Miscellaneous printed matter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miscellaneous printed matter"

Átírás

1 Miscellaneous printed matter Generell Informasjon Versjon 1 Url Ekstern anbuds ID Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse Prosedyre Åpen anbudskonkurranse Kontrakt Supply kontrakt Reguleringer European Communities, with participation by GATT countries Tildelingskriterier Det mest økonomiske anbudet Dato for offentliggjørelse :22 Tilbudsfrist :00 Dokumentfrist :00 Endret dato :22 Oppdragsgiver Firma BelügyminisztériumAK15589 Adresse József Attila utca 2-4. Postnr/By 1051 Budapest HUNGARY Telefon Faks Versjonsendringer Beskrivelse Original text: Vállalkozási keretszerződés keretében grafikai és nyomdaipari termékek és szolgáltatások beszerzése. Utvidet beskrivelse Side 1 av 19

2 Contract notice Supplies 2013/S Directive 2004/18/EC Section I: Contracting authority I.1) Name, addresses and contact point(s) For the attention of: Telephone: Fax: BelügyminisztériumAK15589, József Attila utca 2-4. Tóth Judit, 1051 Budapest, HUNGARY , Internet address(es): General address of the contracting authority: Further information can be obtained from:contact point(s): Telephone: Fax: Belügyminisztérium, József Attila u BM Támogatás-koordinációs Közbeszerzési Projektiroda, 1051 Budapest, HUNGARY , Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:contact point(s): Telephone: Fax: Belügyminisztérium, József Attila u BM Támogatáskoordinációs Közbeszerzési Projektiroda, 1051 Budapest, HUNGARY , Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s) Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV) , , , , , , , , , Description Miscellaneous printed matter. Print finishing services. Proofreading services. Graphic design services. Notebooks. Publications. Business cards. Transfers. Notepaper. Folders. Section IV: Procedure IV.3) Administrative information IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document Side 2 av 19

3 Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: :00 IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate :00 IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up Hungarian. Original text: Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2013/S /18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Címzett: Telefon: Fax: BelügyminisztériumAK15589, József Attila utca 2-4. Tóth Judit, 1051 Budapest, MAGYARORSZÁG , Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be:kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Fax: Belügyminisztérium, József Attila u BM Támogatás-koordinációs Közbeszerzési Projektiroda, 1051 Budapest, MAGYARORSZÁG , A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Fax: Belügyminisztérium, József Attila u BM Támogatáskoordinációs Közbeszerzési Projektiroda, 1051 Budapest, MAGYARORSZÁG , Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik I.3) Fő tevékenység Közrend és biztonság I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási keretszerződés keretében grafikai és nyomdaipari termékek és szolgáltatások beszerzése. Side 3 av 19

4 II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, vagy egyéb magyarországi helyszín, elsődlegesen, de nem kizárólagosan Budapesten. NUTS-kód HU1,HU2,HU3 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Vállalkozási keretszerződés keretében grafikai és nyomdaipari termékek és szolgáltatások beszerzése. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , , , , , , , , , II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek A beszerzés részekből áll: nem II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: Grafikai és nyomdaipari termékek és szolgáltatások beszerzése legfeljebb nettó HUF értékben. A nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott termékek szállítását és szolgáltatásokat a pénzügyi keret kimerüléséig, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 32 hónapig teljesíti. A grafikai és nyomdaipari termékek és szolgáltatások részletezését, műszaki leírását az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmazza. II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): igen A vételi jog meghatározása: Vételi jog a II.2.1.) pontban megadott teljes mennyiségre vonatkozóan. A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: 32 (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 32 (a szerződés megkötésétől számítva) Side 4 av 19

5 III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 1) Amennyiben Vállalkozó a szerződés szerint bármely feladatának teljesítését elmulasztja, majd Megrendelő felszólítására sem teljesíti, és mulasztását kimenteni nem tudja, a teljesítésre meghatározott póthatáridő eredménytelen leteltét követően Megrendelő jogosult a szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani. Felmondás esetén Megrendelő a III.1.1) 8. pont szerinti meghiúsulási kötbérre jogosult. 2) Amennyiben a Vállalkozó az egyedi megrendelőben megadott teljesítési határidő lejártáig a megrendelést nem vagy késedelmesen teljesíti, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelemmel érintett nap után a késedelemmel érintett termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó nettó vállalkozási díj 1 %-a, de összesen maximum 20 %-a. 3) A késedelmi kötbér érvényesítése mellett Megrendelő a teljesítést is követelheti. Vállalkozói késedelem esetén Megrendelő a szerződésszerű teljesítésre póthatáridőt állapíthat meg. Póthatáridő megállapítása esetén a késedelmi kötbér a póthatáridő eredménytelen elteltétől számítódik. 4) Vállalkozó hibás teljesítése esetén Megrendelő határnapot tűzhet a hiba kijavítására. A határnap eredménytelen elteltét követő naptól vagy határidő tűzése hiányában a hiba kiküszöbölésének napját megelőző nappal bezárólag terjedő időszakra Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Mértéke naponta a hibás teljesítéssel érintett termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó nettó vállalkozási díj 1 %-a, de összesen maximum a 20 %-a. 5) Vállalkozó mentesül a kötbér fizetési kötelezettsége alól, ha igazolja, hogy a hibás teljesítés nem az ő érdekkörébe tartozó okból állt elő, illetve elháríthatatlan külső ok következménye. 6) Megrendelő a szavatossági jogainak érvényesítésén kívül követelheti a hibás teljesítésből eredő, kötbéren felüli kárának megtérítését, a kártérítés szabályai szerint. 7) Az egyedi megrendelőben foglaltak meghiúsulása esetén, amelyért Vállalkozó felelős, Megrendelő minden egyedi megrendelés tekintetében meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér alapja: a meghiúsulással érintett egyedi megrendelés nettó értéke. A meghiúsulási kötbér mértéke: meghiúsulási kötbér alapjának 20 %-a. 8) A Szerződés olyan okból való meghiúsulása esetén, amelyért Vállalkozó felelős, Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér alapja: a szerződésben meghatározott nettó vállalkozói díj csökkentve a már szerződésszerűen teljesített egyedi megrendelések összevont nettó értékével. A meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulási kötbér alapjának..%-a (az ajánlattól függően kerül meghatározásra). 9) A szerződésben szabályozott bármely kötbér érvényesítése - Megrendelő választása szerint - oly módon történik, hogy: a) az esedékes kötbér összegét Vállalkozó közvetlenül megfizeti Megrendelő részére, és/vagy b) Megrendelő azt Vállalkozó felé fennálló - igazolt teljesítéssel lefedett - esedékes tartozásába beszámítja és abból levonja. Az a) pont alkalmazása esetén bármely kötbért esedékességkor a Vállalkozó köteles haladéktalanul egy összegben a Megrendelő által megadott bankszámlára átutalni. A finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Vállalkozó számlái kifizetésének feltétele a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei (kifizetési kérelem) hiánytalan beérkezése. A vállalkozási díj megfizetésére a Belügyminisztérium Igazgatása számlájáról történő finanszírozás esetén a számla vonatkozásában az aláírt teljesítésigazolás és a számla kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor, a Vállalkozó bankszámlájára, a Kbt (1) és (4) bekezdése, a Ptk. 292/B. (1) bekezdése illetve az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseinek figyelembevételével. Belügyminisztérium igazgatása keretében felmerülő egyes feladatok (Azonosító: BM igazgatás) ellenértékének fedezete a Belügyminisztérium Igazgatása költségvetése. Vállalkozó jogosult a szerződés III. fejezete szerinti egyedi megrendelésekben meghatározott termékek szállításáért és Side 5 av 19

6 szolgáltatások teljesítéséért a szerződés mellékletét képező, ajánlatában szereplő ajánlati árak figyelembe vételével az egyedi megrendelésekhez tartozó teljesítésigazolások függvényében az egyedi megrendelésekben meghatározott vállalkozói díjra legfeljebb a rendelkezésre álló a pénzügyi keret mértékéig. A vállalkozói díj fedezetét A bűnmegelőzési szakterület fejlesztési lehetőségeinek feltérképezése, valamint az integrált bűnözési statisztikai rendszer módszertani és hatástanulmány elkészítése (Projektazonosító: TÁMOP /K ), A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése a KMR régióban (Projektazonosító: EKOP ), Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban 2. ütem (Projektazonosító: EKOP ), Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Belügyminisztériumban (Projektazonosító: ÁROP ), Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása (Projektazonosító: EKOP /B ), Az Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése (Projektazonosító: ÁROP ), Többszintű Közösségi Rendőrségi Hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért (Projektazonosító: SH/9/1/1; a Svájci- Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósul meg), Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben (Projektazonosító: SH/9/2/1; a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósul meg), A fogvatartottak többszakaszos társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje (Projektazonosító: TÁMOP / ), Szolidaritási Alapok Technikai Segítségnyújtás, Európai Migrációs Hálózat 2013, DARIF című pályázatokhoz kapcsolódóan az egyedi megrendelők ellenértékének fedezete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény szerinti európai uniós forrásból finanszírozott, belügyi tárca felelősségi körébe tartozó, BM Támogatás-koordinációs Főosztály által felügyelt Projektek megvalósításával összefüggő forrás. Valamennyi projekt támogatási intenzitása: 100,00 %. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít. A számlák átutalással, forintban (HUF) kerülnek kifizetésre. A finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. A finanszírozás a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet figyelemvételével történik. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k) esetében kizárja a projekttársaság létrehozásának lehetőségét. III.1.4) Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Side 6 av 19

7 a Kbt. 56. (1) bekezdésének és az 57. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet ban foglaltak szerint, figyelemmel a 11. -ban foglaltakra is. A Kbt. 58. (3) bekezdése alapján az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő választása szerint: a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés szerinti kizáró ok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett-, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés szerinti kizáró ok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat kelte nem eshet az ajánlati felhívás feladási dátumánál korábbi időpontra. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) ajánlatában csatolnia kell: P/1 A Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) kormányrendelet 14. (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásának időpontját megelőző 3 üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell, továbbá az ajánlattevő nyilatkozzon a mérleg szerinti eredményére, az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év tekintetében, évenkénti bontásban. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell. A Kbt. 55. (4) bekezdése értelmében elegendő, ha közös ajánlattevők közül egy megfelel P/1 pontban foglaltaknak. P/2 A Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának időpontját megelőző 3 üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított évenkénti árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján P/2 pontban foglaltaknak közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésben foglaltak szerint is megfelelhet. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben: P/1 A mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év tekintetében, legalább 2 alkalommal 0, vagy pozitív volt. P/2 Az ajánlati felhívás feladásának időpontját megelőző 3 üzleti év tekintetében, általános forgalmi adó nélkül számított, mindösszesen legalább HUF teljes árbevételt eléri. Ha ajánlattevő a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal Side 7 av 19

8 jogosult igazolni. Ebben az esetben ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (grafikai és nyomdaipari termékek szállítása és szolgáltatások teljesítése) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban a P/2 pontban meghatározott érték 50 %-át. Ha ajánlattevő a P/1 és P/2 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) ajánlatban csatolnia kell: M/1 A Kbt. 55. (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 15. (1) bekezdés a) pontja szerint a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, szerződésszerűen teljesített szállításainak és szolgáltatásainak igazolását, kitérve benne legalább a teljesítés időpontjára és helyére, a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a szállítás tárgyára, az ellenszolgáltatás összegére, továbbá arra, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ezen túlmenően az igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel. Amennyiben a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem önállóan végezete, a referenciaigazolásnak a részvétel módját is tartalmaznia kell, illetőleg az igazolásnak az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti adatokat (ahol az elhatárolás elvégezhető és értelmezhető pl. ellenszolgáltatás) az igazolni kívánt szállítás tekintetében a részvétel arányában is tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesült az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó összegéből. Az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelést a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak szerint kell igazolni. Egy igazolás több követelménynek való megfelelést is igazolhat. M/2 A Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) kormányrendelet 15. (1) bekezdés c) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), és/vagy vezetőknek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a felsoroló megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és akikkel az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő meg kíván felelni, továbbá az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott képzettség igazolására e szakemberek végzettségét igazoló okirat másolatát, az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására e szakemberek önéletrajzát, valamint saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint a személyes teljesítésüket kizáró körülmény esetükben nem áll fenn. Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel. A bemutatott szakemberek között átfedés lehetséges, ugyanakkor az ajánlatban legalább három, az alkalmassági feltételeknek megfelelő szakembert be kell mutatni és egy szakember maximum 2 követelménynek felelhet meg. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésben foglaltak szerint is megfelelhet. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben: M/1 Rendelkezik a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 3 darab grafikai és nyomdaipari termékek szállítása és szolgáltatások teljesítése tárgyú szerződés teljesítésével, amelyek ellenszolgáltatása összességében eléri a nettó HUF-ot. M/2 Rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbi követelményeknek megfelelő szakemberekkel: Side 8 av 19

9 legalább 2 fő nyomdaipari gépész [végzettség: legalább középfokú végzettség és minimum 3 éves szakmai gyakorlat a közbeszerzés tárgya (nyomdaipari termékek szállítása és szolgáltatások teljesítése) szerint], legalább 1 fő kiadványszerkesztő, tördelő [végzettség: legalább középfokú végzettség és minimum 3 éves szakmai gyakorlat a közbeszerzés tárgya (nyomdaipari termékek szállítása és szolgáltatások teljesítése) szerint], legalább 1 fő grafikus [végzettség: legalább középfokú végzettség és minimum 3 éves szakmai gyakorlat a közbeszerzés tárgya (nyomdaipari termékek szállítása és szolgáltatások teljesítése) szerint]. Az előírt szakemberek vonatkozásában a gyakorlat időtartamát összességében vizsgálja ajánlatkérő. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: nem IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Side 9 av 19

10 IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely: Belügyminisztérium, Támogatás-koordinációs Főosztály; 1051 Budapest, József Attila u II. emelet 229. tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. szerint. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: A bűnmegelőzési szakterület fejlesztési lehetőségeinek feltérképezése, valamint az integrált bűnözési statisztikai rendszer módszertani és hatástanulmány elkészítése (Projektazonosító: TÁMOP /K ), A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése a KMR régióban (Projektazonosító: EKOP ), Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban 2. ütem (Projektazonosító: EKOP ), Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Belügyminisztériumban (Projektazonosító: ÁROP ), Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása (Projektazonosító: EKOP /B ), Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése (Projektazonosító: ÁROP ), Az Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése (Projektazonosító: ÁROP ), Többszintű Közösségi Rendőrségi Hálózat az együttműködés alapú bűnmegelőzésért (Projektazonosító: SH/9/1/1), Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben (Projektazonosító: SH/9/2/1), A fogvatartottak többszakaszos társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje (Projektazonosító: TÁMOP / ), Szolidaritási Alapok Technikai Segítségnyújtás, Európai Migrációs Hálózat 2013, DARIF. VI.3) További információk 1. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt készít, amely különösen az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról ad tájékoztatást, illetve az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét tartalmazza. Az ajánlat elkészítése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak dokumentált módon ki kell kérnie Side 10 av 19

11 az ajánlatkérőtől, ami az eljárásban való részvétel és az ajánlattétel feltétele. A dokumentáció nem átruházható. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció igénylését, legalább az alábbi információk megadásával: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím a címre kell megküldeni. Az tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: Dokumentáció igénylése - Grafikai és nyomdaipari termékek és szolgáltatások beszerzése A nem megfelelő tartalommal, tárgy megjelöléssel, címzéssel, vagy elkésve megküldött dokumentáció igénylések kapcsán ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Az igénylést követően a dokumentáció elektronikusan, térítésmentesen kerül megküldésre. A dokumentáció átvehető a felhívás közzétételének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig személyesen vagy meghatalmazott útján is az ajánlatkérő székhelyén (I.1 pont) munkanapokon óra, pénteki munkarend esetében óra, az ajánlattételi határidő napján óra között. 2. Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. (1)-(9) bekezdésében foglaltak szerint. 3. Az ajánlatot 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon és 4 db elektronikus másolati példányban (CD vagy DVD), roncsolás-mentesen, nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva, a Kbt. 61. (1) bekezdésében meghatározott módon kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani. Az elektronikus másolati példányok a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányok (a másolat az eredeti, aláírt ajánlat teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelt változata). Valamint a felvolvasólap segédtáblázatát.xls, vagy.xlsx formátumban is be kell nyújtani az elektronikus adathordozókon. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. A csomagolásra rá kell írni: Grafikai és nyomdaipari termékek és szolgáltatások beszerzése - ajánlat, valamint azt, hogy Felbontani kizárólag az ajánlati felhívásban meghatározott határidő lejártakor szabad. A személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. Ajánlatkérő általi kézhezvétel időpontja az az időpont, amikor az I.1 pont szerinti kapcsolattartási pont titkárságán az ajánlat beérkezése regisztrálásra került. Az ajánlat munkanapokon óra, pénteki munkarend esetében óra, az ajánlattételi határidő napján óra között nyújtható be. A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Belügyminisztériumban beléptetési rendszer működik, mely időigényével (10-15 perc) kalkulálni szükséges az ajánlat személyes benyújtásakor. 4. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 5. A Kbt. 25. (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. 6. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. (1) bekezdés alapján az ajánlatában meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót a szerződés teljesítése során, úgy az arról szóló nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlatban. 7. Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű Side 11 av 19

12 másolatban, továbbá az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi elektronikus, hatósági nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű másolatát. Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a évi III. tv. (Pp.) 196. (1) bekezdése szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell. 8. A Kbt. 58. (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni. 9. Amennyiben az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági minimum követelmények körében meghatározott összeget nem forintban tartalmazza, azt az ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamán átszámítva veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által jegyzett, az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenértéke kerül átszámításra. 10. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. 11. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával." Az ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell. 12. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 13. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az I.1. pont szerinti címen. A faxon történő megkeresés esetén a feltett kérdéseket a számra kell küldeni. Az írásban (faxon, postai úton, vagy közvetlen kézbesítés útján) feltett kérdéseket en szerkeszthető formátumban (*.doc, vagy.docx) is meg kell küldeni a valamint az címekre, meggyorsítva ezzel a válaszadást. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi információkat: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal adja meg. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidő lejárta előtti tizedik napnál később nyújtották be, ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a kiegészítő tájékoztatást csak akkor adja meg, ha úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszokat ajánlatkérő (faxon, postai úton, közvetlen kézbesítés útján, vagy en) megküldi valamennyi gazdasági szervezet részére, aki az érdeklődését jelezte az ajánlatkérőnél. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni. Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni. Konzultációt Ajánlatkérő nem tart. 14. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy támogatásra irányuló pályázatot nyújtott be, így a Kbt. 40. (3) és (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kívánja. 15. A Kbt. 60. (3) bekezdés alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 60. (5) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatát, az ott meghatározott tartalommal. 17. Ajánlatkérő a Kbt (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok Side 12 av 19

13 értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 18. Az ajánlatot ajánlattevőnek a felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 19. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. (3) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek). 20. A Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolni. 21. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 22. Ajánlatkérő az ajánlattevő a felhívás III.2.2 és III.2.3 pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 310/2011. Korm. rendelet 18. (3) bekezdése szerinti minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.2.2 és III.2.3 pontjában meghatározottak szerint. 23. Az értékelési módszer leírása: Az ajánlatkérő a relatív pontozás módszerén belül a fordított arányosítás (részszempontok ) és az egyenes arányosítás (részszempont 177.) elvét alkalmazza az ajánlatkérési dokumentációban részletesen meghatározottak szerint, az adható pontszám minden részszempontra: 1-10 pont. Bírálati szempontrendszer: Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint. A táblázatban szereplő részszempontok/tételek sorszáma megegyezik a közbeszerzési műszaki leírásban foglalt tételek sorszámával, mely lehetővé teszi a megfelelő beazonosítást. Ajánlattevő az egyes részszempontokra vonatkozó megajánlását a közbeszerzési műszaki leírás vonatkozó előírásai szerint köteles megtenni. Sorszám-Részszempontok-Mennyiség/konténer-súlyszám-Nettó ajánlati ár* [HUF/konténer] 1.-Kiadvány I.-50 db Kiadvány I.-100 db kiadvány I.-350 db kiadvány II.-100 db kiadvány II.-500 db kiadvány II db kiadvány III.-50 db Kiadvány III.-350 db kiadvány IV.-50 db Kiadvány IV.-100 db Kiadvány IV.-350 db -10- Side 13 av 19

14 12.-Kiadvány V db kiadvány V db kiadvány VI.-300 db kiadvány VI db kiadvány VI db kiadvány VII.-500 db kiadvány VII db kiadvány VIII db kiadvány VIII db szórólap I db szórólap II db szórólap III db szórólap IV db dm levél db plakát-100 db plakát-500 db molinó-1 db molinó-6 db Mappa-50 db Mappa-100 db Mappa-200 db Mappa-500 db Mappa-1500 db Mappa-250 db Toll-50 db Toll-100 db toll-200 db Toll-500 db toll-50 db Toll-100 db toll-200 db toll-500 db toll-50 db -10- Side 14 av 19

15 45.-Toll-100 db toll-200 db toll-500 db toll-50 db toll-100 db toll-200 db toll-500 db jegyzettömb-50 db Jegyzettömb-100 db Jegyzettömb-500 db Jegyzettömb-50 db Jegyzettömb-100 db Jegyzettömb-500 db jegyzetfüzet-100 db jegyzetfüzet-200 db jegyzetfüzet-500 db jegyzetfüzet-1000 db jegyzetfüzet + Toll-250 db konferencia "táska"-250 db badge-50 db Badge-100 db Badge-250 db Asztali névtábla-10 db roll-up film-1 db roll-up film-1 db roll-up film-2 db roll-up film-2 db roll-up-1 db roll-up-1 db roll-up-3 db roll-up-3 db roll-up-5 db-10- Side 15 av 19

16 77.-Roll-up-5 db névjegy- 50 db/fő névjegy- 100 db/fő névjegy-50 db/fő névjegy-100 db/fő pendrive-50 db pendrive-100 db pendrive-350 db pendrive-500 db pendrive-1000 db tanulmányok CD-re írásra-2000 db szóró ajándék I.-150 db szóró ajándék I.-100 db szóró ajándék I.-200 db szóró ajándék II.-500 db szóró ajándék III.-500 db szóró ajándék III db szóró ajándék III db szóró ajándék IV.-200 db szóró ajándék IV.-500 db szóró ajándék IV db szóró ajándék V db szóró ajándék V db szóró ajándék V db szóró ajándék VI.-100 db szóró ajándék VI.-500 db szóró ajándék VI db szóró ajándék VI db szóróajándék VII. -50 db szóróajándék VII db szóróajándék VII db szóróajándék VII db oklevél -1 db-10- Side 16 av 19

17 110.-Oklevél -10 db oklevél -10 db oklevél -1 db oklevél mappa-1 db oklevél mappa-1 db oklevél mappa-1 db oklevél mappa-5 db oklevél mappa-5 db oklevél mappa-10 db oklevél mappa-10 db oklevél mappa-50 db meghívó -50 db meghívó -1 db meghívó -1 db meghívó -5 db meghívó -5 db meghívó -1 db visszajelző kártyák-1 db visszajelző kártyák-5 db ültető kártyák-5 db ültető kártyák-1 db ültető kártyák-1 db ültető kártyák-5 db keresőkartonok-5 db syma fal bérlése-50 db hirdető tábla-50 db emlékeztető tábla-1 db "b" tábla-1 db "b" tábla-5 db "c" tábla-5 db "c" tábla-1 db "c" tábla-1 db-10- Side 17 av 19

18 142.-"C" tábla-5 db "c" tábla-5db "c" tábla-50 db "c" tábla-100 db "c" tábla-200 db "d" tábla-500 db "d" tábla-1000 db "d" tábla-5db "d" tábla-5db "d" tábla-1 db "d" tábla-1 db "d" tábla-5 db "d" tábla-5 db "d" tábla-1 db "d" tábla-1 db "d" tábla-5 db "d" tábla-5 db "d" tábla-50 db "d" tábla-50 db "d" tábla-1 db "d" tábla-1 db "d" tábla-5 db "d" tábla-5 db kisarculat, projekt logó tervezése-1 db teljes arculat-1 db konferencia csomag összeállítása-1 db előadás anyagok nyomtatása-50 db előadás anyagok nyomtatása-100 db előadás anyagok nyomtatása-200 db előadás anyagok nyomtatása-500 db előadás anyagok nyomtatása-1000 db nyomdai anyagok szállítása-1 alkalom nyomdai anyagok szállítása-100 km-10- Side 18 av 19

19 175.-Nyomdai anyagok szállítása-200 km nyomdai anyagok szállítása-300 km-10- Sorszám-Részszempontok-súlyszám [%**] 177.-Meghiúsulási kötbér mértéke--10-% *Az egyes vállalkozási díjakat egész számban, magyar forintban kell megadni. Ajánlattevőnek az egyes részszempontokra Ft/konténer megajánlást kell tennie, mely az adott konténerben meghatározott darabszámot/ egységet fogalja magában. ** A szerződés olyan okból való meghiúsulása esetén, amelyért Vállalkozó felelős, megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A szerződés ily módon történő meghiúsulására megajánlható meghiúsulási kötbér mértéke legalább 25 % kell hogy legyen, e mérték alatti megajánlás esetén érvénytelen az ajánlat. A 30%-ot elérő vagy meghaladó megajánlás esetén ajánlatkérő minden esetben a kiosztható maximális pontszámot adja. A meghiúsulási kötbér mértékét egész számban százalékos mértékben kell megadni. A meghiúsulási kötbér alapja a vállalkozási keretszerződéstervezet XI. 8. pontjában meghatározott (Ajánlattételi felhívás III.1.1) 8) pontja). VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Telefon: Internetcím: Fax: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, Riadó u Budapest, MAGYARORSZÁG, , VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt rendelkezései szerint. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Telefon: Internetcím: Fax: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, Riadó u Budapest, MAGYARORSZÁG, , VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: CPV koder Kode Beskrivelse Publikasjoner Overføringsbilder Notatbøker Dokumentomslag Diverse trykksaker Notispapir Visittkort Ferdigbearbeiding av trykt materiale Korrekturlesingstjenester Grafisk design Side 19 av 19

Computer-related equipment

Computer-related equipment Computer-related equipment Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40918473.aspx Ekstern anbuds ID 305215-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Részletesebben

Transport services (excl. Waste transport)

Transport services (excl. Waste transport) Transport services (excl. Waste transport) Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41251868.aspx Ekstern anbuds ID 333265-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Részletesebben

Repair and maintenance services of dampers

Repair and maintenance services of dampers Repair and maintenance services of dampers Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40207553.aspx Ekstern anbuds ID 237001-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Részletesebben

Food, beverages, tobacco and related products

Food, beverages, tobacco and related products Food, beverages, tobacco and related products Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42162316.aspx Ekstern anbuds ID 402288-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Részletesebben

Medical equipments. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer. Beskrivelse. Original text:

Medical equipments. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer. Beskrivelse. Original text: Medical equipments Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47761795.aspx Ekstern anbuds ID 391975-2014 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse Prosedyre

Részletesebben

Tilbudsfrist 24.11.2014 10:00. Dokumentfrist 24.11.2014 10:00. Endret dato 09.10.2014 04:15

Tilbudsfrist 24.11.2014 10:00. Dokumentfrist 24.11.2014 10:00. Endret dato 09.10.2014 04:15 Furniture Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47109951.aspx Ekstern anbuds ID 342340-2014 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse Prosedyre Åpen

Részletesebben

Miscellaneous hand tools

Miscellaneous hand tools Miscellaneous hand tools Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39224180.aspx Väline hanke ID 173374-2013 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu

Részletesebben

Public road transport services

Public road transport services Public road transport services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31428326.aspx External tender id 1708-2012 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Accelerated

Részletesebben

Tilbudsfrist 15.08.2013 10:00. Dokumentfrist 15.08.2013 10:00. Endret dato 23.07.2013 04:29

Tilbudsfrist 15.08.2013 10:00. Dokumentfrist 15.08.2013 10:00. Endret dato 23.07.2013 04:29 Medical equipments Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38080618.aspx Ekstern anbuds ID 245372-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse Prosedyre

Részletesebben

Data-processing services

Data-processing services Data-processing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36604156.aspx Ekstern anbuds ID 119380-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Institution management services

Institution management services Institution management services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43201523.aspx External tender id 48566-2014 Tender type Ausschreibung Document type Auftragsbekanntmachung Procurement

Részletesebben

Miscellaneous furnishing

Miscellaneous furnishing Miscellaneous furnishing Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38724657.aspx Ekstern anbuds ID 133003-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Részletesebben

Feasibility study, advisory service, analysis

Feasibility study, advisory service, analysis Feasibility study, advisory service, analysis Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/42598706.aspx Внешний ID тендера 2767-2014 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice Процедура приобретения

Részletesebben

Washing and dry-cleaning services

Washing and dry-cleaning services Washing and dry-cleaning services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42589047.aspx Ekstern anbuds ID 1796-2014 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Részletesebben

Custom software development services

Custom software development services Custom software development services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43779921.aspx External tender id 88546-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure

Részletesebben

Construction work for water and sewage pipelines

Construction work for water and sewage pipelines Construction work for water and sewage pipelines Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38901598.aspx Ekstern anbuds ID 147668-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Részletesebben

Gas oils. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text:

Gas oils. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text: Gas oils Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40883630.aspx Ekstern anbuds ID 384725-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen anbudskonkurranse

Részletesebben

Repair and maintenance services

Repair and maintenance services Repair and maintenance services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35310724.aspx Ekstern anbuds ID 266139-2012 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Részletesebben

Construction-related services

Construction-related services Construction-related services Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39596543.aspx Väline hanke ID 203771-2013 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu

Részletesebben

Vehicles for refuse. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text:

Vehicles for refuse. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text: Vehicles for refuse Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38658481.aspx Ekstern anbuds ID 274057-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/44891233.aspx Ekstern anbuds ID 330640-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Microscopes Generell Informasjon Versjon Dato for offentliggjørelse Url Endret dato Ekstern anbuds ID Konkurranse type: Dokument type Prosedyre

Microscopes Generell Informasjon Versjon Dato for offentliggjørelse Url Endret dato Ekstern anbuds ID Konkurranse type: Dokument type Prosedyre Microscopes Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/45894444.aspx Ekstern anbuds ID 371918-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen anbudskonkurranse

Részletesebben

Miscellaneous medical devices and products

Miscellaneous medical devices and products Miscellaneous medical devices and products Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41155249.aspx Ekstern anbuds ID 323939-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Részletesebben

Hardware. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 3. Dato for offentliggjørelse 06.04.

Hardware. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 3. Dato for offentliggjørelse 06.04. Hardware Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/36992025.aspx Ekstern anbuds ID 112695-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen anbudskonkurranse

Részletesebben

Aviation kerosene. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 3

Aviation kerosene. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 3 Aviation kerosene Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/36991918.aspx Ekstern anbuds ID 111222-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/48050356.aspx Ekstern anbuds ID 411678-2014 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Részletesebben

Furnace and chimney cleaning services

Furnace and chimney cleaning services Furnace and chimney cleaning services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38502765.aspx Ekstern anbuds ID 198586-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Construction-related services

Construction-related services Construction-related services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43058345.aspx External tender id 38193-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open

Részletesebben

Canteen and catering services

Canteen and catering services Canteen and catering services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40399819.aspx Ekstern anbuds ID 259562-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Hospital and related services

Hospital and related services Hospital and related services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40530804.aspx Ekstern anbuds ID 399842-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Welding equipment. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse 14.08.2013 04:52. Versjon 1

Welding equipment. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse 14.08.2013 04:52. Versjon 1 Welding equipment Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40530351.aspx Ekstern anbuds ID 274058-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Software support services

Software support services Software support services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35178078.aspx Ekstern anbuds ID 254067-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Natural gas. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Dato for offentliggjørelse 02.08.2012 04:15.

Natural gas. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Dato for offentliggjørelse 02.08.2012 04:15. Natural gas Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/33035269.aspx Ekstern anbuds ID 244920-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen anbudskonkurranse

Részletesebben

Endret dato 24.12.2013 04:59

Endret dato 24.12.2013 04:59 Insurance services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39355921.aspx Ekstern anbuds ID 437421-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41511097.aspx Ekstern anbuds ID 87202-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Publiceringsdatum 2013-11-15 04:13. Anbudsfrist 2014-01-06 10:00. Materialfrist 2014-01-06 10:00. Ändringsdatum 2013-11-15 04:13

Publiceringsdatum 2013-11-15 04:13. Anbudsfrist 2014-01-06 10:00. Materialfrist 2014-01-06 10:00. Ändringsdatum 2013-11-15 04:13 Medical equipments Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41957994.aspx Externt anbuds-id 386219-2013 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess Öppet förfarande

Részletesebben

Canteen and catering services

Canteen and catering services Canteen and catering services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41510967.aspx Ekstern anbuds ID 19247-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Insurance services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text:

Insurance services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text: Insurance services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39097499.aspx Ekstern anbuds ID 229185-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Advertising services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Dato for offentliggjørelse 30.08.2012 04:17.

Advertising services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Dato for offentliggjørelse 30.08.2012 04:17. Advertising services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32803062.aspx Ekstern anbuds ID 275114-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Miscellaneous spare parts

Miscellaneous spare parts Miscellaneous spare parts Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36784475.aspx Ekstern anbuds ID 139093-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Ink cartridges. Info. Buyer. Version changes. Description. Original text:

Ink cartridges. Info. Buyer. Version changes. Description. Original text: Ink cartridges Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42719261.aspx External tender id 11052-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben

Endret dato 07.06.2013 04:12

Endret dato 07.06.2013 04:12 Medical equipments Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/37580454.aspx Ekstern anbuds ID 186224-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Education and training services

Education and training services Education and training services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34658519.aspx Ekstern anbuds ID 307183-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Systems support services

Systems support services Systems support services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38398551.aspx Ekstern anbuds ID 230697-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Refuse and waste related services

Refuse and waste related services Refuse and waste related services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/38195664.aspx Ekstern anbuds ID 249460-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Medical equipments. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 3

Medical equipments. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 3 Medical equipments Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40461936.aspx Ekstern anbuds ID 440218-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Public road transport services

Public road transport services Public road transport services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37866467.aspx Ekstern anbuds ID 284470-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Construction work. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 3

Construction work. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 3 Construction work Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40785798.aspx Ekstern anbuds ID 434449-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Road signs. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Dato for offentliggjørelse 05.04.2013 04:10.

Road signs. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Dato for offentliggjørelse 05.04.2013 04:10. Road signs Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36742519.aspx Ekstern anbuds ID 111303-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen anbudskonkurranse

Részletesebben

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/35196236.aspx Ekstern anbuds ID 321436-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Industrial machinery. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer. Beskrivelse. Original text:

Industrial machinery. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer. Beskrivelse. Original text: Industrial machinery Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40559401.aspx Ekstern anbuds ID 275684-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse Prosedyre

Részletesebben

Travel agency and similar services

Travel agency and similar services Travel agency and similar services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42948444.aspx Ekstern anbuds ID 30028-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Endret dato 24.12.2013 05:03

Endret dato 24.12.2013 05:03 Shirts Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40024884.aspx Ekstern anbuds ID 437723-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Konkurranse

Részletesebben

Miscellaneous general and special-purpose machinery

Miscellaneous general and special-purpose machinery Miscellaneous general and special-purpose machinery Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34433254.aspx Ekstern anbuds ID 182253-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Részletesebben

Endret dato 03.04.2013 05:13

Endret dato 03.04.2013 05:13 Outerwear Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35256833.aspx Ekstern anbuds ID 108700-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Konkurranse

Részletesebben

Software support services

Software support services Software support services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31473924.aspx Ekstern anbuds ID 5836-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Endret dato 12.01.2013 04:14

Endret dato 12.01.2013 04:14 Insurance services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36049135.aspx Ekstern anbuds ID 10461-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Endret dato 11.01.2014 04:08

Endret dato 11.01.2014 04:08 Construction work Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40345090.aspx Ekstern anbuds ID 8931-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen

Részletesebben

Vehicle bodies. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text:

Vehicle bodies. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text: Vehicle bodies Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38995051.aspx Ekstern anbuds ID 102158-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen

Részletesebben

Toner for laser printers/fax machines

Toner for laser printers/fax machines Toner for laser printers/fax machines Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40761779.aspx Ekstern anbuds ID 84985-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Mobile-telephone services

Mobile-telephone services Mobile-telephone services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39016415.aspx Ekstern anbuds ID 339308-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Spa construction work

Spa construction work Spa construction work Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34839786.aspx Ekstern anbuds ID 216914-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Industrial machinery. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 3

Industrial machinery. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 3 Industrial machinery Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30788436.aspx Ekstern anbuds ID 126158-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Parts of gas compressors

Parts of gas compressors Parts of gas compressors Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44565844.aspx External tender id 139199-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Sleepers and parts of sleepers

Sleepers and parts of sleepers Sleepers and parts of sleepers Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37016283.aspx Ekstern anbuds ID 269428-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Occupational clothing, special workwear and accessories

Occupational clothing, special workwear and accessories Occupational clothing, special workwear and accessories Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/42339298.aspx Ekstern anbuds ID 278493-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Részletesebben

Parts of engines or motors

Parts of engines or motors Parts of engines or motors Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31391570.aspx Ekstern anbuds ID 101257-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Antihaemorrhagics. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse 30.05.2013 04:16. Versjon 1

Antihaemorrhagics. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse 30.05.2013 04:16. Versjon 1 Antihaemorrhagics Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39270674.aspx Ekstern anbuds ID 176216-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Telecommunications services

Telecommunications services Telecommunications services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34618364.aspx Ekstern anbuds ID 309001-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Telecommunications services

Telecommunications services Telecommunications services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/30419016.aspx Ekstern anbuds ID 5477-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Special clothing and accessories

Special clothing and accessories Special clothing and accessories Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36970165.aspx Ekstern anbuds ID 402278-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Medical equipments. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text:

Medical equipments. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text: Medical equipments Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36742523.aspx Ekstern anbuds ID 67841-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Radio, television, communication, telecommunication and related equipment Radio, television, communication, telecommunication and related equipment Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36491141.aspx Ekstern anbuds ID 82819-2013 Konkurranse type:

Részletesebben

Database services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Tildeling. Versjon 1. Dato for offentliggjørelse 25.09.

Database services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Tildeling. Versjon 1. Dato for offentliggjørelse 25.09. Database services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41120696.aspx Ekstern anbuds ID 321498-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Endret dato 28.11.2012 04:12

Endret dato 28.11.2012 04:12 Laboratory reagents Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/34890937.aspx Ekstern anbuds ID 376457-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Lead batteries. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text:

Lead batteries. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Original text: Lead batteries Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40154575.aspx Ekstern anbuds ID 96143-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen

Részletesebben

Instruments for checking physical characteristics

Instruments for checking physical characteristics Instruments for checking physical characteristics Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32213556.aspx Ekstern anbuds ID 72059-2012 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Részletesebben

Guard services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse 01.06.2013 04:16. Versjon 1

Guard services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse 01.06.2013 04:16. Versjon 1 Guard services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39315065.aspx Ekstern anbuds ID 180554-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen

Részletesebben

Advertising and marketing services

Advertising and marketing services Advertising and marketing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35080952.aspx Ekstern anbuds ID 77265-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Waste-treatment plant construction work

Waste-treatment plant construction work Waste-treatment plant construction work Generell Informasjon Versjon 5 Url http://com.mercell.com/permalink/26975208.aspx Ekstern anbuds ID 169314-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Vehicle location system

Vehicle location system Vehicle location system Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/31985644.aspx Ekstern anbuds ID 313740-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Miscellaneous spare parts

Miscellaneous spare parts Miscellaneous spare parts Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35079812.aspx Ekstern anbuds ID 373139-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Railway-track maintenance services

Railway-track maintenance services Railway-track maintenance services Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/43888814.aspx Ulkoinen hankinta ID 96212-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan tyyppi Contract notice Hankintamenettely

Részletesebben

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/34616701.aspx Ekstern anbuds ID 391318-2012 Konkurranse type: Tildeling

Részletesebben

Services incidental to agricultural production

Services incidental to agricultural production Services incidental to agricultural production Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39574754.aspx Ekstern anbuds ID 201812-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type

Részletesebben

System maintenance services

System maintenance services System maintenance services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42342846.aspx External tender id 417688-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

High-pressure pipeline

High-pressure pipeline High-pressure pipeline Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31490249.aspx Ekstern anbuds ID 7092-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Software development services

Software development services Software development services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/44111355.aspx Ekstern anbuds ID 347039-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Miscellaneous special-trade construction work

Miscellaneous special-trade construction work Miscellaneous special-trade construction work Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31162656.aspx Ekstern anbuds ID 130522-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Részletesebben

Endret dato 20.12.2013 04:33

Endret dato 20.12.2013 04:33 Clothing accessories Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40024850.aspx Ekstern anbuds ID 431657-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Desktop computer. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Versjon 2. Dato for offentliggjørelse 24.03.

Desktop computer. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Versjon 2. Dato for offentliggjørelse 24.03. Desktop computer Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31019266.aspx Ekstern anbuds ID 95491-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen

Részletesebben

Endret dato 11.10.2013 04:17

Endret dato 11.10.2013 04:17 Natural gas Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/40169219.aspx Ekstern anbuds ID 342021-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Åpen anbudskonkurranse

Részletesebben

Medical equipments. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 5

Medical equipments. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer Contract award. Beskrivelse. Versjon 5 Medical equipments Generell Informasjon Versjon 5 Url http://com.mercell.com/permalink/32985315.aspx Ekstern anbuds ID 316859-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Parts of trailers, semi-trailers and other vehicles

Parts of trailers, semi-trailers and other vehicles Parts of trailers, semi-trailers and other vehicles Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32107636.aspx Ekstern anbuds ID 62470-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type

Részletesebben

Avaldamise kp 14.09.2013 5:14. Sulgemisaeg 31.10.2013 9:00. Muutmisaeg 14.09.2013 5:14

Avaldamise kp 14.09.2013 5:14. Sulgemisaeg 31.10.2013 9:00. Muutmisaeg 14.09.2013 5:14 Incubators Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/40957043.aspx Väline hanke ID 308640-2013 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus Avatud menetlus Lepingu liik Tarneleping

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/46659840.aspx Ekstern anbuds ID 306952-2014 Konkurranse type: Tildeling

Részletesebben

Post-office equipment

Post-office equipment Post-office equipment Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36820319.aspx Ekstern anbuds ID 328683-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Részletesebben

Repair and maintenance services of machinery

Repair and maintenance services of machinery Repair and maintenance services of machinery Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/36412994.aspx Внешний ID тендера 356665-2012 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice Процедура приобретения

Részletesebben