PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetésére"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetésére A Kiíró neve: Fővárosi Törvényszék Címe: 1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 16. Telefon: ; Telefax: Kapcsolattartó: Srtóbelné Katinszky Judit címe: 1. A pályázati felhívás tárgya A Fővárosi Törvényszék az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (Ávtv.) 24. (1) bekezdése, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet (Vhr.) 4. -a alapján nyilvános versenyeztetés keretében egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest belterület hrsz. alatt bejegyzett, természetben a 1027 Budapest, Varsányi Irén utca szám alatt, a vagyonkezelésében lévő, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma és a Pesti Központi Kerületi Bíróság Gazdasági Csoportja elhelyezését szolgáló ingatlanban található, összesen 49,26 m 2 alapterületű munkahelyi büfé bérletére (üzemeltetésére). A büfé helyiség két részből áll, egy 29,41 m 2 alapterületű kiszolgálóhelyiségből, és egy 19,85 m 2 alapterületű raktárhelyiségből. A helyiség külön vízórával és villanyórával felszerelt, a melegvíz ellátás villanybojlerrel megoldott. A helyiségben gázszolgáltatás nincs. A raktárhelyiségben telefoncsatlakozó található. A büfé részére kijelölt illemhelyiség a folyosón lévő központi vizesblokkban kerül biztosításra. A helyiség az ÁNTSZ által előírt követelményeknek megfelel. A büfé bemutatására a pályázók kérésére előzetes egyeztetés alapján munkanapokon, a Kiíró munkarendjében kerül sor. Az üzemeltetés megkezdésének tervezett időpontja: december A bérlettel kapcsolatos feltételek, követelmények 2.1. Megközelítés: az épület főbejáratán keresztül, a beszállításra kerülő csomagok és a belépő személyek esetében az őrszolgálat általi átvizsgálás után A büfé nyitvatartási ideje munkanapokon óra, ennél kedvezőtlenebb üzemeltetést az ajánlattevő nem vállalhat, hosszabb nyitvatartási idő a Kiíró hozzájárulásával meghatározható Az épületben dolgozó munkavállalók létszáma kb. 300 fő, az ügyfélforgalmon kívül A bérlőnek legalább a jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott kínálatot, továbbá napi legalább négyféle melegíthető készételt kell nyújtania, melyből egy ételnek vegetáriánusnak, további egy ételnek főzeléknek kell lennie. A pályázathoz csatolni kell a típus szerint konkrétan megjelölt, beárazott választékot tartalmazó 1. sz. mellékletet, megjelölve a dolgozók részére esetlegesen biztosított kedvezményt is A Pályázó által ajánlott bérleti díj nem lehet kevesebb, mint bruttó Ft/hó.

2 A nyertes pályázó a bérlemény után köteles a Kiírónak az ajánlott bérleti díjon felül havonta utólag megfizetni az elfogyasztott villamos energia értékét, valamint a víz- és csatorna díját a havonta leolvasott mérőállások alapján, továbbá a telefon díját a szolgáltató által kibocsátott számla alapján. A bérleti díj megfizetése a nyertes Pályázóval megkötendő bérleti szerződésben meghatározottak szerint havonta előre átutalással történik, a Kiíró által kiállított számla alapján, 15 napos fizetési határidővel A nyertes pályázó/bérlő a büfé helyiségen/bérleményen a Kiíró előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet átalakítási munkálatokat. A bérlő beruházásai elszámolásának módját a megkötendő bérleti szerződés tartalmazza A büfé üzemeltetéséhez szükséges személyzetet, valamint a büfé üzemeltetésének biztosításához szükséges eszközöket a Pályázónak kell biztosítania A Kiíró részéről elvárás, hogy a Pályázó elfogadja a dolgozók részére biztosított étkezési jegyet (Erzsébet-utalvány), valamint biztosítsa a bankkártyával és Széchenyi Pihenő Kártyával történő fizetés lehetőségét. 3. A pályázat benyújtásának módja és helye 3.1. A pályázatot géppel írott formában, magyar nyelven, a mellékletekkel állagsérelem nélkül elválaszthatatlan módon összefűzve kell elkészíteni, és egy eredeti példányban, EREDETI jelzéssel és 4 darab másolati példányban, MÁSOLAT jelzéssel kell benyújtani. Az eredeti és másolati példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány tartalma irányadó. A pályázat 5 példányát egy darab lezárt, cégjelzés nélküli borítékban, a Pályázó neve és székhelye megjelöléssel és a következő feliratokkal ellátva: Pályázat a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetésére Határidő előtt, illetve iktatóban felbontani tilos!, jelzéssel kell benyújtani személyesen, vagy meghatalmazott útján a Fővárosi Törvényszék, Budapest, Markó u. 27. szám második emelet 21. szám alatt található Titkárságon, vagy postai úton a Fővárosi Törvényszék 1363 Budapest, Pf.: 16. címre A pályázat eredeti példányához csatolt valamennyi okiratnak, igazolásnak vagy egyéb dokumentumnak eredetinek, vagy közjegyző által hitelesített másolatnak kell lennie. A pályázat eredeti példányában minden nyilatkozatot cégszerű aláírással kell ellátni A pályázat minden egyes oldalát sorszámozással, valamint a cégjegyzésre jogosult aláírásával, természetes személy esetén aláírással kell ellátni. Amennyiben a pályázatot meghatalmazott írja alá, a meghatalmazást is csatolni kell. Az ajánlattevő meghatalmazottja közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal köteles igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak tartalmát. 4. A pályázat benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő) 4.1. A pályázatokat szeptember 30. napján óráig kell benyújtani Pályázó a határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázatát. 5. A pályázatok felbontásának helye és időpontja

3 A határidőben beérkezett pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontására a 4.1. pont szerinti határidő lejártának napján Kiíró székhelyén a 21. számú hivatali helyiségben 10:00 órakor kerül sor A pályázatok felbontásánál a Kiíró, a Pályázók, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői lehetnek jelen. A pályázatok felbontásakor a Kiíró az alábbi információkat közli a jelenlévőkkel: - a Pályázó neve és székhelye. 6. A pályázatnak az alábbi adatokat és dokumentumokat (okiratokat, igazolásokat) kell tartalmaznia 6.1. A Pályázó elérhetőségi adatait, nevét, székhelyét (lakóhelyét), telefonszámát, faxszámát, címét, adószámát (adóazonosító jelét), képviseletére/cégjegyzésre jogosult nevét, természetes személyek esetében természetes azonosító adatait, a pályázat kapcsán eljáró kapcsolattartó nevét, beosztását, telefonszámát, faxszámát, címét A Pályázónak a bruttó bérleti díjra és a forgalmazandó termékek fogyasztói árára vonatkozó ajánlatát (Terméklista) Az 1. sz. melléklet (Terméklista) kitöltése, külön jelölve a Pályázó által kötelezően biztosítandó kínálatot, és külön íven a Pályázó által biztosított további kínálatot. A pályázatban megjelölt fogyasztói árat a Pályázó a szerződés aláírásától számított egy évig köteles tartani Pénzügyi, gazdasági alkalmasságot igazoló dokumentumokat A gazdasági társaságra vonatkozóan a cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, hatályos létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat) hiteles másolatát, nem gazdasági társaság keretében folytatott tevékenységek esetén a működési formának megfelelően a nyilvántartó szervezet által kibocsátott, a benyújtási határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi, aktuális állapotot bemutató kivonatot, igazolást, egyéni vállalkozó esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint a pályázó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Adott esetben a Cégbírósághoz benyújtott változás bejelentés másolati példányát A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott a benyújtási határidőtől számított 30 napnál nem régebbi keltezésű igazolást arról, hogy a Pályázónak nincs 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása 6.4. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Pályázó nem áll az Ávtv. 25. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt Az Ávtv. 25. (1) bekezdése szerint: Az állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik; d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű: da) a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény XV. Fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott

4 4 gazdasági bűncselekmények; db) a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmények, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények, XLII. Fejezetében meghatározott a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények vagy a XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények; e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazandó büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta; f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták A nyilatkozat eredeti példányát, cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani A Pályázó által csatolt hatósági bizonyítványt, mely igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn az Ávtv. 25. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró ok A Pályázó referenciáinak megjelölését. Legalább 2 db pozitív referencia bemutatása munkahelyi büfé üzemeltetéséről, megjelölve a szerződést kötő másik fél nevét, címét, telefonszámát, a kapcsolattartó nevét Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat tárgyát illetően a tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedélyek kiadásához szükséges feltételeknek a Pályázó megfelel A Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket maradéktalanul elfogadja A Pályázó szervezet nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Pályázó a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A nyilatkozat mintáját a pályázati felhívás 2. számú melléklete tartalmazza. 7. Érvénytelen pályázat 7.1. Érvénytelen a pályázat, ha azt a pályázati határidő lejárta után nyújtották be Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó által ajánlott bérleti díj nem éri el a bruttó ,- Ft/hó összeget Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó tekintetében az Ávtv. 25. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fenn áll Érvénytelen a pályázat, ha Pályázó szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, vagy az erre vonatkozó nyilatkozatot nem tette meg Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó, nem felel meg a pályázat tárgyát illetően a tevékenység

5 megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedélyek kiadásához szükséges feltételeknek Érvénytelen a pályázat, ha egyéb módon nem felel meg a Pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó nem tud bemutatni legalább 2 db pozitív referenciát Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázónak a pályázat meghirdetésétől visszafelé számított öt évben a Kiíróval szembeni, szerződésen alapuló, 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettsége állt fenn. 8. Ajánlati kötöttség Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtása határidejének lejártától kezdődik. A Pályázó ajánlatához a pályázat benyújtása határidejének elteltétől számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert Pályázóval szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot érvénytelennek minősíti. 9. A pályázatok elbírálásának módja 9.1. A Kiíró megállapítja, hogy a Pályázók a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelnek-e. Azon pályázatot, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg a hiánypótlást követően sem, a kiíró az indokul szolgáló okok jegyzőkönyvbe vétele mellett érvénytelennek nyilvánítja A Kiíró szükség esetén egy alkalommal megadja a hiánypótlás lehetőségét határidő megjelölésével a Pályázó(k) részére. A hiánypótlás nem járhat az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz az ajánlat tartalmi feltételeinek módosításával A pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelő Pályázók közül az kerül ki győztesen, aki összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. Értékelési szempontok: Jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékletében (Terméklista) szereplő termékek összesített eladási ára (minél alacsonyabb, annál kedvezőbb) súlyszám: 60% Bérleti díj összege (bruttó Ft/hó) súlyszám: 40 % Kiíró a bírálati részszempontok esetében a pontszámokat a következő módon számolja ki: részszempontonként a számára legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat pedig arányosan kevesebbet. Kiíró az arányosításkor két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számokat beszorozza a súlyszámmal. A fenti módon kiszámolt pontszámokat Kiíró Pályázónként összeadja. Az eljárás nyertese az, aki a legmagasabb összpontszámot éri el. 10. Eredményhirdetés Kiíró az eljárás eredményéről az ajánlatok bontását, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlási határidőt követő 8 napon belül írásban értesíti a Pályázókat Eredménytelen a pályázati eljárás, ha nem nyújtottak be pályázati ajánlatot, vagy ha a

6 benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek. 11. Szerződéskötés 6 A Kiíró az eredményhirdetést követő naptól számított 30 napon belül a nyertes Pályázóval, vagy visszalépése esetén az eljárás második helyezettjeként kihirdetett Pályázóval bérleti szerződést köt. 12. További információk A postán feladott pályázatot a Kiíró csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati határidőig sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat Pályázót terheli A pályázat összeállításának minden költsége Pályázót terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül Kiíró nem tehető felelőssé a pályázat költségeivel kapcsolatban. A Pályázó nem igényelhet térítést a Kiírótól ajánlata kidolgozásáért. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlat érvényességétől, illetve eredményességétől függetlenül a Pályázót terhelik A Pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a Kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, valamint a Pályázó meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve a pályázat elkészítéséhez a Pályázó által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed A pályázat, a pályázati felhívás a megkötendő szerződés elválaszthatatlan részét képezi Kiíró a pályázati határidőt a Vhr. alapján határozta meg A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az Ávtv., valamint a Vhr. előírásai szerint kell eljárni. Az eljárás eredményeképpen megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni Az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba A Kiíró, lehetőséget nyújt a bérlemény helyszíni megtekintésére, melyet az érdeklődők számára kapcsolattartóval előre egyeztetett időpontban biztosít, melyre előzetesen az alábbi elérhetőségeken kell jelentkezni. A pályázati eljárással kapcsolatban felmerült technikai kérdésekben felvilágosítást ad: Stróbelné Katinszky Judit a es telefonszámon, illetve a címen Az pályázat kiírása a Fővárosi Törvényszék részéről nem eredményez szerződéskötési kötelezettséget.

7 7 Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetése tárgyában kiírt pályázat 1. számú melléklete Büfé Árlista Megnevezés KÁVÉ-TEA Presszókávé Hosszúkávé Cappuccino Tejeskávé Teák (zöld, fekete, gyümölcs) Méz Ár SZENDVICSEK Sajtos Sonkás Körözöttes Téliszalámis Paprikás szalámis Tonhalkrémes Tojáskrémes Rántott húsos Rántott sajtos Rántottás Melegszendvics Főtt virsli Pizza szelet SALÁTÁK, HIDEGKONYHAI KÉSZÍTMÉNYEK Franciasaláta 10 dkg Burgonyasaláta Görög saláta Kaszinótojás 2 db Sonkatekercs Sajttekercs

8 8 Friss vágott saláta 10 dkg TEJTERMÉKEK Kefír 140 g Joghurt (natúr) Joghurt gyümölcsös 125 g Kakaó 2 dl Madártej 2 dl Görög joghurt Túró rudi Óriás túró rudi Kinder tejszelet CSOKOLÁDÉ, ÉDESSÉG Balaton szelet Sport szelet Mars Twix Bounty Snickers Kit-kat Nápolyi (csomag) Cerbona szelet Milka csokoládé 100 g Mentos TicTac Rágógumi (Orbit 10 db-os) SÜTEMÉNY Ischler Marcipán golyó Csokoládé torta szelet Mignon Piramis Tiramisu

9 9 Kókuszgolyó ÜDÍTŐK Coca Cola 0,5 l Rostos üdítők 1 l 0,5 l műanyag palackos szénsavas üdítők (Fanta, Sprite, Tonic) Ásványvíz szénsavas 0,5 l Ásványvíz szénsavmentes 0,5 l Ásványvíz szénsava 1,5 l Ásványvíz szénsavmentes 1,5 l Ízesített ásványvizek 0,5 l Ízesített ásványvizek 1,5 l Gyümölcslevek 2 dl (dobozos) GYÜMÖLCS (idény jelleggel) Alma 1 db Banán 1 db Kivi 1 db Narancs 1 db Barack 1 db Szőlő 1 fürt Eper 10 dkg Málna 10 dkg

10 10 Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában büfé üzemeltetése tárgyában kiírt pályázat 2. számú melléklete Nyilatkozat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 1. Alulírott... (név)..., mint a... (cégnév)... (adószám) törvényes képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 41 (6) bekezdésében foglalt feltételnek, azaz a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: Az általam képviselt szervezet olyan belföldi / külföldi 1 jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező 2 gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 1.1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és 1.2. az Európai Unió tagállamában / az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában / olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van 3, és ez az ország:... 4, és 1.3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, és 1.4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1.1., 1.2. és 1.3. alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosai a következő természetes személy(ek) 5 Tényleges tulajdonos Tulajdoni hányada Befolyás és szavazati jog mértéke Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... 1 A megfelelő válasz aláhúzandó 2 A megfelelő válasz aláhúzandó 3 A megfelelő válasz aláhúzandó 4 Az ország megnevezése. Amennyiben az érintett szervezet székhelye Magyarországon van, az Európai Unió tagállamában szövegrészt kell aláhúzni, az ország megnevezésénél pedig Magyarországot kell megjelölni. 5 r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

11 11 Születési helye:... Születési ideje:... Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye:... Születési ideje:... Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye:... Születési ideje:... Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye:... Születési ideje: Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről 6 7 : Amennyiben az Ön által képviselt gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van, és székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg, hogy az utolsó lezárt adóévben az Ön által képviselt gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint: Az illetőség szerinti országban termelő, 6 Ezt a pontot csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az Ön által képviselt, a z 1. pontban megnevezett gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű. A magyarországi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet nem külföldi ellenőrzött társaság. 7 Ellenőrzött külföldi társaság a társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény pontja szerint: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát; b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége; c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot; d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet kell érteni; e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő telephelyére is; f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik; g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik.

12 12 Utolsó lezárt adóév Gazdálkodó szervezet neve feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest 4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró, államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról 4.1. Az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkezik az alábbi jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet: Gazdálkodó szervezet Neve:... Adószáma... Neve:... Adószáma... Neve:... Adószáma... Neve:... Adószáma... Tulajdoni részesedés mértéke %-ban Befolyás és szavazati jog mértéke Adóilletősége 4.2. Az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek a következő természetes személyek a tényleges tulajdonosai 8 Gazdálkodó szervezet neve Tényleges tulajdonos Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye:... Születési ideje:... Neve:... Születési neve:... Tulajdoni hányada Befolyás és szavazati jog mértéke 8 A tényleges tulajdonosról lásd az 5. számú lábjegyzetet

13 13 Anyja neve:... Születési helye:... Születési ideje:... Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye:... Születési ideje:... Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye:... Születési ideje:... Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye:... Születési ideje: A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági minősítése 9 Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg, hogy az utolsó lezárt adóévben a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint Adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. 9 Az ellenőrzött külföldi társaság tekintetében lásd a 7. számú lábjegyzetet

14 14 Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére és cégjegyzésére. Kelt:..., cégszerű aláírás

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

NYILATKOZAT. Az Ügyfél kijelenti, hogy az MGV Zrt.-nél elhelyezett valamennyi dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza.

NYILATKOZAT. Az Ügyfél kijelenti, hogy az MGV Zrt.-nél elhelyezett valamennyi dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza. NYILATKOZAT Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy az (továbbiakban: MGV Zrt.) a hitel dokumentációs anyag alapján hitelképességi vizsgálatot végez. Tudomásul veszi, hogy az MGV Zrt. a hitelkérelmet - indokolási

Részletesebben

A bérbeadó terület leírása:

A bérbeadó terület leírása: A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. -2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz. nyilvános pályázatot hirdet a Grassalkovich-kastély területén található Pálmaház és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony időtartama

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyfordulós, nyílt

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

Pályázati felhívás természetbeni támogatás elnyerésére Táncsics u. 10. szám alatti ingatlan használatára

Pályázati felhívás természetbeni támogatás elnyerésére Táncsics u. 10. szám alatti ingatlan használatára Pályázati felhívás természetbeni támogatás elnyerésére Táncsics u. 10. szám alatti ingatlan használatára Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc út 6.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2014 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 4 2. Alapelvek... 4 3. A szabályzat hatálya... 5 II. Ajánlatkérő

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

Kúria 1055 Budapest, Markó u. 16. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Ítélőtábla munkatársainak étkeztetését szolgáló konyha, étterem, valamint büfé üzemeltetési

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták

Részletesebben

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni:

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni: Pályázati kiírás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli részvényes, nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben