Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet Szabadszállás. Alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet Szabadszállás. Alapszabálya"

Átírás

1 Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet Szabadszállás Alapszabálya A jelen alapszabályt aláíró tagok elhatározzák, hogy a szövetkezetekről szóló évi X. törvény rendelkezései alapján szociális szövetkezetet hoznak létre. A szövetkezet az Alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok saját gazdálkodása eredményességének előmozdítását; illetve tagjai és azok hozzátartozói kulturális, oktatási, szociális szükségletei kielégítését szolgáló, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet.

2 I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1) A szövetkezet neve: Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet 2) Székhelye: 6080 Szabadszállás, Alsószőlők 2702/2 sz. 3) A szövetkezet célja: 1. Stabil, több tevékenységet magába foglaló, innovatív, önfenntartó szociális szövetkezet létrehozása, amely működése szempontjából hátrányos helyzetű térségben, elsősorban hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak munkahelyteremtését,foglalkoztatását, valamint képzését és oktatását szolgálja, ezáltal hozzájárul azok munkába állásához és önfoglalkoztatóvá válásához. 2. A hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő, illetve megváltozott munkaképességű, és inaktív személyek részére olyan atipikus foglalkoztatási formák biztosítása, amely modellként szolgálhat hasonló céllal létrejövő vállalkozások számára, ösztönözve ezzel a szociális szövetkezeti forma köztudatba való beépülését. 3. A szociális gazdaság kereteire építve, kiemelt figyelmet fordít a foglalkoztatás hosszú távú biztosítására, a stabil munkahelyi háttér kiépítésére, a tagok szociális és kulturális igényeinek kielégítésére, valamint szociális biztonságának megteremtésére. 4. Tevékenységében meghatározó a társadalom leszakadó rétegei helyzetének javítása. 5. A szövetkezet a pszichológia, pedagógia és andragógia ismeretanyagát egyaránt-felhasználva fel kívánja vállalni tagjai, valamint a térségben élő álláskereső személyek informális tájékoztatását, képzését, oktatását. 6. Azon körülmények megteremtése, mely a hátrányos helyzetű személyek igényét felkelti, és hajlandóvá teszi őket, hogy a gazdaságban hiányszakmaként jelentkező alacsony iskolai végzettséggel is ellátható tevékenységet elsajátítsák, piacképes gyakorlati, illetve elméleti tudás szerezzenek. A résztvevők ezáltal szélesebb körben alkalmassá válnak a foglalkoztatásra, illetve az önfoglalkoztatásra. 7. A térség hátrányos helyzetű lakosai és azok gyermekei, valamint a tanulási nehézségekkel küzdők számára segítséget nyújt a felzárkózáshoz és a munkába álláshoz. 8. Kulturális programok, kompetenciafejlesztő foglalkozások, ismeretbővítő előadások szervezésével erősíteni kívánja az emberi kapcsolatokat, ezáltal közösségszervező szerepet tölt be a vidéken élők életében. 9. Családi pihenőparkot hoz létre amely megfelel a fogyatékkal élők igényeinek is, valamint minőségi szabadidős programot biztosít a térségben élők, valamint a Kiskunságra látogatók számára, ezáltal növelve a vidék vonzerejét.

3 10. Falusi vendéglátókkal együttműködve népszerűsíteni kívánja a falusi turizmust, a kézművességet, a népi kultúra körébe tartozó szellemi és tárgyi emlékek megőrzését, valamint hagyományőrző és szabadidős sporttevékenység folytatását. 11. A Szövetkezet lehetőséget kíván teremteni az egészségkárosodott és fogyatékossággal élő emberek szabadidős- és sporttevékenységének elősegítésére, életminőségének javítására. 12. A Szövetkezet szándéka, hogy a konvergencia régióban együttműködjön más jogi formában tevékenykedő szervezetekkel, ezáltal növelve azok eredményességét, jövedelemtermelő képességét és foglalkoztatásuk javítását. 13. Működése közben nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos gondolkodás elterjesztésére, a környezeti terhelések csökkentésére. Közvetett célok: atipikus foglalkoztatási lehetőség megteremtése és elterjesztése napközi foglalkoztató és lakóotthon létrehozása munkahelyek teremtése helyi- és kistérségű szintű közösségszervezés ösztönzése helyi- és kistérségű szintű kulturális élet élénkítése közösségi szolidaritás megerősítése helyi vállalkozások stabilitásának elősegítése hiánypótló minőségi szabadidős tevékenységek megteremtése szemléletváltás elősegítése az inaktívak körében inaktívak visszavezetése a munka világába szövetkezeti tagok képzése, oktatása, hagyományőrző tevékenység folytatása Kiskunság és a régió kulturális értékeinek bemutatása, látogatottságának növelése térségben élő termelők és kézművesek tevékenységének népszerűsítése, megélhetési feltételeik javítása egészséges életmódra nevelés és sporttevékenységre ösztönzés támogatja a céljaival megegyező tevékenységek kialakulását, működését, a (szociális) szövetkezeti forma fejlődését 4) A Szövetkezet főtevékenysége (TEÁOR 08): M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység További tevékenységek: Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Üzletvezetés

4 74.30 Fordítás, tolmácsolás Munkaközvetítés Utazásszervezés Iskolai előkészítő oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés M.n.s egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Egyéb sporttevékenység Gyermekek napközbeni ellátása M.n.s egyéb szociális ellátás, bentlakás nélkül 5) A Szövetkezet részjegytőkéje (jegyzett tőkéje): A tagok vagyoni hozzájárulásának összege, amelyet a részjegyek jelenítenek meg. A részjegytőke alapításkori nagysága: A részjegyek névértéke: ,-Ft ,-Ft Minden tag egy-egy részjegy névértékének befizetésére vállal kötelezettséget. A részjegytőke kizárólag készpénzből áll. A tagok a részjegytőke 100%-át 8 napon belül, készpénzben a szövetkezet rendelkezésére bocsátják és/vagy tagi munkavégzést folytató szövetkezeti tag belépéskor vagyoni hozzájárulást nem köteles szolgáltatni, hanem azt a tagsági jogviszonya keletkezésétől számított egy éven belül köteles a szövetkezet részére rendelkezésre bocsátani. A befizetést a szövetkezet Ügyvezető Elnökénél kell teljesíteni, aki a befizetett összeget haladéktalanul köteles a szövetkezet részére nyitott bankszámlán elhelyezni. 6) A szerződés időtartama: A szövetkezet határozatlan időre jön létre. II. A SZÖVETKEZET ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI l) A tagsági jogviszony létrejötte A szövetkezet tagjai csak természetes személyek, helyi vagy nemzetiségi önkormányzatok, illetve ezek jogi személyiségű társulásai, továbbá jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezetek lehetnek.

5 A szövetkezeti tagsági jogviszony a szövetkezet alapításakor, vagy írásbeli kérelemmel kezdeményezett tagfelvételi határozattal keletkezik. A szövetkezet tagjai sorába az a személy vehető fel, aki: az Alapszabály és a szövetkezet egyéb rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és vállalja a szövetkezet céljainak megvalósításában való vagyoni és személyes közreműködést legalább egy részjegy névértékének megfelelő összegű befizetési kötelezettséget vállalja. 18. életévét betöltötte 14. életévét betöltötte és nyilatkozata érvényességéhez rendelkezésre áll a törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata a szövetkezet alkalmazottja tagi munkavégzésre vonatkozó szerződés jön létre Tagfelvételről az Ügyvezető Elnök dönt. Az Ügyvezető Elnök a felvételről a felvételi kérelem benyújtását követő 8 napon belül határoz. A döntésről a belépni kívánó személyt értesíteni és a Közgyűlést tájékoztatni kell. A felvételi kérelmet elutasító döntés ellen a Közgyűléshez lehet fordulni fellebbezéssel, melyet a következő Közgyűlésen napirendre kell tűzni. A tagsági jogviszony a tagfelvételről szóló határozat meghozatalának időpontjára visszamenő hatállyal jön létre akkor, amikor a tag vagyoni hozzájárulásának egészét vagy legalább 30 %-át a szövetkezet rendelkezésére bocsátotta. Tilos a tagok felvételénél hátrányos megkülönböztetést tenni faj, nem, nyelv, vallás, politikai meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi származás, illetve hovatartozás alapján. A tagsági jogviszony a cégbírósági bejegyzés után lép életbe. 2) A részjegy: A szövetkezeti tag vagyoni hozzájárulását, illetőleg az erre vonatkozó kötelezettségvállalását a részjegy jeleníti meg. A részjegyen fel kell tüntetni: a) a szövetkezet nevét, székhelyét; b) a tag nevét, lakóhelyét; c) a részjegy névértékét; d) a részjegy kiállításának időpontját, e) a részjegy kiállítására jogosult személy aláírását. Egy tag húsznál több részjegyet nem jegyezhet. 3) A tagsági jogviszony tartalma, a tagok jogai és kötelezettségei

6 A tagok jelen Alapszabályban és a törvényi előírásoknak megfelelő módon irányítják a szövetkezet tevékenységét, illetve ellenőrzik annak. szabályszerű működését. A szövetkezet működésének irányítása és ellenőrzése során a tagokat ha törvény eltérően nem rendelkezik az általuk szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül azonos jogok illetik meg. A szövetkezet tagja tagsági jogviszonya alapján: a) teljesíti vagyoni hozzájárulását, b) az alapszabályt, a közgyűlés döntéseit és az Ügyvezető Elnök rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, c) eleget tesz a szövetkezettel való gazdasági együttműködésből eredő feladatainak, illetve vállalásainak, d) személyes közreműködéssel, illetve egyéb vagyoni értékű szolgáltatás teljesítésével vesz részt a szövetkezet üzletszerű gazdasági tevékenységében, e) vagyoni hozzájárulásának, valamint egyéb érdekeltségének megfelelően részesedhet a gazdálkodás eredményéből, f) igénybe veheti a szövetkezet által a tagok részére rendszeresített szolgáltatásokat, g) tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a közgyűlésen, h) tisztséget viselhet a szövetkezetben, i) felvilágosítást kérhet a tisztségviselőktől a szövetkezetet érintő bármely kérdésben, j) kérheti, hogy a döntéshozó testület minden, személyét közvetlenül érintő döntés meghozatala előtt hallgassa meg, k) élhet mindazon jogokkal, illetve eleget tesz mindazon kötelezettségeknek, amelyeket törvény az a)-j) pontokban említetteken felül lehetővé tesz, vagy előír részére. 4) A tagok személyes közreműködése a következő lehet: - a szövetkezet piaci lehetőségeinek felkutatásában való közreműködés, - szövetkezet működéséhez kapcsolódó adminisztratív tevékenység - tisztítási, takarítási, karbantartási tevékenység - a közgyűlés által meghatározott egyéb módon való együttműködés, - közös termelésben, termékek feldolgozásában, értékesítésében és értékesítésre előkészítésben - fogyasztással vagy egyéb tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködésben (tagi munkavégzés), - munkaviszony létesítése a szövetkezeti feladatok ellátására, A szövetkezeti tagok jogosultak személyesen közreműködni a szövetkezet tevékenységében amelyet vagy a tag és a szövetkezet között kötött munkaszerződés, vagy vállalkozási szerződés, illetve megbízási szerződés alapján jöhet létre.

7 A tag joga használatba adni bármilyen forgalomképes vagyoni értékkel rendelkező dolgot, szellemi alkotást, valamint vagyoni értékű jogot, amely hozzájárul a szövetkezet működéséhez, amelyet a szövetkezet köteles a leltárában szerepeltetni. 5) Közösségi alap képzése és felhasználása A szövetkezet az adózás előtti eredményének meghatározott részét a közösségi alapba helyezi, amelynek a terhére a tagjai és hozzátartozóik számára az alábbi juttatásokat biztosítja, illetőleg támogatásokat folyósítja. a. szociális juttatások (szociális segély, gyógyszervásárláshoz, betegápoláshoz nyújtott segély, temetési segély, étkezési hozzájárulás) b. oktatási támogatások (képzési továbbképzési támogatás szakmai és nyelvtanfolyamokon való részvétel támogatása) c. kulturális támogatások (amatőr kulturális- és hagyományőrző csoportok tagjainak támogatása, kulturális rendezvényeken való részvétel támogatása) d. sporttevékenység támogatása (amatőr és tömegsport rendezvények támogatása) e. egyéb, a szövetkezet céljához igazodó támogatások és juttatások biztosítása Az adózás előtti eredmény közösségi alapba helyezhető részét a közgyűlés évenként határozza meg. Az 5) a)-e) pontokban meghatározott támogatási módokat valamennyi tag és hozzátartozója igénybe veheti. Az 5) b)-d) pontokban említett támogatások igénybevételének szociális indokoltságát az Ügyvezető Elnök bírálja el, a tag által benyújtott írásbeli kérelem alapján. 6) Az adózás utáni eredmény felosztása A szövetkezet közgyűlése a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt az adózás utáni eredmény felosztásáról. Az adózás utáni eredményt az alábbi célokra oszthatja fel: meghatározza a részjegyek után járó részesedés összegét; meghatározza a tagok között a szövetkezettel való gazdasági együttműködésük arányában felosztásra kerülő összeget; meghatározza a szövetkezet egyéb céljainak (beruházás stb.) megvalósítására szolgáló összeget. 7) Pótbefizetés A szövetkezet közgyűlése pótbefizetést nem rendelhet el. 8) Tagi kölcsön

8 A legalább 1 éves időtartamú tagsággal rendelkező és a kötelező vagyoni hozzájárulását teljesített szövetkezeti tag kölcsönt nyújthat a szövetkezet számára (tagi kölcsön). Tagi kölcsön igénybevételére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az rövid távon hasznosan képes szolgálni a szövetkezet céljainak megvalósulását. A tagi kölcsön igénybevételének esetköreit, felhasználásának módját, a visszafizetés rendjét az Ügyvezető Elnök által elfogadott szabályzatban kell meghatározni. A tagi, kölcsönről a tag és az Ügyvezető Elnök közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő írásbeli megállapodást köt, amelyben meghatározzák a kölcsön kamatmentességét vagy kamatának mértékét is. 9) Munkavégzés a szövetkezetben Ha a tag a szövetkezet részére munkát végez, a szövetkezet a taggal munkaszerződést, vállalkozási vagy megbízási szerződést köt, a szövetkezeti tag tagsági viszonyának vagy munkavégzésére vonatkozó jogviszonyának a megszűnése a másik jogviszonyra nincs kihatással. Az elvégzett munkát és ráfordított időt a szakmai vezető dokumentálja és írásban igazolja. Az elvégzett munka után a tagi munkavégzés során a tagot az alábbi ellenérték illeti meg: a szövetkezet a tagnak biztosítja az értékteremtő folyamatokban megtermelt, vagy termeltetési folyamatokban előállított javakból történő (termék, szolgáltatás vagy kereskedés) megfelelő és arányos részesedését. 10) A tagsági jogviszony megszűnése A tagsági jogviszony megszűnik: a) ha a tag a szövetkezetből kilép; b) ha a tag vagyoni hozzájárulását az alapszabályban (közgyűlési határozatban) meghatározott időpontig nem teljesítette; c) a tag halálával; d) ha a szövetkezet a tagot kizárja; valamint e) a szövetkezet átalakulással vagy jogutód nélküli megszűnésével. A kilépési szándékot írásban, az Ügyvezető Elnöknek kell bejelenteni. Az Ügyvezető Elnök a kilépés kérdésében a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles dönteni. A tagsági jogviszony a kilépésre vonatkozó bejelentés megtételének napjától számított 60. napon szűnik meg. A tagsági jogviszony a 10) b) pont szerint akkor szűnik meg, ha a tag a vagyoni hozzájárulását határidőben nem fizeti meg.

9 A szövetkezet kizárhatja azt a tagot, aki neki felróható módon: a) a szövetkezet érdekeit sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy b) a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeinek 30 napon belül felszólítás ellenére sem tesz eleget. A tag kizárásáról az Ügyvezető Elnök dönt. A kizárás tárgyalására a tagot meg kell hívni. Az Ügyvezető Elnök a kizárásról indoklással ellátott határozatot hoz, melyet az érintett taggal írásban közöl. A kizárásról hozott határozat ellen a Közgyűléshez lehet fordulni, a Közgyűlés határozatát pedig bíróság előtt lehet megtámadni. Ha a tagsági jogviszony bármely okból megszűnik, a volt taggal, illetőleg a tagfelvételét nem. kérő örökösével el kell számolni. A volt tagot (örökösét) a részjegy névértéke, valamint a tagsági jogviszony alatt keletkezett, a részjegyre jutó saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett összege illeti meg, levonva ebből a veszteség céljára szolgáló összeget. A névértéket meg nem haladó összeget a számviteli törvény szerinti beszámolót követő 30 napon belül, a névértéken felüli összeget pedig a közgyűlés által meghatározott időpontban kell kifizetni. A volt tag által, nem vagyoni hozzájárulásként a szövetkezet használatába adott és még meglévő vagyontárgyat kérelemre a számviteli törvény szerinti beszámolót követő 30 napon belül ki kell adni, a volt tagnak, illetőleg tagfelvételét nem kérő örökösének. 11) Cégjegyzés A cégjegyzésre, valamint a szövetkezet képviseletére az Ügyvezető elnök jogosult. A cégjegyzés akként történik, hogy a szövetkezet előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá az ügyvezető elnök önállóan írja a nevét. III. A SZÖVETKEZET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 1) A Közgyűlés: A Közgyűlés a Szövetkezet legfőbb szerve. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) Az alapszabály módosítása,

10 b) az ügyvezető elnök, valamint a felügyelő tag megválasztása, visszahívása, tiszteletdíjuk megállapítása, c) a számviteli törvény alapján szükség szerint a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, d) a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint döntés a közösségi alap felhasználásának főbb elveiről, e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, f) a tagot kizáró határozat felülvizsgálata, g) döntés a szövetkezet vezető tisztségviselője elleni kártérítési per megindításáról, h) döntés a szövetkezeti szövetségbe történő belépésről, illetőleg az abból történő kilépésről, i) döntés a szövetkezet egyesü1éséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről, j) döntés a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint csődegyezség jóváhagyásáról, k) döntés a szövetkezet felszámolásának kezdeményezéséről, valamint a felszámolási eljárás során kötött egyezség jóváhagyásáról, l) döntés pótbefizetés elrendeléséről, m) a részjegyek névértékének megváltoztatása, n) a tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén a részjegy névértékén felüli összege kifizetése időpontjának megállapítása, amelyet a szövetkezet egyéb kötelezettségeire figyelemmel kell meghatározni, de a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 5 évnél nem lehet hosszabb, o) mindaz, amit törvény vagy alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. 2) A határozathozatal módja: A Közgyűlésen valamennyi tagnak egy szavazata van. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 50%-a +l fő képviselve van. A Közgyűlés határozatait a szavazatok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza, kivéve az Ügyvezető Elnökének, valamint a Felügyelő tagjának megválasztása és visszahívása tárgyában, ahol titkos szavazással határoz. A szavazatok kétharmadát kitevő szavazattöbbség szükséges az l) pont i) j) k) l) m) pontjában meghatározott ügyekben. A szövetkezet összes tagja felének, de legalább a jelenlevők kétharmadának szavazata szükséges az l) pont a) pontjában meghatározott ügyben. Szavazategyenlőség esetén nem születik határozat, ekkor a napirendi pontot újra meg kell nyitni tárgyalásra. Amennyiben három alkalommal is szavazategyenlőség születik egy témában, akkor azt le kell venni a napirendről, és csak egy későbbi Közgyűlésen lehet újra előterjeszteni. 3) A Közgyűlés összehívása:

11 A Közgyűlést, annak időpontját legalább 15 nappal megelőzően, a napirend közlésével az Ügyvezető Elnök írásban hívja össze. A közgyűlési meghívónak a szövetkezet nevén és székhelyén kívül tartalmaznia kell: a) a közgyűlés időpontját és helyét; b) a közgyűlés napirendjét; c) a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást; d) a közgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának időpontját. Amennyiben a szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképtelen, a nyolc napon belüli időpontra azonos tárgysorozattal összehívott újabb közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendi kérdésekben hozhat határozatot azzal a kivétellel, hogy az l) pont a), i), k), és l) pontjában foglaltakról nem hozhat határozatot. A tagok legalább tíz százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet fel kell venni a napirendi javaslatba. Az indítványt legkésőbb a közgyűlés megtartását megelőző nyolc nappal kell benyújtani az Igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a tagoknak legkésőbb a közgyűlés megtartását megelőző három nappal meg kell küldeni. Ha a közgyűlésen valamennyi tag jelen van és egyhangúan hozzájárul, a közgyűlés új napirendi pontot is felvehet a napirendre. Ha a közgyűlési meghívó vagy hirdetmény ezt tartalmazta, a közgyűlés határozhat arról, hogy a tárgysorozatba vett kérdésben a közgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott közgyűlésen más kérdés nem vehető tárgysorozatba. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. 4) Rendkívüli közgyűlés Kötelező a közgyűlés soron kívüli összehívása, ha olyan ügyről kell határozni, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a.késedelmes döntés a szövetkezet működőképességét veszélyeztetné, illetve a szövetkezet jogszabályban vagy az alapszabályban előírt kötelezettségének megsértésével járna, továbbá ha a tagok legalább tíz százaléka vagy a Felügyelő tag írásban, az ok megjelölésével indítványozza. 5) Közgyűlési képviselet:

12 A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Ügyvezető Elnök, a felügyelő tag, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltő személy. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. Egy képviselő legfeljebb két tagot képviselhet. A közgyűlés megnyitását követően az ügyvezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés levezető elnökének megválasztására. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel megválasztja a levezető elnököt. 6) Közgyűlési jegyzőkönyv: A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben fel kell tüntetni az alábbiakat: a közgyűlés megtartásának helyét, a közgyűlés kezdő, illetve záró időpontját, a közgyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott tagok nevét; a megjelent tagok, illetőleg a tagok által meghatalmazott személyek nevét; a közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat; a közgyűlés napirendjének megállapítását, illetőleg azoknak az ügyeknek a számbavételét, amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére nem vettek napirendre; a közgyűlés által meghozott döntéseket, illetőleg a szavazás eredményére vonatkozó adatokat; a közgyűlés által elutasított javaslatok megnevezését, az ezekre vonatkozó szavazás eredményét; azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek jegyzőkönyvbe vételét kérték. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a: jegyzőkönyv hitelesítésére felkért két szövetkezeti tag hitelesíti. Hitelesítő tag az lehet, aki a szövetkezetnél semmilyen tisztséget nem tölt be. Bármely tag betekinthet a közgyűlés jegyzőkönyvébe és saját költségére az ügyvezető elnöktől kérheti a jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását. A jegyzőkönyv mellékletét képezik a jelenléti ív, valamint a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó okiratok. A szövetkezetnél részközgyűlés, illetőleg küldöttgyűlés nem működik. 7) Az Ügyvezető Elnök A szövetkezet ügyvezetését és képviseletét l fő Ügyvezető Elnök látja el. Az Ügyvezető Elnököt, aki egyidejűleg a szövetkezet elnöke is, a közgyűlés titkos szavazással választja. Az Ügyvezető Elnök megbízatása 5 évre szól. Az Ügyvezető Elnök dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, illetőleg a Felügyelő tag hatáskörébe.

13 Az Ügyvezető Elnök önállóan képviseli a szövetkezetet bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt. A szövetkezetnél a munkáltatói jogokat az Ügyvezető Elnök gyakorolja. 7.1.) Nem lehet Ügyvezető Elnök: l. aki nem tagja a szövetkezetnek; 2. akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett; 3. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül; 4. akit olyan foglalkozástól eltiltottak, amely tevékenységet a szövetkezet főtevékenységként folytat az ítélet hatálya alatt; 5. az a személy, aki más szövetkezetben vagy olyan gazdasági társaságnál viselt tisztséget, amelyet felszámolási eljárás során megszüntettek, a felszámolást megelőző két évben vezető tisztségviselő volt, a felszámolás befejezésétől számított két évig; 6. aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet a cégjegyzéktől megszüntetési eljárás során töröltek, a törlést megelőző két éven belül vezető tisztségviselő volt, a törlést követő két évig. A szövetkezet Ügyvezető Elnöke nem lehet egyidejűleg a Felügyelő tag. Nem lehetnek egyidejűleg Felügyelő tag és a szövetkezet Ügyvezető Elnöke az, akik egymásnak a Ptk b) pontja szerinti közeli hozzátartozói. 7.2.) Az Ügyvezető Elnökfelelőssége: 1. Az Ügyvezető Elnök a szövetkezet ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a szövetkezet érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az Ügyvezető Elnök a jogszabályok, az alapszabály, illetve a közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei vétkes megszegésével a szövetkezetnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel. 2. Nem terheli az 1. pont szerinti felelősség az Ügyvezető Elnököt, ha a határozat ellen szavazott, vagy az intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását a Felügyelő tagnak írásban bejelentette. 3. Az Ügyvezető Elnök nem lehet vezető tisztségviselő a szövetkezethez hasonló tevékenységet végző gazdasági társaságban, szövetkezetben. 8) A tagnyilvántartás Az Ügyvezető Elnök a szövetkezet tagjairól nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza: a tag nevét és lakcímét, a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint

14 tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját. A nyilvántartás az ellenkező bizonyításig igazolja a tagsági jogviszony keletkezésére, fennállására és megszűnésére vonatkozó adatokat. A nyilvántartást bárki megtekintheti, ha érdekeltségét igazolja. 8.1.) Az Ügyvezető Elnök kötelezettségei: l. Az Ügyvezető Elnök évente egyszer köteles beszámolni a Közgyűlésnek a tevékenységéről, valamint a szövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A szövetkezet számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózás utáni eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítése az Ügyvezető Elnök feladata. 2. Az Ügyvezető Elnök a Felügyelő tagnak három havonta jelentést tesz a. szövetkezet gazdálkodásának adatairól. Az Ügyvezető Elnök köteles az Alapszabály módosítását, valamint minden olyan adatot, nyilatkozatot köteles a területileg illetékes Bács-Kiskun Megyei Cégbíróságnak bejelenteni, illetve tudomására hozni, amelyet jogszabály előír. Az Ügyvezető Elnök feladata, hogy gondoskodjon a szövetkezet működésére vonatkozó jogszabályok betartásáról, a pénzügyi rendről, a munkafegyelem megtartásáról és a szövetkezet vagyonának kellő védelméről. 8.2.) Az Ügyvezető Elnök megbízásának időtartama: a) Az Ügyvezető Elnök elnöke és tagjai megbízatása a Közgyűlés vonatkozó döntésével kezdődik. b) Megszűnik az Ügyvezető Elnök megbízatása: - a megbízatás időtartamának lejártával, a halálával,-lemondással; - a közgyűlés általi visszahívással, a tagsági viszony megszűnésével - a szövetkezeti törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével. Megszűnik az Ügyvezető Elnök megbízatása akkor is, ha az összeférhetetlenséget vagy kizáró okot annak felmerülésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg. A Szövetkezet első Ügyvezető Elnöke: Németné Horváth Beáta Veronika (sz.: Horváth Beáta Veronika, an.: Zsigrai Gizella) 2462 Martonvásár, József A. u. 2. sz. alatti lakos Az Ügyvezető Elnök megbízatása a mai nappal kezdődően öt évre, azaz november 29. napjától november 28. napjáig szól.

15 9) Felügyelő tag A szövetkezet tevékenységének, illetve testületei és vezető tisztségviselői működésének ellenőrzése céljából a szövetkezet l fő Felügyelő tagot bíz meg. A Felügyelő tagot a Közgyűlés titkos szavazással határozatlan időtartamra választja. A Felügyelő taggá a szövetkezeten kívül álló személy is választható. A Felügyelő tag munkarendjét maga állapítja meg. 9.1.) Nem lehet a szövetkezet Felügyelő tagja: a) akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett; b) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül; c) akit valamely foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató szövetkezetnél; cl) aki a szövetkezet Ügyvezető Elnöke; e) aki a d) pontban meghatározott személy közeli hozzátartozója. 9.2.) A Felügyelő tag l. A szövetkezet szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat, a szövetkezet irataiba betekinthet, felhívhatja az Ügyvezető Elnököt, hogy az a jogszabályoknak, az alapszabálynak vagy más szabályzatnak megfelelően járjon el; 2. indítványozhatja az Ügyvezető Elnök visszahívását, felelősségre vonását, továbbá a közgyűlés összehívását; 3. összehívhatja a közgyűlést, ha az Ügyvezető Elnök nem tesz eleget erre vonatkozó kötelességének; 4. az Ügyvezető Elnök jogszabályba ütköző vagy a szövetkezet érdekeit súlyosan sértő működése esetén haladéktalanul összehívja a közgyűlést; 5. az éves beszámoló alapján véleményt nyilvánít a közgyűlés részére a szövetkezet gazdálkodásáról; e nélkül az éves beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható; 6. javaslatot tesz a közgyűlésnek a vezető tisztségviselők díjazásának megállapítására; 7. büntető feljelentést tesz az Ügyvezető Elnök ellen. A Felügyelő tag a vezető tisztségviselőktől, a munkavállalóktól a szövetkezet tevékenységéről felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás megadása nem tagadható meg. Az indokolatlanul késedelmes tájékoztatásból eredő kárért az érintett felel. Felügyelő tag a szövetkezet bármely testületének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A szövetkezet testületei és vezető tisztségviselői kötelesek a Felügyelő tag indítványairól az alapszabályban meghatározott időn belül határozni, illetve állást foglalni. A Felügyelő tag a tevékenységéről évente egyszer beszámol a közgyűlésnek. A Felügyelő tag a szövetkezet ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. A

16 Felügyelő tag korlátlanul és egyetemlegesen felel a szövetkezetnek ellenőrzési kötelezettsége megszegésével okozott károkért. 9.3.) A Felügyelő tag megbízása megszűnik megbízatás időtartamának lejártával; a halálával; lemondással; a közgyűlés általi visszahívással; a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével. Megszűnik a Felügyelő tag megbízatása akkor is, ha az összeférhetetlenséget vagy kizáró okot annak felmerülésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg. A Felügyelő tag megválasztása határozatlan időtartamra szól. A Szövetkezet első Felügyelő tagja: Kákai Gyöngyi (sz.: Kákai Gyöngyi, an.: Huszárfi Ildikó Eszter) 2427 Baracs, Széchenyi u. 59. sz. alatti lakos IV. BÍRÓSÁGI ÚT ÉS TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET A szövetkezet törvényességi felügyeletét a szövetkezet székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el, a cégnyilvánosságról, és a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény rendelkezései szerint. Bármelyik tag kérheti a bíróságtól a szövetkezet, illetőleg annak testületei által hozott olyan határozat felülvizsgálatát, amely e törvény rendelkezéseibe, más jogszabályba vagy a szövetkezet alapszabályába ütközik. A jogsértő határozat felülvizsgálatára irányuló keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc napos jogvesztő határidő alatt a szövetkezet ellen kell megindítani. A keresetindításnak a tag kizárására vonatkozó határozat kivételével nincs halasztó hatálya, de a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A jogsértő határozat felülvizsgálata nyomán hozott bírósági határozat hatálya azokra a tagokra is kiterjed, akik a bírósági eljárásban nem vettek részt. V. A SZÖVETKEZET MEGSZÜNÉSE A szövetkezet megszűnik, ha: 1. az alapszabályban meghatározott időtartam eltelt; 2. a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli vagy jogutódlással történő megszűnést;

17 3. tagjainak száma a törvényben meghatározott szám alá csökken és hat hónapon belül nem jelentenek be a cégbíróságnál megfelelő számú új tagot; 4. a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja; 5. a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. A szövetkezet a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK A jelen szövetkezeti Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a szövetkezetekről szóló évi X. törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak. Szabadszállás, február Kákai Gyöngyi Alapító tag... Illés Lilla Alapító tag.. Illés Dóra Alapító tag... Német Mátyás Alapító tag.. Német Csaba Alapító tag... Kovács Éva Alapító tag Németné Horváth Beáta Veronika Alapító tag Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:...

Ózdi Szociális Szövetkezet - TERVEZET ALAPSZABÁLYA. Alapvető rendelkezések

Ózdi Szociális Szövetkezet - TERVEZET ALAPSZABÁLYA. Alapvető rendelkezések Ózdi Szociális Szövetkezet - TERVEZET ALAPSZABÁLYA 4. melléklet a /2013. (IX.26.) határozathoz A jelen alapszabályt aláíró tagok elhatározzák, hogy a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései

Részletesebben

Közösségi Szociális Szövetkezet ALAPSZABÁLYA

Közösségi Szociális Szövetkezet ALAPSZABÁLYA Közösségi Szociális Szövetkezet ALAPSZABÁLYA 2 A jelen alapszabályt aláíró tagok elhatározzák, hogy a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései alapján szociális szövetkezetet hoznak létre.

Részletesebben

Szalapai Szociális Szövetkezet ALAPSZABÁLYA

Szalapai Szociális Szövetkezet ALAPSZABÁLYA Szalapai Szociális Szövetkezet ALAPSZABÁLYA 2 A jelen alapszabályt aláíró tagok elhatározzák, hogy a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései alapján szövetkezetet hoznak létre. A szövetkezet

Részletesebben

MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ - TÉSZ SZÖVETKEZET 2473 Vál, Burgundia utca 63.

MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRTÉKESÍTŐ - TÉSZ SZÖVETKEZET 2473 Vál, Burgundia utca 63. MEGÉR-TÉSZ MEZŐGAZDASÁGI ÉRÉTKESÍTŐ-TÉSZ SZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYÁNAK 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA A tagok a 2016. november 7. napján megtartott közgyűlésen a szövetkezet alapszabályát az alábbiak szerint módosították:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Alapvető rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Alapvető rendelkezések ALAPSZABÁLY A jelen alapszabályt aláíró tagok elhatározták, hogy a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései alapján a tagok anyagi biztonságuk megteremtése és javítása, valamint a hozzájuk

Részletesebben

Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület november 30-i ülésére

Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület november 30-i ülésére Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére A Kengyel Községi Önkormányzat rendkívüli önkormányzatok támogatás igényléséről

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TÁMOP A-13/ Szövetkezet ALAPSZABÁLY MINTA 1

TÁMOP A-13/ Szövetkezet ALAPSZABÁLY MINTA 1 ..Szövetkezet ALAPSZABÁLY MINTA 1 Hatályos: [dátum] Jelen Alapszabályban a szövetkezet alapító tagjai összhangban a [dátum] napján tartott alakuló közgyűléssel szövetkezetet hoznak létre. A Szövetkezet

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám

Hajdúhadház Város Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám Hajdúhadház Város Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én

Részletesebben

2006. évi X. törvény. a szövetkezetekrõl* I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény alkalmazási köre. A szövetkezet fogalma

2006. évi X. törvény. a szövetkezetekrõl* I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény alkalmazási köre. A szövetkezet fogalma 2006. évi X. törvény a szövetkezetekrõl* Az Országgyûlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Jelen ügyrend meghatározza az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. (a továbbiakban: Társaság) 2013. február

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komlói Szociális Szövetkezet alapítása és támogatása Iktatószám:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 31-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város Önkormányzatának a

Részletesebben

2006. évi X. törvény. a szövetkezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény alkalmazási köre

2006. évi X. törvény. a szövetkezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény alkalmazási köre Az Országgyűlés 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

2006. évi X. törvény. a szövetkezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény alkalmazási köre

2006. évi X. törvény. a szövetkezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény alkalmazási köre 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről Az Országgyűlés felismerve, hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi erőforrásokat mozgásba hozni, az elkülönült gazdasági szereplők helyzetét megerősíteni,

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Dr.~ztián jegyző. Lf :U. szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Dr.~ztián jegyző. Lf :U. szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Lf :U. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 27 én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 27 én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 27 én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2013.(IX. 27.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 2-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 2-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 2-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítása

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. 2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 14. Cégjegyzékszám: 11-02-000651 ALAPSZABÁLYA

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. 2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 14. Cégjegyzékszám: 11-02-000651 ALAPSZABÁLYA BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 14. Cégjegyzékszám: 11-02-000651 ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. Módosítások: 2.1.2. A közgyűlés/ részközgyűlés

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

BANTESZ Állattenyésztő és Növénytermesztő Feldolgozó, Értékesítő Szövetkezet ALAPSZABÁLYA

BANTESZ Állattenyésztő és Növénytermesztő Feldolgozó, Értékesítő Szövetkezet ALAPSZABÁLYA BANTESZ Állattenyésztő és Növénytermesztő Feldolgozó, Értékesítő Szövetkezet ALAPSZABÁLYA Hatályos: 2015. december 07. Jelen Alapszabályt a Szövetkezet alapító tagjai összhangban a 2015. december 07. napján

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Igazgatósági ügyrend

Igazgatósági ügyrend Igazgatósági ügyrend ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013. február 11. Oldal: 1 / 10 1. Az Igazgatóság hatásköre Részvénytársaság Igazgatóságának ügyrendje Az ALTERA Nyrt. Igazgatósága a továbbiakban: Igazgatóság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 23/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 27 én de. 10 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Magyar Piac Szövetkezet. 2010. december 11. Magyar Piac Szövetkezet 1/18 MAGYAR PIAC SZÖVETKEZET

ALAPSZABÁLY. A Magyar Piac Szövetkezet. 2010. december 11. Magyar Piac Szövetkezet 1/18 MAGYAR PIAC SZÖVETKEZET MAGYAR PIAC SZÖVETKEZET ALAPSZABÁLY 2010. december 11. A 1/18 ALAPSZABÁLY (Amely készült a 2010. december 11. napján megtartott alakuló közgyűlésének határozatai alapján) Alapító tagok a szövetkezetekről

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. Ikt. sz.: 3/2015. Mell.: 1 db Ügyrend Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva Alulírottak, mint a MEGÚJULÓ HANGYA-2010 Általános, Integrációs, Termelő, Feldolgozó, Értékesítő, Vagyonkezelő és Szolgáltató

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Javaslat. a HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet alapítására

Javaslat. a HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet alapítására Javaslat a HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Szociális Szövetkezet alapítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózd, 2015. június 24. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend)

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1) A Tanácsadó Testület megnevezése: Józsefvárosi Közösségi

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya

Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2013. augusztus 24. napján tartott 3/2013. (08.24.) sz. küldöttgyűlési határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben