A VÁTI Kht. adózás elótti eredménye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁTI Kht. adózás elótti eredménye"

Átírás

1 1. számú táblázat A VÁT Kht. adózás elótti eredménye Bevételek adatk ezer Ft-ban A tétel megnevezése évi évi évi évi Váltzás terv tény terv tény 2007/2006 Támgatásk ,96% Aktiváltsaját teljesítmények értéke ,98% Támgatásn felülímunkák bevétele ,22% ebbl: -kzhasznú munkák bevétele ,81% -vállalkzásímunkák bevétele ,83% Bevételek összesen ,20% Költségek és ráfrditásk A tétel megnevezése adatk ezer Ft-ban évi évi évi évi Váltzás terv tény terv tény 2007/2006 Anyagjellegu ráfrditás ,0% Anvakltsé ,4% énvbe vett szlaáltatásk értéke ,8% Egyéb szlgáltatásk értéke ,1% Személyi jellegu ráfrditás ,2% Bérkltséa ,5% Személyi jellegu egyéb kifizetések ,8% Bérjárulékk ,9% Értékcsökkenési leirás ,7% Közvetlenköltségek összesen ,8% Ráfrditásk ,9% Eladtt áruk beszerzési értéke ,4% Eladtt (közvetített) szlgáltatásk ,8% Egyéb, pü-i és rendkivüli ráfrdításk ,5% Költségek és ráfrdításk összesen ,8% Adózás el6tti eredmény ,0% VÁT Kht. Jelentése a évi közhasznú tevékenységeiröl

2 A VÁT Kht. Sevételeinek alakulása között adatk ezer Ft-ban TMe. zm A "tel m.gnevez6s. ""1' ""y ""1' ""y ""y ""y "ny 2002/ & évi évi évi 'vi wi "1 évi nd. nd nd. nd. 1 KZhsznú _nyúl b_e % % % % % % Atvett ilami femd8telwáshz % % % % % % m_e kaptt_gatú 1.2 -PilyRati hnelnyen_gatú % 0.00% 1.3 -KZhasznútev.bszirm. ilbeyét % 98.63% 95.70% % 12.15% 1144._ 1.4 -Aktrviltsaját telj. 6rtke ' % % % '.5 -Egy6b betel % 69.26% 2 Vil81kzisi terik8nys6g b8y6t8e ' % '42.73% '23.24% 73.39% % 9._ 8 -- '_ $ ma 'D _ % 128, ,1ft 131'- 1Z4,211! 'T-'''' '., _ 1 ' t-- J_.Átvett államifladatllátáshzés múködésre kaptttámgat's J CPályázatiútnlnyrt támgatás....., L Aklivá saját telj.érték W, C KÖZhasznú tv.b61 szánn.bvétl.vállalkzási tevékenységbevétele. Egyébbvétr 0' /j ÉV VATKhl Jelentése a éviközhaazntevékenységeirc

3 2/b. szamq táblázal A VÁTKht. Költségeinek és ráfrdításainak alakulása között adatk ezer Ft-ban 16lels vl vl evl evl i ndex ndex ndex ndex ndex ndex zám A tétel megneveris. 6nv 6nv 6nv 6ny 6nv 16nv 6nv 2002/ / / / / / Anyagjngralrdltásk % % 10767% % % 89 98% Anyagköltség % 13431% 11298% 9014% % 87 36% génybevttszlgéllaláskérték % 11593% % 13748% 12019% 89 79% Eyébszlgéatésk érték % 11218% 80 17% % 17564% % 22 Személyijng"'rdltás % 11946% 11805% % 12316% 10120% Bérköltség % % % 12623% 12579% 10152% Személyijelleguegyéb kiflzetések % 9147% % % 13168% % Bérjérulékk % % 11510% 14049% 11284% 95 90% 2.3 Ertékcsökken6slleirts % % % % % 80.73% 24 Rtfrdltásk % % % % % % Eladttárukbeszerzési értéke % 919% % 412% % 40 40% Eladttközvetitettszl áttask % % % 55 86% 4415% 72 76% Evéb. 00-;és rendkiv.ráfrdllásk % 27963% % 15044% % % 2. KöltHak 6s rtrnutásk S_n t ta » ,13% 111,"% 122,12% 12',57% % 125,80% 3. Ad6zá.l6lll..clmtn' t U8' ,27% 107,08% % 202,1'% 2,&'% ,04% ,,'" """'" ~-_.-. Anyagjllllg,'frdftisk. Szem61yi jeueg rifrdítas [] Értékcsökknésl lelras CRAfrdltisk VATKht. Jelentése a évi kzhasznu tev6kenységeir!

4 VÁT Khl Közhasznú tevékenységek bevételei -.'" C N ~! il: Srszám Ev Fejezet Pnt Szerz6désl pntk Allrtah mgath Eleg Bevéte' Egyéb Bevétel Összes Bevétel Közvetlen Khsigés Ráfnlhés Közvetett Khség és Rilnlhés AtsrlAs Nem elszllmlhat6 Összes Köttségjs Rifrdftis TM TM 1 TM..~ r:;:;,;r 3 TM 4 TM 5 TM 6 TM 7 TM A TM 8 V. V. Áthúz6d6 tamagatask ( évlszerz6dés, ~ r ---j-~ T.rtllett.jlesztásllervezás 1. J.veslatat.rtlleti 2.3. khézióhrizntális<61(tertlletiség).. etertll.tiszinergl.=-~~~ j ! asidszek KMRPésAkcióte ; Te..ezéstásdöntéshzatehtám.tertlletiérték.lések :21666~~.~ Az rszégst.lepléshé6zat-fej.sztéslszekm.1kncepci6=+=j 8;;;;J ;;;; ' Közremkd...'ég6kk.lkötendömegéll.pdásk ~~j- -3= 4536~ ~avaslataklalakhand6 ksárséglsz9é1tat6közpnlk... -L-G~ ~~~ UjTKnymtatás. frdftb , , Kemeh t.rtllett.jlesztésl prgremk u Baleln kmplexprgram : ! e S e e C i ' C TM 9 TM 10 TM V Termál prgram "..meh ksérség.k.jleszlése ! , Terletrendezésltervezés! < TM BalatnklemettdDkörzet TM Aggtelek Dmica h.tárn é!nyl6térségtervezése ~ TM TM 13 X. 1. Eplt6sugyhz kapcsl6d61eladatk.==:1 Feletös mszakvezetknévjegyzék TM rszá90s TeNkateszte, szémft6gépes mködtetése TM 15 TM Szélkerekek elhelyezhet6sége ' laz épltlparikmtelezésl tev. Kezdés- bejelentés -1. sz.kasz ' ~ ~ TM laz épft"egy.leti e"enrzésl jegyzökönyvet készft8 -zemehetés ~ 15~ f TM 16 TM 19 LEH ~pftésfe'gye'eti ellenl5rök helyszfni munkavégzését... : ;,)- Epft..gy jgsz.bályelktás -e) -hj pntk (tanulmányk) h) 8. 10LEH Tvább uta~ támg.tás (Epftésgyljgszab) E ' r ' 377: ! TM 21 TM 22 TM 23 TM 24 TM 25 TM TM 26 x. 8.» --~""-"---t - 9. Tervezésl seaédletayerm.kbarát ~ ! 10. '"Kemelked helyi éphészeti értékeink védelme 2006" nlv6dlj pályézat. d ~' ~~.J ' -'13000 ~~041.;. ""l-;;;j- "". 1= "Azévekedálym.nteséplete2006"épftészetinlv6dljpályáz.t t= ". '''''' RPvégs6kedvezményezetti 6segy6bnemzetközi prjektek. '-~9,,~.~'" RPvégs kedv.zményez.tti és egyéb nemzet1<özlprjektek ~ i ~ C a ' J : va T Kh. Jelentése a évi közhasznú tevékenységeirl

5 VÁTKhl Közhasznú tevékenységek bevételei-..., CN Aluta~_glllb Közvetktn SrszAm Költségés Egyéb.5~ 1 Bevétel Összes Bevétel LL " RAfrdttis Ev Fejezet Pnt Szerz6désl pntk EBleg Bevétel B Mködésltámgatásk és megbizásib61 végzett cél szerinti, feladatk támgatása 1évi szerz6dés' ~ TM 1. TER TM 27 TER c DC 8~ J Közvetett Költségé. Rifrdltb Atsrlis Nem elsúmlht6 ÖSszes Költségé. Rifrdttis ' , Fedezet AtsrlAls Fedezet R TM ötm 28 ll. DkumenUlclós Közpnt Dkumentációs Közpnt.- - C DC '~ ~ : ötm 31 ötm ötm 34 ötm 35 TM ötm ötm ötm /U TerltleJleszltlsl...kértBlfellldlllk -L--L t-- TerveZéstésd6ntéShzatalttámgatót8rletiértékelések- 1rész1.: decentralizált önkrménvzati fell. 3. rsztlgstelepüléshél6zat.fejlesztésl ":~'--' F L; ~~~~_~7391 =3 2., j kncepclólrepus =-=t ; r' 3. rsztlgs településhé6..t-fejlszlésl kncepcl6 ri 1S ! 4. EurópiTdú Hé16zatban vl6 kbzremkdtls ' 5. Terletfejlesztés nemzetközi feladatai 1 000DC : 6. Falu, várs, régió clmqfly6lrat megjelentetése t DC ~- Területrendezési tervelés 1. Balatn Kielemt dl6krzetterletrendezési TelVének DC 44251C TRT rvény fellvlzsgillat - törvyéntervezel kdiflkéci6jénak 2. ' DC véglgesés Európai T~ y(zgyjt6re vnatkzó összefglaló értékelés nemzeti.fejezetének kidlazása 3. _ 4. Statisztika' kistérstlgl települtlsszerkzati színig terveket SSzehangl6 térségi szerkezeti terv ' DC ~~_ ~ 5 950! Nemzetközi teruletrendezé~ feladatt Javaslat kkllgzása DC Dunai turizmus kncepciója; Dé~kelet Eur6pai társég transznaclnélls 7. prgramjéhz lleszkedbpély;\zalelbktlszltés, kapcsl6dva z peratv 6 8. la KCST ~ prjekt listák 1.kBrtls feldlgúsa. adatbézis-tlptls, rövid 8SSZagZ ~ '. 9. JavslatalrleUrtékelésekújrendszertlreésfeldalira 45, 10. T-MER tlnlbbfejleszbls 1./01. Közpnti Épltészetl-Mszakl Tervtanics évi mköd6se r elemzés pera'iv Prgramnként Prirités szinten. Közpnti Eptlszati-MGszaki Tervtanécs évimgkbdés ] ' s! ~ ~ ~ !1 _ =t L _.. -C- i ~ i '-i-f -1 -J ~9855~ 780~_~ ~ [,, ci ;j Ī!! DC < : ~ ' ~ S ~ : E & va T Kht.Jelentésea évi közhasznú tevékenységeir61

6 VÁT Kht. Közhasznú tevékenységek bevételei-,c) CN.5~ L., TM fm NF NF NF NF NF NF NF Srszám c ÉV Fejezet Pnt Prgrammegvl16sltés PHARE Szerzödésl pntk Átutalt ümgatb E8leg Bevétel Egyéb Bevétel Összes Bevétel Közvetlen Költség és ltifrdltis ~ ! ' ' ---t- -+- PHARE ~ RPKSZ ~ ~--T RPKSZ -r 52~000000r~ ' RPTA! ~ ~ NTERREG + ~ NTERREGKSZ ~ ~ NTERREGTA HU-SK.lJA-TA,. 1'~' g~ ~ Közvetett Költségés fufrdtb l ÁtsrlAs Nem elsúmlhat sszas Költség és R"rdltis < Fedezatl , Átsrlb c C ' ' NF 53 NTERREGTA HU-SK-UA- TA2. ~ ! NF NF NF NF NF NF NF NF NTERREGTAHU-R-SER-TA ~--;;~~ ' NTERREGTAHU-R0-8ER-TA2. 1~ ~ ~ --;9741zzj NTERREGTA SL-HU-CR-TA, ~ !~ NTERREG TA SL-HU-CR - TA 2. NTERREGTAAU-HU-TA ~ t-- --j NTERREGTAAU-HU-TA2. t' ~7' ~' NTERREGB ~~ i : NrvégAlap i ;;,r SEESTA t 25~ ! ! ~ ' C C ( ' ö NF NF NF U-V.!Végs8kedVezményezal1i prjektekmködta1ése "1 -- RP3.1.2mk8dés ~~ RP3.42mk8dés j ~ i ~ Költségvelé.böl klptt témgltásk (A+B+C) ~ &: ' ' ~ ~ ! E Tvábbutllásl céllll klptt támgltásk! 2 U ! NF RP 3.12 tvább uta~ támgatás NF ESP N LÉH LÉH LÉH RP tvább uta~ támgatás ESPN YUNGSTARS Szaminérium Tvább utatt támgatás LÉH Tvább uta~támgatás (ÉpMsgyljgszab) LÉH Tvább uta~ támgatás (Az év akadélymantas éplata 2008) LÉH Tvább uta~ támgatás (Kiamalkad8 halyi épftészati..) T ~ T ~ 1 840j f 20000, va T Kh. Jelantése a évi közhasznú tevékenységeir61

7 1 VÁT Khl Közhasznú tevékenységek bevételei..a Atutaft fimgalh Közvetlen év Egyib ~elsr. Fejem Pnt Szerz6désl pntk Költségés li: = súm - Bevétel. Összes Bevétel ESleg S.vétel F Nemzetközi "mgatisk ~ ] RélnlM t ~ CADS 70 REPUS ] ESB 1565~ ESP 71 ESPN YUNGSTARS Szeminárium Tvább utafttámgatás 19057] N ESP ESPN.ECP. Athén-szeminérium N 1~ 1. Témgattt tevékenység összesen (D+E+F) ! ' G j- HAttérlntézetlfeladatk ; ] ; ~ --t. J.i ' KLF FVRte~e_sbölbeflytbevétel ~ " 712~ :-KlTARmdulelkésztése,amelynekcélja,hgyBTeiR-ben ~ meglévö, teljes ~ - TM ' kara és rendszeres edetgyfijtésen alapuló statisztikaledalkb6l, e Kistérségi GKM MlkM tkeáramih 6 D 3 694' t-- =t= 3 750j 3-359~ GKM 76 Belektetéssztnzés adatbázisk 3 DD' GKM ] KllaldimkM6tke beruhézásk t-~5 01t--; , KvVM larsupprtéslajlesztés,eperadatbázisaktualizá1és20cj ~ ~_H 291D _ SZMM 79 SZMMstatisztikaladaöapjalnakleldlgzheésTelR-beillesztése i ~ 1~ ~ -r-- FVM , NVT 2005évesjelentés i ~ ~ FVM 81 AVP2005évesjelentés 'l=-j ~J f--~ ~ NF 83 VK< 84 NF 85 KKK' 86 ~~7 FVM 88 KLF 89 KLF 90 KLF 91 KLF 92 SZMM 93 Magyar-hrvátprgramdkumentumk Magyar-szerb prgramdkumentumkmagyar-hrvátprgramdkumen~ Megvalósftjsi terv készlté$e a TSZa-völgyi árapasztó rendszer 1. Qtemére Szakmai tanácsadói kzremködés, RP H szakért61 munkák Térinfrmatikai alapú. 1: léptéknek megfelel6 térképéllmény készftése a kiépftettmaqvarrszéq!jlyrsfraalml úthálózatr& vnatkzóan GP pály;lzetk mlnségblztsftása SAPARD elöcsatlakzésl prgram ex-pst értékelésének elkészftése TlSZ KNYCS Dkumentáci6s Közpnt egyéb szlgáltatás TER yébbevétel TER szlgéltatásainakb6vftése ] Közvetett Költségls RAfrdftis a] ' Atsrlás elsúmlhat6 Nem ÖSszes Köl\ség é Rélnlftés Dj ~ B j ! ' :j 31467~ ' ~18 23J ~ 915 D84 ~ ~ ~ 'm~~ 330+, i ~ Fedezet D ~ , D ! ! , l ~ ~._ ~ ~ ' ~ 1103~ DS ~ 19334t~ Átsrlis Fedezet 8. VÁTKhl Jelentése a évi közhasznú tevékenységeiröl

8 VÁT Khl Közhasznú tevékenységek bevételei- 3/a. táblázat Kartalék AtutaKtimath Ktizvetlen Közvetett Összes Sr. q Egy'b Atsrlis Nem Szerz6désl pntk Összes Bevétel KöKaé 6s KöKs'.. KöKs'.. Fedezet1. Atsrris Fedezet. képzés Fedezet..eN mm Bevétel.lsúmlhat6 Befej..etlen... Fejezet Pnt E6e Bevétel Rllfrdltis Rifrdftis RAfrdftis tennelés H Prgramvégrehajtás -NFT1, ÚMFT ! J ! NF 94 NFT RP gyrsltás ( C ( NF 95 Kzép-Magyarrszág fejlesztése peratív Prgram ( C C NF DéAffld fejlesztése peratív Prgram C C , NF 97 Észak-Affld fejlesztése perativ Prgrem ' C NF 98 Kzép-Dunántúl fejlesztése peratlv Prgram NF 99 Észak-Magyarrszág fejlesztése peretlv Prgram < 42579! r g; NF 100 Dél-unént111 fejlesztése peratv Prgram , ! & NF 101 Nyugat-DunántJ)1 fejlesztéseperallv Prgram ' NF 102 Állam Refrm peratv Prgram i , ' NF 103 Elek1rnlkusKezgatás peratvprgram E Prgramvégrehajtás.NTERREG NF 104 TA nterregmagyar-szlvák NF 105 Tacis (kijevidelegádó által flnanszlrztt feladatk) , J Nemzetközi prjektek ' Aste, 100 TudésJégi6k (ERAlN) C Cns -L Aste, 107 Nagyvárad Nemzetközi irda 1\ C Cns,. Közhasznú tevékenységb61 származó árbevétel (G+H++J) ll. Közhasznú tevékenység mindösszesen A va T Kh. Jelentése a éví kzhasznú levékenységeírill

9 3/b. számú táblázat A VÁT Kh. összes bevételei nek, költségeinek és ráfrdításainak tevékenység szerinti megszlása 2007-ben adatk: ezer Ft-ban Tételek Társaság Közhasznú Vállalkzási összesen tvékenységek tevékenységek Atutalt támgatás Támgatásbólbeszerz. eszk értékcsökk.fedeze Tvábbutaltámgatásk Támgatás összesen Számláztt árbevétel Pénzügyi muveletek bevételei Egyéb és rendkívülibevételek Bevételek mindösszesen Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjellegú ráfrdításk Anyagköltség génybe vett szlgáltatásk költségei Egyébszlgáltatáskköltségei Személyijellegu ráfrdításk Bérköltség Személyijelleguegyébkifizetések Bérjárulékk Ertékcsökkenési leírás Közvetlen költségek összesen Tvábbszámlázttszlgáltatásk("alvállalk Egyébráfrdításk Tvábbutaltámgatás Fizetendökamatkés kamatiellegaráfrdítás Pénzügyimaveletekegyébráfrdításai Rendkívüliráfrdításk 1 1 Ráfrdításk összesen Költségek és ráfrdításk mindösszesen Adózás elötti eredmény Adófizetésikötelezettség 72 Mérleg szerinti eredmény VAT Kht. Jelentése a évi közhasznú tevékenységeiröl

10 Sr szám 4. számú táblázat A VÁT Kht. Közhasznú tevékenységei nek bevételi megszlása adatk ezer frintban Közhasznú támgatás Államigazgatási szervezetei Megszlási arány % és bevétel. 1 támaatás Háttérintézeti feladatk ,75% 2 támaatás EDítésüav ,82% 3 támatás PHARE ,83% 4 NFÜ támgatás Prgrammegvalósítás ,63% 5 Eavéb szervezetek támaatás célszerinti ,62% 6 NFÜ célszerinti Prarammevalósítás ,76% 7 Egyéb szervezetek Közhasznú árbevétel ,69% 8 TvábbutaltámgatáskRP3.1.2., ,45% 9 Tvábbutalttámgatásk-EDítésüav ,44% Összesen ,00% Közhasznú bevétel megszr 8 támgatás,hátté~i~t~~eti feladatk 0,44% r10,75% 18 támgatas Épltesugy 1,82% támgatás PHARE 2,83% NFÜ támgatás Prgrammegvalósítás 8 Egyéb szervezetek támgatás célszerinti CNFÜ célszerinti Prgrammegvalósítás 2,69% 8,76% 0,62% 8 Egyéb szervezetek Közhasznú árbevétel [1 Tvábbutalt támgatásk RP , Tvábbutalt támgatásk - Építésü *nem tartalmazza a ráesö pénzügyi muveletek-, egyéb- és rendkívüli v ÁT Kht. Jelentése a évi közhasznú tevékenységeiröl

11 VÁTKht. 5. számú táblázat A saját tke alakulása között adatk ezer frintban Sr szám Saját tke elemei Jeavzetttke Tketartalék Eredménvtartalék Tárgyévi mérlegszerintieredmény Saját tke A mérleg szerinti eredmény váltzás összetétele adatk ezer frintban Sr szám Eredmény összetevk Adómentesen kédzdött saiát töke rész Adózttan kédzödött saiát töke rész Adóztt eredmény v AT Kh. Jelentése a évi közhasznú tevékenységeiröl

12 VÁT Kht. 6. számú táblázat A Társaság tisztségviseli nek évi juttatásai az alábbiak szerint alakult A tisztségviselk egyéb költségtéritésben, juttatásban, kölcsönben nem részestek. Felügyel Bizttság elnöke és tagjainak évre kifizetett tiszteletdíja Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban % VAT Kht. Jelentése a évi közhasznú tevékenységeirl

13 várl Khl évi gazdálkdásáhz kapcslódó bevételek és költségek f tevékenységek szerinti bntásban 7. táblázat adatk ezer Frintban Prgram- Megnevezés Összesen megvalóstás Phara Összesen NFT1 NFT1 UMFT UMFT UMFT RP RPGyrsltás RP ÁRp EKP Végs kedvezményezetti prjektek NTERREG NTERREG NTERREG NTERREG KSZ TA EGYÉB HATÁRMENT Saját bevételek mindösszesen Arbvétel-KedvezméiiVezett Arbevétel-Nemkedvezménvezett Tjj;;Wévltámgatásk Krrekció Támgatásból beszerzett eszközök miatti bevétel elhatá, Tvábbutalt támgatásk Egvéb bevételek Pénz;;;;iBevételek RendkivllBevételek Személyijellegl ráfrditásk Anyagjelleglráfrditásk rertékcsökkenésllelrás Szakmai szlg génybevétele Tvábbutalt támgatásk Ráfrdltásk Saját teljesltmények értéke KözveUenköltségek összesen Közvetlenfedezet Közvetett költségek Átsrlás Nemelsz6mlható Összes költség Fedezet Atsrlás Közvetett Fedezet Céltartalék k6dzés BefejezeUentermelés Fedezet A Nemzetközi prjektek és tarngatásk tartalmazza REPUS prjekt TM által finanszlrztt rler6 r6szét is VATKh. Jelentése a évi kzhasznú tevékenységeiról

14 vát Kht évi gazdálkdásáhz kapcslódó bevételek és költségek fó tevékenységek szerinti bntásban 7. táblázat Megnevezés adatk ezer Frintban Háttérntézet TMRPvégs6 Klemelt ésegyéb Épltésgyhöz kedvezményezetti Nemzetköz1 Célszerlntl Vállalkzási feladatk TER DkumentációsTerületfejlesztési Területrendezési Területfejlesztési és egyéb kapcslódó tevékenységek prjektekés tevékenységek Összesen Közpnt tervezés tervezés prgramk nemzetköz1 feladatk támgatásk' nrlelctgk Sajátbevételekmindösszesen Árbevétel-Kedvezménvezett Arbevétel-Nemkedvezményezett Tárgyévtámgatásk Krrekció Támgatásbólbeszerzett eszközök miatti bevétel elhatár Tvábbutalt támgatásk Egyébbevételek Pénzügyi Bevételek RendkivüliBevételek Személyijelegráfrdltásk Anyagjellegráfrdltásk !:rtékcsökkenésllelrás Szakmai szlg génybevétele Tvábbutattámgatásk Ráfrdltásk Saját teljesltmények értéke Közvetlenköltségek összesen Közvetlenfedezet Közvetett költségek Átsrlás Nemelszámlható Összesköltség Fedezet Atsrlás Közvetett Fedezet Céltartalék kédzés Befejezetlentermelés Fedezet A Nemzetközi prjektek es támgatásk tartalmazza REPUS prjekt TM, VÁT Kh. Jelentése a évi közhasznú tevékenységeiröl

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben

2009. évi Éves beszámolójához

2009. évi Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Társaság 2009. évi Éves beszámolójához Dr. Benedek János Vezérigazgató Budapest, 2010. március 30. VÁTI Nonprofit Kft. 2009. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 1 I. A Társaság

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

..~.~~~áh~iöj~. Egyszerűsített éves beszámoló. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20

..~.~~~áh~iöj~. Egyszerűsített éves beszámoló. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20 Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20 Cégj egyzék száma : 20-09-068721 a vállalkzás megnevezése : Nagykanizsa és Térsége TISZK Nnprfit Kft a vállalkzás címe, telefnszáma : 8800 Nagykanizsa Erdész

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhaszn úság i jelentés

Közhaszn úság i jelentés Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület az egyéb szervezet megnevezése 1031 Budapest, Bglya u. 1. II/7. az egyéb szervezet címe, telefnszáma 2009. december 31. Közhaszn úság i jelentés TARTALM: Közhasznú

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 2005. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 5 2 1 1 7 1 9 4 9 9 5 6 9 0 1 PRO MIKOLÓGIA ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Ungvár u. 43. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2015.03.03

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2007. évi tevékenységéről A Társaság Felügyelő Bizottsága a 7/2008. (IV.16.) sz. FB

Részletesebben