Statisztikai számjele: I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Statisztikai számjele: 24282112244211401. I. Értékesítés nettó árbevétele 58 831 298 956. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0"

Átírás

1 Egyszerősített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelı Zrt Cégjegyzék száma: Statisztikai számjele: eft-ban tételsz. tétel megnevezése Elızı év(ek) változásai I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek 0 1 IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás 0 0 VII. Egyéb ráfordítások ebbıl: értékvesztés 0 0 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F ADÓZÓTT EREDMÉNY XIII. Eredménytart. Ig.-be vétele oszt.-ra 0 0 XIV. Jóváhagyott osztalék 0 0 G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Budapest,

2 Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelı Zrt Cégjegyzék száma: Statisztikai számjele: tételsz. tétel megnevezése e Ft-ban elızı év(ek) változásai A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 0 0 II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D SAJÁT TİKE I. Jegyzett tıke II. Jegyzett, de be nem fizetett tıke III. Tıketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény E CÉLTARTALÉKOK 0 0 F KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövidlejáratú kötelezettségek G PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest,

3 Független Könyvvizsgálói Jelentés A Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelı Zrt. tulajdonosainak Az egyszerősített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelı Zrt. mellékelt évi egyszerősített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerősített éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbıl melyben az eszközök és források egyezı végösszege eFt a mérleg szerinti eredmény eFt, veszteség az ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítı mellékletbıl áll. A vezetés felelıssége az egyszerősített éves beszámolóért A vezetés felelıs az egyszerősített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történı elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint a olyan belsı kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetıvé váljon az akár csalásból, akár hibából eredı lényeges hibás állításoktól mentes egyszerősített éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelıssége Az én felelısségem az egyszerősített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellı bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerősített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerősített éves beszámolóban szereplı összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerősített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerősített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelıek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belsı kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelıségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerőségének, valamint az egyszerősített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyızıdésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

4 Vélemény Véleményem szerint az egyszerősített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelı Zrt december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint az ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó jövedelmi helyzetérıl a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Budapest, április 24. Könyvvizsgáló cég képviselıjének aláírása: TAGA GYÖRGYNÉ Képviseletre jogosult neve: Taga Györgyné Kamarai Tag Könyvvizsgáló Könyvvizsgáló cég neve: PRIMAVERA Nyilvántartási szám: Szervezési és Szolg Kft. Könyvvizsgáló cég székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.. Nyilvántartási szám:

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET március december 31. Kelt: Budapest, április 24. 1

6 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása A társaság bemutatása A számviteli politika bemutatása Az elszámolás alapja A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt hiba, hibahatás minősítése Alapítás, átszervezés költségeinek minősítése Kutatás, kísérleti fejlesztés költségeinek minősítése Adósonként együttesen kisösszegű követelés A valuta és deviza tételek értékelése A társaság által választott főbb értékelési szabályok bemutatása Az egyszerűsített éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és amortizációs politika ismertetése Az értékvesztés elszámolásának módja Céltartalék képzés rendszere... 7 I/B. A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása A Társaság vagyoni helyzetének értékelése A Társaság pénzügyi, likviditási helyzetének értékelése A Társaság jövedelmi helyzetének értékelése... 9 II. SPECIFIKUS RÉSZ II/A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Társaság mérlegének elemzése Eszközök Befektetett eszközök elemzése Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök elemzése Forgóeszközök elemzése Készletek Követelések Vevők Egyéb követelések összetétele Értékpapírok Pénzeszközök alakulása Aktív időbeli elhatárolások A Társaság mérlegének elemzése Források Saját tőke elemzése Lekötött tartalék összetevői Céltartalékok elemzése Kötelezettségek elemzése Hosszú lejáratú kötelezettség elemzése Rövid lejáratú kötelezettségek elemzése Passzív időbeli elhatárolások elemzése II/B. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az Üzemi eredmény összetevői

7 1.1. Értékesítés nettó árbevételének elemzése Aktivált saját teljesítmények értékének elemzése Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Egyéb bevételek összetétele Költségek Költségek költségnemenkénti összetétele Értékesítési költségek Egyéb ráfordítások összetétele Pénzügyi műveletek eredményének összetétele Rendkívüli eredmény összetétele Adózás Társasági adó Az adózott eredmény elszámolása III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ Személyi jellegű tájékoztatás Kötelezettségvállalások és függő kötelezettségek Környezetvédelmi tevékenység bemutatása Ellenőrzések Mérleg fordulónapját követő események bemutatása Egyéb tájékoztatás

8 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása 1. A társaság bemutatása Neve: Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített neve: Nemzeti MAL-A Zrt. (a továbbiakban: Társaság ) Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 70. Cégjegyzék száma: KSH jelzőszáma: Adószáma: Alapító: Magyar Állam képviseletében: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Alapítás időpontja: március 4. A társaság tulajdonosa(i): Magyar Állam (100%) A tulajdonosi jogok gyakorlója: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság A társaság képviseletére jogosult személyek: Eiterer Antal vezérigazgató An.: Szarvas Mária Születési ideje: október 1. Lakcím: 2083 Solymár, Cseresznye utca 5. A könyvvezetésért és a beszámoló készítéséért felelős személy(ek)adatai: a Társaság könyvvezetését a Econoserve Account Roll Kft. (1117 Budapest, Szerémi út 7/a.) végzi, mérlegképes könyvelő: Szentirmai Balázs,regisztrációs száma: A társaság Ft tőkével került megalapításra, amelyből: Ft, azaz Ötmillió forint a társaság alaptőkéje, Ft, azaz Kilencszázkilencvenöt millió forint az ázsió, amely a társaság tőketartalékába került. A társaság egy (1) darab ,- Ft, azaz ötmillió forint névértékű ,- Ft, azaz Egymilliárd forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsátott ki. Az 1 db részvény kibocsátási értékének 50 %-át, azaz ,- Ft-ot az alapító az alapításkor fizeti meg, a kibocsátási érték másik 50 %-át, azaz ,- Ft-ot szeptember 30- áig fizette meg. A társaság főtevékenysége: 2442 '08 Alumíniumgyártás A Társaság megalapításának üzletpolitikai célja a évi időszakra rövidtávon, folyamatosan biztosítani és segíteni a stratégiailag kiemelt jelentőségű céggé nyilvánított MAL Zrt. f.a. felszámolási eljárás alatti működésének fenntartását. A társaság közép- és hosszú távú üzletpolitikai célja későbbiekben fokozatosan átvenni a MAL Zrt. f.a. tevékenységeit és munkavállalóit és ezzel biztosítani a térségben felhalmozott munkakultúra fennmaradását. 4

9 A társaság adottságainak, piaci helyzetének bemutatása 2. A számviteli politika bemutatása 2.1. Az elszámolás alapja A Társaság a Számviteli törvény előírásai alapján működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. Az egyszerűsített éves beszámoló: - Mérlege: a Szt. 1. számú mellékletében meghatározott A változatának nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza; - Eredménykimutatása: a Szt. 2. számú mellékletében meghatározott A változatban, összköltség eljárással készül - Kiegészítő melléklete a jogszabályban előírtakat, valamint a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott információ tartalommal bír. Az üzleti év fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja: április 24. Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Eiterer Antal vezérigazgató An.: Szarvas Mária Születési ideje: október 1. Lakcím: 2083 Solymár, Cseresznye utca 5. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A társaság könyvvizsgálója: Taga Györgyné (an.: Tóth Magdolna), 1037 Budapest, Aranypatak utca 73. (kamarai tagsági igazolvány száma: ) Az egyszerűsített éves beszámoló a formai követelményeknek megfelelően magyar nyelven készül, az összegek ezer Forintban szerepelnek. A Társaság a kezelésében, illetve a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól a Számviteli törvény előírásai alapján kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, mely biztosítja a gazdasági műveletek folyamatos rögzítését, a számviteli elvek betartását, és a társaság pénzügyi-gazdasági helyzetéről valós kép kialakítását teszi lehetővé. A számlatükör és a szöveges számlarend a törvényi előírások figyelembevételével, a Társaság specialitásainak szem előtt tartásával került kialakításra. A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését. A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési, valamint önköltség számítási szabályzatát. 5

10 2.2. A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt hiba, hibahatás minősítése Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át. Az ellenőrzés által megállapított nem jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatását az eredménykimutatás megfelelő tárgyévi adatai tartalmazzák. A feltárt és a mérlegkészítés napjáig jogerőssé vált jelentős hiba miatti módosításokat a mérleg és eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét a tárgyévi adatoknak. Ez esetben a mérlegben és az erdeménykimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző üzleti év adatai, a lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok (19..) Alapítás, átszervezés költségeinek minősítése A felmerült költségeket egy összegben számoljuk el az eredmény terhére a felmerülés évében Kutatás, kísérleti fejlesztés költségeinek minősítése A felmerült költségeket egy összegben számoljuk el az eredmény terhére a felmerülés évében Adósonként együttesen kisösszegű követelés Adósonként együttesen kisösszegűnek minősíti a társaság azokat a követeléseket, melyek nem haladják meg a végrehajtás várható költségeit A valuta és deviza tételek értékelése Az üzleti év folyamán külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket az MNB hivatalos deviza árfolyamán számoltuk el A társaság által választott főbb értékelési szabályok bemutatása A számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglaltelőírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési (beszerzési) értéken vesszük nyilvántartásba. Csökkentettük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá társaságunk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékhelyesbítésének lehetőségével nem éltünk. 6

11 2.4. Az egyszerűsített éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és amortizációs politika ismertetése Tervszerinti értékcsökkenés elszámolás Az Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenés elszámolás Terven felüli értékcsökkenést a vonatkozó számviteli szabályok szerint számoljuk el Az értékvesztés elszámolásának módja A társaság a tárgyévben nem számolt el értékvesztést. Az értékvesztéssel kapcsolatos szabályokat a számviteli politika tartalmazza Céltartalék képzés rendszere A társaság nem képzett céltartalékot a 2013.üzleti év alatt. I/B. A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása Mutatószámok segítségével a Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, az eszközök összetételének, a saját tőke és kötelezettségek, a likviditás és fizetőképesség valamint a jövedelmezőség alakulásának elemzése és értékelése. 1. A Társaság vagyoni helyzetének értékelése Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év Tőkeerősség(%) Saját tőke Források összesen 99,87 99,87 Kötelezettségek aránya(%) Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya(%) Rövidlejáratú kötelezettségek aránya(%) Saját tőke növekedésének mértéke I.(%) Saját tőke növekedeésének mértéke II.(%) Eszközigényességi mutató Saját tőke forgási sebessége Kötelezettségek Források összesen Hosszú lej.kötelezettségek_ Források összesen Rövid lej.kötelezettségek_ Források összesen Mérleg szerinti eredmény_ Jegyzett tőke Mérleg szerinti eredmény_ Saját tőke Eszközök összesen Saját tőke Értékesítés nettó árbevétele Saját tőke 0,13 0, ,13 0,103 15,34-29,94 0,15-0,14 1,00 1,00 0,12 0,30 7

12 A Tőkeerősség 99,87%-os értéke azt mutatja, hogy az összes forrásból a saját tőke aránya 99,87%, vagyis a társaság finanszírozása szinte teljes egészében saját tőkéből történik. A Kötelezettségek aránya megmutatja, hogy az összes forráson belül mekkora arányt jelentenek a kötelezettségek, a társaság esetében a tárgy évben a 0,103% alacsony értéket jelent. A Saját tőke növekedésének mértékének II. negatív értéke mutatja, hogy a vállalat a tárgy évi negatív eredménye miatt csökkenti a saját tőkéjét. 2. A Társaság pénzügyi, likviditási helyzetének értékelése Adósságállományra vonatkozó mutatók Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év Hitelfedezeti mutató(%) Követelések Rövid lej.kötelezettségek Adósságállomány arány(%) Adósságállomány Adósságállomány+Saját tőke 0 0 Vevő/szállítóállomány aránya(%) Vevők Szállítók Likviditási mutatók Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év Likviditási mutató I. Forgóeszközök Rövid lej. kötelezettségek 741,78 970,97 Likviditási mutató II. Forgóeszközök-Készletek Rövid lej. kötelezettségek 741,78 970,97 Likviditási mutató III. Pénzeszközök+Értékpapírok Rövid lej. kötelezettségek 512,68 676,85 8

13 Likviditási mutató IV. Pénzeszközök Rövid lej. kötelezettségek 512,68 45,57 A Hitelfedezeti mutató 100,0% feletti aránya azt mutatja, hogy a társaság a likvid eszköznek tekinthető követelésekből teljes egészében képes a rövid lejáratú kötelezettségeit teljesíteni. A Likviditási mutató I-II. magas értéket mutat a tárgy évben, tehát a likvid eszközöknek tekinthető forgó eszközeiből a társaság képes finanszírozni a rövid lejáratú kötelezettségeit. A mutató 1 feletti értéke rendkívül jó fizetőképességet jelez. 3. A Társaság jövedelmi helyzetének értékelése Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év Árbevétel arányos üzemi Üzemi tevékenység eredménye 1,84 2,02 eredmény(%) Értékesítés nettó árbevétele Árbevétel arányos adózott eredmény(%)(ros) Tőke arányos üzemi eredmény(%) ROE (%) ROA(%) Adózott eredmény Értékesítés nettó árbevétele Üzemi tevékenység eredménye Saját tőke Adózott eredmény Saját tőke Adózott eredmény Eszközök összesen 1,30-0,5 0,22 0,60 0,15-0,15 0,15-0,15 ROI(%) Mérleg szerinti eredmény Saját tőke+hátrasorolt+hosszú lej.köt. 0,15-0,15 A tőke arányos üzemi eredmény 0,60%-os pozitív értéket mutat A ROE,ROA és ROI negatív értékei azt mutatják, hogy a társaság negatív eredményt ért el,azaz veszteséges. 9

14 II. SPECIFIKUS RÉSZ II/A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. A Társaság mérlegének elemzése Eszközök Mérlegtétel Változás Eft % Eft % Eft BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak 0 0 Tárgyi eszközök 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 FORGÓESZKÖZÖK Készletek 0 0 Követelések Értékpapírok Pénzeszközök AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Befektetett eszközök elemzése Immateriális javak A társaság nem rendelkezik immateriális javakkal Tárgyi eszközök A társaság nem rendelkezik tárgyi eszközökkel Befektetett pénzügyi eszközök elemzése A társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik Forgóeszközök elemzése Forgóeszközök összetétele FORGÓESZKÖZÖK Készletek 0 0 Követelések Értékpapírok Pénzeszközök

15 Készletek A társaság nem rendelkezik készletekkel Követelések adatok ezer Ft-ban Mérlegtétel Nyitó állomány Záró állomány Változás Vevők Egyéb követelések Összesen Vevők A vevő követelés 100%-ban a felszámolás alatt álló MAL Zrt vel szembeni határidőn túli követelés. A társaság nem számolt el értékvesztést a MAL Zrt.-vel szemben fennálló és határidőn túli áruszállításból eredő követelésére. Ezen követelés ugyanis a szerződésben is rögzítetten felszámolási költségnek minősül. A csődtörvény alapján ezen A kategóriás követelés a kielégítési rangsor első helyén áll, ezért a követelés kifizetésével számol a Társaság a MAL Zrt-nél folytatott felszámolási eljárás keretében Egyéb követelések összetétele Egyéb követelések között 602 E Ft ÁFA követelés mutatható ki Értékpapírok A társaság tulajdonában lévő értékpapírok összege E Ft. Év közben a társaság szabad pénzeszközeiből db Diszkontkincstárjegyet vásárolt E Ft értékben án.A diszkontkincstárjegy lejárata a.A 2013-as üzleti évre 477 E Ft időarányos kamat került elhatárolásra Pénzeszközök alakulása Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Pénztár,csekk Bankbetétek Összesen (eft) A pénzeszközök jelenetős csökkenése értékpapír felvásárlás miatt következett be Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások között a 2013-as üzleti évben vásárolt diszkont kincstárjegyek kamat bevétele jelentkezik 477 E Ft értékben. 11

16 2. A Társaság mérlegének elemzése Források Mérlegtétel Változás Eft % Eft % Eft SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 Rövidlejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN Saját tőke elemzése Saját tőke összetétele SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény A Tőketartalék változásának oka,hogy a társaság egy (1) darab E Ft, azaz ötmillió forint névértékű E Ft, azaz Egymilliárd forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsátott ki. Az 1 db részvény kibocsátási értékének 50 %-át, azaz E Ft-ot az alapító az alapításkor fizetett meg, a kibocsátási érték másik 50 %-át, azaz E Ft-ot szeptember 30-áig fizette meg Lekötött tartalék összetevői A társaság lekötött tartalékkal nem rendelkezik Céltartalékok elemzése A társaság nem képzett céltartalékot a 2013-as üzleti év során. 12

17 2.3. Kötelezettségek elemzése Kötelezettségek összetétele KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 Rövidlejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség elemzése A társaság nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettséggel Rövid lejáratú kötelezettségek elemzése adatok eft-ban Mérlegtétel Nyitó állomány Záró állomány Változás Szállítói tartozás Egyéb kötelezettségek Összesen Szállítói tartozás Szállító neve számlaszám Összeg E Ft Fizetési határidő HSSC Szolgáltató Központ Kft. HSSC0937/ HSSC1076/ HSSC1077/ HSSC1078/ HSSC1100/ HSSC1123/ Rudnici Boksita Jajce RUD001-2 Összesen Rudnici Boksita Jajce részére 2 E Ft,azaz 5,83 EUR túlfizetés mutatkozik. HSSC Kft felé fennálló kötelezettség a szolgáltató cég által nyújtott igénybevett szolgáltatások számlázott összege. 13

18 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összetétele és állományváltozása Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között 269 E Ft bértartozás és 393 E Ft adótartózás mutatható ki Passzív időbeli elhatárolások elemzése A társaság 278 E HUF passzív időbeli elhatárolást mutatott ki könyveiben a 2013-as üzleti évben,mely a 2014-es üzleti év igénybe vett szolgáltatásait tartalmazza. II/B. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Az Üzemi eredmény összetevői tétel megnevezése Előző év Tárgy év Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 Egyéb bevételek 0 1 Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 0 0 Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Értékesítés nettó árbevételének elemzése A társaság értékesítésének nettó árbevétele 100%-ban belföldi értékesítésből származik. A nettó árbevétel tevékenységenként: Az értékesítés nettó árbevételének 83%-a Bauxit továbbértékesítéséből,a fenn maradt 17% Nátriumhidroxid értékesítéséből keletkezik Aktivált saját teljesítmények értékének elemzése Saját termelésű készletek állományváltozása A társaság nem rendelkezik saját termelésű készletekkel Saját előállítású eszközök aktivált értéke A Társaság nem rendelkezik saját előállítású eszközökkel Egyéb bevételek összetétele A társaság 1eFt kerekítési különbözetet realizált egyéb bevételi között. 14

19 1.4. Költségek Költségek költségnemenkénti összetétele Tétel megnevezése Előző év Tárgy év eft % eft % Anyagjellegű ráfordítások Eladott áruk beszerzési értéke Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Személyi jellegű ráfordítások Bérköltségek Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Összesen Az üzleti évet érintő költségek részletezése adatok E Ft-ban Tétel megnevezése Összeg Anyagköltség 30 Nyomtatványok, irodaszerek 30 Igénybe vett szolgáltatások költségei Belföldi áruszállítás / inlandische Warenlieferung 6 Pénzügyi szolgáltatások 450 Könyvviteli, könyvvizsgálati szolgáltatások 900 Ügyviteli, kontrolling szolgáltatások 900 HR, munkaügyi szolgáltatások 114 IT szolgáltatások 176 Titkársági szolgáltatások 450 Postköltség 8 Telefonköltség 28 Egyéb nem anyagi jellegű szolgáltatások 2 Egyéb szolgáltatások költségei 427 Hatósági díjak, céljellegű befizetések 51 Bankköltség 376 Bérköltség Vezérigazgató díja Tiszteletdíj Megbízási díj 342 Bérjárulékok Szociális hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás 57 Eladott áruk beszerzési értéke Összesen

20 Értékesítési költségek A társaság összköltség eljárású eredmény kimutatást készít, értékesítési költségeket nem mutat ki a könyveiben Egyéb ráfordítások összetétele A társaság egyéb ráfordításai között 296 E Ft helyi iparűzési adó, 44 E Ft innovációs járulékelőleg és 3 E Ft kerekítési különbözet mutatkozik. 2. Pénzügyi műveletek eredményének összetétele adatok E Ft Tétel megnevezése Előző év Tárgy év Pénzügyi műveletek ráfordításai Átváltáskori,átérékeléskori árfolyamveszteség Pénzügyi műeletek bevételei Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bevét-ek Diszkont értékpapír értékesítésének,beváltásának árfolyamnyer Átváltáskori,átérékeléskori árfolyamnyereség 40 7 Pénzügyi műveletek ráfordítási között szereplő E Ft árfolyam veszteség teljes összege év közbeni devizaátváltáshoz köthető árfolyam különbözetből adódik. 3. Rendkívüli eredmény összetétele A társaság nem realizált rendkívüli eredményt a 2013.üzelti évben. 4. Adózás 4.1. Társasági adó jövedelemnyereség minimum alapján kerül meghatározásra Társasági adó kalkuláció eft AEE Növ 0 Elengedett köv 0 Ingyenesen átadott pénzeszk. 0 Bírság 0 Écs 0 Csök 0 Elhatárolt veszt. 0 Alapítvány 0 Écs 0 Elengedett köt. 0 Adóalap Adó 10%

21 Jövedelem nyereség minimum szerint számítva Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel 1 Pénzügyi bevétel 723 Rendkívüli bevétel 0 Összes bevétel ELÁBÉ Korrigált bevétel Elvárt adóalap 2% 311 Adóalap jövedelem minimummal 311 Vizsgálat 1. Adózás előtti eredmény Társasági adóalap Elvárt adó alapján számított társasági adó 10% Az adózott eredmény elszámolása A társaság tárgyévi eft adózott vesztesége eredménytartalékba kerül. III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 1. Személyi jellegű tájékoztatás Kereset - és létszámadatok A 2013-as üzleti évet érintő személyi jellegű ráfordítások összege eft. A 2013-as üzleti év statisztikai létszáma: 0,azaz nulla fő. 2. Kötelezettségvállalások és függő kötelezettségek Mérlegen kívüli tételek Olyan jövőbeni kötelezettségeink nincsenek, melyek a mérlegben nem jelennek meg. 3. Környezetvédelmi tevékenység bemutatása A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal, környezetre káros anyagokkal nem rendelkezünk. 4. Ellenőrzések A 2013-as üzleti év alatt ellenőrzés nem történt. 17

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelő Zrt

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelő Zrt Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelő Zrt Cégjegyzék száma: 01-10-047706 2015.12.31 Statisztikai számjele: 24282112244211401 tételsz. tétel megnevezése 2014.12.31 e Ft-ban

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Az AGORA Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot 1989. Június 5-i alapító közgyűlés jegyzőkönyve szerint 6 fő magánszemély

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben