Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ÁROP Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése. Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Közszolgálati Egyetem. ÁROP 2.2.19 Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése. Nemzeti Közszolgálati Egyetem"

Átírás

1 A közszférában felhalmozódott tapasztalati alapú, tacit ismeretanyag megőrzését és továbbfejlesztését, valamint átadását szolgáló on-line tudásbázis kialakításának lehetőségei és integrálási javaslatok a közszolgálati on-line továbbképzésekkel

2 Budapest november 29. 1

3 Tartalomjegyzék Ábrajegyzék... 6 Ajánlásgyűjtemény... 7 Vezetői összefoglaló... 8 Elemzői módszertan Tudásmenedzsment a közszférában: alapelvek és stratégiai keretek A tudás strukturálása Az adat Az információ A tudás A tudás fajtái Tapasztalat és leírás Kijelentések, képek, készségek Deklaratív és procedurális tudás A hallgatólagos tudás előtérbe helyezése Mi a tacit tudás? A tacit tudás és explicit tudás viszonya A tudás logikai modellje A tudás kodifikálása A tudás kodifikáció szükségessége

4 A tudás kodifikálásának alapelvei A tacit tudás artikulálása előtt álló akadályok Közszolgálati tudásbázisok és tudásmenedzsment rendszerek Tudástranszfer Tudástérképek A tudás feltérképezése és modellezése A tudás feltérképezésének technológiája Tudáspiacok A tudáspiacok jellemzői Hatékony tudáspiacok létrehozása Tudásmenedzsment rendszerek ConOrg DoctuS IAM A tacit tudás integrálása közszolgálati adatbázisokba Tudás a szervezetben A hatékonyan működő közintézmény tudáspiramisa A tudás irányultsági típusai A tudásorientált közintézmény A tudásteremtés folyamata Az információbróker A közszolgálati tudásbázis létrehozásának gyakorlati feltételei A közintézmény, mint tudásalapú szervezet kialakítása Web-alapú kommunikációs rendszerek fejlesztése Korszerű közintézményi kapcsolatok kialakítása, fejlesztése (B2B) Közintézményi tudástárak Benchmarking

5 Az erőforrás alapú elmélet A benchmarking relevanciája A tudásmenedzsment és a szervezeti tanulás A szervezeti tanulás alapelvei A szervezeti kultúra szerepe Tudásstratégiák A szellemi tőke költségei Tudásmenedzsment modellek A KPMG-modell Gallagher és Hazlett modellje A tudás menedzselése a közszférában A tudás, mint erőforrás A munkaköri tudás ismeretének felhasználási lehetőségei Hogyan lesz a tudás a szervezetben közkincs? A munkaköri követelmény A munkaköri követelmény értelmezése A munkaköri követelmény szerepe az értékteremtésben A munkaköri követelmények meghatározása A követelmény-igény meghatározásának lépései Ki határozza meg a munkaköri követelményeket? A típus-munkakörök követelményeinek meghatározása A követelmények definiálása A követelmény fokozatainak meghatározása és definiálása Stratégiai javaslatok a tudásbázisok közszolgálati on-line továbbképzésekbe való integrálására Az on-line oktatás jó gyakorlatainak integrálása a közszolgálati továbbképzésekbe On-line oktatási irányelvek

6 E-learning sajátosságok a közszolgálati on-line továbbképzésekben Az információtechnológia beépülése az on-line oktatásmódszertanokba A közszolgálati on-line képzési programok fókusza Az on-line képzési programok építőelemei Stratégiai javaslatok az on-line képzés módszertanának megtervezéséhez és céljának meghatározásához...98 Irodalomjegyzék

7 Ábrajegyzék 1. ábra Tudáskonverzió ciklikus folyamata ábra Tudásfolyamatok rendszere ábra A tudástérkép elemei ábra KPMG Knowledge Journey Benchmark (Forrás: KPMG, 1999) ábra A TM formula működése (Gallagher és Hazlett nyomán, 1999)

8 Ajánlásgyűjtemény A tanulmány a közszférában felhalmozódott tapasztalati alapú tacit tudás megőrzését, továbbfejlesztését, valamint átadását szolgáló on-line tudásbázis kialakításának lehetőségeit elemzi, és az alábbi ajánlásokat fogalmazza meg: 1. Javasoljuk a tudás létrehozásának, átadásának és használatának a különböző közigazgatási intézmények szervezeti egységei közötti összehasonlító elemzését, elsősorban azért, hogy intézményen belül is átláthatóak legyenek a tudásátadás folyamatai, másodsorban az összehasonlítás megértést és eszközt kínál azon dolgozók számára is, akik egy intézményen belül dolgoznak, hogy tisztábban lássák más szervezeti egységekhez viszonyított helyzetüket. 2. Javasoljuk a tudás és tanulás új mérési irányelveinek kidolgozását, amely segíthet a közintézmények alkalmazottainak abban, hogy pontosabban megállapítsák az egyéni és intézményi tudásszinttel kapcsolatos elvárásokat, és egyéni fejlesztési tervek keretében elsajátíthassák a hiányzó tudást. 3. Javasoljuk tudástérképek létrehozását, amelyek lehetővé teszik a szervezeti egységek közötti tapasztalati és explicit tudás azonosítását és megosztását. 4. Javasoljuk az azonosított formális és informális tudás minél alaposabb dokumentálását és minél szélesebb körű megosztását, továbbá a tudástartalmakhoz kapcsolódó visszakeresés, elérés, aktualizálás funkcióinak kidolgozását és az adatvédelem biztosítását. 5. Javasoljuk a tudásmenedzsment elsődleges gyakorlati eszközéül szolgáló tudásportál létrehozását, melynek hatékony üzemeltetésével az intézmények külső és belső tudásigényének menedzselése, valamint tudásmegosztással kapcsolatos folyamatai egységes rendszerbe szervezhetők. 7

9 Vezetői összefoglaló A tanulmány bemutatja a tudással kapcsolatos folyamatokat, és az átfogó jellegű ismeretek mellett, azokat a szempontokat is részletesen elemzi, melyek egy tudásalapú intézménystruktúra ágazati szintű megértését fontossá teszik. A tanulmány első részében elemezzük a tudást és a tanulást, a tudás feltérképezésének, modellezésének és átfogó struktúrába helyezésének szempontjából. A tudás létrehozásának, közvetítésének és felhasználásának elemzése kettős célt szolgál: egyrészt bemutatja, hogyan működhetnek a tudásteremtés folyamatai, másrészt megismerteti, hogyan menedzselhető a közigazgatás mindennapi tevékenységében a tudás, és hogyan lehetne azt fejleszteni. A képzési programok újragondolása új szerveződési formák kialakítását, új tartalmak és új oktatási módszerek használatát teszik szükségessé. A változtatás előfeltétele, hogy jobban megismerjük a tudás létrehozásának, közvetítésének és felhasználásnak folyamatát. A kutatás központi kérdése, hogyan válhat a tudás és a tanulás az információs technológia és a társadalom gazdasági hajtóerejévé. A kutatás célja annak feltérképezése volt, hogyan lehet a közigazgatás különböző szektoraiban végbemenő, a tudással kapcsolatos folyamatokat felismerni, elemezni, összehasonlítani, mérni. Az első lépésként fontos a közszférában dolgozók szakmai tudásának felmérése, hogy kiderüljön, mit tudnak a tudásmenedzsmentről, az on-line képzési programokról, hogy feltérképezhető legyen, ki milyen ismeretet birtokol. A saját, a kollektív tudás és a tudáshézagok felmérésével az intézmények felismerhetik a közös tudásban rejlő lehetőségeket, a rejtett tudás mennyiségét és felhasználását, valamint kifejtésének 8

10 nehézségeit, a tudás hiányosságait és a felfedezett hiányosságok megszüntetésének lehetőségeit. A közigazgatásban igényelt tudás felmérése ösztönző erőt jelenthet a tudás hatékonyabb menedzseléséhez és annak a tudásnak a létrehozásához, amely a közszféra kihívásainak is leginkább megfelel. Ahhoz, hogy a tudásmenedzsment eszközei és a képzési programok integrálhatóak legyenek a munkavégzés folyamataiba, motiváltnak kell lenni a tanulásra, gyakorlatot kell szerezni abban, hogy felismerhető legyen a tanulás iránti szükséglet, képesnek kell lenni azonosítani a képzésnek azt a fajtáját, amely a szükségleteknek megfelel, és tudni kell, hogyan lehet ezen képzési programokat igénybe venni. A tudásmenedzsmentet támogató infrastruktúra akkor lesz megfelelő, ha az infokommunikációs hálózatok összekötik a közigazgatás egységeit egymással, a tudásmenedzsment támogatásához szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, kialakul egyfajta együttműködés azon szereplőkkel, akiknek gyakorlatuk és tapasztalatuk van a tudást menedzselő folyamatok terén A tanulmány egyik alapgondolata, hogy a tudás egyre inkább a közigazgatás szellemi tőkéjének alapjává válik, a tanulás pedig a legfontosabb folyamattá. A tudás létrehozására, továbbadására és felhasználására vonatkozó ismereteink mégis részlegesek, felületesek. A tanulmány részletesen foglalkozik az elméleti kereteken túl azon közintézményi jellemzőkkel, infrastrukturális keretekkel, alapelvekkel, változásvezetési teendőkkel és szükséges (de nem elégséges) feltételekkel, amelyek segíthetik a tacit tudás kiaknázását előirányzó tudásorientált közintézmény kiépítését. 9

11 Elemzői módszertan A kutatás áttekinti a közszolgálat továbbképzésben alkalmazható on-line képzési stratégiákat és módszereket. Stratégiai javaslatokat fogalmaz meg az on-line közszolgálati továbbképzések fejlesztésére és módszertani hátterére vonatkozóan. A kutatás céljához illeszkedően a választott kutatási módszertan kizárólag kvalitatív elemzésre koncentrált. Jelen kutatás esetében, elsősorban az induktív logikán alapuló, kvalitatív módszertan segítségével történik az adatok gyűjtése és elemzése. Az indukciós logika azt jelenti, hogy a szakirodalmi adatok alapján körvonalazott hipotézisek ellenére- elsődlegesen nem hipotézistesztelő kutatásról van szó. Vagyis a gondolatmenet nem egy általános elméleti keretből levont feltételezések tesztelését szolgálja, hanem kutató-feltáró jellegének megfelelően a kutatási területről egy átfogóbb kép nyújtása a célja. A kvalitatív módszertan fő jellemzői: valós élethelyzetben vizsgál eseményeket, a vizsgált jelenség és a kontextus közötti határvonalak nem határozhatók meg élesen, így lehetőség kínálkozik a kontextuális jelenségek behatóbb vizsgálatára, egy olyan helyzetet kezel, ahol az adatvételi pontnál lényegesen nagyobb számú vizsgálandó tényező iránt érdeklődik, több forrásból származó adatokra támaszkodik, amelyeket a trianguláció módszerével kísérel meg összefoglalóan értelmezni, támaszkodik a korábbi elméleti feltételezésekre az adatgyűjtés és értelmezés során is. 10

12 A kvalitatív elemzés keretein belül az adatgyűjtés elsődlegesen másodrangú adatok gyűjtésére korlátozódott. Az adatgyűjtés során részletesen áttekintettük a szakirodalom aktuális és visszatekintő írásait is, hogy azonosítsuk azokat a trendeket, amik a múltban fontos szerepet játszottak a távoktatás alakításában és egyben kihatással lehetnek a jövőbeni e-learning fejlesztési irányzatokra. A másodlagos adatok forrása tudományos folyóiratokból, könyvekből és jelentésekből származik, kiegészítve bizonyos projekt specifikus információkkal, melyekről az adott kezdeményezés Internetes oldaláról informálódott a kutatást végző csoport. A kutatás a kutatási terv alapján került kivitelezésre: 1. A terv első fázisában történt az adatgyűjtés a már fentebb vázolt másodlagos forrásokból. 2. A kutatás második fázisa, a források azonosítását és elemzését követően a kutatás elkészítése, írása volt, melyet megfelelő szoftveres támogatással végeztünk. 3. Az ezt követő harmadik szakaszban a kutatás szövegének stilisztikai és helyesírási ellenőrzését végeztük, valamint a kutatást támogató anyagok elkészítését biztosítottuk, összeállítva a kutatást kiegészítő Microsoft Office PowerPoint prezentációt. A kutatás első szakaszában, az összegyűjtött forrásanyagon alkalmazott elemzés jellegét tekintve leíró-bemutató, terjedelmét tekintve átfogó, megközelítés módja szerint gazdasági szemléletű, a vizsgált folyamatok időbeni helyzete alapján pedig statikus szemléletű volt. Ehhez igazodva az elemzés elsődleges formája a történelmi áttekintés valamint esettanulmányok alkalmazása volt, az elemzés módszertana pedig az összehasonlítás és tényezőkre bontás bizonyos elveit követte. Kutatásetikai szempontból az egyetlen lényeges elem melyet a kutatás első fázisában azonosítottunk majd a kutatás későbbi fázisaiban betartottunk, a szerzői jogok megfelelő kezelése volt és tiszteletben tartása volt. A szövegben való forrásmegjelöléshez és az irodalomjegyzék 11

13 összeállításakor is a nemzetközileg széles körben elfogadott APA stílust követtük. A kutatás azon részeinél ahol esetlegesen egy szerző hosszabb gondolatmeneteit idézzük fel, a fejezet elején jelöljük a szerző nevét és publikálás dátumát, nem pedig a szövegben tüntetjük fel. 12

14 1. Tudásmenedzsment a közszférában: alapelvek és stratégiai keretek A tudást a közintézmények tudás alapú felfogásának aspektusából tipizáljuk és értelmezzük, mint egy olyan elméleti megközelítést, ami újszerű válaszokat ad az intézmények kihívásaira (intézmény célja, sajátosságai, intézmények közötti viszony, költségtényezők, stb). A bevezető fejezetben részletesen foglalkozunk a tudással, mind absztrakt, mind konkrét értelemben. Kitérünk a tipológiákra és különböző terminológiákra, majd részletesen körbejárjuk a tacit, tapasztalati tudás tulajdonságait és jellemzőit. A fejezet rámutat a hallgatólagos tudás előtérbe helyeződésére, valamint a tudás rögzítésének, kodifikálásának módjaira A tudás strukturálása Az adat Az adat eseményekkel kapcsolatos elvont, objektív tények összessége: tranzakciók, tényállások, tények rendszerezett jegyzéke (Davenport és Prusak 1999). Értelmezhető, de nem értelmezett ismeret, értelmezett szimbólum, statisztikai érték vagy bármiféle hasonlítási alap a következtetések levonása nélkül (Huszka 2001). A puszta tények feldolgozásával kapunk strukturált, jelentéssel bíró információkat. Tágabb értelemben az adat olyan tény, mérési eredmény, amely egy adott időpontban egy szituációra vonatkozik, egy esemény vagy ügylet jellemzése számokkal vagy szöveggel (Barancsi, Horváth, Szennyesy, 2001). Közintézményi szemszögből az adatok hatékony kezelése (gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása, tárolása, terjesztése és használata)alapvető fontosságú. Az adatokat számítógép-hálózatokban, az 13

15 Interneten, az intraneten, az extraneten, az adatbázisokban nyers adatként tárolják. Minden egyes intézményben az adatok nyilvántartása, feldolgozása, továbbítása, kézben tartása sokféle és kifinomult eszközt igényel (Bőgel 2000). A közintézmények mindennapi tevékenységének fontos részét képezik. A kapacitás, költséghatékonyság, minőség és a gyorsaság kulcsfontosságú tényezők. Ebből kifolyólag az adatkezelésnek nagykapacitásúnak, költséghatékonynak és gyorsnak kell lennie. Nem mindegy, mennyi adat fér el egy rendszerben, mennyibe kerül egységnyi adat megszerzése, illetve visszakeresése, s az sem, hogy milyen gyorsan táplálhatunk adatokat a rendszerbe, illetve nyerhetünk onnan. Minőséggel kapcsolatos kérdések az alkalomszerűségre, a relevanciára és az értelmezés lehetőségére vonatkoznak. Kulcsfontosságú a hozzáférhetőség, hogy akkor férhetünke az adatokhoz, amikor éppen szükség van rájuk Az információ Az információ olyan üzenet, amely látható vagy hallható kommunikáció elemeként jelenik meg. A többi üzenethez hasonlóan feladóval és címzettel rendelkezik. Az információ arra szolgál, hogy változtasson a dolgok felfogásának módján, hogy befolyásolja a címzett ítéleteit és viselkedését. Így az információközlések, tények, adatok együttese, rendezett összeállítása (Balázs, 1993). Az adatból akkor lesz információ, ha valamilyen jelentést kap, s annak alapján valamiféle ítélet alkotható, ez pedig meghatározott célú cselekvést indíthat el (Bőgel 2000). Az információáradatból tudást előállítani nem kis feladat, és sok vezető, közalkalmazott számára nem is járható út. Egyrészt, mert munkaidejük elsősorban nem erre korlátozott, másrészt pedig általában saját szakmájuk kérdéseinek és nem az információkeresés technikáinak ismerői. Tágabb értelemben az információ egymással valamely módon kapcsolatban álló adatok rendszerezett és feldolgozott gyűjteményét jelenti, tehát az adattól eltérően az információnak jelentése van. Ugyanis az adat akkor válik információvá, amikor létrehozója jelentést rendel 14

16 hozzá. Az adatot különböző eljárásokkal alakíthatjuk információvá, a tények értelmezésével, a bennük rejlő lényeg kiemelésével, magyarázatával. Az adat minden esetben objektív, ezzel szemben az információ szubjektív, mindenkinek mást jelent, és az ember nélkül értelme sincs. Több adat közti kapcsolat megteremtésével léphetünk magasabb fogalmi szintre. Az információ adott helyzetben, időpontban és körülmények között kialakult tények, illetve mérési eredmények konszolidált halmaza. Az információ legfontosabb jegye, hogy bizonytalanságot, határozatlanságot oszlat el (Mészáros, 2002) A közintézmények szempontjából alapvetően háromféle információt különböztethetünk meg, melyeket működési, fejlődési és befolyásolási információnak nevezünk. Az első a közintézmény és egységei működéséhez többé-kevésbé nélkülözhetetlen operatív információ. Formalizált, szabványosított, többnyire számítógéppel kezelt és tárolt, az intézményen belüli információfajták közül ez a legnagyobb arányú. A második a szervezet környezetének előrelátását, ezen keresztül a lehetőségek meglátását, a veszélyek elkerülését lehetővé tevő információ. A harmadik célja az egyének döntéseinek befolyásolása, koordinálása. Megléte a szervezet fennállásának feltétele A tudás Az adat, az információ és a tudás egymással szorosan összefüggő fogalmak. A tudás átfogóbb, mélyebb és gazdagabb, mint az adat, vagy az információ. A tudás körülhatárolt tapasztalatok, értékek és kontextuálisan összekapcsolt információk heterogén és folyton változó keveréke. Olyan szakértelem, amely keretet ad új tapasztalatok, információk elbírálásához és elsajátításához, s a tudással rendelkezők elméjében keletkezik és hasznosul. Egy döntési folyamat során felhasznált, megtanult és hasznosított, aktivizált információ, mely az adott helyzetben értelmezett információ. A tudás birtokosa képes az információt befogadni, értelmezni, értékelni, szintetizálni, és az adott helyzetre alkalmazni (Mészáros 2002). 15

17 A közintézmények életében egyre fontosabbá válik a tudástőke. A közintézmények nemcsak dokumentumokban és leltárakban őrzik azt, hanem a szervezeti múlt részeként, az eljárásokban, gyakorlati tevékenységekben és normákban beágyazódva is jelen van. Napjainkban a humántőke beruházások költségei nagymértékben növekednek, az emberi erőforrások kihasználása egyaránt hozzájárulnak a hatékonyság javításához, költségek csökkentéséhez A tudás fajtái Tapasztalat és leírás Mindennapjainkban számtalan olyan ismerettel találkozunk, amelyekről nem rendelkezhetünk közvetlen tapasztalatokkal, vagy rendelkezhetnénk, de az adott tanulási környezetben erre nincs módunk. Így a tudás leírásokból, szövegek vagy képek befogadásából építkezik. Maga a tanulási folyamat sem tudja követni az egyén adottságait, érdeklődését, hiszen a közvetítési módokat nem lehet túlságosan variálni. A korszerű tanulási módszerek igyekeznek visszaállítani a közvetlen tapasztalás lehetőségét, például az életet átfogó tanulás, a gyakorlati vizsgálatokra épülő projektek segítségével. A csoportmunka jelentősége is megnőtt, ennek során az egyének felszínre hozhatják és kicserélhetik az adott jelenség sajátos leírásait, így a közösségi egyeztetésekben kiegészülhet, pontosabbá válhat az egyéni tudás. Tisztázni kell a tanulás eszközeként használt képek és a valóság viszonyát. A képek nagyon hatékony közvetítők, sőt a fenti értelemben többletet hordoznak a szöveges leírásokkal szemben, de éppen ez és a bevésődés erőssége hívja fel a figyelmet a körültekintő használatukra. A társadalmi átalakulásokban az eddigi értékek is megkérdőjeleződhetnek, vagy legalábbis újabb megerősítésükre van szükség. Ebben a világban fontos kapaszkodó lenne a megbízható tudás, de ezt nem mindig egyszerű kiválogatni. 16

18 Kijelentések, képek, készségek A képi vagy nyelvi modellekben összetett műveletek végezhetők, amelyek begyakorolva adott feladatokhoz rendelhető képességekké szerveződnek. A tudás egyik fajtáját az ismeret jellegű, véges számú kijelentéssel leírható propozicionális (kijelentésszerű) tudás jelenti. Fontos kérdés, hogy ez a fajta tudás milyen mértékben vesz részt a magatartás, vagyis a tanulás tényleges eredményének kialakításában. Az ember fogalmi gondolkodása feltételezte a formális nyelv kialakulását. Korábban csak képi reprezentációkkal voltunk képesek gondolkodni, de ez is elegendő lehetett a környezet megfelelő szintű modellezéséhez. A másik tudástípus a képekben összegződő, mely eltér a propozicionális tudástól. Nem csupán szubjektivitása miatt, hanem azért is, mert a képi jellegű tudás olyan analóg téri leképezéseket tartalmaz, melyeket nagyon nehéz visszaadni propozíciók sorával (Pléh, 2001). Az emberi agy látóközpontja másként működik, mint a kognitív területek, azaz ma még nem teljesen ismert módon képes olyan felismeréseket, ismereteket előállítani, amelyek nagyon kevés információ alapján is használható eredményt adnak. Ebben az irányban folytatnak ma kutatásokat a mesterséges intelligenciával, illetve az analogikus számítógépekkel kapcsolatban. Egyre növekszik a digitális képek által megszerezhető tudás mennyisége, amiből a későbbi alkalmazási környezet átalakulása következhet, azaz a jövőben még nagyobb jelentőségre tesznek majd szert a képi információk. A készségeket tehát sem leírások, sem képek nem reprezentálják agyunkban, egyszerűen csak ott vannak. Nyilván ennél pontosabb pszichológiai magyarázat is lenne (reflexek, kondicionálás, stb.), de a gyakorlat számára az a fontos, hogy ha ilyen készségeket akar építeni, akkor azt nem magyarázni kell, hanem csinálni, azaz ezt a tudásformát a gyakorlás fejlesztheti. 17

19 Deklaratív és procedurális tudás A tudás másik fajta osztályozása az alkalmazás módja szerint történhet. Korábban talán nagyobb jelentősége volt az inkább passzív, felhalmozott tudásnak, amely a műveltség kifejezéssel lenne jellemezhető. A mindennapi életben az azonnali alkalmazásra kész szaktudás, eszköz jellegű tudás tűnik kifizetődőbbnek. A gyakorlathoz vezető ismeretek esetében egyre könnyebb válaszolni, de az elméletek, a háttértudás jelentőségére is rá kell világítani. A procedurális tudás nyitott szabályalapú rendszer. Nyitott abban az értelemben, hogy bizonyos határok között bármilyen értékekre el fogja végezni a kijelölt műveletet, ha nem adunk meg felső korlátot. Szabályalapú is, mert ismereten alapul. Olyan tudás, mely lassan változik, szemben az adott változó értékekkel, melyek sokkal labilisabbak. Olyan, mintha az egyik egy háttértárból, a másik pedig egy rövid lejáratú, gyorsan frissülő tárból működne (Pléh, 2001). A gyakorlat mindig elméletvezérelt, tehát nem mellőzhető a mély megértésen alapuló, az alapelvektől kiinduló, rendszerezett deklaratív tudás, amelyre ráépíthető a procedurális elemek gyakorlati készlete. A tevékenységek és problémamegoldó tevékenységek olyan információkezelési és kommunikációs kompetenciák fejlesztése során történnek, amelyben az egyének bővíthetik, kiigazíthatják, megfogalmazhatják és kicserélhetik saját elképzeléseiket, ezáltal a deklaratív tudásuk színvonala is emelkedik A hallgatólagos tudás előtérbe helyezése Mi a tacit tudás? A tacit tudás olyan kimondatlan tudás, mely az egyének fejében, vagyis személyes tapasztalataikban rejtőzik. Döntő szerepe van a gyakorlati problémák megoldásában, annak ellenére is, hogy gyakran nemhogy másoknak, de tulajdonosának sincs tudomása róla. Az ilyen 18

20 tudást sejtik az ösztönös megérzés mögött. A mindennapi életben legtöbbször semmilyen esemény nem világít rá a néma tudásra.1 Ez a tudás az emberi teljesítmény látható, de nem észrevehető, ám igen jelentős hátterét képviseli, és kizárólag az emberek közötti kapcsolatokban, a szociális interakciók nyomán alakulhat ki, és így leginkább az emberek szokásaiban és a különböző kultúrákban ölthet testet. Egy másik meghatározás inkább azt hangsúlyozza, hogy ez a fajta tudás nincs is igazán közvetlen kapcsolatban az ember kognitív képességeinek szintjével. Tulajdonképpen attól független, ezért olyanok is elsajátíthatják, akiknek egyébként bizonyos ismeretek megszerzése nehézséget okozna. Egy harmadik látásmód viszont a tacit tudás passzív jellegében jelöli meg a legfontosabb tulajdonságát. Van olyan vélemény is, amely a tacit tudás lényegét a személyes tapasztalatokhoz való kizárólagos kötődésében látja. Utóbbi nézet képviselője ezzel azt is megmagyarázni véli, miért nem könnyű felismerni e tudás meglétét. Ezt a tudással rendelkező személy és környezete vonatkozásában egyaránt érti. Egy másik magyarázatban pedig az olvasható, hogy mivel ez a tudás nem tagolt, nem dokumentált, s jobbára gondolati modellekből, hitekből, analógiákból, magától értetődő meggyőződésekből áll össze, az emberek ritkán vagy nehézkesen kommunikálnak róla, ennek következménye pedig szintén az, hogy szándékos beavatkozás nélkül ez a tudásmennyiség aligha válhat stratégiai fontosságúvá például egy-egy intézményen belül. Azok szerint viszont, akik e tudásfajtát a hallgatólagos tudással tartják egyenértékűnek, elsősorban az határozza meg a jelentőségét, hogy mindig a személyes és a szociális kompetenciákba ágyazódik be. Ez a felfogásmód eltérő irányból közelítve teszi indokolttá az implicit kifejezés használatát. Ugyanis az explicit, vagyis kodifikált tudás egyértelműen a tárgyi tudás megtestesítője, s csak a kodifikált tudás lehet az, amelyet megoszthatunk másokkal is. 1 Becslések szerint egy- egy szervezeten belül az összes tudás 80%- a tacit tudás. 19

21 Ezzel szemben a tacit tudás elemeinek az elsajátítására inkább a nonformális, sőt az informális oktatási-képzési formák adnak alkalmat és lehetőséget A tacit tudás és explicit tudás viszonya A tudás menedzseléséről szóló valamennyi írás és előadás kitér a kimondatlan és a már szavakba öntött tudás különbözőségére, angol terminológiával a tacit és az explicit tudásfajtákra. Az explicit tudás a tacit tudással szemben az a fajta tudás, amit birtokosának sikerült megfogalmaznia. Így ez a tudás már elvileg közzétehető, másnak átadható, azaz az ily módon alakot öltött, azaz nem más, mint információ. Néhány szerző tacit tudásról és explicit információról beszél. Kiemelik, hogy míg a tudás az adott helyzethez kötődik, addig az információ hordozható. Megemlítik még az explicit tudásnak a berendezésekbe, programokba beágyazott (embedded) formáját is.az információ a tudás részhalmaza, a tudásnál szűkebb fogalom (Willard 1999). 1. ábra Tudáskonverzió ciklikus folyamata2 2 Nonaka,

22 A tudásmenedzsment elsődleges célja a tacit tudás azonosítása és dokumentálása. A személyiségbe burkolt kimondatlan tudás a megfogalmazás (rögzítés, kodifikálás, rendszerezés) révén válik a másik ember számára információvá, amit aztán újra és újra hasznosítani lehet. Ezt a lépést externalizációnak, ritkábban artikulációnak nevezik. A megfogalmazás jelentőségét nem lehet túlbecsülni. Minél inkább sikerül a lényeget megragadni, annál szélesebb körben hasznosítható a születő információ. A hagyományos értelemben vett írásba foglalás mellett a rejtett tudás kifejezésének különösen találó módja az analógiák keresése, metaforák alkalmazása, példázatok és történetek mesélése. A cél felderíteni a tapasztalt vezetők döntései mögött álló tudást, mert az az egyik legértékesebb versenyelőny (Hannabus 2000). A tapasztalatokon alapuló, de sokáig a birtokosa számára is rejtve maradó tudás megnyilvánulásának manapság egyre gyakoribb módja az . ben hasonló könnyedséggel fejezzük ki magunkat, mint egy négyszemközti beszélgetés során - sokszor adunk ilyen módon tanácsot, felvilágosítást. Melléktermékként az elektronikus levélben ott ragad az információ, onnan pedig archiválás és visszakeresés révén bármikor ismét segítségül hívható. Az t, mint közeget a levelezőcsoportok vagy fórumok aknázzák ki a legeredményesebben. A kérdések és a válaszok eljutnak a csoport minden egyes tagjához. A leveleket olvasva vagy a levélarchívumban kutatva igen sok problémára találhatunk megoldást. Ha soha nem látott nehézséggel szembesülünk, megcsapolhatjuk a csoporttagok tudását. A levelezőfórumok archivált forgalma a hasznos ismeretek kincsesbányája. Nem csoda, hogy egyes intézményeknél bevett gyakorlat az intézményen belüli levelezőcsoportok működtetése. A tacit tudás átalakítása explicit információvá minden kétséget kizáróan látványosan növeli az intézmények szellemi kapacitását, ezért áll ez a törekvés a tudásmenedzsment előterében. 21

23 A tudás logikai modellje A tudásteremtés szervezeti modellje olyan álláspontot képviselnek, amely szerint a tudás dinamikus jellemzőkkel bír, főleg közösségi interakciókból származik. E nézet szerint a tudás csak kontextusaiban létezik, bizonyos helytől és időtől függ. Kontextus nélkül nem beszélhetünk tudásról, hanem csupán információról. A tudás emberközpontú, erős szubjektív erőfeszítést igényel az egyéntől, többek között elköteleződést és meggyőződést. Az elköteleződés és meggyőződés szükséges ahhoz, hogy az információ az egyének tudásává válhasson azok értelmezése és kontextusba ágyazása által. Nagyon fontos, hogy a tudást lokális, azaz helytől függő, röghöz kötött kontextusaiban értelmezzük. A tudásállomány első osztályozását Polányi (1985) elméletéből kiindulva, arra támaszkodva tehetjük meg. Az explicit és a rejtett, hallgatólagos tudás egymás komplementerei, egymást oly módon egészítik ki, hogy az explicit tudás a hallgatólagos tudás nélkül elveszíti értelmét. Mint említettük, az explicit tudást könnyű kifejezni, szavakba önteni, leírni, számszerűsíteni, és így azt akár elektronikus úton is továbbítani ( ). Nagy távolságokra is el lehet küldeni, azt egy más kultúrában élő ember is meg tudja érteni. A hallgatólagos tudást azonban nehéz mindenki számára érthető módon kommunikálni, az mindig kontextus-függő és emiatt hely-függő is. Ezért teljes valójában csak azok érthetik meg, akik fizikai értelemben is jelen vannak (Lengyel, 2008). Egy egységes közintézményi hálóban, ahol az emberek naponta találkoznak, sokkal könnyebb az innovatív ötleteket megérteni és továbbfejleszteni, mint két különböző városban levő részének tudást cserélni. Ugyanis a lokális viszonyokban az egyének hallgatólagos tudása nagy részben átfedi egymást, ugyanazon a helyen élnek, ugyanoda járnak vásárolni. Hasonlóan szórakoznak, ugyanannak a csapatnak szurkolnak vagy ugyanazt a helyi újságot olvassák. A nem közös hallgatólagos tudást is ki tudják cserélni egymással, és mivel az explicit tudáselemek a 22

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 A tanulmány készítéséért felelős vezető A tanulmány

Részletesebben

A TUDÁSTEREMTÉS LOKALITÁSA: HALLGATÓ- LAGOS TUDÁS ÉS HELYI TUDÁSTRANSZFER

A TUDÁSTEREMTÉS LOKALITÁSA: HALLGATÓ- LAGOS TUDÁS ÉS HELYI TUDÁSTRANSZFER Tér és Társadalom XVIII. évf. 2004 2: 51-71 A TUDÁSTEREMTÉS LOKALITÁSA: HALLGATÓ- LAGOS TUDÁS ÉS HELYI TUDÁSTRANSZFER (Local Knowledge Creation: Tacit Knowledge and Local Knowledge Transfer) Kulcsszavak:

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

Klimkó Gábor A SZERVEZETI TUDÁS FELTÉRKÉPEZÉSE

Klimkó Gábor A SZERVEZETI TUDÁS FELTÉRKÉPEZÉSE Klimkó Gábor A SZERVEZETI TUDÁS FELTÉRKÉPEZÉSE Információrendszerek Tanszék Témavezető: Dr. Gábor András Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program A SZERVEZETI

Részletesebben

Vas Réka Franciska. Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei

Vas Réka Franciska. Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei Vas Réka Franciska Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei Információrendszerek Tanszék Témavezető: Dr. Gábor András Vas Réka Franciska Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

A TUDÁSMENEDZSMENT ELEMEINEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A GYŐRI IPARI PARK EGYES VÁLLALATAINÁL POLYÁK ZOLTÁNNÉ 1

A TUDÁSMENEDZSMENT ELEMEINEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A GYŐRI IPARI PARK EGYES VÁLLALATAINÁL POLYÁK ZOLTÁNNÉ 1 A TUDÁSMENEDZSMENT ELEMEINEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A GYŐRI IPARI PARK EGYES VÁLLALATAINÁL POLYÁK ZOLTÁNNÉ 1 Ha az elmúlt évtizedben bármit is tanultunk, akkor az az, hogy a hosszan tartó siker pénzügyi és működési

Részletesebben

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA...

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... 3 1.1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI ÉS TÉMÁJA... 3 1.2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA ÉS A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA... 3 2. A DISSZERTÁCIÓ MÓDSZERTANA ÉS FORRÁSAI...

Részletesebben

European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE. 1. kötet. Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai

European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE. 1. kötet. Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai European Council of Information Associations (ECIA) LIS EUROGUIDE 1. kötet Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai Az eredeti, angol nyelvű kiadvány az Európai Bizottság támogatásával,

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SZEMANTIKUS FOLYAMATMENEDZSMENT HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE AZ ÜZLETI FOLYAMATOK TUDÁSALAPÚ FEJLESZTÉSÉBEN Ph.D. értekezés Budapest 2014 Varga Krisztián Varga Krisztián Információrendszerek

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN

INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN INDIKÁTOROK A STRATÉGIAI KORMÁNYZÁSBAN Készítette: PPH Közpolitika Elemző Kft. www.kozpolitika.hu Készült a MEH Kormányzati Személyügyi és Közigazgatási Minőségfejlesztési Szakállamtitkárság megbízásából

Részletesebben

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában MINISZTERELNÖKI HIVATAL Informatikai Helyettes Államtitkárság Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában 18. sz. ajánlás Budapest, 2000. A központi

Részletesebben

Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra

Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra BHKK Alapítvány 2003 Tartalomjegyzék 1 AZ ERŐFORRÁSOK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSÁNAK TERVEZÉSE

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Stratégiai Kutatási Terv

Stratégiai Kutatási Terv www.hlt- platform.hu Stratégiai Kutatási Terv Budapest, 2009. július 15. Vezetői összefoglaló A Nyelv- és Beszédtechnológiai Platform a szektor vezető kutatóműhelyeit és ipari partnereit tömörítő stratégiai

Részletesebben

Stratégiai Kutatási Terv

Stratégiai Kutatási Terv www.hlt- platform.hu Stratégiai Kutatási Terv Budapest, 2009. július 15. Vezetői összefoglaló A Nyelv- és Beszédtechnológiai Platform a szektor vezető kutatóműhelyeit és ipari partnereit tömörítő stratégiai

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény X. rész

KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény X. rész KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT Szöveggyűjtemény X. rész SZINOPSZIS Az ellenőrzési szakterület tananyagainak összeállítása a felsőoktatási intézmények és ellenőrző szervezetek együttes feladata, munkám mindössze

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN PhD-értekezés Témavezető: Csíkos

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek

Összefoglaló és ajánlás az Árpád Tiszk projeket keretében lebonyolított virtuális kompetenciaversenyekről. Digitális kompetencia versenyek Digitális kompetencia versenyek (TÁMOP2.2.307/22F20080033) A globális világ és a tanulás A XXI. század világa nyitott és bonyolult rendszer lett, amelyben a globalizálódás mellett megjelennek a több pólusú,

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben