Irodalomjegyzék (Bibliography) A szerző munkájának elkészítése során felhasznált és/vagy figyelembe vett művek felsorolása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irodalomjegyzék (Bibliography) A szerző munkájának elkészítése során felhasznált és/vagy figyelembe vett művek felsorolása."

Átírás

1 Glosszárium Akcióterv (Action plan) Az EFSUPS ( A talaj vizsgálata A tudományos tanulás elősegítése az általános iskolákban elnevezésű EU projekt angol rövidítése) indítványának célja a gyermekekkel foglalkozó pedagógusok és általános iskolai tanárok szakmai továbbképzésének fejlesztése. Aktív tanulási módszerek (Active learning methods) Olyan tanulási módszerek, amelyek azt igyekeznek biztosítani, hogy a tanulók aktív szerepet vállaljanak a tanulás folyamatában, ahelyett hogy az információk passzív befogadói lennének. Esztétikai reakció (Aesthetic response) Egy személynek az anyaggal szemben megnyilvánuló érzelmi reakciója, amely az egyén háttértudásán, beállítottságán és tapasztalatain alapul. Irodalomjegyzék (Bibliography) A szerző munkájának elkészítése során felhasznált és/vagy figyelembe vett művek felsorolása. Vegyes tanulás (Blended learning) Oktatási forma, amely ötvözi az anyagok weboldalakon, vitafórumokon, és/vagy en keresztül történő, online közlését magában foglaló tanulási technikákat az olyan hagyományos tanítási módszerekkel, mint az előadások, személyes viták, szemináriumok, vagy konzultációk. Bloom taxonómiája (Bloom`s taxonomy) A tanulás hierarchikus kerete, amely három területen alapul, ezek: az értelmi (kognitív), az érzelmi (affektív), illetve a pszichomotoros dimenzió. A kognitív területen belül hat tudásszint található: ismeret, megértés, alkalmazás, analízis, szintézis, és értékelés. Az érzelmi területen belül öt szint helyezkedik el: a jelenség befogadása, válaszadás a jelenségre, értékek kialakítása, az értékek rendezése, valamint az értékrendszer belső, jellemképző erővé alakítása (internalizálás). A pszichomotoros területen belül hét szint van: észlelés, készenlét, irányított válasz, mechanikus cselekvés, komplex nyilvánvaló cselekvések, alkalmazás és létrehozás (a pszichomotoros szinteket eredetileg nem Bloom alkotta meg). Közös tanulás (Collaborative learning) Oktatási módszer, amely nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a diákok kis csoportokban dolgozzanak együtt egy feladat megoldása illetve egy közös cél elérése érdekében; egyes esetekben a tanulók felelősek lehetnek egymás tanulásáért. Szakértelem (Competencies) Az egyén tudására, hozzáértésére és készségeire vonatkozó képességek; lásd még a minimális szakértelem fogalmát. Konstruktivizmus (Constructivism) Tanulási elv, mely szerint az ember úgy tanul, hogy a másokkal való társas érintkezésen keresztül építi tudását.

2 Együttműködő tanulás (Cooperative learning) Tanulási forma, mely során néhány diák együttműködve igyekszik megoldani az adott feladatot; minden tanuló a feladat egy bizonyos részéért felelős, és a teljes feladatot addig nem lehet elvégezni, míg minden tanuló el nem készítette a saját részét. Tanterv (Curriculum) Tágabb értelemben véve a tanterv egy oktatási intézmény által tanított tantárgyak és tananyagok összessége; általában tantárgyak felsorolása, de magában foglalhatja a diákok által elsajátítandó tanulási tapasztalatokat, készségeket és képességeket is. Tanterv tervezése (Curriculum mapping) Olyan adatok rendezésének folyamata, amelyek tükrözik azt az elsődleges tudást, készségeket és értékeléseket, melyek egy tárgykörre vonatkoznak és a kommunikáció valamint az oktatás megkönnyítésére szolgálnak. Korai gyermeknevelés és gondozás (Early Childhood Education and Care) A gyermekek napközbeni ellátására vonatkozik (bölcsőde, óvoda, napköziotthon, iskolai napközi) a 0-12 év közötti gyermekek esetében. Foglalkoztathatóság (Employability skills) Azok a készségek, amelyek alapvető fontosságúak, számos szituációban alkalmazhatóak, és szükségesek az egyén számára ahhoz, hogy megállja a helyét egy 21. századi munkahelyen. Értékelés (Evaluation) Egy egyén, csoport, vagy intézmény által végzett munka értékelésének folyamata, melynek célja annak megállapítása, hogy az adott egyén, csoport, vagy intézmény megfelelt-e az előzőleg meghatározott követelményeknek. Bizonyíték (Evidence) Egy következtetés vagy döntés alátámasztására nyújtott információ. Gyakorlat (Exercise) Olyan megoldandó kérdés, feladat vagy egyéb tevékenység, amely egy adott személy készségeinek vagy tudásának fejlesztését célozza. Tapasztalati tanulás (Experiential learning) A tapasztalatokon alapuló tanulás. Segítő személy (Facilitator) Olyan személy, aki segít másoknak egy tanulási folyamat során, de nem ő a tudás elsődleges forrása; a segítő irányítja az egyéni vagy csoportos tanulási tevékenységeket. Visszacsatolás (Feedback) Egy feladatot végző egyén számára adott reakciók, amelyek az egyént a kívánt cél irányába vezérlik. Csoportok kialakítása (Group formation) A tanulók csoportokba rendezésének folyamata.

3 Csoportmunka (Group work) Tanulási tevékenységek, melyeket több diák végez együtt. Egyéni eltérések (Individual differences) Az egyének jellegzetes sajátosságai, melyek hatással vannak az egyének tanulási folyamataira. Probléma-alapú tanulás (Inquiry-based learning) Tanulási módszer, mely során a tanulók egy megoldásra váró problémával találkoznak, melyet a tanult illetve a még elsajátítandó tudás és készségek segítségével kell megoldaniuk. Interaktív módszerek (Interactive methods) Az oktatásban ezeket olyan módszereknek tekintjük, amelyek arra késztetik a tanulókat, hogy a többiekkel kommunikáljanak, illetve valamilyen interaktív technológiát alkalmazzanak annak érdekében, hogy a feladat megoldása során visszacsatolást kapjanak. Naplóírás (Journal Writing) Mindennapos jegyzetelés egy füzetbe azzal a céllal, hogy felírjuk gondolatainkat és tapasztalatainkat, történeteket alkossunk, vagy eseményekről írott feljegyzést készítsünk. Alapvető fontosságú készségek (Key skills) Alapvető fontosságú készségek, amelyek egy feladat megoldásához, vagy a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez szükségesek, beleértve az írni-olvasni tudást, matematikát, valamint az alapvető számítógépes ismereteket. Kolb tanulási ciklusa (Kolb`s learning cycle) David Kolb által létrehozott tanulási modell, amely a tanulás ciklusán belül 4 szintet határoz meg: konkrét tapasztalatok; megfigyelések és észrevételek; absztrakt koncepciók és általánosítások megfogalmazása; valamint a koncepciók következtetéseinek új szituációkban való tesztelése. Laboratóriumi oktatás (Laboratory based education) Oktatási forma, ahol a tanulók laboratóriumi körülmények között végeznek vizsgálatokat, hogy kísérleti módszereket ismerjenek meg, illetve az általuk tanulmányozott hipotéziseket teszteljék. Tanulási környezet (Learning environment) Az a hely és az a környezet, ahol a tanulás végbemegy; nem korlátozódik egy szó szerinti értelemben vett osztályteremre és tartalmazza a környezet tulajdonságait. Média (Media) 1) Tömegtájékoztatási vállalkozások, ideértve a nyomtatott (újságok, magazinok) illetve a sugározott (rádió, televízió) verziókat is. 2) A kommunikációs iparban alkalmazott személyek. Irányelvek / Filozófia (Mission statement) Egy csoport vagy intézmény elsődleges céljait megfogalmazó nyilatkozat.

4 Modul (Module) Különálló tananyag-egység vagy válogatás, amely egy kerek egészet alkot, de más egységekkel is kombinálható. Motiváló környezet (Motivational context) Törekvés egy olyan környezet létrehozására, ahol a tanulók motivációt éreznek a tanulásra; ennek elérésére számos mód létezik, például ha a tanulókat ösztönözzük arra, hogy felelősséget vállaljanak saját tanulásukért, ha közreműködésüket kérjük a tanulási témák kiválasztásában, vagy egy óra megtervezésében. Célkitűzések (Objectives) Egy tanulási tevékenység vagy egy tanítási óra céljai. A célkitűzések meghatározzák, hogy a tanulóknak mit kell tudniuk ahhoz, hogy majd szakértőknek tekintsék őket. Így a célkitűzések megadják a képzés világos okait. A célkitűzések meghatározásának egy másik módja, ha olyan kifejezések segítségével újrafogalmazott céloknak tekintjük őket, amelyek a teljesítményeket az olvasó számára kézzelfogható módon adják közre. Amikor megfogalmazzuk a célkitűzéseket, győződjünk meg arról, hogy az oktatás tervezett eredményét határozzuk meg, és nem magát az oktatási folyamatot. Minőségi értékelés (Qualitative assessment) A bíráló személyes véleményén, tapasztalatain vagy nézetein alapuló értékelés. Minőségbiztosítás (Quality assurance) Belső és külső folyamatok annak biztosítására, hogy egy tárgy vagy intézmény minősége a kívánt szinten maradjon. Minőségellenőrzés (Quality control) Eljárások annak biztosítására, hogy a minőség és a követelmények kívánt szintjét elérjük. Teljesítmény-beszámoló (Records of achievement) Írott minőségre vagy mennyiségre vonatkozó feljegyzések a tanulónak egy adott tanulási időszak folyamán nyújtott teljesítményére vonatkozóan. Elmélkedés (Reflection) Egy személy azon tevékenysége, mely során egy múltbeli tapasztalatot vagy eseményt, illetve ezek hatását veszi fontolóra. Az elmélkedés gyakorlata (Reflective practice) Elmélkedés a múltbeli események fontos tényezőinek meghatározása céljából. Forrásanyag (Resource) Információ nyújtására szolgáló anyag: tárgy, személy, vagy helyszín. Szakoktatás/Általános tantárgyak/általános műveltség (Sachunterricht/General subjects/general knowledge) Általános iskolában oktatott tantárgy, amely megismerteti a diákokat a tudományos és műszaki jelenségekkel, valamint a környék társadalmi, gazdasági és történelmi jellegzetességeivel.

5 Támogatott oktatás (Scaffolded Instruction) Tanítási módszer, mely során a tanárok segítik és irányítják a diákokat, hogy azok el tudjanak végezni olyan tevékenységeket, amelyeket segítség nélkül nem tudnának. Stratégiai tanulás (Strategic learning) Olyan tanulási módszertan, mely során a tanulók a megadott feladat igényeihez igazítják tanulási stílusukat. Tanulócsoportok (Study groups) Csoportokat alakítunk ki a tanulás megkönnyítésére. Taxonómia (Taxonomy) Osztályozás vagy csoportba rendezés Csapatmunka (Teamwork) Az a folyamat, mely során az egyes személyek együttműködésben tesznek erőfeszítéseket egy közös cél elérésére. Áthelyezhető tudás (Transferable skills) Olyan egyéni képességek, amelyeket különböző kontextusokban is lehet hasznosítani. Érvényesség (Validity) Annak mértéke, hogy egy vizsgálat milyen pontosan értékel egy bizonyos, a kutató által tanulmányozott problémát.

Tanulási tevékenység / tanulói munka 21. századi képességek

Tanulási tevékenység / tanulói munka 21. századi képességek Tanulási tevékenység / tanulói munka 21. századi képességek 1. Tudásépítés Minden tudás és ámulat (ami a tudás magja) magában is gyönyörűség. - Francis Bacon Kérdés: milyen mértékben ösztönözte a feladat

Részletesebben

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása Nagy Lászlóné SZTE, TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport SZTE, BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoport SZTE-MTA, Képességkutató Csoport A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based

Részletesebben

Gyakran találkozhatunk nagyvállalatok, cégek álláshirdetéseiben a következõ

Gyakran találkozhatunk nagyvállalatok, cégek álláshirdetéseiben a következõ Iskolakultúra 2005/10 Molnár Gyöngyvér Pedagógia Tanszék, Pedagógia és Pszichológia Intézet, BTK, SZTE A probléma-alapú tanítás Az ismeretek alkalmazásának és az együttmûködõ-készség fejlesztésének módszere

Részletesebben

Kerettanterv HÍD 2. program, közismereti képzés A-B-C variáció

Kerettanterv HÍD 2. program, közismereti képzés A-B-C variáció 3. sz. melléklet Kerettanterv HÍD 2. program, képzés --C variáció Célok, feladatok z EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai iskolaelhagyás arányát sikeresen mérsékelő oktatási formaként jelenik

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG OKTATÁSI MÓDSZERTAN

MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG OKTATÁSI MÓDSZERTAN OKTATÁSI MÓDSZERTAN Szakmai füzetek 2 Tartalomjegyzék 1. A FELNŐTTEK TANULÁSÁNAK TANÍTÁSÁNAK DIDAKTIKAI ALAPJAI 3 1.1 A tanítási módszer 1.2 A tanulás eredményességét elősegítő tényezők 1.3 A felnőtt tanulók

Részletesebben

A tanárok szakmai fejlődése továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén

A tanárok szakmai fejlődése továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén Korom Erzsébet: Korom Erzsébet SZTE, BTK, Neveléstudományi Intézet A tanárok szakmai fejlődése továbbképzések a kutatásalapú tanulás területén A kutatásalapú tanulás ( inquiry-based learning, IBL) elterjedését

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával 1 1 Béres Ilona, Turcsányi-Szabó Márta Heller Farkas Főiskola, Módszertani Tanszék, beres.ilona@hff.hu,

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai

A kompetencia fogalmának különböző megközelítési módjai MAGYAR PEDAGÓGIA 109. évf. 3. szám 227 259. (2009) AZ INFORMATIKAI KOMPETENCIA, A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT ÉS AZ INNOVÁCIÓS SIKERESSÉG ÖSSZE- FÜGGÉSEI AZ EURÓPAI DIGITÁLIS TANANYAGPORTÁL MAGYAR KIPRÓBÁLÓI

Részletesebben

EDUCO Kézikönyv. A sport társadalmi értéke EDUCO KÉZIKÖNYV

EDUCO Kézikönyv. A sport társadalmi értéke EDUCO KÉZIKÖNYV A sport társadalmi értéke EDUCO KÉZIKÖNYV EDUCO Kézikönyv Előszó Jelen kézikönyv annak az EDUCO projektnek 1 az eredménye, amelynek célja gyerekekkel és fiatalokkal dolgozó sportoktatók képzése. Azokat

Részletesebben

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN Tematikus kiadvány European Agency for Development in Special Needs Education Ezt a jelentést

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Összeállította: Átdolgozta: Forsthofferné Fekete Kinga Sashalmi Tanoda 2001. Hegedűs Ágnes 2004. Forsthofferné Fekete

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? 2011 Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

az Európai Bizottság támogatásával

az Európai Bizottság támogatásával ECVision A szupervízió és coaching európai fogalomtára 1 ECVision. A szupervízió és coaching európai fogalomtára A jelen anyag az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány csak a szerzők

Részletesebben

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Adaptációs kézikönyv Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 2.1 intézkedés Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014)

UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, a Fenntarthatóságra Nevelés ENSZ Évtizedében (2005 2014) Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában FORRÁSGYŰJTEMÉNY Nevezd meg! Ne

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben