A felnôttképzés jegyében II. ORSZÁGOS EDZÔI KONGRESSZUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A felnôttképzés jegyében II. ORSZÁGOS EDZÔI KONGRESSZUS"

Átírás

1

2

3 2006/4 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban Az egész mögöttünk hagyott esztendôt ugyan ezen a helyen majd csak a következô, a 2007-es év elsô számában tesszük mérlegre, ezúttal csupán 2006 utolsó negyedévérôl szólunk. Elôször is a számunkra érthetôen leginkább kiemelkedô eseménnyel, a II. Országos Edzôi Kongresszust emeljük ki, amelyet - támogatóink segítségével - a Magyar Edzôk Társasága igyekezett lelkiismeretesen elôkészíteni, illetve lebonyolítani, s programját a felkért, elismert elôadók segítségével legfôképpen megtölteni szakmai társadalmunk számára idôszerû, egyben érdeklôdésre számot tartó mondanivalóval. Az esztendô utolsó negyedében megkülönböztetett várakozás elôzte meg és kísérte három fontos vonatkozásban is sportéletünk fejleményeit. Az egyik, hogy a korábbi viharok, viszontagságok hullámai elültek, viszonylagos nyugalom költözött vissza a Magyar Olimpiai Bizottság szervezetébe, s úgy tûnik, a jelenlegi állapotok fenntarthatók 2008-ig, a Pekingi Nyári Olimpiai Játékok befejezéséig. A módosulások, személyi és egyéb változások után teljes erôbedobással látott munkához a Sport Szakállamtitkárság, amely az NSH, a sporthivatal szerepét vette át. A Nemzeti Sportstratégia elôterjesztése ugyan nem került még a kormány elé, de ez végtére érthetô, hiszen ennek a sorsa is összefügg az egész ország közeli jövôjét meghatározó, az Európai Uniós konvergencia kötelezettségek teljesítése érdekében ránk váró megszorító intézkedések hatásaival, amelyek nyilvánvalóan érzôdnek majd a jelenlegi munkálatok eredményeként kialakuló, s majd csak közvetlenül az év vége elôtt elfogadásra kerülô 2007 évi költségvetésen. Élénk figyelemmel követjük labdarúgó sportunk vajúdását, s tôlünk telhetôen igyekszünk eszközeinkkel segíteni. A máltai fiaskó után Bozsik Péter szövetségi kapitány lemondását követôen ideiglenes állapotok alakultak ki a válogatott irányítását tekintve, a kanadaiak elleni barátságos találkozóra az utánpótlással utóbb Cipruson az Eb-selejtezô csoportban remeklô Várhidi Péter kapott megbízást, s ugyancsak nem dôlt el jóllehet korábban idén december eleje volt az UEFA határideje 2012-es EB pályázatunk ügye sem. Gallov Rezsô A rovat megjelenését a Nemzeti Felnôttképzési Intézet támogatta A felnôttképzés jegyében II. ORSZÁGOS EDZÔI KONGRESSZUS A Magyar Edzôk Társasága november 15-én rendezte meg négy esztendôvel az elsô után második Országos Edzôi Kongresszusát a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (TF) aulájában. A két esemény közötti idôszakban lezajlott kiemelkedô világversenyeken a magyar sport elôkelô hagyományaihoz illôen várakozáson felül, remekül helytállt, miközben azonban, sajnálatos módon, a sport tekintélyének, megbecsülésének, szakmai és egyéb értékeinek további csökkenése, érdekeinek háttérbe szorulása volt kétséget kizáróan tapasztalható. A második kongresszus célja, érthetôen, tehát az volt, hogy vizsgálja az értékek devalválásnak okait, valamint szakmai észrevételeivel, javaslataival egyben segítse a 2006-ban véglegesített Nemzeti Sportstratégiában megfogalmazott elképzelések és tervek valóra váltását. A kongresszust a felnôttképzés jegyében a Magyar Olimpiai Bizottság által támogatott évi szakmai továbbképzô sorozat befejezô rendezvényeként bonyolították le a szervezôk, amelynek fô támogatói az alábbiak voltak: Magyar Olimpiai Bizottság, Nemzeti Sportszövetség, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Sport Szakállamtitkárság, valamint a Nemzeti Felnôttképzési Intézet. Hasábjainkon az elôadások sorából néhány általános érdeklôdésre számot tartó szemelvénnyel szolgálunk.

4 4 MAGYAR EDZŐ 2006/4 Felnôttképzés a sportban A harmadik évezred elején, globalizálódó társadalmunkban egyre inkább felértékelôdik a tudás szerepe, de ezt a tudást nem könnyû sem átadni, sem megszerezni, sem pedig szinten tartani. A tudás, az élethosszig tartó tanulás fontosságát hangsúlyozza az Európai Unió is, amely a márciusában portugál kezdeményezésre kialakított lisszaboni stratégia alapján többek között az oktatás-képzés fejlesztésétôl várja, hogy 2010-re az európai közösség a világ legdinamikusabb gazdaságává váljon. A nagy kérdés az, hogy a munkahelyek, oktatási intézmények és a társadalmi-gazdasági folyamatok legfontosabb szereplôje, az egyén hogyan tud alkalmazkodni a folytonos változásokhoz, és hogyan tud megfelelni a növekvô elvárásoknak. Nem is lehet vitás, hogy mint az élet minden területén, a sportszférában is rendkívül fontos a tudás szerepe. A hosszú évtizedek alatt gyarapodó és a magyarság számára oly sok dicsôséget hozó sportsikerek alapja egyértelmûen a hátterében álló szakértelem volt. Az utánpótlásképzô központok, a sportiskolák, a legnagyobb edzôk mûhelyei mind-mind remekül felkészült szakemberekkel segítették ezt a folyamatot, a magyar sport fejlôdését. Manapság viszont mindez már nem elég. A sportszakmai tudás mellett a sportszféra szereplôinek és a sport irányítóinak naprakész ismeretekkel kell rendelkezniük a kapcsolódó területeket érintôen is (jog, gazdaság, közigazgatás, marketing, informatika, stb.), így válik nélkülözhetetlenné a sportban is a felnôttképzés, az élethosszig tartó tanulás folyamata. A Magyar Edzô, lépést tartva az új évezred kihívásaival, ennek terjesztésében úttörô feladatot vállalt magára. Bár a Magyar Edzô eddig is kiemelt témaként tekintett az oktatás és a képzés, továbbképzés ügyére, ezúttal egy új, Felnôttképzés a sportban címû rovatot kezdeményez. A Nemzeti Felnôttképzési Intézet támogatásával létrejött összeállítás egy újszerû kezdeményezés a sportban beindult továbbképzési, felnôttképzési folyamatok összefoglalására, valamint elsôsorban a felnôttképzéssel és az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos információk terjesztésére. Terveink szerint a jelenlegi és a következô lapszámban megjelenô rovat a késôbbiek során állandó helyet kap folyóiratunkban, és ezzel kapcsolatosan beszámolhatunk egy újításról is, hiszen a nyomtatásban olvasható anyagok teljes terjedelmükben elérhetôek lesznek a Magyar Edzôk Társasága honlapján, a weboldalon. Reméljük, hogy kezdeményezésünk hasznára válik a magyar sportéletnek és olvasóink számára érdekes információkkal, valamint napi munkájukhoz hasznos ismeretanyaggal tudunk szolgálni. II. Országos Edzôi Kongresszus Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Aula 1123 Budapest, Alkotás u november 15. Frenkl Róbert Üléselnökök: Köpf Károly, dr. Tamás István Dr. Ormai László: Értékeink védelmében Dr. Nyerges Mihály: A felsôoktatás reformja, a sportszakember-képzés változási irányai Györfi János: Sport Szakállamtitkárság az állami sportirányítás élén Szántó Éva: Korszerû sportfinanszírozás - nemzetközi kitekintés Molnár Zoltán: Peking felé félúton Korreferensek: Angyal Zoltán, Kemény Dénes, Kiss László, Kovács Tamás, Köpf Károly Kérdések - hozzászólások, üléselnöki értékelés Kávészünet Üléselnökök: dr. Frenkl Róbert, dr. Szabó Tamás Dr. Petrovics László: Sportoktató- és edzôképzésünk nemzetközi összevetésben Dr. Szabó Tamás: Az utánpótlás-nevelés állami menedzselése Gallov Rezsô: Sportszakma és a média Bicskei Bertalan: Az edzôképzés és továbbképzés megújítása labdarúgásban Dr. Pucsok József: A hazai és nemzetközi doppingesetek szakmai vonatkozásai Korreferensek: dr. Bakanek György, dr.tiszeker Ágnes Dr. Kolláth György: Bûn és bûnhôdés a sportban vétségek és szankciók Korreferensek: dr. Cserháti László, dr. Kiss Gergô László, Nagy Zsigmond Kérdések - hozzászólások, üléselnöki értékelés, MET elnöki zárszó Kiegészítô program ( ): Tápszer és táplálék-kiegészítô kiállítás, mûszerbemutató, folyóirat- és szakkönyvvásár

5 2006/4 MAGYAR EDZŐ 5 F E L N Ô T T K É P Z É S A S P O R T B A N Értékeink védelmében Annak megítélése, hogy mit tartunk értéknek, meglehetôsen szubjektív dolog, ezért a magyar társadalom értékítélete bizonyos dolgok vonatkozásában természetszerûen nagyon eltérô, akár a múltról, akár a jelenrôl beszélünk. Ebben a megítélés kavalkádban a sport azon kevesek közé tartozott, amelyet a nagy többség évtizedeken keresztül nagyjából azonosan ítélt meg, fontosnak tartott. A diák és tömegsportot egészségmegôrzô, életmódjavító célból, az élsportot pedig elsôsorban az ország presztízse, imázs növelése okául. Ez a megítélés az utóbbi években azonban sokat romlott, a sport presztízse halványult, sok olyan feladat, célkitûzés vonatkozásában, amelyeket évekkel ezelôtt például az I. Országos Edzôi Kongresszuson is már megfogalmaztunk, nemhogy elôrelépés nem történt, de sok esetben rosszabb lett a helyzet. Még akkor is igaz ez, ha a magyar sport néhány ágazata világraszóló eredményeivel még ma is sokszor elismerésre készteti a világ sportközvéleményét, fenntartja a magyar sport presztízsét, elfedi az egyre súlyosbodó bajokat, gondokat. A rendszerváltás utáni kormányoknak bár mindegyiknek voltak jó irányba tett lépései is nem sikerült megtalálni, kijelölni a sport helyét, szerepét, finanszírozásának módját a társadalomban. Születtek a helyzet rendezését célzó törvények, stratégiák, különbözô intézkedések, ezek azonban a felemásság, a végrehajtáshoz szükséges határozottság - vagy forráshiány miatt nem sokat javítottak a helyzeten. Bízunk benne, hogy a rendszerváltás óta készült talán legátfogóbb stratégiai munka, a Sport XXI Nemzeti Sportstratégia forráshiány vagy egyéb más okok miatt nem jut elôdei sorsára. Tudom, hogy az edzôkongresszusnak és fôleg nekem egy társadalmi munkásnak a kompetenciám korlátozott. Maga a tanácskozás nem vállalhatja fel a magyar sport minden problémáját, nem is vindikálhatjuk magunknak a bölcs kádi szerepét. Úgy gondolom azonban, hogy a sok információ, tapasztalat birtokában ami elsôsorban az edzôk sportban elfoglalt helyzetébôl következik néhány kérdést illetôen mégis el kell mondani, a döntéshozók tudomására kell hozni véleményünket. Ilyen kérdések: az állami felelôsség- és feladatvállalás, a sportirányítás rendszere, a sport szervezettsége, a sportfinanszírozás mikéntje, az edzôképzés, továbbképzés helyzete az utánpótlás nevelése, helyzete a sportegyesületek, szakosztályok léte, fontossága, a sportlétesítmények helyzete, hiánya, áldatlan állapota, amelyek mind döntôen befolyásolják, hogy a sport értékei fennmaradnak-e avagy sem a jövôben. Természetesen lehetne még sok más kérdést is felvetni, lehet, hogy más másokat tartana fontosnak, én úgy gondolom, ezek kulcskérdések. Ezért ezekrôl fogok, fogunk majd elôadótársaimmal együtt beszélni, különbözô aspektusokból megközelítve a kérdéseket. Azt gondolom, a sport helyét, szerepét, forrásait addig nem lehet megnyugtatóan megjelölni, kijelölni, amíg az állami szerepvállalás mértéke, módja, területe nem körvonalazódott, nem tisztázódott. Márpedig az több, egymásnak sokszor ellentmondó koncepció megszületése dacára, vagy éppen ezért máig sem világos, egyértelmû. Ma már talán nem nagy merészség azt állítani, hogy a sport teljes egészében üzleti alapon elképzelt mûködtetése hibás koncepció, márpedig a rendszerváltás utáni kormányok álláspontja e tekintetben sok hasonlóságot mutat. Ha voltak is közöttük különbségek, a tettek, a finanszírozás módjai, mértéke, annak eredményessége nem mutattak e tekintetben lényeges eltérést. Ezen mindenképpen változtatni kell! Az állam nem vonulhat ki a népesség egészét érintô, fizikai teljesítôképességének, megôrzését szolgáló sporttevékenységek támogatásából. Az EU országai e tekintetben jelentôs állami feladatokat vállalnak fel a sportirányítás, sporttámogatás terén, a gyermek- és ifjúsági sporttól az idôsebb korosztályok érdekében végzett sportig. Hasonlóképpen megoldásra vár az élsport helyzete is. Ha az élsport az országimázs fontos része, márpedig annak kell lennie, akkor nem lehet csak az üzleti világra hagyatkozni. Az elfogadható, hogy nem lehet minden sportágat finanszírozni, de azokat, amelyek sikeresek, amelyek népszerûek, amelyek országimázs javítóak, olyan helyzetbe kell hozni, hogy versenyképesek legyenek a nemzetközi porondon. Senki sem tagadhatja, hogy egy Olimpia, Világvagy Európa-bajnokság magyar eredményei észrevehetôen befolyásolják a magyarországi közhangulatot. Az állami szerepvállaláshoz szorosan kapcsolódik a sportirányítás rendszere, a sport szervezettsége. E tekintetben az évek során sok különbözô elképzelés, gyakorlat valósult meg, de elfogadhatóan jó megoldás nem született, nem sikerült kialakítani a sportirányítás minden területre kiterjedô, világos, átfedés nélküli rendszerét, a szervezetek közötti ésszerû, jól mûködô munkamegosztást. Ehelyett presztízsviták, tisztázatlanságok vannak. Sokszor nem is lehet érteni miért? A jó mûködéshez szükséges szervezetek közül több már régen létrejött és úgy ahogy mûködik is. Az olimpiai sportágak tekintetében a MOB, mint a legpatinásabb szervezetünk; a nem olimpiai sportágak és egyéb társadalmi szervezetek szövetsége az NSSZ; a sportegyesületeket tömörítô szervezet a SOSZ; az utánpótlás nevelés segítôje a NUPI. A magyar sport irányítottsága, szervezettsége mégsem tekinthetô megoldottnak. Különösen nem, ha a szervezettségét komplexen értelmezem úgy, hogy abban a legkisebb iskolai sportkörtôl a nagyegyesületekig az egész egyesületi rendszerünk, a sportági szakszövetségek, szakemberképzésünk és továbbképzésünk, az állami és civil sportirányító szervezetek, intézmények, a tudományos szervezetek, a sportfinanszírozásban szerepet játszó intézmények és szervezetek szervezettsége, egymáshoz való viszonya, kapcsolatrendszere is benne foglaltatik. Sokan nem értékeltük a jövôre vonatkozóan kedvezô jelzésnek az állami sportirányítás ilyen léptékû leépítését, mint ami a közelmúltban történt. Kevés olyan területet valószínû egyet sem lehetne találni Magyarországon, amelynek legfôbb irányító szervezete, annak neve, struktúrája, hatásköre a rendszerváltás óta annyit változott volna mint a sporté. Lassan komoly sporttörténeti, levéltári kutakodás kell ahhoz, hogy a fiatalabb generáció részére feltárjuk milyen volt a magyar sportirányítás néhány legutóbbi évtizede. De, ha új helyzet van, akkor

6 6 MAGYAR EDZŐ 2006/4 F E L N Ô T T K É P Z É S A S P O R T B A N ebben a helyzetben még inkább aktuálissá válik a sportirányítás és finanszírozás új rendszerének felvázolása és a szükséges új munkamegosztások kialakítása. Nyilvánvalóan fontos szerepet kell kapnia a MOB-nak és az NSSZ-nek. Át kell gondolni, hol vannak átfedések, párhuzamosságok, felesleges, csak pénzfogyasztó nagy apparátusok, presztízs szervezetek, költséges nagy irodakomplexumok, amelyekbôl sajnos, sok van és amelyeket meg kell szüntetni, hogy az élô sportra, annak feltételrendszerére több pénz jusson. Az állami szerepvállalás átgondolásával a finanszírozási rendszer is megújulásra szorul. A vállalt feladatoknak megfelelô célokat számon kérhetôen és követhetôen kell finanszírozni. Az állami csatornák létjogosultságát meg kell vizsgálni, mert így azok egymástól való függetlensége átláthatatlanná teszi a finanszírozás mértékét. Ennek érdekében a pályázati rendszert is újra kell gondolni. Úgy tûnik a tapasztalatok legalábbis ezt mutatják hogy a különbözô szervezetek kuratóriumai ismeret, vagy idô hiányában nem mindig tudnak megalapozott döntéseket hozni. Az elutasítások sokszor a pályázatok adminisztratív hiányosságai miatt (legyenek azok bármilyen jelentéktelenek is), a döntések pedig a mindenki kapjon valamit elv alapján születnek. Elôadásomat hallgatva a bevezetômben mondottak után is felvetôdhet a kérdés, hogy egy edzôi kongresszuson miért beszélek olyan kérdésekrôl, amelyek nem az edzôk vagy Társaságunk kompetenciájába tartoznak? A válaszom nagyon egyszerû és egyértelmû. Az edzôk nem holt térben hanem nagyon is valóságos környezetben dolgoznak, amelynek minôsége meghatározza vagy legalább is jelentôsen befolyásolja az edzôi munka minôségét, eredményességét. Ugyanakkor az edzô kivételes esetektôl eltekintve a mindennapokban kevésbé tudja alakítani, befolyásolni ezt a környezetet, amelynek állapota fontos számára. Legfeljebb úgy, hogy ô lesz a technikai igazgató, a menedzser, miközben neki a szakmát kellene csinálni, hiszen erre szerzôdött volna. Azt gondolom, hogy nem váltok ki nagy tiltakozást, ha azt mondom, hogy az a környezet, az a közeg, amelyben Magyarországon az edzô dolgozik, általában kevés kivételtôl eltekintve nem biztosítja a kiemelkedôen eredményes munka feltételeit. Ezért már-már a csoda kategóriájába sorolom a magyar sport húzóágazatába tartozó sportágak sportolóinak és edzôegyéniségeinek kiemelkedô eredményeit. Azt azonban látni kell, hogy ez egy viszonylag zárt kör néhány tucat sportolóval és edzôvel, néhány még mûködô mûhellyel, amelyek még termelnek. Ôk tartják vállaikon a magyar élsportot, amely egészének színvonala mindazonáltal folyamatosan romlik. Mitôl ne romlana, tehetô fel a kérdés? Csak meg kell nézni a sportegyesületek, szakosztályok, létesítmények számáról szóló statisztikákat és máris adódik a válasz. És akkor még nem is beszéltünk azok állapotáról, vegetálásukról. Sportoljatok az egészségetekért mondja a szlogen -, de elfelejti megmondani hol? A romlásban persze az edzôk felelôssége is benne van. Nemcsak a közeg a hibás, az edzôk képzettsége, ismeretanyaga sem követi a nemzetközi színvonal produkálásához szükséges tudásszintet. Kétségtelen, a kettô között szoros kapcsolat, ok-okozati összefüggés van. Az az edzô, amelyiknek nincs egyesülete, nincs anyagi biztonsága, nem feltétlenül továbbképzésekre fog járni, nem könyveket fog vásárolni. Az edzôképzés liberalizációja sem tett jót a színvonalnak, különösen vonatkozik ez a sportoktató képzésre. A túl szélesre nyitott kapuk, az önköltséges képzésbôl származó bevételek fontossága sokszor felülírja a minôségi követelményeket. A képzésre vonatkozó elôírások, rendelkezések a gyakorlatban nem mindig érvényesülnek, lepuhulnak. A továbbképzés továbbra sem megoldott, nincs gazdája, esetleges. Hogy egyáltalán létrejönnek továbbképzés címszó alatt különbözô témájú szakmai konferenciák, az a mindenkori állami sportirányítás és a MOB ilyen irányú célzott támogatásának köszönhetô. A MOB 2002-tôl felvállalta a konferencia költségeknek egy részét és megbízta a METet és a TFTI-t ezeknek a megszervezésével. (Évente általában 3-4 konferenciára került sor.) Esetenként egy-egy konferencia költségeihez hozzájárult az NSSZ és a NUPI is. Számos sikeres szakmai-tudományos konferencia létrejötte a MET és az MSTT összefogásának, közös szervezésének az eredménye. A konferenciák anyaga rendszeresen megjelent a Magyar Edzôben, de ezzel azt hiszem, kimerült az edzôk általános továbbképzése. Egy-egy sportági szakszövetség, megye szervezett esetenként de nem mindig követhetôen egy-egy kérdésben szakmai továbbképzést, tanácskozást. Azt gondolom ennél sokkal többre, fôleg tervezhetôbbre lenne szükség. Így a részsikerek ellenére is azt kell mondani, hogy ez így nem elégséges. Központilag irányított képzés nélkül a jövôben is csak részsikerekrôl beszélhetünk. Meg kell szüntetni pl. a sportedzôk, sportoktatók pedagógusokkal szembeni hátrányos megkülönböztetését. A pedagógusokhoz hasonló sulinet -féle internetes hozzájárulást, önköltséges angol tanfolyamokat vagy ehhez hasonló gesztusokat, azok kiharcolását joggal várhatná el az edzôi szakma a sportvezetéstôl. Már az elôzô kongresszuson - többek között - felvetettük, hogy a képzést, továbbképzést egységes alapelveken, pontrendszeren nyugvó, rugalmas, minden érdekelt szervezet, intézmény együttmûködésén alapuló rendszerben kell kialakítani és kötelezô jelleggel megindítani. Sajnos, e tekintetben nem történt elôrelépés, és állami szerepvállalás nélkül nem is fog. Az önképzést nehezíti, hátráltatja, hogy egyrészt a képzettség szintje és az anyagi dotáció között legtöbbször nincs közvetlen kapcsolat, másrészt egyre szûkül a felvevô piac, mert mint az elôzôekben már utaltam rá, az egyesületek, szakosztályok száma folyamatosan csökken, a meglévôk forráshiánnyal küszködnek. Ezért sokszor nem is igénylik a kvalifikált szakembereket, mert nem tudják megfizetni ôket, nem tudják biztosítani azokat a feltételeket, amelyek a minôségi munkához kellenek. Lehet, hogy mondandóm kicsit pesszimista benyomást kelt. Nem ez volt a célom, csupán szerettem volna remélem ez azért sikerült egy reális helyzetképet felvázolni, hogy tudjuk, min kellene változtatni, mire kellene törekednünk. A kissé borús helyzetképtôl függetlenül optimista vagyok, mert a magyar sport nagy túlélô, eddig nem érhették olyan csapások, amelyeket nem tudott volna kiheverni. De azért vigyázzunk, ne kisérletezzünk tovább, A sport fontos része a társadalomnak, értékeit ideje megbecsülni, jobban, mint eddig. Emeljük fel szavunkat ennek érdekében és reméljük, hogy az itt, a mai napon elhangzottak is eljutnak az arra illetékesekhez és nem találnak majd süket fülekre. Persze ne csak másokra várjunk, másoktól reméljük, magunk is tegyünk érte ott, ahol tudunk, ahol lehet. Ilyen az önképzés területe, ezt mások nem végezhetik el helyettünk, a MET, amely várja az aktív tagokat, a régieket és újakat, hogy elômozdítója lehessen a kedvezô változásoknak. Rajta barátaim, tegyünk annak érdekében, hogy értünk is tegyenek! Ormai László

7 2006/4 MAGYAR EDZŐ 7 F E L N Ô T T K É P Z É S A S P O R T B A N NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 2008 Felkészülési helyzetkép Molnár Zoltán Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (PEKING FELÉ FÉLÚTON) A MOB Közgyûlése június 18.- án fogadta el a Pekingi Nyári Olimpiai Játékok célkitûzéseit, a szövetségek felkészülési programjait és az alábbi irányelveket: 1. Az olimpiai felkészülés szakmai irányítója és koordinátora a MOB. Tevékenységét összehangolja az állami sportirányítással, amely a MOB javaslatai szerint támogatja a felkészülést. 2. Az olimpiai felkészülés folyamatában a MOB elsô számú partnerei a nyári olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és országos sportszövetségei. 3. Az eredményes felkészülés érdekében a MOB szorosan együttmûködik az olimpiai kerettag sportolók sportszervezeteivel. 4. Elsôsorban az érem- és pontszerzésre esélyes szövetségeknek, csapatoknak, sportolóknak a felkészülési körülményeit kell optimális mértékben biztosítani. 5. A TF-fel, az OSEI-vel, a MET-tel, az MSTT-vel, a NUPI-val és más, a sport területén tevékenykedô szellemi mûhelyekkel együttmûködve a MOB törekszik a korszerû tudományos alapokon nyugvó felkészítésre. 6. A MOB az állami sportirányítással együttmûködve minden rendelkezésére álló eszközzel és módon elô kívánja segíteni a doppingmentes, tiszta felkészülést. Célkitûzések 1. A sportirányításban és finanszírozásban bekövetkezett kedvezôtlen változások ellenére a nemzetek versengésében - az éremversenyben és a nem hivatalos pontversenyben - ôrizzük meg helyünket az elsô 15 ország között sportágban és ezek minél több versenyszámában szerezzük meg a részvételi jogosultságot, bizonyítva ezzel a magyar sportkultúra sokoldalúságát, olimpiai hagyományaink és törekvéseink sokrétûségét. 3. Az olimpiai részvétel jogát megszerzett versenyzôk a mérhetô sportágakban addigi legjobb eredményüket érjék el, a további sportágakban a legjobb teljesítményüket, formájukat nyújtsák. Sportági konzultációk Az elôzô olimpiai ciklusban bevezettük, hogy az olimpiára készülô sportágak vezetôivel félévente értékeljük a felkészülés helyzetét, tapasztalatait, megbeszéljük a felmerült problémákat, megjelöljük azokat a feladatokat, amelyeket a közeljövôben végre kell hajtani a sikeres kvalifikáció és eredményes olimpiai szereplés érdekében. Az új olimpiai ciklusban az elmúlt év ôszén kezdtük el a megbeszélés sorozatot, és december végéig mind a 33 olimpiára készülô sportággal, szakággal találkoztunk. Ebben az évben március 21. és június 27. között folytatódtak a konzultációk. A ciklus harmadik megbeszélés sorozata október 3.-án kezdôdött és december 19.-én fejezôdik be. A szakmai konzultációkon a szövetségek részérôl a fôtitkár és a felkészülést irányító szakemberek vettek részt, de a megbeszélések jelentôségét és súlyát bizonyítja, hogy a sportágak többségében az elnök is eljött. Mint korábban is, meghívtuk az NSH-t, az OSEI-t, az NSK-t, a TF-et és a NUPI-t. Az NSH, az OSEI és az NSK szinte kivétel nélkül minden megbeszélésen részt vett. Az NSH-ból Füleky András elnökhelyettesen kívül rendszeres résztvevô volt Lukács Zsuzsanna fôosztályvezetô és az adott sportág szakreferense is. Az OSEI-t Dr. Tállay András képviselte, aki az Intézet részérôl az olimpiai felkészülés sportegészségügyi programjának koordinátora. Az NSK-ból pedig rendszeresen részt vett Géczi Gábor fôigazgató. Az új olimpiai ciklusban a korábbi tapasztalatok alapján kidolgoztuk a megbeszélések tematikáját és az elôre megadott szempontok alapján kértük a sportágak tájékoztatóját. Így sikerült elérni, hogy fôként a felkészülés szakmai kérdéseirôl essen szó. Az elsô megbeszélés sorozaton arról az alaphelyzetrôl tájékozódtunk, amellyel a sportágak elkezdték az olimpiai felkészülést és értékeltük a program elfogadásától eltelt idôszak eseményeit. A második konzultációs körben a sportágaknak az alábbi kérdésekrôl kellett tájékoztatást adni: Az olimpiai keretben és a felkészülést irányító szakembergárdában történt változások. A évi szakmai program (edzôtáborok, felkészülési és célversenyek). A sportegészségügyi és sporttudományos ellátás tapasztalatai, a évre tervezett programok (klinikai és terheléses vizsgálatok, edzôtovábbképzés, stb.) A doppingellenes tevékenység. A közvetlen olimpiai utánpótlás helyzete. A sportdiplomácia helyzete, feladatai Létesítmény helyzet. A szövetség vezetô testületeinek az olimpiai felkészüléssel kapcsolatos döntései, határozatai. Az olimpiai felkészülés gazdasági helyzete. A harmadik megbeszélés sorozat középpontjában a sportág kvalifikációs stratégiája és az A kategóriás olimpiai kerettagok felkészülésének egyéni értékelése áll. A szövetségektôl a fenti szempontok alapján elôzetesen rövid írásos anyagot is kértünk, amelyet tájékoztatásul szétküldtünk a résztvevôknek. Így jobban felkészülhettek a megbeszélésekre, elôre megfogalmazhatták kérdéseiket, véleményüket.

8 8 MAGYAR EDZŐ 2006/4 F E L N Ô T T K É P Z É S A S P O R T B A N A konzultációk tapasztalatai A konzultációk az egyes témakörökben az alábbi tapasztalatokat hozták: 1. Megtörtént az olimpiai kerettagok kategóriába sorolása. Az olimpiai keret összlétszáma az elmúlt évhez képest lényegesen nem változott. A sportági felkészülési programok és felkészülési irányelvek elfogadásakor 967 fô volt, ez mostanra 981 fôre változott. Ezen belül a kvalifikációra leginkább esélyes, meghatározott nemzetközi követelményszintet teljesítô A kategóriás kerettagok száma 462 fô. A kategorizálást fôként az tette indokolttá, hogy a legjobbak, az olimpiai kiküldetés várományosai részére nyújthassuk elsôsorban a legjobb feltételeket, kedvezményeket. Biztosítottuk a szövetségeket arról, hogy a kategóriák átjárhatóak, tehát az A kategória eredményességi feltételeinek teljesítése a szövetség javaslata alapján automatikus átsorolást eredményez. De szövetségi javaslat alapján az átsorolás fordított irányban is lehetséges. A sportági versenyszezonok végén az A kategóriás keret és az összlétszám további szûkítését kell végrehajtani. Örvendetes, hogy a sportágak jelentôs többségénél a felkészítésben résztvevô szakemberek köre nem, vagy csak minimálisan változott. A változásokat új szövetségi tisztségviselôk megválasztása (pl: súlyemelés), szakmai koncepcióváltás (pl: vívás), vagy az elvárt eredmények elmaradása (pl: nôi vízilabda) indokolja. 2. Általános tapasztalat, hogy a sportágak évi edzôtábori és versenyprogramjukat csak részben a szakmai igények alapján, de döntô mértékben a rendelkezésükre álló pénzügyi lehetôségek alapján határozták meg. Így elôfordul, hogy szakmai szempontból indokolt versenyre nem tudnak elutazni, vagy fôként a csapatsportokra jellemzô ez - az év fô megmérettetése elôtt nem tudnak kellô számú és színvonalú begyakorló mérkôzést játszani. Ma már a legtöbb sportágban egész éves versenyprogram, világkupák, GP-k sorozata van. Ez jelentôs, sokszor megoldhatatlan anyagi és szakmai terhet ró a szövetségekre. Mivel a magyar élvonal a sportágak többségében nagyon szûk, a szereplôk versenyrôl versenyre ugyanazok, a túlhajtott versenyeztetés azt eredményezheti, hogy esetleg éppen az év fô versenye szorul háttérbe a nagy versenydömpingben, világranglista-ponthajhászásban, ekkorra fogy el az energia, vagy éppen krónikus sérülés akadályozza meg a tervezett eredmény elérését. Ezen a téren óvatosságra és mértéktartásra intettük a szakvezetôket. A központi edzôtábori keretet szinte minden sportág kevesellte. Néhány sportág már nem elôször követi azt a gyakorlatot, hogy a központi kontingensének kimerítése után hitelben veszi igénybe az edzôtábori szolgáltatásokat, jelentôs adósságokat halmoz fel és aztán várja, hogy valaki (MOB, NSH) rendezze a tartozását.. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez tarthatatlan gyakorlat. Igyekezzenek az év elején tudomásukra hozott lehetôségekkel gazdálkodni, vagy rendkívüli, váratlan események esetén forduljanak segítségért a MOB-hoz. Több szövetség is kérte az edzôtábori keret rugalmasabb kezelését, esetleg egy részének felhasználását a központi edzôtáborokon kívül. Ugyancsak több igény merült fel külföldi, melegégövi, magaslati edzôtáborokra. 3. Az OSEI jó gazdája az olimpiai felkészülés sportegészségügyi gondozásának. Az olimpiai keretek kivétel nélkül igénybe veszik a szolgáltatásaikat. Felmerült néhány olyan kérdés, amelyben a szövetségek tájékozatlanok voltak. Többek között, hogy melyek a térítésmentesen igénybe vehetô szolgáltatások, és kik vehetik igénybe? Milyen táplálék-kiegészítôket, vitaminokat lehet kérni az OSEI-tôl térítésmentesen, és mi az, amiért fizetni kell? Mire fordíthatják a szövetségek az olimpiai felkészülés sportegészségügyi támogatására elkülönített keretet? Az ôszi megbeszélések bizonyítják, hogy jó döntés volt ezt a keretet létrehozni és felhasználásában a szövetségeknek bizonyos fokig szabad kezet adni. A sport-szakorvosi végzettség hiányában néhány olyan keretorvosnál is problémát jelent a keretorvosi szerzôdés megkötése, akik már hosszabb ideje eredményesen dolgoznak a válogatott kerettel. Ezekre egyedi megoldásokat kell keresni. Az alacsony gyúrói fizetések miatt a gyúrók kénytelenek más munkát is elvállalni és hosszabb külföldi útra, edzôtáborba sem szívesen mennek. Az OSEI megpróbál ezeken a gondokon a gyúrók munkaidejének rugalmas kezelésével, átcsoportosításokkal segíteni. Nem csak az OSEI problémája volt, de ôket is sújtotta, hogy az NSH támogatások közel fél éves késéssel érkeznek meg. Emiatt a keretorvosok és a gyúrók fél évig szerzôdés és fizetés nélkül dolgoztak. A laboratóriumi terheléses vizsgálatokon túl megnövekedtek az igények a pályavizsgálatokra, ezek viszont jóval költségesebbek. A három, OSEI által foglalkoztatott sportpszichológus nagyon leterhelt, nem tudnak minden sportági igényt kielégíteni. A szövetségek gyakran saját keretükbôl foglalkoztatják ôket. Az OSEI vállalta, hogy segít a pszichológusi munkadíjak nagyságrendjének tisztázásában, ha lehet egységesítésében. 4. A szövetségek most már csak egy-két kivételtôl eltekintve eleget tettek rendeletben elôírt kötelezettségüknek és elkészítették doppingellenes szabályzatukat. Félreértés volt, hogy néhány szövetség azt gondolta, elég, ha alapszabályában rögzíti a WADA és a Nemzetközi Szövetség doppingellenes szabályzatának elfogadását. A NSSz és az NSH aktív segítséget nyújtott a doppingellenes szabályzatok elkészítéséhez, ha kellett kijavításához. A dopping érzékeny sportágakat mint a WADA, mint a magyar doppingellenôrzô csoport rendszeresen vizsgálja. Az olimpiai sportágak körében az elmúlt idôszakban négy felderített dopping eset volt, mind a négy atlétikában. Egy esetben a sportoló ellen a szövetség meghozta a megfelelô szankciót, a másik háromban ez folyamatban van. A sportági konzultáción a sportág vezetôi arról tájékoztatták a MOB-ot, hogy a doppingolás elôsegítéséért esetleg felelôsök körét nem állt módjukban felderíteni, mert az eltiltott sportolónak sem edzôje, sem orvosa nincs. Az eset tanulságaiból kiindulva kértük a szövetségeket, hogy az olimpiai kerettagok kategóriába sorolásakor adják meg a versenyzô felkészítéséért felelôs edzô/k/ és a közremûködô orvos nevét is. A holléti nyilvántartási kötelezettség (whereabouts) vezetése sok problémát okoz a szövetségeknek, de az egyébként is jól mûködô, szervezett szövetségek találnak megfelelô megoldást. Tájékoztattuk a szövetségeket a tervezett elektronikus nyilvántartási rendszerrôl, melyet jövô nyártól vezetünk be augusztus 8-tól egy évvel az olimpia elôtt a nyilvántartás vezetése és az adatszolgáltatás a MOB kötelezettsége lesz. Ugyancsak sok volt a bizonytalanság a TUE igazolásokkal kapcsolatban is. Az évközben az NDKT új vezetôjének, Füleky Andrásnak az irányításával megalakult a TUE Bizottság, melynek vezetôje dr. Kokas Péter. A szövetségek rendszeresen szerveznek doppingellenes megelôzô tájékoztatókat az olimpiai kerettagok részére. Rendszeresen felkérik Dr. Bakanek Györgyöt és Dr. Tiszeker Ágnest alkalmanként a MOB munkatársait is doppingellenes tájékoztatók megtartására. 5. A közvetlen olimpiai utánpótlás

Tartalomjegyzék. A Magyar Edzôk Társaságának állásfoglalása...4 SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR

Tartalomjegyzék. A Magyar Edzôk Társaságának állásfoglalása...4 SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR Tartalomjegyzék Rigler Endre A Magyar Edzôk Társaságának állásfoglalása.........................4 I. Országos Edzôi Kongresszus programja............................5 Ormai László Az edzôk helyzete, a

Részletesebben

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap M Edzo 2012-1/1-60 2012/03/10 09:02 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2012 Olimpia MOB átalakuló közgyûlés Mi, hol, mikor? Edzôképzés A Pécsi Kongresszuson Magyar Edző A Magyar Edzôk Társaságának

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról /2007. ( ) OGY határozata a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához,

Részletesebben

2011/4 MAGYAR EDZŐ 3. Telitalálatnak bizonyult az V. Országos

2011/4 MAGYAR EDZŐ 3. Telitalálatnak bizonyult az V. Országos 2011/4 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Az év utolsó negyede igazán bôvelkedett eseményekben, még akkor is, ha ezek jelentôs hányada nem a nemzetközi, illetve hazai sportpályákon, hanem üléstermekben, hivatalokban,

Részletesebben

Az állami sportfinanszírozás új útjai

Az állami sportfinanszírozás új útjai Az állami sportfinanszírozás új útjai Doktori értekezés Váczi János Nevelés- és Sporttudomány Doktori Iskola Témavezető: Dr. habil. Nyerges Mihály egyetemi docens, CSc. Hivatalos bírálók: Dr. Doncsesz

Részletesebben

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33 Tartalom Néhány sorban............................................. 3 Megújult elnökséggel - tovább...!................................ 3 Lochmayer György: A nemzetközi erôviszonyok alakulása 2006-ban...................

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire

Részletesebben

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Egészséges és sportos értelmiséggel rendelkező társadalom egészséges és sikeres polgárok Előszó 2 Vezetői összefoglaló 3 Az egyetemi

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K I. évfolyam 2. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2004/2. SZÁM B U D A P E S T - 2004 - A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN HATÁRŐR

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Rézné Zádory Zita 2007.

SZAKDOLGOZAT. Rézné Zádory Zita 2007. SZAKDOLGOZAT Rézné Zádory Zita 2007. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Public relations Szakirányú továbbképzés Levelező tagozat Az egészséges életmódra való nevelés kommunikációjának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014-2016

ELŐTERJESZTÉS. A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014-2016 ELŐTERJESZTÉS A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére A Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai sportágak versenysportjáért felelős szakmai tagozatának felkészülési programja és irányelvei a 2016. évi

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei. 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 22. évfolyam - 2. szám 2014. április hó A TARTALOMBÓL Kitüntetések 2014. Március 15-e alkalmából Beszámoló az ICOMOS XXIV. éves rendes közgyűléséről

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Jó kormányzás a sportban

Jó kormányzás a sportban Jó kormányzás a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Részletesebben

Jön a. DAC-korszak? DEAD AID. KAUKÁZUS melléklettel TÁMOGASSUK A SZEGÉNYEBB ORSZÁGOKAT! GO AFRICA - LENGYEL ROHAM A FEKETE KONTINENSEN

Jön a. DAC-korszak? DEAD AID. KAUKÁZUS melléklettel TÁMOGASSUK A SZEGÉNYEBB ORSZÁGOKAT! GO AFRICA - LENGYEL ROHAM A FEKETE KONTINENSEN 6. évfolyam 17-18. szám 2013. november Európai Unió és Nemzetközi Fejlesztés 2013 november DAC-korszak? Jön a MAGYARORSZÁG ÚJ NEFE STRATÉGIÁJA DEAD AID EGY MINDENT FELFORGATÓ KÖNYV TÁMOGASSUK A SZEGÉNYEBB

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december A fiatalok álmodják mindig az igazit, de az ágyukat az öregek vetik meg. Garas Dezső ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. november december A Foglalkoztatás-Esélyegyenlőség-Versenyképesség

Részletesebben

Kistérségi sport- és szabadidős stratégia

Kistérségi sport- és szabadidős stratégia Kistérségi sport- és szabadidős stratégia ÖTM Sport Szakállamtitkárság 2008 kistersegi_strategia P_4625C.ind1 1 2007.12.26. 17:21:17 Készítette: ÖTM IDEA kistérségi munkacsoporttal együttműködve a Stratégiakutató

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

OLIMPIA BUDAPESTEN - EGY ÁLOM A SZÁMOK TÜKRÉBEN -

OLIMPIA BUDAPESTEN - EGY ÁLOM A SZÁMOK TÜKRÉBEN - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Tőzsde - pénzintézetek szakirány OLIMPIA BUDAPESTEN - EGY ÁLOM A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

Értékteremtés felelősséggel

Értékteremtés felelősséggel B. Braun Magyarország Értékteremtés felelősséggel CSR-beszámoló 2012 Bevezető Bevezető Cégcsoportunk 174 éves múltja úgy hisszük, önmagáért beszél. E közel két évszázad alatt a B. Braun egy német kisvárosi

Részletesebben

Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény

Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény Dr. Pornói Imre Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény AZ 1901: VIII. TÖRVÉNY-CZIKK AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEKRŐL 1. A talált, valamint a hatóságilag elhgyottnak nyilvánított hét éven alóli gyermekek

Részletesebben

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom

Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom Mûvelõdés Népfõiskola Társadalom A MAgyar Népfõiskolai Társaság kiadványa 2012/3 Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) Segítõ tanácsadással a családok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Kulturális bizottságának 2015. április 21-én, kedden, 9 óra 35 perckor az Országgyűlés Irodaháza V.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben