az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez"

Átírás

1 Kitöltési útmutató az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez Az állami adóhatóság az adószám megállapítását, illetőleg az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 24/D. szerinti eljárást követően haladéktalanul kockázatelemzési eljárást folytat le, amely során az adózó részére kérdőívet küldhet, amelyen - az adózó által végezni kívánt tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállásának ellenőrzése céljából- az alábbiakra hívja fel az adózót: a) a tevékenység részletes bemutatása, b) a foglalkoztatottak számával, az alkalmazás jellegévei kapcsolatos információk közlése, c) a tevékenység folytatásához rendelkezésre álló eszközök bemutatása, d) a tevékenység végzéséhez szükséges helyiség adataira, valamint a helyiség használatának jogcímére vonatkozó információk közlése, e) a végezni kívánt tevékenységhez rendelkezésre álló pénzügyi, finanszírozási források részletes bemutatása. A kérdőív kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók: A KOCKERD számú nyomtatvány a kitölté st követően postai úton, vagy az adóhatóság ügyfélszolgálatain, kirendeltségein keresztül eljuttatható az adóhatósághoz. Az adózó számára megküldött kérdőívben szereplő kérdések megválaszolása során kérjük figyelembe venni akitöltési útmutató ban foglaltakat és ügyeljen az Önre vonatkozó maximális kitöltöttségre. Figyelem! A kérdőív kitöltése dátum és aláírás nélkül érvénytelen! Felhívjuk figyelmét, hogy a kérdőívet büntetőjogi felelősség mellett tölti ki. (A) Azonosító adatok Cégnév: Az adózó cégnyilvántartásba Adószám: A kérdőív megválaszolására bejegyzett teljes elnevezése. kötelezett adózó adó számát kell megadni. Székhely: A kérdőív megválaszolására kötelezett adóalany székhelyének címét kell megadni. Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete a külföldi vállalkozás székhelyét a kiegészítő alrovatban köteles megjelölni X-szel és megadni a külföldi vállalkozás székhelyét. Külföldi cím megadása esetén Magyarország nem szerepelhet az ország megnevezésben. A kérdőívet kitöltő és aláíró természetes személy nevének, adóazonosítójának, jogcímének megadása kötelező. és a képviseleti (B) Tevékenység részletes bemutatása 1. kérdés A kérdés az adózó alapításától a kérdőív kitöltésének napjáig terjedő időszakra ~ -, ,----~~-~ ,.-~-,...t vonatkozik. Adóköteles tevékenység minden gazdasági tevékenység, amely adobevaliasi, adófizetési kötelezettséget keletkeztet (ld évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art.) 14. (1) bek.). Felhívjuk a figyelmet, hogy

2 2 adókötelezettség nem csak az árbevétel realizálásával egyidejűleg keletkezhet, hanem azt megelőzően is. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény alapján egyes fordított adózás alá eső ügyletek esetében a vevőnek keletkezik adófizetési kötelezettsége. Ugyancsak adófizetési kötelezettség keletkezik, ha adózó kifizetőként adóköteles bevételt juttat (ld. a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényt). 2. kérdés Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszolt, akkor jelölje meg azt a napot, 'ámikor ténylegesen megkezcfie adóköteles tevékense ét. Tevékenyseg--> kezdeteként mega ato altöltés napja vagy attól korábbi dátum. 3. kérdés Adózó bejelentett tevékenységei közül legfeljebb hat tevékenység a évtől érvényes nomenklatúra szerinti TEÁOR kódjának megadása és megnevezése szükséges. A.z árbevétel számítása újonnan alakult adózóknál a tevékenység megkezdésétől a kérdőív kitöltés ének időpontjáig' értendő, egyél) esetekben a- kérdőív kitöltését megelőző egy évre. Amennyiben a vállalkozas a tevékenység6t -megkezate, de árbevétellel még nem rendelkezik, úgy a várhatóan legnagyobb árbevételt keletkeztető adóköteles tevékenysége(ke)t sorolja fel. 4. kérdés A tényleges adóköteles tevékenység hiányának oka, a válasz a négyzetbe írt X jelöléssei adható meg. Több ok is megjelölhető. 5. kérdés A tényleges tevékenység kezdés tervezett dátuma. Amennyiben napra pontosan nem tudja megjelölni az időpontot, lehetősége van csak az évszám, Illetve az. :..' (;..';>"évszám és a hónap meg)elólés~~_~ég ke~eként csak a kitöltés' itá-pjáiial későbbi dátum adható meg, ~------_.~_., kérdés Tervezett adóköteles tevékenységek a 2008, évtől érvényes nomenklatúra szerinti TEÁOR kódjának és megnevezésének megjelölése (legfeljebb három tevékenység). Amennyiben nem kíván új tevékenységet megkezdeni a kérdést hagyja üresen. Újonnan alakult vállalkozás esetén, amennyiben tevékenységét a kérdőív kitöltésétől számított egy éven belül kezdi meg a kérdés kitöltése kötelező. 7. kérdés Az ingatlan címének feltüntetésén túl az ott végzett tevékenységek a évtől rvényes nomeriklafura szerinti TEÁOR kódjának megadása is szükséges (legfeljebb három tevékenység). A helyszín székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként jelölhető meg a kockába írt betűjelekkel (S=székhely, T=telephely, F=fióktelep). Amennyiben tevékenységét ténylegesen megkezdte legalább egy helyszín és egy tevékenység megadása kötelező. Természetesen több helyszínen végzett tevékenység(ek) esetében a többi helyszín vonatkozásában is kötelező a telephely/fióktelep teljes címének kitöltése (legfeljebb három helyszínre) és a tevékenysége ek) megadása. 8. kérdés Adózó jellemző vevőköreire vonatkozó kérdés, melyre a választ az általános for almi adó nélkül számított, nem árbevéfel alapja1fkefjuk megadiii-:-a-z árbevétel szám ' an a aut adózóknál a tevékenység megkezdésétől a kérdőív kitöltés ének időpontjáig értendő, egyéb esetekben a kérdőív kitöltését megelőző egy évre. Amennyiben az így számított árbevétel alapján egy adott vevőkörtől származó árbevétel részaránya nem éri el a 10 százalékot, a kérdéses vevőkör nem jelölhető. Amennyiben a 1. számú kérdésre igennel válaszolt, a

3 3 kérdés kitöltése kötelező. Amennyiben a vállalkozás a tevékenységét megkezdte, de árbevétellel még nem rendelkezik, úgy a várható vevői kör megjelölését kérjük. Több vevői kör jelölése is lehetséges. Válaszát X-szeljelölje! 9. kérdés Adózó jellemző vevőköreinek földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó kérdés, melyre a választ az általános forgalmi adó nélkül számított, nettó árbevétel alapján kérjük megadni. Az árbevétel számítása újonnan alakult adózóknál a tevékenység megkezdésétől a kérdőív kitöltésének időpontjáig értendő, egyéb esetekben a kérdőív kitöltését megelőző egy évre értendő Az értékesítés lehet belföldön teljesített vagy az Európai Közösség valamely másik tagállamában vagy harmadik államban teljesített (export, illetve azzal egyenértékű). A teljesítés helyét az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény előírásai szerint kell megállapítani. Sorolja fel, az árbevétel nagysága alapján az öt fő célországot. Európai Közösségbe és harmadik országba történő értékesítés esetén legalább két ország megadását kérjük. Amennyiben a 1. számú kérdésre igennel válaszolt, a kérdés kitöltése kötelező. Amennyiben a vállalkozás a tevékenységét megkezdte, de árbevétellel még nem rendelkezik, úgy a várható vevői kör földrajzi elhelyezkedésének megjelölését kérjük. Több válasz is lehetséges. 10. kérdés Adózó konkrét vevőire vonatkozó kérdés, melyre a választ az általános forgalmi ado nélkül számított, nettó árbevétel alap]1fi, ezeffoi1rifbaii.kerjük megadril. Ai árbevétel számítása újonnan alakult adózóknál a tevékenység megkezdésétől a kérdőív kitöltés ének időpontjáig, egyéb esetekben a kérdőív kitöltésének évére valamint az azt megelőző évre értendő. A vevőket a részükre teljesített termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások fenti időszakokra vevőnként összesített, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértéke alapján, csökkenő sorrendben kell felsorolni. A vevő nevének és adószámának megadása O-nál (nullánál) nagyobb forgalmi érték esetén kötelező az Európai Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett vevő esetében is. A vevők számának függvényében töltendő ki, legfeljebb a három legnagyobb vevőre vonatkozóan. Amennyiben az 2. számú kérdést kitöltötte, a kérdés kitöltése kötelező. Amennyiben a vállalkozás a tevékenységét megkezdte, de árbevétellel a tárgyévben vagy az az~()" evb-ennem~elkez( ett)ik, úgy az árbevétellel nem rendeikezo"1iioszakforgalmi e~ék me~inek mindegyikébe írjon nullát (O), ekkor a vevő-megnevezését es adó számát ürese!!..kell hagym :-= -_ kérdés Adózó bevételeinek valamennyi rögzítési módjára vonatkozó kérdés a kérdőív kitöltésének időpontjában. Amennyiben a vállalkozás a tevékenységét megkezdte, de árbevétellel még nem rendelkezik, úgy kérjük megjelölni a tervezett rögzítési módo(ka)t. Amennyiben a 1. számú kérdésnél "igen"-nel válaszolt a kérdés kitöltése kötelező. Több válasz is lehetséges. 12. kérdés ~dózó konkrét szállítóira vonatkozó kérdés" melyre a választ a beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított, nettó összege alapján ezer forintban kérjük megadni. A beszerzés számítása újonnan alakult adózóknál a tevékenység megkezdésétől a kérdőív kitöltés ének időpontjáig, egyéb esetekben a kérdőív kitöltésének évére valamint az azt megelőző teljes évre értendő. A szállítókat az általuk adózó részére teljesített termékértékesítések, nyújtott szolgáltatások fenti időszakokra szállítónként összesített, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértéke alapján, csökkenő sorrendben kell felsorolni. A szállító nevének és adószámának megadása O-nál (nullánál) nagyobb forgalmi érték esetén kötelező az

4 4 Európai Közösség más tagállamában nyilvántartás ba vett szállító esetében is. A szállítók számának függvényében, időszakonként legfeljebb a három legnagyobb szállítóra vonatkozóan kötelező a kitöltés. Amennyiben a 1. számú kérdésnél "igen"-nel válaszolt a kérdés kitöltése kötelező. Amennyiben a vállalkozás a tevékenységét megkezdte, de beszerzése a tárgyévben vagy az azt megelőző évben nem volt, úgy a beszerzéssei nem rendelkező időszak forgalmi érték mezőinek mindegyikébe írjon nullát (O), ekkor a szállító megnevezését és adószámát üresen kell hagyni. 13. kérdés A könyvvezetési kötelezettség teljesítésében közreműködő személyre vonatkozó kérdés. Amennyiben adózó nem saját alkalmazott segítségével teljesíti ezen kötelezettségét, akkor szükséges a közreíiriiködő termész-etesszeffiély" vagy'másik" 'adózó azonosító adatall~~!cmegadása. Adószám'esetében n;--aaoazonosítojet esetében 10 karakter hosszan adja meg az azonosítót. (C) A foglalkoztatottak számával, az alkalmazás jellegévei kapcsolatos információk 14. kérdés A táblázatban az adott gazdálkodó szervezet nyilvános cégadatokban feltüntetett vezető tisztségviselőit kell felsorolni döntési kompetenciájuknak megfelelően, -csökkenő sorrendben. Első sorszámu vezetó tísztségvisetökeilficerjuk---a legnagyobb felelősséggel rendelkező vezetőt megnevezni. A vezető tisztségviselők egyben lehetnek tulajdonosok is. Ebben az esetben a tulajdoni hányad és a döntési kör lehet párhuzamos. Amennyiben a vezető tisztségviselő adott cégben nem tulajdonos, a döntési kör nagyságrendjét a többi vezető tisztségviselővel szemben összemérhető, a szervezetben elfoglalt pozíciójának megfelelően szükséges feltüntetni. Nyilatkozzon a kódkockába írt megfelelő szám beírás ával arra vonatkozóan, hogy a megnevezett vezető tisztségviselő milyen jogviszonnyal van alkalmazva a vállalkozásnál. 1=munkaviszony "=-o~ ~'0Of',-:;é\...O..V-} 2=megbízási szerződés Nyilatkozzon továbbá a kódkockába írt megfelelő betű beírás ával arra vonatkozóan, hogy.a megnevezett vezető tisztségviselők milyen gyakorisággal látnak el vezetői-irányítási feladatokat. A válaszok között időigénye alapján a legjellemzőbbetjelölje meg. Csak egy válasz adható! A = állandó jelleggel nem végez tevékenységet B = évente legfeljebb egyszer végez tevékenységet C = havonta legfeljebb egyszer végez tevékenységet D = hetente legfeljebb egyszer végez tevékenységet E = naponta végez tevékenységet F = adózó székhelye virtuális 15. kérdés A kitöltés időpontjában foglalkoztatott összes fő. Az összesen adat az ismert jogviszonyok bármelyikében felmerült foglalkoztatást foglalja magába a kölcsönzött munkaerővel együtt. A vállalkozásban személyesen közremiloküd{l tulajdq!!qs, k~viselő ~ számítható bele a foglalkoztatottak számkba~ Ha a vállalkozásnak nincsfoglalk~j a-;-ífjön-nu1fáf{o) '--..-.\. Ebből:

5 5 Az al-kérdésnél az összes foglalkoztatott munkaerőn belül a munkaerő kölcsönzés keretében igénybe vett létszámot kérjük feltüntetni. fu.. nincs munkaerő!ölcsönzéssel érintett foglalkoztatott ja, akkor írjon nullát (O). 16. kérdés Akkor jelölje meg a~)gen választ, amennyiben a vállalkozás olyan tevékenységet folytat, melynél jogszabályi előírás a tevékenység végzését külön szakismeret (végzettség) meglétéhez köti és ezt a tevékenységet csak meghatározott létszámú szakirányú képzettséggel rendelkező foglalkoztatottal tudja ellátni. Nem számít ide a vállalkozás tulajdonosa, képviselője, ha személyes közreműködés alapján a vállalkozásban munkát végez és a tevékenységre meghatározott képesítéssel rendelkezik. Igen válasz esetén a 17. számú kérdés kitöltése kötelező. Például a vállalkozás őrzés-biztonsági tevékenység keretén belül rendezvények blztosítását látja el, ahol jogszabaly6an előírásra Kerurii'speciáhs vegzetfse-gű.. ~Ukalmazották foglalkowrtása, o, '. Akkor jelölje a nem választ, amennyiben a vállalkozás nem végez a fentieknek megfelelő tevékenységet, illetve a vállalkozás tulajdonosa, képviselője személyes közreműködés alapján a vállalkozásban munkát végez, a tevékenységre meghatározott képesítéssel rendelkezik, jogszabályi előírásoknak megfelel, és a tevékenység volumene nem igényli speciális ismerettel foglalkoztatott munkaerő alkalmazását. 17. kérdés Igen választ akkor Jelölje meg, ha a tevékenység végzéséhez megfelelő számú, 'szakirányú végzettséggel bíró munkaerővel rendelkezik, Nem választ akkor jelölje be amennyiben tevékenység végzéséhez megfelelő számú, szakirányú végzettséggel bíró munkaerővel nem rendelkezik. Amennyiben a 16. kérdésre nemmel válaszolt, akkor ezt a kérdést hagyja üresen. 18. kérdés Kérdőív kitöltés időpontjában foglalkoztatottak létszáma, csökkenő sorrendben FEOR számonkénti bontásban. A FEOR számot 4 karakter hosszan kell feltüntetni. _Az első sorban annak a munkakör.!!~k..él_ FEOR számát kell megadni, me ly munkakörben a legtöbbmuiíkav~má.tót foglalkozta~az adózó. Az utolsó sorba a sorba lcovetkező kisebb letszámadatot. Ha;~T~ikozás-tulajdonosa, képviselője személyes közreműködés alapján a vállalkozásban munkát végez, azt nem veheti figyelembe a létszám meghatározásánál. Ha a 15. kérdésnél nulla (O) főt adott meg, akkor az l-től 7-ig terjedő sorokat is töltse ki null ával (O). 19. kérdés Adja meg a foglalkoztatottak számát a kérdőív kitöltésének id2120ntjában a ~nkavégzés helye szenntl bontasoan. A foglalkoztatottak-sz[máb-a a munkaeré0 kölcsönzés keretében Igénybe vett létszámot is vegye figyelembe. Ha a vállalkozás tulajdonosa, képviselője személyes közreműködés alapján a vállalkozásban munkát végez, azt nem veheti figyelembe a létszám meghatározásánál. székhely: A cég székhelye a cég bejegyzett irodája, központi ügyintézés helye, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete is székhelynek minősül. telephely: a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében foglalt olyan tartós önállósult üzleti letelepedessél járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található. fióktelep: olyan telephely, mely más településen van, mint a cég székhelye

6 6 változó munkavégzési hely: mikor a munkáltató a munkavállalóval kötött szerződés alapján az egész működési terül etén (székhelyen és valamennyi telephelyen, fióktelepen) foglalkoztathatja a munkavállalót. kirendelés: munkavállaló a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető. munkaerő kölcsönzés: olyan tevékenység, melynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi. Ha a 15. kérdésnél nulla (O) főt adott meg, akkor az a)-tól e)-ig terjedő sorokat is töltse ki null ával (O). 20. kérdés Jelölje X-szel az adott szervezetre legjellemzőbb választ. Többet is megjelölhet, kivéve ha a d) nincs munkaruha biztosítás pontot választja, ebben az esetben más pont nem jelölhető. 21. kérdés Igen választ akkor jelölje be, ha a munkavégzés helyszínén az alkalmazottal\ ~yi1vántartására ve~etnek j ~~.~~~!i..íve~=_ Nem válasz esetén pedig, ha nem vezetnek jelenléti ívet. 22. kérdés A válaszban azon felelős(öke)t kell meghatározni, akiknek a munkaerő bejelentési és járulék bevallási köteiezettség határidőben történő tel"esítése a felelőssé i körébe tartoz. zámozza e-to a felelősség csökkenő sorrendjében a felelősöket. 1 az első számú felelős, csak annyit számozzon be, ahány felelős van. Amennyiben az egyéb is kiválasztásra kerül, jelölje meg a magánszemély cégben betöltött státuszát. (D) A tevékenység folytatásához rendelkezésre álló eszközök bemutatása 23. kérdés Az adózó tulajdonában lévő eszközök bekerülési értékét kell megadni ezer Ft-ban. Ha nem rendelkezik az adott eszközzel, akkor írjon nullát (O) a sorba. 24. kérdés Az adózó használatában, de más tulajdonában lévő eszközök szerződés szerinti nettó havidíját kell megadni ezer Ft-ban. Ha nincs a használatában az adott eszköz, akkor írjon nullát (O) a sorba. 25. kérdés Az adózó tulajdonában lévő legfeljebb 10 legnagyobb területű belföldi ingatlan adatait kell megadni. Amennyiben nem rendelkezik ingatlannal úgy a kérdés nem tölthető ki. "'" --..!. A kérdésre az ingatlan tulajdoni lapjáról, az azon szereplő megbontás ban kell a választ megadni. A település irányítószámát 4 számjegyen az érvényes postai irányítószám jegyzék szerint kell megadni. A helyrajzi számot a földhivatali tulajdoni lapon szereplő helyrajzi számmal egyező formátumban, a valóságnak megfelelően kell megadni. A művelési ág megnevezését a földhivatali megnevezés eknek megfelelően a tulajdoni lap alapján kell beírni. Az ingatlan területét négyzetméterben kell megadni. Az adózó tulajdoni hányadát / jellel elválasztva kell beírni. Pl. 240/3600

7 7 26. kérdés Kérem, vegye figyelembe a 23. és a 24. pontra adott válaszát. (E) A tevékenység végzéséhez szükséges helyiség adataira, valamint a helyiség használatának jogcímére vonatkozó információk 27. kérdés Adózó által székhely céljára igénybevett ingatlan vagy ingatlanrész használatának jogcíme. Bérelt ingatlan vagy székhelyszolgáltatóval kötött szerződés esetében az al-kérdések kitöltése kötelező. A bérleti díj havi összegét nettó módon, forintban tüntesse fel. ( A szolgáltatás havidíját nettó módon, forintban tüntesse fel. Saját tulajdonú ingatlan sorban adott "igen" válasz esetén a 23. kérdés Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok sor kitöltése kötelező. Adószám esetében 11, adóazonosító jel esetében 10 karakter hosszan adja meg az azonosítót. Egyéb jogcím alatt értendő például a szívességi használat. 28. kérdés Adózó által székhely céljára igénybevett ingatlan vagy ingatlanrész adatainak ismertetése a fölhivatal által nyilvántartott adatok alapján, az ingatlan tényleges használatának megkezdésének időpontjában. Helyrajzi szám: a földhivatali tulajdoni lapon szereplő helyrajzi számmal egyező formátumban, a valóságnak megfelelően kell megadni. Területe: a székhely céljára igénybevett ingatlan vagy ingatlanrész területe a földhivatali nyilvántartás szerint. 29. kérdés Adózó székhelyén ténylegesen, folyamatosan és kizárólagosan rendelkezésre álló terület mérete ingatlan(rész) jellege szerinti bontásban, négyzetméterben, egész számban kifejezve. Az összesen terület nagyságának külön megjelölésével. Az összesen sorba írt adat egyenlő kell legyen a rész adatok összesen értékével. 30. kérdés Kérjük, jelölje, hogy rendelkezik-e telephellyel vagy fiókteleppel. Igen válasz esetén a 31. kérdésnél kérjük, adjon meg legalább egy telephelyet vagy fióktelepet. Nem ~lasz esetén a vá~~szadást kérjük, a 32. kérdéstől folytassa~ 31. kérdés Amennyiben adózó rendelkezik telephellyel vagy fiókteleppel kérjük, adjon meg közülük hármat. Magyarországon kívüli telephely vagy fióktelep is megadható. A telephelyeket vagy fióktelepeket az árbevétel nagysága szerint rangsorolja és a l legnagyobb árbevételű kerüljön az első helyre. Bérelt ingatlan esetén a bérbe adó adószámátladóazonosítóját, a bérlet időtartamát és a bérleti díj nettó összegét kérjük beírni. Saját tulajdonú ingatlan sorban adott "igen" válasz esetén a 23. kérdés Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok sor kitöltése kötelező. Az adatok megadását követően a kérdés sor kitöltését a 33. számú kérdéssel folytassa. 32. kérdés Amennyiben nem rendelkezik telerhellyel, kérjük annak okát bejelölni, szükség eseteníndokolni ~. "' A válaszadást követően a kérdéssor kitöltését a 35. számú kérdéssel folytassa.

8 8 II i 33. kérdés A. lehetséges válaszok alapján kérjük, adja meg a legtávolabbi telephely vagy _ fióktelep és székhely közörti távolságot. 34. kérdés Kérjük, indokolja, hogy székhelyétől miért van 60 km-nél messzebb telephelye vagy fióktelepe. A kérdést csak akkor kell megválaszolni. ha a 33. kérdésnél, 60. km-nél messzebb lévő telephelyet jelölt meg. (F) A végezni kívánt tevékenységhez rendelkezésre álló pénzügyi, fmanszírozási források részletes bemutatása 35. kérdés A kérdőív kitöltésének napján fennálló követelések és pénzügyi eszközök = részletezését kell ezer Ft-ban beírni. Ha az adott sorhoz nem rendelkezik adattal, írjon nullát (O). Az összesen sorba írt adat egyenlő kell legyen a rész adatok összesen értékével. 36. kérdés A kérdőív kitöltésének nap]an fennálló kötelezettségeket kell ezer Ft-ban részletezni. Ha az adott sorhoz nem rendelkezik adattal, írjon nullát (O). Az összesen sorba írt adat egyenlő kell legyen a rész adatok összesen értékével. 37. kérdés A kérdőívkitöltés~k időpontjában fennálló jegyzett tőke nagysága ezer forintban és ebből a pénzbeli hozzájárulás nagysága szintén ezer forintban megadva. Ha nem rendelkezik pénzbeli hozzáj árulással; írjon nullát (O). 38. kérdés A kérdőív kitöltésének időpontjában rendelkezésre álló finanszírozási forrásokat kell megadru eft-ban a táblázat szerinti részletezésben. A "Tervezett" oszlopba a tárgyévre és a tárgyévet követő évre összesen tervezett források összegeit írja be ezer forintban, beleértve a már rendelkezésre álló összegeket is az előző oszlopból. Ha az adott sorhoz nem rendelkezik adattal, írjon nullát (O).

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

IDEGENFORGALMI ADÓ BEVALLÁS adókötelezettség keletkezéséhez (ha az adó alapja az üdülőépület hasznos alapterülete)

IDEGENFORGALMI ADÓ BEVALLÁS adókötelezettség keletkezéséhez (ha az adó alapja az üdülőépület hasznos alapterülete) IDEGENFORGALMI ADÓ BEVALLÁS adókötelezettség keletkezéséhez (ha az adó alapja az üdülőépület hasznos alapterülete) Önkormányzati adóhatóság tölti ki! Beérkezés/postára adás dátuma: 200.. év. hó.. nap Átvevőaláírása:

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

ADATBEJELENTŐ LAP 04201

ADATBEJELENTŐ LAP 04201 ADATBEJELENTŐ LAP 04201 a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint külföldi vállalkozások részére Benyújtandó az illetékes

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!)

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A magánszemélyek 20 évi magánszemélyek kommunális adójának megállapításához, a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény és Nagyrécse

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Öreglak Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Igénylőlap kiküldetési igazoláshoz munkavállaló, társas vállalkozó kiküldése ideiglenes munkavégzés céljából egyéni vállalkozó/őstermelő ideiglenes külföldi tevékenysége

Részletesebben

B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e n y s é g e s e t é n

B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e n y s é g e s e t é n Az adóhatóság tölti ki! Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... Átvétel időpontja:... év... hó... B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően

M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően kitöltendő adatok az A blokkban: adóazonosító jel, neve,

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u.57. Telefon: 54/430-001/118 Fax: 54/541-052 www.biharkeresztes.hu Ügyintéző: Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről KÖKÉNY községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről KÖRJEGYZŐ 7666. Pogány, Széchenyi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

13B400 ADATLAP. Benyújtandó 1 példányban a földhivatalhoz. Az átvevő ügyintéző: darab 6/a. számú lap: darab. darab. darab. nap

13B400 ADATLAP. Benyújtandó 1 példányban a földhivatalhoz. Az átvevő ügyintéző: darab 6/a. számú lap: darab. darab. darab. nap 13B400 ADATLAP ingatlan vagyonszerzés esetén a vagyont szerző adatainak, illetékmentességének, kedvezményének, a visszterhes ingatlanátruházás esetén az ingatlant értékesítő adatainak, illetve az ingatlanhoz

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve):

1. AZONOSÍTÓ ADATOK Az adózó neve (cégneve): Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály 9002 Győr, Honvéd liget 1. Pf.: 56. Tel.: 96/500-100 Fax: 500-523 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, átvétel napja:... átvevő aláírása HELYI

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés)

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) [az állandó jellegű iparűzési tevékenység, a vállalkozók kommunális adójában fennálló adóköteles tevékenység megkezdéséről, a bejelentett adatok változásáról,

Részletesebben

Bejelentkezés, Változás-bejelentés

Bejelentkezés, Változás-bejelentés Bejelentkezés, Változás-bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Bakonybánk önkormányzat adóhatóságához Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt

ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt BM-KF-01-1-0 nyomtatvány 1. OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK... 2-3 2. OLDAL - KERESETLEVÉLBEN MEGNEVEZETT FELPERES

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: BEVALLÁS

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: BEVALLÁS Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 8296 MONOSTORAPÁTI, PETŐFI U. 123. TELEFON, 87/435-055., 87/535-005. FAX: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás,

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról Benyújtandó Múcsony Nagyközség Önkormányzata Adóhatóságához (helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani) I.Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről Paks Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó Mátraballa Község Önkormányzata Körjegyzőség Mátraballai Hivatala 3247. Mátraballa, Iskola u. 5. Tel: 36/475-001. Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése változás bejelentés megszűnése 1. Helyi iparűzési adó állandó jellegű iparűzési tevékenység

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése változás bejelentés megszűnése 1. Helyi iparűzési adó állandó jellegű iparűzési tevékenység Az adóhatóság tölti ki! Az adóhatóság megnevezése:... Adózó azonosító száma:... Benyújtás napja:... IPARŰZÉSI ADÓRA BEJELENTÉS (BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS, MEGSZŰNÉS) az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.)

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje.) HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ZSÁMBÉK VÁROS önkormányzat illetékességi adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó...nap Az adóhatóság megnevezése:...

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához _ ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége 9061 Vámosszabadi, Szabadi út 57. Tel: 96/560-200, Fax.: 560-209 Kérelem és adatlap Magánszemély (egyéni vállalkozó) részére fizetési

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... címe (lakóhelye, székhelye):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: 2008.... hó... nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma:.. az

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS. 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről Tápiószele Nagyközségi önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

Építmény utáni idegenforgalmi adó megállapításának ügyintézése.

Építmény utáni idegenforgalmi adó megállapításának ügyintézése. Építmény utáni idegenforgalmi adó megállapításának ügyintézése Ügyintéző: DrPásztor Istvánné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adócsoport, 4 sz Iroda Fadd, Dózsa György u 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS TISZABERCEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 4474 Tiszabercel, Fő utca 40. Telefon: (42)204606 Email: ado@tiszabercel.hu 1 Az adóhatóság tölti ki! Beérkezés időpontja: 1 példányt a mai on átvettem: BEJELENTKEZÉS,

Részletesebben