Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet"

Átírás

1 ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet A vásárolt közétkeztetés megrendelésének és a teljesítés igazolásának szabályzata Hatályos: április 15. 1

2 A közétkeztetés (vásárolt étkeztetés) szolgáltatás keretében megvásárolt étel-adagszám összesítés, megrendelés, a térítési díj beszedés és a leszállított mennyiség teljesítésigazolásának rendje a Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezetnél (továbbiakban: Elszámolóház) az alábbiakban kerül meghatározásra. I. A szabályzat hatálya 1. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a vásárolt közétkeztetés szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) keretében az étel adagszám összesítésének a térítési díj beszedésre, megrendelésének, a leszállított mennyiség teljesítésigazolásának feladataira. 2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Elszámolóház közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó dolgozóira, beleértve a telephelyeken térítési díj beszedéssel, étkeztetéssel foglalkozó munkatársakra (kincstárnok és gazdasági ügyintéző dolgozók), továbbá az Elszámolóház nevében az Elszámolóházhoz rendelt önállóan működő intézmények étkeztetéssel, térítési díj beszedéssel foglalkozó gazdasági dolgozóira. 3. A szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért az Elszámolóház dietetikusa felel. II. A közétkeztetés térítési díj beszedés menete 1. A szülő/gondviselő köteles az első étkezési térítési díj befizetésekor az erre a célra rendszeresített nyilatkozaton írásban jelezni (14. számú melléklet), hogy a tanév végéig milyen típusú étkezést kér gyermekének (menza; napközi; diétás étkezés orvosi igazolással alátámasztva), illetve milyen módon (készpénzben illetve bankkártyával, vagy banki átutalással) téríti azt meg az Elszámolóháznak. Nyilatkozattétel időpontja: minden tanév kezdetén (augusztus hónapban), vagy évközben az étkezés igénybevételének első alkalmával. Az igényelt étkezés típusán illetve a térítés módján, tárgyhót megelőző hónap 5-éig lehet módosítani (pl.: októberi étkezést és fizetés módját módosítani legkésőbb szeptember 5-éig). A térítési díjbeszedő a szülő által kitöltött dokumentumotokat szorgalmi időszakban köteles az átvételt követő kettő munkanapon belül rögzíteni a PZS Menza Soft programban a gyermek vevő adatlapján, (szkennelve PDF formátumban). Az ingyenes étkezésre jogosultak esetében is a szülőnek nyilatkoznia kell az étkezés típusáról vagy annak módosításáról a fent meghatározott határnapig a tanuló intézményében. (14. melléklet.) 2. A térítési díj beszedő kizárólag PMJV Önkormányzat hatályos térítési díj rendeletében rögzített térítési díjak beszedésére jogosult. A térítési díjkedvezmény jogosságának megállapításához a térítési díj beszedésére kijelölt munkavállaló köteles a szülőtől (törvényes képviselőtől) a kedvezményre jogosító igazolást bekérni az első díjbeszedés alkalmával (igazolási módját lásd: III. pont.). A kedvezményes térítési díj kizárólag a kedvezményre jogosító igazolás bemutatásával, illetve annak egy másolati példányának megőrzésével lehetséges. A térítési díjat beszedő a gazdasági vezetőtől kapott megbízás alapján anyagi felelősséggel tartozik, köteles a szükséges 2

3 különbözetet megtéríteni az Elszámolóháznak, amennyiben érvényes igazolás nélkül kedvezményes térítési díjat szed be. A térítési díj beszedő a következő tartalommal nyilvántartást köteles vezetni a kedvezményre jogosult gyermek igazolásáról: gyermek neve, kedvezmény mértéke, kedvezményre jogosító igazolás átvételének napja, az igazolás érvényességi időtartamának kezdete és vége. (1. számú melléklet) 3. Térítési díj befizetésekor a térítési díj beszedő az Elszámolóház nevében a befizetett összegről számlát állít ki a köznevelési intézmények esetében a PZS MENZA Soft programmal, szociális intézmény esetében a CARE programmal. (1. példány a befizetőé, 2. példány az Elszámolóházé / Intézményé.) 4. A befizetés módja: A befizetés történhet a technikai lehetőségeknek megfelelően - bankkártyával, készpénzzel, banki átutalással, készpénz átutalási megbízással (sárga csekk). Abban az esetben, ha a programban tévedésből nem megfelelő fizetési módot választ a térítési díjbeszedő, azonnal sztornó számlát kell kiállítania. Amennyiben a hibát a befizetés napját követően észleli, sztornó számlát készíteni tilos, ilyen esetben helyesbítő számlát kell kiállítania a térítési díjbeszedőnek! 5. Minden térítési díj beszedési napon a térítési díjakat beszedő ügyintéző köteles a napi zárással kapcsolatos alábbi feladatokat elvégezni: - tételes ÁFA összesítő nyomtatása külön a készpénzes befizetésről; - tételes ÁFA összesítő nyomtatása a bankkártyás befizetésről; - tételes ÁFA összesítő nyomtatása a készpénz átutalási megbízásos (sárga csekkes) befizetésekről; - tételes ÁFA összesítő nyomtatása a banki átutalásos befizetésről. A térítési díj napi zárása csak abban az esetben lehet, ha eltérés nem mutatkozik! Az esetlegesen előforduló eltérést még a zárást megelőzően ki kell vizsgálni és korrigálni. Valamennyi tételes ÁFA-összesítőt legkésőbb a következő munkanapon be kell küldeni az Elszámolóház Számviteli Költségvetési és Kontrolling Osztály részére. 6. A térítési díj beszedése előre, a következő hónapra vonatkozóan történik a hónap előre meghatározott napjain. Az ilyen módon befizetett étkezési térítési díj visszatérítésére (hiányzás vagy kedvezményre való jogosultság időközbeni megállapítása esetén) kizárólag a tárgyhót követő hónapban, a befizetési napokon van lehetőség. A balatoni táborhoz kapcsolódó lemondásból eredő visszatérítést a térítési díjat beszedő ügyintézőnek tábor befejezését követő tanév szeptemberében kell megtenni. A Szolgáltatás térítési díjának beszedésekor a számlát a PZS Menza Soft programmal, szociális ellátás keretében szolgáltatott étkeztetés térítési díjának beszedésekor a CARE programmal kell előállítani. 7. A térítési díj beszedő a napi befizetések számláinak, összesítőinek áttekinthető módon történő megőrzéséről (lefűzéséről) köteles gondoskodni. 8. A térítési díj beszedő a térítési díj beszedésének napjait legkésőbb tárgyév november 30. napig előre, lehetőség szerint egy évre, de legalább a következő év június hónapjáig az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztály értékszállítás koordinálásával megbízott munkatársa részére, aki ez alapján köteles a pénzszállító szolgáltatóval a pénzszállításra vonatkozó szerződés megkötését kezdeményezni. A térítési díj beszedési napok módosítására rendkívüli indokkal van lehetőség, legfeljebb félévente, intézményenként kettő alkalommal. A módosítási igényt a térítési díj beszedő az Elszámolóház Jogi és Ügyviteli Osztály értékszállítás koordinálásával megbízott munkatársának köteles jelezni, aki ha azt indokoltnak tartja, továbbítja a pénzszállító szolgáltató felé. 3

4 9. A térítési díj beszedése, illetve kezelése során az Elszámolóház Pénzkezelési Szabályzatának térítési díjak számlázására, elszámolására vonatkozó eljárásrendje szerint kell eljárni. III. Az étkezési szolgáltatás kedvezményes igénybevételének feltételei Az étkeztetési térítési díj-kedvezményre való jogosultság igazolása az alábbi módokon lehetséges (a következő okiratok bemutatása szükséges a 12. melléklet szerint): a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt, a tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; c) a sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt. A 18. életévet betöltött személy jogosultság igazolás módja: a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás bemutatása, ill. benyújtása Családi pótlékra (iskoláztatási támogatásra) jogosult a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény (továbbiakban: Cst.) a 7. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személy, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti. Saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy, a) akinek mindkét szülője elhunyt, b) akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt, c) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből, d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg, e) aki a Cst. 7. (1) bekezdésének a) pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban, vagy f)ha az iskoláztatási támogatást - a gyámhatóságnak a szülői ház elhagyását engedélyező határozatában foglaltak szerint - a nagykorúságát megelőzően is a részére folyósították, annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti. Amennyiben a fenti körülmény a nagykorúvá válást követően, de a tankötelezettség megszűnésének időpontját megelőzően következik be, a személy a nagykorúvá válásának időpontjától jogosult saját jogon az iskoláztatási támogatásra. 4

5 Az igazolások benyújtásakor kitöltendő - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29) Korm. rendelet 18. (1) bekezdésében meghatározottak alapján összeállított nyilatkozat (13. melléklet) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (5) bekezdésén felül biztosított kedvezmény (továbbiakban étkezési segély) április 1. naptól biztosítható. Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlésének pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 49/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelete évben a 10/2014. (III. 03.) számú módosító rendelkezéssel kiegészítésre került az étkezési támogatás nyújtásának feltételrendszerével, melynek hatályba lépése április 1. A támogatás az igény benyújtását követő hónap első napjától egy évre állapítható meg. Az elbírálást követően, a III. számú Szociális Központ által kiadott határozatot a kézhezvételt követően az intézmény (óvoda, iskola) étkezési térítési díj szedőjének / gazdasági ügyintézőnek kell benyújtani, aki a PZS Menza Soft programban rögzíti a kedvezményre való jogosultságot a határozatban megállapított összeg szerint. Egy jogosult gyermek esetén az étkezési támogatás összege az igénybe vett étkezési napokon 150 Ft/fő/nap,- illetve családonként 2 fő jogosult gyermek esetén 100,- Ft/fő/nap). IV. A Szolgáltatás megrendelésével és a teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok 1. Napi feladat: A Hungast Dél-Magyarország Kft. (továbbiakban: Vállalkozó) részére a tárgynapot megelőző nap 8:30 óráig a térítési díjbeszedő webes létszámjelentőn köteles megküldeni az étkezők napi létszámát és a diétás étkezők napi létszámát. A webes létszámjelentő akadályoztatása esetén elektronikus levél ( formájában az alábbi dokumentumok megküldése szükséges: ad.1. Ételrendelő ív (2. számú melléklet) ad.2. Ételrendelő ív diétás étkezők részére (3. számú melléklet) A dokumentumokat teljes körűen, megfelelően kitöltve és ellenőrzést követően kell megküldeni a Vállalkozónak. A napi létszámmódosításra nyilvántartó lapot kell vezetni (4. számú melléklet, vagy PZS Menza programból napi kinyomtatott adagszámok), melyen a térítési díjbeszedő ügyintéző személy aláírásával igazolja az elvégzett feladatot. A napi létszámmódosítás nyilvántartást időrendi sorrendben lefűzve kell tárolni, melyért a térítési díj beszedő a felelős. A nyilvántartás meglétét és vezetését az Elszámolóház ellenőrzi. Az elküldendő adatokat előzetesen a térítési díj beszedő egyeztetni köteles a PZS Menza Soft program Befizetett adagok napi kimutatása című analitikával. Felelős: az Elszámolóház, illetve a hozzárendelt önállóan működő intézmények telephelyein a közétkeztetés ügyintézésével megbízott térítési díj beszedő, Kincstárnok. A térítési díj beszedőt anyagi felelősség terheli a megrendelések helyes leadására, a téves megrendelést köteles megtéríteni az Elszámolóház részére. Az anyagi felelősség alól egy téves megrendelés esetén kizárólag akkor mentesül, ha bizonyhatóan tőle kívülálló okok miatt következik be a téves megrendelés, ennek elbírálására az Elszámolóház igazgatója, illetve akadályoztatása esetén az igazgató-helyettes jogosult. Ellenőrző személy: térítési díjbeszedő önellenőrzés; Kincstárnok; Dietetikus, illetve az Elszámolóháznál erre kijelölt személy. 5

6 Ellenőrzés gyakorisága: minden óvodai, iskolai tanítási napon; a nyilvántartás vezetését az Elszámolóház kijelölt munkatársa legalább negyedévente ellenőrizni köteles. A Számviteli Költségvetési és Kontrolling Osztály részére az étkezési térítési díj beszedése napján beküldendő dokumentum: Tételes ÁFA-összesítő: külön kinyomtatva a bankkártyás befizetés, a készpénz átutalásos (sárga csekkes) befizetés, a banki átutalásos és a készpénzes befizetés összesítője. A készpénzben beszedett díjat adott napon az Elszámolóház bevételi számlájára be kell fizetni, vagy az értékszállítás időpontjában az értékszállító részére átadni. A beszedett térítési díj adott napon történő befizetéstől eltekinteni kizárólag akkor lehet, amennyiben a beszedésre a banki nyitva tartást, vagy a pénzszállítást követően került sor. Ezekben az esetekben a befizetést követő nap 9.00 óráig teljesíteni kell a beszedett díj bevételi számlára juttatását. 2. Heti feladat: A Vállalkozó részére a tárgyhét keddi napján 10:00 óráig a térítési díj beszedő webes létszámjelentőn köteles megküldeni a következő heti tervezett létszámot. A webes létszámjelentő akadályoztatása esetén elektronikus levél ( formájában, az alábbi dokumentumok megküldése szükséges: ad.1. Heti adagszám tervező lap (5. számú melléklet) ad.2. Heti adagszám tervező lap diétás étkezők részére (6. számú melléklet) A dokumentumok teljes körűen, megfelelően kitöltve és ellenőrzést követően küldhetők el a Szolgáltatónak. Az elküldendő adatokat előzetesen egyeztetni kell a PZS Menza Soft program Befizetett adagok napi kimutatása című analitikával. A tárgyhét kedd 10:00 óráig csak a következő hétre vonatkozó Heti adagszám tervező lap -ot lehet megküldeni a Vállalkozónak. (Előre több hétre vonatkozó adagszám tervező lapot megküldeni tilos!) Felelős: az Elszámolóház, illetve a hozzárendelt önállóan működő intézmények telephelyein a közétkeztetés ügyintézésével megbízott térítési díj beszedő, Kincstárnok. Ellenőrző személy: önellenőrzés; Kincstárnok. Ellenőrzés gyakorisága: a tárgyhét kedd napjának 10:00 óráig 3. Havi feladat: A Vállalkozó részére a tárgyhó utolsó (étkezési) napján elektronikus levél ( formájában - beküldendő dokumentumok: Étkezési összesítő táblázat (7. számú melléklet). Az Elszámolóház részére a havi zárás napjáig (legkésőbb minden hónap 2. napja) beküldendő dokumentumok: 1./ A teljesítésigazolás. A teljesítésigazolást az Elszámolóház által rendszeresített formanyomtatványon szükséges elvégezni (8. számú melléklet). A táblázatban telephelyenként feltétlenül ki kell tölteni az 6

7 intézmény megnevezését, címét, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, illetőleg a teljesítési időszakot. Teljesítési időszak rovatba beírandó: dátum szerint a tárgyhó első és utolsó étkezési napja. A teljesítésigazolás aláírására jogosult: - kincstárnok, illetve az őt helyettesítő személy és a gazdasági ügyintéző; - az önállóan működő intézmény esetében az intézményvezető vagy az általa kijelölt személy, és a gazdasági ügyintéző. A teljesítésigazolást pecséttel, aláírással ellátva, két eredeti példányban elkészítve kell leadni a Pénzügyi Osztálynak (számlabefogadás) a tárgyhónapot követő hónap 2. napjáig (amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor a határnapot megelőző utolsó munkanapon). Keltezés: dátumként a hónap utolsó étkezési napja írandó. (Kivétel a balatoni tábor étkezésének teljesítés igazolása, amennyiben a hónap utolsó napja szabad-, vagy munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő munkanap a teljesítés igazolás dátuma.) A Pénzügyi Osztály a beérkezett teljesítésigazolást formailag ellenőrzi: teljesítési időszak-, keltezés helyessége; pecsét-, aláírás megléte. Formai hiba, illetve hiányosság esetén hiánypótlásra visszaküldi. Az átvett teljesítésigazolásokat tartalmilag is ellenőrzi: a zárás étkezési elszámolás dokumentumának adatai egyezzenek a teljesítésigazoláson feltüntetett adagszámmal. Nem megfelelőség esetén javításra visszaküldi a beküldőnek. Eltérés esetén a dokumentumokat - egy napos javítási határidő alkalmazásával pontosításra vissza kell küldeni az érintett ügyintézőnek. 2./ Az Étkezési elszámolás (könyvelőnek) A dokumentumot egy példányban elkészítve pecséttel, aláírással ellátva kell leadni a Pénzügyi Osztálynak (számlabefogadás). 3./ Az ÁFA-összesítő ( összegzés napi bontásban és mindösszesen ). A dokumentumot egy példányban elkészítve pecséttel, aláírással ellátva kell leadni a Pénzügyi Osztálynak (számlabefogadás). A dokumentum kinyomtatásakor a PZS Menza programban az összegzés napi bontásban és mindösszesen tartalmi elemeket kell kiválasztani. Felelős: az Elszámolóház és a hozzárendelt önállóan működő intézmények telephelyein a közétkeztetés ügyintézésével megbízott térítési díj beszedő, Kincstárnok, intézményvezető Ellenőrző személy: önellenőrzés; Kincstárnok, intézményvezető. Ellenőrzés gyakorisága: legkésőbb tárgyhót követő hó 3-ig (a havi zárás napjáig); a feladat elvégzését követően. 4./ Összesítő étkezési támogatásról (segély). A Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlésének 49/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról (A 10/2014. (III.3.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.) című rendeletének 7. Étkezési támogatás 15/A. alapján kiosztott étkezési segély havi összegéről a PZS Menza Soft programból a lekérdezések, étkezési elszámolások, segély cím alatt vevő szerinti sorrend vevőnkénti összegzéssel típusú összerendezés szerint szükséges beküldeni a segélyezett gyermekek listáját az Elszámolóházba. Felelős: az Elszámolóház és a hozzárendelt önállóan működő intézmények telephelyein a közétkeztetés ügyintézésével megbízott térítési díj beszedő, Kincstárnok, intézményvezető Ellenőrző személy: önellenőrzés; Kincstárnok, intézményvezető. 7

8 Ellenőrzés gyakorisága: legkésőbb tárgyhót követő hó 3-ig (a havi zárás napjáig); a feladat elvégzését követően. 5./ Hónap lezárása PZS Menza Soft programban. A program Kiegészítő adathalmazok / Egy hónap lezárása címszavak alatt található az elszámolt időszak lezárása. A pénzügyileg is rendezett hónapokat le kell zárni, ezzel biztosítva a hónapok adatainak változatlanságát. Felelős: az Elszámolóház és a hozzárendelt önállóan működő intézmények telephelyein a közétkeztetés ügyintézésével megbízott térítési díj beszedő, Kincstárnok, intézményvezető Ellenőrző személy: önellenőrzés; Kincstárnok; intézményvezető. Általános előírások: - A PZS MENZA Soft program mentését a havi zárás napján: Papp Zsolt úrnak kell beküldeni a 6 jegyű azonosító kódot tartalmazó formában: címre! - A fenti feladatokat az adott munkanapon kell elvégezni! - A dokumentumok adatainak egymással egyeznie kell! A beküldendő dokumentumok tartalmát össze kell vetni a PZS MENZA Soft programból a Befizetett adagok napi kimutatása és a Havi összesítő adataival is. Eltérés az adagszámban nem lehet! A pót- és lerendeléseket a PZS MENZA Soft programban az érintett gyermek adatlapján azonnal rögzíteni kell! Visszamenőleges adagszám módosításra nincs lehetőség! - Minden eltérés okát fel kell tárni. Az eltérés okát megjelölve, a körülmények ismertetésével feljegyzést kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Pénzügyi Osztály részére. (A rendszeresen előforduló hibás megrendelés fegyelmi jogkövetkezményt eredményez!) - A hidegcsomag megrendelését a webes felületen kívül, a 15. számú mellékletben található hidegcsomag megrendelő lapon lehet megtenni a Hungast Dél- Magyarország Kft. felé. - Az ingyenes étkezők adagszámával a megrendelés összesített adagszáma nem korrigálható. Az ingyenes étkezők esetében kötelező a pót- és lerendelést végrehajtani. Az ingyen étkezők pót- és lerendeléséért a térítési díj beszedő a felelős, ezért köteles az intézmények vezetőitől naponta a hiányzókról adatszolgáltatást kérni, mely alapján a lerendeléseket teljesíteni tudja. - A PZS MENZA Soft programban a vevő adatainak rögzítésekor a lakcím kártyáján szereplő lakóhelyét (állandó lakcím) szükséges feltüntetni. Dietetikusi feladatok: - étlapegyeztetés az Étlapegyeztetés eljárási rendje alapján (9. számú melléklet) - helyszíni ellenőrzés, melyről Ellenőrzési napló készül (10. számú melléklet) - jegyzőkönyvkészítés - panaszok kivizsgálása a Hiányosság és Panaszkezelés eljárási rendje alapján (11. számú melléklet) Balatoni tábor Az étkezés lemondására (betegség, egyéb ok miatt) a Táborvezetőnél van lehetőség. 8

9 A térítési díj visszatérítésére, a lemondást követő naptól igénybe nem vett, de befizetett étkezés esetében van mód, az alábbiak szerint: - A kedd-csütörtök napokra vonatkozó étkezési igény lemondására, az előző nap 9:00 óráig van lehetőség. - A szombat, vasárnap, hétfő napokra vonatkozó étkezési igény lemondásra legkésőbb a turnus hetében, péntek 12:00 óráig van lehetőség. A táboroztatás során esetlegesen lemondásra kerülő étkezések térítési díjai legkorábban a következő kezdődő tanév szeptember hónapban történő térítési díj beszedése alkalmával kerülnek visszatérítésre. Az eljárásrend a mellékletekkel együtt érvényes. V. Záró rendelkezések Jelen eljárásrend április 15-én lép hatályba. Pécs, április 14. Borbás Károly igazgató A szabályzat mellékletét képezi: 1. számú melléklet: Kedvezményre jogosító igazolás nyilvántartása 2. számú melléklet: Napi ételrendelő ív 3. számú melléklet: Ételrendelő ív diétás étkezők számára 4. számú melléklet: Napi rendelések nyilvántartása 5. számú melléklet: Heti adagszám tervező lap 6. számú melléklet: Heti adagszám tervező lap diétás étkezők számára 7. számú melléklet: Étkezési összesítő 8. számú melléklet: Teljesítési igazolás az önállóan működő intézmények részére 9. számú melléklet: Étlapegyeztetés eljárási rendje 10. számú melléklet: Ellenőrzési napló 11. számú melléklet: Hiányosság és panaszkezelés eljárási rendje 12. számú melléklet: Térítési díjkedvezmény igazolása 13. számú melléklet: Nyilatkozat étkezési térítési díj-kedvezmény igénybevételéhez 14. számú melléklet: Nyilatkozat befizetés módjáról 15. számú melléklet: Hidegcsomag megrendelő 9

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014.

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. 1 1. Iskolai Tankönyvrendeléssel kapcsolatos jogszabályok kivonata 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 1 A magyar társadalom hosszú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.)

1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) és a végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) kormányrendelet (Vhr.) egységes szerkezetbe foglalt szövege Az Országgyűlés a családok és

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Felelős kiadó: dr. Veres Gábor

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A szabályozás célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A szabályozás célja. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletével módosított 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda 2015. január 1 Emberi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel. I.

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel. I. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve az 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI Gazdasági-élelmezésvezető Munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, együttműködik a mindenkori fenntartó szerv pénzügyi, gazdasági szakembereivel.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzatáról

Közszolgálati Szabályzatáról Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51., 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (II.16.) számú

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 9. szám 126. évfolyam 2011. április 29. Utasítások 12/2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok igényléséről és

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben