Statisztikai számjele: I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Statisztikai számjele: 24282112244211401. I. Értékesítés nettó árbevétele 58 831 298 956. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0"

Átírás

1 Egyszerősített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelı Zrt Cégjegyzék száma: Statisztikai számjele: eft-ban tételsz. tétel megnevezése Elızı év(ek) változásai I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek 0 1 IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás 0 0 VII. Egyéb ráfordítások ebbıl: értékvesztés 0 0 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F ADÓZÓTT EREDMÉNY XIII. Eredménytart. Ig.-be vétele oszt.-ra 0 0 XIV. Jóváhagyott osztalék 0 0 G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Budapest,

2 Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelı Zrt Cégjegyzék száma: Statisztikai számjele: tételsz. tétel megnevezése e Ft-ban elızı év(ek) változásai A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 0 0 II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D SAJÁT TİKE I. Jegyzett tıke II. Jegyzett, de be nem fizetett tıke III. Tıketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 0 0 VI. Értékelési tartalék 0 0 VII. Mérleg szerinti eredmény E CÉLTARTALÉKOK 0 0 F KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövidlejáratú kötelezettségek G PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest,

3 Független Könyvvizsgálói Jelentés A Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelı Zrt. tulajdonosainak Az egyszerősített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelı Zrt. mellékelt évi egyszerősített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerősített éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbıl melyben az eszközök és források egyezı végösszege eFt a mérleg szerinti eredmény eFt, veszteség az ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítı mellékletbıl áll. A vezetés felelıssége az egyszerősített éves beszámolóért A vezetés felelıs az egyszerősített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történı elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint a olyan belsı kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetıvé váljon az akár csalásból, akár hibából eredı lényeges hibás állításoktól mentes egyszerősített éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelıssége Az én felelısségem az egyszerősített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellı bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerősített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerősített éves beszámolóban szereplı összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerősített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerősített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelıek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belsı kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelıségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerőségének, valamint az egyszerősített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyızıdésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

4 Vélemény Véleményem szerint az egyszerősített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelı Zrt december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, valamint az ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó jövedelmi helyzetérıl a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Budapest, április 24. Könyvvizsgáló cég képviselıjének aláírása: TAGA GYÖRGYNÉ Képviseletre jogosult neve: Taga Györgyné Kamarai Tag Könyvvizsgáló Könyvvizsgáló cég neve: PRIMAVERA Nyilvántartási szám: Szervezési és Szolg Kft. Könyvvizsgáló cég székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.. Nyilvántartási szám:

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET március december 31. Kelt: Budapest, április 24. 1

6 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása A társaság bemutatása A számviteli politika bemutatása Az elszámolás alapja A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt hiba, hibahatás minősítése Alapítás, átszervezés költségeinek minősítése Kutatás, kísérleti fejlesztés költségeinek minősítése Adósonként együttesen kisösszegű követelés A valuta és deviza tételek értékelése A társaság által választott főbb értékelési szabályok bemutatása Az egyszerűsített éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és amortizációs politika ismertetése Az értékvesztés elszámolásának módja Céltartalék képzés rendszere... 7 I/B. A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása A Társaság vagyoni helyzetének értékelése A Társaság pénzügyi, likviditási helyzetének értékelése A Társaság jövedelmi helyzetének értékelése... 9 II. SPECIFIKUS RÉSZ II/A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Társaság mérlegének elemzése Eszközök Befektetett eszközök elemzése Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök elemzése Forgóeszközök elemzése Készletek Követelések Vevők Egyéb követelések összetétele Értékpapírok Pénzeszközök alakulása Aktív időbeli elhatárolások A Társaság mérlegének elemzése Források Saját tőke elemzése Lekötött tartalék összetevői Céltartalékok elemzése Kötelezettségek elemzése Hosszú lejáratú kötelezettség elemzése Rövid lejáratú kötelezettségek elemzése Passzív időbeli elhatárolások elemzése II/B. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az Üzemi eredmény összetevői

7 1.1. Értékesítés nettó árbevételének elemzése Aktivált saját teljesítmények értékének elemzése Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Egyéb bevételek összetétele Költségek Költségek költségnemenkénti összetétele Értékesítési költségek Egyéb ráfordítások összetétele Pénzügyi műveletek eredményének összetétele Rendkívüli eredmény összetétele Adózás Társasági adó Az adózott eredmény elszámolása III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ Személyi jellegű tájékoztatás Kötelezettségvállalások és függő kötelezettségek Környezetvédelmi tevékenység bemutatása Ellenőrzések Mérleg fordulónapját követő események bemutatása Egyéb tájékoztatás

8 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása 1. A társaság bemutatása Neve: Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített neve: Nemzeti MAL-A Zrt. (a továbbiakban: Társaság ) Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 70. Cégjegyzék száma: KSH jelzőszáma: Adószáma: Alapító: Magyar Állam képviseletében: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Alapítás időpontja: március 4. A társaság tulajdonosa(i): Magyar Állam (100%) A tulajdonosi jogok gyakorlója: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság A társaság képviseletére jogosult személyek: Eiterer Antal vezérigazgató An.: Szarvas Mária Születési ideje: október 1. Lakcím: 2083 Solymár, Cseresznye utca 5. A könyvvezetésért és a beszámoló készítéséért felelős személy(ek)adatai: a Társaság könyvvezetését a Econoserve Account Roll Kft. (1117 Budapest, Szerémi út 7/a.) végzi, mérlegképes könyvelő: Szentirmai Balázs,regisztrációs száma: A társaság Ft tőkével került megalapításra, amelyből: Ft, azaz Ötmillió forint a társaság alaptőkéje, Ft, azaz Kilencszázkilencvenöt millió forint az ázsió, amely a társaság tőketartalékába került. A társaság egy (1) darab ,- Ft, azaz ötmillió forint névértékű ,- Ft, azaz Egymilliárd forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsátott ki. Az 1 db részvény kibocsátási értékének 50 %-át, azaz ,- Ft-ot az alapító az alapításkor fizeti meg, a kibocsátási érték másik 50 %-át, azaz ,- Ft-ot szeptember 30- áig fizette meg. A társaság főtevékenysége: 2442 '08 Alumíniumgyártás A Társaság megalapításának üzletpolitikai célja a évi időszakra rövidtávon, folyamatosan biztosítani és segíteni a stratégiailag kiemelt jelentőségű céggé nyilvánított MAL Zrt. f.a. felszámolási eljárás alatti működésének fenntartását. A társaság közép- és hosszú távú üzletpolitikai célja későbbiekben fokozatosan átvenni a MAL Zrt. f.a. tevékenységeit és munkavállalóit és ezzel biztosítani a térségben felhalmozott munkakultúra fennmaradását. 4

9 A társaság adottságainak, piaci helyzetének bemutatása 2. A számviteli politika bemutatása 2.1. Az elszámolás alapja A Társaság a Számviteli törvény előírásai alapján működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. Az egyszerűsített éves beszámoló: - Mérlege: a Szt. 1. számú mellékletében meghatározott A változatának nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza; - Eredménykimutatása: a Szt. 2. számú mellékletében meghatározott A változatban, összköltség eljárással készül - Kiegészítő melléklete a jogszabályban előírtakat, valamint a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott információ tartalommal bír. Az üzleti év fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja: április 24. Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Eiterer Antal vezérigazgató An.: Szarvas Mária Születési ideje: október 1. Lakcím: 2083 Solymár, Cseresznye utca 5. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A társaság könyvvizsgálója: Taga Györgyné (an.: Tóth Magdolna), 1037 Budapest, Aranypatak utca 73. (kamarai tagsági igazolvány száma: ) Az egyszerűsített éves beszámoló a formai követelményeknek megfelelően magyar nyelven készül, az összegek ezer Forintban szerepelnek. A Társaság a kezelésében, illetve a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól a Számviteli törvény előírásai alapján kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, mely biztosítja a gazdasági műveletek folyamatos rögzítését, a számviteli elvek betartását, és a társaság pénzügyi-gazdasági helyzetéről valós kép kialakítását teszi lehetővé. A számlatükör és a szöveges számlarend a törvényi előírások figyelembevételével, a Társaság specialitásainak szem előtt tartásával került kialakításra. A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését. A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési, valamint önköltség számítási szabályzatát. 5

10 2.2. A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt hiba, hibahatás minősítése Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át. Az ellenőrzés által megállapított nem jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatását az eredménykimutatás megfelelő tárgyévi adatai tartalmazzák. A feltárt és a mérlegkészítés napjáig jogerőssé vált jelentős hiba miatti módosításokat a mérleg és eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét a tárgyévi adatoknak. Ez esetben a mérlegben és az erdeménykimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző üzleti év adatai, a lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok (19..) Alapítás, átszervezés költségeinek minősítése A felmerült költségeket egy összegben számoljuk el az eredmény terhére a felmerülés évében Kutatás, kísérleti fejlesztés költségeinek minősítése A felmerült költségeket egy összegben számoljuk el az eredmény terhére a felmerülés évében Adósonként együttesen kisösszegű követelés Adósonként együttesen kisösszegűnek minősíti a társaság azokat a követeléseket, melyek nem haladják meg a végrehajtás várható költségeit A valuta és deviza tételek értékelése Az üzleti év folyamán külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket az MNB hivatalos deviza árfolyamán számoltuk el A társaság által választott főbb értékelési szabályok bemutatása A számvitelről szóló, többször módosított évi C. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglaltelőírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési (beszerzési) értéken vesszük nyilvántartásba. Csökkentettük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá társaságunk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékhelyesbítésének lehetőségével nem éltünk. 6

11 2.4. Az egyszerűsített éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és amortizációs politika ismertetése Tervszerinti értékcsökkenés elszámolás Az Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenés elszámolás Terven felüli értékcsökkenést a vonatkozó számviteli szabályok szerint számoljuk el Az értékvesztés elszámolásának módja A társaság a tárgyévben nem számolt el értékvesztést. Az értékvesztéssel kapcsolatos szabályokat a számviteli politika tartalmazza Céltartalék képzés rendszere A társaság nem képzett céltartalékot a 2013.üzleti év alatt. I/B. A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása Mutatószámok segítségével a Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, az eszközök összetételének, a saját tőke és kötelezettségek, a likviditás és fizetőképesség valamint a jövedelmezőség alakulásának elemzése és értékelése. 1. A Társaság vagyoni helyzetének értékelése Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év Tőkeerősség(%) Saját tőke Források összesen 99,87 99,87 Kötelezettségek aránya(%) Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya(%) Rövidlejáratú kötelezettségek aránya(%) Saját tőke növekedésének mértéke I.(%) Saját tőke növekedeésének mértéke II.(%) Eszközigényességi mutató Saját tőke forgási sebessége Kötelezettségek Források összesen Hosszú lej.kötelezettségek_ Források összesen Rövid lej.kötelezettségek_ Források összesen Mérleg szerinti eredmény_ Jegyzett tőke Mérleg szerinti eredmény_ Saját tőke Eszközök összesen Saját tőke Értékesítés nettó árbevétele Saját tőke 0,13 0, ,13 0,103 15,34-29,94 0,15-0,14 1,00 1,00 0,12 0,30 7

12 A Tőkeerősség 99,87%-os értéke azt mutatja, hogy az összes forrásból a saját tőke aránya 99,87%, vagyis a társaság finanszírozása szinte teljes egészében saját tőkéből történik. A Kötelezettségek aránya megmutatja, hogy az összes forráson belül mekkora arányt jelentenek a kötelezettségek, a társaság esetében a tárgy évben a 0,103% alacsony értéket jelent. A Saját tőke növekedésének mértékének II. negatív értéke mutatja, hogy a vállalat a tárgy évi negatív eredménye miatt csökkenti a saját tőkéjét. 2. A Társaság pénzügyi, likviditási helyzetének értékelése Adósságállományra vonatkozó mutatók Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év Hitelfedezeti mutató(%) Követelések Rövid lej.kötelezettségek Adósságállomány arány(%) Adósságállomány Adósságállomány+Saját tőke 0 0 Vevő/szállítóállomány aránya(%) Vevők Szállítók Likviditási mutatók Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év Likviditási mutató I. Forgóeszközök Rövid lej. kötelezettségek 741,78 970,97 Likviditási mutató II. Forgóeszközök-Készletek Rövid lej. kötelezettségek 741,78 970,97 Likviditási mutató III. Pénzeszközök+Értékpapírok Rövid lej. kötelezettségek 512,68 676,85 8

13 Likviditási mutató IV. Pénzeszközök Rövid lej. kötelezettségek 512,68 45,57 A Hitelfedezeti mutató 100,0% feletti aránya azt mutatja, hogy a társaság a likvid eszköznek tekinthető követelésekből teljes egészében képes a rövid lejáratú kötelezettségeit teljesíteni. A Likviditási mutató I-II. magas értéket mutat a tárgy évben, tehát a likvid eszközöknek tekinthető forgó eszközeiből a társaság képes finanszírozni a rövid lejáratú kötelezettségeit. A mutató 1 feletti értéke rendkívül jó fizetőképességet jelez. 3. A Társaság jövedelmi helyzetének értékelése Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év Árbevétel arányos üzemi Üzemi tevékenység eredménye 1,84 2,02 eredmény(%) Értékesítés nettó árbevétele Árbevétel arányos adózott eredmény(%)(ros) Tőke arányos üzemi eredmény(%) ROE (%) ROA(%) Adózott eredmény Értékesítés nettó árbevétele Üzemi tevékenység eredménye Saját tőke Adózott eredmény Saját tőke Adózott eredmény Eszközök összesen 1,30-0,5 0,22 0,60 0,15-0,15 0,15-0,15 ROI(%) Mérleg szerinti eredmény Saját tőke+hátrasorolt+hosszú lej.köt. 0,15-0,15 A tőke arányos üzemi eredmény 0,60%-os pozitív értéket mutat A ROE,ROA és ROI negatív értékei azt mutatják, hogy a társaság negatív eredményt ért el,azaz veszteséges. 9

14 II. SPECIFIKUS RÉSZ II/A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. A Társaság mérlegének elemzése Eszközök Mérlegtétel Változás Eft % Eft % Eft BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak 0 0 Tárgyi eszközök 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 FORGÓESZKÖZÖK Készletek 0 0 Követelések Értékpapírok Pénzeszközök AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Befektetett eszközök elemzése Immateriális javak A társaság nem rendelkezik immateriális javakkal Tárgyi eszközök A társaság nem rendelkezik tárgyi eszközökkel Befektetett pénzügyi eszközök elemzése A társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik Forgóeszközök elemzése Forgóeszközök összetétele FORGÓESZKÖZÖK Készletek 0 0 Követelések Értékpapírok Pénzeszközök

15 Készletek A társaság nem rendelkezik készletekkel Követelések adatok ezer Ft-ban Mérlegtétel Nyitó állomány Záró állomány Változás Vevők Egyéb követelések Összesen Vevők A vevő követelés 100%-ban a felszámolás alatt álló MAL Zrt vel szembeni határidőn túli követelés. A társaság nem számolt el értékvesztést a MAL Zrt.-vel szemben fennálló és határidőn túli áruszállításból eredő követelésére. Ezen követelés ugyanis a szerződésben is rögzítetten felszámolási költségnek minősül. A csődtörvény alapján ezen A kategóriás követelés a kielégítési rangsor első helyén áll, ezért a követelés kifizetésével számol a Társaság a MAL Zrt-nél folytatott felszámolási eljárás keretében Egyéb követelések összetétele Egyéb követelések között 602 E Ft ÁFA követelés mutatható ki Értékpapírok A társaság tulajdonában lévő értékpapírok összege E Ft. Év közben a társaság szabad pénzeszközeiből db Diszkontkincstárjegyet vásárolt E Ft értékben án.A diszkontkincstárjegy lejárata a.A 2013-as üzleti évre 477 E Ft időarányos kamat került elhatárolásra Pénzeszközök alakulása Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Pénztár,csekk Bankbetétek Összesen (eft) A pénzeszközök jelenetős csökkenése értékpapír felvásárlás miatt következett be Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolások között a 2013-as üzleti évben vásárolt diszkont kincstárjegyek kamat bevétele jelentkezik 477 E Ft értékben. 11

16 2. A Társaság mérlegének elemzése Források Mérlegtétel Változás Eft % Eft % Eft SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 Rövidlejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN Saját tőke elemzése Saját tőke összetétele SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény A Tőketartalék változásának oka,hogy a társaság egy (1) darab E Ft, azaz ötmillió forint névértékű E Ft, azaz Egymilliárd forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsátott ki. Az 1 db részvény kibocsátási értékének 50 %-át, azaz E Ft-ot az alapító az alapításkor fizetett meg, a kibocsátási érték másik 50 %-át, azaz E Ft-ot szeptember 30-áig fizette meg Lekötött tartalék összetevői A társaság lekötött tartalékkal nem rendelkezik Céltartalékok elemzése A társaság nem képzett céltartalékot a 2013-as üzleti év során. 12

17 2.3. Kötelezettségek elemzése Kötelezettségek összetétele KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 Rövidlejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség elemzése A társaság nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettséggel Rövid lejáratú kötelezettségek elemzése adatok eft-ban Mérlegtétel Nyitó állomány Záró állomány Változás Szállítói tartozás Egyéb kötelezettségek Összesen Szállítói tartozás Szállító neve számlaszám Összeg E Ft Fizetési határidő HSSC Szolgáltató Központ Kft. HSSC0937/ HSSC1076/ HSSC1077/ HSSC1078/ HSSC1100/ HSSC1123/ Rudnici Boksita Jajce RUD001-2 Összesen Rudnici Boksita Jajce részére 2 E Ft,azaz 5,83 EUR túlfizetés mutatkozik. HSSC Kft felé fennálló kötelezettség a szolgáltató cég által nyújtott igénybevett szolgáltatások számlázott összege. 13

18 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összetétele és állományváltozása Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között 269 E Ft bértartozás és 393 E Ft adótartózás mutatható ki Passzív időbeli elhatárolások elemzése A társaság 278 E HUF passzív időbeli elhatárolást mutatott ki könyveiben a 2013-as üzleti évben,mely a 2014-es üzleti év igénybe vett szolgáltatásait tartalmazza. II/B. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Az Üzemi eredmény összetevői tétel megnevezése Előző év Tárgy év Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 Egyéb bevételek 0 1 Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 0 0 Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Értékesítés nettó árbevételének elemzése A társaság értékesítésének nettó árbevétele 100%-ban belföldi értékesítésből származik. A nettó árbevétel tevékenységenként: Az értékesítés nettó árbevételének 83%-a Bauxit továbbértékesítéséből,a fenn maradt 17% Nátriumhidroxid értékesítéséből keletkezik Aktivált saját teljesítmények értékének elemzése Saját termelésű készletek állományváltozása A társaság nem rendelkezik saját termelésű készletekkel Saját előállítású eszközök aktivált értéke A Társaság nem rendelkezik saját előállítású eszközökkel Egyéb bevételek összetétele A társaság 1eFt kerekítési különbözetet realizált egyéb bevételi között. 14

19 1.4. Költségek Költségek költségnemenkénti összetétele Tétel megnevezése Előző év Tárgy év eft % eft % Anyagjellegű ráfordítások Eladott áruk beszerzési értéke Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Személyi jellegű ráfordítások Bérköltségek Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Összesen Az üzleti évet érintő költségek részletezése adatok E Ft-ban Tétel megnevezése Összeg Anyagköltség 30 Nyomtatványok, irodaszerek 30 Igénybe vett szolgáltatások költségei Belföldi áruszállítás / inlandische Warenlieferung 6 Pénzügyi szolgáltatások 450 Könyvviteli, könyvvizsgálati szolgáltatások 900 Ügyviteli, kontrolling szolgáltatások 900 HR, munkaügyi szolgáltatások 114 IT szolgáltatások 176 Titkársági szolgáltatások 450 Postköltség 8 Telefonköltség 28 Egyéb nem anyagi jellegű szolgáltatások 2 Egyéb szolgáltatások költségei 427 Hatósági díjak, céljellegű befizetések 51 Bankköltség 376 Bérköltség Vezérigazgató díja Tiszteletdíj Megbízási díj 342 Bérjárulékok Szociális hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás 57 Eladott áruk beszerzési értéke Összesen

20 Értékesítési költségek A társaság összköltség eljárású eredmény kimutatást készít, értékesítési költségeket nem mutat ki a könyveiben Egyéb ráfordítások összetétele A társaság egyéb ráfordításai között 296 E Ft helyi iparűzési adó, 44 E Ft innovációs járulékelőleg és 3 E Ft kerekítési különbözet mutatkozik. 2. Pénzügyi műveletek eredményének összetétele adatok E Ft Tétel megnevezése Előző év Tárgy év Pénzügyi műveletek ráfordításai Átváltáskori,átérékeléskori árfolyamveszteség Pénzügyi műeletek bevételei Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bevét-ek Diszkont értékpapír értékesítésének,beváltásának árfolyamnyer Átváltáskori,átérékeléskori árfolyamnyereség 40 7 Pénzügyi műveletek ráfordítási között szereplő E Ft árfolyam veszteség teljes összege év közbeni devizaátváltáshoz köthető árfolyam különbözetből adódik. 3. Rendkívüli eredmény összetétele A társaság nem realizált rendkívüli eredményt a 2013.üzelti évben. 4. Adózás 4.1. Társasági adó jövedelemnyereség minimum alapján kerül meghatározásra Társasági adó kalkuláció eft AEE Növ 0 Elengedett köv 0 Ingyenesen átadott pénzeszk. 0 Bírság 0 Écs 0 Csök 0 Elhatárolt veszt. 0 Alapítvány 0 Écs 0 Elengedett köt. 0 Adóalap Adó 10%

21 Jövedelem nyereség minimum szerint számítva Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel 1 Pénzügyi bevétel 723 Rendkívüli bevétel 0 Összes bevétel ELÁBÉ Korrigált bevétel Elvárt adóalap 2% 311 Adóalap jövedelem minimummal 311 Vizsgálat 1. Adózás előtti eredmény Társasági adóalap Elvárt adó alapján számított társasági adó 10% Az adózott eredmény elszámolása A társaság tárgyévi eft adózott vesztesége eredménytartalékba kerül. III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 1. Személyi jellegű tájékoztatás Kereset - és létszámadatok A 2013-as üzleti évet érintő személyi jellegű ráfordítások összege eft. A 2013-as üzleti év statisztikai létszáma: 0,azaz nulla fő. 2. Kötelezettségvállalások és függő kötelezettségek Mérlegen kívüli tételek Olyan jövőbeni kötelezettségeink nincsenek, melyek a mérlegben nem jelennek meg. 3. Környezetvédelmi tevékenység bemutatása A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal, környezetre káros anyagokkal nem rendelkezünk. 4. Ellenőrzések A 2013-as üzleti év alatt ellenőrzés nem történt. 17

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása... 4 1. A társaság

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

20 1 4 Éves jelentés

20 1 4 Éves jelentés 20 14 Éves jelentés Bevezető A Magyar Nemzeti Bank 2014 novemberében azért hozta létre a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt-t, hogy csökkentse a hazai pénzügyi rendszerben rejlő kockázatokat,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Zrt. 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46. Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási időszak: 2013.01.01.-2013.12.31.

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben