FALU - KÉP. Adatik tudtára. (a miheztartás végett) minden cserkúti személynek, hogy a szüreti parádézók útvonala az alábbiak szerint lészen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FALU - KÉP. Adatik tudtára. (a miheztartás végett) minden cserkúti személynek, hogy a szüreti parádézók útvonala az alábbiak szerint lészen:"

Átírás

1 FALU - KÉP C S E R K Ú T K Ö Z S É G Ö N K O R M Á NY Z A T Á NA K L A P J A SZ EP T E M B ER Szüreti felvonulás 1923 Adatik tudtára (a miheztartás végett) minden cserkúti személynek, hogy a szüreti parádézók útvonala az alábbiak szerint lészen: az déli haragszó követő harmadik óra kezdetén a korcsma előtti gyülekezést követően Vörösdombi út Petőfi utcza Zrínyi utcza Árpád-köz Rákóczi utcza Alkotmány utcza József A. utcza Alkotmány utcza Új utcza Szüreti felvonulás 1962 Elöljáróság

2 2 OLDAL FALU - K ÉP Népszámlálás október 1 október 31. A évi népszámlálásról a évi CXXXIX. törvény rendelkezik. A törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén október 1-én 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép - és lakásszámlálást kell tartani. A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni. Lakások, lakóegységek összeírása: Össze kell írni a számlálókörzetbe tartozó valamennyi Lakott lakást, akkor is, ha a lakhatási (használatbavételi) engedélyt még nem adták ki, beleértve az összeírás körébe nem tartozó külföldi személyek által lakott lakásokat, üdülőket is; Nem lakott (üresen álló) lakást a még igénybe nem vett, vagy csak idényszerűen használt lakást Nem lakás céljára (irodának, rendelőnek stb.) használt lakást Üdülőt, ha azt az összeírás eszmei időpontjában legalább egy fő életvitelszerűen lakja Lakott egyéb lakóegységet, vagyis a gazdasági, ideiglenes, mozgó vagy egyéb létesítményt (pl. présház, gazdasági épület, garázs stb.) amelyben legalább egy fő életvitelszerűen él Intézetet Otthonházat Személyek összeírása, összeírandó személyek meghatározása: Össze kell írni a Magyar Köztársaság területén élő vagy átmenetileg külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokat a Magyar Köztársaság területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó EGTállampolgárokat, harmadik országbeli állampolgárokat, hontalan személyeket Számlálóbiztos az Önök településén Kiss Gábor, aki eljuttatja szeptember között Önökhöz a kérdőívek egy-egy példányát és a kitöltést segítő Útmutatót.

3 C SERKÚ T K Ö Z SÉG Ö N KO RM ÁN YZ A TÁ N A K L APJA 3 OLDAL Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatszolgáltató csomagban lévő iratok nem reklám vagy szóróanyagok, hanem azok a népszámláláshoz szükséges nyomtatványok! A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon teljesítheti: 1.) A kérdések megválaszolhatók Interneten keresztül. Ehhez a wwwwww.enepszamlalas.hu honlapra kell belépni, ahol egy azonosító és egy egyedi kód megadásával lehetővé válik a népszámlálási kérdőívcsomag on-line felületen történő kitöltése. Ez az azonosító és az egyedi kód az adott címre szóló adatszolgáltatói csomagban eljuttatott lakáskérdőív első oldalán az Azonosító és az Internetes belépési kód mezőben található. A kérdések internetes megválaszolására október között van lehetőség. 2.) Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a borítékban lévő kérdőívek kitöltésével. Ebben az esetben a kitöltött papírkérdőíveket a kapott borítékba visszahelyezve a számlálóbiztosnak kell átadni, amikor az ismét felkeresi az adott címet. A papír alapú önkitöltésre a felvétel első két hetében, október között van lehetőség. 3.) Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából október 1. és október 31. között keresi fel. Ehhez szükséges a borítékban található kérdőívek megőrzése. A népszámlálással kapcsolatos aktuális hírek, hírlevelek a internetes honlapon az Önkormányzatok menüpontban megtekinthetőek. A népszámlálás előkészítésének és végrehajtásának minden szakaszában ügyelni kell az adatvédelem szempontjaira. A kitöltött kérdőívek, címjegyzékek átadása, tárolása biztonságosan történik, azokból kigyűjtéseket, összesítéseket nem lehet készíteni, az adatok feldolgozásáról a Központi Statisztikai Hivatal gondoskodik. A település népszámlálási felelőse: dr. Schleich Mária körjegyző elérhetősége : 72/ ; 30/ ; A település népszámlálóbiztosa: Kiss Gábor, Cserkút, Zrínyi utca 4/b. sz. alatti lakos, elérhetősége: ; számlálóbiztosi igazolvánnyal igazolja magát. A népszámlálással kapcsolatos ellenőrzési feladatokat Papp Gizella vezető főtanácsos látja el, elérhetősége: 72/ ; Mindenkinek köszönjük a közreműködését, a megértését. Cserkút, Dr. Schleich Mária sk.

4 4 OLDAL FALU - K ÉP Tájékoztató a szeptember 1-vel hatályba lépett lakásfenntartási támogatás szociális ellátás változásáról augusztus 31-ével megszűnik a szociális alapú gázár- és távhő ártámogatás, ezzel összefüggésben szeptember 1-től átalakul a lakásfenntartási támogatás rendszere. A lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló évi CLXXI. Törvény 7. -a módosította. Az átalakítás főbb elemei: - A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250 %- ában ( Ft) határozza meg a korábbi 150 % helyett. - A jövedelmi értékhatár megemelésével egyidejűleg eltörlésre került a lakásfenntartás elismert költségének jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírás (a tényleges jövedelmi küszöb) amelynek eltörlésével bővül a jogosultak köre. - Az új szabályok szerint a jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lesz. - A módosítás további intézkedésként bevezette az igénylők vagyoni helyzetének vizsgálatát. Az új szabályokat a augusztus 31-ét követően benyújtott kérelmek elbírálása során kell alkalmazni. A lakásfenntartási támogatás iránti igényeket a Körjegyzőségen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány, valamint a kötelező mellékletek listája a Körjegyzőség Hivatalában átvehető. Valamennyi kérelemhez környezettanulmány készül, mely a családok életkörülményeinek, vagyonjogi helyzetének vizsgálatára terjed ki. A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A törvény változása során háromféle változata van a lakásfenntartási támogatásnak:

5 C SERKÚ T K Ö Z SÉG Ö N KO RM ÁN YZ A TÁ N A K L APJA 5 OLDAL a.) normatív alapú (1993. évi III. tv ban meghatározott feltételek fennállása esetén) b.) adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személyeknek c.) az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben szociális ellátás formájában és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A lakásfenntartási költségként elismert kiadások: Lakbér, albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti és önkormányzati kölcsön törlesztő részlete, csatornahasználati díj, illetve szennyvízszippantás és szennyvízelszállítás költsége, szemétszállítás költségei, villanyáram, víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségei. A költségek igazolásának módja: a kérelem benyújtását megelőző 4 havi időszakra vonatkozó számlákat kell mellékelni. A támogatás havi összege nem lehet kevesebb Ft/hó összegnél. A támogatási kérelmet évente kétszer, március 15-ig illetve október 15-ig kell benyújtani illetve a kérelmeket ezen időpontig kell évente megújítani. Tisztelt Betegeink! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy n (Pénteken) továbbképzés miatt helyettesít: Dr. Csillag Edina h.o. Rendel Kővágószőlősön tól Elérhető: t: után Pécs Lánc u-i háziorvosi ügyelet értesítendő t: Gyermek ügyelet : Pécs József A. u. 7. Gyermekklinika SÜRGŐS ESETBEN EGÉSZ NAP: MENTŐSZOLGÁLAT: 104 (ingyenesen hívható)

6 6 OLDAL FALU - K ÉP ÖKO hírek Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 25-i és augusztus 31-i üléséről Bakonya, Cserkút, Kővágótöttös Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei augusztus 25-én együttes ülést tartottak. Az ülésre meghívást kapott Kővágószőlős Önkormányzatának Képviselő-testülete, két napirendi pontban való érintettsége miatt. Az együttes képviselő-testületi ülés tárgyalta a közös fenntartású Kővágószőlősi Általános Nevelési Központ fenntartói és irányítói jogait gyakorló Társulási Tanács működésével kapcsolatos problémafelvetéseket, az intézmény finanszírozásának kérdését. Az együttes ülésen mutatkozott be az intézmény új igazgatója, Kővári Zoltánné, aki ismertette szakmai programját, elképzeléseit. Valamint az együttes ülés keretében került elfogadásra került a Bakonya, Cserkút, Kővágótöttös Községek Körjegyzősége I. félévi költségvetési beszámolója. Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére augusztus 31-én került sor. Első napirendként Jónás József polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről. Ezek között jelentősebb feladatként jelezte a civil szervezetekkel történt egyeztető megbeszélést, melyen az önkormányzat és a civil szervezetek közös feladatvállalása, a Leader program célterületeinek, pályázati támogatási források megismerése szerepelt a napirenden. Pénzügyi beszámoló hangzott el Cserkút Község Önkormányzata költségvetésének I. félévi teljesüléséről, valamint módosításra került a költségvetés éves bevételi előirányzata. Cserkút Község Önkormányzata továbbra is likviditási nehézségekkel küzd. A helyi iparűzési adó éves szinten betervezett összege nem realizálódik, részben a befizetések csökkenése, részben a visszafizetési kötelezettségek teljesítése miatt. Ezt a bevételi forrás kiesést telek eladásokból tervezi az Önkormányzat kompenzálni. A részletes kimutatás és a szöveges beszámoló a honlapon megtalálható. Szintén a költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó döntés született a helyi adótartozások behajtásáról. Ennek következményeként, az elmúlt hetekben az adótartozók egy ismételt felszólítást kaptak tartozásuk rendezésére. Amennyiben a megadott határidőn belül nem rendezik fizetési kötelezettségüket, munkahelyi letiltás, amennyiben nincs munkahelye bírósági végrehajtás útján, annak költségeit felvállalva tudják rendezni adásságukat. Szeretnénk ezúton is minden érintettet arra kérni, haladéktalanul rendezze tartozását. Amennyiben egy összegben nem tudja rendezni, élhet a részletfizetési kedvezmény jogával. A kérelmet a részletfizetés kedvezményére, írásban kell benyújtani és amennyiben az indokolt, a körjegyző engedélyezi. Az Önkormányzat éves adóbevételét meghaladó összegű kintlévőség miatt mindenképpen szükséges a tartozás rendezése valamilyen módon. Kérem, amennyiben érintett ez ügyben keresse fel az Önkormányzat Adóhatóságát, segíteni szeretnénk tartozása rendezése ügyében. Amikor már bírósági végrehajtásra kerül sor a tartozás összegének kb. a másfél kétszeresét kell befizetnie az adósnak.

7 C SERKÚ T K Ö Z SÉG Ö N KO RM ÁN YZ A TÁ N A K L APJA 7 OLDAL Több egyeztető megbeszélést követően elfogadásra került Cserkút község Önkormányzatának rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Jogszabályi változások miatt módosítani volt szükséges a pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendelet Lakásfenntartási támogatás c. ellátás juttatási feltételrendszerét. A támogatás jogszabályi változásairól külön tájékoztató készül, mely a helyi újságban, valamint a település honlapján is olvasható. Napirendre került a Cserkút, Petőfi utca tulajdonjogi helyzetének, valamint a közút a helyi HÉSZ szabályozási tervének megfelelő rendezése. Az ügy folytatásaként bevonásra kerül a tervező mérnök a helyi építéshatóság és a szakvélemények birtokában ismét tárgyalni fogja a képviselő-testület e témát. Döntött a képviselő-testület az iskoláztatási támogatás összegéről, valamint a jogosultak köréről. A évi önkormányzati költségvetés lehetőségeihez mérten Ft/tanuló összeg került megállapításra a középiskolai tanulmányok befejezéséig, legkésőbb a tanuló 19 éves koráig. A középiskolai tanulmányok alatt az első közép illetve szakiskolai tanulmányokat támogatja az Önkormányzat. Az EON megbízásából kiigazításra kerültek a villanyvezeték közelében lévő falombok, amelyek a szolgáltatást korlátozzák, befolyásolják. A Képviselő-testület döntést hozott a közérdekű önkéntes munka vállalásának lehetőségéről. Az Önkormányzat, mint fogadó szervezet, engedélyt kér az önkéntes munkalehetőség biztosítására, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól, a regisztrációt követően pedig önkéntes munkavégzésre biztosít lehetőséget azok számára, akik a 30 napos foglalkoztatási kötelezettséget valamilyen oknál fogva nem teljesítették. Az önkéntes foglalkoztatás részletes feltételeiről, a nyilvántartásba vételt követően tájékoztatjuk az érintetteket. A képviselő-testület átmeneti időre visszavonta a telekértékesítés feltételei közül a beépítési kötelezettség négy éven belüli teljesítését. A képviselő-testület döntött a Cserkút, Zrínyi u. 5.sz. alatti ingatlan bérbeadásának új feltételeiről. A meghirdetett ingatlan bérleti díjának összege október 1-től, havi Ft + rezsiköltség. Zárt ülésen került sor szociális kérelmek elbírálására, melyen egy fő számára döntöttek Ft átmeneti segély kiutalásáról. Cserkút, szeptember 19. Jónás József sk. polgármester

8 Cserkút Község Polgármesterétől : Cserkút, Alkotmány u. : 72 / , : 72 / Hirdetmény Értesítem a község lakosságát, hogy szeptember 28 án ( szerda ) a Dél - Kom Kommunális Szolgáltató Kft. Cserkút község területén lomtalanítást tart. Kérem Önöket, hogy a lomtalanításra szánt holmikat mindenki a háza elé az útpadkára készítse ki, reggel 6 óráig úgy hogy a szabad közlekedést a kitett holmik ne gátolják, szóródó anyagok dobozban, vagy zsákban kerüljenek kihelyezésre. A lomtalanítási akció keretében nem helyezhető ki és a Dél - Kom Kft. nem is szállít el, építési törmeléket, kommunális és zöldhulladékot, állati tetemet, veszélyes hulladékot ( akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres - festékes doboz stb. ) és elektronikai hulladékot ( TV, hűtőszekrény stb.). Cserkút, szeptember 12. Jónás József polgármester FALU-KÉP Felelős kiadó:cserkút Község Képviselő Testülete Főszerkesztő: Müller István Szerkesztő: Németh István A LAP MEGJELENÉSÉT A TÁMOGATJA.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

(1997. évi XXXI. törvény 19. 20/A. )

(1997. évi XXXI. törvény 19. 20/A. ) Az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátások Szociális ellátórendszerünk szerteágazó, az ellátásokkal fõként a gyermeket nevelõ családoknak, a hátrányos munkaerõpiaci helyzetû aktív

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 5. Napirend a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 5. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

(1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18.

(1) Az eljárás megindítása történhet: - kérelemre, illetve - hivatalból. Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze Tamás út 18. Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 25/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásához (egységes

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben