0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 0019 Jelentés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések 2. Javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A törvényesség 2. A pénzfelhasználás 3. Az ellenőrzési tevékenység 4. Hajléktalan ellátás céljára rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása Mellékletek Az ellenőrzött szervezet neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Címe: Budapest, Szarvas Gábor u Jogállása: önálló jogi személy Bírósági nyilvántartási szám: 7 Pk /1989. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (továbbiakban: Szeretetszolgálat) kiemelten közhasznú szervezet. A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 21. -a és az Állami Számvevőszékről szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. 2. (5) bekezdése értelmében a társadalmi szervezeteknek juttatott állami költségvetési támogatás felhasználását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. A Szeretetszolgálat az egész országra kiterjedő hatáskörrel működő, természetes személyek által létrehozott társadalmi szervezet. A legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttközgyűlés, amely évente ülésezik, irányító szerve az Elnökség. A Szeretetszolgálat végrehajtó szerve az Ügyvezetőség. A Szeretetszolgálat testületi munkájának segítésére, az adminisztrációs és számviteli feladatok ellátására - Központi Iroda elnevezéssel - ügyintéző szervezetet tart fenn. A Szeretetszolgálatnak

2 önálló jogi személyiséggel nem rendelkező területi és helyi szervezetei vannak. A Szeretetszolgálat célja: segítségnyújtás a szükségben lévőknek, betegeknek, öregeknek, fogyatékkal élőknek, hátrányos helyzetűeknek, hajléktalanoknak, menekülteknek, zarándokoknak, valamint katasztrófák és háborús események áldozatainak. A Szeretetszolgálat gazdálkodásának alapvető kereteit az Alapszabály, részletes működési rendjét pedig a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A gazdálkodással és a gazdasági események nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi- és Pénzkezelési Szabályzat, a Számviteli politika, a Házipénztári Szabályzat, a Selejtezési, Leltározási- és Leltárkészítési Szabályzat határozza meg. A Szeretetszolgálatnál most első ízben került sor Állami Számvevőszéki vizsgálat lefolytatására. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy: ˇ a Szeretetszolgálat a költségvetési támogatást az Alapszabályában megfogalmazott tevékenységi célnak megfelelően használta-e fel; ˇ a gazdálkodásra, nyilvántartásra és beszámolóra vonatkozó jogszabályokat betartották-e; ˇ a Budapesti Központ területén található hajléktalan ellátás körébe tartozó intézményeknél a gazdálkodás milyen eredményes és hatékony volt. Az ellenőrzés módszere: törvényességi, célszerűségi és hatékonysági ellenőrzés, melynek során a dokumentumokat szúrópróbaszerűen választottuk ki. Az ellenőrzött időszak: az gazdasági évek. A helyszíni ellenőrzés: március 6-tól - április 14-ig tartott. A jelentés megállapításai a Szeretetszolgálat Országos Központjában, valamint a Budapesti Központban rendelkezésre bocsátott dokumentumok ellenőrzésének tapasztalatain alapultak. I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

3 1. Összegző megállapítások, következtetések A Szeretetszolgálat az arányaiban évről-évre csökkenő állami támogatás mellett egyre hatékonyabban fogja össze a társadalom részéről megnyilvánuló segítő szándékot, mely következtében a karitatív tevékenységét folyamatosan bővíti. A Szeretetszolgálat költségvetései a vizsgált időszakban előrelátással, az előző év tényszámai figyelembevételével készültek. A Szeretetszolgálat a rendelkezésre álló erőforrásokkal takarékosan gazdálkodik, és azokat igyekszik hatékonyan felhasználni. Az elvállalt feladatok komplex ellátására a Szeretetszolgálat mint önálló jogi személy, céljai eléréséhez valamennyi szervezeti egységét képes mozgósítani. Szervezetten működik, az adományokat összegyűjti, raktározza és innen a szükségletnek megfelelően osztja szét; erőforrásait koncentrálja, így a feladatait kisebb ráfordítással képes ellátni. Alacsony bérköltséggel dolgozik, a feladat jelentős részét önkéntesekkel látja el. Az állami támogatások évről-évre csökkenő mértéke miatt a hiányzó forrásokat adományokból igyekszik kiegészíteni. Az állami támogatások között a legjelentősebb a költségvetési törvényben társadalmi szervezetek támogatása címén biztosított költségvetési támogatás, mely összes bevételen belüli aránya csökkent Az állami költségvetési támogatást a régióinak továbbadva ösztönző belső finanszírozási rendszert épített ki. Vannak olyan helyi programok, melyeknek indulását önkormányzati vagy minisztériumi támogatás tette lehetővé. A támogatás megszűnésével hosszabb távon a programot kénytelenek megszüntetni, mert az csupán önkéntes munkával vagy adományokkal már nem működtethető. Ilyen programjuk (Mentőszolgálat, értelmi fogyatékos gyermekek napközi otthona, Hospice szolgálat, mozgássérültek szállítása, ingyenkonyha, gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, rokkant-kocsi szervizszolgálat). Előfordult, hogy program megvalósításához beígért önkormányzati támogatást (pl. játszótér-program) a játszótér átadása után sem kapta meg a Szeretetszolgálat. A vizsgált esetekben a Szeretetszolgálat részére költségvetésből célhoz kötötten juttatott támogatások pályázatok igénylése, elszámolása szabályosan történt. Egy esetben előfordult, hogy a Közigazgatási Hivatal a normatív finanszírozási kötelezettségének késve tett eleget. A feladatellátás folytonosságát nehezíti, hogy a nem állami szociális intézményeknek szociális közfeladatok ellátásáért szerződés alapján járó normatív állami hozzájárulás folyósítása és felhasználása esetén a vonatkozó kormányrendelet egyoldalúan csak a feladatot ellátóra tartalmaz

4 szankciót, míg a szerződéstől eltérő késedelmes, illetve elmulasztott finanszírozást nem bünteti. A szervezet Budapesti Központjánál végzett hajléktalan ellátás teljes ráfordítás igénye költségvetési és önkormányzati forrásból nem biztosított, ezért az intézmény kiegészíti azt saját forrásaiból. A Szeretetszolgálat gazdálkodása eredményes és hatékony. Eredményes, mert a hajléktalan ellátás komplex rendszerén keresztül teljes mértékben elérte az előzetesen megfogalmazott célját, hogy a - gondozási körébe bekerült fő - hajléktalan számára biztosítsa a legfontosabb emberi létfeltételeket. A hajléktalan ellátásba bevont intézményeknél a tényleges igénybevétel a működési engedélyben biztosított teljes létszámnak megfelelően alakult, míg a Moszkva téri Nappali Melegedőnél az engedélyezett 80 fő helyett tartósan 400%-os túlteljesítés következtében főt látott el a Szeretetszolgálat. A Szeretetszolgálat tevékenysége hatékony, mert az intézményeket maximálisan kihasználja, feladatokat koncentráltan oldja meg. Az ellátandó alapfeladaton túl többletszolgáltatást is nyújt. A Budapesti Központ hajléktalan ellátás területén végzett munkájának köszönhetően a gondozás egymásra épülő fokozatai segítségével a vizsgált három évben a leépült, arra rászoruló - a máltai gondozási körbe bekerülő - emberek egy részét (kb. 50 főt) sikerült újból önálló életvitelhez hozzásegíteni.; szükség esetén a magatehetetlen embereknek életük végéig tartó gondoskodást (öregek otthona) tud biztosítani. A Szeretetszolgálat szervezetének, működésének és gazdálkodásának szabályozása a jogszabályi előírások figyelembe vételével történt. A működés és gazdasági döntéshozatal alapvető szabályait az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A Szervezeti és Működési Szabályzat az egyes munkakörökhöz és tisztségekhez kapcsolódó feladatokat és jogköröket is tartalmazza. Az ideiglenes külföldi kiküldetés elrendelését, az elszámolható költségeket és az elszámolás rendjét külön szabályozták. A Szeretetszolgálatnak gazdasági eseményeiről a számvitelről szóló törvény és a vonatkozó kormányrendeletek figyelembevételével egyszerűsített éves beszámolót kell készítenie és kettős könyvvitelt vezetnie. A szervezetet január 1-jétől kiemelten közhasznú szervezetté nyilvánították, ezért könyvvezetése során figyelembe kell vennie a közhasznú szervezetekről szóló törvényben előírt szigorúbb nyilvántartási és beszámolási kötelezettségeket is. A Szeretetszolgálat a számviteli törvény előírásai alapján és szervezeti sajátosságaira figyelemmel alakította ki számviteli rendjét. A

5 számviteli rendszer teljes körű szabályozását azonban nem végezték el. A Szeretetszolgálat számviteli politikája kiegészítésre szorul. A Szeretetszolgálat a gazdálkodásáról szóló beszámolók elkészítése során az alábbiakban részletezett hiányosságoktól eltekintve betartotta a vonatkozó jogszabályi előírásokat: ˇ Az Országos Központban egyik évben sem végezték el a mérleg tételeit alátámasztó leltározási feladatokat. ˇ A beszámolókészítés alapjául szolgáló főkönyvi könyvelés vezetésénél a számviteli törvény és saját belső szabályzataik előírásai nem érvényesültek maradéktalanul. ˇ A nem pénzbeni adományok egy részét a könyvelésben a bevételek és a kiadások között nem mutatták ki. Ezzel megsértették a számviteli törvényben előírt teljesség alapelvét. (Az analitikus nyilvántartásokat az adományok teljes körére vezették.) ˇ A munkaügyi központtól kapott foglalkoztatási támogatást 1998-ban nem bevételként, hanem a munkabér és Tb. kiadások csökkenéseként könyvelték el. Ezzel a számviteli megoldással a vizsgált két szervezeti egységnél a bevételeket és a költségeket összesen E Ft-tal kisebbnek könyvelték a ténylegesnél, megszegve az Szt.-ben előírt bruttó elszámolás alapelvet. Az 1999-es évben a támogatást teljes egészében bevételként könyvelték el. ˇ A vizsgált években a Szeretetszolgálatnál nem alkalmazták a 2. számlaosztályt, ezáltal sem a könyvelésben, sem a mérlegben nem mutattak ki a Forgóeszközök között készleteket annak ellenére, hogy azt saját számviteli politikájukban előírták. A készleteket csak analitikus nyilvántartásokban tartották számon. ˇ A Szeretetszolgálatnál a vizsgált években értékcsökkenést a befektetett eszközök után annak ellenére nem számoltak el, hogy azt a számviteli politikában előírták. Ezt a hiányosságot 1999-ben megszüntették. ˇ A Szeretetszolgálatnál a kötelezően vezetendő analitikus nyilvántartások körét nem határozták meg maradéktalanul. A saját eszközök nyilvántartásánál csak azt írták elő, hogy azt a számviteli előírásoknak megfelelő tagolásban kell vezetni. A szigorú számadású nyomtatványok körét nem határozták meg tételesen a Szeretetszolgálat egészére. A Szeretetszolgálatnál a hiányos belső szabályozás ellenére a gazdálkodás áttekinthetőségéhez szükséges analitikus nyilvántartásokat a vizsgált időszakban vezették, azok tartalma - a gépkocsi kivételével - megfelel a jogszabályi és a belső követelményeknek.

6 A Szeretetszolgálat könyvelését alátámasztó bizonylatok szabályszerűek, az általános alaki és tartalmi követelményeknek megfelelnek. A kötelezettségvállalási és az utalványozási gyakorlat összhangban van a törvényi és a belső előírásokkal. A Szeretetszolgálat Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzata meghatározza a szervezet társadalmi, vezetői és a folyamatba épített ellenőrzési rendszerét. Függetlenített belső ellenőrzés a szervezetnél nincs. A társadalmi ellenőrzés - melyet a 3 fős felügyelő szerv lát el - a költségvetés és a beszámoló ellenőrzésére és véleményezésére terjed ki. A főkönyvelő a részére biztosított vezetői ellenőrzési feladatokat nem tudja kellően ellátni. A vizsgált időszakban néhány esetben megbízás alapján végzett belső ellenőrzés hiányosságokat tárt fel, ami alapján a szükséges intézkedéseket a vezetés megtette. A Szeretetszolgálatnál a vizsgált időszakban az APEH és a társadalombiztosítási szervek helyszíni ellenőrzést nem végeztek. A Szeretetszolgálat tevékenységéből adódóan egyes szervezeti egységeinél a megyei és a fővárosi Közigazgatási Hivatalok, a Vám- és Pénzügyőrség rendszeresen végez ellenőrzéseket. 2. Javaslatok Az Állami Számvevőszék javasolja a Szeretetszolgálat elnökének, hogy - a jelentésben foglaltak figyelembe vételével - az alábbi intézkedéseket tegye meg: 1. Dolgozzák át és egészítsék ki a Számviteli Politikát a számviteli törvény előírásainak megfelelően. 2. Intézkedjenek, hogy az adományok és a készletek ne csak az analitikus nyilvántartásokban, hanem a főkönyvi könyvelésben is teljes körűen könyvelésre kerüljenek. 3. Szabályozzák részletesen a Szeretetszolgálatnál használatos szigorú számadású bizonylatok körét. 4. Szabályozzák a Szeretetszolgálat egészére egységesen a gépjárművek futásteljesítményének elszámolását úgy, hogy az feleljen meg a jogszabályi előírásoknak. 5. Erősítsék meg a Szeretetszolgálat gazdálkodásával és annak számviteli nyilvántartásával kapcsolatos vezetői és függetlenített belső ellenőrzési tevékenységet.

7 II. Részletes megállapítások 1. A törvényesség A Szeretetszolgálat gazdálkodása törvényességének vizsgálata során a működési, a gazdasági döntéshozatali és a számviteli rendszer kialakítását és a tényleges működési, döntéshozatali és számviteli gyakorlatot ellenőriztük A működés és a gazdasági döntéshozatal rendszere A Szeretetszolgálat működési és gazdálkodási rendjének alapvető szabályait az egyesülési jogról szóló évi II. tv., a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. (a továbbiakban: Kht.), valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló 114/1992. (VII.23.) Korm. rendelet határozza meg. Ezen túlmenően a Szeretetszolgálat tevékenységének természetéből adódóan a számvitelről szóló év XVIII. tv. (továbbiakban: Szt.), a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv., a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Szoc. t.), a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet, a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 168/1995. (XII.27.) Korm. rendelet, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 8/1996. (I.24.) és 219/1998. (XII.30.) Korm. rendeletek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 2/1994. (I.30.) NM. rendelet előírásait is figyelembe kell venni. A Szeretetszolgálat a felsorolt jogszabályok figyelembevételével készítette el belső szabályzatait. A Fővárosi Bíróság az Egyesületet január 01. napjától a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. alapján kiemelten közhasznú szervezetként a közhasznú nyilvántartásba bejegyezte. A Szeretetszolgálat gazdálkodásának alapvető szabályait az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az Alapszabály meghatározza a Szeretetszolgálat tevékenységi körét: ˇ egészségmegóvás, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, ˇ szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, ˇ nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés, ˇ gyermek és ifjúságvédelem

8 ˇ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ˇ rehabilitációs foglalkoztatás, ˇ munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának, elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások. Az Alapszabály értelmében a Szeretetszolgálat legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés, irányító szerve az Elnökség, végrehajtó szerve az Ügyvezetőség. A gazdálkodás rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Pénzügyi és Pénzkezelési Szabályzat határozza meg. A szabályzatok értelmében a területi és a helyi vezetők az elfogadott költségvetésük keretei között értékhatárhoz kötött korlátozott döntési önállósággal rendelkeznek. A Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozták az egyes tisztségekhez és munkakörökhöz kapcsolódó döntési, irányítási és ellenőrzési feladatokat, a gazdálkodás és a nyilvántartás rendjét, valamint a bankszámlák feletti rendelkezési és az utalványozási jogosultság rendjét. A Szeretetszolgálat gazdálkodási rendjének szabályozása összhangban van a jogszabályi követelményekkel, valamint a szervezet belső szervezeti és működési rendszerével. A Szeretetszolgálatnál külön szabályzatban szabályozták az ideiglenes külföldi kiküldetés elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának rendjét. A szabályozás abból indul ki, hogy ideiglenes külföldi kiküldetéssel kapcsolatos költségek elszámolására csak a külföldi adományok hazaszállításával foglalkozó hivatásos gépkocsivezetők jogosultak. A szabályozás tartalma összhangban van a jogszabályi előírásokkal. A Szeretetszolgálat tulajdonában lévő teher és személygépkocsik nyilvántartására, futásteljesítmény elszámolására vonatkozóan egységes központi szabályozások nem készültek. Az egységes központi szabályozást az is indokolná, hogy a Szeretetszolgálat személygépkocsijai a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. 70. (8) bekezdés a) pontja alapján mentesek a cégautó adó megfizetése alól, mivel egyházi karitatív szervezet kizárólag alapfeladatai ellátásához használja azokat. A törvény 70. (9) bekezdése kimondja azonban, hogy a (8) bekezdés a) pontjában foglaltak ellenére meg kell fizetni a cégautó adót azon gépkocsik után, amelyet nem kizárólag a hivatkozott alapfeladatok ellátására használnak, hanem a körülményekből megállapítható más használat is.

9 A szolgálati gépkocsik használatáról rendelkező belső utasítások nem zárják ki a Szeretetszolgálat alapfeladatának ellátásától eltérő használat lehetőségét. Nem rendelkeznek arról, hogy a magáncélú használat költségeit a használónak milyen módon kell megtéríteni. A Szeretetszolgálat által működtetett, szakfeladatokat ellátó intézmények a működésükhöz szükséges, előírt belső szabályzatokkal a vizsgálattal érintett körben rendelkeznek. Azok meglétét az illetékes szakhatóságok rendszeresen ellenőrzik A működés és gazdasági döntéshozatal gyakorlata A Szeretetszolgálat működési és döntéshozatali gyakorlata alapvetően megfelel a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályzatokban rögzítetteknek. A gazdasági-pénzügyi döntéseket az arra jogosult személyek, vagy szervezeti egységeik hozták meg. A vizsgálat során döntési jogkör elvonását, vagy túllépését a vizsgált szervezeteknél nem tapasztaltunk A számviteli rend Hiányosság egyedül a szolgálati gépkocsik használata és futásteljesítmény elszámolása területén tapasztalható. A menetlevelek kiadása, vezetése során sem az Országos Központban, sem a Budapesti Központban nem tartották be a jogszabályban és a belső utasításban előírtakat. Az Országos Központban üzemeltetett személygépkocsik esetében a napi úti okmánynak minősülő menetleveleken hosszabb időszak, esetenként egy egész hónap futásteljesítményét vezették és az utiokmány tartalma nem felel meg a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. 5. sz. melléklet II. 7. pontjában előírt útnyilvántartás tartalmi követelményeinek, sem az Szeretetszolgálat belső utasításának. Utólag nem állapítható meg, hogy történt-e magáncélú használat. A menetlevelek kiadása nem felel meg a belső utasításnak, azokról a gépjármű ügyintéző érvényesítő aláírása hiányzik. A menetleveleket nem naponta adják át a gépkocsivezetőnek, hanem az egész tömb nála van folyamatosan amíg be nem telik. Így az elszámoltatási és ellenőrzési követelmény nem érvényesül. A Budapesti Központ által üzemeltetett gépkocsik futásteljesítményéről kiállított menetlevelek vezetése nem felel meg sem a jogszabályok, sem a belső szabályzatok előírásainak. Azokon a tényleges megállás helye nincs feltüntetve, csak az útvonal megjelölés; a megtett km teljesítmény nem mindig állapítható meg a hiányos kitöltés miatt. Hiányosság, hogy a menetleveleket nem naponta adják ki a gépkocsivezetőknek, és nem kell a munkaidő végén leadniuk. Így a Budapesti Központ által üzemeltetett gépkocsik esetében nem lehet megállapítani, hogy valóban csak cégautó adómentes célú használat valósult-e meg A beszámolókészítés és a könyvvezetés szabályozottsága

10 A korábban hivatkozott kormányrendeletek alapján a Szeretetszolgálat egyszerűsített éves beszámolót készít és kettős könyvvitelt vezet. A Kht. alapján pedig a beszámoló készítésénél és a könyvvezetésnél figyelembe kell vennie a fenti törvényben előírt nyilvántartási és beszámolási szabályokat is. A Szeretetszolgálat az Szt. előírásai alapján és sajátosságaira figyelemmel alakította ki számviteli rendjét. A számviteli rendszer teljes körű szabályozását azonban nem végezték el. A Szeretetszolgálat elkészítette számviteli politikáját. Ez nem tartalmazza teljes körűen mindazokat a sajátos, a Szeretetszolgálatra jellemző módszereket és feladatokat, amelyek szükségesek az Szt. és a kormányrendeletek előírásainak gyakorlati végrehatásához. A kialakított és írásban rögzített számviteli politika tartalmazza: ˇ az eszközök és források Leltárkészítési és leltározási szabályzatát; Ennek hiányossága azonban, hogy a végrehajtásra kötelezett szervezeteket, leltári körzeteket, leltározási ütemtervet, a leltározás bizonylatait nem tartalmazza. ˇ az Eszközök és források értékelési szabályzatát, ezen belül az értékcsökkenés elszámolásának módját; ˇ a Pénzkezelési szabályzatot. Ebben az Országos Központ és a régiók házi pénztárának működési rendjét szabályozták. A szabályzatban nem rögzítették a házipénztárakban a napi pénztárzárlat után tartható készpénz összegét, valamint a valuta- és értékpapír elszámolások nyilvántartásának rendjét sem. Az Szt ban foglaltaktól eltérően nem tartalmazza a Szeretetszolgálat számviteli politikája: ˇ annak rögzítését, hogy mit tekintenek a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek, az ellenőrzés, önellenőrzés során jelentősebb összegű hibának; ˇ a Befektetési szabályzatot, amely - mint kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet - meghatározza, hogy saját eszközeiből milyen értékpapírt vásárolhat; ˇ a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, megsemmisítésének selejtezési szabályait, a selejtezés lebonyolításának rendjét, az alkalmazandó bizonylatokat; ˇ a valuta, deviza árfolyam különbözetek elszámolási módját;

11 ˇ az eszközök minősítését befektetett-, illetve forgóeszközzé. A kettős könyvvitel vezetéséhez a beszámoló elkészítésekor szükséges - az Szt ban előírt - számlarendet nem készítették el. A rendelkezésre álló számlatükör - amely a számla számát, megnevezését tartalmazza - nem biztosítja a számlaösszefüggések, a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolatának szabályozását A beszámolókészítés és a könyvvezetés gyakorlata A Szeretetszolgálat szervezetében - az ország egész területén - működő 9 régió és az Országos Központ könyvvitelét egységes szerkezetben - a "SALDO" bővített főkönyvi és folyószámla szoftver program keretében - rögzítik az egyes szervezeti egységeknél. Az Országos Központ a régiók és a saját főkönyvi kivonatainak összesítése alapján elkészíti az éves könyvelési zárlatot és a Szeretetszolgálat egyszerűsített éves beszámolóit és az évi egyszerűsített éves beszámolók Az és évi beszámolók elkészítése során nem tartották be teljes körűen a korábban felsorolt jogszabályok és a belső szabályzataik előírásait, mivel: ˇ Az Országos Központban egyik évben sem végezték el a beszámoló részét képező mérleg tételeit alátámasztó leltározási feladatokat. A Budapesti Központ ezt a feladatot maradéktalanul végrehajtotta. ˇ Az Országos Központban és a Budapesti Központban - a 114/1992. (VII.23.) Korm. rendelet 7. -ban, illetve a 8/1996. (I.24.) Korm. rendelet 9. -ban előírtak alapján - egyik évben sem mutatták ki a könyvelésben és a beszámolókban tőke változásként a célja szerinti tevékenység eredményét. A Kht ban előírt beszámolási szabályokat 1998-ban egy kivételével betartották. A Kht-ben előírt közhasznú jelentést elkészítették, amely tartalmazza: ˇ a számviteli beszámolót; ˇ a költségvetési támogatás felhasználását; ˇ a cél szerinti juttatások kimutatását; ˇ a központi és az önkormányzati támogatások mértékét; ˇ a közhasznú tevékenységről szóló beszámolót. Nem tartalmazza a jelentés a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást. A közhasznúsági jelentést a Szeretetszolgálat legfőbb szerve az Országos Küldöttközgyűlés elfogadta.

12 A könyvvezetés gyakorlata A Szeretetszolgálat számviteli, könyvvezetési rendszerének teljes körű kialakításával kapcsolatos - az pontban részletezett - hiányosságok miatt a könyvvezetés gyakorlata nem mindenben felelt meg a hatályos jogszabályok előírásainak. A Szeretetszolgálat által működtetett, jogi személyiség nélküli régiók eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait az Országos Központ által összesített kettős könyvelési adatok alapján mutatják ki. A bevételek és költségek részletezése megfelel a Kht ban előírt nyilvántartási szabályoknak. A Budapesti Központban mind a bevételeket, mind az ezekkel szemben felmerült költségeket - a Régióhoz tartozó - intézményenkénti bontásban könyvelték, majd összesítették. Az Országos Központban és a Budapesti Központban a bevételek és költségek könyvelésénél az alább felsorolt esetekben nem tartották be a vonatkozó jogszabályi előírásokat: ˇ A tárgyévben kapott adományok egy részét a könyvelésben a bevételek között nem mutatták ki. Így pl. az adományozott benzinutalványok jegyzőkönyvben rögzített mennyiségét és értékét csak analitikus nyilvántartásban rögzítették, a 9. Bevételek számlaosztályba csak a felhasználás alkalmával könyvelték el évben a kapott E Ft értékű utalványból csak a felhasznált E Ft-ot könyvelték el bevételként és költségként egyaránt, a fennmaradó E Ft-ot aktív időbeni elhatárolásként mutatták ki, mint olyan bevételt, amely csak a mérleg fordulónapja után esedékes. ˇ Az Szt. 15. (10) bekezdésében előírt bruttó elszámolási számviteli alapelvet évben nem tartották be maradéktalanul és emiatt a költségeket és a bevételeket egymással szemben számolták el a Munkaügyi Központ részéről történt munkabér és Tb térítések alkalmával. Így pl ban az Országos Központban E Ftot, a Budapesti Központban pedig Ft-ot könyveltek el a fenti jogcímen költségcsökkenésként, bevételként való könyvelés helyett. ˇ Nem alkalmazzák a 2. "Készletek" számlaosztályt és a mérlegben sem mutattak ki a Forgóeszközök között készletet, annak ellenére, hogy az Szeretetszolgálat számviteli politikájában előírták, hogy a Készletek között az adományokat az adományok könyvében kell nyilvántartani, a vásárolt készleteket pedig év közben költségként kell elszámolni és az év utolsó napján leltár alapján készletre kell venni. (Az analitikus nyilvántartásokat az adományok teljes körére vezették.) Az Országos Központban a vizsgált időszakban készletrevételezés nem történt.

13 A Budapesti Központ az adományokat csak abban az esetben futtatta át a készletek számlaosztályban a bevételekkel és ráfordításokkal azonos összegben, ha az adományozó adókedvezményt vett igénybe. Ez az összeg 1998-ban E Ft volt. Készletváltozást tehát egyáltalán nem könyveltek. ˇ A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolási módját a számviteli politika keretében az Szt ban előírtak alapján meghatározták. A könyvelési gyakorlatban azonban értékcsökkenést az eszközeik után évben nem számoltak el. Az 1999-es gazdálkodási évben a felsorolt hiányosságokat - a készletrevételezés kivételével - megszüntették Az analitikus nyilvántartások és a bizonylati elv érvényesülése A Szeretetszolgálat a kötelezően vezetendő, a könyvvitelhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások körét nem határozta meg maradéktalanul belső szabályzatban. A számvitelhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokra vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzat csak az adományok nyilvántartásáról rendelkezik részletesen. A saját eszközök nyilvántartásairól csak annyit ír elő, hogy azt a számviteli előírásoknak megfelelő tagolásban kell elkészíteni. A szigorú számadású bizonylatok nyilvántartásáról külön szabályzat rendelkezik. A szabályzat a törvényi előírásoktól eltérően a Szeretetszolgálat egészére nem határozza meg tételesen a szigorú számadású nyomtatványok körét. A szabályzat szerint a szigorú számadású nyomtatványokat a gazdasági vezető határozza meg. Ez a szabályozás olyan helyzetet teremt, hogy az Szeretetszolgálat egyes szervezeti egységei - annak ellenére, hogy nem önálló jogi személyek - más-más nyomtatványokat nyilváníthatnak szigorú számadású kötelezettség alá tartozónak. Így a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának teljes körűsége a szervezet egészére nem biztosított. A Szeretetszolgálat Budapesti Központja saját számlarendjének mellékletében tételesen meghatározta a kötelezően vezetendő analitikus nyilvántartások körét. A szabályozási hiányosságok ellenére megállapítható, hogy a Szeretetszolgálat vizsgált szervezeti egységeinél a szükséges analitikus nyilvántartásokat vezették. A vizsgált szervezeti egységeknél az analitikus nyilvántartások vezetése alapvetően megfelelt a jogszabályi és a belső követelményeknek. Az Országos Központban azonban a tárgyi eszközök és immateriális javak nyilvántartását hiányosan vezették. A helyszíni vizsgálat megkezdéséig csak a gépjárművekről vezettek teljes körű egyedi nyilvántartást. A helyszíni vizsgálat ideje alatt azonban a

14 többi tárgyi eszköz és az immateriális javak leltározását elvégezték, és az alapján az egyedi nyilvántartásba vételüket elvégezték. Szigorú számadású kötelezettség alá vont nyomtatványként a vizsgált időszakban a vizsgált szervezetek 9 féle bizonylatot kezeltek. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetése a vizsgált szervezeti egységeknél megfelelt a szigorú számadású nyomtatványokkal szemben támasztott követelményeknek. Meg kell jegyezni, hogy a nem pénzbeni adományok analitikus nyilvántartása a főkönyvi nyilvántartásokkal nem minden esetben egyeztethető a jelentés pontjában részletezett könyvelési hiányosságok miatt. A Szeretetszolgálat könyvelését alátámasztó bizonylatok tartalmi és alaki szempontból megfeleltek az Szt. követelményeinek. A kötelezettségvállalás és az utalványozás gyakorlata a vizsgált szervezeti egységeknél megfelelt a törvényi és a belső előírásoknak. A könyvelés szabályszerűen kiállított és utalványozott bizonylatok alapján történt. 2. A pénzfelhasználás Az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogosultsága a központi állami támogatás felhasználására terjed ki. A Szeretetszolgálat a támogatást nem címzetten kapta, ezért a szervezet gazdálkodásának egészét kellett áttekinteni, melyre az Állami Számvevőszéknek konkrét felhatalmazása nincs. Az ellenőrzés csak a szervezet aktív egyetértő közreműködésével valósulhatott meg. A Szeretetszolgálat költségvetése a vizsgált időszakban előrelátással az előző év tényszámai figyelembevételével készült. A Szeretetszolgálatnál a vizsgált időszak tervezett és tényleges bevételi, költség- és ráfordítás adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetés a működtetett intézmények gazdálkodási kereteit, feladatvállalásait tükrözi. Az éves költségvetésbe csak azokat a programokat tervezték, melyek végrehajtásához a szükséges források rendelkezésre álltak. Ezek az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozás, normatív állami támogatás, költségvetési támogatás és önkormányzati támogatások. A Szeretetszolgálatnál a bevételek és költségek elemzésénél az intézményen belül a régióknak átadott pénzeszközöket a torzító hatás miatt ki kellett emelni. A költségek az évben a tervezetthez hasonlóan alakultak az alábbiak szerint:

15 Év Terv Tény % M Ft-ban Az évi túllépést az okozta, hogy a tervkészítéskor számos, év közben felmerült többletfeladat még nem volt ismert. Pl. a Szeretetszolgálat által kialakított játszóterek beruházásának, őrzésének költségei, a Budapesti Központnál a diszpécser központ költségei, a Pécsi régiónál a menekültek hazatelepülését elősegítő ENSZ juttatás (11 M Ft), a természetbeni adományok (17.4 M Ft), Mátrafüredi új idősotthon beruházása, valamint az árvízkárosultak részére nyújtott adományok (122 M Ft). A bevételek lényegesen meghaladták a tervezettet az alábbiak szerint: Év Terv Tény % M Ft-ban A bevételek folyamatosan növekedtek, a három év alatt megduplázódtak. A bevételek tervezésének időpontjában az elnyert pályázati összegek, a rendkívüli események (árvíz, menekültügy stb.) miatt meghirdetett gyűjtések eredménye még nem volt ismert, ezért a vizsgált időszakban a tényleges bevételek meghaladták a tervezettet. Az állami normatív támogatást évben a törvényváltozás miatt szükséges új működési engedélyek és ez alapján köthető támogatási szerződések összegeinek és időpontjának bizonytalansága miatt óvatosságból a ténylegesen elérthez képest 50%-kal alátervezték. Az adományokat előre pontosan tervezni nem lehetett, ezért az elmúlt évek átlagával számoltak. Ha valamilyen előre nem látott eseményre indítottak gyűjtést, az adományok ugrásszerűen megnőttek. Pl évben a tervezett adomány ötszöröse folyt be.

16 A befolyt adományok a bevételen belül abszolút értékben és arányaiban is jelentős értéket képviseltek és folyamatosan növekedtek évben E Ft 13%-a bevételnek, évben E Ft és a bevétel 25%-a, évben már a bevétel 30%-a és E Ft-ra növekedett. A rendkívüli bevételeket az adományokhoz hasonlóan pontosan tervezni nem lehetett. Nem volt tervezhető az összes bevétel 2%-át kitevő - Menekültügyi és Migrációs Hivataltól - hazatelepülő bosnyák menekültek segélyezésére átvett összeg. Ezt a pénzbeni segélyeknél és a vásárolt élelmiszereknél használták fel. Az állami feladatok ellátásáért befolyt bevételek abszolút értékben a három év alatt növekedtek, de az összes bevételen belüli arányuk csökkent az alábbiak szerint (M Ft): Év Állami feladatok* Összes % ellátásáért befolyt bevétel bevétel 2: * Állami feladatok ellátásáért befolyt bevételek az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozást, normatív állami támogatást, a költségvetési támogatást, az önkormányzati támogatásokat és a pályázati támogatásokat tartalmazzák. Az átvállalt feladatok állami támogatásának aránya csökkent. Az állami támogatások között a legjelentősebb a költségvetési törvényben társadalmi szervezetek támogatása címén biztosított költségvetési támogatás évben E Ft, az összes bevétel 25%-a, évben E Ft, az összes bevétel 18%-a, évben E Ft, az összes bevételnek már csak 13%-a. Hasonló nagyságrendet képvisel a normatív állami támogatás évben E Ft (22%), évben E Ft (17%), évben E Ft (13%). Önkormányzati támogatás, amely a Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatásából és a helyi önkormányzatokkal kötött ellátási szerződésekből származott, évben E Ft (10%) évben E Ft (8%) és évben E Ft (7%). Támogatási bevétel származott még az elnyert pályázatokból évben E Ft (3%), évben E Ft (4%) és évben E Ft (13%) volt.

17 Kamat- és árfolyamnyereségből az összes bevétel 5-7%-a származott. A kiadásokon belül a bér- és járulékai nem érik el az összes költség és ráfordítás felét évben 35%, évben 33% és évben 30% volt. A gépjármű költségek és közüzemi díjak hasonlóan alakultak a kiadás 7-12%-át képviselik. Az egyéb működési költségek (élelmiszer, posta, felújítás stb.) a kiadás 13-23%-át teszik ki. A Szeretetszolgálat mint önálló jogi személy, céljai eléréséhez valamennyi szervezeti egységét az elvállalt feladatok komplex ellátására képes mozgósítani. Szervezetten működik, az adományokat összegyűjti, raktározza és innen a szükségletnek megfelelően osztja szét, erőforrásait koncentrálja, így a feladatait kisebb ráfordítással igyekszik ellátni. Kevés alkalmazotti létszámmal dolgozik, a feladat jelentős részét önkéntesekkel látja el. Az állami támogatások évrőlévre csökkenő mértéke miatt a hiányzó forrásokat adományokból igyekszik kiegészíteni. Az állami költségvetési támogatást a régióinak továbbadva ösztönző belső finanszírozási rendszert épített ki. A költségvetési támogatást a Szeretetszolgálat a régiónak 1999-ig normatív módon osztotta el, a területi titkár és a könyvelő bére, járulékai, a csoportok száma és a lakosok számától függően. Az évtől a meglévő rendszert továbbfejlesztették, és egy új százalékos teljesítményektől függő, a megvalósult bevételek alapján ösztönző belső támogatási rendszerrel egészítették ki. A területi szervezet az előző évi tényleges pénzbevételeinek bizonyos köre (belföldi pénzadományok, állami normatíva, Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozás, önkormányzati támogatás) után a bevétel százalékában meghatározott kiegészítő támogatást kapott. A költségvetési támogatás továbbadásánál a helyi szervezeteket a bevételi források felkutatására, növelésére ösztönözték, ez tükröződik a Budapesti Központnál. A bevételi források növekedése miatt az állami költségvetési támogatás leosztott része évben az előző éveknél több mint a négyszeresére nőtt (1997. évben E Ft, évben E Ft és évben E Ft). A Szeretetszolgálat céljai a meglévő intézmények üzemeltetésének biztosítása, fejlesztése, illetve új programok működtetése. Ilyen volt Budapesten a Szatmár utcai komplex intézmény beruházása (Betegápoló Otthon, játszótér, családos otthon), a TBC program működtetése, a raktározási feladatok számítógépes megoldása. Az elmúlt években az országosan indított programok (gyermekétkeztetés, az árvízi-belvízi segítő program) egy része átcsúszott egyik évről a másikra. Ennek oka, hogy csak annyit tudtak ráfordítani, amennyi adomány a célra befolyt, illetve célzott adomány a program elindítását lehetővé tette.

18 Vannak olyan helyi programok, melyeknek indulását önkormányzati vagy minisztériumi támogatás tette lehetővé. A támogatás megszűnésével hosszabb távon a programot kénytelenek megszüntetni, mert az csupán önkéntes munkával vagy adományokkal már nem működtethető. Ilyen programjuk (Mentőszolgálat, értelmi fogyatékos gyermekek napközi otthona, Hospice szolgálat, mozgássérültek szállítása, ingyenkonyha, gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, rokkant-kocsi szervizszolgálat). A költségvetésből célhoz kötötten juttatott támogatások igénybevételét és felhasználását a Budapesti Központnál az elemzésre kijelölt 11 hajléktalan intézménynél tételesen vizsgáltuk. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló - többször módosított - Szoc.t. határozza meg a hajléktalanság fogalmát és a hajléktalan emberek részére fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, ennek megszervezése az önkormányzatok feladata (Szoc.t ) és ehhez az állam Szoc.t a szerint a fenntartott szociális intézmények működtetéséhez normatív állami támogatással hozzájárul. A normatív állami hozzájárulás intézmény típusonként és évenként a költségvetési törvény szerint változó mértékű. Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala a Szeretetszolgálat Budapesti Központjával minden évben intézményenként szerződést köt normatív állami hozzájárulás folyósítására szociális közfeladat ellátásához. A normatív állami hozzájárulás finanszírozása a tervezett ellátotti létszám alapján történik. Az intézmény a tényleges feladat-mutatók szerint köteles elszámolni az igénybe vett állami hozzájárulással, de a finanszírozás maximum a működési engedélyben meghatározott létszámig illeti meg. A Budapesti Központ a megállapított és a ténylegesen felhasznált normatív hozzájárulásról (Közigazgatási Hivatal által rendszeresített nyomtatványon) a gondozási napok alakulásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról pénzügyi kimutatás, illetve könyvelési gyűjtő-kivonat segítségével a szerződésben foglalt határidőig - január 31-ig - minden esetben elszámolt, és az átutalt többlet-hozzájárulást visszafizette. A működésben gondot okozott, hogy a Szeretetszolgálat egy esetben a Közigazgatási Hivatallal kötött szerződés szerint járó normatívát késve, külön levelezés alapján kapta meg. A Közigazgatási Hivatal az évre a szerződés szerint járó normatívát a nappali ellátás jogcímen Ft-tal, az átmeneti ellátás jogcímen Ft-tal, összesen Ft-tal kevesebb összegben finanszírozta meg, melyet márciusban megtérítették. A feladatellátás folytonosságát nehezíti, hogy a nem állami szociális intézményeknek szociális közfeladat ellátásért szerződés alapján járó normatív állami hozzájárulás folyósítása és felhasználása esetén a vonatkozó kormányrendeletek (161/1996. (XI.7.), illetve 188/1999.

19 (XII.16.) Korm. rendelet) egyoldalúan csak a feladatot ellátóra tartalmaznak szankciót, míg a szerződéstől eltérő késedelmes, illetve elmulasztott finanszírozást nem említik. A Budapest Főváros Önkormányzata évtől a normatív finanszírozást a személyes gondoskodás keretébe tartozó hajléktalan ellátásnál a 258 fő részére biztosított állami normatívát 30%-kal kiegészítette, erről közszolgálati szerződést kötött. A szerződés szerint a feladat teljesítéséről az intézmény szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készített a tárgyévet követő június 30-ig. Közszolgáltatási szerződést kötöttek évtől a Szociális Információs Iroda működtetése, a mobil háziorvosi rendelő és mobil szűrőállomás működtetésének és a karitatív adománygyűjtő feladatok üzemeltetési költségeinek támogatására, az elszámolás a fentiek alapján történt. A Fővárosi kerületi önkormányzatok a hatáskörükbe tartozó személyek ellátására vonatkozóan Szoc.t a alapján a személyes gondoskodás ellátására ellátási szerződést kötöttek. Ilyen szerződést kötött a XI. ker. Önkormányzat 2 M Ft értékben a hajléktalanok átmeneti elhelyezésére a VI. ker. Önkormányzat nappali melegedő üzemeltetés támogatására és évben 1 M Ft értékben, évben 1,3 M Ft értékben. A szerződés szerint a Budapesti Központ minden év december 31-ig beszámolóban tájékoztatja a megbízót a feladatok ellátásáról. A VII. ker. Önkormányzattal dec. 31-én határozatlan időre szóló ellátási szerződést kötött a Budapesti Központtal arra, hogy a VII. kerületben a szociálisan rászoruló embereknek fürdési, mosási lehetőséget biztosít, ruhaneművel, élelmiszerrel, gyógyászati segédeszközökkel segíti adományból a rászorulókat. Biztosítja a hajléktalanok tisztálkodási lehetőségeit, elhelyezését szálláson, ezért az önkormányzat minden évben a költségvetési rendeletében meghatározott összeget fizet. Az önkormányzat évben 1 M Ft, évben nem nyújtott támogatást, évben 250 E Ft-ot fizetett. A természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozását a Fővárosi és Pest megyei Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási szerződés keretében biztosította, az évi II. tv. 16. A/ (3) bekezdés és az azt módosító évi LXXXIII. tv. II. fejezete szerint. Új finanszírozási szerződést az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozás részletes szabályairól szóló 43/1999. évi (III.3.) Korm. rendelet alapján kötötték meg. A Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi és Sport Bizottsága és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központja november 12-én megállapodást kötött a hajléktalan betegek háziorvosi ellátására heti 80 órában. A tevékenység finanszírozását a Budapesti és Pest megyei Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül a Szeretetszolgálatnak biztosítja.

20 A pályázatokat a Budapesti Központnál vizsgáltuk. Számvitelében költséghelyhez kapcsolódóan, annak alábontásával a pályázat költségeit elkülönítetten kimutatták. Az elemzésbe bevont 11 hajléktalan intézménynél évben E Ft, évben E Ft és évben E Ft pályázati támogatást kaptak (2. sz. melléklet). A pályázatokról a Budapesti Központ a pályázati feltételeknek megfelelően számolt el. A pályáztató az elszámolással kapcsolatban észrevételt nem tett. A támogatások nagy része a Népjóléti, illetve Szociális és Családügyi Minisztériumtól származott, ezt átalakításra, eszközbeszerzésre, gyógyszerre, kötszerre és étkezés kiegészítésére is kapták évben E Ft értékben, évben E Ft értékben és évben E Ft értékben. A pályázatok szabályos pályázati adatlap kitöltésével, szöveges indoklással és költségvetés tervezet benyújtásával készültek, ami tartalmazta az elvégzendő feladatokat és a várható költségek részletezését értékben, és ebből a vállalt saját forrást. Az elnyert pályázatok után megkötött támogatási szerződések tartalmazták a támogatás feltételeit, elszámolását, a támogatást nyújtó ellenőrzését. Az elszámolás a minisztérium által kialakított "Elszámolási adatlap"-on történt, amely tartalmazta a szakmai beszámolót, a pénzügyi elszámolásokat (a megvalósítás forrásait és azok összetételét, a költségeket, határidőket). Az elszámoláshoz a támogatott összeg felhasználásról összesített, cégszerűen hitelesített tételes kimutatást kértek. A Fővárosi Önkormányzat a Nappali melegedők működtetését támogatta, a pályáztatás és szerződéskötés után a felhasználásról szöveges és részletes pénzügyi beszámoló készült. Egyéb pályázatokat is vizsgáltunk. A Soros Alapítványtól a Budapesti Központ a Szatmár utcai új játszótér kialakításhoz elnyert évben 4 M Ft-ot, és a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítványtól a tanulókorú fiatalok életesély növelő képzési programhoz évbe 5,3 M Ft támogatást. Az elszámolás szabályosan az előzőekhez hasonlón történt. A III. kerületi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat a Munkaerőpiaci Alaptól (korábbi nevén: Szolidaritási Alap) modellszerű Házigondozó Szolgálat kialakítására évben elnyert Ft-ot. A pályáztatás, támogatás, szerződéskötés az előzőek szerint történt, de a pénzügyi elszámoláshoz a számlákat is csatolták. A külföldről kapott pályázati összegekről is elszámoltak.

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14 MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 5. Mezei Erzsébet Bevezető A Mezei Menedék Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 4, a cél

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről A Fővárosi Bíróság által 1993-ban 4308. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Fénysugár Alapítvány Közhasznúvá

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest, 2013.

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSE 2.1. Számviteli beszámoló 2.2. Támogatások felhasználása 2.3.

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE BÉTA REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. (8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 9. E. 5/13.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2013. (13.04.24.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2012. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07..

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07.. NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL Budapest, 2013. 05. 07.. I. Bevezető 1. Az alapítvány neve NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1.

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010 december 31. 2010.

Részletesebben

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2011.12.31. Dr. Virányiné Csertő Ágnes elnök Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2013. évi Közhasznúsági jelentése Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség, mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a 2011-es évről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a 2011-es évről SEGÍTSÉG KÖVE ALAPÍTVÁNY 1214 BUDAPEST BÁNYA UTCA 17. FSZ. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2011-es évről 2007. február 13-n a Fővárosi Bíróság a Segítség Köve Alapítványt 10146. sorszám alatt nyilvántartásba

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22.

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22. Adószám: 198380843-1-19 Musical-re hangolva Egyesület 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet 2014. május 22. 1. Általános jellemzők Cégadatok Név: Musical-re hangolva Egyesület Adószáma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2014.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a évről

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a évről A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2008. évről Alapítványunknak a közhasznú szervezetekről szóló többször módosított 1997. évi CLVI. törvény rendelkezése alapján beszámolási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben hoztuk létre 150.000.- Ft alapítói vagyonnal. Alapító:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentés SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés Könyvvizsgálattal alátámasztott 2008. P.H... a szervezet vezetője A közhasznúsági jelentés tartalma 1. Számviteli beszámoló 2. Beszámoló a költségvetési

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 1 8 6 6 9 8 9 7-4 6 1 0-2 0 0-1 3 Statisztikai számjel Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 2212 Csévharaszt, József A. u 10 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2011.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2011. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2011. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

2012. évi. Közhasznú jelentése

2012. évi. Közhasznú jelentése KÖZJEGYZŐK A KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY 2012. évi Közhasznú jelentése Kelt:... 2012. évi KÖZHASZNÚ JELENTÉS Tartalom 1. sz. melléklet A költségvetési támogatás felhasználásáról 2. sz. melléklet A 2012. évi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év A szervezet megnevezése: Pusztazámor Községéért Közalapítvány Címe: 2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály utca 1. Adószám: 18700547-1-13 KSH szám: 18700547-9499-561-13 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 év Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Tomori Pál F iskola. Közhasznúsági jelentés 2008.

Tomori Pál F iskola. Közhasznúsági jelentés 2008. Tomori Pál F iskola Közhasznúsági jelentés 2008. 1. Bevezetés A Tomori Pál F iskolát a KF-SZ Kalocsai Fels oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 2004. június 22. napján meghozott, 2/2004 sz. határozatával

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére

Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése az alapító Ózd Város Önkormányzata részére Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft ügyvezetője Ó z d, 2011.július 28. A Képviselő-testület a 12/KH/2011.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Szent Kamill Életet az Életnek Közhasznú Alapítvány Nyíregyháza Tallér utca 20. 4 4 0 5 SZENT KAMILL ÉLETET AZ ÉLETNEK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Adószám: 18802357-2-15 KSH

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló

Közhasznúsági beszámoló Közhasznúsági beszámoló Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél,illetve közhasznú egyéb szervezetnél.

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség/Hungarian Swimming Association I. Tájékoztató adatok A 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A

Részletesebben

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Kick-Box Szövetség 1131 Budapest, Keszkenő u. 20. Adószám: 19652179-2-41 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. Számviteli beszámoló 2. Főbb adatok 3. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 9843 Jelentés az Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt 1996-1997. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló 1996-1997. évi

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

... Dr. Szokol Miklós elnök

... Dr. Szokol Miklós elnök DEBRECENI SZÍV EGYESÜLET Kiegészítő melléklet 2014. év Debrecen, 2015.03.31.... Dr. Szokol Miklós elnök Általános rész: Szív Egyesület bemutatása: Működési forma : egyéb egyesület Alapítás ideje : 2001.

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben