TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 41. Lifelong learning EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005

2 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Lehoczki Anikó Kovács Tünde Szecsei Anna Mária Szerkesztette: Tóth Lászlóné Véleményezték: Dr. Drexlerné Solymos Mária Dr. Kállayné Őry Csilla Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, 2005 Felelős kiadó: Vízvári László főigazgató Szedés, tördelés: Hegyi Gergely Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának jogát is. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható.

3 3 LIFELONG LEARNING TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 5 A tananyag célja 5 Tanulási útmutató 5 A tananyag moduljai 6 1. modul: Az élethosszig tartó tanulás jellemzői 7 A tananyag célja 7 Követelmények 7 Tananyag 7 A lifelong learning elterjedésének oka 7 Az élethosszig tartó tanulás fogalmának meghatározása 8 A tanulás lehetséges formái 9 Lifelong learning az Európai Unióban 10 A lifelong learning jellemzői 11 A lifelong learning folyamatossága és a visszatérő képzés 11 Lifelong learning területei 11 A lifelong learning feltételei 12 A lifelong learning előnyei 12 Összefoglalás 12 Kérdések, feladatok modul: Karriertervezés az egészségügyi szakképzésben 14 A tananyag célja 14 Követelmények 14 Tananyag 15 A karrierről általában 15 Az egészségügyi szakképzésben rejlő lehetőségek 16 Összefoglalás 18 Kérdések, feladatok modul: Az előzetes tudás beszámítása, ekvivalencia, PLAR 19 A tananyag célja 19 Követelmények 19 Tananyag 20 Az előzetes tudás beszámítása 20 Ekvivalencia 20 Az ekvivalencia fogalma 20 Az ekvivalencia vizsgálatának területei 21 PLAR 22 A PLAR fogalma 22 A PLAR nemzetközi és hazai megvalósulása 23 A PLAR filozófiája és alapjai 23 A PLAR módszer alkalmazásának célja és területei 23 A PLAR módszer folyamata 24 A PLAR módszerei és eljárásai 24 A PLAR módszer alkalmazásától várható előnyök. 25 Összefoglalás 29 Kérdések, feladatok modul: A tanuló a felnőtt képzésben 31 A tananyag célja 31

4 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 4 Követelmények 31 Tananyag 31 A képzési szektorok jellemzői 31 A képzési folyamat résztvevői 33 A tanulás, mint fogalom a felnőttképzésben 33 Összefoglalás 36 Kérdések, feladatok modul: Továbbképzési rendszer az egészségügyi szakképzésekben 37 A tananyag célja 37 Követelmények 37 Tananyag 37 Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési rendszere 38 A továbbképzési rendszer jogi szabályozása 38 A továbbképzések formái 38 A továbbképzési programok minősítése 39 A továbbképzési programok támogatása 39 A működési nyilvántartás és a továbbképzési rendszer kapcsolata 40 Összefoglalás 41 Kérdések, feladatok 42 Mellékletek 43 1 sz. melléklet: Vízvári László: Az ISCED és az OKJ fejlődése sz. melléklet: Szakmacsoportok sz. melléklet: Felhasznált irodalom 48

5 5 LIFELONG LEARNING BEVEZETŐ Az egész életen át tartó tanulás fogalomköre a fejlett társadalmakban jelent meg, mely szerint a tanulás az életút végéig tart és az emberi lét szerves részévé válik. E felfogás szerint nem csupán a 6-18 évesek kötelessége és a évesek lehetősége, hanem általános társadalmi tevékenység. Az egész életen át tartó tanulás szorosan kapcsolódik a társadalmi, gazdasági és politikai méltányossághoz, a nemek egyenlőségéhez, a tanulás egyetemleges jogához, a környezettel harmóniában éléshez, az emberi jogok tiszteletéhez, a kulturális sokszínűség elfogadásához, a békéhez és ez emberek aktív részvételéhez az életüket érintő kérdések tekintetében. Színterei között egyre nagyobb hangsúllyal jelennek meg az iskolán kívüli helyszínek: a helyi közösség, a munkahely, az otthon. (Magyar Virtuális Enciklopédia, OM.hu) A TANANYAG CÉLJA Továbbképzési füzetünkben olvasható tananyag célja, hogy az életen át tartó tanulás témaköréhez az egészségügy vonatkozásában kapcsolódó hasznos ismereteket egy csokorba gyűjtve átadjuk az érdeklődő szakembereknek. Elsősorban a formális tanulás oldaláról vizsgáljuk témánkat, kapcsolódva a szakmai karriertervezéshez. TANULÁSI ÚTMUTATÓ A tananyagban talál néhány ikont, amelyek értelmezéséhez e néhány mondat szolgál segítségül: Probléma felvetés, vagy kérdés. Az ismeretek gyakorlati alkalmazását kívánja elősegíteni. A probléma lehetséges megoldása. Válasz a feltett kérdésre. Figyelem! Ezt a feladatot oldja meg, megkönnyíti az anyag megértését! Olvassa el feltétlenül! Megérdemel egy kis pihenést.

6 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 6 A TANANYAG MODULJAI Lifelong learning Az élethosszig tartó tanulás jellemzői Karriertervezés az egészségügyi szakképzésben Az előzetes tudás beszámítása, ekvivalencia, PLAR A tanuló a felnőtt képzésben Továbbképzési rendszer az egészségügyi szakképzésben Minden érdeklődőnek kellemes és sikeres tanulást kívánunk!

7 7 LIFELONG LEARNING 1. MODUL AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS JELLEMZŐI A TANANYAG CÉLJA Szecsei Anna Mária Megismertetni a szakképzés bármely területén tevékenykedő személyt az élethosszig tartó tanulás jellemzőivel és jelentőségével. KÖVETELMÉNYEK A tananyag elsajátítása után Ön képes lesz: értelmezni az élethosszig tartó tanulás fogalmát, ismertetni az életen át tartó tanulás elterjedésének okait, összehasonlítani a formális, non formális és az informális tanulást, értelmezni az élethosszig tart tanulás folytonosságát és a visszatérő képzést, felsorolni az élethosszig tartó tanulás feltételeit, ismertetni az élethosszig tartó tanulás előnyeit. FOGALOMGYŰJTEMÉNY Élethosszig tartó tanulás/lifelong learning A tanulásnak ez a formája magában foglalja az egyéni és szociális fejlődés minden formáját és színhelyét formálisan az iskolában, a szakképzési, felsőoktatási és a felnőttképzési intézményekben, illetve informálisan otthon, a munkahelyen és a közösségben. 1 Formális tanulás Az oktatási és képzési intézményekben megvalósuló tanulás, mely tervezett és szervezett, a pedagógusok által irányított ismeretszerzési mód, amely alapvető interakciót jelent tanuló és pedagógus között és oklevél, bizonyítvány megszerzésével zárul. Non formális tanulás A tanuló egyéni kezdeményezésére létrejövő ismeretszerzés, amely általában szűkebb ismeretek megszerzésére irányul, a hagyományos oktatási és képzési rendszerek mellett zajlik és nem ismerik el hivatalos bizonyítvánnyal, vagy oklevéllel. Informális tanulás A mindennapi élet során az egyéni tapasztalatokon, gyakorlaton alapuló ismeret elsajátítása. TANANYAG A lifelong learning elterjedésének oka A kifejezés nem új keletű. Gondoljunk csak a közmondásunkra: Jó pap is holtig tanul. Mégis a XX. század második felében hódított egyre nagyobb teret magának az élethosszig tartó tanulás fogalma. Mi lehet az eszme elterjedésének oka? 1 Vízvári László: Gondolatok az élethosszig tartó tanulásról. ETInfo,2004. VII. évfolyam III. szám, 7. p.

8 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 8 A családi szocializáció, illetve az intézményes (iskolai) nevelés, oktatás, a korábbi századokban elegendőnek bizonyult a gyermekek felkészítésére, a társadalmi elvárásoknak megfelelően. Azonban az ipar átalakulása, a technika rohamos fejlődése, a globalizáció és az információ robbanás következtében a képzés során megszerzett ismeretek, készségek, már nem elegendőek. Az új kihívások új készségeket követelnek. Továbbá az előzőekben leírtak hatására a munkaerőpiac a kereslet-kínálat függvényében - folyamatosan változik. A munkanélküliek száma egyre magasabb, és gyakorivá válik a szakmaváltás. Egy-egy ágazat fejlődésnek indul, míg mások viszszafejlődnek, megszűnnek. Egyre fokozódó igény lép fel az új képesítések, kiegészítő ismeretek megszerzésére. Mindezek rákényszerítik az egyént arra, hogy tanuljon. Ma már a képzés és a tanulás nem fejeződik be a felnőttség elérésével, hanem a megszületéstől kezdődően a halálig tart. Természetesen ez a folyamat a különböző életkorokban más és más formában zajlik. A felnőttkorban bekövetkező változásokhoz való alkalmazkodási készséget a folyamatos fejlődés, változás képessége, a tanulás képes biztosítani. Mindez magával hozta az egész világon egy új fogalom, a tudásalapú társadalom elterjedését. Ez túlmutat a lexikális tudáson (kognitív szint). Olyan tudás szükséges, mely az ismeretek alkalmazásának képességét (pszichomotoros szint) is magába foglalja, és így a tudás termelőerővé válik. Magyarországon a rendszerváltásig és még a rendszerváltás utáni néhány évben is csupán mérsékelt igény mutatkozott arra, hogy az emberek a szakképesítés megszerzésével még tanuljanak, fejlesszék képességeiket. A XX. század végére azonban a szakképesítésre épülő további tanulás egyre meghatározóbb tényező lett. A tudás folyamatos karbantartása nélkül napjainkban egyre kevesebb az esély az elhelyezkedésre a munkaerőpiacon. 2 Az élethosszig tartó tanulás fogalma Először is az élethosszig tartó tanulás definiálását kellene megtennünk. Azonban a fogalom tisztázása nehéz, mert a szakmán belül sem alakult ki egységes nyelvezet sem az országhatáron belül, sem azon kívül. Az UNESCO a hatvanas, hetvenes években egységesíteni szerette volna az előzőekben leírt folyamatra alkalmazott fogalmakat, az egységes nyelvezet kialakítása érdekében. Azonban ez nem járt teljes sikerrel. A tanulás: rejtett kincs (Teaching: the treasue within) című UNESCO-kiadvány 1996-ban (Delors jelentés) az egész életen át tartó tanulás fogalmát a következőképpen fogalmazta meg: A 21. század előestéjén az oktatásnak az a feladata, hogy a gyermekkortól kezdve egész életen át segítsen mindenkit abban, hogy dinamikus ismereteket szerezhessen a világról, a többi emberről és saját magáról, az előző fejezetben leírt négy alappillérre támaszkodva. Ezt az oktatási folytonosságot, amely végigkíséri az egész éltetet, ugyanakkor társadalmi dimenziókat is figyelembe vesz, a Bizottság egész életen át tartó oktatásnak nevezte el. Ebben látja a 21. századba való belépés kulcsát, s annak feltételét, hogy az emberiség alkalmazkodni tudjon az egyre gyorsabban fejlődő világhoz. 3 2 Benedek András: Magyarország és az egész életen át tartó tanulás. Szakképzési szemle, XIX. évfolyam 2. szám, p. 3 Az Európai Közösség felsőoktatásról szóló jegyzéke (Memorandum on Higher Education in the European Community)

9 9 LIFELONG LEARNING Az Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) rendszerszintű definíciót alkalmaz: A tanulásnak ez a formája magában foglalja az egyén és szociális fejlődés minden formáját és színhelyét formálisan az iskolában, a szakképzési, felsőoktatási és a felnőttképzési intézményekben, illetve informálisan otthon, a munkahelyen és a közösségben. 4 Hazánkban is több kifejezés használatos: például tizenöt-húsz évvel ezelőtt még permanens művelődésről, permanens tanulásról, permanens képzésről, permanens nevelésről beszéltünk. Napjainkban már egész életen át tartó oktatást, egész életen át tartó tanulást említünk. A szakemberek között legelterjedtebb szakkifejezés az egész életen át tartó tanulás, vagy más szóhasználatban az élethosszig tartó tanulás, melyek az angol lifelong learning szakkifejezés fordításai. A kifejezés elsősorban a felnőttoktatáshoz kötődik. A tanulás szó használata azért is elfogadható, mert a tanulás tudáshoz vezet. A tanulás lehetséges formái Egyre inkább elfogadottabbá válik, hogy az emberi tudás megszerzésének több módja is lehetséges és ezek együttesen biztosítják azokat az ismereteket és készségeket melyek a társadalmon belüli érvényesüléshez nélkülözhetetlenek. A tanulás három dimenziója: Formális tanulás Non formális tanulás Informális tanulás Formális tanulás: az oktatási és képzési intézményekben megvalósuló tanulás. Tervezett és szervezett, a pedagógusok által irányított ismeretszerzési mód, amely alapvető interakciót jelent a tanuló és a pedagógus között. A képzést oklevéllel, szakképesítéssel ismerik el. A formális tanulás a tanuló szempontjából szándékos. Ide tartozik például a középiskolai oktatás. Non formális tanulás: a tanuló egyéni kezdeményezésére létrejövő ismeretszerzés, amely általában szűkebb ismeretek megszerzésére irányul. Benne a tanuló aktív szerepvállalása szükséges. A hagyományos oktatási és képzési rendszerek mellett zajlik és nem ismerik el hivatalos bizonyítvánnyal, vagy oklevéllel. A nem formális tanulás lehetséges színtere a munkahely, de megvalósulhat civil társadalmi szervezetek és csoportok tevékenysége keretében is. Ide sorolhatóak a szakmai továbbképzések, valamint az is, ha utána néz valaki egy idegen szakkifejezésnek, vagy bővíti ismereteit érdeklődési körének megfelelően, a szakkönyvek segítségével. A formális tanulást kiegészítő szolgáltatás formájában is megvalósulhat (például sportoktatás, vagy vizsgára felkészítő magánoktatás). Informális tanulás: a mindennapi élet természetes velejárója, a szocializáció alappillére. A formális és non formális tanulási formákkal ellentétben az informális tanulás nem feltétlenül tudatos és szándékos. Jellemzője, hogy a tanulás a véletlenszerűen elsajátított, tapasztalatokon, gyakorlaton alapuló ismeret. A média befolyása ebben a tanulási formában jelentős. 4 Vízvári László: Gondolatok az élethosszig tartó tanulásról. ETInfo,2004. VII. évfolyam III. szám, 7. p.

10 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 10 Az oktatáspolitikában és az emberek tanulással kapcsolatos felfogásában a formális tanulás mellett egyre inkább megjelenik a non formális és az informális tanulás, és az élethosszig tartó tanulás jelentőségének felismerése. Lifelong learning az európai unióban 5 Az Európai Unió tagállamai az oktatást, képzést, különösen az élethosszig tartó tanulást ma prioritásként kezelik. A közötti periódus az egész életen át tartó tanulás jegyében telik el. Felismerték, hogy a gazdasági fejlődés fenntartása, a munkanélküliség növekedésének megakadályozása, a szolgáltatások színvonalának emelése csak az oktatás, vagyis inkább a tanulás fejlesztésével érhető el. Az Európai Tanács kezdeményezéseinek hatására az Európai Bizottság, 1996-ban Fehér Könyvet adott ki Tanítás és tanulás - az ismeretszerző társadalom felé címmel. Ebben javaslat jelent meg a munkanélküliség csökkentésével, és a fiatalok elhelyezkedési nehézségeivel, valamint a folyamatos továbbképzéssel kapcsolatosan. A Fehér Könyv egyértelműen leszögezi, hogy a jövő társadalma a tanulás társadalma lesz, életkorra, foglalkozásra vagy szociális helyzetre való tekintet nélkül márciusában az Európai Tanács Lisszabonban tartott ülésén célként fogalmazta meg, hogy az Unió a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljon, mely egyszerre képes a gazdasági növekedés fenntartására, a több és jobb munkalehetőség megteremtésére, a társadalmi különbségek csökkentésére. Két évvel később a Barcelonai Tanácsülés kiegészítette az előzőeket azzal, hogy 2010-ig az európai oktatást és képzést világelsővé kell fejleszteni, a szakképzés terén való szorosabb együttműködés megvalósításával novemberében tették közzé, Az egész életen át tartó tanulás európai térségének valóra váltása című dokumentumot júniusában pedig az Európai Tanács határozatot hozott az élethosszig tartó tanulásról, melyben meghatározták a célkitűzéseket és a Bizottság tevékenységét is támogatják. Az egyénektől elvárt, hogy minden életkorban folyamatosan bővítsék ismereteiket. A tagállamoknak minden állampolgár számára biztosítani kell a megfelelő tanulási lehetőséget, egyénre szabott tanulási utat kínálva. A célok elérését lehetővé tevő oktatási stratégia megvalósításának hat fő elemét határozzák meg: együttműködés kialakítása minden szinten (a döntéshozók között, a közszféra és az oktatást szervezők/biztosítók között, az üzleti és a szociális szféra szereplői között, bevonva a civil szervezeteket, a tanácsadó hálózatokat, a kutatóintézményeket, és minden olyan szereplőt, amely érintett az élethosszig tartó tanulás megvalósításában,) a tudásra vonatkozó igények meghatározása és/vagy újrafogalmazása, az új technológia alkalmazásával járó ismereteket is beleértve, a befektetés szorgalmazása az oktatásba, az állami szerepvállalás megnövelése, a források újraelosztása, illetve új finanszírozási módok meghonosítása. Különösen fontos adókedvezmény biztosítása mindenki számára, aki tanul, a tanulási lehetőségek elérhetőbbé tétele, propagálása, az esetleges akadályok csökkentése, eltávolítása, elsősorban helyi oktatóközpontok létesítésével, illetve az időbeosztás átstrukturálásával. Különös figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonására az oktatásba, a tanulás presztízsének, a tudás értékének növelése társadalmi szinten, a tanulási kultúra széleskörű fejlesztése, minőségellenőrzés, eredményességet mérő indikátorok alkalmazása. 5 Galambos Andrea: Az Európai Unió kezdeményezései az élethosszig tartó tanulás megvalósításáért. ETInfo, VII. évfolyam III. szám, 9-10 p.

11 11 LIFELONG LEARNING A lifelong learning jellemzői A lifelong learning folyamatossága és a visszatérő képzés Az egész életen át tartó tanulás kifejezés az időtényezőre, az élet során folyamatosan megvalósuló vagy időszakosan történő, illetve ismétlődő tanulásra utal, mely során a formális, non formális és informális tanulási formák egymást kiegészítve jelennek meg. Dr. Zrinszky László írja, hogy a tanulás folyamatossága (continuous) nemcsak az időbeli viszonylagos megszakítatlanságot jelenti, hanem a tematikai - ugyancsak viszonylagos folytatólagosságra is utal, azaz a képzés-tanulás elmélyíti, kiegészíti, magasabb szintre emeli a tudást, de nem vagy alig fordul új irányba. A visszatérő (recurrens) képzés viszont időközönként megismétlődő, rendszerint az új fejleményekre koncentráló, ezért nem egyszer átképző tanulást jelent. 6 A tanulás a megszületéstől a halálig állandó. Ennek alappillére hazánkban a minőségi alapoktatás kora gyermekkortól kezdve, mely valamennyi állampolgár számára biztosított. Ezt követően szakmai oktatás, illetve képzés keretében szerezhető meg az első szakképesítés. Ez idő alatt fontos, hogy a fiatalok megtanuljanak tanulni és pozitívan viszonyuljanak a tanuláshoz egész életük során. A tanulás előfeltétele ugyanis a motiváció, és a tanulni tudás készsége. Lifelong learning területei Az embereknek az élethosszig tartó tanulásra való felkészítésében, az igény kialakításában és az önfejlesztés képességének elsajátításában a család, a gyermeknevelés (pedagógia) és a felnőtt-nevelés (andragógia) is fontos szerepet játszik. A változó környezethez, mindennapos feladathelyzetekhez való sikeres alkalmazkodás Elekes Attila szerint az ismeretek megszerzésén túl az érzelmi reagáló képesség, az önismereti kifinomultság, a döntési beállítódások és technikák változását is jelenti. Tehát az andragógiának a személyiségfunkciókra ható nevelésre is ki kell terjednie. A felnőtt korosztály nevelésére az andragógia két területe alakult ki: pótló feladat, sajátos feladat. 7 A pótló feladat körébe tartozik azoknak az ismereteknek a kiegészítése, amelynek elsajátítása bármely okból elmaradt. Ilyen például a felnőttkori analfabétizmus felszámolása, a számítógép alkalmazásának kialakítása, illetve hazánkban a rendszerváltás előtti képzések jellegzetességéből adódó hiányosságok pótlása az idegen nyelvi ismeretek vonatkozásában. A pótló feladat a rászorult egyének számára lehetőséget biztosít a folyamatos önművelődés mellett a társadalmi mobilitásukra, valamint a munkanélküliek, és a csökkent munkaképességűek átképzésére. Ennek a társadalmi változások, átrendeződések időszakában van nagyobb szerepe. A sajátos feladat a korábban megfelelő tudás naprakésszé tételét jelenti. A tudomány és technológia gyors változása miatt a korábban megszerzett tudás kisebb nagyobb része rövid időn belül elavulhat, használhatatlanná válhat. Ezért a megszerzett ismeretek kiegészítésre szorulnak. Ennek módszere főként a szakmai továbbképzések során valósul meg. 6 Dr. Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya, Bevezetés az andragógiába. Budapest, Okker Oktatási Iroda 7 Elekes Attila: Pedagógia, Egészségpedagógia, Budapest, ETI, 1999.

12 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 12 A lifelong learning feltételei Az oktatás és a munka világa közötti kapcsolat erősítése az előzőekben leírtak miatt egyre fontosabbá válik. A technika gyors fejlődése a szakképzetlen munkaerő alkalmazását egyre kevésbé teszi lehetővé, növelve ezzel a munkanélküliek számát. Az elhelyezkedés a pályakezdő fiatalok részére sem minden esetben zökkenőmentes. Ezért az élethosszig tartó tanulás megvalósulásának egyik fontos feltétele az oktatási rendszer részéről a képzési kínálat átalakítása, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő képzések, továbbképzések megjelenése. Kiemelten fontos a formális, non formális és informális tanulás során szerzett ismeretek beszámítása, ezzel az egyéni tanulási út biztosítása a tanulók részére. A másik elengedhetetlen feltétele a képzési kereslet, azaz, hogy az aktív népesség felismerje a folyamatos képzés szükségességét, és megfelelő motiváltsággal rendelkezzen. Nélkülözhetetlen tényező mindehhez a folyamatos képzési programokon történő részvétel lehetősége. Ezekhez a személynek többek között megfelelő motivációval, információkkal, anyagi forrásokkal kell rendelkezni, amely lehetővé teszi a képzésekbe történő bekapcsolódást. Az állam részéről fontos az esélyegyenlőség biztosítása valamennyi állampolgár részére az élethosszon át tartó tanulás vonatkozásában, melyet a finanszírozás, forráselosztás segítségével valósíthat meg. Az egész képzési rendszer részére új kihívást jelent a lifelong learning filozófia megjelenése. Az iskoláknak, oktatási intézményeknek is változni kell, így szükséges például a nyitott oktatási formák bevezetése, nagyobb együttműködés az intézmények között. A pedagógusok részéről szerep és attitűdváltás szükséges az új elvárásokra felkészülés során. A lifelong learning nem teszi lehetővé az iskolára oly jellemző asszimetrikus helyzet kialakítását, melynek jellemzői a tekintélyelvű magatartási megnyilvánulások. A felnőttképzésben sokszor eltérő életkorú, élettapasztalatú tanulók és egy-egy szakmaterületen kiemelkedő tudással rendelkező, de az élet más területein kevésbé jártas pedagógus együttműködése szükséges. 8 A lifelong learning előnyei Az egyénre gyakorolt hatás A munkaerő-piacon nagyobb eséllyel keres és talál munkát, mint munkavállaló. Ezáltal az életminősége és önbizalma is emelkedik. Látóköre bővül, gondolkodása fejlődik. Motivációja emelkedik, életmódján is képes lesz változtatni. Képes lesz a folyamatos tanulásra szocializálni gyermekeit, hogy azok felkészülhessenek a megjósolt jövőre az emberiség nagy része egész életen át tanul majd, de soha nem fogja alkalmazni tudását, mivel munkahelyek hiányában nem fog dolgozni. Közösségre gyakorolt hatás Csökkennek a munkanélküliségből adódó kormányzati kiadások (segélyek, egészségügyi kiadások), az azt kísérő egyéb jelenségek (bűnözés), és emelkednek a munkavállalásból származó bevételek (adóbevétel, társadalombiztosítási járulék), a szolgáltatások színvonala. ÖSSZEFOGLALÁS Az életen át tartó tanulás fogalma: A tanulásnak ez a formája magában foglalja az egyén szociális fejlődése minden formáját és színhelyét formálisan az iskolában, a szakképzési, felsőoktatási és a felnőttképzési intézményekben, illetve informálisan otthon, a munkahelyen és a közösségben. 8 Benedek András: Lifelong learning tanulás egy életen át. Szakoktatás, évfolyam, 3.szám, 1-5 p.

13 13 LIFELONG LEARNING Az életen át tartó tanulás elterjedésének okai: az ipar átalakulása, a technika rohamos fejlődése, a globalizáció és az információ robbanás következtében a képzés során megszerzett ismeretek, készségek, már nem elegendőek, a munkaerő-piac a kereslet-kínálat függvényében - folyamatosan változik, a munkanélküliek száma egyre magasabb, gyakorivá válik a szakmaváltás szükségessége. A tanulás három dimenziója: formális, non formális, informális tanulás. Formális tanulás: az oktatási és képzési intézményekben megvalósuló tanulás. Non formális tanulás: a tanuló egyéni kezdeményezésére létrejövő ismeretszerzés, amely általában szűkebb ismeretek megszerzésére irányul. Benne a tanuló aktív szerepvállalása szükséges. A hagyományos oktatási és képzési rendszerek mellett zajlik és nem ismerik el hivatalos bizonyítvánnyal, vagy oklevéllel. Informális tanulás: a mindennapi élet természetes velejárója, a szocializáció alappillére. A lifelong learning feltételei: a formális, non formális és informális tanulás során szerzett ismeretek beszámítása, egyéni tanulási út biztosítása a tanulók részére, a megfelelő motiváltság, az esélyegyenlőség biztosítása, nyitott oktatási formák bevezetése, nagyobb együttműködés a képző intézmények között, a pedagógusok részéről szerep és attitűdváltás. A lifelong learning előnyei: egyénre gyakorolt hatás közösségre gyakorolt hatás KÉRDÉSEK, FELADATOK Értelmezze az életen át tartó tanulás fogalmát! Ismertesse az életen át tartó tanulás elterjedésének okait! Hasonlítsa össze a formális, infornális és a non formális tanulási formákat! Értelmezze az élethosszig tartó tanulás folytonosságát és a visszatérő képzés jelentését! Ismertesse a lifelong learning feltételeit! Ismertesse a lifelong learning egyénre és a közösségre gyakorolt hatását!

14 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 14 A TANANYAG CÉLJA 2. MODUL KARRIERTERVEZÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉSBEN Kovács Tünde A tanuló ismerje meg a karrierépítésben a moduláris szakképzés adta lehetőségeket. KÖVETELMÉNYEK A tananyag elsajátítása után Ön képes lesz: a karrier formáit meghatározni, az egészségügyi szakképzés adata lehetőségeket ismertetni, egyéni karriertervét elkészíteni. FOGALOMGYŰJTEMÉNY Professzió karrier (előmenetel) Ebben a formában a cél, hogy valamely klinikai terület ápolói, asszisztensi vagy egyéb munkakörében szaktekintély legyen a munkavállaló. Ő az a szakmáját mesterfokon ellátó egyén, akinek fontos a szakmai megbecsülés. Ismereteit elsősorban a gyakorlatban szerzi. Előnybe részesíti a rövidebb lélegzetű képzéseket (továbbképzés, vagy tapasztalatcsere, tanulmányút, konferencia stb.) Szívesen vállal mentorálást. Státus-karrier A szakmai ismeretek mellett munkaköri kompetencia-bővülést jelent. Általában hosszabb időintervallumú képzés, újabb szakképesítés megszerzése jellemzi. FEOR Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere, a foglalkozásokat a tevékenységek szakmai jellegének megfelelően tartalmazza, az adott foglalkozás gyakorlásához szükséges szakképzettség, szakértelem figyelembevételével kialakított csoportosításban. OKJ Országos Képzési Jegyzék: az államilag elismert szakképesítések jegyzéke, mely tartalmazza az egyes szakképesítések alap információit.

15 15 LIFELONG LEARNING TANANYAG Mottó: A bölcsességhez vezető út? - Nos, ezt könnyen és egyszerűen ki lehet fejezni: újra és újra és újra tévedni, de egyre kevesebbet és kevesebbet és kevesebbet. Piet Heim, Grooks A karrierről általában A karrier gondolata először a gyermekkori álmokkal kezdődik. Kisiskolásoknak szokás feltenni a (nem túl eredeti) kérdést: mi leszel, ha nagy leszel?, s erre a válasz lehet nagyon határozott ( nővérke ), vagy igen határozatlan (hát, talán nem is tudom). A karrier másodszor a pályaválasztással kezdődik. A pályaválasztás, tanácsadás alapja, hogy az érdeklődő megtalálja az egyéniségének, személyiségének, habitusának és céljainak legmegfelelőbb lehetőséget. Bármilyen szakmát választ is az ember, nem a pályakezdők képe lebeg előtte, tehát, amikor dönt valami mellett, annak valamely, már érettebb fázisával kíván azonosulni. Aki az egészségügyi pályát választja, valószínűleg nem az első munkanap eszménye készteti a fehér-köpeny viselésére, hanem a laboratórium, a műtő, a rendelőintézet vagy a kórterem világa. Odáig azonban el kell jutni! Az egészségügyet választóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy ennek az ágazatnak a karrier szempontjából két nehezítő tulajdonsága van. Az egyik, hogy akárcsak a rendfenntartó erőknél igen erős hierarchia jellemzi. A másik, hogy a társadalom részéről az anyagi és erkölcsi megbecsültsége is igen alacsony. Természetesen ezzel nem elvenni kívánom senki kedvét az egészségügyi pályától, mint inkább tudatosítani a nehézségeit. A karrier harmadszor a munkahely-választással kezdődik. Megint csak sajátosság az egészségügyi munkaerőpiacon, hogy ritka fogalom a piaci túltelítettség miatti munkanélküliség 9, így jó esély van arra, hogy a pályakezdőket is szívesen fogadják a munkahelyek. A munkába állás karrierre (és a pályán maradásra) gyakorolt hatása a humán erőforrás menedzsment igen fontos kérdése (bővebben: A mentori rendszer a munkahelyi beilleszkedés szolgálatában, 1. sz. melléklet). A munkahelyek egyik fő feladata a munka-szocializáció, mely alapvetően meghatározza a dolgozó foglalkozáshoz, munkakörhöz, végső soron a munkához, való viszonyulását. A munka-szocializáció egyaránt jelenti az új belépőnek a munkaköri követelményekhez való sikeres alkalmazkodását, valamint a munkacsoportba és a tágabb munkaköri környezetbe való beilleszkedését. A szocializáció egyik fontos előfeltétele a személy-munka megfelelés megvalósulása, amely a korrekt informáláson alapuló munkaerőtoborzással, szakszerű pályaválasztással és a pszichológiai alkalmasságvizsgálatokra épülő személyzet kiválasztást segíti elő. Az embereket jellemzik a munkával kapcsolatos elvárásaik, törekvéseik, preferenciáik, de ugyanakkor az is jellemző rájuk, hogy személyi potenciállal (szakmai felkészültséggel, ta- 9 Az azonban igaz, hogy regionálisan igen nagy eltérést mutat a (szak)dolgozói ellátottság. Ld.: Az egészségügy szakdolgozói humán erőforrása, munkamonográfia, ETI, Budapest, 2003.

16 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 16 pasztalattal, képességekkel) rendelkeznek ahhoz, hogy egy munkafeladatot eredményesen ellássanak. Természetesen minden munkakörnek vannak olyan jellemzői, amelyek vonzóvá, vagy éppen nem kívánatossá teszik azt az egyes ember számára. A munkapszichológia egyik hagyományos feladata a megfelelő embert a megfelelő munkához összeillesztés elősegítése. Vagyis pszichológiai pályaprofilok kidolgozásával, pályaválasztási tanácsadással, pszichológiai alkalmasságvizsgálatokra épülő kiválasztással és különböző karrierfejlesztési tréningekkel segítik az egyéni karriertervezést és karrierépítést. (Dr. Antalovits Miklós: Munkaköri- és munkahelyi szocializáció. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) A karriertervezés másik dimenziója a szervezetek által valósul meg. A szervezetek céljaik elérése érdekében megfelelő szakmai tudással és képességekkel rendelkező embereket kívánnak foglalkoztatni. Ezt vagy válogatással, vagy a már munkaviszonyban lévő szakembereik fejlesztésével, képzéssel valósíthatják meg. Akkor legsikeresebb a karriertervezés, ha az egyéni törekvések és a szervezeti célok egybeesnek. Az egészségügyi szakképzésben rejlő lehetőségek Mit tekintünk karriernek az egészségügyben? Két alapvető típusát különbözethetjük meg a karriereknek. Az egyik a szakmai tudás érvényre juttatása ( professzió-karrier ), a másik a vezetői attitűd érvényesítése ( státus-karrier ). A kettő között nincs sem minőségi, sem mennyiségi rangsor, és természetesen a kettő nem zárja ki egymást! A külön tárgyalás oka azonban az, hogy a cél elérésének útja eltérő. Ennek alapja, hogy az egészségügyben dolgozókat a közalkalmazotti státus illeti meg, így fizetési besorolásuk a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) és az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) alapján történik (bővebben az 2. sz. mellékletben olvashat róla). A munkakörök (és a hozzájuk kapcsolódó munkabér) megállapításakor tehát e két bűvös szám lesz a mérvadó. Az OKJ számok meghatározzák a képzésbe lépés feltételét, tehát végső soron az iskola típust, ahol a szakképesítés megszerezhető. Jelenleg Magyarországon ez a következő lehetőségeket jelenti: egyetemi képzés életév szakképzés közoktatás szakképzés főiskolai képzés Az egészségügyi szakképzés fejlesztése során az egyes szakképesítések szakmacsoportokba rendezve kerültek átalakításra. Ennek egyik fő célja (az átjárhatóság elősegítése mellett) a tervezhető pálya-kép (karrier) megteremtése volt. (3. sz. melléklet) Így a képzés megkezdéseérettségi (közoktatás) Képzési szintek

17 17 LIFELONG LEARNING kor a választott szakmacsoporton belül széles alapokra helyezve az ismeretek bővítése folyamatossá válhat azáltal, hogy a különböző szakmacsoporthoz tartozó modulok, mintegy továbbképzési rendszer formájában is elsajátíthatóak. Ennek eredményeként akár újabb szakképesítés nélkül is lehetőség nyílik a specializációra (professzió-karrier). Pl.: Diagnosztikai szakmacsoportban - képalkotó alap modulok ( röntgenasszisztensi alap) A/ - CT, MR modulok felvétele (képi diagnosztikai szakasszisztens) A.1 CT, MR modul + sugárterápia + izotóp diagnosztika (izotóp az izotópasszisztens képzésből) B/ - intervenció modul felvétele (intervenciós röntgen-műtős szakasszisztens) B.1 intervenció modul + angiológia modul (angiológia a kardiológiai képzésből) B2. - intervenció modul + ultrahang modul (ultrahang a sonográfus képzésből).. A moduláris képzés jövőbeni lehetőségei közé tartozik a felsőoktatással való átjárhatóság. A bolognai-folyamat értelmében a szakképzés és a felsőfokú képzések integrációja megvalósulhat, amikor a modulok kredit-pontot kapnak, ami beszámíthatóvá válik a főiskolai képzésbe. Ezáltal a szakmai ismeretek mellé felvehetők az általánosan művelő, értelmiségképző ismeretek 10, ami kompetencia-bővülést és (amennyiben a munkakör betöltéséhez szükséges) közalkalmazotti besorolás emelkedést jelent. Ez lehetőséget nyit a vezetői (menedzsment) funkciók betöltésére (status-karrier). Maradva az előző példánál: Diagnosztikai szakmacsoport: - képalkotó alap modulok ( röntgenasszisztensi alap) + CT, MR, intervenció, sugárterápia modulok főiskolai szintű diagnosztikai képalkotó szak CT, MR, intervenció stb kiegészítő (felzárkóztató) modulok + hiányzó tananyag tartalom (kredit) Készítse el a saját karriertervét az elkövetkező 5 évre! 10 36/1996. (III.5.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről

18 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 18 ÖSSZEFOGLALÁS A karrier a tudatosság és a lehetőség ötvözete, amely a dolgozói elégedettség meghatározó eleme. A humán erőforrás menedzsment kiemelt feladata a karriertervek nyomon követése, hiszen a csökkent szakdolgozói létszám (és a növekvő képzési költségek) mellett is lehetőséget kell teremteni az élethosszig tartó tanulás biztosítására, az egyéni fejlődési igény kielégítésére. A karrierépítés megközelítése történhet a szervezetelmélet és a (szak)képzés oldaláról. A szakképzés adata lehetőségek: szakmacsoportba rendezett szakképesítések, moduláris szerkezet, jövőbeni átjárhatóság a középfokú és a felsőfokú képzések között. KÉRDÉSEK, FELADATOK Sorolja fel az egészségügyi szakképzés karrierépítésben rejlő lehetőségeit! Határozza meg a professzió-karrier lényegét! Jellemezze a státus-karriert!

19 19 LIFELONG LEARNING A TANANYAG CÉLJA 4. MODUL AZ ELŐZETES TUDÁS BESZÁMÍTÁSA, EKVIVALENCIA, PLAR Szecsei Anna Mária Megismertetni a szakképzés bármely területén tevékenykedő személyt az előzetesen megszerzett tudás képzésbe történő beszámításával, az ekvivalenciával és a PLAR módszer alkalmazásával. KÖVETELMÉNYEK A tananyag elsajátítása után Ön képes lesz: felsorolni az előzetes tudás beszámításának indokait, értelmezni az előzetes tudás beszámítására vonatkozó jogi szabályozást, meghatározni az ekvivalencia fogalmát, ismertetni az ekvivalencia jelentőségét hazai és nemzetközi viszonylatban, meghatározni a PLAR módszer fogalmát, értelmezni a PLAR bevezetésének indokait, ismertetni a PLAR filozófiáját, felsorolni a PLAR módszer alkalmazásának célját és területeit, értelmezni a PLAR módszer lépéseit, jellemezni a PLAR eljárásait (standardizált teszt, kompetencia-portfolió, challenge teszt, beszélgetésre, interjúra alapozott értékelési módszer), ismertetni a PLAR formáit, ismertetni a PLAR módszer gyakorlati megvalósításának lehetőségeit, felsorolni a PLAR módszer alkalmazásától várható előnyöket. FOGALOMGYŰJTEMÉNY Előzetes tudás Adott időpontig az élethosszig tartó tanulás folyamán (formális, non formális és informális tanulás során) megszerzett tudás. Ekvivalencia Egyenértékűség, mint pedagógiai fogalom, két képzés közötti azonosságok alapján az egyenértékűség megállapítását jelenti. PLAR Az előzetes tanulmányok értékelésének és elismerésének módszere. A PLAR az angol Prior Learning Assessment and Recognition kifejezés rövidítéséből származó betűszó. Portfolió Az egyéni tudás és tapasztalatok feltárása és elemzése céljából készülő dokumentum. Challenge teszt Egy speciális értékelő teszt, amely munkafeladat elkészítése vagy módosított vizsga segítségével történik, az előzetes tudás elismerésének vizsgálata céljából.

20 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 20 TANANYAG A Felnőttképzési törvényben (2001. évi CI. törvény) megjelenik az előzetes tudás értékelése, mint a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás. A 17. (2) pontja az alábbiakat tartalmazza: A képzésre jelentkező felnőtt kérheti tudásszintjének előzetes felmérését, amelyet a felnőttképzést folytató intézmény köteles értékelni és figyelembe venni. Ennek ellenére jelenleg a szakképzési rendszerben még nem terjedt el széles körben az előzetesen megszerzett tudás beszámítása, bár csíráiban már megjelenik. Hazánkban is néhol találhatunk olyan kezdeményezéseket, amelyeknél a vizsga független attól, hogy ki hol és milyen oktatási formában, mely intézményben, vagy intézményen kívül (önképzéssel, külföldön) szerezte meg ismereteit. (Például az idegen nyelvi vizsga, ECDL vizsga során meghatározott tudásszint-mérés alapján történik az értékelés.) A moduláris rendszer bevezetésével ez általánosabbá fog válni. Ideje tehát felkészülni rá! Az előzetes tudás beszámítása Az előzetes tudást többféle módon szerezhető meg, mint arról Az élethosszig tartó tanulás fejezetben már részletesen olvashattak. A formális képzés mellett a non formális és az informális képzés során megszerzett tudás elismerését Magyarországon az alábbi tényezők teszik indokolttá: a munkanélküliek számának emelkedésével arányosan növekvő átképzési igények, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők felzárkóztatásának igénye, a munkaidő- és költségkímélő képzések iránti igény, a sokszínű szakmai előképzettség következtében egyre nagyobb az egyéni tanulási ütemet biztosító képzések iránti igény, a külföldi munkavállalók megjelenése. Az egészségügyi szakképzéseket vizsgálva, az elmúlt 50 évben közel 140 szakképzés jelent meg az oktatásban, Jelenleg az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) 71 államilag elismert szakképzés szerepel. A szakdolgozók jelentős része több szakképzettséggel is rendelkezik. Számos alkalommal átfedést mutató ismereteket sajátított el. Ezért egyre nagyobb az igény az előzetesen megszerzett tudás beszámítására. A szakképzések moduláris átalakítása folyamatban van hazánkban. A modulári képzésekben megjelenő kompetencia alapú követelmények egységes pedagógiai taxonómia alapján történő megfogalmazása segíti a képzések közötti átjárhatóságot, beszámíthatóságot. Egyúttal a Felnőttképzési Törvény alapján lehetőséget kell teremtenie az előzetesen megszerzett tudás értékelésére, a nem moduláris képzések esetén is az egyenértékűség mértékének megállapítására. Az előzetes tudás beszámításának lehetősége az ekvivalencia meghatározása, és megállapításának egyik legelterjedtebb formája a PLAR módszer. Ekvivalencia Az ekvivalencia fogalma Az ekvivalencia jelentése egyenértékűség. Mint pedagógiai fogalom, két képzés közötti azonosságok alapján az egyenértékűség megállapítását jelenti. Az ekvivalencia kérdésköre több területet érint. Vegyük sorra ezeket.

Szakmacsoportos módszertan Ápolói szakmacsoport

Szakmacsoportos módszertan Ápolói szakmacsoport TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 51. Szakmacsoportos módszertan Ápolói szakmacsoport EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Kovács Tünde Tóth Lászlóné Szerkesztette: Kovács

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet. Vízvári László. 4600 óra. Beszámítás és elismerés módszertana

Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet. Vízvári László. 4600 óra. Beszámítás és elismerés módszertana 4600 óra Vízvári László Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet Beszámítás és elismerés módszertana Témakörök 1. Eu. direkitíva a. tartalmi elemei b. Szerkezeti elemei 2. Előzetes ismeretek beszámítása

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és

Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és Dr. Kaposi József Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett, soktényezős ismeret- és képességrendszert, az általános műveltség

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE Derényi András tudományos munkatárs (OFI) TÁMOP-4.1.3 projekt szakmai vezető (OH) SZERKEZET Mi az MKKR és

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

A felnőttképzési szakmai végzettségek MKKR szerinti besorolása

A felnőttképzési szakmai végzettségek MKKR szerinti besorolása A felnőttképzési szakmai végzettségek MKKR szerinti besorolása A szakmai programkövetelmények szakszerű összeállítása Pécs, 2016. október 25. Dr. habil Móré Mariann egyetemi docens, felnőttképzési szakértő,

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

HAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A FELNŐTTKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁBAN

HAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A FELNŐTTKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁBAN 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Szeged, 2013. április 18-19. HAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A FELNŐTTKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁBAN Dr. Farkas Éva A TÉMA KONTEXTUSA Hosszabb

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

Európai Uniós forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódóan Felsőoktatási andragógiai pedagógiai elemzés

Európai Uniós forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódóan Felsőoktatási andragógiai pedagógiai elemzés Európai Uniós forrásból megvalósuló projekthez kapcsolódóan Felsőoktatási andragógiai pedagógiai elemzés Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 2011. április 11-június 30. A kutatás

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében Zsoldos Marianna Humán Erőforrás Igazgató MÁV ZRt. 1 Adottságaink Munkavállalók összetétele a végzett

Részletesebben

A tanácsadó szerepe az OKJ-s képzésekben, illetve a felnőttek szakma váltása előtt F A R K A S L E N G Y E L I N G R I D

A tanácsadó szerepe az OKJ-s képzésekben, illetve a felnőttek szakma váltása előtt F A R K A S L E N G Y E L I N G R I D A tanácsadó szerepe az OKJ-s képzésekben, illetve a felnőttek szakma váltása előtt F A R K A S L E N G Y E L I N G R I D 2 0 1 4. O K T Ó B E R 3 0. A téma aktualitása Hol tart a mai felnőttképzés? Ki

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények. Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17.

Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények. Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17. Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17. Célok Mobilitás, versenyképesség LLL elősegítése A képzések és a munkaerőpiac nagyobb összhangja

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 89/2004. (IX. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 1 Dr. Lükô István SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben MÛSZAKI KIADÓ Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 2 Lektorálta:

Részletesebben

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar Képzési idő: 4 félév

Részletesebben

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER SZEKCIÓ AZ OKTATÁSI HIVATAL PROJEKTIGAZGATÓSÁG SZEKCIÓJA 2015.

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Motivációs tesztek felépítése

Motivációs tesztek felépítése Motivációs tesztek felépítése Veresné dr. Somosi Mariann intézetigazgató, egyetemi docens 1 Motivációs vizsgálat típusa Képzési szint BSc/BA MSc/MA OSZTATLAN Bejövő Közbülső Kimenő TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSEKOR

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2010. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az intézmény Szakmai Tanácsadó Testülete 2008.12.21-én

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. Bevezető 11 2. Közpolitika, oktatáspolitika 13 2.1. A politika, közpolitika 13 2.2. Oktatáspolitika és formálói

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. október 20. A mentorrá válás útja A tanulási eredmény alapú mentorképzés-fejlesztés eredményei www.jgypk.hu Dr. Farkas Éva

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

Látható, mérhető, értékes Eszközök, módszerek a nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás elismertetésére

Látható, mérhető, értékes Eszközök, módszerek a nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás elismertetésére Látható, mérhető, értékes Eszközök, módszerek a nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás elismertetésére A nem formális mobilitási programok során szerezhető tudás 4 szinten elismertethető:

Részletesebben

Felnőttképzési programok akkreditációja

Felnőttképzési programok akkreditációja Felnőttképzési programok akkreditációja NSZFI 2007. december 13-15. 1 Főbb témáink Felnőttképzés értelmezése Felnőttképzési jogosultság Felnőttképzési program terve OKJ-s képzések a felnőttképzésben Felnőttképzési

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Európai Unió és felsőoktatás

Európai Unió és felsőoktatás Európai Unió és felsőoktatás Márkus Attila Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bolognai nyilatkozat (Bologna, 1999. június 18-19.). Részleteiben is figyelmet kell fordítanunk az európai

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben