Az önkormányzatunkat megillető évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó ezer forint (a évi összeg ezer forint).

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzatunkat megillető 2011. évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó 116 428 ezer forint (a 2010. évi összeg 135 182 ezer forint)."

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 14-i ülésére Tárgy: A évi költségvetési koncepció meghatározása Tisztelt Képviselő-testület! Nyergesújfalu város évi költségvetési koncepciójának meghatározásához a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat állt rendelkezésünkre. A koncepció elkészítését megelőzte a Polgármesteri Hivatal egyes szakterületeinek vezetőivel, szakembereivel folytatott egyeztetés. BEVÉTELEK A Kormányzat gazdaságpolitikája A magyar gazdaságot jellemző folyamatokat, így a gazdaság teljesítőképességét, 2011-től egyrészt a globális világgazdasági válság negatív hatásainak kifutása, másrészt a kormányzat új, növekedésorientált gazdaságpolitikájának alkalmazása révén várható tendenciák alakítják. Az infláció üteme 2011 egészében 3,5 % körülire csökkenhet. Helyi önkormányzatok támogatása A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források az állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett személyi jövedelemadó - együttesen határozzák meg. A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében több területen csökken a normatív hozzájárulások száma: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapnormatívájában jelenik meg. Szintén a támogatások jobb áttekinthetőségét szolgálja, hogy a korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon jutnak el egyes források az önkormányzatokhoz. Ilyenek az informatikai támogatás, óvodáztatási támogatás stb. A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei együttesen országos viszonylatban a évi bázis előirányzathoz viszonyítva 4,5 %-kal növekednek. Ezen belül az átengedett személyi jövedelemadó 2011-re 7,0 %-kal csökken. Mivel az önkormányzatokat mindig a két évvel korábbi 2011-ben a évi településekre bevallott SZJA illeti meg, az akkor kezdődő válság hatása most jelentkezik a bevételekben. Az SZJA-ból változatlanul 40 %-ban részesülnek a helyi önkormányzatok, ebből 32 % normatívan elosztva és 8 % lakhelyen hagyva. A lakhelyen maradó SZJA összegének csökkenését a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai támogatásának növekedése kompenzálja. Az önkormányzatunkat megillető évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó ezer forint (a évi összeg ezer forint). A évtől folytatódik a jövedelemkülönbség mérséklési rendszer átalakítása. Ettől az évtől a számítás alapja nem egy folyamatosan változó, ezért az év végéig csak becsülhető adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szerepelő adóalapból számított, fix iparűzési adóerőképesség lesz. Ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezője, a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben előre maghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. Ennek megfelelően a évi jövedelemkülönbség mérséklés alapjává a évi féléves beszámolóban elszámolt június 30-ai iparűzési adóerőképesség válik. Így szükségtelen az eddigi bonyolult igénylés és elszámolás, továbbá megszűnik az önkormányzatok tervezésében az ebből fakadó bizonytalanság.

2 2 Főbb ágazatok szabályozási sajátosságai Közoktatás Az önkormányzati közoktatási feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások és támogatások összege lényegében azonos a évivel. A közoktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása jellemzően a tanév-váltáshoz igazodik. Ennek megfelelően augusztus 31-éig a évi költségvetési törvény, szeptember 1-jétől augusztus 31-éig a évi költségvetési törvény szabályozza a normatív hozzájárulásokat. Az alap-hozzájárulás (azaz a közoktatási teljesítménymutató) fajlagos összege változatlan marad az igényjogosultsági feltételek következő változása mellett: - a 2 és fél évet betöltött, és december 31-éig az óvodai nevelést igénybevevő gyermekek után is igényelhető a 2011/2012. nevelési évtől a hozzájárulás, - az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó kiegészítő hozzájárulás, valamint központosított előirányzat beolvad a teljesítménymutatóba. Ezzel egyidejűleg az igényjogosultság feltétele szigorodik: a 2011/2012. tanévtől csak a minősített intézmények tanulói után igényelhető az alaphozzájárulás. A kiegészítő hozzájárulások között: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hozzájárulás beolvad az óvodai, iskolai étkeztetés normatívába, ezzel utóbbi fajlagos összegét növeli 65 ezer forintról 68 ezer forintra. Ezen túl a normatíva igényelhető lesz a 8. évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók után is, - a teljes tanulói kör utáni tankönyvellátás normatívája megszűnik, előirányzat beépül az ingyenes tankönyvellátási normatívába, ezzel utóbbi fajlagos összegét növeli 10 ezer forintról 12 ezer forintra, - szerepel a szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatására is előirányzat, amely szintén ide csoportosul át a központosított előirányzatok közül. A normatívához nem kapcsolódik felhasználási kötöttség, a fenntartók saját igény szerint fordíthatják taneszköz, felszerelés, berendezés, vagy informatikai célú fejlesztésekhez, - változnak az igényjogosultsági feltételek a Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása jogcímen belül. A normatív, kötött támogatások változásai - a pedagógiai szakszolgálatok támogatása prioritást kap: fajlagos összege már január 1-jétől 900 ezer forintról ezer forintra emelkedik. A növelés forrását döntően az informatikai előirányzat csökkenése biztosítja, - a pedagógiai szakvizsga, továbbképzés és szakmai szolgáltatások támogatása ismét önálló jogcímként szerepel, melynek forrását a évben e célra fordított összeg és az informatikai normatíva csökkentésével felszabadult előirányzat együttesen adja, - az osztályfőnöki pótlék és a gyógypedagógiai pótlék kiegészítése a központosított előirányzatok közül átcsoportosul és igénylése normatív alapokra helyeződik. Központosított előirányzatok változásai - új támogatandó célként nevesített a beilleszkedése, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, - az óvodáztatási támogatás kikerül a közoktatási célú támogatások közül és előirányzat átcsoportosul a szociális ágazati támogatások közé. Szociális és gyermekvédelmi ellátás A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához a helyi önkormányzatok 2011-ben országos egésze tekintetében 1,7 milliárd forinttal több költségvetési hozzájárulással és támogatással számolhatnak, mint ben.

3 3 Közfoglalkoztatás, segélyezés A Kormány javaslata az egységes rendszerű Nemzeti Közfoglalkoztatási Program kialakítása, amelynek feladatait a munkaügyi központok koordinálják. A közfoglalkoztatás eddigi bonyolult és egyes elemeiben pazarló rendszerét magalapozottabb, az értékteremtő munkát elismerő, egyszerűbben áttekinthető és finanszírozható program váltja fel. Az önkormányzatok (és intézményeik), mint pályázók jelennek meg, és a korábbiakkal megegyező arányú bértámogatás mellett dologi kiadásaikhoz is támogatást kapnak. Megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és megszűnik a hagyományos központi önkormányzati közmunkaprogram. Új elemként a kis- és közepes vállalkozások is bevonásra kerülnek a leghátrányosabb munkanélküliek közfoglalkoztatásába. A program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett a valóban munkaképes, de munkával nem rendelkezők a jövőben bérpótló járandóságot (BPJ) kapnak. Az ellátásra való jogosultság megállapítása és a járandóság folyósítása az önkormányzatok feladata lesz, a részletszabályokat a szaktörvény fogja rögzíteni. A közfoglalkozatás visszautasítása a törvény erejénél fogva automatikusan kizár a további ellátásból. A BPJ-hez, a rendszeres szociális segélyhez és az egyéb önkormányzati ellátásokhoz szükséges hozzájárulásokat a korábbiakhoz hasonlóan kétcsatornásan biztosítja a költségvetés: - az ún. pénzbeli szociális juttatások előirányzata a települések szociális helyzetét tükröző differenciált mutatók alapján az egyes segélyek kifizetésének önrészéhez, valamint a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz járul hozzá, - az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzat a tényleges kifizetések után a költségvetésből visszaigényelhető meghatározott támogatás-hányadot biztosítja. Az egyes pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódó fontosabb változások: - az önkormányzatok által nyújtott ápolási díj összege 2011-től elszakad a nyugdíjminimumtól, mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Ennek keretében jövőre az ápolási díj forinttal, forintra emelkedik; - az óvodáztatási támogatás 2011-ben nem központosított előirányzatként, hanem az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzat részeként jelenik meg; - a költségvetési törvény felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy év közben az energiaárkompenzációs előirányzatról az önkormányzati fejezetbe átcsoportosítson, és a forrás felhasználásnak részletszabályait alakítsa ki. Ezzel a lakásfenntartási támogatás funkciója kiegészülne a jelenlegi energiaár-támogatással, amelynek szakmai szabályait a szaktörvény fogja meghatározni. A gyermekszegénység elleni program keretében évben is központosított előirányzat biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését (a programban való részvétel önkormányzati saját forrást nem igényel). Ez a keretösszeg 2 hónapra teszi lehetővé az ellátást. Az előirányzatból támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak. Egyéb ágazati feladatok A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás központosított előirányzata alapján az önkormányzatok a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődéi infrastruktúra fejlesztéséhez juthatnak pályázati úton támogatáshoz. A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatása a korábbi évek gyakorlatát követi. Változatlan szabályozás és finanszírozás szolgálja a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. örvényben előírt tűzvédelmi feladatok ellátását. A Tűzoltóság évi várható támogatásának összegére vonatkozóan pontos a információval nem rendelkezünk. (2010-ben a támogatás eredeti előirányzata ezer forint volt). A globális a helyi önkormányzatok működését általánosságban segítő, a költségvetés 3. melléklet 1-8. jogcímeit magában foglaló - normatív állami hozzájárulások szerkezete követi a évi finanszírozási konstrukciót. Körzeti igazgatási feladatoknál a feladatarányos finanszírozás erősítését jelenti - ami az okmányirodák és az építésügyi hatóságok működésének támogatásánál már megvalósult, a gyámügyi igazgatási feladatokhoz való

4 4 hozzájárulás 2011-től már nem lakosságszám arányosan, hanem az ellátási körzetben gyámság alatt álló gyermekeke és gondnokság alatt álló felnőttek együttes száma alapján jár. A többcélú kistérségi társulások támogatása évben alapvetően változatlan feltételrendszer mellett igényelhetik a többcélú kistérségi társulások az egyes közszolgáltatási feladatok ellátása után igénybe vehető támogatásokat. Folytatódik a társulásban történő feladatellátás ösztönzése, amelynek következtében tovább erősödhet a szakmai és pénzügyi szempontból is hatékony közszolgáltatást biztosító ellátás. Központosított előirányzatok A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása előirányzat esetében változást jelent, hogy évben a helyi önkormányzatok új létszámcsökkentési döntéseihez nem jár központi támogatás. Átengedett és megosztott bevételek Az átengedett és megosztott bevételek között számoljuk el az önkormányzatunkat megillető személyi jövedelemadó bevételt, mely 2011-ben ezer forint bevételt jelent. A gépjárműadóban, figyelemmel az Alkotmánybíróság vonatkozó döntésére, a visszaélések korlátozása érdekében 2011-től csökken a súlyos mozgáskorlátozottakat megillető gépjárműadó-mentesség: az adómentesség csak a súlyos mozgáskorlátozottak által üzemeltetett személygépkocsik átlagos (évi 12 ezer forint) adóterhéig jár. Emellett 2011-től könnyebbé válik a légrugós rugózási rendszerű tehergépjárművekre, autóbuszokra vonatkozó adókötelezettség teljesítése évben városunkban a kivetési lista alapján várhatóan befolyó bevétel ezer forint I-X. hónap tényleges bevétele ezer forint. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételeken belül az alábbi forrásokkal számolhatunk: A Rendelőintézet finanszírozásához, az alap és járó beteg szakellátáshoz az OEP biztosít támogatásértékű működési bevételt. A Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet átadásával a korábbi években is ellátott alap és járóbeteg ellátások mellett új ellátási formák bevezetése is megvalósul. A kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése elnevezésű pályázat keretén belül 108 óra szakorvosi óraszám és 30 nem szakorvosi óraszám többletkapacitás biztosításával látjuk majd el a feladatot. Az alapszintű járóbeteg szakellátási szint elérésével a mikrotérség lakossága részére megvalósulhat a lakosság-közeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszere, mellyel egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatásokat lehet igénybe venni. Az alapszintű járóbeteg szakellátás megvalósulásával tehermentesülnek az Esztergomi Vaszary Kolos kórházban működő járóbeteg szakellátások, az új szakellátások sebészet, ortopédia, általános belgyógyászat- tekintetében négy településre- Süttő, Lábatlan, Bajót és Nyergesújfalu- kiterjedően, az UH diagnosztikában Bajót és Nyergesújfalu vonatkozásában látjuk el a feladatot. Az új rendelőintézetben a következő ellátások működnek: általános belgyógyászat, diabetológia, sebészet, szemészet, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, neurológia, ortopédia, rheumatológia, pszichiátria, fizikotherápia, gyógytorna, laboratórium, UH diagnosztika. A Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott feladatokhoz a társönkormányzatoktól számíthatunk támogatásértékű bevételre. A Pedagógiai Szakszolgálat intézményirányító társulásként a többcélú kistérségi társulás keretében működik. A többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásához a költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint normatív, kötött felhasználású állami támogatás igénylésére jogosult (ellátotti gyermeklétszám arányos normatív, kötött állami hozzájárulás). A

5 5 feladatra vonatkozó igényét jelezte még 2009-ben Tát és Mogyorósbánya település. Társuláshoz csatlakozását javasoljuk megvizsgálva a lehetőségeket, feltételeket. A 2006-ban létrejött Nyergesújfalu - Bajót Intézményfenntartó Társulás részére az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulástól az általános iskola feladatellátásra vehetünk át pénzeszközt (bejáró tanulók alapján járó támogatás, tagintézményi támogatás, iskolabusszal utaztatott tanulók alapján járó támogatás). Bajót Község Önkormányzata az általános iskolai feladatellátáshoz biztosítja a társulási megállapodás szerinti összeget. A 2007-ben módosított társulási megállapodást alapul véve a Nyergesújfalu - Bajót Intézményfenntartó Társulás részére az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulástól az óvodai feladatellátásra is vehetünk át támogatásértékű működési bevételt (bejáró gyermekek alapján járó támogatás, tagintézményi támogatás). Bajót Község Önkormányzata az óvodai neveléshez biztosítja a társulási megállapodás szerinti összeget. A Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény működési kiadásaihoz évben a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat biztosított a működési kiadások finanszírozásához támogatást. Lábatlan Város Önkormányzata a Zeneiskola működéséhez a lábatlani telephely fenntartása mellett a évre vállalta, hogy forint/fő összegben biztosít támogatást. A évre Testületi döntés Lábatlan részéről erre vonatkozóan tudomásunk szerint nincs. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló Államreform Operatív Program keretén a Szervezetfejlesztés Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatalában, a hatékonyság, az eredményesség, a jó gazda szemlélet és a költséghatékonyság tükrében című projekt évben megvalósult. A közreműködő szervezet felé benyújtott kifizetési kérelmünk szerint ezer forint támogatás lehívását kezdeményeztük. Támogatásértékű működési bevételeken belül kell szerepeltetni a települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatását évben a német és a ruszin kisebbségi önkormányzat támogatásával számolhatunk. A kisebbségi önkormányzatok a feladatarányos differenciált támogatáshoz külön kormányrendeletben meghatározott feltételrendszer és elszámolási rend szerint jutnak hozzá. Támogatásértékű felhalmozási bevétel A Nyergesújfalu mikrotérségi járóbeteg szakellátásának fejlesztése című projekt évben megvalósult az építési beruházás és az eszközbeszerzés tekintetében egyaránt. Az eszközbeszerzéshez, egyéb kisebb kifizetésekhez, valamint az ÁFA kompenzációhoz kapcsolódó támogatási igényünk a közreműködő szervezet felé benyújtásra került. A kifizetési kérelmeink elbírálását követően a projekt megvalósításához lehívható támogatás összege ezer forint. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló Államreform Operatív Program keretén a Szervezetfejlesztés Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatalában, a hatékonyság, az eredményesség, a jó gazda szemlélet és a költséghatékonyság tükrében című projekt esetén ezer forint támogatás lehívását kezdeményeztük. A Kernstok Károly Általános Iskola akadálymentesítésére évben nyertünk ezer forint támogatást az Iskolák teljes körű fizikai és kommunikációs akadálymentesítésével kapcsolatos építészeti és villamossági-informatikai fejlesztések elnevezésű pályázaton évben döntött a Képviselő-testület, hogy hozzájárul a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Könyvtárak közti együttműködési és IKT infrastrukturális fejlesztése a közoktatás támogatását és egyéb oktatási formák kiegészítését segítő, esélykiegyenlítő, helytől független hozzáférést is lehetővé tevő szolgáltatásokért Tudásdepó-Expressz című pályázaton való részvételről (TIOP). A pályázat megvalósítása folyamatban van, évben várhatóan lehívható támogatás ezer forint évben döntött a Képviselő-testület, hogy hozzájárul a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztése

6 6 Tudásdepó-Expressz című pályázaton való részvételről (TÁMOP). A pályázat megvalósítása folyamatban van, február 28-ig kell megvalósítani. A lehívható támogatás ezer forint. A Belterületi vízrendezés Nyergesújfalun című projekt megvalósításához önkormányzatunk részére megítélt támogatási összeg ezer forint. Az Alkotóház a régi Kernstok villaépületben című projekt megvalósítására ezer forint összegű támogatást nyert önkormányzatunk. Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése, ipari parkok, iparterületek és inkubátorháza támogatása címen kiírt, Nyergesújfalu Ipari Park Infrastruktúra fejlesztése címen beadott pályázatunk megvalósításához elnyert támogatás ezer forint. A Képviselő-testület márciusi ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Kernstok Károly Általános Iskola A épületének energetikai komplex fejlesztésére a KEOP /A pályázati program keretében. A pályázati konstrukció a fűtési rendszerekre 30 %-os támogatást, az építészeti fejlesztésekre 80 %-os támogatást biztosít. Pályázatunk befogadásra került, elbírálása azonban még nem történt meg. A pályázat elbírálását követően a támogatás várható összege ezer forint. Átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Önkormányzatunk a bérlakás-állomány növelése érdekében pályázatot nyújtott be a Holcim Hungária Otthon Alapítvány évi lakástámogatási pályázati felhívására. A Sportház tetőterében kialakítandó 2 db lakás létesítéséhez ezer forintot nyert önkormányzatunk. A támogatási szerződésben önkormányzatunk vállalta, hogy az okmány aláírását követő szeptember 8. 2 éven belül megvalósítja a beruházást. A felhalmozási célú átvételre kerülő pénzeszköz felhasználását még meg kell előzze a Képviselő-testület döntése a Sportház megvalósítására vonatkozóan. A Képviselő-testület a évre megalkotott eredeti költségvetési rendeletében szerepeltetett ugyan bruttó ezer forintot a sportház megvalósítására, de augusztusi ülésén döntött arról, hogy eredménytelenné nyilvánítja a Sportház kivitelezés megnevezésű közbeszerzési eljárást, továbbá elhatározta, hogy e tárgyban közbeszerzési eljárást most nem indít. Intézményi működési bevétel Az intézményi működési bevételen belül szerepeltetjük a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények működési bevételeit. Koncepciónk elkészítésekor figyelembe véve, hogy a bérleti díjaknál, közterület-használati díjaknál január 1-től volt utoljára emelésében 5 % mértékű emeléssel számoltunk. A lakások és helyiségek bérletére vonatkozóan az előterjesztés nem tartalmaz emelést. A Képviselő-testület tagjainak véleménye, hogy a lakossági terheket e tekintetben nem kívánják emelni. Az önkormányzatnak a lakbérbevételből kell megoldania a tulajdonában lévő lakások fenntartását, mely tartalmazza a társasházakban levő lakások közös költségeit, az üzemeltetés, karbantartás és kisebb felújítások költségeit. A lakbér összegét a bevételek és kiadások szinten tartása érdekében a Képviselő-testület évente felülvizsgálja. A jelenlegi lakbér január 1-től hatályos. A bérlők %-a hátrányos szociális helyzetű, a lakbérhátralék összege a csökkentésére tett intézkedések ellenére folyamatosan emelkedik. Az összes lakbérhátralék jelenleg ezer forint, a szociális lakbérbevétel hátraléka 854 ezer forint. Az önkormányzati lakások után fizetett lakbér elkülönítésére szolgáló bankszámlán október végén ezer forint áll rendelkezésre, a bankszámláról lekötött pénz ezer forint. A szociális bérlakások után fizetett lakbér elkülönítésére szolgáló bankszámla október végi egyenlege ezer forint, erről lekötött pénzeszköz ezer forint. Kamatbevételként és befektetési jegy árfolyamnyereségeként az átmenetileg szabad pénzeszközeink után elszámolásra kerülő összeggel számolunk ben a 2010-hez viszonyítva a szabad, befektethető pénzeszközeink alacsonyabb összeget fognak kitenni, továbbá a befektetési lehetőségek alacsonyabb hozama miatt kisebb kamatbevétellel, árfolyamnyereséggel számolhatunk.

7 7 Az önkormányzat sajátos működési bevétele Helyi adóbevételek A város bevételi forrásait és kiadási tételeit sorra véve, a rendelkezésünkre álló információkra alapozva adómérték emelésre teszek javaslatot a magánszemély kommunális adója és az építményadó területén. Nem tarthatóak tovább a január 1-én hatályba lépett adómértékek. Az iparűzési adó legmagasabb mértéke a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény alapján 2 %. A koncepcióban szereplő összeg meghatározásához a évi adókivetésekből indultunk ki I-X. hónap alatt a tényleges iparűzési adóbevétel ezer forint évre ezer forint iparűzési adóbevétellel számolhatunk a évben feldolgozott bevallások alapján. Bevételkiesést jelent a évhez képest az, hogy egy gazdasági társaság jelezte, hogy árbevétele kedvezőtlen alakulása miatt az iparűzési adóbevallás benyújtása során a fizetendő adójának összege 102 millió forinttal lesz kevesebb az előírt előleghez képest. Az építményadó esetében a törvényi felső határ Ft/ m² (a KSH által közzétett adatok alapján a fogyasztói árszínvonal-változás miatt a törvényi felső határ: 1 241,2 Ft/ m²). Nyergesújfalun a hatályban lévő rendeletünk szerint Ft/m² alapján kötelesek az adóalanyok az adót megfizetni évben. A Képviselő-testület az adó mértékét utoljára évben emelte fel 550 Ft/ m²-ről 600 Ft/ m²-re. Az építményadó mértékét 700 Ft/ m²-re javasoljuk emelni. Építményadó bevételünk I-X. hónap alatt ezer forint m² adóalappal számolva a évi várható bevételünk a 700 Ft/ m² adómértékkel számolva ezer forint. Emeléssel ezer forint bevétel növekedést eredményez. A magánszemély által fizetendő kommunális adó mértéke évben Ft/év adótárgyanként ben volt utoljára adómérték emelés, amikor Ft/év/adótárgyról Ft/évről emelte a Testület a magánszemélyek kommunális adóját. A magánszemélyek kommunális adójának törvény szerinti felső határa adótárgyanként és lakásbérleti jogonként legfeljebb forint/év (a KSH által közzétett adatok alapján a fogyasztói árszínvonal-változás miatt a törvényi felső határ ,6 Ft/év/adótárgy). A magánszemély által fizetendő kommunális adó mértékének emelését javasoljuk Ft/év összegre. Az önkormányzati feladatellátásaink között megnövekedtek az utak karbantartásával, téli síkosság mentesítésével és egyéb városgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos tevékenységek., melynek finanszírozási lehetőségét a kommunális adó teremti meg. A kommunális adóból 2011-ben, db adótárgyat figyelembe véve Ft/év mértékkel számolva ezer forint bevételünk származhat. Az adómérték emelésből eredő többletbevétel ezer forint. A Képviselő-testület 18/2004.(XI.2.) számú rendeletével bevezette a talajterhelési díjat. A rendelet január 01-én lépett hatályba. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz. A talajterhelési díj adótárgyainak száma évben 32 (magán és közület) I-X. hónap alatt befolyt bevétel 702 ezer forint. A jogszabályban meghatározott számítások alapján 2011-ben 600 ezer forint bevételre számíthatunk, mivel a megállapított talajterhelési díj 100 %-át kell megfizetniük a kibocsátóknak. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A lakásértékesítési szerződések szerint a törlesztések jelentős részénél (80 %-nál) év volt az utolsó év, - ezért alacsonyabb a korábbi évekhez képest a törlesztés összege, várhatóan 300 ezer forint. Folytatódnia kell az önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképes ingatlanok értékesítésének. Feladatunk elsősorban az Ipari Parkban még tulajdonunkban lévő területek értékesítése. Bevételt eredményezhet a külterületen elszórtan, helyenként kisebb tömbökben található önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek hasznosítása (ezek értékesítésének módját is meg kell találni).

8 évben várható felhalmozási bevételeink a következő tételekből származhatnak: Ipari Park területéből értékesítés kisvállalkozások és nagyobb befektetők részére, Önkormányzati földterületek, forgalomképes ingatlanok értékesítése, hasznosítása (Jókai utcai két ingatlan, Akácfa utcában lévő terület, Váczi M. utca és Vadkörtefa utca által határolt 2258/1 és 2259/1 hrsz-ú területek), 51 db családi házas, építési telkek értékesítésének megkezdése (telekalakítás ütemezésétől függően), Parkoló kialakítás céljára terület használatba adása Fischer-Bau Kft. részére a Munkácsy ligetben (2 400 ezer forint). Eternit városrészben elbontott romok területének - a funkció meghatározását követő hasznosítása. Hitel A évi költségvetés koncepciójában azt az elvárást tűzzük ki, hogy az éves működési és felhalmozási kiadásaink úgy valósuljanak meg, hogy hitel igénybevételére ne kerüljön sor. KIADÁSOK A évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során a településfejlesztési feladatok, célok megvalósítása érdekében a működési és a felhalmozási kiadások meghatározásánál törekedni kívánunk a minél magasabb fejlesztési kiadási arány meghatározására. Összehasonlításul ez az arány a évi eredeti költségvetési rendeletünk szerint 51,85 % - 48,15 %, míg a októberi Képviselő-testületi ülésen elfogadott rendelet-módosítás szerint ez 46,84 % - 53,16 %. Működési kiadások A keresetek és a létszám alakulása A működési kiadásainkon belül a korábbi évekhez hasonlóan a legjelentősebb tételt a személyi jellegű kifizetések és a közterheikkel kapcsolatos kiadások fogják képviselni. A költségvetési törvény-javaslat szerint a köztisztviselői illetményalap 2011-ben sem változik: forint marad. Az illetmények azonos szinten tervezendők, változást az illetményeltérítések (ezek vezetői döntések) és kötelező átsorolások (melyet a köztisztviselői törvény szabályoz) eredményezhetnek. A Polgármesteri Hivatalban szükség van a feladatellátás átszervezésére, oly módon, hogy az egyes osztályokon, területeken ellátandó feladatok letisztuljanak. A megnövekedett szociális jellegű feladatok miatt melyek ugyanilyen mennyiségben a gazdálkodási területen is többletmunkát jelentenek - a jelenleg a közigazgatási osztályon ellátott, részben pénzügyi jellegű feladatok, valamint az önkormányzati titkári feladatkörbe sorolt részmunkák átcsoportosíthatóak lennének a gazdasági osztályra egy fő létszámbővítés biztosításával. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény bevezette 2010-ben a köztisztviselők cafetéria juttatását: közszolgálati szabályzatban kell meghatározni az éves összeget, minimum-maximum mértékek a törvényben (illetményalap 5-25-szöröse, közterhekkel együtt). A 2011.évtől jelentősen átalakul a nem pénzbeli, illetőleg a béren kívüli juttatások adózása. Egyes pénzbeli és nem pénzbeli béren kívüli juttatások esetében a kifizetőnek a juttatás értéke 1,9-szerese után 16 %-os mértékű adót kell fizetni, és ezen juttatások járulékmentesek. Az egyéb juttatások az összevont adóalap részeként, a szuperbruttósítás szabályait követve adókötelesek, és így a juttatások utáni személyi jövedelemadót a magánszemély fizeti, és mind a magánszemélyt, mind a kifizetőt terheli járulék- vagy egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény meghatározza az önkormányzati képviselő, bizottság elnöke és tagja részére nyújtható tiszteletdíjat és természetbeni juttatást. A képviselői tiszteletdíjak helyi szabályait rendeletet kell rögzíteni. A képviselő-testület előzetes állásfoglalása, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezettel együtt elő kell terjeszteni a képviselői tiszteletdíjak szabályairól szóló helyi rendelet-tervezetet is.

9 9 A városi kitüntetésekhez kapcsolódó díjazásnál 10 % emelést hajtott végre a Képviselő-testület, évre emelést nem javasolunk. A év közben megvalósított, illetőleg a évtől hatályba lépett adó- és járulékmódosítások az adóstruktúra olyan átalakítását célozták, amelyben kisebb súlyt képviselnek az élőmunkához kapcsolódó közterhek. A munkáltatók által fizetendő járulék mértéke 2010-től általánosan 27 %-ra csökkent, ez a kötelezettség változatlan 2011-re is. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ösztönzése érdekében 2010-től az ötszörösére, Ft/fő/év-re emelkedett a rehabilitációs hozzájárulás évtől a rehabilitációs hozzájárulás mértékét az adott évre vonatkozó költségvetési törvény határozza meg. A törvényjavaslat szerint a mértéke változatlanul Ft/fő/év. 9 fővel számolva az éves várható fizetési kötelezettségünk forint. A dologi kiadások emelésére a helyi bevételi lehetőségekből teremthető forrás, központi finanszírozásból erre nem áll rendelkezésre fedezet. A zöldterület kezelés, egyéb városgazdálkodási feladatok költségvetési előirányzatainak meghatározásakor figyelembe kell venni a megnövekedett városi zöldfelületeket (Ipari Park), valamint az új útfelületek (Ipari Park, Vadkörtefa utca, 18 telek utcái, Nyergesújfalu Tát kerékpárút, Nyergesújfalu Bajót kerékpárút) fenntartásával kapcsolatos többletköltségeket. Feladatunknak tekintjük továbbra is a Duna-part folyamatos rendbetételét, a teljes nyergesújfalui szakasz járhatóvá tételét az Életút Egyesület bevonásával. Az Életút Egyesület jelezte, hogy a feladatellátásban magasabb létszám biztosításával tudna részt venni. A Képviselő-testület által elfogadott fásítási koncepció alapján a fásítási program folytatása indokolt városi közterületeken. A közterületeken a virágosítása program átgondolása indokolt. Törekedni kell továbbra is a szép környezet kialakítására, de nagyobb hangsúlyt kell helyezni a költségtakarékos megvalósításra. Elképzelésünk szerint az évelő virágok, cserjék telepítését helyeznénk az egynyári virágokkal szemben előtérbe, ami ugyan egyszeri nagyobb kiadást jelent, de a következő években csak az évelők gondozása jelent feladatot. Szeretnénk városunk lakóit is tevékenyen bevonni a virágosítási programba, oly módon, hogy esetleg közterületek civil szervezetek általi örökbefogadásával, továbbá a magánterületeink, portáink környezetének rendben tartására versenyt hírdetünk. A városi rendezvények lebonyolítására és a nemzetközi kapcsolatok ápolására a évi tényleges felmerült összeget indokolt biztosítani. Az önkormányzat működéséhez kapcsolódnak a különböző kiadványok, reklámanyagok terjesztése, ami mellett évkönyv, olvasókönyv megjelenésével is számolnunk kell a tervezésnél. A gyermekek nyári napközbeni foglakoztatására önkormányzati, civil szervezeti és egyházi összefogást javasolunk. A felkínált programok időbeni megismertetésére programfüzet kiadását tervezzük. A városi Hírmondó éves bekerülési költségét teljes egészébe indokolt az eredeti költségvetési rendeletünkben tervezni, hiszen év közben bizonytalan a vállalkozásoktól való támogatás, valamint a reklámbevételek összege. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a város külterületén a pincesoron kiépített közvilágítás üzemeltetési költségeit a évi tervezésnél figyelembe veszi. Egészségügyi feladatellátás A őszén újraindult új rendelőintézet felszereléséhez a pályázati kiírás csak a szakellátások biztosításához szükséges eszközök, műszerek, berendezési tárgyak beszerzéséhez nem teljes körűen adott lehetőséget. A pályázatban nem szerepeltethető felszerelési tárgyak beszerzéséhez még további pénzeszközt szükséges biztosítani az alap- és szakellátások megfelelő színvonalú működtetéséhez. A mikrotérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázatban l fő létszámbővítést vállaltunk 5 évre, melynek költsége évben már egész évben fog jelentkezni.. A rendelőintézet Kossuth L. utca felöli bejáratát az átmenő forgalom megszüntetése érdekében célszerű lenne egy elektromos kapuval lezárni. A Mentőállomás megkapta a második mentőautót, igényként merült fel egy féltető kialakítása, vagy az épületen belüli megoldása a gépkocsik elhelyezésének (az építés költségének 50 %-a terheli önkormányzatunkat). Az átadásra került Rendelőintézet közüzemi kiadásait bázisadatok nélkül kell megterveznünk. Szintén bizonytalanságot tartalmaz a járóbeteg szakellátások kiadási tétele, hiszen nem látható előre a szakellátások forgalma, továbbá kockázati tényező a finanszírozásuk változása.

10 10 Szociális ellátások Az önkormányzat költségvetését terhelő új támogatási formák bevezetését nem tervezzük 2011-ben. A jelenlegi gazdasági helyzet és a lakosság eladósodása, jövedelme reálértékének csökkenése, a településen élő munkanélküliek számának növekedése és ezzel együtt a családok jövedelmének csökkenése indokolttá teszi a rászorultságtól függő szociális ellátásokra fordítható összeg megemelését a évi tényleges teljesítéshez képest (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, átmeneti segély, tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye, rendelkezésre állási támogatás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj). A felsorolt ellátásokat tekintve éves szinten ezer forint emelkedést tartalmaz a javaslat. Az idősek köszöntésével kapcsolatos járulékos költségek (csomagolópapír, desszert, virág) költségének emelkedése miatt indokolt az eddigi évi 400 ezer forintos keretet 500 ezer forintra emelni. Továbbra is szeretnénk a város 70 éven felüli állampolgárait karácsonykor ajándékcsomaggal meglepnie, melyet az e célra előirányzott eddigi ezer forintból évben is biztosítani tudunk. A szociális ellátások egészére vonatkozóan ezer forintot tartunk indokoltnak előirányozni a évi ezer forinttal szemben. A Képviselő-testület a 182/2010. (VIII.26.) számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulóhoz való csatlakozásról és egyben utasította a polgármestert arra, gondoskodjon a évi költségvetésben az ezer forint betervezéséről. (2010. évben ezer forint volt a támogatás összege). A szociális ellátások területén még jelentkező feladataink: - a Szent Mihály Idősek Otthona keretében működő idősek napközbeni ellátásához, a házi segítségnyújtáshoz, az étkeztetéshez a évben is biztosítanunk kell a szükséges fedezetet, - gyermekjóléti- és családsegítő szolgálatot a többcélú kistérségi társulás keretében évben alapított mikrotársulás keretében Lábatlan központtal működtetjük. A gyerekjóléti és családsegítő szolgálat működési kiadásaihoz nyújtandó finanszírozás támogatásértékű kiadásként jelenik meg önkormányzatunknál. A gyermekjóléti szolgálat feladatellátását évtől, a beruházás megvalósulását követően új helyszínen, az Eternit városrészben tervezzük. A projekt befejezési határideje október 31. A pályázatban önkormányzatunk vállalta egy fő családgondozó foglalkoztatását. Támogatások és pénzeszköz-átadások A pénzeszköz-átadásokra és támogatásokra jelenlegi információink szerint a évi összegnél magasabb előirányzatot a legtöbb jogcím esetében nem tudunk biztosítani. A Nyergesújfalui Polgárőrség kérte az éves támogatási összegének 50 ezer forinttal, 800 ezer forintra való emelését. A ZOLTEK SE évi működéséhez biztosítandó pénzeszközt a támogatási rendszer új alapokra történő helyezésével javasoljuk. Emellett természetesen a sportlétesítményeink működési és felújítási költségei továbbra is az önkormányzatot terhelik. A városban működő civil szervezetek és alapítványok támogatására javasolt összeg ezer forint. Támogatásként jelenítjük meg a KEMKA részére biztosítandó 200 ezer forintot, továbbá a Képviselő-testület által alapított Alapítványunk részére átadásra kerülő 300 ezer forintot. Nevelési és oktatási intézmények működése A Közoktatási törvényben meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2011.évben forint/fő/év összeget kell a közoktatási intézményfenntartóknak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. A nyári szünetben amennyiben megfelelő létszámra vonatkozó igény merül fel - gondoskodni kell azon gyermekek felügyeletéről, foglalkoztatásáról, akik esetében az otthoni ellátás nem megoldott. A pedagógust ezért a feladatellátásért díjazás illeti meg. A Kernstok Károly Általános Iskola A épületének felújításával egy időben át kell gondolni az általános iskolai oktatás újraszervezését. Az oktatáshoz rendelkezésre fog állni egy korszerű, új épület, felszerelve a mai és közeljövő kor követelményeinek megfelelően. Az oktatás állami finanszírozása reálértékének, valamint az

11 11 önkormányzatunk saját bevételi forrásainak csökkenése mindenképpen indokolttá teszi a takarékosabb alapokra helyezett oktatás megszervezését. A költséghatékonyabb, minőségileg színvonalasabb oktatás irányába kívánva haladni, elengedhetetlennek tartjuk az általános iskolai oktatás szakmai átvilágítását. A Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetését és normatíváit alapul véve a 2010-es költségvetési évben a normatíván felüli Nyergesújfalu Várost terhelő működéshez való pénzeszköz biztosítás 27,6 millió forint volt (ezen felül biztosított a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ezer forintot, Lábatlan önkormányzatától pedig ezer forint bevétellel számoltunk). A zeneiskolai oktatásban semmiféle racionalizálás nem valósult meg abból amit még a évre terveztünk (nyugdíjas tanárok foglakoztatásának mellőzése, csoportlétszámok maximalizálása, Bajótról bejáró tanulók után a települési önkormányzattól költségtérítés). A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a művészetoktatásban érintett Lábatlan önkormányzata évben vállalták egy tanévre a bejáró, illetve telephelyen tanuló növendékekkel kapcsolatos költségek megtérítését. A működtetés finanszírozásával kapcsolatban tárgyalásokat kell folytatni a Megyei Önkormányzattal és az említett két települési önkormányzattal. A művészeti oktatás költségeinek biztosítása tekintetében nem várható el, hogy Nyergesújfalu Önkormányzata nem kötelezően ellátandó feladat esetében más települések gyermekeinek oktatását finanszírozza. Az alapfokú művészetoktatási intézmény működését alapjaitól át kell vizsgálni. A Bóbita Óvoda keretein belül ellátott bölcsődei feladat kiadásai már egész évben jelentkeznek 2011-ben. A bölcsődei feladatellátás 20 fővel indult, szeptember hónapban fogadta el a Képviselő-testület a 24 főre való bővítést. Fejlesztési kiadások Településünk fejlesztéséhez, a városgazdálkodási feladatellátáshoz kapcsolódóan évre vonatkozóan az alábbi koncepció kialakítását javasoljuk, mely egyben fontossági sorrendet is tartalmaz: 1. A már elnyert, 2011-re áthúzódó, folyamatban lévő projektek megvalósítása, lezárása: Kernstok Károly Általános iskola A épület teljes felújítása, bővítéssel, valamint a kapcsolódó pályázati lehetőségek kihasználásával, akadálymentesítés (már elnyert pályázat), KEOP5.3.0/A Energiahatékonysági fejlesztések (beadott pályázat a hő-központ, homlokzatszigetelés, külső nyílászárók cseréje, energiatakarékos megoldások megvalósítására, pályázat elkészítésének hátralévő költségei a pályázatról való döntés függvényében) és kapcsolódó fejlesztések: parkoló kialakítása az iskola körül. Nyertes pályázattal rendelkezik önkormányzatunk a következő fejlesztések megvalósítása tekintetében is: Alkotóház a régi Kernstok villaépületben, belterületi vízrendezés Nyergesújfalun (Oncsa telep, Kölcsey utca, Szabadság liget), Gyerekjóléti Szolgálat épületének kialakítása, Nyergesújfalui Ipari Park infrastruktúra fejlesztése. 2. Egészségügyi feladatellátáshoz (alap- és szakellátások) szükséges eszközök beszerzése. 3. Tervezési feladatok önkormányzati épület felújításokhoz (Ady Endre Művelődési Ház), egy egyelőre bizonytalan, későbbi időpontban megvalósítandó teljes felújításhoz. Tervezési feladatok útfelújításokhoz (Óvoda utca, Babits Mihály utca, Május 1. tér útburkolat) esetleg kapcsolódva a megjelenő pályázatokhoz. 4. Út és járda felújítások: Idom utca-10-es út csomópont felújítás, Belterületi kerékpárút felújítása, Posta tér, járda kialakítás Dózsa Gy. út - Madison között, 10. számú főúttól a temető felé vezető út mellett járda kialakítása. 5. Temetőkkel kapcsolatos időszerű teendők, felújítások, fejlesztések. Az új temetőben új parcellák megnyitása, ahhoz kapcsolódó úthálózat kialakítása, új temetőben kerítés építés folytatása db családi házas lakótelek kialakítása, közművesítése (vásárlási igény szerinti ütemezés indokolt). 7. Hulladékgazdálkodási feladatok felülvizsgálata, hulladéklerakó rekultiváció előkészítés (Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás keretében), Környezetvédelmi Program elkészítése, hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata. Építési-bontási hulladék kezelésére, zöldhulladék kezelésére fedezetbiztosítás. Köztéri hulladékgyűjtő edények folyamatos cseréje. 8. Posta-projekt elindítása, önkormányzat és külső befektető részvételével. 9. Sportház beruházás megvalósítása (a beruházás megvalósítására korábbi évek Képviselő-testületi döntései alapján képviselői alapból ezer forint került elkülönítésre).

12 évi felújítási feladataink megvalósítására ezer forintot javasolunk biztosítani, melynek a felhasználását a évi költségvetési rendelet megalkotásakor határozzuk meg az intézményvezetők által jelzett feladatok ismeretében. Tartalék Tartalékként kell kimutatni a évi költségvetési rendelet megalkotása során az alábbi, évben hozott Képviselő-testületi döntésekből és egyéb dokumentumokból fakadó kötelezettségeket: - HOLCIM-tól Ipari Parkban földterület vásárlására átvett, de fel nem használt pénzeszköz visszafizetése, - Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felé 2007-ben benyújtott Tűzoltóparancsnokság tűzoltó gépjármű fecskendővel történő ellátására szóló pályázat elkülönített saját forrása ezer forint, ezer forint önrész biztosítását fogadta el a Képviselő-testület a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére vízszállító gépjármű pályázatán való részvételhez, ezer forint önrész biztosítását fogadta el a Képviselő-testület a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság nagyértékű műszaki mentési felszerelésekre vonatkozó pályázaton való részvételhez, - Sánc-hegyen álló műemlék kőkereszt felújításához évi Képviselő-testületi határozat alapján elkülönített 395 ezer forint pénzeszköz, Az év közben ismertté váló pályázatokon való részvételhez szükséges saját forrás biztosításához pályázati tartalék elkülönítése indokolt, természetesen a évi bevételi és kiadási számok pontos ismeretének függvényében. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tájékoztató jelleggel kezelje, mivel jelen információink még nem nyújtanak lehetőséget a számításaink maradéktalan pontosítására. Kérem előterjesztésem megvitatását és elfogadását. Nyergesújfalu, november 29. HATÁROZATI JAVASLAT Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1.) Fogadja el a évi költségvetés irányelveiről szóló előterjesztést. Mihelik Magdolna polgármester 2.) Utasítsa a polgármestert, hogy a évi költségvetést az irányelvekben megfogalmazottak szerint terjessze a Képviselő-testület elé, oly módon, hogy tervezze meg: - az önkormányzati intézmények évi működésének fedezetét, - a évi felújításokat és annak pénzügyi fedezetét ezer forintban. 3.) Fogadja el a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályán engedélyezett létszámkeret január 1-jétől 1 fővel való bővítését. 4.) Az intézményi bevételeken belül a bérleti díjat Ft/m²/évben határozza meg a következők szerint: Megnevezés évi tervezet évi tény 5 %-os emelés Fűtött garázs, gazdasági helyiség (tároló stb.) Ft/m²/év Ft/m²/év Iroda, raktár, üzlet Ft/m²/év Ft/m²/év egyéb (eternit telepi) garázs, tároló Ft/m²/év Ft/m²/év

13 13 5.) Fogadja el, hogy egyedi esetekben a nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a bérleti díj növelhető legyen az adott piaci viszonyoknak megfelelően, a bérlővel történő megegyezés alapján, melynek végrehajtásáról a polgármester gondoskodik. Határidő: Felelős: értelemszerűen Mihelik Magdolna polgármester

14 Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2010.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Tervezet) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1) bekezdésében, valamint a 6. -ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az adó évi mértéke: 700,- forint/m2. 1. Építményadó 2. Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 3. Mentes az építmények közül a lakás céljára szolgáló épület, épületrész, illetve a nem vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész. 2. Magánszemély kommunális adója 4. Az adó évi mértéke a Htv ában meghatározott adótárgyanként, lakásbérleti jogonként 4.000,- forint. 5. Mentes az építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, illetve a vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész. 3. Helyi iparűzési adó 6. (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 2 %. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként: a) építőipari tevékenység folytatása, természeti erőforrás feltárása, vagy kutatása esetén 1.000,- forint/nap, b) bármely az a) pontba nem sorolható - a Htv. 37. (2) b) pontjában meghatározott feltételekkel végzett tevékenység esetén 5.000,- forint/nap. 4. Záró rendelkezések 7. (1) A rendelet a kihirdetését követő tizenegyedik napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 24/2006. (XII.7.) önkormányzati rendelet. Nyergesújfalu, november 30. Mihelik Magdolna polgármester Adolf Józsefné jegyző

15 Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2010 (XII. 21.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 12/2004 (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 24/2008 (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról ( Tervezet ) Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 54. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A közterületek használatáról szóló 12/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 24/2008. (X.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Közterületrendelet) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 2. E rendelet a kihirdetését követő tizenegyedik napon lép hatályba. Nyergesújfalu, december 7. Mihelik Magdolna polgármester Adolf Józsefné jegyző

16 2. melléklet a.../2010(xii.21.) önkormányzati rendelethez A B C 1. közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető berendezés, cég- és címtábla, figyelmeztető- és ( nem-közlekedési ) tájékoztató tábla elhelyezésére, 1.090,-Ft/m2/hó 1.145,-Ft/m 2 /hó 2. építési munkával kapcsolatos, valamint a nem építési engedélyköteles létesítmények, ( állványzat, helyiségkonténer, sátor, konténer, stb. ) építőanyag és törmelék két napon túli elhelyezésére, tüzelőanyagok tárolásához, 111,-Ft/m2/hó 117,-Ft/m 2 /hó 3. kiállítás, alkalmi vásár céljára, kulturális tevékenységhez, 145,-Ft/m2/nap 152,-Ft/m 2 /nap 4. mutatványos tevékenységhez, 44,-Ft/m2/nap 46,-Ft/m 2 /nap 5. vendéglátó üzlet előkertje, kereskedelmi kitelepülés céljára, üzletek utcai árusítása céljára, önkormányzati területen üzemeltetett vendéglátó-, vagy kereskedelemi helyiség, zöldséggyümölcs kiskereskedelmi tevékenység 278,-Ft/m2/hó 292,-Ft/m 2 /hó ( pl.: dinnyeárusítás, stb.) 6. üzemképtelen jármű ideiglenes (legfeljebb 30 napos) tárolására, valamint a közlekedésben való részvétel feltételeivel 350,- 334,- nem rendelkező, reklámhordozó céllal elhelyezett járművek Ft/gépjármű/na F t/gépjármű/nap tárolásához, p 7. teher, illetve áruszállításra, valamint személyszállítási szolgáltatásra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, 6.425, ,- Ft/jármű/hó munkagép, pótkocsi, busz tárolására, Ft/jármű/hó 8. film-, televízió-, video- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 1 óránál hosszabb ideig akadályozza, 111,-Ft/m2/nap 117,-Ft/m 2 /nap 9. garázs-és egyéb tároló helyiségek, épületenként: m 2 -ig 1.840,-Ft/év 1.930,-Ft/év m 2 között ,- Ft/év 3.860,-Ft/év 10. rendeltetésétől eltérő célú egyéb közterület használatra, ha a használat a közterületre vagy annak meghatározott részére kizárólagos, azaz mások általi rendeltetésszerű igénybevételét meghiúsítja, ide nem értve az üzemképes gépjárművek várakozását ( parkolását): kert 67,-Ft/m2/év 70,-Ft/m 2 /év egyéb 222,-Ft/m2/év 233,-Ft/m 2 /év 11. Terület karbantartással együtt járó bérleti díj 5,-Ft/m2/év 5,-Ft/m 2 /év

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2010. évi költségvetés ¾ éves

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2007. február 1-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2007. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015. évi költségvetésének megtárgyalása(1. forduló). Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A világban zajló gazdasági válság, a Magyarországon tapasztalható válság jelenségek, a gazdasági visszaesés, az ország pénzügyi helyzetéről hallható információk, az önkormányzati

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben