az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez"

Átírás

1 Kitöltési útmutató az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez Az állami adóhatóság az adószám megállapítását, illetőleg az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 24/D. szerinti eljárást követően haladéktalanul kockázatelemzési eljárást folytat le, amely során az adózó részére kérdőívet küldhet, amelyen - az adózó által végezni kívánt tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállásának ellenőrzése céljából- az alábbiakra hívja fel az adózót: a) a tevékenység részletes bemutatása, b) a foglalkoztatottak számával, az alkalmazás jellegévei kapcsolatos információk közlése, c) a tevékenység folytatásához rendelkezésre álló eszközök bemutatása, d) a tevékenység végzéséhez szükséges helyiség adataira, valamint a helyiség használatának jogcímére vonatkozó információk közlése, e) a végezni kívánt tevékenységhez rendelkezésre álló pénzügyi, finanszírozási források részletes bemutatása. A kérdőív kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók: A KOCKERD számú nyomtatvány a kitölté st követően postai úton, vagy az adóhatóság ügyfélszolgálatain, kirendeltségein keresztül eljuttatható az adóhatósághoz. Az adózó számára megküldött kérdőívben szereplő kérdések megválaszolása során kérjük figyelembe venni akitöltési útmutató ban foglaltakat és ügyeljen az Önre vonatkozó maximális kitöltöttségre. Figyelem! A kérdőív kitöltése dátum és aláírás nélkül érvénytelen! Felhívjuk figyelmét, hogy a kérdőívet büntetőjogi felelősség mellett tölti ki. (A) Azonosító adatok Cégnév: Az adózó cégnyilvántartásba Adószám: A kérdőív megválaszolására bejegyzett teljes elnevezése. kötelezett adózó adó számát kell megadni. Székhely: A kérdőív megválaszolására kötelezett adóalany székhelyének címét kell megadni. Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete a külföldi vállalkozás székhelyét a kiegészítő alrovatban köteles megjelölni X-szel és megadni a külföldi vállalkozás székhelyét. Külföldi cím megadása esetén Magyarország nem szerepelhet az ország megnevezésben. A kérdőívet kitöltő és aláíró természetes személy nevének, adóazonosítójának, jogcímének megadása kötelező. és a képviseleti (B) Tevékenység részletes bemutatása 1. kérdés A kérdés az adózó alapításától a kérdőív kitöltésének napjáig terjedő időszakra ~ -, ,----~~-~ ,.-~-,...t vonatkozik. Adóköteles tevékenység minden gazdasági tevékenység, amely adobevaliasi, adófizetési kötelezettséget keletkeztet (ld évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.) 14. (1) bek.). Felhívjuk a figyelmet, hogy

2 2 adókötelezettség nem csak az árbevétel realizálásával egyidejűleg keletkezhet, hanem azt megelőzően is. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény alapján egyes fordított adózás alá eső ügyletek esetében a vevőnek keletkezik adófizetési kötelezettsége. Ugyancsak adófizetési kötelezettség keletkezik, ha adózó kifizetőként adóköteles bevételt juttat (ld. a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényt). 2. kérdés Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszolt, akkor jelölje meg azt a napot, 'ámikor ténylegesen megkezcfie adóköteles tevékense ét. Tevékenyseg--> kezdeteként mega ato altöltés napja vagy attól korábbi dátum. 3. kérdés Adózó bejelentett tevékenységei közül legfeljebb hat tevékenység a évtől érvényes nomenklatúra szerinti TEÁOR kódjának megadása és megnevezése szükséges. A.z árbevétel számítása újonnan alakult adózóknál a tevékenység megkezdésétől a kérdőív kitöltés ének időpontjáig' értendő, egyél) esetekben a- kérdőív kitöltését megelőző egy évre. Amennyiben a vállalkozas a tevékenység6t -megkezate, de árbevétellel még nem rendelkezik, úgy a várhatóan legnagyobb árbevételt keletkeztető adóköteles tevékenysége(ke)t sorolja fel. 4. kérdés A tényleges adóköteles tevékenység hiányának oka, a válasz a négyzetbe írt X jelöléssei adható meg. Több ok is megjelölhető. 5. kérdés A tényleges tevékenység kezdés tervezett dátuma. Amennyiben napra pontosan nem tudja megjelölni az időpontot, lehetősége van csak az évszám, Illetve az. :..' (;..';>"évszám és a hónap meg)elólés~~_~ég ke~eként csak a kitöltés' itá-pjáiial későbbi dátum adható meg, ~------_.~_., kérdés Tervezett adóköteles tevékenységek a 2008, évtől érvényes nomenklatúra szerinti TEÁOR kódjának és megnevezésének megjelölése (legfeljebb három tevékenység). Amennyiben nem kíván új tevékenységet megkezdeni a kérdést hagyja üresen. Újonnan alakult vállalkozás esetén, amennyiben tevékenységét a kérdőív kitöltésétől számított egy éven belül kezdi meg a kérdés kitöltése kötelező. 7. kérdés Az ingatlan címének feltüntetésén túl az ott végzett tevékenységek a évtől rvényes nomeriklafura szerinti TEÁOR kódjának megadása is szükséges (legfeljebb három tevékenység). A helyszín székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként jelölhető meg a kockába írt betűjelekkel (S=székhely, T=telephely, F=fióktelep). Amennyiben tevékenységét ténylegesen megkezdte legalább egy helyszín és egy tevékenység megadása kötelező. Természetesen több helyszínen végzett tevékenység(ek) esetében a többi helyszín vonatkozásában is kötelező a telephely/fióktelep teljes címének kitöltése (legfeljebb három helyszínre) és a tevékenysége ek) megadása. 8. kérdés Adózó jellemző vevőköreire vonatkozó kérdés, melyre a választ az általános for almi adó nélkül számított, nem árbevéfel alapja1fkefjuk megadiii-:-a-z árbevétel szám ' an a aut adózóknál a tevékenység megkezdésétől a kérdőív kitöltés ének időpontjáig értendő, egyéb esetekben a kérdőív kitöltését megelőző egy évre. Amennyiben az így számított árbevétel alapján egy adott vevőkörtől származó árbevétel részaránya nem éri el a 10 százalékot, a kérdéses vevőkör nem jelölhető. Amennyiben a 1. számú kérdésre igennel válaszolt, a

3 3 kérdés kitöltése kötelező. Amennyiben a vállalkozás a tevékenységét megkezdte, de árbevétellel még nem rendelkezik, úgy a várható vevői kör megjelölését kérjük. Több vevői kör jelölése is lehetséges. Válaszát X-szeljelölje! 9. kérdés Adózó jellemző vevőköreinek földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó kérdés, melyre a választ az általános forgalmi adó nélkül számított, nettó árbevétel alapján kérjük megadni. Az árbevétel számítása újonnan alakult adózóknál a tevékenység megkezdésétől a kérdőív kitöltésének időpontjáig értendő, egyéb esetekben a kérdőív kitöltését megelőző egy évre értendő Az értékesítés lehet belföldön teljesített vagy az Európai Közösség valamely másik tagállamában vagy harmadik államban teljesített (export, illetve azzal egyenértékű). A teljesítés helyét az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény előírásai szerint kell megállapítani. Sorolja fel, az árbevétel nagysága alapján az öt fő célországot. Európai Közösségbe és harmadik országba történő értékesítés esetén legalább két ország megadását kérjük. Amennyiben a 1. számú kérdésre igennel válaszolt, a kérdés kitöltése kötelező. Amennyiben a vállalkozás a tevékenységét megkezdte, de árbevétellel még nem rendelkezik, úgy a várható vevői kör földrajzi elhelyezkedésének megjelölését kérjük. Több válasz is lehetséges. 10. kérdés Adózó konkrét vevőire vonatkozó kérdés, melyre a választ az általános forgalmi ado nélkül számított, nettó árbevétel alap]1fi, ezeffoi1rifbaii.kerjük megadril. Ai árbevétel számítása újonnan alakult adózóknál a tevékenység megkezdésétől a kérdőív kitöltés ének időpontjáig, egyéb esetekben a kérdőív kitöltésének évére valamint az azt megelőző évre értendő. A vevőket a részükre teljesített termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások fenti időszakokra vevőnként összesített, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértéke alapján, csökkenő sorrendben kell felsorolni. A vevő nevének és adószámának megadása O-nál (nullánál) nagyobb forgalmi érték esetén kötelező az Európai Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett vevő esetében is. A vevők számának függvényében töltendő ki, legfeljebb a három legnagyobb vevőre vonatkozóan. Amennyiben az 2. számú kérdést kitöltötte, a kérdés kitöltése kötelező. Amennyiben a vállalkozás a tevékenységét megkezdte, de árbevétellel a tárgyévben vagy az az~()" evb-ennem~elkez( ett)ik, úgy az árbevétellel nem rendeikezo"1iioszakforgalmi e~ék me~inek mindegyikébe írjon nullát (O), ekkor a vevő-megnevezését es adó számát ürese!!..kell hagym :-= -_ kérdés Adózó bevételeinek valamennyi rögzítési módjára vonatkozó kérdés a kérdőív kitöltésének időpontjában. Amennyiben a vállalkozás a tevékenységét megkezdte, de árbevétellel még nem rendelkezik, úgy kérjük megjelölni a tervezett rögzítési módo(ka)t. Amennyiben a 1. számú kérdésnél "igen"-nel válaszolt a kérdés kitöltése kötelező. Több válasz is lehetséges. 12. kérdés ~dózó konkrét szállítóira vonatkozó kérdés" melyre a választ a beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított, nettó összege alapján ezer forintban kérjük megadni. A beszerzés számítása újonnan alakult adózóknál a tevékenység megkezdésétől a kérdőív kitöltés ének időpontjáig, egyéb esetekben a kérdőív kitöltésének évére valamint az azt megelőző teljes évre értendő. A szállítókat az általuk adózó részére teljesített termékértékesítések, nyújtott szolgáltatások fenti időszakokra szállítónként összesített, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértéke alapján, csökkenő sorrendben kell felsorolni. A szállító nevének és adószámának megadása O-nál (nullánál) nagyobb forgalmi érték esetén kötelező az

4 4 Európai Közösség más tagállamában nyilvántartás ba vett szállító esetében is. A szállítók számának függvényében, időszakonként legfeljebb a három legnagyobb szállítóra vonatkozóan kötelező a kitöltés. Amennyiben a 1. számú kérdésnél "igen"-nel válaszolt a kérdés kitöltése kötelező. Amennyiben a vállalkozás a tevékenységét megkezdte, de beszerzése a tárgyévben vagy az azt megelőző évben nem volt, úgy a beszerzéssei nem rendelkező időszak forgalmi érték mezőinek mindegyikébe írjon nullát (O), ekkor a szállító megnevezését és adószámát üresen kell hagyni. 13. kérdés A könyvvezetési kötelezettség teljesítésében közreműködő személyre vonatkozó kérdés. Amennyiben adózó nem saját alkalmazott segítségével teljesíti ezen kötelezettségét, akkor szükséges a közreíiriiködő termész-etesszeffiély" vagy'másik" 'adózó azonosító adatall~~!cmegadása. Adószám'esetében n;--aaoazonosítojet esetében 10 karakter hosszan adja meg az azonosítót. (C) A foglalkoztatottak számával, az alkalmazás jellegévei kapcsolatos információk 14. kérdés A táblázatban az adott gazdálkodó szervezet nyilvános cégadatokban feltüntetett vezető tisztségviselőit kell felsorolni döntési kompetenciájuknak megfelelően, -csökkenő sorrendben. Első sorszámu vezetó tísztségvisetökeilficerjuk---a legnagyobb felelősséggel rendelkező vezetőt megnevezni. A vezető tisztségviselők egyben lehetnek tulajdonosok is. Ebben az esetben a tulajdoni hányad és a döntési kör lehet párhuzamos. Amennyiben a vezető tisztségviselő adott cégben nem tulajdonos, a döntési kör nagyságrendjét a többi vezető tisztségviselővel szemben összemérhető, a szervezetben elfoglalt pozíciójának megfelelően szükséges feltüntetni. Nyilatkozzon a kódkockába írt megfelelő szám beírás ával arra vonatkozóan, hogy a megnevezett vezető tisztségviselő milyen jogviszonnyal van alkalmazva a vállalkozásnál. 1=munkaviszony "=-o~ ~'0Of',-:;é\...O..V-} 2=megbízási szerződés Nyilatkozzon továbbá a kódkockába írt megfelelő betű beírás ával arra vonatkozóan, hogy.a megnevezett vezető tisztségviselők milyen gyakorisággal látnak el vezetői-irányítási feladatokat. A válaszok között időigénye alapján a legjellemzőbbetjelölje meg. Csak egy válasz adható! A = állandó jelleggel nem végez tevékenységet B = évente legfeljebb egyszer végez tevékenységet C = havonta legfeljebb egyszer végez tevékenységet D = hetente legfeljebb egyszer végez tevékenységet E = naponta végez tevékenységet F = adózó székhelye virtuális 15. kérdés A kitöltés időpontjában foglalkoztatott összes fő. Az összesen adat az ismert jogviszonyok bármelyikében felmerült foglalkoztatást foglalja magába a kölcsönzött munkaerővel együtt. A vállalkozásban személyesen közremiloküd{l tulajdq!!qs, k~viselő ~ számítható bele a foglalkoztatottak számkba~ Ha a vállalkozásnak nincsfoglalk~j a-;-ífjön-nu1fáf{o) '--..-.\. Ebből:

5 5 Az al-kérdésnél az összes foglalkoztatott munkaerőn belül a munkaerő kölcsönzés keretében igénybe vett létszámot kérjük feltüntetni. fu.. nincs munkaerő!ölcsönzéssel érintett foglalkoztatott ja, akkor írjon nullát (O). 16. kérdés Akkor jelölje meg a~)gen választ, amennyiben a vállalkozás olyan tevékenységet folytat, melynél jogszabályi előírás a tevékenység végzését külön szakismeret (végzettség) meglétéhez köti és ezt a tevékenységet csak meghatározott létszámú szakirányú képzettséggel rendelkező foglalkoztatottal tudja ellátni. Nem számít ide a vállalkozás tulajdonosa, képviselője, ha személyes közreműködés alapján a vállalkozásban munkát végez és a tevékenységre meghatározott képesítéssel rendelkezik. Igen válasz esetén a 17. számú kérdés kitöltése kötelező. Például a vállalkozás őrzés-biztonsági tevékenység keretén belül rendezvények blztosítását látja el, ahol jogszabaly6an előírásra Kerurii'speciáhs vegzetfse-gű.. ~Ukalmazották foglalkowrtása, o, '. Akkor jelölje a nem választ, amennyiben a vállalkozás nem végez a fentieknek megfelelő tevékenységet, illetve a vállalkozás tulajdonosa, képviselője személyes közreműködés alapján a vállalkozásban munkát végez, a tevékenységre meghatározott képesítéssel rendelkezik, jogszabályi előírásoknak megfelel, és a tevékenység volumene nem igényli speciális ismerettel foglalkoztatott munkaerő alkalmazását. 17. kérdés Igen választ akkor Jelölje meg, ha a tevékenység végzéséhez megfelelő számú, 'szakirányú végzettséggel bíró munkaerővel rendelkezik, Nem választ akkor jelölje be amennyiben tevékenység végzéséhez megfelelő számú, szakirányú végzettséggel bíró munkaerővel nem rendelkezik. Amennyiben a 16. kérdésre nemmel válaszolt, akkor ezt a kérdést hagyja üresen. 18. kérdés Kérdőív kitöltés időpontjában foglalkoztatottak létszáma, csökkenő sorrendben FEOR számonkénti bontásban. A FEOR számot 4 karakter hosszan kell feltüntetni. _Az első sorban annak a munkakör.!!~k..él_ FEOR számát kell megadni, me ly munkakörben a legtöbbmuiíkav~má.tót foglalkozta~az adózó. Az utolsó sorba a sorba lcovetkező kisebb letszámadatot. Ha;~T~ikozás-tulajdonosa, képviselője személyes közreműködés alapján a vállalkozásban munkát végez, azt nem veheti figyelembe a létszám meghatározásánál. Ha a 15. kérdésnél nulla (O) főt adott meg, akkor az l-től 7-ig terjedő sorokat is töltse ki null ával (O). 19. kérdés Adja meg a foglalkoztatottak számát a kérdőív kitöltésének id2120ntjában a ~nkavégzés helye szenntl bontasoan. A foglalkoztatottak-sz[máb-a a munkaeré0 kölcsönzés keretében Igénybe vett létszámot is vegye figyelembe. Ha a vállalkozás tulajdonosa, képviselője személyes közreműködés alapján a vállalkozásban munkát végez, azt nem veheti figyelembe a létszám meghatározásánál. székhely: A cég székhelye a cég bejegyzett irodája, központi ügyintézés helye, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete is székhelynek minősül. telephely: a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében foglalt olyan tartós önállósult üzleti letelepedessél járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található. fióktelep: olyan telephely, mely más településen van, mint a cég székhelye

6 6 változó munkavégzési hely: mikor a munkáltató a munkavállalóval kötött szerződés alapján az egész működési terül etén (székhelyen és valamennyi telephelyen, fióktelepen) foglalkoztathatja a munkavállalót. kirendelés: munkavállaló a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető. munkaerő kölcsönzés: olyan tevékenység, melynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi. Ha a 15. kérdésnél nulla (O) főt adott meg, akkor az a)-tól e)-ig terjedő sorokat is töltse ki null ával (O). 20. kérdés Jelölje X-szel az adott szervezetre legjellemzőbb választ. Többet is megjelölhet, kivéve ha a d) nincs munkaruha biztosítás pontot választja, ebben az esetben más pont nem jelölhető. 21. kérdés Igen választ akkor jelölje be, ha a munkavégzés helyszínén az alkalmazottal\ ~yi1vántartására ve~etnek j ~~.~~~!i..íve~=_ Nem válasz esetén pedig, ha nem vezetnek jelenléti ívet. 22. kérdés A válaszban azon felelős(öke)t kell meghatározni, akiknek a munkaerő bejelentési és járulék bevallási köteiezettség határidőben történő tel"esítése a felelőssé i körébe tartoz. zámozza e-to a felelősség csökkenő sorrendjében a felelősöket. 1 az első számú felelős, csak annyit számozzon be, ahány felelős van. Amennyiben az egyéb is kiválasztásra kerül, jelölje meg a magánszemély cégben betöltött státuszát. (D) A tevékenység folytatásához rendelkezésre álló eszközök bemutatása 23. kérdés Az adózó tulajdonában lévő eszközök bekerülési értékét kell megadni ezer Ft-ban. Ha nem rendelkezik az adott eszközzel, akkor írjon nullát (O) a sorba. 24. kérdés Az adózó használatában, de más tulajdonában lévő eszközök szerződés szerinti nettó havidíját kell megadni ezer Ft-ban. Ha nincs a használatában az adott eszköz, akkor írjon nullát (O) a sorba. 25. kérdés Az adózó tulajdonában lévő legfeljebb 10 legnagyobb területű belföldi ingatlan adatait kell megadni. Amennyiben nem rendelkezik ingatlannal úgy a kérdés nem tölthető ki. "'" --..!. A kérdésre az ingatlan tulajdoni lapjáról, az azon szereplő megbontás ban kell a választ megadni. A település irányítószámát 4 számjegyen az érvényes postai irányítószám jegyzék szerint kell megadni. A helyrajzi számot a földhivatali tulajdoni lapon szereplő helyrajzi számmal egyező formátumban, a valóságnak megfelelően kell megadni. A művelési ág megnevezését a földhivatali megnevezés eknek megfelelően a tulajdoni lap alapján kell beírni. Az ingatlan területét négyzetméterben kell megadni. Az adózó tulajdoni hányadát / jellel elválasztva kell beírni. Pl. 240/3600

7 7 26. kérdés Kérem, vegye figyelembe a 23. és a 24. pontra adott válaszát. (E) A tevékenység végzéséhez szükséges helyiség adataira, valamint a helyiség használatának jogcímére vonatkozó információk 27. kérdés Adózó által székhely céljára igénybevett ingatlan vagy ingatlanrész használatának jogcíme. Bérelt ingatlan vagy székhelyszolgáltatóval kötött szerződés esetében az al-kérdések kitöltése kötelező. A bérleti díj havi összegét nettó módon, forintban tüntesse fel. ( A szolgáltatás havidíját nettó módon, forintban tüntesse fel. Saját tulajdonú ingatlan sorban adott "igen" válasz esetén a 23. kérdés Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok sor kitöltése kötelező. Adószám esetében 11, adóazonosító jel esetében 10 karakter hosszan adja meg az azonosítót. Egyéb jogcím alatt értendő például a szívességi használat. 28. kérdés Adózó által székhely céljára igénybevett ingatlan vagy ingatlanrész adatainak ismertetése a fölhivatal által nyilvántartott adatok alapján, az ingatlan tényleges használatának megkezdésének időpontjában. Helyrajzi szám: a földhivatali tulajdoni lapon szereplő helyrajzi számmal egyező formátumban, a valóságnak megfelelően kell megadni. Területe: a székhely céljára igénybevett ingatlan vagy ingatlanrész területe a földhivatali nyilvántartás szerint. 29. kérdés Adózó székhelyén ténylegesen, folyamatosan és kizárólagosan rendelkezésre álló terület mérete ingatlan(rész) jellege szerinti bontásban, négyzetméterben, egész számban kifejezve. Az összesen terület nagyságának külön megjelölésével. Az összesen sorba írt adat egyenlő kell legyen a rész adatok összesen értékével. 30. kérdés Kérjük, jelölje, hogy rendelkezik-e telephellyel vagy fiókteleppel. Igen válasz esetén a 31. kérdésnél kérjük, adjon meg legalább egy telephelyet vagy fióktelepet. Nem ~lasz esetén a vá~~szadást kérjük, a 32. kérdéstől folytassa~ 31. kérdés Amennyiben adózó rendelkezik telephellyel vagy fiókteleppel kérjük, adjon meg közülük hármat. Magyarországon kívüli telephely vagy fióktelep is megadható. A telephelyeket vagy fióktelepeket az árbevétel nagysága szerint rangsorolja és a l legnagyobb árbevételű kerüljön az első helyre. Bérelt ingatlan esetén a bérbe adó adószámátladóazonosítóját, a bérlet időtartamát és a bérleti díj nettó összegét kérjük beírni. Saját tulajdonú ingatlan sorban adott "igen" válasz esetén a 23. kérdés Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok sor kitöltése kötelező. Az adatok megadását követően a kérdés sor kitöltését a 33. számú kérdéssel folytassa. 32. kérdés Amennyiben nem rendelkezik telerhellyel, kérjük annak okát bejelölni, szükség eseteníndokolni ~. "' A válaszadást követően a kérdéssor kitöltését a 35. számú kérdéssel folytassa.

8 8 II i 33. kérdés A. lehetséges válaszok alapján kérjük, adja meg a legtávolabbi telephely vagy _ fióktelep és székhely közörti távolságot. 34. kérdés Kérjük, indokolja, hogy székhelyétől miért van 60 km-nél messzebb telephelye vagy fióktelepe. A kérdést csak akkor kell megválaszolni. ha a 33. kérdésnél, 60. km-nél messzebb lévő telephelyet jelölt meg. (F) A végezni kívánt tevékenységhez rendelkezésre álló pénzügyi, fmanszírozási források részletes bemutatása 35. kérdés A kérdőív kitöltésének napján fennálló követelések és pénzügyi eszközök = részletezését kell ezer Ft-ban beírni. Ha az adott sorhoz nem rendelkezik adattal, írjon nullát (O). Az összesen sorba írt adat egyenlő kell legyen a rész adatok összesen értékével. 36. kérdés A kérdőív kitöltésének nap]an fennálló kötelezettségeket kell ezer Ft-ban részletezni. Ha az adott sorhoz nem rendelkezik adattal, írjon nullát (O). Az összesen sorba írt adat egyenlő kell legyen a rész adatok összesen értékével. 37. kérdés A kérdőívkitöltés~k időpontjában fennálló jegyzett tőke nagysága ezer forintban és ebből a pénzbeli hozzájárulás nagysága szintén ezer forintban megadva. Ha nem rendelkezik pénzbeli hozzáj árulással; írjon nullát (O). 38. kérdés A kérdőív kitöltésének időpontjában rendelkezésre álló finanszírozási forrásokat kell megadru eft-ban a táblázat szerinti részletezésben. A "Tervezett" oszlopba a tárgyévre és a tárgyévet követő évre összesen tervezett források összegeit írja be ezer forintban, beleértve a már rendelkezésre álló összegeket is az előző oszlopból. Ha az adott sorhoz nem rendelkezik adattal, írjon nullát (O).

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI A87_09 SZÁMÚ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI A87_09 SZÁMÚ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI A87_09 SZÁMÚ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Az iparűzési adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2012. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Az iparűzési adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje. HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Tisztelt Adózó! Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Személyi jövedelemadó szempontjából Ezt a bevallást annak az egyéni vállalkozónak kell kitöltenie, aki - az adóévben a tevékenységét megszünteti,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2011. évi iparűzési adó bevallásához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2011. évi iparűzési adó bevallásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2011. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást május 31-ig kell benyújtani és az adókülönbözetet megfizetni.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz Kitöltés előtt olvassa el az alábbi ismertetőt! Az adózás rendjéről szóló többször

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2009. évi helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 2009. évi helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 2009. évi helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A helyi iparűzési adóbevallás kitöltésekor a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) és az adózás rendjéről

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti

Részletesebben

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai Kitöltési útmutató a 2006. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz I.Az iparűzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai Kitöltési útmutató a 2008. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz I.Az iparűzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai

II. A bevallási nyomtatvány egyes sorai Kitöltési útmutató a 2007. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz I.Az iparűzési adóbevallás benyújtására kötelezettek köre Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.

AZONOSÍTÓ ADATOK ... Az építmény tulajdonosának neve, címe:... 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje. HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Általános tudnivalók A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózónak a 2013. évi

Részletesebben

1. Éves bevallás 2. Záró bevallás

1. Éves bevallás 2. Záró bevallás I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás Jakabszállás Község Önkormányzata Adóügyi Csoport 6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14. 76/382-145/102 e-mail: ado@jakabszallas.hu 3. Előtársasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. A BEVALLÁS JELLEGE Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény többféle esetben

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 2014. ÉV AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az egyéb önkormányzati adóztatást

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2008. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Levelezési cím: Enying Város Polgármesteri Hivatal 8130 Enying, Kossuth u. 26. Ügyfélfogadás helye:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz 2013.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz 2013.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a Debrecen Megyei Jogú Város által rendszeresített BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz 2013.01.01-től Kitöltés előtt olvassa el az alábbi ismertetőt! Az adózás rendjéről

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGBÍZÁSÁBÓL POLGÁRMESTERI HIVATALA ADÓIRODA KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az egyéb önkormányzati

Részletesebben