0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések 2. Javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A törvényesség 2. A pénzfelhasználás 3. Az ellenőrzési tevékenység 4. Hajléktalan ellátás céljára rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása Mellékletek Az ellenőrzött szervezet neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Címe: Budapest, Szarvas Gábor u Jogállása: önálló jogi személy Bírósági nyilvántartási szám: 7 Pk /1989. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (továbbiakban: Szeretetszolgálat) kiemelten közhasznú szervezet. A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 21. -a és az Állami Számvevőszékről szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 2. (5) bekezdése értelmében a társadalmi szervezeteknek juttatott állami költségvetési támogatás felhasználását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. A Szeretetszolgálat az egész országra kiterjedő hatáskörrel működő, természetes személyek által létrehozott társadalmi szervezet. A legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttközgyűlés, amely évente ülésezik, irányító szerve az Elnökség. A Szeretetszolgálat végrehajtó szerve az Ügyvezetőség. A Szeretetszolgálat testületi munkájának segítésére, az adminisztrációs és számviteli feladatok ellátására - Központi Iroda elnevezéssel - ügyintéző szervezetet tart fenn. A Szeretetszolgálatnak

2 önálló jogi személyiséggel nem rendelkező területi és helyi szervezetei vannak. A Szeretetszolgálat célja: segítségnyújtás a szükségben lévőknek, betegeknek, öregeknek, fogyatékkal élőknek, hátrányos helyzetűeknek, hajléktalanoknak, menekülteknek, zarándokoknak, valamint katasztrófák és háborús események áldozatainak. A Szeretetszolgálat gazdálkodásának alapvető kereteit az Alapszabály, részletes működési rendjét pedig a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A gazdálkodással és a gazdasági események nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi- és Pénzkezelési Szabályzat, a Számviteli politika, a Házipénztári Szabályzat, a Selejtezési, Leltározási- és Leltárkészítési Szabályzat határozza meg. A Szeretetszolgálatnál most első ízben került sor Állami Számvevőszéki vizsgálat lefolytatására. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy: ˇ a Szeretetszolgálat a költségvetési támogatást az Alapszabályában megfogalmazott tevékenységi célnak megfelelően használta-e fel; ˇ a gazdálkodásra, nyilvántartásra és beszámolóra vonatkozó jogszabályokat betartották-e; ˇ a Budapesti Központ területén található hajléktalan ellátás körébe tartozó intézményeknél a gazdálkodás milyen eredményes és hatékony volt. Az ellenőrzés módszere: törvényességi, célszerűségi és hatékonysági ellenőrzés, melynek során a dokumentumokat szúrópróbaszerűen választottuk ki. Az ellenőrzött időszak: az gazdasági évek. A helyszíni ellenőrzés: március 6-tól - április 14-ig tartott. A jelentés megállapításai a Szeretetszolgálat Országos Központjában, valamint a Budapesti Központban rendelkezésre bocsátott dokumentumok ellenőrzésének tapasztalatain alapultak. I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

3 1. Összegző megállapítások, következtetések A Szeretetszolgálat az arányaiban évről-évre csökkenő állami támogatás mellett egyre hatékonyabban fogja össze a társadalom részéről megnyilvánuló segítő szándékot, mely következtében a karitatív tevékenységét folyamatosan bővíti. A Szeretetszolgálat költségvetései a vizsgált időszakban előrelátással, az előző év tényszámai figyelembevételével készültek. A Szeretetszolgálat a rendelkezésre álló erőforrásokkal takarékosan gazdálkodik, és azokat igyekszik hatékonyan felhasználni. Az elvállalt feladatok komplex ellátására a Szeretetszolgálat mint önálló jogi személy, céljai eléréséhez valamennyi szervezeti egységét képes mozgósítani. Szervezetten működik, az adományokat összegyűjti, raktározza és innen a szükségletnek megfelelően osztja szét; erőforrásait koncentrálja, így a feladatait kisebb ráfordítással képes ellátni. Alacsony bérköltséggel dolgozik, a feladat jelentős részét önkéntesekkel látja el. Az állami támogatások évről-évre csökkenő mértéke miatt a hiányzó forrásokat adományokból igyekszik kiegészíteni. Az állami támogatások között a legjelentősebb a költségvetési törvényben társadalmi szervezetek támogatása címén biztosított költségvetési támogatás, mely összes bevételen belüli aránya csökkent Az állami költségvetési támogatást a régióinak továbbadva ösztönző belső finanszírozási rendszert épített ki. Vannak olyan helyi programok, melyeknek indulását önkormányzati vagy minisztériumi támogatás tette lehetővé. A támogatás megszűnésével hosszabb távon a programot kénytelenek megszüntetni, mert az csupán önkéntes munkával vagy adományokkal már nem működtethető. Ilyen programjuk (Mentőszolgálat, értelmi fogyatékos gyermekek napközi otthona, Hospice szolgálat, mozgássérültek szállítása, ingyenkonyha, gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, rokkant-kocsi szervizszolgálat). Előfordult, hogy program megvalósításához beígért önkormányzati támogatást (pl. játszótér-program) a játszótér átadása után sem kapta meg a Szeretetszolgálat. A vizsgált esetekben a Szeretetszolgálat részére költségvetésből célhoz kötötten juttatott támogatások pályázatok igénylése, elszámolása szabályosan történt. Egy esetben előfordult, hogy a Közigazgatási Hivatal a normatív finanszírozási kötelezettségének késve tett eleget. A feladatellátás folytonosságát nehezíti, hogy a nem állami szociális intézményeknek szociális közfeladatok ellátásáért szerződés alapján járó normatív állami hozzájárulás folyósítása és felhasználása esetén a vonatkozó kormányrendelet egyoldalúan csak a feladatot ellátóra tartalmaz

4 szankciót, míg a szerződéstől eltérő késedelmes, illetve elmulasztott finanszírozást nem bünteti. A szervezet Budapesti Központjánál végzett hajléktalan ellátás teljes ráfordítás igénye költségvetési és önkormányzati forrásból nem biztosított, ezért az intézmény kiegészíti azt saját forrásaiból. A Szeretetszolgálat gazdálkodása eredményes és hatékony. Eredményes, mert a hajléktalan ellátás komplex rendszerén keresztül teljes mértékben elérte az előzetesen megfogalmazott célját, hogy a - gondozási körébe bekerült fő - hajléktalan számára biztosítsa a legfontosabb emberi létfeltételeket. A hajléktalan ellátásba bevont intézményeknél a tényleges igénybevétel a működési engedélyben biztosított teljes létszámnak megfelelően alakult, míg a Moszkva téri Nappali Melegedőnél az engedélyezett 80 fő helyett tartósan 400%-os túlteljesítés következtében főt látott el a Szeretetszolgálat. A Szeretetszolgálat tevékenysége hatékony, mert az intézményeket maximálisan kihasználja, feladatokat koncentráltan oldja meg. Az ellátandó alapfeladaton túl többletszolgáltatást is nyújt. A Budapesti Központ hajléktalan ellátás területén végzett munkájának köszönhetően a gondozás egymásra épülő fokozatai segítségével a vizsgált három évben a leépült, arra rászoruló - a máltai gondozási körbe bekerülő - emberek egy részét (kb. 50 főt) sikerült újból önálló életvitelhez hozzásegíteni.; szükség esetén a magatehetetlen embereknek életük végéig tartó gondoskodást (öregek otthona) tud biztosítani. A Szeretetszolgálat szervezetének, működésének és gazdálkodásának szabályozása a jogszabályi előírások figyelembe vételével történt. A működés és gazdasági döntéshozatal alapvető szabályait az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A Szervezeti és Működési Szabályzat az egyes munkakörökhöz és tisztségekhez kapcsolódó feladatokat és jogköröket is tartalmazza. Az ideiglenes külföldi kiküldetés elrendelését, az elszámolható költségeket és az elszámolás rendjét külön szabályozták. A Szeretetszolgálatnak gazdasági eseményeiről a számvitelről szóló törvény és a vonatkozó kormányrendeletek figyelembevételével egyszerűsített éves beszámolót kell készítenie és kettős könyvvitelt vezetnie. A szervezetet január 1-jétől kiemelten közhasznú szervezetté nyilvánították, ezért könyvvezetése során figyelembe kell vennie a közhasznú szervezetekről szóló törvényben előírt szigorúbb nyilvántartási és beszámolási kötelezettségeket is. A Szeretetszolgálat a számviteli törvény előírásai alapján és szervezeti sajátosságaira figyelemmel alakította ki számviteli rendjét. A

5 számviteli rendszer teljes körű szabályozását azonban nem végezték el. A Szeretetszolgálat számviteli politikája kiegészítésre szorul. A Szeretetszolgálat a gazdálkodásáról szóló beszámolók elkészítése során az alábbiakban részletezett hiányosságoktól eltekintve betartotta a vonatkozó jogszabályi előírásokat: ˇ Az Országos Központban egyik évben sem végezték el a mérleg tételeit alátámasztó leltározási feladatokat. ˇ A beszámolókészítés alapjául szolgáló főkönyvi könyvelés vezetésénél a számviteli törvény és saját belső szabályzataik előírásai nem érvényesültek maradéktalanul. ˇ A nem pénzbeni adományok egy részét a könyvelésben a bevételek és a kiadások között nem mutatták ki. Ezzel megsértették a számviteli törvényben előírt teljesség alapelvét. (Az analitikus nyilvántartásokat az adományok teljes körére vezették.) ˇ A munkaügyi központtól kapott foglalkoztatási támogatást 1998-ban nem bevételként, hanem a munkabér és Tb. kiadások csökkenéseként könyvelték el. Ezzel a számviteli megoldással a vizsgált két szervezeti egységnél a bevételeket és a költségeket összesen E Ft-tal kisebbnek könyvelték a ténylegesnél, megszegve az Szt.-ben előírt bruttó elszámolás alapelvet. Az 1999-es évben a támogatást teljes egészében bevételként könyvelték el. ˇ A vizsgált években a Szeretetszolgálatnál nem alkalmazták a 2. számlaosztályt, ezáltal sem a könyvelésben, sem a mérlegben nem mutattak ki a Forgóeszközök között készleteket annak ellenére, hogy azt saját számviteli politikájukban előírták. A készleteket csak analitikus nyilvántartásokban tartották számon. ˇ A Szeretetszolgálatnál a vizsgált években értékcsökkenést a befektetett eszközök után annak ellenére nem számoltak el, hogy azt a számviteli politikában előírták. Ezt a hiányosságot 1999-ben megszüntették. ˇ A Szeretetszolgálatnál a kötelezően vezetendő analitikus nyilvántartások körét nem határozták meg maradéktalanul. A saját eszközök nyilvántartásánál csak azt írták elő, hogy azt a számviteli előírásoknak megfelelő tagolásban kell vezetni. A szigorú számadású nyomtatványok körét nem határozták meg tételesen a Szeretetszolgálat egészére. A Szeretetszolgálatnál a hiányos belső szabályozás ellenére a gazdálkodás áttekinthetőségéhez szükséges analitikus nyilvántartásokat a vizsgált időszakban vezették, azok tartalma - a gépkocsi kivételével - megfelel a jogszabályi és a belső követelményeknek.

6 A Szeretetszolgálat könyvelését alátámasztó bizonylatok szabályszerűek, az általános alaki és tartalmi követelményeknek megfelelnek. A kötelezettségvállalási és az utalványozási gyakorlat összhangban van a törvényi és a belső előírásokkal. A Szeretetszolgálat Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzata meghatározza a szervezet társadalmi, vezetői és a folyamatba épített ellenőrzési rendszerét. Függetlenített belső ellenőrzés a szervezetnél nincs. A társadalmi ellenőrzés - melyet a 3 fős felügyelő szerv lát el - a költségvetés és a beszámoló ellenőrzésére és véleményezésére terjed ki. A főkönyvelő a részére biztosított vezetői ellenőrzési feladatokat nem tudja kellően ellátni. A vizsgált időszakban néhány esetben megbízás alapján végzett belső ellenőrzés hiányosságokat tárt fel, ami alapján a szükséges intézkedéseket a vezetés megtette. A Szeretetszolgálatnál a vizsgált időszakban az APEH és a társadalombiztosítási szervek helyszíni ellenőrzést nem végeztek. A Szeretetszolgálat tevékenységéből adódóan egyes szervezeti egységeinél a megyei és a fővárosi Közigazgatási Hivatalok, a Vám- és Pénzügyőrség rendszeresen végez ellenőrzéseket. 2. Javaslatok Az Állami Számvevőszék javasolja a Szeretetszolgálat elnökének, hogy - a jelentésben foglaltak figyelembe vételével - az alábbi intézkedéseket tegye meg: 1. Dolgozzák át és egészítsék ki a Számviteli Politikát a számviteli törvény előírásainak megfelelően. 2. Intézkedjenek, hogy az adományok és a készletek ne csak az analitikus nyilvántartásokban, hanem a főkönyvi könyvelésben is teljes körűen könyvelésre kerüljenek. 3. Szabályozzák részletesen a Szeretetszolgálatnál használatos szigorú számadású bizonylatok körét. 4. Szabályozzák a Szeretetszolgálat egészére egységesen a gépjárművek futásteljesítményének elszámolását úgy, hogy az feleljen meg a jogszabályi előírásoknak. 5. Erősítsék meg a Szeretetszolgálat gazdálkodásával és annak számviteli nyilvántartásával kapcsolatos vezetői és függetlenített belső ellenőrzési tevékenységet.

7 II. Részletes megállapítások 1. A törvényesség A Szeretetszolgálat gazdálkodása törvényességének vizsgálata során a működési, a gazdasági döntéshozatali és a számviteli rendszer kialakítását és a tényleges működési, döntéshozatali és számviteli gyakorlatot ellenőriztük A működés és a gazdasági döntéshozatal rendszere A Szeretetszolgálat működési és gazdálkodási rendjének alapvető szabályait az egyesülési jogról szóló évi II. tv., a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. (a továbbiakban: Kht.), valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló 114/1992. (VII.23.) Korm. rendelet határozza meg. Ezen túlmenően a Szeretetszolgálat tevékenységének természetéből adódóan a számvitelről szóló év XVIII. tv. (továbbiakban: Szt.), a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv., a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Szoc. t.), a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet, a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 168/1995. (XII.27.) Korm. rendelet, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 8/1996. (I.24.) és 219/1998. (XII.30.) Korm. rendeletek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 2/1994. (I.30.) NM. rendelet előírásait is figyelembe kell venni. A Szeretetszolgálat a felsorolt jogszabályok figyelembevételével készítette el belső szabályzatait. A Fővárosi Bíróság az Egyesületet január 01. napjától a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. alapján kiemelten közhasznú szervezetként a közhasznú nyilvántartásba bejegyezte. A Szeretetszolgálat gazdálkodásának alapvető szabályait az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az Alapszabály meghatározza a Szeretetszolgálat tevékenységi körét: ˇ egészségmegóvás, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, ˇ szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, ˇ nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés, ˇ gyermek és ifjúságvédelem

8 ˇ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ˇ rehabilitációs foglalkoztatás, ˇ munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának, elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások. Az Alapszabály értelmében a Szeretetszolgálat legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés, irányító szerve az Elnökség, végrehajtó szerve az Ügyvezetőség. A gazdálkodás rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Pénzügyi és Pénzkezelési Szabályzat határozza meg. A szabályzatok értelmében a területi és a helyi vezetők az elfogadott költségvetésük keretei között értékhatárhoz kötött korlátozott döntési önállósággal rendelkeznek. A Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozták az egyes tisztségekhez és munkakörökhöz kapcsolódó döntési, irányítási és ellenőrzési feladatokat, a gazdálkodás és a nyilvántartás rendjét, valamint a bankszámlák feletti rendelkezési és az utalványozási jogosultság rendjét. A Szeretetszolgálat gazdálkodási rendjének szabályozása összhangban van a jogszabályi követelményekkel, valamint a szervezet belső szervezeti és működési rendszerével. A Szeretetszolgálatnál külön szabályzatban szabályozták az ideiglenes külföldi kiküldetés elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának rendjét. A szabályozás abból indul ki, hogy ideiglenes külföldi kiküldetéssel kapcsolatos költségek elszámolására csak a külföldi adományok hazaszállításával foglalkozó hivatásos gépkocsivezetők jogosultak. A szabályozás tartalma összhangban van a jogszabályi előírásokkal. A Szeretetszolgálat tulajdonában lévő teher és személygépkocsik nyilvántartására, futásteljesítmény elszámolására vonatkozóan egységes központi szabályozások nem készültek. Az egységes központi szabályozást az is indokolná, hogy a Szeretetszolgálat személygépkocsijai a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. 70. (8) bekezdés a) pontja alapján mentesek a cégautó adó megfizetése alól, mivel egyházi karitatív szervezet kizárólag alapfeladatai ellátásához használja azokat. A törvény 70. (9) bekezdése kimondja azonban, hogy a (8) bekezdés a) pontjában foglaltak ellenére meg kell fizetni a cégautó adót azon gépkocsik után, amelyet nem kizárólag a hivatkozott alapfeladatok ellátására használnak, hanem a körülményekből megállapítható más használat is.

9 A szolgálati gépkocsik használatáról rendelkező belső utasítások nem zárják ki a Szeretetszolgálat alapfeladatának ellátásától eltérő használat lehetőségét. Nem rendelkeznek arról, hogy a magáncélú használat költségeit a használónak milyen módon kell megtéríteni. A Szeretetszolgálat által működtetett, szakfeladatokat ellátó intézmények a működésükhöz szükséges, előírt belső szabályzatokkal a vizsgálattal érintett körben rendelkeznek. Azok meglétét az illetékes szakhatóságok rendszeresen ellenőrzik A működés és gazdasági döntéshozatal gyakorlata A Szeretetszolgálat működési és döntéshozatali gyakorlata alapvetően megfelel a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatokban rögzítetteknek. A gazdasági-pénzügyi döntéseket az arra jogosult személyek, vagy szervezeti egységeik hozták meg. A vizsgálat során döntési jogkör elvonását, vagy túllépését a vizsgált szervezeteknél nem tapasztaltunk A számviteli rend Hiányosság egyedül a szolgálati gépkocsik használata és futásteljesítmény elszámolása területén tapasztalható. A menetlevelek kiadása, vezetése során sem az Országos Központban, sem a Budapesti Központban nem tartották be a jogszabályban és a belső utasításban előírtakat. Az Országos Központban üzemeltetett személygépkocsik esetében a napi úti okmánynak minősülő menetleveleken hosszabb időszak, esetenként egy egész hónap futásteljesítményét vezették és az utiokmány tartalma nem felel meg a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. 5. sz. melléklet II. 7. pontjában előírt útnyilvántartás tartalmi követelményeinek, sem az Szeretetszolgálat belső utasításának. Utólag nem állapítható meg, hogy történt-e magáncélú használat. A menetlevelek kiadása nem felel meg a belső utasításnak, azokról a gépjármű ügyintéző érvényesítő aláírása hiányzik. A menetleveleket nem naponta adják át a gépkocsivezetőnek, hanem az egész tömb nála van folyamatosan amíg be nem telik. Így az elszámoltatási és ellenőrzési követelmény nem érvényesül. A Budapesti Központ által üzemeltetett gépkocsik futásteljesítményéről kiállított menetlevelek vezetése nem felel meg sem a jogszabályok, sem a belső szabályzatok előírásainak. Azokon a tényleges megállás helye nincs feltüntetve, csak az útvonal megjelölés; a megtett km teljesítmény nem mindig állapítható meg a hiányos kitöltés miatt. Hiányosság, hogy a menetleveleket nem naponta adják ki a gépkocsivezetőknek, és nem kell a munkaidő végén leadniuk. Így a Budapesti Központ által üzemeltetett gépkocsik esetében nem lehet megállapítani, hogy valóban csak cégautó adómentes célú használat valósult-e meg A beszámolókészítés és a könyvvezetés szabályozottsága

10 A korábban hivatkozott kormányrendeletek alapján a Szeretetszolgálat egyszerűsített éves beszámolót készít és kettős könyvvitelt vezet. A Kht. alapján pedig a beszámoló készítésénél és a könyvvezetésnél figyelembe kell vennie a fenti törvényben előírt nyilvántartási és beszámolási szabályokat is. A Szeretetszolgálat az Szt. előírásai alapján és sajátosságaira figyelemmel alakította ki számviteli rendjét. A számviteli rendszer teljes körű szabályozását azonban nem végezték el. A Szeretetszolgálat elkészítette számviteli politikáját. Ez nem tartalmazza teljes körűen mindazokat a sajátos, a Szeretetszolgálatra jellemző módszereket és feladatokat, amelyek szükségesek az Szt. és a kormányrendeletek előírásainak gyakorlati végrehatásához. A kialakított és írásban rögzített számviteli politika tartalmazza: ˇ az eszközök és források Leltárkészítési és leltározási szabályzatát; Ennek hiányossága azonban, hogy a végrehajtásra kötelezett szervezeteket, leltári körzeteket, leltározási ütemtervet, a leltározás bizonylatait nem tartalmazza. ˇ az Eszközök és források értékelési szabályzatát, ezen belül az értékcsökkenés elszámolásának módját; ˇ a Pénzkezelési szabályzatot. Ebben az Országos Központ és a régiók házi pénztárának működési rendjét szabályozták. A szabályzatban nem rögzítették a házipénztárakban a napi pénztárzárlat után tartható készpénz összegét, valamint a valuta- és értékpapír elszámolások nyilvántartásának rendjét sem. Az Szt ban foglaltaktól eltérően nem tartalmazza a Szeretetszolgálat számviteli politikája: ˇ annak rögzítését, hogy mit tekintenek a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek, az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősebb összegű hibának; ˇ a Befektetési szabályzatot, amely - mint kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet - meghatározza, hogy saját eszközeiből milyen értékpapírt vásárolhat; ˇ a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, megsemmisítésének selejtezési szabályait, a selejtezés lebonyolításának rendjét, az alkalmazandó bizonylatokat; ˇ a valuta, deviza árfolyam különbözetek elszámolási módját;

11 ˇ az eszközök minősítését befektetett-, illetve forgóeszközzé. A kettős könyvvitel vezetéséhez a beszámoló elkészítésekor szükséges - az Szt ban előírt - számlarendet nem készítették el. A rendelkezésre álló számlatükör - amely a számla számát, megnevezését tartalmazza - nem biztosítja a számlaösszefüggések, a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolatának szabályozását A beszámolókészítés és a könyvvezetés gyakorlata A Szeretetszolgálat szervezetében - az ország egész területén - működő 9 régió és az Országos Központ könyvvitelét egységes szerkezetben - a "SALDO" bővített főkönyvi és folyószámla szoftver program keretében - rögzítik az egyes szervezeti egységeknél. Az Országos Központ a régiók és a saját főkönyvi kivonatainak összesítése alapján elkészíti az éves könyvelési zárlatot és a Szeretetszolgálat egyszerűsített éves beszámolóit és az évi egyszerűsített éves beszámolók Az és évi beszámolók elkészítése során nem tartották be teljes körűen a korábban felsorolt jogszabályok és a belső szabályzataik előírásait, mivel: ˇ Az Országos Központban egyik évben sem végezték el a beszámoló részét képező mérleg tételeit alátámasztó leltározási feladatokat. A Budapesti Központ ezt a feladatot maradéktalanul végrehajtotta. ˇ Az Országos Központban és a Budapesti Központban - a 114/1992. (VII.23.) Korm. rendelet 7. -ban, illetve a 8/1996. (I.24.) Korm. rendelet 9. -ban előírtak alapján - egyik évben sem mutatták ki a könyvelésben és a beszámolókban tőke változásként a célja szerinti tevékenység eredményét. A Kht ban előírt beszámolási szabályokat 1998-ban egy kivételével betartották. A Kht-ben előírt közhasznú jelentést elkészítették, amely tartalmazza: ˇ a számviteli beszámolót; ˇ a költségvetési támogatás felhasználását; ˇ a cél szerinti juttatások kimutatását; ˇ a központi és az önkormányzati támogatások mértékét; ˇ a közhasznú tevékenységről szóló beszámolót. Nem tartalmazza a jelentés a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást. A közhasznúsági jelentést a Szeretetszolgálat legfőbb szerve az Országos Küldöttközgyűlés elfogadta.

12 A könyvvezetés gyakorlata A Szeretetszolgálat számviteli, könyvvezetési rendszerének teljes körű kialakításával kapcsolatos - az pontban részletezett - hiányosságok miatt a könyvvezetés gyakorlata nem mindenben felelt meg a hatályos jogszabályok előírásainak. A Szeretetszolgálat által működtetett, jogi személyiség nélküli régiók eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait az Országos Központ által összesített kettős könyvelési adatok alapján mutatják ki. A bevételek és költségek részletezése megfelel a Kht ban előírt nyilvántartási szabályoknak. A Budapesti Központban mind a bevételeket, mind az ezekkel szemben felmerült költségeket - a Régióhoz tartozó - intézményenkénti bontásban könyvelték, majd összesítették. Az Országos Központban és a Budapesti Központban a bevételek és költségek könyvelésénél az alább felsorolt esetekben nem tartották be a vonatkozó jogszabályi előírásokat: ˇ A tárgyévben kapott adományok egy részét a könyvelésben a bevételek között nem mutatták ki. Így pl. az adományozott benzinutalványok jegyzőkönyvben rögzített mennyiségét és értékét csak analitikus nyilvántartásban rögzítették, a 9. Bevételek számlaosztályba csak a felhasználás alkalmával könyvelték el évben a kapott E Ft értékű utalványból csak a felhasznált E Ft-ot könyvelték el bevételként és költségként egyaránt, a fennmaradó E Ft-ot aktív időbeni elhatárolásként mutatták ki, mint olyan bevételt, amely csak a mérleg fordulónapja után esedékes. ˇ Az Szt. 15. (10) bekezdésében előírt bruttó elszámolási számviteli alapelvet évben nem tartották be maradéktalanul és emiatt a költségeket és a bevételeket egymással szemben számolták el a Munkaügyi Központ részéről történt munkabér és Tb térítések alkalmával. Így pl ban az Országos Központban E Ftot, a Budapesti Központban pedig Ft-ot könyveltek el a fenti jogcímen költségcsökkenésként, bevételként való könyvelés helyett. ˇ Nem alkalmazzák a 2. "Készletek" számlaosztályt és a mérlegben sem mutattak ki a Forgóeszközök között készletet, annak ellenére, hogy az Szeretetszolgálat számviteli politikájában előírták, hogy a Készletek között az adományokat az adományok könyvében kell nyilvántartani, a vásárolt készleteket pedig év közben költségként kell elszámolni és az év utolsó napján leltár alapján készletre kell venni. (Az analitikus nyilvántartásokat az adományok teljes körére vezették.) Az Országos Központban a vizsgált időszakban készletrevételezés nem történt.

13 A Budapesti Központ az adományokat csak abban az esetben futtatta át a készletek számlaosztályban a bevételekkel és ráfordításokkal azonos összegben, ha az adományozó adókedvezményt vett igénybe. Ez az összeg 1998-ban E Ft volt. Készletváltozást tehát egyáltalán nem könyveltek. ˇ A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolási módját a számviteli politika keretében az Szt ban előírtak alapján meghatározták. A könyvelési gyakorlatban azonban értékcsökkenést az eszközeik után évben nem számoltak el. Az 1999-es gazdálkodási évben a felsorolt hiányosságokat - a készletrevételezés kivételével - megszüntették Az analitikus nyilvántartások és a bizonylati elv érvényesülése A Szeretetszolgálat a kötelezően vezetendő, a könyvvitelhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások körét nem határozta meg maradéktalanul belső szabályzatban. A számvitelhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokra vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzat csak az adományok nyilvántartásáról rendelkezik részletesen. A saját eszközök nyilvántartásairól csak annyit ír elő, hogy azt a számviteli előírásoknak megfelelő tagolásban kell elkészíteni. A szigorú számadású bizonylatok nyilvántartásáról külön szabályzat rendelkezik. A szabályzat a törvényi előírásoktól eltérően a Szeretetszolgálat egészére nem határozza meg tételesen a szigorú számadású nyomtatványok körét. A szabályzat szerint a szigorú számadású nyomtatványokat a gazdasági vezető határozza meg. Ez a szabályozás olyan helyzetet teremt, hogy az Szeretetszolgálat egyes szervezeti egységei - annak ellenére, hogy nem önálló jogi személyek - más-más nyomtatványokat nyilváníthatnak szigorú számadású kötelezettség alá tartozónak. Így a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának teljes körűsége a szervezet egészére nem biztosított. A Szeretetszolgálat Budapesti Központja saját számlarendjének mellékletében tételesen meghatározta a kötelezően vezetendő analitikus nyilvántartások körét. A szabályozási hiányosságok ellenére megállapítható, hogy a Szeretetszolgálat vizsgált szervezeti egységeinél a szükséges analitikus nyilvántartásokat vezették. A vizsgált szervezeti egységeknél az analitikus nyilvántartások vezetése alapvetően megfelelt a jogszabályi és a belső követelményeknek. Az Országos Központban azonban a tárgyi eszközök és immateriális javak nyilvántartását hiányosan vezették. A helyszíni vizsgálat megkezdéséig csak a gépjárművekről vezettek teljes körű egyedi nyilvántartást. A helyszíni vizsgálat ideje alatt azonban a

14 többi tárgyi eszköz és az immateriális javak leltározását elvégezték, és az alapján az egyedi nyilvántartásba vételüket elvégezték. Szigorú számadású kötelezettség alá vont nyomtatványként a vizsgált időszakban a vizsgált szervezetek 9 féle bizonylatot kezeltek. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetése a vizsgált szervezeti egységeknél megfelelt a szigorú számadású nyomtatványokkal szemben támasztott követelményeknek. Meg kell jegyezni, hogy a nem pénzbeni adományok analitikus nyilvántartása a főkönyvi nyilvántartásokkal nem minden esetben egyeztethető a jelentés pontjában részletezett könyvelési hiányosságok miatt. A Szeretetszolgálat könyvelését alátámasztó bizonylatok tartalmi és alaki szempontból megfeleltek az Szt. követelményeinek. A kötelezettségvállalás és az utalványozás gyakorlata a vizsgált szervezeti egységeknél megfelelt a törvényi és a belső előírásoknak. A könyvelés szabályszerűen kiállított és utalványozott bizonylatok alapján történt. 2. A pénzfelhasználás Az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogosultsága a központi állami támogatás felhasználására terjed ki. A Szeretetszolgálat a támogatást nem címzetten kapta, ezért a szervezet gazdálkodásának egészét kellett áttekinteni, melyre az Állami Számvevőszéknek konkrét felhatalmazása nincs. Az ellenőrzés csak a szervezet aktív egyetértő közreműködésével valósulhatott meg. A Szeretetszolgálat költségvetése a vizsgált időszakban előrelátással az előző év tényszámai figyelembevételével készült. A Szeretetszolgálatnál a vizsgált időszak tervezett és tényleges bevételi, költség- és ráfordítás adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés a működtetett intézmények gazdálkodási kereteit, feladatvállalásait tükrözi. Az éves költségvetésbe csak azokat a programokat tervezték, melyek végrehajtásához a szükséges források rendelkezésre álltak. Ezek az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozás, normatív állami támogatás, költségvetési támogatás és önkormányzati támogatások. A Szeretetszolgálatnál a bevételek és költségek elemzésénél az intézményen belül a régióknak átadott pénzeszközöket a torzító hatás miatt ki kellett emelni. A költségek az évben a tervezetthez hasonlóan alakultak az alábbiak szerint:

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0005 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1997-1998. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1997-1998.

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december JELENTÉS az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0848 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0559 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0561 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június

JELENTÉS. A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése. 0613 2006. június JELENTÉS A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése 0613 2006. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára.

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára. 1. Alapfogalmak Non-profit, közhasznú, kiemelten közhasznú, egyesület, alapítvány és még ki tudja milyen szavak és kifejezések keringenek a köztudatban, ha a non-profit vagy civil szektort akarjuk meghatározni.

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának.

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának. JELENTÉS a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 1994. szeptember 205. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János osztályvezető

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0548 2005. október 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben