Inotai András Magyar gazdasági modell? Úttörıbıl sereghajtó?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Inotai András Magyar gazdasági modell? Úttörıbıl sereghajtó?"

Átírás

1 Inotai András Magyar gazdasági modell? Úttörıbıl sereghajtó? 1. Bevezetı a modellképzés problematikájához Több évtizedes gazdaságpolitikai kutatásaim során sem tudtam megbarátkozni a modellekkel. Egyrészt minden modell idıhöz, történelemhez, földrajzi fekvéshez és társadalmi mentalitáshoz kötöttnek bizonyult. Másrészt nyíltan vagy burkoltan minden modell azt az üzenetet hordozta, hogy egyszerően és ami még fontosabb saját teljesítmény, alkalmazkodóképesség és alkalmazkodás okozta fájdalmak nélkül másolható. A nemzetközi gazdaságpolitikai irodalom mégis tele van utánozható modellekkel. Vannak természetesen olyan általános keretfeltételek, amelyeket egy fenntartható és sikeres gazdaságpolitika nem hagyhat figyelmen kívül. Ezen kívül van egy sor jó és rossz tapasztalat. Az elıbbieket benchmarkoknak és best practice példáknak tekintik. Ezek azonban elválaszthatatlanul összefüggnek számos környezeti tényezıvel, és érvényességük csak ezen feltételek megléte mellett bizonyítható. A modell -megközelítéssel akkor nyílt alkalmam több szempontból is megismerkedni, amikor az elsı, kritikusnak számító években ( ) a Világbanknál dolgoztam. Egyrészt adott volt nagyszámú fejlıdı ország mint a Világbank tevékenységének kiemelt területe. Mindig találtak olyan utánzandó országokat, illetve gazdaságpolitikákat, amelyeket mintaként állítottak más országok elé, anélkül, hogy utaltak volna a gyakran alapjaiban eltérı kiindulási feltételekre. Másrészt sőrőn cserélıdött az úttörı státus, mert vagy új és az eddiginél fontosabb kritériumokat találtak a sikerre, illetve a sikertelenségre, vagy pedig azért, mert a korábbi modellek nem bizonyultak fenntarthatónak. A berlini fal leomlása, valamint Európa új politikai, gazdasági, társadalmi (és geostratégiai) valósága a modellkérdést az átalakulási folyamat légkörében még élesebben állította elıtérbe. Az átalakulási modell iránt mutatkozó szükségszerő elméleti és pragmatikus politikai érdeklıdés aligha vonható kétségbe. Annál is kevésbé, mert ebben az esetben kivételes jelenségrıl volt szó, egy elméleti és gyakorlati vákuumról. A kelet-közép- és (részben a délkelet-) európai átalakulási folyamat nem támaszkodhatott az elmaradottság és az annak leküzdése során tapasztalt sikerek és sikertelenségek elméletére. Miközben az új geostratégiai helyzetet intézményes lépésekkel sikerült viszonylag gyorsan és meggyızıen stabilizálni (az EU-integráció és a NATO-hoz való csatlakozás egymást követı intézkedései), a gazdasági, társadalmi és mentális átalakulás számos kérdése megválaszolatlan maradt. Könnyő belátni, hogy az a hagyományos fejlıdési elmélet, amely a gazdasági és társadalmi felzárkózási és közeledési folyamat kihívásaira koncentrált, és amely igyekezett a fejlıdésben történelmileg keletkezett szakadékot csökkenteni, kezdettıl fogva alkalmatlan volt rá, hogy akár elméleti magyarázatként, akár gyakorlati útmutatóként szolgáljon. Az európai átalakuló országokra ugyanis nem a klasszikus elmaradottság ismérvei voltak jellemzıek, hanem a több évtizeden át tartó hibás fejlıdés (misdevelopment) súlyos következményei. A Világbank akkori vezetı közgazdásza, Stanley Fisher személyes tanácstalanságát a következıképpen fogalmazta meg: Tudjuk, hogy a halból hogyan készítsünk halászlét, de fogalmunk sincs, hogy a halászlébıl hogyan lehet halat csinálni. Mégis eltartott néhány évig, míg a vezetı nemzetközi grémiumok (beleértve az Európai Bizottságot is) belátták, hogy az átalakulási modell valami mást jelent, mint az elméletileg jól megalapozott fejlıdési modell (vagy modellek). Valójában az átalakulás elsı pillanatától nyomon követhetı a lázas kutatás olyan országok után, amelyeknek elsı és a legtöbb esetben rövid élető sikereit (még ha azok oly törékenyek voltak is) alaposabb történelmi, földrajzi, intézményi és társadalmi vizsgálat nélkül az összes többi átalakuló ország számára feltételek és fenntartások nélkül követendı példaként

2 ajánlani lehetett. Így jött létre a fokozatos átalakulás magyar modellje és ezzel egyidejőleg a sokkterápia1 lengyel modellje. Nem sokkal ezután sok szakember az akkori Csehszlovákiában vélte felfedezni az átalakulás példaképét, merthogy ott az 1990-es évek elején a korábbi modellállamok, Lengyelország és Magyarország magas munkanélküliségi mutatóihoz képest alacsony volt a munkanélküliségi ráta. Csakhogy senki sem tette fel azt a kérdést, hogy ez a siker az eredményes átalakítás következménye, vagy sokkal inkább a nem átalakítás konzekvenciája volt-e. A rövid élető, zátonyra futott modellkísérletek sem a szakembereket, sem pedig a politikusokat nem tudták eltéríteni attól, hogy újabb és újabb modellekkel lépjenek színre. A kilencvenes évek közepe felé ismét Magyarország volt soron (piaci viszonyoknak megfelelı privatizáció, jelentıs nemzetközi tıkebeáramlás, sikeres makrogazdasági stabilizáció). İt követték a balti államok, részben Kínáéhoz hasonló növekedési rátával, mígnem az elmaradott struktúrával összefüggı inflációs lökés és az alacsony versenyképesség miatt az utóbbi években ez a modell is kipukkadni látszik. A legújabb modelljelölt Szlovákia, amely átfogó államháztartási reformokat hajtott végre, bár egyelıre nem ismeretes, hogy ezek mekkora szociális feszültséget termeltek ki, és ezek hogyan lesznek kezelhetık a jövıben.2 A modellmegközelítést azonban nem csak a kijelölt ( ügyeletes ) úttörık gyakori váltogatása vagy az éppen adott státus kortól függı törékenysége (volatilitása) kérdıjelezi meg. A referenciaértékek sem tőnnek kevésbé fontosnak. Milyen alapon, milyen jelzıszámok bevonásával hozhatunk létre modelleket, és nevezhetjük az egyes országokat éllovasnak vagy éppen sereghajtónak? Melyek az átalakulási folyamat legfontosabb indikátorai, és ezek mennyire tarthatóak fenn? A fenntarthatóság kétféleképpen értelmezhetı. Egyrészt arról van szó, hogy az átalakulási folyamatnak (mint minden egyes normális vagy abnormális fejlıdésnek) különféle fokozatai (idıperiódusai) vannak. Az átalakulás különbözı szintjein a korábban alapvetı indikátorok kevésbé bizonyulnak relevánsnak, mások viszont sokkal fontosabbnak mutatkoznak. Másrészt az úttörı státust gyakran éppen az elsietett (vagy át nem gondolt), a társadalom által el nem fogadott (bár sokszor rövid ideig elviselt) reformok negatív következményei aknázhatják alá. A szőnni nem akaró modellképzési kísérletek talán legnagyobb gyengéje és még inkább a súlyos következmények lehetıségét magában rejtı csalóka jellege abban áll, hogy a bonyolult politikai és társadalmi-gazdasági folyamat tartalmi struktúrájából kiragadnak néhány makrogazdasági adatot, és ezek alapján fogalmaznak meg véleményt. Erıs növekedés, alacsony munkanélküliség, kiegyensúlyozott államháztartás és folyó mérleg, alacsony külföldi eladósodás, csökkenı infláció és ez csak néhány sarokszám. Szükségtelen bizonygatni, hogy ezen kritériumokat aligha lehet mind egyidejőleg teljesíteni. Még a fenti felszínes listából is ki kell tehát emelni néhány számot, és ezzel tovább kell relativizálni az állítást (pl. az alacsonyhoz képest magas növekedési ráták). Ezzel azonban fennáll a veszélye annak, hogy a modellmegközelítések egyre inkább a rövid távú konjunktúra áldozatává válnak, mégpedig nemcsak a statisztikák tükrében (gazdasági szint), hanem a mérvadó politikai és gazdasági körök értékelésének és elvárásainak összefüggésében is (nyilvános véleményalkotás szintje). Sokkal ígéretesebb és kevésbé konjunktúrafüggı lenne, ha a modellképzés esetében átállnánk a hosszú távú elemek elemzésére, mint amilyen például a gazdaság és társadalom nemzetközi versenyképességének legalább középtávú fejlesztése, a gazdasági folyamatok hatása a társadalmi kohézióra vagy az állam reformigényének és reformképességének vizsgálata.3 2. A gazdasági átalakulás magyar modellje A bevezetı sorokból logikusan következik, hogy jómagam a magyar modell megközelítést nem tudom elfogadni. Ez nem azt jelenti, hogy a magyar tapasztalatok, legyenek azok

3 pozitívak vagy negatívak, ne tartalmaznának egy sor olyan tanulságot, amelybıl külföldi, de sokkal inkább magyar döntéshozók ne tanulhatnának (vagy ez utóbbiak nem kellene hogy ne tanuljanak). Ugyanakkor elzárkózom minden olyan általánosító és felszínes (egyoldalú) állásponttól, amely a magyar gazdasági fejlıdésnek bizonyos idıszakokban éllovas szerepet tulajdonított, miközben más idıszakokban, különösen az elmúlt években sereghajtóként tüntette fel. A gyakran hallható és konjunktúrafüggı véleményekkel (és besorolásokkal) ellentétben a magyar gazdaság átalakulásának fejlıdését és helyzetét négy szinten kell vizsgálni. Egyrészt meg kell nézni más átalakulóban lévı országok természetes felzárkózási folyamatát, amelynek következtében a kezdetben még meglévı elınyök csökkennek, vagy legalábbis viszonylagosság válnak. Másrészt foglalkozni kell azokkal az ellentmondásokkal (vagy evidens csapdákkal ), amelyek az egykoron volt éllovas szerepbıl adódnak. Az úttörı státus bizonyos perióduson belüli rövid távú elınyei ugyanis az átalakulási folyamat késıbbi idıszakaiban hosszú távú hátrányokká alakulhatnak át.4 Harmadrészt meg kell vizsgálni azokat a gazdaságpolitikai hibákat, amelyek a legtöbb makrogazdasági kritérium alapján az éllovas szerep elvesztéséhez vezettek. Negyedrészt, de nem utolsósorban meg kell keresni azokat a struktúrákat és fenntartható változásokat, amelyekben az éllovas szerep elemei tovább élhetnek és amelyek csaknem észrevétlenül hozzájárulhatnak az átalakulási és felzárkózási folyamat fenntarthatóságához. Ahhoz, hogy a vizsgálat elıbb említett négy elemét jobban megértsük, röviden be kell mutatnunk Magyarország kiindulási helyzetét az átalakulási folyamat küszöbén A magyar gazdasági modell háttértényezıi az es években A legtöbb szakember egyetért abban, hogy Magyarország számottevı elınyökkel lépett a fordulatot hozó es évekbe. Azokat a gazdasági reformokat, amelyek 1968-ban elkezdıdtek, átmeneti visszaesés után az 1970-es évek közepétıl sikerült folytatni, majd 1981 (a Világbankhoz és a Nemzetközi Valuta Alaphoz való csatlakozás) után felerısíteni. Magyarország úttörı helyzete több vonatkozásban is jól látható volt: A magyar jogrendszer számos területen közeledett a piacgazdaságokra jellemzı jogrendhez. Még fontosabb, hogy bevezettek néhány új, piackonform szabályozást. Létrejött több, piacgazdaságra jellemzı intézmény, illetve a meglévıket nagyobb jogkörrel és önállóssággal ruházták fel (lásd különösen a nyolcvanas évek banki reformjait, de ilyen volt a személyi jövedelemadó és az általános forgalmi adó bevezetése is). Makrogazdasági szinten elıtérbe került a magyar külkereskedelem földrajzi irányultságának fokozatos megváltoztatása. Bár továbbra is a KGST (ezen belül pedig elsısorban a Szovjetunió) maradt a legfontosabb felvevıpiac és szállítópartner, a magyar állami vállalatokat mégis arra késztették, hogy kivitelüket egyre inkább Nyugatra orientálják. Ezzel öszszefüggésben létrehoztak egy olyan árfolyamrendszert, amely pénzügyi szempontból a konvertibilis valutában bonyolított exportot szorgalmazta, még akkor is, ha a legtöbb vállalat biztonsági és kényelmi okokból továbbra is a KGST-piacot preferálta.5 Az importot tekintve a nyugati irányultság még szembetőnıbb volt, mivel a struktúraváltás megkezdéséhez szükséges árukat és technológiákat egyre inkább a fejlett ipari országokból (az OECD nyolcvanas évek elsı felére esı technológiai embargójának idején pedig a Távol-Keletrıl) szerezték be. Némi visszaesés mellett, illetve az ideológiák és a gazdaság által is táplált, meglehetısen költséges ellenállás dacára mégis sikerült a magyar gazdaság szerkezeti modernizálása terén egyértelmő haladást elérni (pl. csökkent a fajlagos energiaszükséglet, új szolgáltatások jöttek létre, a mezıgazdaság sikertörténetérıl már nem is beszélve).

4 Mikrogazdasági szinten azonban még ennél is jelentısebb változások mentek végbe. Több mint 3000 vegyesvállalat alakult nyugati cégek részvételével (közvetlen tıkerészesedés nélkül) azzal a céllal, hogy új technológiákra tegyenek szert, vagy nyugati termékeket gyártsanak licencben Magyarországon. A hatás kettıs volt: a lakosság minıség iránti egyre növekvı igényének jobb kielégítése és ezzel egyidejőleg egy részben új vállalati kultúra meghonosodása. Nem kevésbé fontos szerepet játszott ebben az új, kvázi-magángazdasági kezdeményezések engedélyezése. Munkaközösségek ezrei jöttek létre, hogy állami tulajdonban lévı eszközökkel, a hivatalos munkaidın túl legalábbis papíron többletértéket állítsanak elı, ami növelte mind az érintettek jövedelmét, mind a fogyasztási javak kínálatát, mind pedig az exportteljesítményt. A sikeres átalakulás, illetve fordulat legfontosabb elıfeltételei azonban a magyar társadalom magatartásában rejlettek. A magyarok két okból is felkészültebbek voltak a rendszerrel összefüggı változásokra, mint az összes többi volt szocialista ország állampolgárai. Egyrészt kevésbé korlátozták ıket abban, hogy Nyugatra utazhassanak, sıt a rendszerváltás elıtt még világútlevelet is kaptak. Ha az illúziók egy részét ezzel nem is lehetett eloszlatni, a magyar polgárok személyes tapasztalatuk és értékelésük alapján világosabb képet kaptak a Nyugatról, és elkezdték magatartásukat és mentalitásukat ennek megfelelıen átalakítani. Másrészt a vállalati szintő gazdasági kapcsolatok és a makroszinten egyre növekvı gazdasági összefonódás jobb kiindulási feltételeket teremtettek a piacgazdasági viszonyok megértéséhez és a hozzájuk való alkalmazkodáshoz. A legtöbb polgár nem tudta, hogy mit is jelent a rendszerváltás. A lakosság túlnyomó többsége számára azonban világos volt, hogy a régi rendszert a több évtizedes magyar innováció ellenére rendszerváltás nélkül nem lehet fenntartani. Az emberek a változásra szavaztak, még akkor is, ha jövıbeni személyes sorsuk (sıt bizonyos ideig még az ország jövıje is) 90 százalékban ismeretlen volt. A bizakodás, a korántsem mindig indokolt nagyfokú kockázatvállalási hajlandóság, illetve a táborbeli szomszédokhoz képest elért életszínvonal, és a korábban tapasztalt (korlátozott) politikai és személyes szabadság alakította ki és szilárdította meg ezt az alapmagatartást. A mőködı- és versenyképes piacgazdaságba és a politikai demokráciába vezetı magyar út már a kelet-közép- és a délkelet-európai rendszerváltás kezdetén fel volt vértezve ezekkel az elemekkel. Ezen az alapon jutott számos szakember arra a végkövetkeztetésre, hogy Magyarország a rendszerátalakítás folyamatában modellországnak tekintendı. 3. Az átalakuló országok felzárkózási folyamata 1989, illetve (a Baltikum és az egykori Jugoszlávia országainak esetében) az 1990-es évek elején elnyert függetlenség után Kelet-Közép- és Dél-Kelet-Európa valamennyi országa a demokrácia és a piacgazdaság mellett döntött. A papíron kinyilvánított vágyat azonban nagyon eltérı módon ültették át a valóságba. A felzárkózási folyamatban Bulgária és Románia több évet is vesztett, mert a megörökölt belsı viszonyokat, illetve az intézményi és mentális reformok útjában álló akadályokat nem voltak képesek rögtön 1990 után felszámolni, illetve megszüntetni. Még inkább akadozott az átalakulási folyamat az egykori Jugoszláviában, ahol az átalakulás elsı évtizedét véres háborúk jellemezték. Ezzel szemben azok a kelet-közép-európai országok, amelyek 2004-ben csatlakoztak az Európai Unióhoz, a kilencvenes években el tudták kezdeni a felzárkózást, és az elmúlt években sikerült azt dinamikusan folytatniuk is. Ezáltal az eredetileg meglévı magyar elınyök automatikusan csökkentek legalábbis a felszínen, illetve a makrogazdasági számok alapján. Ez a felzárkózási folyamat és Magyarország korábban fennálló vitathatatlan éllovas szerepének elvesztése azonban összességében pozitívan értékelendı, ugyanis hozzájárult az

5 egész régió politikai és gazdasági stabilizálásához, és emellett kedvezıen befolyásolta Magyarország politikai és gazdasági játékterét is.6 A felzárkózási folyamathoz viszont még hozzá kell főzni néhány fontos megjegyzést. Elıször is az egyes konkurens országok egymáshoz képest igencsak eltérı kiindulási helyzetben voltak. A közép-európai történelmi államok mellett olyan új országok jöttek létre, amelyek politikai függetlenségüket és (nemzet)államiságukat csak a fordulat után nyerték el. Ide tartozik a három balti állam, valamint az államiság eltérı fokozatával bíró egykori jugoszláv államok. Csehország és Szlovákia bársonyos szétválása is ebbe a csoportba sorolható. Ez utóbbi esetben a történelmi örökséget sikerült igazságosan elosztani, a balti államok pedig mindenféle állami adósság nélkül (sem államháztartási, sem külföldi eladósodottság nem volt) indultak el a függetlenség útján.7 Ez a körülmény a régió több országában megkönnyítette a felzárkózási folyamatot. Ezzel szemben a régi nemzetállamok, mint például Lengyelország és Magyarország nem tudtak megszabadulni a régi terhektıl, nevezetesen az államháztartási hiánytól és a külföldi eladósodottságtól.8 Másodszor meg kell vizsgálni a mőködı piacgazdaság kiépítésének idıbeli lefolyását. Magyarország kezdettıl fogva a piacgazdasághoz vezetı közvetlen, bár fájdalmas utat választotta. Nemcsak a fordulat elıtt kialakult intézményi és jogi keretfeltételek, hanem a külföldi eladósodottság kritikus mértéke is hozzájárult ahhoz, hogy elkezdıdött a piackonform privatizáció, elfogadtak egy kemény csıdtörvényt, és csaknem teljesen megnyitották az utat a külföldi tıke elıtt. A többi közép-európai országban ez a folyamat nem csupán lassabban ment végbe, hanem az elsı években a minıségét tekintve eltérı módon is. Csak a népi privatizáció (voucher-privatizáció) kudarca után választották a magyar utat (mindenekelıtt Csehországban, valamivel késıbb Szlovákiában, még késıbb Bulgáriában és Romániában, illetve erıs fenntartásokkal Horvátországban). Ezzel a magyaroknak a privatizációs folyamatban, mindenekelıtt azonban a külföldi tıke becsalogatásában betöltött éllovas szerepe évekig nemcsak hogy fennmaradt, hanem részben még erıteljesebbé is vált. A többi átalakuló ország felzárkózási folyamata csak az ezredforduló környékén vált dinamikusabbá, és kezdte statisztikailag csökkenteni vagy megszüntetni Magyarország kezdeti elınyét. Harmadszor a felzárkózási folyamat távolról sem volt egységes és kiegyensúlyozott. A legtöbb átalakuló országnak több stabilizációs válságot kellett sikeresen, de további társadalmi áldozatok árán megélnie (beleértve Magyarországot is 1995-ben). A szükséges reformok története még egyáltalán nem zárult le, úgyhogy a fenntartható felzárkózási folyamat még jó néhány nyitott kérdéssel szolgál. Negyedszer említést érdemel a felzárkózási folyamat minısége. A statisztikai számok mögött olyan fontos különbségek bújhatnak meg, amelyek csak közép- és hosszú távon jutnak kifejezésre, és viszszamenıleg az egész folyamatot minısíthetik. Napjaink gazdasági logikája a GDP-növekedésen nyugszik. E tekintetben az átalakuló országok Magyarországgal szembeni felzárkózási effektusa egyértelmő, különösen, ha az utóbbi éveket ( ) tekintjük. A vásárlóerı-paritáson számított egy fıre jutó GDP-t vizsgálva világosan látszik Szlovénia elınye, de Csehországé is Magyarországgal szemben, sıt Észtország is elérte a magyar szintet (Szlovákia pedig a közvetlen közelébe ért annak).9 Ezek az adatok azonban nem adnak tájékoztatást a felzárkózás tényezıirıl, és még kevésbé annak fenntarthatóságáról. Erıteljes növekedést nemcsak a jövıorientált beruházások és a növekvı nemzetközi versenyképesség (jelentıs exportnövekedés) teremthet, hanem a belföldi fogyasztás is, amíg az bel- vagy külföldi forrásokból finanszírozható. A növekedés társadalmi fenntarthatóságát tekintve sok minden attól függ, hogy a növekedési hatások a társadalomban hogyan vannak (újra)elosztva. A társadalmi kohézió kritikusnak számító minimuma nélkül, amely országonként eltérı lehet, a magas növekedési ráták aligha tarthatóak fenn. Végül meg kell jegyezni, hogy az EU-átlaghoz való felzárkózás folyamata nemcsak a növekedési rátáktól,

6 hanem az érintett gazdaságok valutaárfolyamának alakulásától is függ. Ha ugyanis a magas növekedés ráták az adott valuta euróval szembeni folyamatos leértékelésével párosulnak, akkor az hátrányosan befolyásolja a felzárkózási folyamatot, sıt a növekedési effektusokat teljesen ki is olthatja (amennyiben a nemzeti valuta euróval szembeni leértékelése nagyobb mértékő, mint az átalakuló ország növekedési rátájának és az EU átlagos növekedési rátájának különbsége). Az elmúlt években csaknem az összes átalakuló ország kettıs és pozitív felzárkózási hatást élt meg. A magas növekedési rátákat a nemzeti valutáknak az euróval szembeni felértékelıdése kísérte. Ezzel összefüggésben a magasabb infláció is növelte az euróban kifejezett GDP-t. A évi alacsony növekedési ráta még a magyar felzárkózási folyamatot sem állította meg, mert a forint felértékelıdése és az EU-átlagot messze túlszárnyaló infláció az euróban kimutatott magyar GDP-növekedést legalábbis statisztikailag jóval 1,3 százalék fölé emelte. Ennek ellenére rögzíteni kell, hogy a többi átalakuló ország is ugyanezekbıl a hatásokból profitált, és ezzel javítani tudta Magyarországgal szembeni GDP-pozícióját. Az más kérdés, hogy mennyire bizonyul majd fenntarthatónak a felzárkózási folyamat magasabb infláció mellett. Másként kifejezve: mekkora termelékenységi tartalékai vannak még az egyes országoknak, és hogyan alakul majd a strukturális versenyképesség. Végül fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a felzárkózási folyamat alakulásában az EU robbanásszerő (big bang) bıvítés mellett szóló döntésének is szerepe volt. Magyarország saját éllovas szerepére való tekintettel a kilencvenes években az EU fokozatos, kisebb csoportokban való bıvítése mellett szállt síkra (Magyarország az elsı csoportban szerepelt). Brüsszel és a legbefolyásosabb tagállamok azonban leginkább politikai megfontolásból elınyben részesítették a késleltetett, de átfogó bıvítés lehetıségét. Ez a korábban leghátul kullogó átalakuló országoknak lényeges reformimpulzust adott (Szlovákia, Lettország és Litvánia), és kétségtelenül felgyorsította felzárkózási folyamatukat. Másrészt a korábbi éllovas szerepet intézményes értelemben a nyolc átalakuló ország 2004-ben történt egyidejő csatlakozása (és további kettı 2007-ben történt felvétele) is leértékelte. 4. A kiindulási elınyök leértékelıdése A nyitott nemzetgazdaság minden egyes fejlıdési modellje két pilléren nyugszik. Egyrészt feltételezi, hogy a külsı keretfeltételek belátható ideig alapvetıen stabilak, kiszámíthatóak, vagyis változatlanok maradnak. Másrészt vagy nem számol az adott modell negatív következményeivel, vagy olyan ellenırzı mechanizmusokban gondolkodik, amelyek segítségével ezeket a negatív következményeket irányítani lehet, illetve meg lehet szüntetni. A gazdasági reformok magyar modelljét egy kettéosztott Európában dolgozták ki, és azt feltételezték, hogy az akkori politikai keretfeltételek hoszszabb ideig (folyamatosan) fennállnak majd. Ez azon a több évszázados történelmi tapasztalaton nyugodott, amely szerint Magyarország egy meglehetısen korlátozott mozgástérben jobban fel tudja ismerni esélyeit, és jobban tud velük élni, mintha a történelem korlátlan lehetıségeket kínált volna számára. Mind az 1956-os forradalom leverésének tapasztalatai, mind pedig az akkori Szovjetuniótól való függés pragmatikus megítélése azt az alapgondolatot erısítette, hogy jobb, ha az ország nem egy meddı és könnyed egyszemélyes külpolitikai játszmában próbálja saját mozgásterét megteremteni, hanem olyan fokozatos gazdasági reformokkal, amelyek növelik a magyar nemzetgazdaság teljesítményét, fokozzák a versenyképességet, javítják a fogyasztási javak belföldi kínálatát, anélkül, hogy nyílt politikai konfliktusokat generálnának a régió domináns hatalmával.10 Ez a modell az európai politikai valóság példátlanul dinamikus átalakulásának folyamatában nem volt tartható.11 Bizonyos elemei az alapvetıen változatlan környezetben

7 mégis folytatták önálló életüket, részben még meg is erısödtek, akár segítve, akár gátolva az átalakulást. A többi átalakuló országgal összehasonlítva azonban két fontos különbség világossá vált. Az elsı már a kilencvenes évek elején, a másik csak sokkal késıbb, és részben napjainkban is áthatja a társadalom mentalitását, és részben magyarázza kiábrándultságát. Elıször is az volt a kérdés, hogy mi az elsıdlegesen fontos: a gazdasági fejlıdés vagy a politikai függetlenség. A lakosság a régió legtöbb országában a másodikat részesítette elınyben, és az átalakulás sikerét a visszanyert politikai és egyéni jogokon mérte le. Ez teljességgel érthetı volt azokban az országokban, amelyek nemzeti függetlenségüket éppen a rendszerváltással nyerték vissza (vagy éppen most alapozzák meg). A balti államokban, de Szlovéniában, Horvátországban és Szlovákiában is sokkal fontosabb volt legalábbis az elsı években a politikai függetlenség, mint bármilyen gazdasági haladás. De a társadalom másutt is, ahol a politikai rendszerváltás alapvetıen új szabadságokat teremtett, csaknem egyhangúlag támogatta a változásokat, még akkor is, ha azokat részben fájdalmas gazdasági következmények kísérték (Csehszlovákia, Románia, de még a jól megfinanszírozott volt NDK is). Ezzel szemben a megváltozott helyzet magyarországi megítélése nem volt egyértelmő. A rendszerváltást a lakosság széles rétegei mindenekelıtt gazdasági szempontból értékelték, mert az alapvetı politikai szabadságok vagy megvoltak már korábban, vagy nem tulajdonítottak nekik különösebb értéket (részben a fogyasztásorientált gulyáskommunizmus következtében). Másodszor a magyar társadalom több mint két évtizedig olyan rendszerben élt, amelybıl a lehetı legjobbat tudta kihozni.12 Ezáltal megerısödött az az új nemzettudat, hogy a szovjet hatalmi rendszerben, illetve szovjet befolyás alatt álló területen a magyarok a leginnovatívabbak, a legokosabbak és a legrugalmasabbak. Nem volt olyan magyar polgár, aki az NDK-beli, csehszlovákiai, de fıleg nem lengyelországi vagy romániai polgártársaihoz mérte volna magát. Az összehasonlítási alap Ausztria, az NSZK, illetve általában véve az EU volt.13 Ez a kezdeti, reális gazdasági és politikai elınyökön alapuló éllovas szerep az elmúlt csaknem húsz év változásai ellenére tartósan gyökeret vert a magyar mentalitásban. Ennek a helyzetnek bármiféle kétségbevonását a társadalom széles köreiben veszteségként, vereségként, sıt nemzeti hanyatlásként értelmezték, és értelmezik ma is. A megváltozott helyzet legfontosabb tényezıit, egyrészt az alapvetıen új európai környezetet, másrészt más (a legtöbb magyar által évtizedekig lebecsült) országok sikeres felzárkózási folyamatát a magyar társadalom mindmáig nem volt képes feldolgozni. Sıt ellenkezıleg, populista politikusok éppen ezt a helyzetet igyekeznek alkalomként felhasználni arra, hogy terjesszék borús és világvége-hangulatú jövendöléseiket és nem is sikertelenül. A hetvenes és nyolcvanas években kiépített éllovas szerepbıl adódó belpolitikai és belgazdasági örökség alapvetı dilemmákat hozott felszínre. Nem azért, mert a korábbi, a mozgástér növelésére irányuló kezdeményezések önmagukban megalapozatlanok vagy rosszak lettek volna, hanem egyértelmően azért, mert nem a példátlan változásokra dolgozták ki ıket.14 A legnyomasztóbb problémát a külföldi eladósodottság mértéke jelentette, amely Magyarország átalakulásának mozgásterét kezdettıl számottevıen korlátozta. Lengyelország és Bulgária kivételével egyetlen más ország sem szembesült ezzel a problémával. Lengyelországnak sikerült a felére csökkentenie az adósságát, Bulgária fizetésképtelennek nyilvánította magát, és a valódi átalakulási folyamatot részben emiatt csaknem egy évtizedes késéssel tudta megkezdeni, amiért komoly gazdasági és társadalmi árat fizetett. Csehszlovákia ideológiai okokból nem adósodott el ( nem függünk a kapitalistáktól ), Románia pedig egyedülálló szegénységi politikával igyekezett eladósodottságát csökkenteni. A balti államok külföldi adósság nélkül vágtak neki a függetlenségnek (Moszkva minden tartozást magára vállalt). Az adósságcsapdának két pozitív hatása azért mégis volt. Az

8 egyik az eladósodottság indította szerkezeti korszerősítések a nyolcvanas években, amelyek nagyban hozzájárultak az éllovas szerep kialakulásához, illetve ahhoz, hogy Magyarország az átalakulási folyamatok kezdetén jobb kiindulási feltételekkel rendelkezzen.15 A másik a jövı szempontjából volt jelentıs. Abban a pillanatban, amikor a magyar politikai vezetés úgy határozott, hogy nem az adósságelengedés lengyel útját választja, hanem a tartozást a piaci viszonyoknak megfelelıen idıben visszafizeti, akkor született meg a stratégiailag talán át nem gondolt, de rendkívül pragmatikus döntés a külföldi tıke nagyarányú bevonásával megvalósuló, piaci viszonyoknak megfelelı privatizáció mellett. Ezen döntés késıbbi következménye a magyar gazdaság még ma is érezhetı kettészakadása csúcshatékonysággal és versenyképesen mőködı transznacionális vállalatokra és nagyszámú kis- és közepes vállalkozásokra, amelyek mind a mai napig nem vagy csak részben tudtak csatlakozni a modern piacgazdasághoz. Miközben az adósságcsapda a populista hecckampányok ellenére ma reálgazdasági szempontból már nem létezik,16 van három olyan terület, amely az éllovas szerep, illetve a fordulat utáni elsı intézkedések örökségének tekinthetı. A legsúlyosabb ezek közül a magyar vállalkozók helyzete. A hivatalos statisztikák szerint számuk eléri a 800 ezret (és van további legalább 200 ezer, úgynevezett alvó vállalkozó). Számuk a teljes lakosság arányában jelentısen magasabb, mint az Európai Unió többi országában, beleértve az új tagállamokat is. A nemzetközi összehasonlításban normálisnak tekinthetı vállalkozói sőrőség (entrepreneurial density) az aktív lakosság létszámának 5 százaléka, Magyarországon ennek a többszöröse. Erre az igen magas számra ( sőrőségre ) mint Magyarország éllovas szerepének bizonyítékára pozitívan is lehetne hivatkozni. Magyarországon a vállalkozási kultúra valójában jóval korábban kezdett kialakulni, mint a többi átalakuló országban. Csakhogy ez a kultúra a vállalkozásbarát szocializmus kétélő környezetében jött létre, annak minden akadályával, korlátjával, jogi és intézményi bizonytalanságával és hiányosságával. Ezáltal álvállalkozók széles rétege alakult ki, olyan álvállalkozóké, akik a késıi szocializmus törvényei (vagy sokkal inkább törvényi hiányosságai) között rendkívül jól kiismerték magukat, és saját gazdagodásuk érdekében nagyon innovatív magatartást fejlesztettek ki. Ennek a magatartásnak és ennek a mentalitásnak azonban vajmi kevés köze van a valódi és kompetitív piacgazdaság írott és íratlan szabályaihoz. Természetesen van egy sor rendkívül versenyképes és globális beállítottságú magyar kis- és középvállalkozó. De sok vállalkozás egyre erıteljesebb negatív hatását sem szabad figyelmen kívül hagyni. Az utóbb említett vállalkozások két játékszabályon nıttek fel, amelyek mind a mai napig meghatározzák a mentalitásukat. Egyrészt újra és újra nagyon is innovatív módon kijátszották az állami pénzügyi és adózási szabályokat, és ezáltal nagy mértékben hozzájárultak az adócsalás és a leginnovatívabb leírások alkalmazásának általánosan elterjedt kultúrájához (vagy inkább kulturálatlanságához). Másrészt az ilyen vállalatok tevékenységük során továbbra is állami támogatásokra, illetve olyan pénzekre alapoznak, amelyeket vissza nem térítendı összegként, vagyis ajándékba lehet kapni (vigyázni kell, nehogy az EU-s pénzek egy része is ezen mentalitás áldozatává váljon). Ezzel az innovatív vállalkozói réteg biztosította kezdeti magyar elıny az álpiacgazdaság különleges viszonyai között a piackonform és versenytámogató reformok szempontjából egyértelmő hátránnyá vált. A negatív következmények messze túlmutatnak a gazdaságon, és érintik a társadalmi és mentális környezetet is. Másodsorban a magyar modell ırizte meg leginkább a szocializmus idıszakában elterjedt jóléti mechanizmusokat. Az 1980-as évek végén rendszerváltással vagy anélkül már világossá vált, hogy ez a Kornai János kifejezésével élve koraszülött jóléti állam nem finanszírozható tovább.17 Ezek a mechanizmusok mégis mindenütt megmaradtak. Ehhez nyilván hozzájárultak a kontinentális Európa által adott tanácsok is, amelyek a fordulat után nem az angolszász vagy a skandináv modellt javasolták, hanem a legtöbb fejlett EU-