!"#$%& #$%&'+',!-- '( %$)#* )+*%, ( )-##%. #/0$*#/)#%0#%1* % %%, 2( $0&1* % %%$.!3 #.)-##% 4( 3/ *)#)5-###%..)-##%

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!"#$%& #$%&'+',!-- '( %$)#* )+*%, ( )-##%. #/0$*#/)#%0#%1* % %%, 2( $0&1* % %%$.!3 #.)-##% 4( 3/ *)#)5-###%..)-##%"

Átírás

1 '( %$)#* )+*%,!"#$%&!"" #$%&'())%$%&*+ #$%&'+',!-- # ( )-##%. #/0$*#/)#%0#%1* % %%, 2( $0&1* % %%$.!3 #.)-##% 4( 3/ *)#)5-###%..)-##% 6( *$**#$**#7#)#/0$)* 7)*.&5###5-###%./#/.*8) *#$* *0* (.#*$/.*&/0$)9## )+*%,5

2 '(%$)#* )+*%,.*))#$%&/+% EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZET EGYÉB SZERVEZETEK, KÖZHASZNÚ EGYSZERSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok eft-ban Elz év sorsz. A tétel megnevezése Elz év módosításai Tárgyév 1 Befektetett eszközök (2-5) Immateriális javak 3 Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök 5 Forgóeszközök (7-10) Készletek 7 Követelések 8 Értékpapírok 9 Pénzeszközök ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tke (14-17) Induló tke Tkeváltozás Lekötött tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységbl 15 (közhasznú tevékenységbl) Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbl 17 Tartalék 18 Céltartalék 19 Kötelezettségek (20-21) Hosszú lejáratú kötelezettségek 21 Rövid lejáratú kötelezettségek 22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Budapest, Május 21.. Az alapítvány kuratóriumi elnöke

3 ( )-##%. #/0$*#/)#%0#%1* % %%,.*))#$%&/+% +0%$'+*+1 &2%$%3 )'0%*400*% 5.+*)'*#$"6' *)*'7')%#)' *)'*!93 :% 93 $'+)'(%00;)*$*% <+=$$',;' *> )'*?%;

4 2( $0&1* % %%$.!3 #.)-##%

5 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZET EGYÉB SZERVEZETEK, KÖZHASZNÚ EGYSZERSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV adatok E Ft-ban Elz év(ek) Sorsz. A tétel megnevezése Elz év Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 2. ( ) Közhasznú célú mködésre kapott támogatás alapítói 5. - központi költségvetéstl helyi önkormányzati 7. - továbbutalási céllal kapott 8. egyéb, ebbl 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENT BEVÉTELEK 14. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelent bevételek 17. C. Tényleges pénzbevételek (A./1. + B./1.) D. Pénzbevételt nem jelent bevételek (A./II. + B./2.) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthet kiadások Ráfordítást jelent eszközváltozások Ráfordítást jelent elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthet kiadások 24. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthet kiadások Ráfordítást jelent eszközváltozások Ráfordítást jelent elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthet kiadások

6 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZET EGYÉB SZERVEZETEK, KÖZHASZNÚ EGYSZERSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV adatok eft-ban Elz év(ek) Sorsz. A tétel megnevezése Elz év Tárgyév helyesbítései a b c d e 29. G. Közhasznú tevékenység eredménye ( ) Tárgyévi pénzügyi eredmény (A./I E./1. - E./4.) Nem pénzben realizált eredménye (A./II E./2. - E./3.) H. Vállalkozási tevékenység eredménye ( ) 0 1. Tárgyévi adóalapot jelent pénzügyi eredménye (B./ F./1. - F./4.) 0 2. Nem pénzben realizált - adóalapot jelent - tárgyévi 34. eredmény (B./2. - F./2. - F./3.) I. Összes pénzügyi eredmény (+-G./1.+- H./1.) J. Nem pénzben realizált eredmény (+-G./1. +- H./1.) K. Adófizetési kötelezettség L. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H.-K.) 0 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 39. A. Pénügyileg rendezett személyi jelleg ráfordítások Bérköltség ebbl: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 ebbl: A Korm. Rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve adott 46. támogatás 0 Budapest, Május 21.. Az egyéb szervezet vezetje (képviselje)

7 ! #$%&*++1'+1%% &2)2)*+$' /+% #**%'2'4*/20%%*4 /+% 34' 1)'%'2'4*/20% $'*/0%%*4 (.#*$/.*&/0$)9## )+*%,5 *+0'*% %*!"#$%&3/ 5.*))/+% "0%'%%*0%)' ;+'' *+' 4=$+'/*% ) =*'$$'%% %%'2 /+*++/+% *') %*)'*)'*+0%0)% )/0%+ * %1';2$$'')%));+&2**'*1/!"#$%&#*$/.*&/0)#*: *#/*.+*-##%.*))/+% 00$%&+% '+'(%'()');)* *0%)% )+% *+% ) =;))*)* ' ) = *'%()')%1'/;))')?*%%')*) *+=$)*%(*41%'')*;))*)()*0%$*%1) /*;%)% *+,7A0141)%;B0**1()**(2 *%'*+(2+)%%)% 4+%;% A(;B*%;;%)%(/ *+*0)*%%'*)'**+(2 *+)*%)%)/)% '(2*** =+)**% );)')')*%%''* *+0%'2%1+))*+4'*++)) 0+C' 2='*$++&%'' )*)% ()*+ $%0)%$+*0% #)%;(2;+*+' 4=$* )*'0%4%+' *'0%=$1;+*+$$*0' 4=$ )% ()*2%'*'*212)')(' 0++ $%)*% ) +)**$*%1;)(+' 4=$*0% C' ;%$*% +);*)0' 4%)% 00 '))%1'/$);*++% $%)*% $$ ' 4=$)'+ #$$'(2 $$'(2;%*2+;% )*;0%+)'*+ %$+ %%=$1;+*+;'')' 4=$%2+/ )#//0;1*5 *#7!0..** /* *'(2*'2%'*+'+/%'/*'0%=$1;+ *+'/)%**)2%(%%*(211'/1*)'*) '*+%

8 <*)%)*),*)'*)'+/)4'%1'0)/**%*)')() ) )%)*)*)'*0(2$+10)'/*' *%') 5$;)) 1';**' 4=$1'(* <5*.#5*).8**9/&*).;+ Projekt név Célok Eredmények Adományszervezési képzés Hulladék Munkaszövetség felkérésére Éves tervez szeminárium Mobilitás Hálózati Igazgatóság számára Stratégiai találkozó a Mobilitás KMRISZI megrendelésére Képzés a Mobilitás ÉARISZI megrendelésére Stratégiai tervezés Energiaklub számára Adományszervezési képzés a kispesti Waldorf-iskola számára Társadalmi részvételt ersít bázisdemokratikus módszerek magyar- és horvátországi alkalmazásának tapasztalatcseréje Ifjúság Program elkészít találkozó Európai Önkéntes Szolgálat indulás eltti tréning Közösségi alapítványok létrehozása Konferenciaszervezés és lebonyolítás az Energiaklub felkérésére Forrásteremtés és adományszervezési gyakorlat kialakítása. Regionális szolgáltató irodák közötti együttmködés kialakítása, jövtervezés Nemzeti Információs és Dokumentációs Központ mködési rendjének tervezése, Felhasználók igényfelmérése Pályázati felkészítés Az AGREENET mködési rendjének helyreállítása Forrásteremtés és adományszervezési gyakorlat kialakítása, 6 napos képzés Tapasztalatcsere Nemzetközi ÁT-tréning tematikájának közös kidolgozása az észt partnerrel Felkészítés év közötti önkénteseknek, multikulturalitás, konfliktuskezelés témában. Szimpózium szervezése az állampolgári kezdeményezések finanszírozási lehetségeirl Ötnapos nemzetközi találkozó az AGREENET résztvev szervezetei számára 5 db 1 napos képzés, tanácsadás a szervezet munkatársainak 2 napos facilitálás az irodavezetk számára 3 napos képzés a jövendbeli felhasználók (civil szervezetek) képviselinek 1 napos képzés helyi civil szervezetek képviselinek 2 napos facilitálás a vezet testület tagjainak A munkacsoport megkezdte az adományszervez tevékenységét Teljes áttekintést kaptunk a vendéglátó szervezetünk (CCI- Central za Civilna Inicijative) programjairól, mködésérl. Észt partner látogatása megvalósult, tréning tematika kidolgozva. Május és szeptember között három alkalommal, összesen 61 f részvételével Négynapos képzés magyarországi civil szervezetek képviselinek az Államolgári Tanácsról és a finanszírozási lehetségekrl Részvétel a tervezésben, tanácsadás az eladók számára, szekciók vezetése, facilitálás Önkéntesképzés, Gyakorlati, kommunikációs és A rendezvény önkénteseinek

9 Utcazenefesztivál, Veszprém önismereti készségek oktatása képzése, irányítása és teljesítményértékelése a rendezvény során Nyitott tréning az Állampolgári Tanács módszertanáról Pályázati szakértk továbbképzése a Mobilitás ÉARISZI számára A módszer és a szervezés lépéseinek megismertetése, az ÁT terjesztése magyarországi civil szervezetek körében Ifjúsági pályázatokon dolgozó szakértk közös szemléletmódjának kialakítása, együttmködés fejlesztése A képzésen az EMLA munkatársai, illetve további 10 civil szervezet képviselje vett részt Közös jövkép kidolgozása, régió terveinek, tendenciáinak áttekintése, eredményorientált megközelítés, pontozólapok, kiírások átalakítása $%&'2%** 2&%"%()' -"&** *)0% D*E) F $*' **%$

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16 Tisztelt felhasználó! Ön a következ Excel munkafüzetlapokon a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény szerinti ketts könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszersített éves beszámoló mérlegeit és eredménykimutatásait

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben