Tartalom XXXVII. évf. 2011/2. BOJTÁR Endre Isten az irodalomelméletben Roman Ingarden 111

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom XXXVII. évf. 2011/2. BOJTÁR Endre Isten az irodalomelméletben Roman Ingarden 111"

Átírás

1 Tartalom XXXVII. évf. 2011/2. Tanulmány BOJTÁR Endre Isten az irodalomelméletben Roman Ingarden 111 TURI Tímea Úgy [ ] élni, ahogy azt magamnak megírnám Szomory Dezsõ önstilizáló prózájának esztétikájáról 123 HAVASRÉTI József Ponyvaregény és kulturális exkluzivitás Szerb Antal: A Pendragon legenda, HETÉNYI Zsuzsa Édesbús válsághangulat, LFS, gondolom magamban Nabokov szovjet, oroszországi és magyar recepciója 1990 elõtt 172 Szemle VÁMOS Kornélia Galgóczi Krisztina: A századvég titokzatos tárgya démonikus nõk a modern drámában 188

2

3 Tanulmány Bojtár Endre ISTEN AZ IRODALOMELMÉLETBEN Roman Ingarden Roman Ingarden Das literarische Kunstwerk címû könyvének 1 már 1931-es elsõ megjelenésekor nyilvánvaló volt, hogy a modern irodalomtudomány egyik alapmûve született meg. Hatása elõször olyan német és lengyel munkákon volt érezhetõ, mint N. Hartmann Esztétikája, G. Müller Über die Seinsweise der Dichtungja, W. Kayser kézikönyve (Das sprachliche Kunstwerk), vagy a háború elõtti lengyel strukturalizmus, az ún. integrális iskola kutatásai, hogy azután átterjedjen angolszász nyelvterületre is, S. Langer munkáira, R. Wellek és A. Warren Az irodalom elméletére. Igaz, ez a hatás a háború utáni idõszakban erõsen gyengült, hogy aztán az 1960-as években a formalizmus strukturalizmus újjáélesztésekor, a neostrukturalizmus kialakításakor ismét az egyik legszámottevõbbé lépjen elõ. Jelzik ezt a könyv újabb német kiadásai, 1962-es lengyel megjelentetése, s a Nyugat-Németországtól a Szovjetunióig mindenütt sokasodó Ingarden-válogatások is. S fõként ami ezek nyomában járt: az ingardeni elmélettel való szembenézés. Minden olyan irodalomtudós számára, aki elismeri, hogy tudományunk elsõdleges és vitathatatlan tárgya az irodalmi mû s az es években legalább szavakban ki merte volna ezt tagadni! Nyugaton és Keleten egyaránt Az irodalmi mûalkotás volt a kiindulópont. Tõle rugaszkodott el a nyugat- és keletnémet befogadásesztétika is, s az 1980-as évekkel kezdõdõen evvel, a H. R. Jauss fémjelezte irányzattal együtt merült újból némileg feledésbe, ment ki a divatból. Ha azonban fütyülve a divatokra az ingardeni elmélet legbelsõbb magját keressük, talán ma is olyasmire bukkanunk, ami nemcsak az irodalomtudós, hanem minden tudományág mûvelõje, sõt, talán általában az ismeretre törõ ember számára tanulságos lehet. Ehhez azonban szemügyre kell vennünk, hogy hol helyezkedik el Az irodalmi mûalkotás a lengyel tudós életmûvében. Roman Ingarden 1893-ban született Krakkóban. Lvovban, Bécsben, Göttingában és Baden-Freiburgban végezte filozófiai tanulmányait, s Husserl közvetlen baráti köréhez tartozott után elõször középiskolai, majd 1933-tól 1 Roman INGARDEN: Das literarische Kunstwerk. (1931) Tübingen, 1965; magyarul: Roman INGARDEN: Az irodalmi mûalkotás. Fordította BONYHAI Gábor. Budapest, 1977.

4 112 Bojtár Endre Lvovban egyetemi tanár volt. A német megszállás alatt részt vett az illegális egyetemi oktatásban ben nevezték ki a krakkói Jagelló Egyetem profeszszorának, ugyanabban az évben akadémikussá választják tõl a varsói egyetem professzora volt, egészen 1970-ben bekövetkezett haláláig. Egyenes ívû pálya, amely csak kétszer szenvedett némi törést: a német megszállás alatt bár Ingarden akkor írta filozófiai fõmûvét, a világ létét vagy nemlétét taglaló hatalmas Spór o istnieniu œwiatát (Vita a világ létezésérõl), melynek testes két kötete 1947-ben, illetve 1948-ban jelent meg, és 1949 és 1957 között, amikor majdnem minden publikálási lehetõségtõl meg volt fosztva, s Kantot fordította lengyelre. E megingathatatlanul egységes, példamutatóan becsületes gondolkodói életmû, mely saját logikáját követve nemcsak hogy soha nem hódolt be talmi divatoknak, de a mester, E. Husserl tanításával is volt ereje habozás nélkül, nyíltan szembefordulni, amikor az a transzcendentális idealizmus felé kezdett hajlani, középpontjába az irodalmi mûvet állította, mégpedig e pálya mindhárom nagy, egymásra épülõ szakaszában. Az ban írt Az irodalmi mûalkotás az irodalmi mû létmódjával és mintegy értékmentes szerkezetével foglalkozott, s azzal, hogy mi biztosítja az irodalmi mû azonosságát önmagával s a különbözõ egyedi olvasatokkal, az ún. konkretizációkkal szemben. Magának az irodalmi mûnek az ontológiája, az irodalmi mû csontvázának a leírása után R. Ingarden 1937-ben lengyel nyelvû könyvet jelentetett meg az irodalmi mû megismerésérõl, amely a mintegy elfogyasztott, elolvasott mûvet vette szemügyre, az esztétikai élményt, amit a mû kivált, s még tágabban azokat a beállítódásokat, intenciókat, amelyekkel a mûhöz közeledhetünk. Erre épültek 1956 után kibontakozó értékelméleti vizsgálódásai, amelyek a mûalkotás tulajdonképpeni végsõ céljával, funkciójával: az esztétikai érték létrehozásával és annak mibenlétével foglalkoznak. Csakhogy Ingarden pályája kezdetén is tudta, hogy az irodalomelmélet és az esztétika legsajátabb feladata ez utóbbi területet kutatni, mégis, ha szabad így mondanom, volt annyi tisztesség saját tárgyával szemben, hogy elõször azt vizsgálja: micsoda is tulajdonképpen tudományterülete tárgya, hogyan, miképpen létezik, s ezáltal, alighanem elsõnek, megteremtette egy valóban tudományos irodalommagyarázat alapjait. Úgy gondolom, hogy ez a makacs tisztesség, a látszólagos magától értetõdõséget megkérdõjelezõ, példamutató kíváncsiság Az irodalmi mûalkotás hatásának egyik titka. Az Ingardent bírálva méltató H. Markiewicz 2 is abban látja honfitársa munkáinak legnagyobb jelentõségét, hogy azok kimozdítják az irodalomkutatót vizsgálódási tárgyával szemben elfoglalt gondolattalan, automatizálódott magatartásából: rámutatnak az irodalmi mûnek mint kulturális alkotásnak egész bonyolultságára, rendkívüliségére, problematikusságára. 2 Henryk MARKIEWICZ: Roman Ingarden i rozwój badañ literackich. (R. I. és az irodalomtudomány fejlõdése.) In Fenomenologia Romana Ingardena. Warszawa,

5 Roman Ingarden 113 A helyérték után nézzük, mi jellemzi magát Az irodalmi mûalkotást, miben áll tételeinek újdonsága, esetleg vitatható volta. Nem könnyû ennek utánajárni. S nemcsak azért, mert a filozófiailag képzetlen irodalomkutató nem képes követni a filozófus eszmefuttatásait habár errõl is szó van, s maga Ingarden rá is játszik az irodalomteoretikusnak erre a járatlanságára és ebbõl fakadó bátortalanságára, s nemegyszer úgy utasítja vissza kritikusai ellenvetéseit, hogy illetéktelenségükre mutat rá. A fõ nehézség azonban abból fakad, hogy Ingarden fenomenológus filozófus volt. A tiszta fenomenológia mint tudomány, amenynyiben valóban tiszta, [ ] csupán lényegszemlélet lehet mondja Husserl. 3 Ingarden alapvetõ módszere szintén a fenomenológiai lényeglátás, az eidetikus epoché, mely a vizsgált jelenségeknek mintegy a végsõ ideáját kívánja felfogni, s így mintegy egy csapásra betekinteni a világmindenség szerkezetébe. Ingarden az eidetikus epochét alkalmazta Az irodalmi mûalkotásban is. A több mint négyszáz oldalas kapitális munkának az egyik válasza a mû azonosságának a kérdésére úgy hangzik, hogy a kérdés itt nem oldható meg, s ennek egyik oka az, hogy még megmagyarázatlan általában egy tárgy azonosságának a lényege. 4 Maga Ingarden egyébként az irodalmi mû azonosságát az ideális fogalmak létével magyarázza. Hallgassuk meg hát, mit mond elméletének errõl a saját maga által is döntõnek tartott támaszáról, könyve vége felé: Ahhoz, hogy álláspontunk helyességét tökéletesen igazoljuk, ki kellene dolgoznunk az ideális fogalmak és a szójelentésekben való aktualizálásuk elméletét. Ehhez azonban új, terjedelmes tanulmányra lenne szükség. Tehát ha valaki veszélyesnek tartja az ideális fogalmak létezésének a feltételezését, és várakozó álláspontra helyezkedik, akkor csak azt tudjuk neki javasolni, hogy tekintse ezt a feltevést olyan hipotézisnek, amely nélkül sem az irodalmi mû mint valamennyi konkretizációjával szemben azonos tárgyiasság, sem a tudományos mû és az interszubjektív tudomány, sem pedig az irodalmi mû sokféle konkretizációja nem lenne lehetséges. 5 De ez a helyzet az ingardeni elmélet következõ lépcsõfokán is: az 1937-es lengyel nyelvû O poznawaniu dziela literackiego (Az irodalmi mûalkotás megismerésérõl) címû könyvét 1968-ban átdolgozva s alaposan kiegészítve németül is kiadta. Az olvasás elemzésének szentelt könyv egy újonnan bekerült mondata így hangzik: Semmit nem állíthatunk arról, hogy az egyéni olvasás valójában hogyan zajlik le. 6 Értékelméleti tanulmányai közül az egyiknek már a címe is arról ígér felvilágosítást, hogy Mit nem tudunk az értékekrõl?, s ezek mindegyikében azért sorakozik annyi kérdõjel, mert nincs kielégítõen kidolgozva az általános értékelmélet. Roman Ingarden gondolkodói stílusára a legjellemzõbb azonban talán az, hogy miután megerõsíti azt a kétségtelen tényt, hogy egész 3 Edmund HUSSERL: A filozófia mint szigorú tudomány. (1910) Fordította: MEZEI Balázs. In uõ: Válogatott tanulmányai. Budapest, Roman INGARDEN: Az irodalmi mûalkotás I. m Roman INGARDEN: Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks. Tübingen,

6 114 Bojtár Endre munkásságának, különösképpen pedig a mûvészi és esztétikai értékekrõl vallott felfogásának sarkköve az objektivitás különbözõ jelentéseinek megkülönböztetése, nyugodt lélekkel jelenti ki, hogy ezt a megkülönböztetést elõször 1967-ben, tehát több mint fél évszázados tudományos tevékenység múltán végezte el. A fentiek után azt gondolná az ember, hogy az el nem ért abszolútumok kétkedõvé teszik Roman Ingarden okfejtéseit. Errõl azonban szó sincs. A lényeglátás mellett ugyanis érvényesül nála a fenomenológiai módszer másik jellemzõje is: a világ elõfeltevés nélküli leltározásának, a dolgok eredetéhez való visszanyúlásnak az igénye, hallatja hangját a kérlelhetetlen szigor, az önmagára építõ univerzalitásra való törekvés is. Roman Ingarden hallatlan aprólékossággal, nem ritkán ellentmondást nem törõ dogmatizmussal dolgoz ki minden eléje kerülõ kérdést, hogy aztán a legfontosabbakat esetleg a fenomenológus intuíciójára bízza. Az irodalmi mû jelentésrétegének szõrszálhasogató tárgyalásakor például mindenre kiterjed a figyelme, csak egyre nem: a jelentés lényegét képezõ ideális fogalmakra. Ily módon állandóan az az ember érzése, mintha valaki az emberi élet eredetére keresve a sürgõs választ, elkezdené a történetet valahol az õstengernél, s kérlelhetetlen bizonyítékokkal tárná elénk az élet egyre magasabb rendû formáit, de aztán különbözõ körülmények zavaró hatása miatt megrekedne valahol a delfineknél, s az emberi életet végül is kénytelen lenne az isteni teremtéssel magyarázni. Roman Ingarden elméletét is kettõs fal torlaszolja el az irodalomteoretikus elõl: egyrészt érvelésének nemegyszer megemészthetetlen aprólékossága, hallatlan pontossága (s az ennek megfelelõ nyelvi stílus, mely például az embert, az olvasót családias meghittséggel tudatszubjektumnak vagy pszichikai individuumnak titulálja). Másrészt fõ tételeinek ellenõrizhetetlen általánossága, amirõl sokszor nem tudni, hogy mibõl fakad: az érvelés hiányából, a lényeglátó redukcióból vagy egyszerûen az irodalomteoretikus olvasó filozófiai iskolázatlanságából. Vegyük most sorra Roman Ingarden tételeit. Elsõ helyen kell említeni a fenomenológusoknak azt a valószínûleg helyes feltevését, hogy egy dolog létmódja és szerkezete között összefüggés áll fenn. Ez tette lehetõvé, hogy Ingarden kidolgozhatta filozófiai alapozással az irodalmi mû struktúrájának kiérlelt elméletét, s ezért joggal sorolható az irodalomtudományi strukturalizmus megalapozói közé. 7 7 Az irodalomteoretikus R. Ingardent az ontológiai strukturalizmus megalapozójának és legkiemelkedõbb képviselõjének mondtam, aki mint esztéta-filozófus természetesen a fenomenológusokhoz sorolandó. Fenomenológiai esztétika és strukturalista irodalomtudomány között azonban nincsenek határvonalak, különbség közöttük csupán tárgyukat és általánosítási fokukat tekintve van. (Minderrõl részletesen BOJTÁR Endre: A szláv strukturalizmus az irodalomtudományban. Budapest, és köv.)

7 Roman Ingarden 115 Az irodalmi mûrõl, annak létmódjáról egyébként azt mondja, hogy az nem reális, nem is ideális, hanem tisztán intencionális tárgy, vagyis létezése szempontjából heteronóm: nem önmagában rejlenek létének és minõségének meghatározói. Hogy miben? Arra Ingarden kettõs válasszal szolgál. Ha az irodalmi mû keletkezésének létalapját keressük, akkor azt nyilvánvalóan azokban a szubjektív mûveletekben találjuk meg, melyeket a szerzõ a mû alkotásakor végez. A szerzõ tudataktusai tehát nem tartoznak a mûhöz, csupán létalapját képezik. Ugyanúgy, mint az irodalmi mû második (habár csak közvetett) létalapja, a nyelv konkrét materiális anyaga. A nyelvi alakulatok: az egyes szavak, szócsoportok, mondatok, mondatcsoportok mind külsõ hangzásukban (illetve írásjeleikben), mind jelentésükben a tudat mondatképzõ aktusainak az intencionált képzõdményei. Nem szabad természetesen a konkrét hanganyagra (illetve írásjelekre) gondolnunk, hiszen itt bizonyos tipikus hangalakról (illetve írásjelrõl) van szó, mely egy konkrét hanganyag alapján jelenik meg, mely hanganyag azonban maga nem része a nyelvi jelenségnek. Ily módon ez a reális fizikai anyag tulajdonképpen csak egy szabályozó jelzést jelent az olvasó számára, mely arról informálja, hogy mely szóhangzásokat kell éppen konkretizálnia. Roman Ingarden az olvasóról beszél. Ez is jelzi, hogy itt már nem a mû létrejöttének, hanem fennállásának, létezésének az ontológiai alapjáról van szó. A mû létének harmadik és legfontosabb alapja is a mû fennállására vonatkozik elsõsorban, habár létrejötte sem képzelhetõ el ezen alap nélkül. Ez pedig az ideális fogalmak, az ideális minõségek (lényegiségek) tartománya. Ingarden szerint az ideális fogalmak tartománya az, amelybõl a szerzõ, illetve az olvasó a mondatképzõ operáció során kölcsönvesz egy jelentésmennyiséget, s az ideális fogalom egy részét aktualizálja. Az ideális fogalmak ily módon a szerzõ számára mintegy a jelentések raktárául szolgálnak, az olvasó számára pedig vonatkoztatási pontot jelentenek, melynek segítségével a jelentésréteg, s ezen keresztül az irodalmi mû azonossága biztosítható. Tehát az ideális fogalmak nem tartoznak a mûhöz, mert ahhoz csak egy aktualizált, kölcsönvett részük tartozik. Az irodalmi mûben Roman Ingarden négy réteget különböztet meg: a szóhangzások, a jelentések, az ábrázolt tárgyiasságok és a sematizált látványok rétegét. E rétegek mintegy egymásra épülnek, s ezért, hogy az irodalmi mû nemcsak tisztán intencionális, tehát létében önállótlan, de származékosan intencionális tárgy is, mert az egész mû kisebb ugyancsak intencionált egységekbõl: a mondatjelentésekbõl épül fel, melyek viszont a reális, fizikai hanganyagban megalapozást nyerõ tipikus szóhangzásokban, illetve a reális, fizikai grafikai jelekben megalapozást nyerõ tipikus írásjelekben találják meg a maguk létalapját. Tehát a mû nyelvi anyagának (s ebben a fizikai, materiális résznek) a rétegére épül a jelentésegységek rétege, s ez a központi, kitüntetett réteg az, mely az egész mû strukturális tartószerkezetét képezi, amennyiben az összes többi réteget lényege szerint támogatja, s néhányukat úgy határozza meg, hogy azok létalapja benne rejlik, és tartalmukban függenek e kitüntetett réteg tulajdonságaitól. Ily módon mint az irodalmi mû elemei elválaszthatatlanok ettõl a központi rétegtõl. Valószínûleg a jelentésegységek rétegének ez a kitüntetettsége

8 116 Bojtár Endre az oka, hogy egyesek Roman Irgarden mû-ontológiáját idealistának, platonikusnak tartják, hiszen szerinte a szójelentés nem más, mint a megfelelõ ideális, létautonóm módon létezõ fogalmakban levõ jelentés aktualizálása. Mi biztosítja tehát a jelentés (egy szó, egy mondat, egy nagyobb jelentésegység, s végül egy egész irodalmi mû jelentésének) azonosságát? Végül is erre a kérdésre vezethetõ vissza a Roman Ingarden és ellenfelei közötti nézetkülönbség, s ez az, ami hogy úgy mondjam visszavetül a mû létmódjának megítélésére is. Ingarden álláspontja világos: mivel a jelentést intencionáló tudataktusnak az intencionált jelentés csak korrelátuma, nem pedig része, ezért például egy szó elhangzása után nem szûnik meg a szó jelentése, hanem az ideális fogalmak szférájában önmagával azonosíthatóan tovább él. Ily módon mondja Roman Ingarden kizárólag az ideális fogalmak létének elfogadása biztosítja, hogy a nyelvi alkotásokat, köztük az irodalmi mûveket is, nem kell ideális tárgyaknak tartanunk. Az ezzel ellenkezõ álláspontok lényege az, hogy amikor a jelentést azonosnak fogadja el két ember, akkor ennek valóságtapasztalatuk lényegi azonossága az alapja. A kérdés tehát így áll: az író és az olvasó tudatának az azonos tartalma (mely nyilvánvalóan élettapasztalatuk azonosságának eredménye és függvénye), vagy az ideális fogalmak idõtlen azonossága? S ezen a ponton érhetõ tetten Roman Ingarden mû-elméletének minden történelmietlen statikussága. De nem az ideális fogalmak feltételezésében, mert az már csak következménye annak, ahogy az írót, az olvasót, általában az intencionáló embert és annak tudataktusait, élményeit felfogja: az élmények individuális, egymástól tartalmilag különbözõ egységek. Így mindannak, ami egy élmény alkotórészét képezi, illetve kizárólag belõle ered, ugyanúgy individuálisnak kell lenni, mint magának az élménynek, és különböznie kell mindattól, ami más élményekbõl ered vagy azok összetevõjét képezi. Ingarden kizárólag egymástól elszigetelt egyéneket, teljesen különálló tudatokat feltételez, s nem társadalomban élõ embereket, akiknek közös tevékenysége alkotja közös tudatuk, a kollektív tudat, a társadalmi tudat alapját. Az individuumok közössége híján ezért kell, hogy úgy mondjam, a másik oldalon: a jelentések oldalán feltételezni a közösséget, az ideális fogalmak egységét. Ingarden bírálói köztük a marxisták is gyakran idealizmussal vádolják a lengyel tudóst. Pedig az irodalmi mûalkotás ingardeni ontológiájának nem az idealizmus a gyöngéje, hiszen az irodalmi mû tisztán intencionális tehát nemideális létmódja aligha tagadható (azt hiszem, hogy ontológiai vonatkozásban például a sok marxista filozófus által elfogadott társadalmi lét ilyesfajta, a reális és ideális létmód közötti, harmadik létmódra utal). Sõt, éppen a lengyel tudós volt az, aki cáfolta, hogy minden megismerési tevékenységre egyforma objektivitásmércét kéne alkalmazni: Ismeretelméleti tévhitrõl van itt szó, ami a következõképp hangzik: objektív csak az, ami minden egyes tetszõleges megismerõ alany számára és annak teljes passzivitásakor, egyébként azonban a megismerés tetszõleges szubjektív (és alkalmasint objektív) körülményei között mindig egy tárgy tulajdonsága. [ ] Ott azonban, ahol egy tárgy adottsága az alany

9 Roman Ingarden 117 részérõl különleges mûveleteket és beállítottságokat követel meg ahhoz, hogy egyáltalán életre keljen, s ahol a beállítottság megváltozása magával vonja a tárgy tartományának a megváltozását is, ott az ilyen esetben adott tárgyat eo ipso valami merõben szubjektívnak fogják fel, olyannak, ami valójában nem is létezik. 8 Az objektivitás különbözõ módjait és fokozatait megkülönböztetõ Ingarden a radikális ontikus objektivitással szemben az irodalmi mûvet a megismerõ emberekre relativizált, gyengébb ontikus objektivitásúnak mondja, amely azonban interszubjektíve azonosítható önmagával. 9 Az ingardeni elmélet fogyatékossága ennek az interszubjektív azonosításnak a kidolgozatlanságában, elhanyagolásában, figyelmen kívül hagyásában van, abban, hogy szembeállítja egymással az egyénit és a társadalmit, pontosabban: nem vesz tudomást az egyéni tudatban, az egyéni mûalkotásban megnyilatkozó, részt vevõ társadalmiról. E kettõt mereven elkülönítve Roman Ingarden kénytelen más elkülönítést is végrehajtani, mégpedig a mû léte és élete, története között. Egyfelõl van maga a mû, amely kitöltetlen helyekkel, meghatározatlanságokkal teli sematikus képzõdmény, mintegy a mindig azonos csontváz, másrészt vannak a mûnek az egyes olvasatai, konkretizációi, melyekben a kitöltetlen helyek részben kitöltõdnek, úgyhogy a konkretizáció mely az olvasó másodlagos intenciója révén születõ ugyancsak tisztán intencionális tárgy szintén négyrétegû, de már kevésbé sematikus képzõdmény. A konkretizációk ugyan a másodlagos olvasói intencióból adódóan az olvasók beállítottságától függnek, de azért megismerhetõ maga a mû is, amely mintegy átsejlik az adekvát konkretizációkon. Más a két tárgy: maga a mû és a konkretizáció objektivitásfoka is. Míg a mû interszubjektíve azonosítható, addig a konkretizáció csak monoszubjektíve fogható fel, s a konkretizációk nem azonosíthatók egymással. A mû ily módon állandó, változatlan, míg a konkretizáció a történelmi változás önkényének van kitéve. A különbség alapjára jól világít rá a monoszubjektív kifejezés: megint csak az individuális tudatról van szó. Roman Ingarden egy más helyen azzal hozakodik elõ végsõ érvként, hogy amennyiben nem fogadjuk el az ideális fogalmak létét, úgy annyi Hamletet kell feltételeznünk, ahány olvasója, illetve ahány nézõje a drámának van. E feltevés csak akkor abszurd, ha monoszubjektumokat képzelünk el. Mindjárt nem abszurd azonban sõt ez felel meg a valóságos tényeknek, nem pedig Roman Ingarden egy olvasatot abszolutizáló dogmatizmusa ha felvesszük az odadobott kesztyût, s elfogadjuk, hogy bizony több Hamlet van: pontosan annyi, ahány társadalmilag érvényes olvasata, közös konkretizációja. Ez a társadalmi érvényesség igen konkrét, jól meghatározható formák között alakul ki (kritika, az irodalmi élet intézményei, folyosói beszélgetések stb.), szemben az ideális fogalmak megfoghatatlanságával, melyekrõl 8 Roman INGARDEN: Az irodalmi mûalkotás. XII. 9 Roman INGARDEN: Betrachtungen zum Problem der Objektivität. Zeitschrift für philosophische Forschung 1967/

10 118 Bojtár Endre sem E. Husserlnek, sem Roman Ingardennek nem sikerült megmondania, hogy hol találhatók: honnan veszi õket kölcsön az ember egy jelentés aktualizálásakor, s hová fordul egy jelentés azonosításakor? Az ingardeni elmélet, amely elválasztja a mû ontológiáját a mû történetétõl, az individuális tudat nézõpontjáról nem látja, nem is láthatja azt a dialektikát, amely az egyéni pszichikumot, a mûalkotást a társadalmi-történelmi ideológiával, a jelrendszerrel, a nyelvvel összekapcsolja. Az ingardeni mûelmélet mely mindig egy pszichikai szubjektumot, egy olvasót tart szem elõtt, nem pedig ennek az olvasónak a történetiségét 10 többek között nem tudja megmagyarázni a mûvek halálának kétségtelen tényét: hogyan lehetséges, hogy számtalan irodalmi mûalkotás akkor is a mûfaj, a mûnem, az irodalom, a kultúra, s végül esetleg a kulturálatlanság névtelen tartományába hull vissza, ha esetleg fizikai létalapja nem semmisült meg? Miért feledjük el visszavonhatatlanul könyvek garmadáját akkor is, mikor pincék, padlások mélyén hevernek, miért nincsenek e könyvek, holott azok az ideális fogalmak, melyek olvasásukkor biztosították azonosságukat, változatlanul léteznek? A válasz persze megint csak abban rejlik, hogy a társadalmi gyakorlat nyilvánítja holttá és támasztja fel a mûveket. Ingardennél merev kettéosztottságról van szó: egyfelõl maga a mû, mely objektív, vagyis élettelen, mozdulatlan, másfelõl a konkretizációk, melyek változékonysága kizárólag az olvasók megváltozásától, tehát szubjektív feltételektõl függ. A mû és a mûélmény között fal húzódik, s a mû megismerése nem az élményben történik, hanem az élmény szubjektivizmusától megtisztított mûcsontvázon. Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy mi a haszna a mû eme objektív megismerésének. Ki végzi el, ki végezte el valaha is, és elvégezhetõ-e egyáltalán a konkretizációk letisztogatásának bonyolult mûveletsora? Nem megint csak arról van-e szó e ponton is, hogy Roman Ingarden elméletébõl nem a felvetett kérdésre adott válasza a megszívlelendõ, hanem az a figyelmeztetés, hogy a mû nem minden olvasatával azonos, hogy az irodalomkritika minõsítései, véleménykülönbségei nem magukra a mûvekre, hanem mindig konkretizációikra vonatkoznak, s ebbõl következõen türelmesnek kell lennünk a mások véleményével, s óvatosnak a magunkéval szemben? E kérdések persze merõben költõiek. De kanyarodjunk vissza Ingarden réteges mûelméletéhez (mely rétegesség, mellesleg szólva, megint csak a modern irodalomtudomány közkincsévé vált, függetlenül attól, hogy ugyanazokat a rétegeket különbözteti meg valaki a mûalkotásban, mint Ingarden, vagy sem). Ingarden számára a jelentés E. Husserl kifejezésével csak átmeneti objektum, mégpedig a jelentésrétegre épülõ másik két réteg: az ábrázolt tárgyiasságok és az ezzel a réteggel kéz a kézben járó sematizált látványok felé. E két réteg az, mely a szépirodalmi mûalkotás legsajátabb funkcióját betölteti, ami abban áll, hogy meghatározott dolgokat és embereket 10 Zoran KONSTANTINOVIÆ: Phänomenologie und Literaturwissenschaft. München,

11 Roman Ingarden 119 nyelvi eszközökkel nem csupán intencionálisan életre hív, hanem ezeket megfelelõen megválasztott látványokban az olvasónak meg is mutatja. Ez a két réteg, de elsõsorban a látványok rétege hivatott megmagyarázni a maga, a konkretizációban kitöltõdõ kitöltetlen helyeivel, meghatározatlanságaival, hogy miképpen képes az irodalmi mû változni idõben és térben, hogy mi az a többlet, ami magát az interszubjektíve ellenõrizhetõ mûvet a konkretizációktól döntõen megkülönbözteti. Ily módon elõttünk áll maga a mû a négy rétegével, s erre épül, ezen jelenik meg az esztétikai érték, mégpedig a konkretizációban, a mû elolvasása után. Ingarden igen találóan fejti ki azt, hogy különleges beállítódás, intenció szükségeltetik az esztétikai érték befogadásához. Az irodalmi mû elolvasása után, különbözõ fázisok végén az esztétikai élmény befejezéseként az olvasó megteremti az esztétikai tárgyat, s ezen felismeri az esztétikai értéket. Azt az esztétikai értéket, amely ugyan az irodalmi mû összes rétegének polifonikus harmóniájában születik, de amely az ábrázolt tárgyak és a sematizált látványok rétege nélkül nem jöhetne létre, mivel azok legsajátosabb funkciója éppen az esztétikai tárgy megalapozása. A szépirodalmi mû egyetlen célja: lehetõvé tenni, hogy érintkezésbe kerüljünk az esztétikai értékkel. Ezzel érkeztünk el Roman Ingarden mûalkotásés értékelmé1etének végsõ pontjához, ahhoz a ponthoz, ahol ez a réteges, minden ízében racionális elmélet tudományosan követhetetlen metafizikai magasságokba tûnik a szemünk elõl. Az ember mondja Ingarden két világ mezsgyéjén áll. Az egyik, az alsóbb régiót a természet jelenti, melyet az ember leküzdeni igyekszik, önmagán kívül és önmagában egyaránt. A másik, a felsõbb régió, melyet csak megközelítõleg, mintegy visszfényben érezhetünk az önmagukon keresztül megmutatkozó és megtestesített értékekben. Az ember s ez emberi lényege új valóságot boltoz a fizikai-biológiai fölé, s az, amit értéknek nevezünk (jóság, szépség, igazságosság, igazság stb.), az nem emberi világunk eme fizikai-biológiai alapzatában van, hanem kizárólag az általunk teremtett s az emberre jellemzõ, fölé épített valóságban jelenik meg, vagy legalábbis e valóságon keresztül tündöklik át, illetve igényli e valóság létrehozását, megtestesülése számára. 11 Az ember tehát azért hoz létre egy új én így mondanám kulturális valóságot, hogy abban az értékek visszfénye megmutatkozhassék. Az értékek világa ugyanúgy nem emberi világ, mint a természeté. Innen ered a mûalkotás rejtélyessége: egy, az embertõl idegen világba enged pillanatnyi bepillantást: két világ határán áll az ember: az egyik, amelybõl kinõ, és amelyet túlnõ szellemének legnagyobb erõfeszítésével, s a másik, amelyhez közeledik legértékesebb alkotásaiban, miközben egyikben sincs igazán otthon. Meg akarván vetni e mezsgyén a lábát, miközben a fizikai-biológiai világ káosza mindenben béklyóba veri és korlátozza a maga természetével emberi lehetõségeiben, s ugyanakkor érezvén 11 Roman INGARDEN: Człowiek i jego rzeczywistoœæ. (Az ember és valósága 1939) In Szkice z filozofii literatury. ódÿ,

12 120 Bojtár Endre e világ elégtelenségét és saját emberi lényegével való összeférhetetlenségét, az ember az alkotó élet hatalmát bányássza ki magából, és új valósággal veszi körül magát. Csak ez a valóság tárja fel elõtte a lét merõben új dimenzióit, de ebben az új, érzékletes világban ugyanolyan tõle idegen hatalmak lakoznak, mint abban a világban, melybõl származik, olyan hatalmak, melyek sokkal jobban meghaladják mindazt, ameddig õ valaha is felérhet. Ebben rejlik különleges szerepe a világon, s ugyanakkor végsõ forrása tragikus, magányos harcának, sok vereségének, és kisszámú, szinte soha nem döntõ gyõzelmeinek. 12 Roman Ingarden nem hagy kétséget afelõl, hogy mi tulajdonképpen az értékeknek ez a magas szférája. Kifejezetten jelzi, hogy az értékeket nem az ember teremti, az ember csak a mûalkotáson keresztül találkozik visszfényükkel, s más helyen a reális világ teremtésére képes idõtlen, abszolút létezésû tiszta tudatról beszél, melynek értelmezéséhez természetesen semmi kétség nem fér. Az ingardeni értékelmélet ugyanolyan szerkezetû, mint az ingardeni jelentéselmélet: mind az értékek, mind a jelentések az Abszolút Lét birodalmában keletkeznek, s az ember mintegy kölcsönveszi onnan egy-egy részüket. E röpke vázlatból is kitûnik, hogy Roman Ingarden ritka következetességû, belsõleg egységes elméletet teremtett. Újdonsága akkor válik szembeszökõvé, ha az irodalomtudomány történeti fejlõdésében szemléljük. Tárgyát tekintve az irodalomtudomány a megszületése óta eltelt alig kétszáz évben két lehetõség között választhatott: vagy a rendszerszerû elemeket kutatta, vagy az egyedi jelenségeket. A 19. századi pozitivizmus csak a tipikust ismerte el ténynek. Ennek volt ellenhatása a századforduló pszichologizmusa, amely legkülönfélébb áramlataiban (szellemtörténet, freudizmus, életfilozófia stb., stb.) a megismételhetetlenül egyedit hangsúlyozta. 13 A két háború közötti strukturalista, majd a háború utáni neostrukturalista irányzat újra eltekintett az egyeditõl. Csakhogy a strukturalizmus (szemben az elõzõleg említett két irányzattal) a rendszerszerûséget az irodalmi mûalkotáson belül kereste, alapvetõ tárgya a mûvön belüli struktúrák, illetve a csak struktúrákból álló mûvek (varázsmese, detektívregény stb.) voltak. Ez a biztos menedék, illetve kiindulási pont tette lehetõvé azután azt, hogy az újra az egyes mûalkotás megmagyarázását célzó és a neostrukturalizmussal majdnem egy idõben lendületet nyerõ hermeneutikai törekvésekkel a strukturalizmus az 1960-as évek befogadásesztétikájában sajátos szintézist alkothatott: az irodalomtudomány miután a strukturalizmusban rátalált legsajátabb tárgyára, alapegységére: az irodalmi mûre úgymond már sok mindent megengedhetett magának. 12 I. m Ennek talán legismertebb megfogalmazása W. Dilthey-tõl származik: a rendszeres szellemtudományok éppúgy, mint a történelem, biztosságuk tekintetében attól függnek, hogy általános érvényûségre emelhetõ-e az egyedi megértése (Wilhelm DILTHEY: A hermeneutika keletkezése. Fordította ERDÉLYI Ágnes. In A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. Budapest, ). Dilthey válasza a híres hermeneutikai bûvös kör egyértelmûen tagadó: Az értelmezés mindig csak bizonyos fokig hajtja végre feladatát: így minden megértés mindig csak relatív marad, és soha nem zárható le. Individuum est ineffabile. (Az individuum kimondhatatlan.) (I. m. 492.)

Ész, trónfosztás, demokrácia

Ész, trónfosztás, demokrácia Ész, trónfosztás, demokrácia Lukács György újraértelmezése Reinterpreting of Georg Lukács A sorozat szerkesztõi Editors Boros János (Pécs) Heller Ágnes (New York, Budapest) Vajda Mihály (Budapest, Debrecen)

Részletesebben

Tapasztalat, cselekvés és elbeszélt történet *

Tapasztalat, cselekvés és elbeszélt történet * Tengelyi László Tapasztalat, cselekvés és elbeszélt történet * Többnyire túlságosan is könnyedén bánunk a tapasztalat fogalmával. Úgy kezeljük, mint valami magától értetődő dolgot, ami nem is szorul magyarázatra.

Részletesebben

Boros János. Filozófia!

Boros János. Filozófia! Boros János Filozófia! ISBN 978-963-693-177-3 ISSN 1586-202X 2009 Boros János 2009 Iskolakultúra Felelõs vezetõ: Bácskai István Olvasószerkesztõ: Rátkay Ildikó Nyomdai elõkészítés: VEGA 2000 Bt. www.iskolakultura.hu

Részletesebben

VITA. Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [14. oldal]

VITA. Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [14. oldal] VITA Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [4. oldal] Martin Buber Válasz C. G. Jungnak [22. oldal] Buji Ferenc A hívő és a gnosztikus [26. oldal]

Részletesebben

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából.

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. Időpontja: 2012. május 3 4. Helyszíne: ELTE BTK I épület, Bence György terem Web: http://phil.elte.hu/nietzsche

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII.

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM XIII. ÉVFOLYAM / 2004. 1 2. SZÁM A szerkesztõség címe: 1014

Részletesebben

válik. Stéphane Audoin-Rouzeau, Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború SZEMLE

válik. Stéphane Audoin-Rouzeau, Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború SZEMLE SZEMLE Stéphane Audoin- Rouzeau Anette Becker: 1914 1918 Az újraírt háború Ford., elôszó: Fisli Éva. L Harmattan Atelier, Budapest, 2006. 217 old., 2300 Ft (Atelier füzetek) Az első világháború történetírása

Részletesebben

EGY NÉLKÜLÖZHETETLEN BÍRÁLÓ /Hanák Tibor szellemi portréjához/

EGY NÉLKÜLÖZHETETLEN BÍRÁLÓ /Hanák Tibor szellemi portréjához/ EGY NÉLKÜLÖZHETETLEN BÍRÁLÓ /Hanák Tibor szellemi portréjához/ SZABÓ ZOLTÁN "Sem az nem jó, ha a filozófia által felvetett kérdéseket elfelejtjük, sem az, ha bebeszéljük magunknak, hogy találtunk rájuk

Részletesebben

VALLÁS: TAPASZTALAT, HAGYOMÁNY ÉS REFLEXIÓ

VALLÁS: TAPASZTALAT, HAGYOMÁNY ÉS REFLEXIÓ VALLÁS: TAPASZTALAT, HAGYOMÁNY ÉS REFLEXIÓ Peter Berger * Mikor a hagyomány külsődleges, tehát társadalmilag elérhető tekintélye meggyengül, az ember kénytelen reflektívebbé válni, s feltenni önmagának

Részletesebben

STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L.

STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L. STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L. IMRE ILLYÉS GYULA DEBRECEN, 2002 A kötetet összeállította: GÖRÖMBEI

Részletesebben

Az iskolapszichológia sui generis

Az iskolapszichológia sui generis szemle Szemle Iskolapszichológiai munka a Remetekertvárosi Általános Iskolában Ez az írás nem pusztán azt célozza, hogy számot adjon egy adott időszakban végzett iskolapszichológiai munkáról, hanem azt

Részletesebben

IRODALOMTUDOMYÁNYI KÖZLEMÉNYEK

IRODALOMTUDOMYÁNYI KÖZLEMÉNYEK NYELV- ÉS XLII. ÉVFOLYAM IRODALOMTUDOMYÁNYI KÖZLEMÉNYEK 1998 a A ROMÁN AKADÉMIA KÖNYVKIADÓJA 2 EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE A FOLYÓIRAT VEZETŐ TANÁCSA SZABÓ ZOLTÁN főszerkesztő ANTAL ÁRPÁD főszerkesztő-helyettes

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Összefoglalás Különböző hallás (és olvasás) útján befogadott műalkotások (vers, partita szóló hegedűre, népdal, népi mondóka) befogadási folyamatának elemzéséből

Részletesebben

vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 1 Vass Csaba Bevezetô fejezetek a társadalom-gazdaságtanba

vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 1 Vass Csaba Bevezetô fejezetek a társadalom-gazdaságtanba vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 1 Vass Csaba Bevezetô fejezetek a társadalom-gazdaságtanba vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 2 Kölcsey füzetek XIV. vasstárs9 28.10.2005 9:16De Page 3 Vass Csaba Bevezetô

Részletesebben

BEVEZETÉS A SPIRITUÁLIS TEOLÓGIÁBA. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola PEHM GILBERT

BEVEZETÉS A SPIRITUÁLIS TEOLÓGIÁBA. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola PEHM GILBERT Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola PEHM GILBERT BEVEZETÉS A SPIRITUÁLIS TEOLÓGIÁBA 2006 A katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés kidolgozása és bevezetése Főiskolánkon az Európai Unió társfinanszírozásával,

Részletesebben

Bűn és imádság A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról

Bűn és imádság A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról Bűn és imádság A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról Philosophiae Doctores A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található. Szávai Dorottya Bűn és imádság A Pilinszky-líra

Részletesebben

Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak *

Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak * Lengyel Zsuzsanna Mariann Kritika és interpretáció. Válasz Zuh Deodáthnak * [A]z [ ] állítások valamiféle dialektikai küzdőteret tárnak elénk, ahol mindig az a fél kerekedik felül, amelyik engedélyt kap

Részletesebben

A kifejezés. Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban

A kifejezés. Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban A kifejezés Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban Írta: Rónai András okleveles filozófia- és magyartanár Készült a Debreceni Egyetem Humán Tudományok

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR. Szépnek teremtette

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR. Szépnek teremtette PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR Szépnek teremtette Az esztétika, mint egyetemes világszemlélet lehetőségének felfedezése Szolovjov bölcseletében és Balthasar teológiájában DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Részletesebben

BURJÁN MONIKA Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN

BURJÁN MONIKA Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN BURJÁN MONIKA TOLDY FERENC HELYE A MAGYAR FORDÍTÁSELMÉLETI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉBEN Toldy Ferencről ezúttal nem mint irodalomtörténet-írásunk atyjáról, nem is mint kritikusról vagy jeles tudományos-irodalmi

Részletesebben

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek

Filozófiatörténet általános bölcsészeknek Boros János - Lendvai L. Ferenc URL: http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/ Filozófiatörténet általános bölcsészeknek BEVEZETÉS A filozófia tanulmányozásában az első nehézséget az okozza, hogy nem adódik

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

Európai, nemzeti és regionális Identitás. elmélet és Gyakorlat

Európai, nemzeti és regionális Identitás. elmélet és Gyakorlat Európai, nemzeti és regionális Identitás elmélet és Gyakorlat Európai, nemzeti és regionális Identitás elmélet és Gyakorlat Szerkesztők Balogh Brigitta (Partiumi Keresztény Egyetem) Bernáth Krisztina

Részletesebben

Fekete J. József IMÁDSÁGOS KOLOSTOR (KÖNYV AZ OLVASÁSRÓL)

Fekete J. József IMÁDSÁGOS KOLOSTOR (KÖNYV AZ OLVASÁSRÓL) Fekete J. József IMÁDSÁGOS KOLOSTOR (KÖNYV AZ OLVASÁSRÓL) 2002 TARTALOM BEVEZETÉS A SZÉPOLVASÁSBA AZ OLVASÁS TÖRTÉNETÉRŐL (I.) AZ OLVASÁS TÖRTÉNETÉRŐL (II.) AZ OLVASÁS TÖRTÉNETÉRŐL (III.) AZ OLVASÁS MIRÁKULUMÁRÓL

Részletesebben

TOLL KÁNTOR LAJOS A véglegesség útján: László Ferenc...92 SZÕCS GÉZA Három Baász kiállítása...94

TOLL KÁNTOR LAJOS A véglegesség útján: László Ferenc...92 SZÕCS GÉZA Három Baász kiállítása...94 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/5. 2010. MÁJUS TARTALOM PAUL VALÉRY Tanulságok (Horváth Andor fordítása)..................3 WESSELY ANNA Mûvész-szerepek.................................7

Részletesebben

Az ész szükségletéből fakadó hit Kant a hit és az ész viszonyáról

Az ész szükségletéből fakadó hit Kant a hit és az ész viszonyáról Az ész szükségletéből fakadó hit Kant a hit és az ész viszonyáról Hankovszky Tamás Kantnál 1 a hit is, az ész is többjelentésű fogalom. A különböző jelentéseket olykor jelzők konkretizálják, mint például

Részletesebben

Inkább figyeld talán az irodalmat Írások Veres András 70. születésnapjára

Inkább figyeld talán az irodalmat Írások Veres András 70. születésnapjára Inkább figyeld talán az irodalmat Írások Veres András 70. születésnapjára r e c i t i Inkább figyeld talán az irodalmat Írások Veres András 70. születésnapjára Szerkesztette Jeney Éva Kálmán C. György

Részletesebben

Pierre Teilhard de Chardin AZ EMBERI JELENSÉG

Pierre Teilhard de Chardin AZ EMBERI JELENSÉG 1 Pierre Teilhard de Chardin AZ EMBERI JELENSÉG /Részletek/ A magyar fordítást készítette Rezek Román 1968. Tartalom A FORDÍTÓ TÁJÉKOZTATÓ JEGYZETE...4 ELŐSZÓ 5 N. M. Wildiers utóirata..7 FIGYELMEZTETŐ..8

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben