DIAKÓNIA. Önálló intézményi innováció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIAKÓNIA. Önálló intézményi innováció"

Átírás

1 Támop / Önálló intézményi innováció (Elsősorban egyházi fenntartású oktatási intézmények számára)

2 Részleges kapcsolódási Pontok: SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA C 9. ÉVFOLYAM o SZORONGÁS A CSOPORTBAN - SZKC_209_01 Mások ítéletei miatti szorongásaink, saját véleményünk másokról és ezek hatása. Közvetlen tapasztalat szerzése a másokkal szembeni előítéletek okaival és következményeivel kapcsolatban (idősek, eltérő fejlődésűek, hátrányos helyzetűek, betegek). A saját érzelmek és előítéletek felismerése, tudatosítása, kezelése. o SZOMSZÉDSÁG II - SZKC_209_02 Az ember nem más, mint amivé önmagát teszi Az egyéni és közösségi felelősség tudatosítása. o A VILÁG LÉTRA, MELYEN AZ EGYI K FEL, A MÁSI K LE MEGY - SZKC_209_03 A magyarországi cigányság kultúrája és szociális helyzete. A szociális problémák iránti érzékenység fejlesztése. -1-

3 A diakóniai tevékenység során megvalósítandó célok: - A program járuljon hozzá a tanulók személyiségének fejlődéséhez, a magyarországi és az európai uniós követelmények szintjén. - Érettebb, megalapozottabb pályaválasztásra segítse a benne résztvevő tanulókat. - A saját élményen, tapasztalati tanuláson alapuló képzés révén empátiájuk, segítő attitűdjük révén eredményes segítői munkavégzésre legyenek képesek. - Ismerkedjenek meg a diákok a diakóniai tevékenységgel. - A diakóniai szolgálatban résztvevő diákok egy későbbi ( évfolyamon beindított) képzési program teljesítése által szakképzett önkéntesei lehetnek a Magyarországi Református Egyház diakóniai tevékenységének; segítve ezzel a Magyar Köztársaság szociális gondoskodáshoz fűződő kötelességeit. Fejlesztési követelmények: A tanulók életkorának megfelelően kell motiválni őket a szociális gondoskodás, a diakónia gyakorlására, az emberi kapcsolataikban tisztességre, szeretetre, áldozatvállalásra, megértésre. Munkájukban törekedjenek a becsületességre, a jogok és kötelességek megfelelő arányában a közösség szolgálatára -2-

4 A tevékenységre való motiválás Példaadás Tanítványok vagyunk mindnyájan. Szükségünk van a példaadásra, hogy a magunk életében eligazodjunk. A témához kapcsolódó bibliai és egyéb példák, módszerek és gyakorlatok a maguk teljességében mutatnak példát a diakónia gyakorlásában. Ugyanígy kell korunk kérdéseit felvetni, és a kérdésekkel kapcsolatosan meglátni keresztyén felelősségünket és lehetőségünket. A keresztyén erkölcsi értékek ismerete nem elég, szükség van annak gyakorlatban való alkalmazására is. Ennek része az is, hogy az érdektelenségen túllépve, közvetlen környezetük szociális kapcsolataiban felismerhessék a diákok a diakóniai szolgálat lehetőségeit. Jézus Krisztus nem csak tanította a tanítványokat, hanem velük együtt élt három esztendeig. Ennek az életszerűségnek kell megvalósulnia a jó tanár-diák kapcsolatban, a csoport kérdéseinek megtárgyalásában. Megerősítés Minden tanulás alapja az újra felelevenítés és a megerősítés, ezért a diakóniai tevékenység során is szükséges az egyéni és közös feladatok folyamatos felelevenítése, a tapasztalatok elmélyítése. A tevékenységhez való visszakapcsolás, az átélt élmények megbeszélése és értelmezése. A feltételezhetően nem helyes megnyilvánulások helyretétele, esetmegbeszélések A diakóniai tevékenységben résztvevő diákot szükséges bátorítani személyes beszélgetésben és személyes tapasztalatok átadásával. -3-

5 Iskolánk és diákotthonunk tanrendjében szerepet kapó áhítatok, istentiszteletek, ünnepek, a szociális segítő tevékenység és az ezekre való felkészülés, valamint a hittanórák anyaga is ezt szolgálják és segítik. Az ellenőrzés, értékelés érzékenyen érinti a magát nehezen elfogadó korosztályt, ám igen sokat segít az önismeretben, a következményekkel számoló meggondolt magatartás kialakításában. -4-

6 A szeretet nem csupán érzés, hanem cselekvő életforma. Dr. Szathmári Sándor -5-

7 I. A téma: diakóniai tevékenység, és annak megközelítése Bevezetés A nagy baj az, hogy ma, 2003-ban az elidegenedésnek olyan légritka magaslatára jutott el az emberiség egy része, ahol már-már tüdővérzést lehet kapni. Három év telt el azóta, hogy egy internetes újságban ezt a nagyon találó és kifejező véleményt megfogalmazták. Azóta a helyzet sajnos romlott, mint ahogyan egy-egy egymást követő évfolyam között is képességbeli és magatartásbeli változásokat lehet észrevenni. Rohan a világ, rohamosan Vál-tozunk, változnak a gyermekeink is. Elidegenedés, szociális érzéketlenség, nem csak hallunk és látunk ezekről a médián keresztül, hanem tapasztaljuk a mindennapi életünk során. Szükség van a változásra, változtatásra, mert hova jutunk, ha ez így folytatódik tovább? tehetjük fel a kérdést. Lehetőségek Milyen lehetőségek vannak a változtatásra? Mit tehetünk azért, hogy a jelenlegi helyzet ne romoljon tovább, sőt a folyamat pozitív fordulatot vegyen? Szemléletmód váltás szükséges a meglévő cselekvő generációk tekintetében, valamint a felnövekvő generációk oly módon való nevelése, hogy ne kerüljenek ebbe a légritka állapotba. A szemléletmód változás és a jelenlegi helyzet pozitív irányú változása a felnövekvő generáció nevelésével mehet végbe. Milyen formában? -6-

8 Nevelés Nevelés a mikro szociális környezet első szintjén: családi nevelés. A családok helyzete miatt (a család elértéktelenedése) egyre reménytelenebb ez a mód, valamint a szülői modell sem ezt erősíti (mivel már ez a generáció is légszomjjal küzd), különösen hazánkban. Nevelés a mikro szociális környezet második szintjén: iskolai nevelés. Az állami intézményekben ma már csak az oktatásra helyezik a hangsúlyt, az oktatás mellett a nevelés teljesen elhanyagolt, még a kerettantervben meghatározott oktatásra sincs igazan elegendő idő ez a tapasztalat. A túlterheltség miatt a tantervbe beépítve nincs lehetőség a témával kapcsolatos tevékenységre. A nevelésen belül más lehetőséget kell keresni, ami nem a tanterv közvetlen keretein belül van, de mégis az iskolához tartozó egyéb tevékenységek között helyezkedik el (kötelező óraszámon kívül), valamint irányítottan szakemberek végzik. Milyen más lehetőségek vannak? Az iskola pedagógiai programjába bevett, de a kötelező óraszámon kívül elhelyezkedő (délutáni) foglakozások keretein belül megvalósuló foglalkozások között kell keresnünk a megoldást (a más iskolák által meghirdetett képzésekhez hasonlóan úgy, mint: cserkészet, kézműves foglalkozások, énekkar, sportkörök, stb.). Az iskola saját jellegénél fogva különösen a nevelési céljaival megegyező programokat/képzéseket bevehet a pedagógiai programjába. Erre a református oktatási intézmények esetében a Magyarországi Református Egyház Zsinata lehetőség -et biztosít (A Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye Évi I. törvény - V. Az intézmény működése ). A nevelésnek milyen eszközével lehet a kérdést megközelíteni? -7-

9 Ismeret átadás útján (?) - A téma (szociális érzéketlenség) társadalomra ható - egyértelműen negatív - következményeinek hangsúlyozásával? Egy a témával foglalkozó publikáció ismertetésével? Bizonyosan nem ez a leghatékonyabb módszer. Tapasztalás útján. Ebben az esetben az nem a szociálisan érzéketlen ember megismerése ( na látjátok gyerekek ilyennek nem szabad lenni ), hanem a szociálisan nehéz helyzetben lévő ember helyzetének megismerése. Korai tapasztalat/megismerés ebben az esetben = prevenció. (Magyarázatot lásd szociális érzéketlenség prevenció.) Prevenció Megelőzés elébe menni, előtte járni a dolgoknak értelemben. Tudni, hogy bekövetkezhet egy nem kívánt helyzet, felkészülni a helyzetre, megelőzni a helyzet kialakulását. A primer prevenció tulajdonképpen oki megelőzés: erők és hatások ellen dolgozni, mielőtt azok bajt okoznak. Minden tekintetben a leghatékonyabb és a legolcsóbb módszer a prevenció ezen belül is leghatékonyabb a fejlődési korban, azon belül is összekapcsolva az oktatással (a témával kapcsolatos helyes ismeretek megfelelő időben való megszerzése). Szociális érzéketlenség Prevenció A téma következményeinek szociális érzéketlenség megismerése (ami ahhoz segíti hozzá a diákot, hogy ne legyen érzéketlen), de nem elméleti, hanem gyakorlati síkon. Ebben az esetben megvan a lehetősége annak, hogy a diák kipróbáljon egy ilyen helyzetet, betekintést nyerjen egy ilyen helyzetbe. Ez a tevé- -8-

10 kenység nem a megtapasztalt helyzettől védi meg, hanem a saját magában kialakuló, a témával kapcsolatos negatív előjelű nézettől, ami abban az esetben alakul ki, ha nincsen kapcsolata, érintkezési felülete a témával (van, aki viszolyog a fogyatékosságtól és a fogyatékkal élőktől addig, amíg meg nem ismeri őket Eltérő fejlődésűek otthona; van, aki lenézi a hajléktalanná vált embereket, amíg meg nem ismeri a sajnálatos helyzetet kiváltó okot Családok átmeneti otthona). Érintkezési felület: Nem a tudok róla, hallottam róla kategória, hanem egy kicsit részévé válni, átérezni a helyzet nehézségeit. Mert igazán az válik énünké, amit magunk is átéltünk. A prevenció eszköze: diakóniai tevékenység végzése, önkéntesként (tapasztalati tanulás). Diakónia Szakmai alap A diakónia görög eredetű szó: szolgálatot, segítést, a rászorulók támogatását jelenti. (Nagy valószínűséggel a diókó szóból ered, amely gyorsan mozog, üldöz, hajszol jelentéssel bír. Olyan valaki, aki siet, gyorsan mozog, szorgalmas.) Helytelen a diakóniai szolgálat elnevezés, mert ez értelmileg egyszerű kettőzés: szolgálat szolgálatot jelent. Bibliai értelemben Krisztus földi küldetését, váltsághalálát jelenti, mai értelemben pedig a segítő tevékenységet, a felebaráti szeretet önzetlen gyakorlását. Krisztusra tekintően elhívásból; keményebben fogalmazva: kötelességből, hálából a megválásért. -9-

11 A diakónia alanya Krisztus, a Megváltó. Munkáját földi teste, az anyaszentegyház folytatja tagjain keresztül. A diakónus a szükséget szenvedők, magukra maradottak, betegek, fogyatékosok gondozására rendelt tisztség viselője. A diakonátus magát a tisztséget jelenti. Kánontörténeti áttekintés Az ószövetségben a diakónia lényegét a teremtésben és a szabadításban találjuk meg. A teremtés kapcsán, hogy Isten a világot rendezettségre, békességre teremtette. Ez a békesség azt jelenti, hogy Isten szeretetében ez a világ nem hull szét alkotóelemeire, hanem fennáll, mert ez a szeretet bensőleg összetartja. A szabadítás kapcsán, hogy valahányszor Isten diakóniára, lehajlásra és szolgálatra hívja fel a népét, a megalázottak, a jogtalanok érdekében, mindig arra hivatkozik, hogy Ő az Isten, aki kiszabadította népét az egyiptomi szolgaságból, ami együtt járt az elnyomástól való megszabadítással. Ebből a szabadításból következik, hogy a népnek is maradéktalanul tiszteletben kellett tartani a jövevények, árvák és idegenek emberi jogait ( kiszabadítani őket a nehézségekből). Az Újszövetségben új alapokra kerül maga a diakónia is: Az Ige testté lett. Minden diakónia alapja ez a mondat. Jézus Krisztus emberré lett. Állást foglal és elkötelezi magát a bűnösök, és a betegek mellet, vagyis az ember mellett. Jézus Krisztus egész messiási küldetése szolgálat. Ezt jelenti ki, amikor első nyilvános szereplése során meghirdette programját : Az úrnak Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem: -10-

12 elküldött engem, - hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, - hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. Lk 4, Jézus diakóniájában szétválaszthatatlan az ember testi és lelki valóságának gyógyítása. Tanít és gyógyít, azaz az ember egész testi, lelki, szellemi töröttségét, tökéletlenségét, megkötözöttségét gyógyítja, az emberlét egészére nézve végzi feloldó, szabadító, újjáteremtő munkáját. Az apostoli korban Jézus tanítványai és az első keresztyének végzik ezt a munkát. Eredetileg az ősegyházban a szolgálat minden munkáját az apostolok végezték, de a gyülekezeti létszám emelkedése során az asztal körüli szolgálatra hét diakónust választottak. Az asztal körüli szolgálat bővült később az első gyülekezetben is a gyülekezeti élet minden területét érintő szolgálatra. A megtapasztalás általi formálódás Jelen esetben a diákokat a diakónia segítségével próbáljuk formálni. A CÉL a saját diák szemléletének alakítása. Amint láttuk, bibliai értelemben maga a diakónia a Jézus értünk történt váltsághalála miatt táplált hálából fakad. Az ember önként dönt, és önként vállalkozik erre. A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban beindított programban, a diákjainkat felkérjük a diakóniára. Valójában hiányzik a személyes döntés (a hála a megváltásért). Van-e ezek után létjogosultságunk diakóniáról beszélni? Megfelelő módon értelmezzük-e a diakóniát? Megfelelő módon ismeri-e meg a diák a diakóni- -11-

13 át? A feltett kérdésekre pozitív választ adhatunk: a hangsúlyt a tapasztalati tanulásra helyezve ebben a folyamatban megőrizheti a diakónia valódi rendeltetését. A program elsődleges célja valójában a diakónia végzése közben szerzett tapasztalatok általi formálás és tapasztalati tanulás. Másodlagos célja pedig maga a diakónia valódi értelme: segítségnyújtás másoknak, ami maradéktalanul végbe is megy. Oktatás felelőssége/felelőtlensége Milyen törekvések vannak az oktatáson belül alaptantervi szinten? Az oktatási minisztérium honlapján megtalálható, témánkkal kapcsolatba hozható kerettantervek (Emberismeret és etika, valamint Társadalomismeret) átolvasása után egy témát találhatunk, ami közvetlenül kapcsolatba hozható a szociális érzékenység témakörével. Ezt pedig (az idézett szövegben dőlt betűvel írva) Emberismeret és Etika tárgykörben a 11. évfolyam tantervében, a Személy és erkölcs témakör ajánlott témái között található, amelyek a következők: Életcélok és szükségletek. A jólét fogalma. Az élet minősége. A személyes kapcsolatok erkölcsi dilemmái. Családi kapcsolatok, házasélet, nemi erkölcs. Barátság, részvét, segítség. Munkaerkölcs. Etikus fogyasztás. Példakövetés, példaképek. A legtöbb iskolában a felsorolt témákat az osztályfőnöki órába építik be, ahol nincs lehetőség a részletes megbeszélésre, véleményütköztetésre. Úgy gondolom, kimondható, hogy a magyar közoktatás nem sokat foglalkozik a szociális érzékenység témakörével. Milyen törekvések vannak az egyházi oktatáson belül? -12-

14 A fokozott felelősség gyökerei Szentírás A Szentírás központi üzenete mellett, mind az Ószövetségben mind az Újszövetségben megtalálhatjuk a témával kapcsolatos felelősség alapjait. Ebből kiindulva különösen nagy felelőssége van ebben az egyházi gimnáziumoknak, hiszen azoknak, az általános tudás átadása mellett azoknak a tanításoknak a továbbadása is kötelező, amit a Szentírásból megismerhetünk. Eleget tesznek ezek az intézmények ennek az elvárásnak? Mitől egyházi, mitől felekezeti egy oktatási intézmény? Mitől Krisztusi keresztyéni egy oktatási intézmény? Véleményem szerint ez a legfontosabb kérdés, mert a témával kapcsolatos felelősségérzetünket a Krisztushoz való tartozásunk, keresztyén voltunk ébresztheti fel leginkább. Attól, hogy bizonyos ismereteket közölnek a diákokkal a hittanoktatás keretein belül, akár a Szentírásról, akár az egyházunk történetéről, akár etikai kérdésekkel kapcsolatban, még nem érünk célt, és nem teszünk eleget ennek a felelősségünknek. Csupán az ismeretek átadásától még nem keresztyéni egy oktatási intézmény. Egy biológus sem azért válik biológussá, mert meg kell tanulnia, hogy milyen szerkezetű az emberi bőr, hanem azért, mert szereti a természetet és minél többet meg akar tudni az ott végbemenő folyamatokról. Egy magyartanár sem azért választja a szakterületét, mert néhány írónknak meg kell tanulnia az életrajzát, hanem azért, mert csodálattal töltik el a versek, leírások, a regények világa. Ezekhez hasonlóan egy keresztyén ember sem azért nyújt segítséget, mert meg kell tanulnia az Ószövetség könyveit, hanem azért, mert megismerte a Krisztushoz való tartozás lényegét, ami csupán ismeretek átadásával nem mehet végbe. Úgy értem, szükség van arra, hogy megízlelje, milyen érzés segítséget adni, szeretetből, érdek nélkül és megtapasztalni ennek a folyamatnak, cselekedetnek az -13-

15 örömét, lényegét. (megj.: A Krisztushoz való tartozást még ez a folyamat sem garantálja, hiszen a megértést, a tökéletes megismerést Isten Szentlelke munkálja az emberben, amit nem lehet kényszeríteni. Viszont kérni, azért közbenjárni imádságban, olyan helyzetbe segíteni embereket, ahol ehhez a megismeréshez közelebb juthatnak, minden bizonnyal lehet.) A tanulók szociális érzékenységének fejlesztési lehetőségéhez véleményem szerint ez a folyamat vihet bennünket közelebb. Törekvések az egyházi oktatáson belül A Magyarországi Református Egyháznak vannak karitatív munkát végző szervezetei, de az oktatási rendszerben, a diakóniai tevékenységben megfogalmazott irányvonalnak megfelelő törekvéseknek a középfokú oktatáson belül egy budapesti gimnázium kezdeményezésén kívül, csak a hiányát lehet megtalálni. Maga az igény, hogy szociálisan érzékeny és felelős társadalmat neveljünk, megfogalmazódik, sőt ennek a lehetősége adott. A Magyarországi Református Egyház Közoktatási törvénye így fogalmaz ebben a kérdésben: Az intézmény református szellemének biztosítása érdekében az állami iskolákban megszokottakon kívül további foglalkoztatásokat is szervezhet: áhítatot, bibliakört, egyházi ének tanítását, kántorképzést, gyülekezetlátogatást, szeretetszolgálatot stb., és támogatja a Magyarországi Református Egyház által elfogadott ifjúsági szervezetek működését. (A Magyarországi Református Egy-ház Közoktatási Törvénye Évi I. törvény - V. Az intézmény működése ) Ezen túl, a konkrétan kidolgozott terveknek még a kezdeményezését sem lehet megtalálni a pedagógiai programban. A Református Hittanoktatási Kerettanterv csupán ilyen terjedelemben foglalkozik a kérdéssel: A bajba jutottakon való segítés egyéni és társadalmi feladatai évfolyam tantervében az utolsó -14-

16 témakörben IX/6. Lk 10, alapján. (Református hittanoktatási kerettanterv Évfolyam A református Egyház c. hivatalos lap 2000/7-8. Sz. melléklete.) A program tevékenységének szerkezeti körvonalai A szociális érzékenység fejlesztése gimnáziumi tanulók körében A egy olyan diákotthoni működési központú programot indított be, amivel a gimnáziumi tanulók szociális érzékenységét szeretné fejleszteni. A program célja, hogy a helyes értékrendet szem előtt tartó, erkölcsös, az egymás iránti tiszteleten és elfogadáson alapuló életvitelre nevelje és segítse a benne részvevő diákokat azáltal, hogy olyan, a diákok részére nem megszokott élethelyzetekbe enged betekintést (kiemelten nem egyszeri, hanem egy program részeként több alkalommal történő, rendszeres részvétellel), amivel az átlagos, megszokott életformát élő diákok ritkán, vagy egyáltalán nem találkoznak. A többszöri, rendszeres részvétel az alaposabb megismerést és a mélyebb rögzüllést segíti elő. Bővülő látókörük miatt felelősségteljesebb gondolkodásra juthatnak. Iskolánk keresztyén jellegéből adódóan fontosnak tartjuk azt, hogy a diákok megismerkedjenek a szereteten alapuló segítségnyújtás megtapasztalásával. Tanulói tevékenység Meghatározott évfolyamos tanulóink választható módon, helytől és lehetőségektől függően, tervezetten hetente, délutánonként -15-

17 Miskolc városának és Miskolc környékének olyan egyházi és nem egyházi intézményeit, közösségeit keresik fel, ahol idősekkel, óvodásokkal, rászorulókkal, eltérő fejlődésű emberekkel, betegekkel találkozhatnak, velük foglalkozhatnak, játszhatnak, összegezve: tartalmas közösségben lehetnek. Mindezeken keresztül életkörülményeikről és élethelyzetükről tapasztalatot szerezhetnek. (A 10. évfolyam vesz részt a programban, ez az évfolyam már nem új az iskolában, az intézmény elvárásaival és rendjével ekkorra tisztában vannak, és még úgymond alapképzésben vesznek részt, nincs még fakultáció, előrehozott érettségi, stb.) Maga a program nem szociális munka, hiszen nem munkavégzést, meghatározott feladatkörök elvégzését várjuk, hanem un. diakóniai jellegű tevékenység, amiben aktívan részt vesznek egy-egy más jellegű közösség életében. Egy tanévben kettő félévre bomlik a program. A szervezéshez kapcsolódóan a programhoz tartozik egy nyitó és egy záró értekezlet is, amire a diákokon túl a programban résztvevő intézmények képviselőit is meghívjuk. A Nyitó alkalmon sor kerül az intézmények bemutatására a meghívott küldöttek által, ami nagyban elősegíti a választást, valamint sor kerül egy a témával kapcsolatos előadásra és a programmal kapcsolatos fontos információk begyűjtésére és kiadására. Nem felkészítő alkalom, hanem csak nyitó alkalom. Meglátásunk szerint a helyszínek többségével kapcsolatban nincs szükség különösebb és komolyabb felkészítésre, hiszen a diákoknak életszerű, természetes helyzetekben lesz részük javarészt. Olyan helyszínek esetében, ahol erre szükség van, külön megejtjük a felkészítést az érintett csoport részére. Általánosság- -16-

18 ban, nem a helyszínekkel kapcsolatosan, hanem a segítő tevékenységre való rákészítés történik külön foglalkozás szerint. Ezen mindenki vegyen részt. A diák a nyitó alkalom során, összességében megláthatja, hogy egy meglehetősen nagy csoport tagjaként lesz része a diakóniai tevékenységben, valamint nem csak újfent az iskola törődik vele, hanem egyéb, városi intézmények alkalmazottai is. Az első félévben felkérjük a diákotthoni tanulókat a részvételre, szeptember közepétől kezdődően hat alkalommal (előre meghatározott időpontokban), hetente egyszer történik látogatás ugyan arra a helyszínre. Azért hat alkalommal, mert a szervezési feladatok miatt (program előkészítése, helyszínválasztás, stb.) a hat alkalommal történő látogatás problémamentesen lebonyolítható a téli szünetig terjedő időszakban, így a látogatások rendje nem törik meg. A programban az indított évfolyam minden diákjának részt kell vennie. A diákoknak lehetőségük van a megadott keretek között olyan intézmények közül választani, ahol szívesen végeznének diakóniai tevékenységet (arra is van lehetősége, hogy nem megy oda, ahova nem akar). A program folyamatában a felmerülő problémák esetén van lehetőség az áthelyezésre, átcsoportosításra. Olyan miskolci és Miskolc környéki intézmények jöhetnek szóba, ahová tömegközlekedéssel viszonylag rövid idő alatt el lehet jutni, valamint ott min. egy órát eltölthetnek úgy, hogy a foglalkozás teljes időtartama nem haladhatja meg a kettő tanóra és a hozzájuk tartozó szünetek időtartamát, a 110 percet. Szülői nyilatkozatban kérjük a szülők hozzájárulását ahhoz, hogy a gyermek részt vehessen a programban. Ezt a nyitó értekezleten adjuk ki, és a helyszínválasztás alkalmával gyűjtjük be. -17-

19 A Záró alkalmon az intézményekből meghívottak röviden értékelik a diákok tevékenységét, a kísérő tanárokkal együtt. Sor kerül egy kiscsoportos beszélgetésre is, ahol előre kiadott tematika szerint minden diáknak lehetősége van elmondani a programmal kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. Köszönetmondás a programban való részvételért. A második félévben csak azoknak a diákoknak szervezünk látogatásokat a 10. évfolyamról, akik erre önként jelentkeznek. A második félév a tervezhetőség szempontjából hasonló az első félévhez. Ténylegesen önkéntes, különösen nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a diákok mindenfajta befolyás nélkül döntsenek. Első számú értékmérője a programnak az önkéntes félév, várhatóan csupán 10%-os lesz a visszajelentkezés, ami önmagában nem rossz arány (ha a társadalom 10%-a ma hasonlóan gondolkodna és élne, nem kellene a szociális érzéketlenséggel szembesülnünk). Szerkezetileg célszerű hasonlóan szervezni az első félévhez a tervezhetőség miatt (hat alkalom, csoport, előre meghatározott időpontokban). A második félév komolyabb jelleggel bír. Ha a diák is komolyan veszi (jelentkezik önként is a szolgálatra), akkor az intézménynek is komolyan kell venni őt, az önkéntes félév megerősítő jelleget kell öltsön: rendszeres kíséretet kell biztosítani a második félévben is, az alkalmak után lehetővé kell tenni a csoportos beszélgetéseket a csoportvezetővel még a helyszínen. Lehetőség szerint célszerű lenne több alkalmat tartani a második félévben. Lehetőség szerint szükséges lenne az önkéntes félévbe beépíteni a református (vagy a diák felekezeti hovatartozásának megfelelő) gyülekezetek, gyülekezeti tagok látogatását. A diakóniának bibliai nézőpontból ez az elsődleges színtere, nem a jelen esetben kivitelezhető intézményi szint. -18-

20 Az önkéntes félévben csak egy záró alkalmat célszerű tartani, amire már az intézmények képviselőit sem szükséges meghívni, hanem szakember vezetésével megejteni a záró értékelést. Az értékelő találkozás a diákok miatt szükséges, lezárni és értékelni a programot a gyakorlatban és lelkiekben egyaránt. A felkészítéssel kapcsolatos tevékenység Az óra célja: legyen a diáknak tapasztalata olyan élethelyzetekről, amikor valaki képességeiben (látás, mozgás) korlátozott. Helye: diákotthon imaterme Eszközök: szemkendő, kancsó, pohár, különböző apró tárgyak (pénzérmék, papírpénz és egyéb használati eszközök), tolókocsi, mankó, kötszer. Orientációs rész - Az egész csoport körbe ül a vezető Bethesda tavi történet (Jn 5,1kk) elejét olvassa fel addig, hogy nincs emberem! Ott vagy, mint szemtanú, látod a próbálkozást. Kihangsúlyozva a kiszolgáltatottságot, egyedüllétet, magára utaltságot. (El is lehet játszani dramatikusan belehelyezkedve a szerepekbe, mint béna, mint egészséges szemtanú, mint beteg szemtanú.) Motiváció és cél - előhívni az empátiát, figyelést, elfogadást. Ellenállás csökkentés. A foglalkozás alatt figyeljék meg saját magukat, mit éreznek s mit vált ki belőlük az adott feladat. Nézzék tárasaik próbálkozásait beavatkoznának-e vagy sem, miért? Bemutató, ráhangoló gyakorlat -19-

21 Helyezzünk ki a diákotthon udvarára egy tárgyat, amit valaki hozzon be a terembe. Mérjük az időt, és jegyezzük. Ugyanezt ismételje meg valaki mankóval, úgy hogy az egyik lábát ne használja. Ismét mérjük az időt. Ismét ugyanezt a feladatot valaki végezze el tolókocsiban ülve. Az időeredményeket hasonlítsuk össze. Fogalmazzuk meg a tanulságokat! Keressünk hasonló élethelyzeteket, saját élményeket, ezeknek tanulságait fogalmazzuk meg! Megjegyzés! A terepet, az utat ne készítsük elő! Szembesüljön azzal a gyakorlatot végző diák, hogy pl. tolókocsival azon az ajtón (imaterem ajtaja) nem fér ki, amin akadályoztatás nélkül reflexszerűen közlekedik. Próbálja tolókocsiban ülve kinyitni az ajtó másik szárnyát. Legyen tapasztalata, hogy milyen egy küszöbön átmenni tolókocsival, vagy szembesüljön azzal, hogy lépcsőfokon nem tud közlekedni a tolókocsival, ha ki akar menni az udvarra, azt megteheti, de akkor körbe kell mennie a fiú körfolyosón. Gyakorlatok, amiben lehetőleg mindenki vegyen részt, forgásszerűen, egymásután következve A diákok legyenek párban és egyik segítse a gyakorlatot végzőt. 1. Szembekötve töltsön megy egy poharat félig vízzel. 2. Különböztessen meg szembekötve pénzérméket, vagy próbáljon meghatározott összeget kiszámolni szembekötve (pénztárnál való fizetés). 3. Tolókocsiban ülve tegyen néhány métert (lehetőleg menjen ki a teremből, legalább a küszöböt kipróbálja) 4. Használja a mankót, lehetőleg a lépcsőzést is kipróbálva. -20-

22 5. Egyéb - tolószékes családfotó Záró kör - mindenki elmondja, röviden egy mondatban milyen élmény volt, mi volt nehézsége a feladatoknak, hogy érezte magát közben kért e segítséget mikor, miben? A gyógyítási történet végének elolvasása - Te kinek lehetnél az embere? Buzdítás: pl. Galata 6,2-vel A látogatások tartalmi megközelítése Első alkalom Az odajutással/utazással kapcsolatos információk, utolsó egyeztetés a látogatási időpontokkal a csoporton belül. Elérhetőségek ellenőrzése, egyebek. A helyszíni kapcsolattartó felkeresése, az intézmény vezetőjével való találkozás, az intézmény / helyszín megismerése, bejárása, tájékoztatás a tevékenység sajátosságairól, tevékenységtörténet, helyszíni bejárás. Személyes ismerkedés, személyes motiváció felfedése, felmerülő kérdések/problémák megbeszélése. Alapvetően a feladatok és elvárások, valamint a lehetőségek egyeztetése. Látogatási időpontok fixálása a helyszín képviselőjével. -21-

23 Első találkozás személyes szinten azokkal, akikkel a későbbiekben remélhetőleg rendszeresen találkozni fog a diák. A helyszíni kapcsolattartó módszertani ajánlásai a kapcsolat fenntartásával kapcsolatosan a látogatások tartalamassá tételére. A csoportvezető által a látogatás végén annak megerősítése, hogy ha valakinek szüksége van a helyszínváltásra, mert úgy érzi nem tudja itt teljesíteni a szolgálatát, akkor arra lehetősége van. Az első tapasztalatok után a következő látogatás tevékenységének egyeztetése, ezekkel kapcsolatos feladatok. Következő látogatási időpont megerősítése. Következő alkalmak Intézményi kapcsolattartó felkeresése, egyeztetés a látogatással kapcsolatosan. Sajátos tevékenységek megkezdése intézményi kapcsolattartó segítségével. Fontos, hogy az alkalmak során a személyes kapcsolatok kialakulására és elmélyülésére törekedjünk (lehetőleg ugyan abba az ovis csoportba menjünk, lehetőleg ugyan azokkal a személyekkel törődjünk). Fontos, hogy rákészüljünk a következő alkalmakra a látogatott személlyel együtt (mikor jövünk, mire van szüksége, mit tudunk / fogunk csinálni, miről fogunk beszélgetni, stb ) Fontos, hogy tudjuk tartani az előre meghatározott időkeretet elsősorban a diákok miatt (de fontos ez egy idősek otthona esetében a hamar fáradó idősnek -22-

24 is. Ha igény mutatkozik rá (de senki kényszerére), akkor lehet a látogatási időtartamot hosszabbítani, erre elsősorban a csoport vezetőjének kell figyelnie. Ha a körülmények és a személyi feltételek biztosítottak, akkor törekedni kell arra, hogy a a látogatási alkalmak után legyen egy (lehetőleg) csoportos megbeszélése az alkalomnak (kivel mi történt, hogyan élték meg a találkozást, milyen problémák merülnek fel, következő alkalmak tervezett tevékenységei, stb ). Fontos segíteni a diákokat abban, hogy gyűjtsék az emlékeiket, akár képekben, akár megfogalmazva, amik segítik az átélt élmények helyes értelmezését, rögzítését, elmélyülését. Készüljünk rá a záró alkalomra, tudatosítsukk magunkban és a látogatott személy(ek)ben, hogy a program megengedi azt, hogy a látogatásoknak gyakorlatilag van végpontja. A gyakorlati tevékenységek rövid ismertetése elsősorban jelleg szerint: - Református Szeretetotthon Sajósenye 45 felnőtt korú, értelmi fogyatékos férfi lakik itt családias körülmények között, 23 lakószobában. A diákok az enyhén sérülteket látogathatják. Az intézményre a természetes, családi, normalizált életvitel a jellemző. A gondozottak foglalkoztatásában, napi tevékenységeiben való részvétel volt a feladata a diákoknak. (Nem ápolás, nem gondozás!) - Máon Református Szeretetotthon Felnőtt, értelmi fogyatékosok ellátása (bentlakásos és napközi jellegű). Az intézmény feladata a bentlakók fejlesztése és szinten -23-

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Mit értünk közösségi szolgálaton?

Mit értünk közösségi szolgálaton? Mit értünk közösségi szolgálaton? olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját

Részletesebben

11. évfolyamon - 32 óra + 2x3 óra tevékenységkísérő szeminárium (kéthetente egy délután, vagy havonta egy szombat)

11. évfolyamon - 32 óra + 2x3 óra tevékenységkísérő szeminárium (kéthetente egy délután, vagy havonta egy szombat) Tájékoztató Előgyakorlat 10. évfolyamon - 12x60 perc + 2x2 óra tevékenységkísérő szeminárium Heti két órában 11.évfolyamon - 74 óra 12. évfolyamon - 64 óra Évközi gyakorlat 11. évfolyamon - 32 óra + 2x3

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet

2016. január 1-je után érettségiz diákok kötelez en teljesítend 50 órás közösségi szolgálattal Arra is lehet Kedves Szülők! Az alábbiakban tájékoztatót olvashatnak a 2016. január 1-je után érettségiző középiskolai diákok által kötelezően teljesítendő 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatban. A Köznevelési

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

a) börze (erre iskolai osztályokat várunk) b) szakmai fórum (erre az oktatási intézmények közszolgálatos felelőseit, intézményvezetőit várjuk)

a) börze (erre iskolai osztályokat várunk) b) szakmai fórum (erre az oktatási intézmények közszolgálatos felelőseit, intézményvezetőit várjuk) Tisztelt Intézményvezetők, kedves Kollégák! A Pro Kultúra Liszt-központja egy Közösségi Szolgálati Börzét szervez a soproni középiskoláknak. Részvétel esetén 2 óra igazolható az érettségihez szükséges

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL

MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL MŰHELYKONFERENCIA AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ÉS ÖNKÉNTES MUNKA AZ IDŐSEK BERVA-VÖLGYI OTTHONÁBAN Törőcsikné Király Margit 2014.04.19. A FOGADÓ INTÉZMÉNY A KEZDET TALÁLKOZÁS

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT 2010. októberében a református Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház együttműködési

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Érettségizés feltétele 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

KÖSZ. A közösségi szolgálat megszervezésének tapasztalatai a Móricz Zsigmond Református Kollégiumban

KÖSZ. A közösségi szolgálat megszervezésének tapasztalatai a Móricz Zsigmond Református Kollégiumban Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 5310, Kisújszállás, Széchenyi u. 4. KÖSZ A közösségi szolgálat megszervezésének tapasztalatai a Móricz Zsigmond Református

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.)

Milyen tevékenységre vonatkozik (I.) KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Kire vonatkozik. első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulókra ez a 2012/2013. tanévben 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti Milyen tevékenységre

Részletesebben

IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk. a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban

IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk. a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban IKSZ Ahogyan mi látjuk tapasztaljuk a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban Röviden rólunk 1989.szeptember 2. Kertvárosi környezet Tág, világos terek, Nagy park, szabadtéri pályák 20 osztály- 650 tanuló

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet

Mosolits Lászlóné. Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Mosolits Lászlóné Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Indokok Forrás: Skrabski Árpád- Kopp Mária: A bizalom, mint a társadalmi tőke központi jellemzője Indokok 1000 emberből két óra alatt mindössze

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA: Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele,

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE 2013 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ)

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Kinek szól? A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet első alkalommal

Részletesebben

TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája

TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája TESZI - TEvékeny Szeretet Iskolája Szeretetszolgálat a váci Piarban 10. évfolyam 014/015 A Köznevelési törvény (NKT 011/190) az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben