Húsz esztendő az idő hogy lejár! ( Petőfi Sándor: Szülőföldemen )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Húsz esztendő az idő hogy lejár! ( Petőfi Sándor: Szülőföldemen. 1848. )"

Átírás

1 Húsz esztendő az idő hogy lejár! ( Petőfi Sándor: Szülőföldemen ) A szaksajtó a szakmai egyesület(ek), mint közösség(ek) életének a tükörképe ( kell, hogy legyen ): hogy látván lássanak minden fontosat és/vagy érdekeset a tagtársak is, a külvilág is. Hírmondó, esemény- és eredmény-ismertető, elemző, ( sajnos sokkal ritkábban, mint kellene ) szakmai vitát nyitó és vezető. Lapszerkesztési hozzáértés és etikai tartás esetén semmiképpen nem torz, nem görbe tükör ( a megjelenés áldott emlékű, nekünk örökké szent helyszíne: Felső-Magyarország, Selmecbánya ) ~ 1950 augusztusa között - a 2 világháború sorozat-megszakító hónapjait, ill. éveit leszámítva - ( a kezdeti más kiejtésen: Erdőszeti, majd időszakos névbővítésen itt és most túllépve ) Erdészeti Lapok volt a neve az 1. magyar nyelvű erdészeti szaklapnak, amely a lapalapítás után pár évvel az Országos Erdészeti Egyesület tulajdonába került. Az OEE-nek 1949-ig elsősorban felsőfokú erdészeti szakképesítésű szakemberek és/vagy nagybirtokos erdőtulajdonosok voltak a tagjai. Az OEE támogatásával jelent meg 1907-től az I. világháború végéig ( 1918 ) Az Erdő : erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, erdészek, altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. E szaklap egyértelműen felvállalta az említett erdőtulajdonos és erdészeti szakember kör, mint közösség erdészeti szakmai érdekképviseletét is. Csonka-Magyarországon 1926-ban e réteg számára megalakult a Magyar Erdészeti és Vadászati Segédtisztek és Altisztek Országos Szövetsége, 1927-től újra kiadva Az Erdő -t. A Szövetség 1928-tól Magyar Erdészeti, Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesülete ( MEVME ) nevet felvéve gondozta e szaklapot a II. világháborús frontok érkezéséig, majd a MEVME-t a pártállam 1949-ben beolvasztotta az OEE-be, amelyben ekkortól lettek tagok a nem felsőfokú erdészeti szakképesítésű kollégák is, mára már a taglétszám meghatározó többségét alkotva. [ A MEVME története Schweighardt Ottó erdőmérnök kollégánk tudományos alaposságú összeállításában, Margittai Endre szerkesztésében, továbbá a Szent Korona történelmi Magyarországa egész területén folyt erdészeti alap- és középfokú szakoktatás és szakmai szerveződés Sopron és Debrecen/Szeged erdésztechnikumai előtti, ugyancsak Schweighardt Ottó által évtizedek alatt összegyűjtött - szakmai közgyűjteményi tárolásért és bemutatásért kiáltó - nagyszerű anyaga feldolgozásának egy része - szöveges és képi dokumentáció - hamarosan legalább 2 honlapra fölkerül ( ezek egyikeként a sajátomra is: itt az OEE HCS téka" könyvtárban»a Kárpát-medencei magyar erdészeti alap- és középfokú képesítésű szakemberek szakoktatásának és szakmai szerveződésének néhány emléke 1949/ 50-ig«témakör-címen ); az Erdészeti Lapok olvasóit várhatóan a Szerkesztőbizottság tájékoztatja majd a honlapokra fölkerülések időpontjáról és a tárhelyekről ( linkekről ); B. S.] 1947 ( a trianonit a pozsonyi hídfő elorozásával súlyosbító párizsi béke-diktátum ) újból elszakította Kárpát-medencei [ nem szórvány, hanem tömbös ] nemzeti szállásterületünk korábban visszacsatolt/hazatért 1/3-át: színtiszta vagy többségében magyarok lakta országrészeket, magyar tájakat, magyar erdőket, magyar erdész szakembereket. Az idegen hadsereg által megszállt Csonka-Magyarországon pl. a kék-cédulás puccsal, tehát illegitim módon történt hatalom-megszerzés után megkezdődött a 2. bolsevik diktatúra, [ az 1. veres rémuralom 1919-ben volt, ama 133 napban ], amely átstrukturálta, ennek kapcsán megkorbácsolta az egész szakmát, ezen belül a szaksajtót is. Pl. az Erdészeti Lapok augusztusi számában az ágazat aktuális átszervezésének olyan veszélyeire figyelmeztetett egy korrekt cikk, amely szervezeti/működési gondok az erdész szakemberek általi szakmai előkészítés elmaradása esetén következhetnek be. Ezt a bolsevik diktatúra politikai ellenállásnak minősítette, és az Erdészeti Lapok további számainak megjelenését betiltotta. [ Korszak-jellemző magán-tapasztalatom, hogy a vérveres időkben - az 56 utáni megtorlások 1962/ 63-ig intenzív szakaszát is ide értve -, majd még utána is szinte az ezredfordulóig többnyire

2 mosakodnom kellett nem-erdész baráti társaságaimban szakmai jelvényünk/jelképünk, az erdészcsillag miatt: Isten teremtette örökség a Quercus-/tölgy-genus csírázás utáni egyedeinek csillag-szimmetriájú kezdő levél-kokárdája, tehát nem a bolsevikok miatt 5- ágú ]. Megfelelő ( = bolsevik pártpolitikai ) előkészítés után augusztusában jelenhetett meg újra erdészeti szaklap: Az Erdő címen, amely beköszöntő programja szerint az erdő- és vadgazdálkodás műszaki, tudományos folyóirata kívánt lenni. Ennek decemberig terjedő sorozatában lapszerkesztési és szakmai szempontból eléggé egyértelműen elkülöníthető az 1956 utáni, az idézett programot lényegében beteljesítő időszak az 1956 előttitől, amely 4 évben a lapterjedelemnek átlagosan kb. az 1/5-e általános erdőgazdálkodás-politika kategóriájú bolsevik lihegéses dicshimnusz volt pl. a sztálini erdők zúgásáról, és a magyarországi élet, így az erdész szakma minden területén feltétlenül követendő szovjet példákról. Az akkor hivatalos/nyilvános szakmai közéletben szó szerint életveszélyesen, véresen komolyan veendő szellemi szemétből a mai ifjúság számára 5 idézetet szemelgettem, szögletes zárójelekbe téve a ma már szükséges magyarázatokat: A szovjet természetátalakító erdősítésekből oroszlánrészt vállal a hős lenini Komszomol [ komszomol = ( szovjet ) kommunista ifjúsági szövetség ]; Sztálin neve szakmai iránymutatást jelent [ a sztálin orosz közszó, fordítása: acélos ]; És születnek a sztálini erdők nemcsak az Urál mentén és a Volga medencéjében, hanem a magyar Alföldön is ; Erdőgazdaságunk [ értsd: erdőgazdálkodásunk ] fejlődésében is igen jelentős, hogy szovjet tudósok is foglalkoznak megoldandó feladatainkkal ; Követni a Szovjetuniót azt jelenti, hogy hazánkat erőssé, békéssé és boldoggá tesszük. --- E 4 év dagályos iránymutatói azt azonban tévedésből sem tartalmazták, hogy pl. hogyan kell ékásóval - a gyökérzet kiszáradását megelőzendő - légmentesen csemetét ültetni, vagy hogyan kell egy modern fácán-voliert berendezni Szakmailag üde kivételként erdészeti ökológiai, műszaki és technológiai cikkek is megjelenhettek, de pl. az üzem-(köz-)gazdaságtan és kapcsolt részei területéről már csakis sztáliniak, a tömeggyilkos diktátor halála után is. Itt ki kell emelnem, hogy nem csak az alább idézett 1991-es tanulmány szakmai tartalmával, hanem szellem és forma tekintetében is az utolsó betűig egyetértek dr. Szodfridt Istvánnal szakcikkekben a politikai jelzők, így pl. a sztálini használata kapcsán: ; maga a bolsevik/bolsevizmus azonban egy nagyon pontos, egzakt tartalmú szakszó a történelemtudományban, amelynek szinonimája a leninizmus, s amelynek lényege: a hatalmat bármi módon megszerezni, és bármi módon megtartani. A II. világháború utáni 1. vándorgyűlésre is csak 1957-ben kerülhetett sor. Az Erdő 1956 utáni, több mint egy emberöltőnyi időszakát itt nincs mód elemezni, jól tükrözte a ma sajnos elképzelhetetlen ütemű és szakmai színvonalú mag- és csemetegazdálkodás, új erdő telepítések, rontotterdő átalakítások, erdészeti infrastrukturális fejlesztések, erdészeti kutatások aranykorát. Az Erdő össz-európai mércével mérve magas, a szovjet megszállás előtti Erdészeti Lapokéval a legtöbb tekintetben párhuzamba állítható ekkori szakmai színvonalának 2 fő letéteményese: Jérôme René és dr. Solymos Rezső nevét azonban mindenképpen említeni kell. Ami ebből kilóg, az a besúgó-hálózatos legvidámabb barakk erdészek közül beszervezett és/vagy önként beépülő ügynökeinek és hatalmi-politikai haszonélvezőinek szakmai jelmezű irománya: tendenciájában is folyamatosan csökkenő arányú szellemi selejt. Nem felmentésül, de egyébként hol zsarnokság van, / mindenki szem a láncban; / belőled bűzlik, árad, / magad is zsarnokság vagy;" ( Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról ). És ezen időszak erdészeti sajtótermékeinek összességére is mondaná - és mondja is - az Úr:»aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ«; ( János Evangéliuma 8,7 ). Aztán az 1989/ 90-es politikai fordulat előkészítő folyamata, benne az OEE megújulásának dr. Herpay Imre elnök és Gáspár-Hantos Géza főtitkár nevével fémjelezhető előkészítése és a tisztújító közgyűlésig levezénylése megteremtette a külső, és az egyesületen belüli, tehát belső

3 lehetőségét, hogy megtartva, vállalva az decemberében e név alatt utoljára megjelenő Az Erdő 1956 utáni hagyományainak túlnyomó többségét, új tartalommal, az eredetinél sokkal számosabb létszámú, és sokkal szélesebb spektrumú szakközönség számára visszavegyük szaklapunk eredeti nevét: az Erdészeti Lapok -at, amely új sorozatának 1. száma éppen 20 évvel ezelőtt jelent meg. E lapszám impresszuma: Erdészeti Lapok Az Országos Erdészeti Egyesület folyóirata. CXXVI. évfolyam 1. szám ( január ) HU ISSN Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Tagjai: Agócs József, Apatóczky István, dr. Balázs István, Barátossy Gábor, Bartha Dénes, Bolla Sándor, dr. Bondor Antal, Bús Mária, Dala László, Gencsi Zoltán, dr. Göbölös Antal, Gyöngyössy Péter, dr. Járási Lőrinc, dr. Kárpáti László, Kertész József, Korbonszky Kazimírné, dr. Kovács Mátyás, dr. Oroszi Sándor ( a bizottság helyettes elnöke ), ifj. Páll Miklós, Pápai Gábor ( a bizottság elnöke ), Rakk Tamás, dr. Sonnevend Imre, dr. Szikra Dezső, dr. Szodfridt István, Varga Béla. FŐSZERKESZTŐ: PÁPAI GÁBOR TERVEZŐSZERKESZTŐ: GÁBOR NÓRA. Két évtized múlva a fenti lista alapító anyáiból lapszerkesztés szempontjából már senki nincs a porondon, az alapító atyák közül viszont ma sem csak egy legény van talpon a vidéken, hanem a jelenlegi szerkesztőbizottságban is dolgozik dr. Bartha Dénes, dr. Oroszi Sándor, Pápai Gábor. Utóbbi 2 évtizede főszerkesztőként - a színvonal jelentős tovább emelése mellett - egy jó dolog kézbe venni szaklapot csinált a Lapokból, amely olvasmányos, és a nyomdatechnika fejlődésével lépést tartva szép is. A Lapok későn született kistestvére az OEE-honlap : igen jól kiegészítik egymást; nagyon szeretem e kistestvért is, amely nyilván a honlapot eddig szerkesztő Ormos Balázs főtitkár, és a pécsi - amíg engedték: Káldy József-irányította - kitűnő szakértői stáb jóvoltából olyan jó, mint amilyen. Az internet azonban soha nem fogja kiszorítani még a szakmai Gutenberg-galaxist sem: az OEE-ben nem lehet másodosztályú tag, akinek bármilyen - akár objektív, akár szubjektív - okokból nincs és nem is lesz soha internethozzáférhetősége; ( az egyesületbe belépéskor sem lehetett és ma sem lehet ilyen feltételt szabni ). Továbbra is e 2-fajta médium egymásra figyelése, és ahol kell, mindenkor a honlapnak az írott/nyomtatott sajtóhoz igazodása lehet a helyes cél. Igazságtalan lenne a 2 évtized Lapok-beli szellemi termését mindössze pár mondatban objektívan méltatni. Magam alkalmatlan is vagyok erre. Egyfelől azért is, mert eleve szubjektum vagyok, tehát nincs és nem is lehet testületi bölcsességem. Másfelől csak a 2010-es karácsonyi ünnepek előtti napokban kaptam a felkérést, így a január 04.-i határidő okán módom sem lett volna, hogy közvetlen kollégáim, OEE HCStagtársaim között végezzek valamiféle felmérést. Ezért a továbbiakban néhány tartalmi hiányérzetemet írom le. Ám ezek is csak részben írhatók a mindenkori Szerkesztőbizottság számlájára, sőt, egy részük valószínűleg csak ( 1 híján 70 éves ) vénemberi dohogás, morgás. Az én értékítéletemben az elmúlt 2 évtized erdészeti szaksajtójának, ezen belül a Lapoknak egyik csúcsteljesítménye volt, hogy hozta/lehozta Borkó Károly Egy dakota az irokézek között, avagy az erdésztársadalom törzsi jellegéről c. röntgen-kép jellegű = lényeg-látó elemzését, ( E.L március, mostani cikkem írásakor még nincs fönn a digitális Elektronikus Periodika Archívumban). Az igen jó színvonalú, ám összességében csekélyke olvasható visszhangot nem számítva: az érdemi

4 reagálástól elzárkózott a szakma teljes felelős vezérkara, mértékadó személyiségei is. Amelyről nekem a megsértett fene nagy önérzete miatt a lápi iszapból a fejét egyetlen prüszkölésre kidugó brontoszaurusz-falka jutott az eszembe ( vagy hová ). Mert aztán - megfellebbezhetetlennek vélt, de azért ki nem mondott/le nem írt igaza tévhitében - e gőgös/flúgos ( és/vagy: lusta ) brontoszaurusz-csapat minden egyes példánya emelt fővel azonnal alámerült, vissza a minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve kerek mondatokban megindokolható, tehát formailag megnyugtató logikus langyos löttyébe. A brontoszaurusz-falka nem ismerte fel, hogy a szakmai érdekérvényesítés politikai piacán ezzel a továbbra is öntelt és semmittevő mentalitással, nem-elemzéssel és nem-cselekvéssel nem csak az ő vezérkarisága, hanem az önmagát e vezérkarra vakon (?) rábízó egész fajtája is folyamatos szakmai pozíció-vesztésre, végül de jure értelemben vett kihalásra ítéltetett. Akiknek időnként még megveregetik a vállát. Legfeljebb. Ám nem érdemi tényezők. Még a népi fanyar humor által jelmez-, sőt gengszter-váltásnak is nevezett történések 1989/ 90 körüli korabeli sűrűjében sikerült kiakasztanom a ( sajnos: néhai ) kitűnő elvbarátomat, dr. Király László professzort azzal, hogy ha én most ( = akkor ) megélhetési politikus, képviselő lennék, erdész létemre sem a kollégáim kegyeit keresném, hanem a wc-s nénikét: belőlük ugyanis több van, mint erdészből, és a következő választásokon nekem a rám leadott szavaztok/voksok száma a mérvadó, nem pedig a választási kortes-szövegekben jól felhasználható az erdő 3-as funkciója, vagy az erdőterület aránya ( Isten nyugosztalja, szegény jó Király László már a Bánffy-Schamschula-féle vadászati jogszabály-puccs elhárításakor is, majd pár év múlva még inkább keserűen szembesült e helyzetértékelésem szakmai gyakorlati és törvényalkotási tényeivel, következményeivel, és akkori szavai szerint bár nem lép ki a pártjából, de belső ellenzékbe vonul vissza. Cseszheted --- mondtam neki első mérgemben. És: mára e pártnak már a neve sem maradt fenn ). A mai államterületen a szakma össz-nemzetgazdasági tényezőként alig számottevő. További politikai tény, hogy választópolgárként kevesen vagyunk. Szakmai közérdekű létszükségletünk a tartós szövetséges keresése. Ízléstelen, ám mégis kénytelen vagyok csekély személyem cikkét idézni: Zöld egységet! ; ez - az azóta bekövetkezett EUtagságból adódó korrekciókkal - ma is az elvi alapvetések egyike lehet(ne). Persze, érdemi beszélgetés, vita előtt pluszban meg kell tanulni a zöldek TTK-s és egyéb elméleti alapismereteit. ( Nem könnyű. Tanúsíthatom. ) Továbbá le kell szállni arról a szakestély-dumás lóról, amelynek jászolához az van kiírva, hogy még a Jóisten is csak az erdészek közreműködésével tudta megteremteni a világot. Azonban egyetlen jottányit sem kell engednünk az erdészeti sáros gumicsizmás/bakancsos terepi tapasztalati ismereteinken alapuló effektív szaktudásunkból: a méreg-, más néven setét-zöldek észvesztő elméletekben dúskálnak, ám messze túlnyomó többségük saját kezűleg még soha életében nem ültetett el egyetlenegy csemetét sem, amely meg is eredt, sőt, netán fel is nőtt volna. És nem akciózni kell a velük való szövetség kiépítésében, hanem: tartamosság, sőt, állandóság. Meg kell szokni egymás szagát. Miközben kitartó szorgalommal, sőt, némi aufklärista hevülettel, de folyamatosan - és: mindig terepen! - kell velük folytatni az egyeztetést, az összecsiszolódást. A Lapok pedig számoljon be elemző módon az együttműködés gyermekbetegségeinek dilemmáiról is, sikereiről is, kudarcairól is. Kardinális fordulat áll a küszöbünkön: ezért a Lapok gyorsan, szinte azonnal derítse ki, és jogilag megfellebbezhetetlenül pontos listával tegye közzé az OEE-től, mint szakmai köztestülettől az 1948/ 49-es egyesületi vagyon-elkommunizálás előtti, mindmáig vissza nem származtatott vagyontárgyak, objektumok, és ( valoritáson számolva ) a pénzeszközök adatait, mint jogos követeléseinket. Kiemelt tekintettel az elsősorban szakmai közadakozásos eredetére: ez a vagyon a Kárpát-medencei összes magyar erdész közös tulajdona, így ma és holnap is aktuálisan a magyar állampolgárságú magyar erdészeké. Az majd az OEE vezetőségének testületi, de jegyzőkönyvileg rögzített és nyilvánosságra hozandó névszerinti szavazásos döntése kell, hogy legyen: melyeket követeljük vissza - használati díj felszámolása/kifizettetése után - természetben,

5 melyekre szabunk ki - birtoklapjainkra visszajegyzésük után - bérleti díjat, melyekről mondunk le és mekkora kárpótlási összegért. Kívülálló számára ugyanis az OEE, benne a Lapok jelenlegi pénzügyeinek - tagdíjon + előfizetési díjon felüli - forrásoldala nem más, mint közpénzek csoportérdekű eltulajdonítása és/vagy államgazdasági profit-csökkentő tényező. Noha a tulajdonosi jogok gyakorlói egyes főembereink vadászcimborái, nem kell jóstehetség ahhoz, hogy ez a forrás igen rövid időn belül és drasztikusan elapadjon. És vagyon-visszaszerzés híján OEE-tájon meg Lapok-tájon mi lesz és miből lesz másnap? A helyi csoportok és a szakosztályok jövőbeli működéséről pedig annyit: tanúsíthatom, hogy a Nyugat felőli trianoni gyalázat-határ nyugati oldalán minden erdészeti rendezvény ( persze, hogy ezek között a vándorgyűlés/tagung is ) úgy kezdődik, hogy Batthyányi gróf, meg Esterházy-herceg jószágkormányzója, meg ( Isten nyugosztalja, ám amíg élt ) Waldbott Pál báró épp úgy leszurkolta/leszurkolja a pénztárcájából a részvételi díjat, mint a legkisebb erdőbirtokosság erdőkerülője, facsősz -vagyonőre, vagy a kistulajdonos erdőgazda. A jelenség neve: kapitalizmus. Az OEE egésze a bolsevik hatalom-elorozó puccsig, egyúttal a szakmai közösségi vagyonunk elkommunizálásáig pontosan ugyanígy működött. A sült-galamb a kapitalista faunának sem automatikus része, annak a kapitalizmusban is ára - személyi költsége - van. A személyi hozzájárulás mérsékelhető: az OEE szakmai közösségi vagyona működtetésének hasznából, ill. a mai Európában még pályázatok útján is. A Lapok pedig tegye közkinccsé a már közel 2 évtizede önfenntartó = kapitalista módon = OEE-hagyományos módon működő OEE- egység(ek), pl. helyi csoport(ok) működési tapasztalatait. Mert a posztbolsevik ( pártoló tagi~osztogató ) egyesületi finanszírozási rendszer a kapitalizmussal nem adekvát, és napjai ( talán már csak percei ) meg vannak számlálva. Tessék az önfenntartásban, önfinanszírozásban gondolkodni. Mint szakmai őseink, elődeink tették, és bolsevizmustól nem sújtott nyugati szomszédjaink megszakítás nélkül teszik. [ Soha nem jutna eszembe, hogy színházba vagy koncertre menjek megvásárolt jegy nélkül. Ám ahhoz olyan produkcióra szóljon a csábítás, amelyért megnyitom a nyugdíjas pénztárcámat, s amelyért cserében lemondok pénz-igénylő más kedvteléseimről. A jelenség neve: kapitalizmus, piacgazdaság. Amely korántsem fenékig tejfel, de az Isten-adta emberi méltósághoz tartozó szabad akarat, pontosabban az ezen alapuló személyi felelős döntés szabadsága legalább megvan benne ]. Az utóbbi hónapokban a szakma háza táján fortélyos félelem igazgat, a Lapok pedig vaknak és süketnek tetteti magát. Bűnvádi eljárás alá vont korábbi erdészeti szakmai és/vagy ágazati-államigazgatási vezetők a független bíróság hatályossá váló ítélete alapján bizony vonuljanak be Vácra vagy a szegedi Csillagba: van ott még hely az olyanoknak, akik közpénzből lopták el pl. a privát szafárijaik, stb. költségfedezetét. Ám ezekkel egybemosva agyonhallgatni olyan ügyeket, amikor sikeres életmű, vagy fél életmű közismert szakmai teljesítményeit produkáló, méltán köztiszteletben álló kollégákat vélt vagy valós vallásuk - párt-szimpátiájuk - alapján 24~48 óra alatt az aktuálpolitikai fűnyíró gép lekaszált: ez enyhén szólva aulikus sumákság. A politikai aula = őfelsége uralkodói udvara. Aulikus az, aki ebbe az udvarba belépve, vagy akár csak rá gondolva, gyorsan átugrik az anatómiai lexikon G -betűs címszavain, nehogy beleütközzön a gerinc nevű szervbe. Hazug, mert a Szentírás örök erkölcsi értékrendjével nem egyeztethető indoklás a középkori tömeggyilkosságok ide aktualizálása : ha netán igaz ember is áldozattá válik, Isten odaát majd szétválasztja a kiiktatásra való eretnekektől. És hazug az a megközelítés is, hogy végre megtapasztalják, milyen az, amikor főnök korukban ők rúgtak ki embereket : egy, a szükséges mértékig erélyes vezető leírt indokkal szelektálja a munkatársait, ám indoklásos döntései munkaügyi bíróságon megtámadhatók, míg pl. a hatalomgyakorlás szempontjából praktikus, ám ettől még kicsit sem erkölcsös mai, indoklási kötelezettség nélküli elbánás senkit nem engedett jogos önvédelmi szóhoz jutni pl. a Mecsek alján vagy a Hortobágy közepén. Az OEE, így a Lapok sem személyi jogvédelmi fórum. Ám a szakma egésze, a szakemberek közösségének lelkivilága sérül, ha általánossá válik a létbizonytalanság-érzés, és fortélyos félelem igazgat. Mert a reális információ hiányán, a korrekt tájékoztatás elmaradásán

6 alapuló szomorú szakmai (köz)véleménnyé kezd válni, hogy ma is csak az van biztonságban a holnapi kenyerét illetően, akinek vadász-cimborái a mindenkori kormánykörökből kerülnek ki. Nem magasabb rendű-e a keresztény/keresztyén lelkiismereten alapuló erkölcsi érzék az indoklási kötelezettség alól felmentő aktuális jogszabálynál?! Amíg nincs valaki ellen érvényes bírósági ítélet, illesse meg az ártatlanság vélelme, ne forduljon el tőle a szakma, és ügyében is - agyonhallgatás helyett - legyen világosság! Az OEE, mint szakmai közösségi érdekvédelmi szervezet ( is ) az erdőszegély analógiájára működjön, és tükrözze ezt a Lapok is, sunnyogás helyett. Továbbá: szép régi tradíciónk, a gyászrovat mellett a Lapokban én nyitnék egy rovatot a fiatalok - elsősorban a közép- és felsőfokú tanulóifjúság és a pályakezdők - számára, amelyben önként vagy riportok keretében valljanak arról, milyen eszmék, álmok, ismeretek, és milyen érdekek okán választották éppen ezt a szakmát. Különösen érdekes és tanulságos lehet azoknak a fiataloknak a megnyilatkozása, akik erdész- dinasztiák tagjai, s akiknek kibocsátó fészke a legtöbb reális tapasztalattal készítette elő a pályaválasztásukat. És: Isten éltesse új sorozati 20. születésnapján az Erdészeti Lapokat, adjon neki és olvasóinak hitet, erőt, ( testi/fizikális és erkölcsi ) egészséget! Ámen. Győr, január 03. ( : Bolla Sándor : ) erdésztechnikus, erdőmérnök

Megemlékezés a MEVME-rôl

Megemlékezés a MEVME-rôl Megemlékezés a MEVME-rôl a Magyar Erdészeti és Vadászati Mûszaki Segédszemélyzet Országos Egyesületének története Megemlékezés a MEVME-ről a Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

Nem értem... Interjú Losonczy János. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. Védharc a végeken

Nem értem... Interjú Losonczy János. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. Védharc a végeken Orvosok Lapja A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata Nem értem... Védharc a végeken Interjú Losonczy János szülész-nőgyógyász főorvossal, a MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnökével köszöntő Nem

Részletesebben

Pályakép-tár. CompLex interjúk

Pályakép-tár. CompLex interjúk Pályakép-tár CompLex interjúk Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2006 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35. Telefon: 06 (40) 464-565 e-mail: info@complex.hu www.complex.hu

Részletesebben

Bányászati és Kohászati Lapok

Bányászati és Kohászati Lapok Bányászati és Kohászati Lapok KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ BUDAPEST 2014/4. 147. évfolyam 1 28. oldal KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az OMBKE vezetõi, szervezetei és tagsága ezúton fejezi ki köszönetét az Egyesület jogi-tag

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Forgács Imre: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

tudományos munkatársával. Kezdjük talán azzal, hogy röviden elmondod: mióta létezik ez az intézmény, hogy működött majdnem másfél száz év során?

tudományos munkatársával. Kezdjük talán azzal, hogy röviden elmondod: mióta létezik ez az intézmény, hogy működött majdnem másfél száz év során? Ha mindez így marad, akkor ez ennek a 140 éves történetnek a vége BUKSZ-beszélgetés a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal feloszlatásáról Lővei Pál Klaniczay Gábor A BUKSZ-Beszélgetéseket lapunk első évtizedében

Részletesebben

Hazánk. A társadalomnak joga van az önvédelemre. Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke. A társadalom szociális ellehetetlenülése

Hazánk. A társadalomnak joga van az önvédelemre. Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke. A társadalom szociális ellehetetlenülése K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja K Ö Z É L E T A társadalomnak joga van az önvédelemre Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke Tüntetéseken innen, tüntetéseken túl A társadalom

Részletesebben

Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia?

Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia? Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia? Bélyegmúzeum, 2014. március 22 BEVEZETŐ Az előadás címét adó talán kicsit rezignáltnak tűnő kérdést dr. Somogyi Tamás egy év végi gondolatokat tartalmazó szerkesztői

Részletesebben

EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL. Egy lépés elôre Kérdôíves felmérés a Civil Kamaráról

EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL. Egy lépés elôre Kérdôíves felmérés a Civil Kamaráról B1 EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL B2 Barabás Miklós, Európa Ház Sebestény István, Civitalis Egyesület Nagy Renáta, Civitalis Egyesület A kiadványban megjelentetett elemzés a 2009.

Részletesebben

Lengyel János. ARC-POETICÁK Beszélgetni jó

Lengyel János. ARC-POETICÁK Beszélgetni jó Lengyel János ARC-POETICÁK Beszélgetni jó Kárpátaljai Magyar Könyvek 241. Sorozatszerkesztő (1992-től): Dupka György Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Lengyel János, 2015 Intermix Kiadó,

Részletesebben

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54.

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54. 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Bodó Barna: Civil érdek védelem 6. oldal Csáki Rozália: A gondolattól a cselekedetig 8. oldal Sebestény István: Civil érdekkép 9. oldal Szenkovics Dezső: Integrációs

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K I. évfolyam 2. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2004/2. SZÁM B U D A P E S T - 2004 - A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN HATÁRŐR

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat)

Jegyzőkönyvvezető: Varga Erzsébet (Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége beszédgyorsíró szolgálat) Jegyzőkönyv az Országos Köznevelési Tanács 2005. december 8-án, csütörtökön az Oktatási Minisztérium (Budapest V., Szalay utca 10-14.) 101. számú tanácstermében megtartott üléséről Napirend: 1. A 2006.

Részletesebben

Sajtóvilág. képben a fotóriporter Avagy: hogyan dolgoznak pályatársaink? Szakszervezeti titkár a Szaharában. kitüntetések augusztus 20-án

Sajtóvilág. képben a fotóriporter Avagy: hogyan dolgoznak pályatársaink? Szakszervezeti titkár a Szaharában. kitüntetések augusztus 20-án Az igazság tisztelete, a nyilvánosság igazsághoz való jogának biztosítása az újságíró legfőbb kötelezettsége. (IFJ etikai kódex) az újságírók, szerkesztőségi alkalmazottak, kiadói dolgozók érdekvédelmi

Részletesebben

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási

Részletesebben

BUDAPEST-MODELL. Egy liberális várospolitikai kísérlet. Szerkesztette. Pallai Katalin. Konzulensek. Atkári János, Láng László, Tóth Sándor

BUDAPEST-MODELL. Egy liberális várospolitikai kísérlet. Szerkesztette. Pallai Katalin. Konzulensek. Atkári János, Láng László, Tóth Sándor BUDAPEST-MODELL Egy liberális várospolitikai kísérlet Szerkesztette Pallai Katalin Konzulensek Atkári János, Láng László, Tóth Sándor Borítófotók Demszky Gábor Budapest, 2003 Felelõs kiadó: Nyílt Társadalom

Részletesebben

A márciusi tisztújító küldöttközgyűlés előtt

A márciusi tisztújító küldöttközgyűlés előtt A márciusi tisztújító küldöttközgyűlés előtt Beszélgetés dr. Kardos Györggyel CL PNYME elnökével Ez év márciusában lejár a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület tisztségviselőinek négyéves megbízása.

Részletesebben

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9.

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. 12. évfolyam. 128-129. szám, 2011. március-április EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) több mint 80 szakszervezeti konföderációt (köztük a hat

Részletesebben

Sajtóvilág Módosított Már nem állnak a paloták szabályzat, őszi téli programok

Sajtóvilág Módosított Már nem állnak a paloták szabályzat, őszi téli programok Az igazság tisztelete, a nyilvánosság igazsághoz való jogának biztosítása az újságíró legfőbb kötelezettsége. (IFJ etikai kódex) az újságírók, szerkesztőségi alkalmazottak, kiadói dolgozók érdekvédelmi

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat Mester_borito_19.qxd 2008.08.22. 9:12 Page 1 konzervatív pedagógiai folyóirat 2008. augusztus Mit jelent, mit jelenthet a XXI. században a nemzeti hovatartozás? És mi lehet a sorsa egy nem túl nagy lélekszámú

Részletesebben

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE!

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM. 2006. augusztus 18. A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I. (XVIII.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VAMOS COMMANDANTE! 2 NÉZÕPONT BAL SZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK

Részletesebben

Kanizsa. Kattintson rá! 2009. október 6. ÜNNEPI PROGRAM. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére

Kanizsa. Kattintson rá! 2009. október 6. ÜNNEPI PROGRAM. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére 32.qxd 2009.10.29. 15:10 Page 1 Kanizsa (93) LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 32. szám 2009. október 1. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére 2009. október 6. ÜNNEPI

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 1.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 1. PEDAGÓGUSOK LAPJA 1. LXVII. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2011. JANUÁR 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN AZ IDŐ PARANCSA Bármennyire is folyamatosan halad előre életünk az időben, bármennyire

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER Az összefogás győzelme volt a nándorfehérvári diadal A közgazdaságtan természetéből adódóan más tudomány a fizika, mint a történelem;

Részletesebben

XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus. Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt

XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus. Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt ÖNkormányzat www.toosz.hu XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus a TÖOSZ folyóirata Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt Búza Zsolt Czupi Sándorné

Részletesebben