ÁFA Samling 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009-2010 2010 ÁFA. 2009.10.07 Samling 1"

Átírás

1 ÁFA Samling 1

2 ÁFA tıl 900 eft feletti elıleg, vagy cég számára számlát kell kiállítani akkor is, ha a vevı nem kér számlát. A számlát a törvény ésszerő idın belüli fogalma szerint készpénz esetén azonnal, egyébként 15 napon belül kell kiállítani. Az utazásszervezık tıl kifejezetten turisztikai szolgáltatásra kötelesek alkalmazni az árrésadózást; menetjegy, vagy pl. konferenciaszervezés esetére nem, ha abban az utazási szolgáltatás másodlagos. Pozíciószámra összesített árrésszámítás is választható, ha azt az idıszakról szóló ÁFA bevallásban bejelentik. 2

3 ÁFA 2009 A fiktív kibocsátott számlázás (rossz vevı esete) esetén a befizetendı csak akkor ÁFA semlegesíthetı, ha arról a vevıt értesíti a számlakibocsátó. (Az APEH esetei ) A népi iparmővész ilyen minıségben értékesített népmővészeti termékei adómentesen értékesítendık. 3

4 A bérbeadb rbeadás ÁFA sajátoss tosságai A teljesítési idıpontja speciális Az idıszaki vonatkoztatás éves szabálya (az év utolsó napja is teljesítési idıpont) Az ÁFÁt csak bejelentés esetén lehet felszámítani (közvetíteni is!) Az elıre teljesítés nem elıleg A bérbeadási elıleg mégis létezhet! A kaució nem bérbeadási elıleg! 4

5 A bérbeadb rbeadás ÁFA sajátoss tosságai Mindig az ingatlan helye szerint adózik A bérbeadó ÁFA alanyisága nem ellenırizhetı Az adóhiány mindig a számlát befogadót terheli A határozott bérleti idıszak esetén a járó díj kártérítés is lehet, valós szolgáltatás nélkül ne számlázzunk, hacsak a szerzıdésben nem ez szerepel A bérleti díjhoz kapcsolódó szolgáltatások közvetítettek-e, vagy járulékosak? 5

6 A bérbeadb rbeadás ÁFA sajátoss tosságai Mindig az ingatlan helye szerint adózik A bérbeadó ÁFA alanyisága nem ellenırizhetı Az adóhiány mindig a számlát befogadót terheli A határozott bérleti idıszak esetén a járó díj kártérítés is lehet, valós szolgáltatás nélkül ne számlázzunk, hacsak a szerzıdésben nem ez szerepel A bérleti díjhoz kapcsolódó szolgáltatások közvetítettek-e, vagy járulékosak? 6

7 A fordított ÁFA sajátoss tosságai Ismert esetei: a) az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlannyilvántartásban bejegyzendı ingatlan átadása a jogosultnak b) a szolgáltatás nyújtásának minısülı olyan építésiszerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bıvítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történı megszüntetését is - irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bıvítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, amelyrıl a szolgáltatás igénybevevıje elızetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának; c) az a) és b) pontban említett termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz munkaerı kölcsönzése, kirendelése, illetıleg személyzet rendelkezésre bocsátása esetében 7

8 A fordított ÁFA sajátoss tosságai Kevésbé ismert esetei: d) hulladék-keresedelem (6. számú melléklet) e) Legalább két éves ingatlan értékesítése, ha az ÁFÁs értékesítést választották rá (86. (1) j) és k)); f) a dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítése g) felszámolás, csıdeljárás esetén tárgyi eszköz szokásos piaci árát tekintve forint feletti értékesítése esetében. 8

9 A fordított ÁFA sajátoss tosságai A számlán nincs ÁFA, de van áthárító szöveg Csak annak lehet ÁFA nélkül számlázni, akitıl az adó követelhetı 9

10 A számla adattartalma a) a számla kibocsátásának kelte; b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; c) a termék értékesítıjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; d) a termék beszerzıjének, szolgáltatás igénybevevıjének adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy amely alatt a 89. -ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették; e) a termék értékesítıjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzıjének, szolgáltatás igénybevevıjének neve és címe; 10

11 A számla adattartalma f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége, illetıleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhetı; g) a 163. (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett idıpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétıl; h) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára, illetıleg a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhetı, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; i) az alkalmazott adó mértéke; j) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja 11

12 Elılegsz legszámla helyes beszámítása sa Mellékzönge: elıre kiállított elılegszámla NINCS 12

13 Elılegsz legszámla helyes beszámítása sa Az elıleg bruttó módon viselkedik, de nettó módon számítandó be, méghozzá nem soronként, hanem az adóalapba! ROSSZ: termék + ÁFA elıleg + régi ÁFA = nettó + Áfák összesenje

14 Elılegsz legszámla helyes beszámítása sa Egyes számlázóprogramok ragaszkodnak a korábi ÁFA kulccsal való elıleg-levonáshoz. Ehhez képest: JÓ: termék elıleg = adóalap + 25% Áfa

15 ÁFA levonási tilalmak Nem levonható ÁFA tartalmú a: a) a motorbenzin b) Az egyéb üzemanyag ha az személygépkocsiba töltik c) A személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges egyéb dolog d) a személygépkocsi e) a 125 cm3-nél nagyobb hengerőrtartalmú motorkerékpár f) a jacht g) a sport- vagy szórakozási célú vizijármő h) a lakóingatlan i) a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges termék j) az élelmiszer k) az ital. 15

16 ÁFA levonási tilalmak Nem vonjuk le: a) A személygépkocsi, motor, yacht bérbevételét, b) a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást, c) a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges szolgáltatást, d) a taxiszolgáltatást, e) a parkolási szolgáltatást, f) az úthasználati szolgáltatást, g) a vendéglátó-ipari szolgáltatást, h) a szórakoztatási célú szolgáltatást terhelı elızetesen felszámított adó. 16

17 Továbbiak: ÁFA levonási tilalmak a) a távbeszélı-szolgáltatást (SZJ és ), b) a mobiltelefon-szolgáltatást (SZJ ), c) az internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú adatátviteli szolgáltatást (SZJ ból) terhelı elızetesen felszámított adó összegének 30 százaléka. 17

18 ÁFA tıl Az ÁFA általános (legfelsı) kulcsa tıl 20%-ról 25%-ra változik. Az új kulcsot akkor kell alkalmazni, ha a számlán szereplı teljesítési idıpont július 1., vagy azt követı idıpont. Egy új, kedvezményes adókulcs (18%) került bevezetésre a bizonyos tejtermékek, pékáruk és a távhı esetében. Ez utóbbinál augusztus 1-tıl. 18

19 ÁFA Tejetlenségek, pizzakufárok és wellness szobák 19

20 Tejimitátumok tumok A Pénzügyminisztérium (PM) válaszolt a vel bevezetett 18%-os ÁFA kulcs alkalmazására vonatkozó felvetésekre. Egyrészt elismerték, hogy a hiába a nemes szándék, az ízesített tejek mégis tartalmazhatnak tejimitátumokat, vagyis a VPOP, az APEH éppen a PM sugallatára igyekezett értelmezéssel szőkíteni a fogalmakat. A Magyar Élelmiszerkönyv csupán részben tudja jogszerően korlátozni az ízesített tejek 18%-os ÁFA kulcson nyert olcsóságát. A válaszból azonban nem derül ki, hogy aggódjunk, vagy örüljünk annak, hogy az elıírás szerint az ízesített tejek tejhányad tartalma 70 % (m/m) alatti is lehet. 20

21 Pizzakufárok Hasonlóan érdekes példa a VPOP Vegyvizsgáló Intézete által készített tájékoztatóban a pizza bemutatása. A szövegbıl igencsak nehezen olvasható ki az a tény, amit most a PM megerısített: a pizza (és a palacsinta) értékesítése egyértelmően 18% alá esik: Amennyiben a 18 százalékos adómérték alá tartozó termékek körét szőkítenénk oly módon, hogy e kedvezményes adómérték alkalmazandósága alóli kivételként határoznánk meg a termékkört, mely alá többek között a pizza, illetıleg a palacsinta is sorolandó, úgy olyan termékek is kikerülnének a 18 százalékos adókulcs alól, melyek a szabályozás célját tekintve oda kell, hogy tartozzanak. 21

22 Pizzakufárok Ezzel kapcsolatban érthetı, hogy sajnálkozik a minisztérium, de az alacsonyabb kulcs alkalmazásának kimondása pl. a pizza esetére nem jelent meg látványosan a szaktárca kommunikációjában, ezért a pizzériák egy része a futárjai által kézbesített pizzákat és tésztaételeket a mai napig is a legfelsıbb adókulcs mellett értékesítik. 22

23 Kinn vagy benn? Úgy látszik nem oldódott meg a termékértékesítés és a vendéglátás különválasztásának dilemmája se. A PM szerint az alkalmazandó áfa-mértékre nincs befolyással az, hogy a szóban forgó terméket elviszik, vagy helyben fogyasztják. Ez az értelmezés azonban elmossa a határt a szolgáltatás és a termékértékesítés között, hiszen az értékesítésrıl kiállított bizonylat legfeljebb a termékeket tartalmazza. 23

24 Kenyeremnek nevezlek A leves, pizza, csokitorta, elnevezések csak az igényesebb bizonylatokon szerepelnek, egy pénztárgépi nyugtán akár a gyüjtı1, győjtı2, győjtı3 is szerepelhet, amibıl utólag nem derül ki, hogy a termék esetében megvalósult-e a vendéglátás, vagy sem, sıt az sem, hogy egyáltalán mit értékesítettek. 24

25 Wellness-szob szobák Kapkodhatták a fejüket a szállodaiparban, amikor júliusban kétszer is át kellett állítaniuk az ÁFA kulcsot, elıbb 25%-ra én, majd a szálláshely szolgáltatás esetére 18%-ra én. Nyilvánvaló, hogy a PM igyekezne elkerülni, hogy mindenféle 25% alá tartozó szolgáltatás rácsatlakozzon a szállás, mint vezérszolgáltatás 18%-os ÁFA kulcsára. 25

26 Wellness-szob szobák Egy Európai Bírósági ítélet azonban kimondja: "A szolgáltatást különösen akkor kell a fıszolgáltatáshoz kapcsolódó, járulékos szolgáltatásnak tekinteni, ha nem önálló célként jelenik meg az ügyfelek számára, hanem arra szolgál, hogy a gazdasági szereplı fıszolgáltatását a lehetı legjobb feltételek mellett tudják igénybe venni." Ebbıl következıen akármi a szobaárba sorolható, ha az ügyfél azt a szobával együtt rendeli meg. 26

27 - 7%!!! Amint a szállodaiparban felismerik a lehetıséget, megszaporodhatnak a szobára aggatott szolgáltatások, így lehet a wellnesshétvégéket, wellness-szobaként ajánlani, amelyet így már 7%-kal kisebb ÁFA kulcs sújt. 27

28 -7% nyomán A kulcsok közti átjárhatóságot más nagyvállalatok is elıszeretettél használták ki a múltban. Köztudott, hogy a gyorséttermihálózatokban a menüben szereplı üdítıital bagatell értéket tett ki, míg a prímet az alacsonyabb ÁFA kulcsú sült burgonya és szendvics vitte. A megbontott ÁFA kulcsrendszer most ismét hasonló ügyeskedéseket produkálhat, amelyeket vitatható értelmezésekkel fog majd az APEH terelgetni. 28

29 ÁFA Az utazásszervezık tıl továbbra sem alkalmazhatják céges értékesítéskor a különbözeti adózást, a külföldi utak továbbterhelésekor nem kell ÁFÁt felszámítaniuk a külföldöt érintı személyszállítási és szállási költségek után. A pénztárgépeket át kell állítani az új kulcsra, de ig, addig használható kézi nyugtatömb. Foglalkozni kell a könyvelıszoftverek, bevalláskészítı programok és számlázó-rendszerek átállításával úgy, hogy azok tudják kezelni az elılegeket, vagyis egy számlán belül tudjanak többfajta adókulcsot használni. 29

30 ÁFA Az elıleg nettóját a teljesítéskor az adóalapból le kell vonni. Amennyiben az ügyfél 100%-nyi elıleget fizet (ír jóvá) ig, akkor a teljes teljesítés 20% ÁFA alá fog tartozni, hiszen a teljesítéskor az adóalap nulla lesz. A soronkénti ÁFA feltüntetése hibára vezethet! 30

31 ÁFA Idıszaki szolgáltatásoknál, ha a teljesítés július 1. elıtti, akkor az adókulcs 20%, július 1. utáni teljesítési idıpontú ügyleteknél a vonatkozási idıszak a meghatározó (átfedésnél megosztandó 20% és 25% kulcsra). A törvény nem értelmezhetı úgy, hogy az idıszak vonatkozási idıszakot jelent, az kizárólag a munkavégzés idıszaka lehet. 31

32 ÁFA import áfa A gazdasági világválság hatásainak enyhítése, illetve annak érdekében, hogy az import vámkezelések, illetve az azzal összefüggı logisztika ne terelıdjön át más országokba, a törvény enyhíti az import utáni áfa önadózással történı megállapítására vonatkozó feltételeket. Ennek keretében egyrészt az önadózásra jogosító, adómentes értékesítések korábban megemelt összeghatára visszaáll a módosítás elıtti állapotra. Másrészt az értékesítések összeghatárára tekintet nélkül jogosulttá válnak az önadózásra azon gazdálkodók, amelyek a Közösségi Vámkódex szerinti gazdálkodói tanúsítvánnyal, vagy egyszerősített eljárásra vonatkozó, szabad forgalomba bocsátáshoz kiadott engedéllyel rendelkeznek. 32

33 ÁFA 2010 Jön a tagállamok felé irányuló szolgáltatások fordított adózásának általánossá tétele tıl. (Tv. javaslat) A EUR feletti tételeknél az összesítı elszámolást havonta, alatta pedig negyedévente kell benyújtani. 33

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE. Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál

IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE. Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál IV. FEJEZET AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE Az adófizetési kötelezettség keletkezése termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál 16. (1) Az adófizetési kötelezettség termékértékesítésnél és

Részletesebben

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás? 29. Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendı áfa-kötelezettségének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2007. évi CCXXVII. tv. dr Kakuk Erzsébet Oktatási segédanyag Az adó alanya Az a jogképes személy v. szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet végez üzletszerűen, tartós

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról Általános indokolás Az áfáról szóló alaptörvény közel másfél évtizede született olyan idıben és körülmények között, amikor hazánk még nem volt az Európai Unió tagállama. Az idıközi módosítások nyomán a

Részletesebben

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla.

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla. BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 1 Számviteli bizonylat kötelezı tartalmi elıírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_szamla.html

http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_szamla.html Page 1 of 7 Az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra vonatkozó egyes rendelkezések értelmezésérıl I. Az elektronikus úton kibocsátott számlákról

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A 142. (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek Sorszám Megnevezés Vtsz.

TÁJÉKOZTATÓ. A 142. (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek Sorszám Megnevezés Vtsz. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTİIPARI TERMÉKEK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Gyebnár Gyuláné Az általános forgalmi adó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály.

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály. 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról Az állami költségvetés feladatainak ellátásához szükséges állandó és értékálló bevétel biztosítása érdekében, az árutermelı piacgazdaság igényeit kielégítı

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai

Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai Adóvilág 2013. december XVII. Évfolyam 13-14. szám Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2014. évben bekövetkező

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban III. évfolyam 10. szám, 2012. október T A R T A L O M dr. Csátaljay Zsuzsanna rovata A tételes áfa-bevallás 1 Mi a rendelkezés célja? A nyilatkozat

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı)

29. oldal utolsó szakasz: Szövetkezeti hitelintézet, minimálisan kétszátötven millió forint jegyzett tıkével. (Zárójeles mondat törlendı) Az 58310 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. tankönyv javításai a 2006 júliusában kihirdetett szabályozóváltozásokat is figyelembe véve (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével a 2004-ben

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben