Helyzetjelentés és zárszó Sándor János (MERT-CERT Kft.) Dr. Gombos János (LVA GmbH) 2012. május 23. A vitanell -ről Az LVA Mertcert Cégcsoport

Részletesebben

Informatika biztonsági szabályzat

Informatika biztonsági szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Informatika biztonsági szabályzat (B-13) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont)

A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18. A termék előállítása, megvalósítása (ISO 9001 és 9004 7. pont) 18.1 A folyamatok tervezése (ISO 9001 és 9004 7.1. pont) A szabványok 7. pontjainak szerkezete azonos. A 9001 szabvány 7.1. pontja a folyamattervezéssel

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

Biztonság és önellenőrzés. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Biztonság és önellenőrzés. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Biztonság és önellenőrzés Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Alapvető fogyasztói elvárások az élelmiszerekkel szemben Az élelmiszer legyen biztonságos elegendő mennyiségű

Részletesebben

1. Általános követelmények

1. Általános követelmények Alapvető EBK követelmények a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általános követelmények Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a MOL-csoport magyarországi tagvállalatainak

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/45. kötet 32004R0882 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 191/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- élelmiszerjog,

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban

Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció. Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Koch's Torma Kft. Közel a Német piac Prezentáció Beszállítói kapcsolatok, minőségbiztosítás az élelmiszeriparban Előadó: Ujházi Attila Ügyvezető, www.kochs.cc Több, Mint Torma! Beszállítókkal szemben támasztott

Részletesebben

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről...

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2015/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 29/2015. (VI. 29. MÁV-START

Részletesebben

Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról. Kelemen József KvVM Környezetgazdasági F osztály

Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról. Kelemen József KvVM Környezetgazdasági F osztály Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról József KvVM Környezetgazdasági F osztály Alkalmazandó jogszabályok 1013/2006/EK Új Bizottsági rendelet a 801/2007/EK, legújabb változat.

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 215. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási politikáról Az Európai

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet 14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról hatályos: 2013.02.16 - - 2014.05.01 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban

Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban GLP Minőségbiztosítás gyógyszer és növényvédő szer vizsgáló laboratóriumokban 31/1999. (VIII.6.) EÜM-FVM együttes rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekre és a növényvédő szerekre vonatkozó

Részletesebben

KMS-ÁRSZ. Általános és Részletes Szakmai Követelményrendszer. Védjegy Tanúsító Iroda. 2. kiadás. 1.példány 2015. december 21.

KMS-ÁRSZ. Általános és Részletes Szakmai Követelményrendszer. Védjegy Tanúsító Iroda. 2. kiadás. 1.példány 2015. december 21. Oldal: 1/1 Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. II./220. Elérhetőségek: Tel: +36-1/455-8870, Fax: +36-1/215-3924 Honlap: http://www.vht.hu/ felelős vezető: Sántha Zsófia vezető e-mail címe: santhazsofi@vht.hu

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.24. COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben