BEVRLL~S a telekadcircil, alapteriilet szerinti ad6z6s esethben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVRLL~S a telekadcircil, alapteriilet szerinti ad6z6s esethben"

Átírás

1 BEVRLL~S a telekadcircil, alapteriilet szerinti ad6z6s esethben (Benyrijtandd ZS~BER Vhos iinkormcinyzat ~ h a t d s ~ o z Helyrajzi szhonkknt kiiionkaon keu bevdlbt benyhjtani) : Bevallds fa$cija Nhlegillapodk alapjin beny(ljtott bevallis Nem megillapodh alapjh beny(ljtott bevallh 1 BevaiZds benyrijihrinak oka K~d6k~telezettsC~ keletkezke 0 Valtozis bejelentese 0 Ad6k6telezettsCg megszlinkse Vcjltozd jellege: Vhltozcis jellege: Vhltozcis jellege: ~j telek 0 ngatlan megsziincse ngatlan szer&se 100 %os be&pitcs 0 Vagyoni CrtCkii jog alapitzka 0 Vagyoni CrtCkii jog megszncse 0 ~ ~ i t megsemmisiilcse, m ~ n ~ lebontha 0 Belteriileti aranykorona CrtCkkel nyilvhtartott telek mez6gazdasagi miivelescnek megsziintetkse eslvagy a miivelcsi ag torlkse Tanyakknyt nyilvhtartott ingatlanhoz tartozd, fdldteriilet esetdn a tanya megnevezks ingatlannyivhtartasb61 va16 torlcse eslvagy a kiiolagos mez6gazdasagi dl15 hasznositas megsziintetkse 0 Kiilteriileti telek miivelesi Ag torlkse 0 ngatlan elidegenitcse Vagyoni CrtCkd jog alapitiisa Vagyoni CrtCkii jog megszncse 0 Belteriileti telek miivelesi agba sorolka Bslvagy tknyleges mezbgazdasagi miivel6sknek megkezdese 0 Kiilteriileti telek termbfdldk6nt vagy tanyakent torteno nyilvhtartkba vktele feltkve, hogy a tanyahoz tartozi, fdldteriilet tenyleges mezbgazdasagi miivelks alatt a11 N. Telek ElH[ElBev Dm hi, M nao 1.Cime: Zsbbkk, ~S~EPZ? kozteriilet L C ' k6zteriilet ~ jelleg 2* hsz. 2. Helyrajzi sa: A qhg 12/ K Bevdis benyujf6ja 1. Bevallkbeny~ijti, rnindsbge: x~ula~donos 0 Vagyoni 6rtkki.i jog jogositottja % Jogjellege: 2. Tulajdoni (Jogosultsagi) hhnyad: 3. Bevall6sbenyGjt6 neve (dgneve): fifa El& 0 Kezeldi jog VagyonkezelBi jog 0 HaszonClvezeti jog 0 Hasdlat joga 0 Tartos foldhasznalat joga 4. Sziiletesi helye: VaLdhoL, ideje: hobd nap.

2 6. Ad6azonosit6 jele: Adbzhma: OflOOunOOaOn 7. Statisztikai szimje~e: C penzintezeti slaszima: UOOO0~00~000O0DUC3OOOOOOO 1 1. llet6s~ge:,bf ~elfoldi 0 Kiilfdldi: orsdg 12. Sskhelye, varos/kozs6g fdme~t kozteriilet & ktiztenilet jelleg a# hsz. 6p. h. em. ajt6. BOY?? ' kazteriilet d t ktizteriilet jelleg m3 ilk. Q. ~h. 1 em. 6 ajt Levelez6si &at v~os/kozscg 14. Telefonsdma:, cime: Kozos tulajdon esetcn a tulajdonostijrs(ak) neve/cime/ad6azonositc, jele tulajdoni hhyada: 1. ~lh&z..~.&d.. :A?. b/?d23~~.38.$/ ;// /./ // / Edzd/~j tulajdonos neve, lakcimelszkkhelye: V7. Telek CiCtaCrinos jeccemz& 1. Telek fekvkse: 0 Kiilteriilet x~elteriilet 2. Ovezeti besorolhs: [7 Gksz. (Gazdashgi, kereskedelmi, szolghltat6) 0 Vt. (TelepiilCsk6zpont, vegyes tertilet) 3. Telek teljes tenilete: 4,4m m2 4. A telekbol epiilettel lefedett teriilet : 4 $8 rn2 5. A telekad6 hatiilya alh tartox5 telekresz (3 4) : 4 4' 3x1 m2 FTL Mentessigek: 1. TorvCnyi mentessegek O 1. Telken lev6 epiilet, Cpiiletresz hasznos alapteriilete: m Erdo mfivelcsi agban nyilvhtartott belteriileti telek ~~itcsi tilalorn alatt 6116 telek adokoteles teriiletknek 50 %a: m2 2. Onkormanyzati mentessegek: A maghszerncly tulajdonhban a116 lak6cpulettel bkpitett belteriileti telekb6l a telken lev6 Cpiilet, CpuletrCsz hasnos alapteriilete (1.1 pont), de legalabb 100 m ngatlannyilvhntarkb adatai szerint ut, sajat ut, kok, Cs csatorna mfivelesi agban szerepld telek Egyhhzkknt bejegyzett szervezet tulajdonhban lev6 telek. Telekado bevallk Zsambek januir 1t61

3 WT. dnkormrinyzat rerrdelefi &kedvezmezmeny: 1. A belterlileti telken 8116 kpiiletek hasmos alapteruwbd1 /h3 m2 a lakwl6 kpitmkny. (0 Ft az ad6 mkrtgke, ha a belterzileti telken &16 ipiiletek teriiletbnek tobb mint 50 Yea l&ce'ili gpimbnyl 2. A telek tulajdonosa a helyi ipariizksi ad6 fizetksi k6telezettscge jogh a telekad6 kedvezmknyt az adott ad6cvben az elaz6 ad6cvre vonatkoz6 helyi ipariizksi ad6 bevalka benylijtisht kkijetden irhban kkrheti. X FeleloSs&ern ZudaZtfban kijelentem, hogy a bevallbban kiizbli adaiok a vads&gnak megfelehek z&?dm& d2n&aa &&hlrn helyseg ev ho nap az ad6z6 vagy kbpvisel6je (meghatalmazottja) aliiinka 1. A jeien ad6bevallikt ellenjegyzem: Jelblje X szel, ha az ad6hat6saghoz bejelentett, a bevallh aalfiirhiira jogosult Alland6 meghatalmmtt: O 2. Adotanacsad6, ad6szak6rt6 vagy okleveles ad6szakert6 neve: Jeltjlje X szel, ha meghatalmmtt 6s meghatalmdat csatolja: 0 3. Azonositi, s&a: JelBlje X szel, ha az alhir6 az adohat6saghoz bejelentett penziigyi k6pviselb: O 4. BizonyiWhy 1 igazolvhy szkna: Az ad6bevallhst helyrajzi sdmonkknt kii16nkiilon kell benylijtani! A megfeleld viilaszt az eldtte lev6 nkgyzetbe tett,j"szel kell jelolni..,bevati% Tobb tulajdonos esetkn amennyiben az ingatlan tulajdonosok megiillapod.isuk alapjh egy tulajdonost ruhhak fel az adbalanyisiggal kapcsolatos jogokkal 6s kiitelezettskgekkel akkor a,,meghllapodiis alapjh benyiijtandb bevallkt" kell jelolni, minden mh esetben a,,nem megallapodk alapjan benylij tott bevallkt" jelolend6. Figyelem! Ha az teleknek tobb tulajdonosa van 6s egy tulajdonost akarnak felruhhi az ad6alanyisagga17 akkor a bevallhshoz csatolni kell a,, 15. melldklet a (X.3 1.) PM rendelethez Megallapodis adbval kapcsolatos kotelezetts6gekriilks jogokr6l" nevezetii nyomtatvhyt! 11.,,Bev& benydjthrinak oka": Az ad6kotelezettseg keletkezks15nek, az adbkotelezettsdgben beallt vsltozas illetve az adokotelezettseg rnegsziinesknek jellegbt kell megjelolni a felsorolknak megfelelben. m.,,az adbk6tefezeffse'g kefetkez&6nek, vdltozhdnak, rnegszuntke'nek" id6pontjiit kell feltiintetni..,,ngaffan": Az adokotelezetts6g a16 tartozi, ingatlan (telek) pontos cimet, helyrajzi szhnat kell feltiintetni. V.,,BevaLlds benyujtdja": Ha az ingatlannak van az ingatlannyilvitntarthba bejegyzett vagyoneekii jog jogositottja, az ad6 alanya, egyben a bevallk ben#jtoja az. pont alatt feltiintetett meghllapodhs hihnya esetdn a vagyon6rtekii jog jogositottja. (Vagyoni ertkkii jog pld.: KezelGi jog, vagyonkezelbi jog, hakwn~lvezeti jog,..) Tulajdoni hanyad: az ad6koteles 6pitrnCnyre vonatkozb tulajdoni hhyadot kell %os vagy tort formaban jelolni. Ha az ad6alanya az allando lakcim~t6l/sz5khelyct6l elteteen mas cimre keri az adohatbsagi iratokat kkzbesiteni, abban az esetben a N. 12. pont mellett, ki kell tolteni a V. 13. pontban k6rt adatokat is. N. 14. pont: az e pontban kert telefonszhm, Cs cim nem kotelesen kitoltend6 adat, viszont

4 vh.&iizs6g 1. Che: Zsbbkk, rt kozteriilet kaztenllet A3hi?i?",: 'elleg p. lh. em. ajt6 2. Helyrajzi s&a: D. Bevaiiiis benyfiwja. Neve (~egneue): Mjjz&a EL& 2. Sziiletgsi helye: /Q/o~oL, ideje: % nap. 3. Anyja sziiletdsi csalhdi 6s ut6neve: L%) mi& E&Bz!! 1 4. Ad6azonositCl jele: Ad6szh.ma: 0000u0uu~~0 ' 7.. sz&.helyf~ lakhelyem.&m b& ct kijztede;,u k6ztemdetjeueg,.,, hsz. 6p. em. ajt Telefonszhna:.,..,.. eke:..,..,... K MegCllapodii3 ~lulirott t&ijd0~~k'6s/vii~~ vagyoni 6fikCijog jogcisitottak kij.eledtj[ik. hogy a i. pont sierinti,: ~.gatlan'yonatko&kb& az d6val kapcsoli&s kiitelezetts6geketa. pbnt szerinti szem&lyteljasiti,. illewe az ad6vai lcapcsolatos Min6s6ge: )$ ~ulajdonos 0 Vagyoni 6rt6lcii jog jogositottja 1, ~eve:m/nzl6. ELEARL? Sziilet6si helye: Anyja sd1egsi csal6di 6s ut6neve: Ad6mnosit6 jeie: Tulajdoni (jogosultsdgi) h8nyad:?/a &f! h a. 6~ h em. ajtsj. Telefonszhm, eime: &m,bdc 1 helyseg ev h6 nap Hn'&c~&' ad6alany al&hisa

5 ,. Addahny 3. MinGs6ge: 0 Tulajdonos Vagyoni 6&i jag jogositottja Neve: Sziiletksi helye: Anyja sziiletbsi csaliidi 6s ut6neve:, Ad6azonosit6 jele: Szkkhelye, lak6helye: nunu Telefonszba: Ati5.5aZaizy 4. Minoskge: Neve : hsz. &. /fi. Addsa: kozteriilet em. ajt6. v6roskozs6g kijzteriilet jelleg /, cime: /cmonm ' helyseg / Cv h6 nap az,add& ~agy h6pvisel6je (meghhhaz~'a) ' 0 Tulajdonos Sziiletksi helye:, ideje: uuun kv nap. Anyja sziiletdsi csalhdi 6s ut6neve: Ad6azonosit6jele: ~~~~~~~~~ S&khdye, lazc6helye: ~000 Telefmszha: Adopalany 5. EAin8sCge: Neve:, em. bsz. % /'k., cime:. m w m V~'OS~QZS~~ kozteriilet kozkriiiet jelleg ajt6.,, helysbg Bv, h6 nap az ad6a vagy k6pvisdaj e (meghata~maibttja) SziiletGsi helye: Anyja sziilet6si csd6di 6s utbneve:, ideje: UOflO6v C]n h6 00 nap. Szkkhelyi5, dc6helye: 0 bsz. 6p. /", em. ajt6. Telefonsz5nm, cime: k~zteriilet,, ktiztertilet jehg OC helys6g Bv h6 nap ad6alany &fr&a V. FeleCGs&ent tudatk5an kijehtem, hogy a bevallksban k8& adatvk a vacdsbgnak rnegfelecnek aha,& helydg. k h6 nap az ad626 vagy ktpvisel6je (me&atalmaz%ttja) alwa

BEVALLÁS. a telekadóról

BEVALLÁS. a telekadóról BEVALLÁS a telekadóról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról 14. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó Mátraballa Község Önkormányzata Körjegyzőség Mátraballai Hivatala 3247. Mátraballa, Iskola u. 5. Tel: 36/475-001. Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

B E V A L L Á S. 5. Anyja születési családi és utóneve: 9. Illetősége: Belföldi Külföldi: ország

B E V A L L Á S. 5. Anyja születési családi és utóneve: 9. Illetősége: Belföldi Külföldi: ország B E V A L L Á S az é p í t m é n y a d ó r ó l, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS Ügyintézı: Ráczné Tel: 570-028/216 Érkezett: II. Bevallás benyújtásának oka: ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS FİLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról,

Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról, Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.

Részletesebben

KEREKl KOZSEG ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK

KEREKl KOZSEG ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK KEREKl KOZSEG ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 15/2011.(XII.15.) onkorm^nyzati rendelete A HELYI ADOKROL' Kereki Kozseg Kepviselo-testUlete a helyi adokrol szolo 1990. evi C. torveny 1. (1) bekezdeseben

Részletesebben

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!)

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A magánszemélyek 20 évi magánszemélyek kommunális adójának megállapításához, a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény és Nagyrécse

Részletesebben

IDEGENFORGALMI ADÓ BEVALLÁS adókötelezettség keletkezéséhez (ha az adó alapja az üdülőépület hasznos alapterülete)

IDEGENFORGALMI ADÓ BEVALLÁS adókötelezettség keletkezéséhez (ha az adó alapja az üdülőépület hasznos alapterülete) IDEGENFORGALMI ADÓ BEVALLÁS adókötelezettség keletkezéséhez (ha az adó alapja az üdülőépület hasznos alapterülete) Önkormányzati adóhatóság tölti ki! Beérkezés/postára adás dátuma: 200.. év. hó.. nap Átvevőaláírása:

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP 27 90244 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 12. melléklet a /2013. (. ) NGM rendelethez 1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan

Részletesebben

UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2007. (XII. 14.) Kt. rendelete. a helyi adókról 123

UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2007. (XII. 14.) Kt. rendelete. a helyi adókról 123 UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (XII. 14.) Kt. rendelete a helyi adókról 123 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2011. február 17.) Uzsa Települési

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót!

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót! Almásfüzitő Község Polgármesteri Hivatala 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251/3-as mellék BEVALLÁS Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni

Részletesebben

közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 9. Levelezési címe: város/község

közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 9. Levelezési címe: város/község 6/1 BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) Ahol

Részletesebben

BALATONHENYE ÖNKORMÁNYZAT

BALATONHENYE ÖNKORMÁNYZAT Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Telefon: 87/563-002 BALATONHENYE ÖNKORMÁNYZAT Azonosító : (Adóhatóság tölti ki!) BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

B E V A L L Á S é p í t m é n y a d ó r ó l /helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani/

B E V A L L Á S é p í t m é n y a d ó r ó l /helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani/ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport Szobaszáma: B épület/ 11. sz., 14. sz. Telefon:

Részletesebben

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. i C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

I. Bevallás fajtája: a) Megállapodás alapján benyújtott bevallás b) Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I. Bevallás fajtája: a) Megállapodás alapján benyújtott bevallás b) Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás Tárgy: Építményadó bevallás Községi Önkormányzat Jegyzőjétől 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: kaza.jegyzo@parisat.hu I. Bevallás fajtája: a) Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal B E V A L L Á S az idegenforgalmi adóról F Ő L A P /Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához/ I. Bevallott időszak:. év. hónap II. Az adó beszedésére kötelezett

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete a helyi adókról 1 (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2006. I. 16.) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP 1 1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához.

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi

Részletesebben

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg rendeletét!

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg rendeletét! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat a telekadóról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.)

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról

BEVALLÁS az építményadóról 1 BEVALLÁS az építményadóról Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

1. Neve (cégneve): 2. Születési helye: 3. Anyja születési családi és utóneve: 5. Székhelye, lakóhelye: város/község

1. Neve (cégneve): 2. Születési helye: 3. Anyja születési családi és utóneve: 5. Székhelye, lakóhelye: város/község 7. melléklet a 35/2008. (XII.31.) PM rendelethez BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) I. Bevallott időszak: év hó

Részletesebben

BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) 1.

BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) 1. 7. melléklet a 35/2008. (XII.31.) PM rendelethez BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) I. Bevallott időszak: év hó

Részletesebben

77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet. az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról

77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet. az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról 1 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. -ában

Részletesebben