Modernség, progresszió, Ady Endre és az Ady-Rákosi vita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Modernség, progresszió, Ady Endre és az Ady-Rákosi vita"

Átírás

1 SPECTRUM HUNGAROLOGICUM N. Pál József Modernség, progresszió, Ady Endre és az Ady-Rákosi vita Egy konfliktusos eszmetörténeti pozíció természete és következményei Spectrum Hungarologicum Vol JYVÄSKYLÄ PÉCS

2 N. Pál József Modernség, progresszió, Ady Endre és az Ady-Rákosi vita Egy konfliktusos eszmetörténeti pozíció természete és következményei Spectrum Hungarologicum Vol

3 SPECTRUM HUNGAROLOGICUM VOL. 1. Editors-in-chief: Tuomo Lahdelma Beáta Thomka Editorial board: Pál Deréky (Wien) Jolanta Jastrzębska (Groningen) Pál Pritz (Budapest) Ignác Romsics (Budapest) Tõnu Seilenthal (Tartu) György Tverdota (Budapest) Publisher: University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Hungarian Studies (www.jyu.fi/hungarologia) Technical editing by Gergely Dusnoki

4 Tartalom Tartalom... 3 Foreword from the editors-in-chief... 5 I. Bevezetés... 7 II: Módszertani előhang III. Az Ady-recepció irányai, eszmei ideológiai változatai Magányos szakmai kísérletek 1945-ig Konzervatív értelmezések Harmadikutas törekvések, a népi mozgalom Ady-képe A baloldali progresszió Ady-képe a két világháború között Ideológiai homogenitás és szakmai értelmezések 1945 után IV. Ady, az irodalmi modernség s a progresszió viszonya Az azonosulás és a feszültség paradoxona A világkép kiforrása s körülményei A beérkezés a modernség és a progresszió zászlaja A pozíció s a feszültség körülményei s következményei V. Az ellenfél a militáns konzervativizmus képviselője: Rákosi Jenő VI. Út a vitáig Ady és Rákosi Jenő viszonyának alakulása

5 4 VII. Az Ady Rákosi-vita Előzmények s körülmények a háború idején a vita kirobbanása A vita kibontakozása érvek és tendenciák Az Ady Rákosi-vita Ady felől VIII. Összegzés Summary Irodalomjegyzék

6 Foreword from the editors-in-chief Spectrum Hungarologicum is a joint electronic publication series of the University of Jyväskylä and the University of Pécs. In special cases publications may be accompanied by publications in print, the contents of which may differ from the electronic version. Spectrum Hungarologicum is a Hungarian Studies related international refereed series for the publication of monographies and thematic collections of articles. Hungarian Studies is seen in a broad sense as the study of Hungarian culture and society. The publication series has two editors-in-chief: Tuomo Lahdelma on behalf of the University of Jyväskylä and Beáta Thomka representing the University of Pécs. The international editorial board consists of the following members: Pál Deréky (Vienna), Jolanta Jastrzębska (Groningen), Pál Pritz (Budapest), Ignác Romsics (Budapest), Tõnu Seilenthal (Tartu), György Tverdota (Budapest). The advisory board responsible for the operational guidelines and the profile of the publication series consists of collegues with whom the editors-in-chief are in constant contact and who take part in the practical work. The members of the advisory board are the following: Gergely Dusnoki (Jyväskylä), Anssi Halmesvirta (Jyväskylä), Jolán Mann (Budapest), Sándor Maticsák (Debrecen), Ágnes Pasztercsák (Debrecen), Zsófia Szilágyi (Veszprém). In addition, Dusnoki holds the position of editorial secretary. Should you have any questions or comments, please contact him via

7 6 We intend to publish 2-4 issues per year. In this first issue József N. Pál looks into the reception of the poet Endre Ady, with a focus on the ideological premises of his reception. Further, N. Pál explores Ady s relation to modernity in its different phases and scrutinizes in depth the dispute that took place between Jenő Rákosi and Ady, including the cimcumstances that led to the dispute, its development and the standpoints held by the participants. The referees of the present publication are the academicians Dr. András Görömbei and Dr. Ignác Romsics. Beáta Thomka Tuomo Lahdelma

8 I. Bevezetés Ady művét életében s halála után is viták sorozata kísérte. A folytonos polémia lehetőségét az életmű megszületésének, alakulásának, valamint a recepció 1919 utáni históriájának művészet- és történelemértelmezési feszültségektől terhelt körülményei és az életműnek a magyar irodalom történetében példátlan összetettsége együtt adták. Ady fellépése a magyarországi polgárosodás, illetve a klasszikus modernség sűrűsödésének pontján nemcsak irodalmi, de lét- s egyúttal történelemszemléleti fordulatot, valóságos forradalmat is hozott. A korszak progresszív nemcsak irodalmi, művészeti jelenségeit asszimiláló, s önnön arcára hasonító műve a kor felfogása szerint ezer éves magyar irodalom- és történelemszemlélet megtörését, felülírását jelentett úgy, hogy e világkép fókuszában korántsem a magyar és egyetemes hagyomány eltörlése, hanem annak radikális újraalkotási, újrafogalmazási igénye állt. Költészetének s vele azonos gondolati gyökerű publicisztikájának motívumrendszere az egyetemes s a magyar tradíció teljességét mozgósította szinte 1, világképének mindenségigényét az ellentétes értéktartalmak feszültségeinek erőtere adta. Egész-élménye, vagy minden-élménye érzéki s szemléleti gyökerű volt egyszerre, ennek alkotásbéli és számára elszakíthatatlanul 1 Ady organikus egységbe rendeződő képzeletvilágának legfontosabb elemeit illetve azoknak egy részét Barta János egy 1948-ban született tanulmányában feltárta már. Ennek legfontosabb összetevői a magyar történelem (király, bíbor, hódolás, Dózsa, kurucok), a Biblia (Messiás, Úr, Isten, mártírium, feltámadás, próféták, apokalipszis), a magyar őstörténet képzetkörével is összejátszó keletiség (Babilon, Gangesz), az antik mitológia (Apolló, Prometheus, Faun, szatír), az ősi életformára is utaló jegyek (kipányvázás, erdő, bozót, bujdosás, lovas), az égitestek (Nap, Hold, csillagok) s a színek (fekete, fehér, pirosvörös) voltak. E különféle képzeteket ismétléssel, motívummá emeléssel mitizálta Ady, s belőlük valóságos érzéki és szemléleti egészet teremtett. Barta János: Khiméra asszony serege. Adalékok Ady képzet- és szókincséhez. In.: Uő.: Klasszikusok nyomában. Esztétikai és irodalmi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, Vö.: Görömbei András: Mégis győztes, mégis új és magyar. Vázlat Ady Endre költészetéről. In.: Uő.: A szavak értelme. Püski,

9 8 életbéli! érvényesítését folytonos küzdelemként, az alkotásért való küzdelemként is (!) értelmezte, nyelvét, életművének (s benne köteteinek) szerkezetét ez a küzdelem, s ennek a küzdelemnek a permanens tudata határozta meg. Nem lehetett csak költő, miközben létezését látszólag paradox módon költői létezésként fogta föl. Tán legismertebb öntanúsító versének a Hunn, új legendának sokat idézett sorát ( Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga ) ezért szó szerint is értelmezhetjük. A költészet ebben a szemléleti pozícióban az életnek alárendelt, de tőle elválaszthatatlanul létező mert vele mégis egy élettény maga is, így minden, ami az élet teljességéhez tartozik (élet, halál, szerelem, Isten, nemzeti identitás, politika stb.), a költészet részévé is lesz, sőt azzá kell, hogy legyen visszavonhatatlanul. Korának válságát, a tradicionális európai világkép és értékrend s benne a magyar önszemlélet! összeomlását nemcsak a személyiség, de a közösség, a nemzet azonosságválságaként is átélte ő, modernségélménye Baudelaire-nek, Rimbaud-nak, Apollinaire-nek, Rilkének, Eliotnak, vagy Franz Kafkának a társadalmat, mint elidegenítő közeget megélő élményével ellentétben ezért a közösség- s magyarságélményére is kivetült, egy lett vele. Ady nemcsak a magyar, de az egyetemes (kultúr)história azon alakjai közé tartozott, akikben a létezés a Minden evilági és metafizikai birtoklási lehetőségének a (művészi) modernitással végleg beköszönni látszott széjjelesése ( minden Egész eltörött ), és e birtoklási, átélési lehetőségnek, mint épen maradt vágynak, akaratnak a feladhatatlan emlékezete, a maga általános emberi és nemzeti feszültségében együtt s egyszerre létezett még. Ezért a válság tudatosítását, s a válságba került értékek átmentésének, újrafogalmazásának a kísérletét a magyar társadalmi szerkezet átformálásának igényével, s az emberi-nemzeti azonosságtudat gyökeres, de éppen a tradíciókkal új viszonyba lépő újjáteremtésével együtt célozta meg. 2 Ady így nemcsak költői, de léttörténelem- és nemzetszemléleti forradalmár is volt egyben, aki egyszerre hozott új költői nyelvet, új versdallamot, új 2 Vö.: Kis Pintér Imre: Ady Endre. Pályakép-kísérlet. In.: Uő.: Esélyek. Magvető Kiadó, Budapest, ill

10 9 személyiség-felfogást, új nemzeti programot és új nemzeti önismeretet, de úgy, hogy különlegesen mély gyökérzettel kapcsolódott a magyar archaikumba és történelmi kultúrába. Organikus költői világképében mindez egyszerre, együtt és végletesen, hatalmas feszültségben, küzdelemben jelenik meg. 3 Egyes élménykörei (Élet, Halál, szerelem, magyarság, Isten) így valójában éppúgy széjjelválaszthatatlanok, mint az egyes élménykörökre vonatkozó igenlő vagy tagadó költői állítások is (lásd például istenhit és istentagadás, magyarságszeretet és magyarsággyűlölet, élethit és csüggedés pólusait, stb.). Ez a soha föl nem adott de ugyanakkor az ellentétek feloldhatatlanságát is megélő szintézisteremtő igény a maga illetékességi körét az emberi s a nemzeti létezés minden számára fontos területére, a lét végső metafizikai kérdéseitől az időszerű politikai gyakorlatig kiterjesztette, s egy addig nem ismert és egységes összefüggésrendszerben látta és láttatta a világot, illetve lehetővé és evidensé tette ennek élményszerű megragadását. Az életet, s a művet e magatartás következetessége, illetve e magatartás mint föladhatatlan igény és szándék s az akkori (magyarországi) valóság mint gátló adottság összeszikráztatása, s az abból fakadó folytonos küzdelem alakította, formálta ki. 4 Ez az összetettség, illetve ennek az összetettségnek a munkahipotézisként elkerülhetetlen állandó analizálási, széjjelbontási kísérlete adja, hogy e műben szinte bármely poétikai, irodalomszemléleti, vagy eszmei-ideológiai, sőt s ez esetben a szélsőbaloldalitól a liberálison át a szélsőjobboldalig terjedő politikai felfogás talál szempontot vagy idézetet a maga igazolására. 5 3 Görömbei András: A gondolkodó Ady. In.: Uő.: Létértelmezések. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, Vö.: Kis Pintér Imre: Ady Endre. Pályakép-kísérlet. In.: Uő.: Esélyek. Magvető Könyvkiadó, Budapest, Minderre a dolgozat későbbi pontján szóba kerülő Ady recepció története a bizonyíték. Adyt nemcsak a társadalmi értelemben progresszív, de költészettörténeti értelemben olykor konzervatív attitűddel is átszőtt népi vonal tekintette, s részben tekinti a maga hagyományának, de a modernség egymást követő hullámai, sőt a posztmodern irodalomszemlélet egy része is. A politikai palettán a két háború közötti ásatagabb konzervativizmust kivéve, pedig szinte minden

11 10 Ezért az igazi, ennek az egyedi világnak valamennyi nyelvi, esztétikai, líratörténeti, költői-szereptudati, eszmei, nemzettudati, politikai összetevőjét a maga történelmi alakulásával együtt is számba venni, s befogadói konszenzust teremteni (!) képes egyetlen! Ady-könyv vagy tanulmány sose készülhet el. A teljes világkép egyidejű érzékeltetése a tudomány határain túli mert az ember racionalitáson túli érzékelési módozatait is racionalizálni képes! feladat lenne szinte, így a befogadói konszenzus nemcsak lehetetlen, nem is kívánatos. Ady élete s műve s ennek immáron több mint nyolcvan esztendős recepciója is persze olyan, egyenként látszólag körülhatárolható, de egymással összeköttetésben lévő, számtalan felületből álló, hatalmas, gömbszerű mértani testhez fogható talán, ahol minden felület utal az egészre s arra a többi részelemre is, amit az ellenkező oldalt vagy a másik felületet nézve éppen nem láthatunk. Így aztán e világ fölfejtésére, leírására alkalmas szemléleti pozíció állandóan mozog, akárha az említett gömb egy bolygó lenne, amely törvénnyel elrendelt pályán ugyan, de mindig forog és kering a változó időben ezúttal az önmagunkról való, emberként s magyarként egyként felfogható gondolkodás történetében. Érvényes, s csak filológiai, stilisztikai, líratörténeti problematikával foglalkozó tanulmányt írhatunk e költészetről persze s ez esetben a vita garantáltan szakmai vita lesz csupán, ám minden olyan szempont, amely az életmű valójában leválaszthatatlan eszmei, értékválasztási, ideológiai, történelem- vagy nemzetszemléleti területére is átlép, menten eszmei, értékválasztási, ideológiai, irányzat megteremtette a maga Adyját. Radnóti Sándor ezt a költői világkép centrumát adó nemzettudatra véli a leginkább érvényesnek: olyan végtelenül gazdag [ti. Ady magyarságtudatára, a magyarsághoz való viszonyára utaló N. P. J.] anyag áll rendelkezésünkre Ady költészetében, hogy nem lehet olyan pozíciót elképzelni az azóta [1989-ben N. P. J.] eltelt hetven évben, amelyre ne lehetne Ady-kádenciát találni. Nincs olyan szélsősége a magyar politikatörténetnek, nincs olyan szélsősége a magyar nemzettudatnak, a szélsőséges fajvédelemtől kezdve minden magyarságtudat tökéletes megtagadásáig ahogy mondani szokták: a kozmopolitizmusig, amely nála már ne jelentkezne. Radnóti Sándor: Ady aktualitása. In.: Vig Monika (szerk.): Hogyan éljük túl a XX. századot? Narancs Alapítvány, Budapest,

12 11 történelem- és nemzetszemléleti vitapozíciót eredményez. Az az Ady, az az életmű, s az az Ady-tradíció, akiről s amiről így (is) beszélünk, sose lesz csak a szűkebb értelemben vett szaktudomány ügye. S kivált így van ez, ha a művet kísérő polémiák számbavételéről van szó. Azok az os beérkezést követő, egyébként a szakirodalom nagy részének állításával ellentétben korántsem oly viharos vitától a szenvedélyesen radikális os Ady Rákosi Jenő polémiáig sosem elsősorban a műről, mint esztétikai jelenségről, hanem értékválasztási preferenciákról, eszmei-ideológiai szándékokról, emberi, társadalmi és nemzeti jövőképek, törekvések összeütközéséről szóltak mindig, akkor is, ha a vita a mű nyelvi-stilisztikai-esztétikai dimenzióján belül látszott maradni. 6 Az Ady-vita, vagy az Ady-pör 7 nemcsak irodalomtörténet. Morális értékválasztások, eszmék s téveszmék, históriai utak és tévutak összeütközésének története is. 6 Ennek egyik első s talán a leginkább nívós példája Horváth János 1909 novemberében 1910-es évszámmal megjelent Ady s a legújabb magyar lyra című könyve lehet. Az akkor harmincegy esztendős, Adykortárs tudós a költő jelentőségét nem tagadta egy pillanatra sem, e költészet szimbolikus karakterét máig érvényesnek tekinthető módon írta le, ám kritikájának középpontjában a nemzeti klasszicizmus értékideálja Arany János, Gyulai Pál és Kemény Zsigmond életművében a csúcsra jutott, s általa akkor folytatandónak, átmentendőnek gondolt nemzeti és morális értékek, Adyval s elsősorban követőivel szemben való védelme állt. Horváth János könyvének értelmezéséhez lásd Kenyeres Zoltán: Vázlat Horváth Jánosról. A nemzeti klasszicista értékrend szintézise. In.: Uő.: Irodalom, történet, írás. Anonymus, Budapest, ill.: Görömbei András: Horváth János Ady-képe. In.: Szabó B. István (szerk.): Kenyeres Zoltán-Emlékkönyv. Értés megértés. Anonymus, Budapest, Az Ady körüli vitákat Ady-pörnek már a húszas évek elején is emlegették, Németh László 1927-ben született tanulmánya is ezt a címet kapta. Lásd: Németh László: Az Ady-pör. In.: Uő.: Két nemzedék. Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest,

13 II. Módszertani előhang Az 1915 októberében nem előzmények nélkül kirobbant, s 1916 márciusának végéig utórezgéseiben még tovább tartott Ady Rákosi Jenő-vita a huszadik század elejének egyik legradikálisabb, leghosszabb és legtöbb embert megmozgató polémiája volt. A modern irodalom, a vele összefonódott eszmei-társadalmi progresszió elsősorban a polgári radikalizmus illetve a háborút támogató militáns nacionalizmus minden addiginál nagyobb összecsapásaként lett ismert ez a vita, amelyben az akkori Magyarországnak, a közvélemény formálásában érdekelt szinte összes eszmei irányzata megszólalt. Értelmezése mégis a már a két világháború közötti korban terjedelmes Ady-irodalom baloldali indíttatású részének perifériáján jelent meg csupán, s ott is jobbára csak annak demonstrációjaként, hogy a modern költészetnek, élet és- társadalomszemléletnek s ennek szimbólumaként Adynak milyen ellenállással kellett megküzdenie a közéletben és az irodalomban. Egy önreprezentációs értelmezéshez s múltszemlélethez kötődött ez a gyakorlat, amely saját érdekeltségét meg sem próbálta elrejteni, még akkor sem, ha a vitát szóba sem hozta. Ugyanilyen önreprezentációs eljárással élt az ezzel szemben álló (konzervatív) szemlélet is, akár (részlegesen) kisajátítani, akár elutasítani akarta az életművet, hiszen saját arculatának meghatározása, önnön igénybejelentésének, érdekeltségének a legitimálása volt a tét. Ebben az akció-reakció logikájára járó, eszmeipolitikai előfeltevésektől, szándékoktól s indulatoktól terhelt hozzáállás-variációkban a kell-e nekünk Ady, s ha kell, akkor kié, s miért azé, akié problematika uralta a terepet, ennél fogva nem a történet rekonstrukció általi megértése, s még kevésbé a rekonstrukció lehetségessége vagy lehetetlensége volt a kérdés. Az önmagunkról való gondolkodás történetének akkor általánosan hangoztatott közösségi-nemzeti paradigmája az érdekeltségek által meghatározott, s egymással szemben álló csoport-ideológiák mentén hasadt széjjel, s a nem megismerni, hanem mozgósítani kívánt múlt e szembenállások determinálta szemléleti megosztottság áldozatául esett. Ugyanez folytatódott most már egyetlen

14 érdekeltség uralma alatt 1945 után is. A történelem illetve a történelem értelmezése az ideológia szolgálóleánya lett megint. Nem csoda hát, hogy a történetiség szükségességére, sőt primátusára apelláló felfogások időközben gyanúba estek. Így a történetiség paradigmájára a maga szabadságharcát valamikor a hatvanas évek második felében megkezdett magyar irodalomtudomány is gyanakodva nézett, s a külhoni minták honosítása során törvényszerűen azok lettek a számára kedvesebbek, amelyikről hihette, hogy nemcsak az irodalom önelvűségéhez vezethetnek vissza, de az eszmei-ideológiai manipulálhatósággal szembeni védettséget is megadhatják majd. Ez az ideológiától, s minden irodalmon kívüli mozzanattól való menekülhetnék önnön megkérdőjelezhetetlen identitását csak a nyelvben találhatta meg, így a szabadságharc a hatalom által kisajátított nyelv visszavételét célozta legelébb. Ekként, ahogy az irodalom tárgya az irodalom anyaga, a nyelv, a szöveg maga, 8 úgy a tudomány tárgya is saját módszertanának a problematikája lett egyre inkább. Az irodalomelmélet nagyon szükséges fellendülését, majd áttörését ez a tapasztalat s ez a szabadságharcos kényszer hozta el. S ez a kételyt, a korábban alapértékeknek hitt tartalmakra, fogalmakra való rákérdezést oly szeretettel preferáló folyamat vezetett a történetiség, a történelem rekonstruálásának lehetőségébe vetett bizalom megkopásához, megrendüléséhez is. Aki adott magára munkáját a módszer problematikájának boncolgatásával kezdte ezután, s volt, hogy nem is jutott ennél tovább. Nemcsak a történetiség, lassan a hozzá való ragaszkodás is kezdett tarthatatlan állásponttá válni. Az irodalom ez esetben a költészet 13 8 Lásd például a paradigmaváltónak is nevezett magyar próza reprezentánsának, Esterházy Péternek a nyelv visszaszerzéséért folytatott esztétikai küzdelmét. Ennek a mindent újra kezdő, nyelvi tisztázásnak az igényét is jelezte, hogy több könyvének a bevezetés a szépirodalomba alcímet adta, az ezeket összefoglaló magisztrális kötete is ezen a címen jelent meg 1986-ban. Híressé vált, akkortól sokat idézett, igaz, Márai Sándortól eredeztethető szállóigéje, miszerint az író ne népben, nemzetben (ami a képviseleti irodalomban nyakig benne álló, korábban a magyar nép reprezentánsának tekintett Veres Péter hitvallása volt), hanem alanyban, állítmányban gondolkozzék, e szabadulási kísérletnek, s e nyelvbe vetettségnek a lenyomata volt.

15 14 lényegét a nyelv működésének mechanizmusában tetten érhetőnek tudó strukturalizmustól, a mű s a művel és csak azzal, előfeltételezések nélkül! találkozó olvasó kapcsolatát mindig újraértelmező recepcióesztétikán át, a szövegköziség (intertextualitás) fogalmával operáló, mindent a korábbi értelmezések lebontásával kezdő dekonstrukcióig, egyetlen dologban majd mindenki egyetértett: az irodalmon kívüli elemek elvetésében, a műveket (is) létrehozott történeti kontextus értelmes rekonstruálhatóságának lehetetlenségében. A történeti aspektus visszavételére is születtek kísérletek persze, elég a nyolcvanas évek elejétől népszerűvé lett újhistorizmusra hivatkozni. Stephen Greenblatt és követői sem akartak lehetetlent, a művek keletkezési környezetének tökéletes helyreállíthatóságában, a maradéktalan rekonstrukció programjában ők sem hittek s nem hisznek ma sem. 9 Hiszen a holt emberek akikkel, híressé lett szólása szerint, Greenblatt beszélgetni szeretett volna egykor 10 szövegei csak a saját hangunkon szólalhatnak meg bennünk, érdekeltségünk, szituáltságunk pedig nekünk is van, törekedjünk bár a tökéletes objektivitásra, akkor is. 11 E teória szerint az irodalmi s a nem irodalmi szövegek valójában egymástól 9 Az újhistorizmus kialakulására, teóriájának összefoglalására: Kiss Attila Atilla: Hatalom, szubjektum, geneológia: az irodalom kulturális poétikája az újhistorizmusban. Helikon, 1998/2, [a továbbiakban: Kiss Attila Atilla] ill.: Szőnyi György Endre: Az újhistorizmus és a mai amerikai Shakespeare-kutatás. Helikon, 1998/2, [a továbbiakban: Szőnyi György Endre] 10 Kezdetben arra vágytam, hogy a holtakkal beszéljek. Lásd: Stephen Greenblatt: A társadalmi energia áramlása. In.: Kiss Attila Atilla, Kovács Sándor s. k., Odorics Ferenc (szerk.): Testes könyv I. ICTUS JATE Irodalomelméleti Csoport, Szeged, 1996, az újhistorizmus nem az expresszív realizmus nyelvi transzparenciáját, a referencialitást, a szerzői intenció feltárását, a szövegekben utazó emberi lényeg kihüvelyezését vagy a társadalom szinkron keresztmetszetének tökéletes rekonstrukcióját igyekszik rehabilitálni. A történelem mindenkori változatának konstrukciója bevallottan saját elváráshorizontunkból, ideológiailag meghatározott érdekeltségünkből fakad az újhistoristák szerint is, és értelmezéseik lényeges részét képezi az a metaperspektíva, amellyel önnön befolyásoltságukra, motivációikra próbálnak rálátni. Kiss Attila Atilla: i. m.: 6.

16 15 elválaszthatatlanok, egymás felé s egymásba áramlanak, ugyanakkor minden szöveg egy sor tranzakció szövevényes hálózatába illeszkedik, különféle érdekeltségek, ügyletek diskurzív metszéspontján helyezkedik el. 12 Mivel ez a háló nem bogozható ki végérvényesen, a megjelenítés mögötti motiváció [ ] az áruba bocsátást vezérlő érdekeltség, 13 vagyis egy hatalmi technológia működésének az elfogadásoknak és kirekesztéseknek a természetrajza az, ami lényeges. Nem a nagy narratívák illúziójának a visszaállítása tehát a tét az újhistorizmus is elutasítja ezt, a figyelem a társadalmi törésvonalakra, a politikai, szexuális, vallásos antagonizmusra, az ideológiai érdekek ütközőpontjára vagyis a szemben álló érdekeltségekre, szituáltságokra! esik. 14 Ez az a pont, ahol kiderül: soha semmi új nincs a nap alatt. A hatalmi technológia mindig előre gyártott, avagy örökölt identitásmintákat áramoltat a társadalomban, méghozzá úgy, hogy a totális diktatúrák egy részét kivéve talán saját ellenzékét ( szubverzióját ) is kitermelni, ugyanakkor a diskurzus határain belül tartani igyekszik. Így aztán a fennálló rendszer kritikája a rendszert fenntartó diskurzus újratermelésében is részt vesz, ha akar, ha nem. Minden a hatalomról, a hatalmi törekvésről, annak kivédhetetlen ilyen vagy olyan formában való újratermelődéséről szól tehát: s ahogy az (egykori) történelmet, úgy annak rekonstruálási törekvését is ez a végeredményben hatalmi törekvés irányítja, befolyásolja mindig. Ez annyit tesz, hogy a történelem tanulmányozásának különlegesen történelmi módszere nem létezik, csak módszereknek a sokasága; legalább annyi, mint ahány álláspont elfoglalható a jelenlegi ideológiai spektrumon; hogy valójában bármely dolog vizsgálatának történelmi megkö- 12 Kiss Attila Atilla: i. m.: 6. ill.: Kiss Attila Atilla: i. m.: Kiss Attila Atilla: i. m.: 5. Vö.: az irodalmi jelenségeket a politikai hatalom, csoportérdekek, a szexuális antagonizmus és számtalan más dinamikus ellentét küzdőterének látják, mely küzdőtéren aztán végbemegy a kánonformálás. Szőnyi György Endre: i. m.: 17.

17 16 zelítési módja maga után von, és magában hordoz egy megkülönböztetett történelemfilozófiát. 15 Ha ez igaz, akkor a múltat vizsgáló ember két dolgot tehet csupán. Vagy feladja az egészet, s a történetiségnek a lehetőségét is tagadó álláspontra helyezkedik, vagy a saját érdekeltségét, megkülönböztetett történelemfilozófiáját bevallja, s nem igyekszik azt elrejteni mindenáron, illetve nem retteg attól, hogy kiderül. A XIX. századi pozitivista ideát feladhatjuk tehát, s beláthatjuk, hogy a múlt érintetlen megőrizhetőségében való bizalom valóban tarthatatlan immár. A múlt megőrzésének vágyát mi is megőrizhetjük persze, de nem mint megvalósítható programot, hanem mint a ragaszkodás éthoszát, amely akkor is jó hatással van a kultúrára, ha belátjuk végső elérhetetlenségét, s amelynek éppen paradoxonja adja melankolikus poézisét. Megpróbálunk hűnek lenni a múlthoz, tudván, hogy nem lehet. 16 E tapasztalatra az Ady-életmű recepciójának históriájánál jobb példa a magyar irodalomtörténetben aligha van. E történetnek szinte egésze azt bizonyítja, hogy az Adyhoz való viszonyban, a róla való vitákban az 15 Heyden White: Megjegyzés az újhistorizmushoz. Helikon, 1998/2, 43. Lényegében ezt állítja tanulmányának végén Kiss Attila Atilla is: Az újhistorista vizsgálat hajlamos csak azokat a kulturális kapcsolódási pontokat, referenciákat feltárni, amelyek illeszkednek a szubverzióra, antagonizmusra, politikai feszültségekre figyelmező gördülékeny olvasatba. Az adott történelmi helyzet különféle diskurzusainak egymásba játszását elemző újhistórista írások gyakran olyan organicizmusba vetett hitet sugallnak, mintha lehetséges lenne teljességében megismerni a múlt szinkron szeleteit. Ez pedig, ahogy az irányzat egyes ellenlábasai érvelnek, nem más, mint maga a régi historicizmus. Kiss Attila Atilla: i. m.: Dávidházi Péter a pozitivizmus itt August Böckh filológia-felfogásának a kritikáját adva írja, hogy a filológia egyik ágának tekintett hermeneutika célját [August Böckh] úgy határozta meg, hogy a tárgyat annak saját természete szerint, önmagában, önmagától és önmagáért kell megértenie, ahogy az ismeretet a filológia egész tudománya is magáért az ismeretért kutatja. Arra már nem gondolt folytatja Dávidházi, hogy a feladat eleve megoldhatatlan, hiszen megérteni, s így megőrizni is csak valamilyen nézőpontból, tehát beavatkozással és átalakítással lehet, azaz sohasem érintetlenül. Vö.: Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Argumentum Kiadó, Budapest, 1992,

18 Ady Rákosi-vitában meg különösen nem, illetve nem csak irodalmi és nem irodalmi szövegek ütköztek össze, hanem különböző érdekeltségekkel megáldott-megvert élet- és történelemszemléletek is, igaz, a képviselőik mindezt nemigen hallgatták még el. Azt, hogy a vita teljes egészében nem reprodukálható, elismerem, ám annyi bizonyítható talán, hogy az Ady-kép s az önmagunkról való gondolkodás története az ott és akkor összeütközött, összesűrűsödött, de egyáltalán nem tisztázott indulatok, érvek, felfogások, eszmék és s jövőképek mentén hasadt széjjel később. Éppen az Ady-recepció, s a vita értelmezésének ez esetben nagyon részleges históriája példázhatja ezt. 17

19 III. Az Ady-recepció irányai, eszmei-ideológiai változatai 1. Magányos szakmai kísérletek 1945-ig Az Akadémia, az egyetemek vagy a konzervatív értékeszményhez igazodó irodalmi társaságok által támogatott filológiai kutatásokról a két világháború közötti időszakban nem beszélhetünk még, így az életmű eszmei, publicisztikai csatározásokon túllépett tudományos célú számbavételének első kísérletei magányos kutatókra, vagy a költő örökségét híven gondozó társaságokra például a debreceni Ady Endre Társaságra maradtak. Az 1945 előtti korszakban a legtöbb s a legeredményesebb munkát e téren kétségtelenül Ady verseinek gondozója, poéta adminisztrátora 17 Földessy Gyula végezte el. Már a Huszadik Század augusztusi Ady-számában megjelent könyv terjedelmű tanulmánya szemléleti és módszertani alapvetésnek tekinthető. Lírai keretű volt ez az írás, nem sokkal a barát halála után, ám nemcsak a költő érthetetlenségére és magyarellenességére szórt vádakat cáfolta sorra, de e költészet képzetkincsének, motívumrendszerének logikáját, s az Adyra jellemző gondolkodás struktúráját is számtalan példa alapján mutatta be. 18 A költő verses regényét (Margita élni akar, 1921), posztumusz kötetét (Az utolsó hajók, 1923) Földessy rendezte sajtó alá, a csak 17 A kifejezés Adytól származik, a Nyugat november 1-ji számában megjelent Megint nagy vizekre című verset dedikálta így Földessynek. Az emlékezők szerint jobban számon tartotta a verseket, mint a költő maga. A Menekülő élet, a Magunk szerelme, s a Ki látott engem? című kötetek összeállításában is részt vett ez utóbbinak a címét is ő adta, az Ady-versek darabonkénti kommentálását, értelmezését már a költő életében, annak jóváhagyásával kezdte meg. Később összezördültek, de Ady életének utolsó heteiben kibékültek. Földessy alakjáról, munkásságáról lásd Beke Albert szubjektív, olykor publicisztikus hevületű, de adatokban gazdag tanulmányát. Beke Albert: Emléksorok Földessy Gyuláról, Ady poéta adminisztrátoráról. In.: Uő.: Ady és barátai új megvilágításban. Szenci Molnár Társaság, Budapest, Földessy Gyula: Ady Endre. Huszadik Század, augusztus, 6-97.

20 19 újságokban megjelent fiatalkori s alkalmi verseit is ő gyűjtötte össze 19, az akár a konzervatív szemlélettel, akár a tételesen (is) katolikus Sík Sándorral, akár Babitscsal, Kosztolányival vagy Illyés Gyulával folytatott vitáknak rendszeres s mindig a tárgyszerűséghez ragaszkodó résztvevője volt, s könyvekbe gyűjtött tanulmányait is sorra adta ki. 20 Babitson és Németh Lászlón kívül de őket is megelőzve ő érvelt leghatározottabban az életmű organikus egységsége mellett, 21 Ady prózájának összegyűjtését ő szorgalmazta leginkább, 22 s néha önkényesnek tetsző magyarázatokkal is élve ugyan, de váltig állította, hogy a költő minden sora racionálisan, gondolatilag is értelmezhető. Munkásságának ezt a részét 1964-ben, kilencvenévesen bekövetkezett haláláig folytatta, ennek legteljesebb gyűjteménye, csaknem az összes vers magyará- 19 Rövid dalok egyről és másról. Ady Endre százhetvennégy ismeretlen verse. Amicus Kiadás, Budapest, Földessy Gyula: Ady-tanulmányok. Ethika Könyvtár, Budapest, 1921.; Földessy Gyula: Újabb Ady-tanulmányok. Ludwig Voggenreiter, Berlin, 1927.; Földessy Gyula: Tanulmányok és élmények az irodalomtörténet, esztétika és filozófia köréből. Gergely R. Könyvkereskedése, Budapest, 1934, [e kötet tanulmányainak csak egy része foglalkozik Adyval.]; Földessy Gyula: Ady értékelése az Új versek megjelenésétől máig. Kosztolányi és Babits szerepe az Ady-problémában. Kelet Népe Kiadása, Budapest, 1939.; Földessy Gyula: Az ismeretlen Ady. A Debreceni Ady Társaság Kiadása, Debrecen, 1941.; Földessy Gyula: Ady az ember és a költő. Exodus, Budapest, Az Ady-költészetben nincs külön vers, nincsenek versek, de egy óriási lírai mű, egy egybefoglalódó nagy lírai kompozíció, amely aránylag kevésszámú egymásba fűződő motívumok rendjén egy egységes költői világ-érzésbe, világlátásba keveredett írta. Lásd: Földessy Gyula: Vita az Ady-problémák körül. In.: Uő.: Ady az ember és a költő. Exodus, Budapest, Ady Összes Műveinek kiadását az Atheneaum már a háború alatt elkezdte, ennek a sorozatnak a gondozója is Földessy volt. A tervezett sorozatnak a prózát tartalmazó részéből azonban csak az első kötet készült el: Ady Endre: Vallomások és tanulmányok. Magyar és külföldi irodalom. Az Athenaeum Kiadása, Budapest, Az Ady Endre Összes Prózai Műveinek kritikai kiadása, már 1945 után szintén Földessy Gyula vezetésével kezdődött el. Az első kettő 1955-ben megjelent később javított formában újra kiadott kötetet ő rendezte sajtó alá.

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13 PM Page 3 Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN Szerkesztette Finta Gábor Sipos Lajos AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében

Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Figyelő Kiss Zsuzsanna Útjelző(k) a társadalomtörténet-írás dzsungelében Bódy Zsombor Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest, Osiris, 2003. 641 o. Nehéz a Bevezetés a társadalomtörténetbe

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő kitüntetéséhez Két fogalmat választottam, amelyek köré csoportosítva könnyen megérthetjük, miért tiszteljük meg a mi Magyar Örökség Díjunkat

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A mintaélet forradalma" "

A mintaélet forradalma KRITIKA A mintaélet forradalma" " GREZSA FERENC ÍRÁSA NÉMETH LÁSZLÓRÓL Amikor elküldötte Grezsa Ferenc új könyvét, Olasz Sándor ezt írta hozzá: Nagyon örülök neki, talán mégjobban, mintha saját könyvem

Részletesebben

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA

KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA KOPASZOK ÉS HAJASOK VILÁGHARCA In memóriám Nagy Lajos NAP KIADÓ TARTALOM FIATAL EMBEREK Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Részlet (In: Borbély Sándor: így élt Nagy Lajos. Bp., Móra, 1986) 7 Kardos Pál:

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p.

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Szemle Kimondható és elbeszélhető tartományok Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Az önéletrajzról szóló elméletek kidolgozása az elmúlt évszázad 70-es

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja Gondolatok tanítás közben 1 Katona József alkotását nemcsak azért választottam, mert középiskolai tanár vagyok, hanem azért is, mert sokat foglalkoztam az alkotás

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Antall József A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Megtisztelõ felkérésnek teszek eleget, amikor a nemzetközi pszichoanalitikus konferencia alkalmából

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

Ötvenéves a Könyv és Könyvtár

Ötvenéves a Könyv és Könyvtár IMRE Mihály Ötvenéves a Könyv és Könyvtár A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve először 1953-ban jelent meg, 1958-ban kapta a máig használt Könyv és Könyvtár elnevezést. Az első

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Az utóbbi években az irodalmi kultuszkutatás olyan változásokon

Az utóbbi években az irodalmi kultuszkutatás olyan változásokon TESLÁR ÁKOS Ady-kultuszok és nacionalizmus A kultuszkutatás megújulása vagy válsága Az utóbbi években az irodalmi kultuszkutatás olyan változásokon megy keresztül, amelyeket egyaránt lehetséges válságtüneteknek,

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától?

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? PPEK 838 Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? ` Török Jenő Mit olvassunk Prohászkától? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Milyen szempontokat használjunk az irodalmi művek elemzésekor?

Milyen szempontokat használjunk az irodalmi művek elemzésekor? Katedra NÉMETH DOROTTYA Az irodalmi művek elemzésének és értelmezésének lehetséges szempontjai Milyen szempontokat használjunk az irodalmi művek elemzésekor? Az irodalmi művek elemzésének, értelmezésének

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

Káich Katalin. Cultural History: Results and Tasks

Káich Katalin. Cultural History: Results and Tasks ETO: 930.85 CONFERENCE PAPER Káich Katalin Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka sombor33@yahoo.com Művelődéstörténeti kutatásainkról: eredmények és feladatok Cultural History: Results

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822 1960 között (Őslakosok, fürdővendégek, nyaralók)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI. Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822 1960 között (Őslakosok, fürdővendégek, nyaralók) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Schleicher Veronika Kulturális kölcsönhatások a Balaton térségében 1822 1960 között (Őslakosok, fürdővendégek, nyaralók)

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ. (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii 4. korcsoport (11 12. évf.) ÍRÁSBELI ELŐDÖNTŐ Megoldások (2011. 02. 28.) Janus Pannonius Gimnázium Előzetes kutatások I. A Pécsi Szemle című várostörténeti

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv)

Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) SZIGETI CSABA Az önértelmezés hangneme Füzi László: Kötések, szakadások (hármaskönyv) Füzi Lászlónak ez a második kötete, amely az énszigetről íródott és énkönyv. Különlegességét és értékét nem annyira

Részletesebben

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger

Ady Endre bibliájáról * Nemzetben is megtette közleményében arra mutat rá, hogy Ady Endre A megőszült tenger A. Molnár Ferenc Ady Endre bibliájáról * Az Irodalomismeretben nemrég recenzió jelent meg a Kazinczy Ferenc Társaság 2001-es évkönyvéről és hírleveléről. i Az írás külön is kitér Szabó Lajos képírók képén

Részletesebben

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Óbuda Kulturális Központ, 2010. november 26. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Előzmények, avagy a romániai magyar civil

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje

Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje Dienes Dénes Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje Nincs könnyű helyzetben az, aki meg akar felelni a címből következő elvárásoknak.

Részletesebben

Katona József, az értékteremtő

Katona József, az értékteremtő 1 Katona József, az értékteremtő A Bánk bán írójának születésére emlékezünk. Katona József drámaíróként a legismertebb, de nekünk, kecskeméti polgároknak személye nemcsak legnagyobb nemzeti drámánk íróját,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL ZÁKONYI BOTOND A KIS MAGYAR VILÁGRÓL Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940 1944, Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 280 oldal Ablonczy Balázs kötete a magyar Észak-Erdély történetét mutatja be 1940 1944

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN

MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN 145 SÁRÁNDI TAMÁS MAGYAROK, ROMÁNOK ÉS A KISEBBSÉGEK A VILÁGHÁBORÚ FORGATAGÁBAN L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért. A magyar román viszony és a kisebbségi kérdés 1940 1944 között, Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben