Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet Szabadszállás. Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet Szabadszállás. Alapszabálya"

Átírás

1 Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet Szabadszállás Alapszabálya A jelen alapszabályt aláíró tagok elhatározzák, hogy a szövetkezetekről szóló évi X. törvény rendelkezései alapján szociális szövetkezetet hoznak létre. A szövetkezet az Alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok saját gazdálkodása eredményességének előmozdítását; illetve tagjai és azok hozzátartozói kulturális, oktatási, szociális szükségletei kielégítését szolgáló, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet.

2 I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1) A szövetkezet neve: Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet 2) Székhelye: 6080 Szabadszállás, Alsószőlők 2702/2 sz. 3) A szövetkezet célja: 1. Stabil, több tevékenységet magába foglaló, innovatív, önfenntartó szociális szövetkezet létrehozása, amely működése szempontjából hátrányos helyzetű térségben, elsősorban hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak munkahelyteremtését,foglalkoztatását, valamint képzését és oktatását szolgálja, ezáltal hozzájárul azok munkába állásához és önfoglalkoztatóvá válásához. 2. A hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő, illetve megváltozott munkaképességű, és inaktív személyek részére olyan atipikus foglalkoztatási formák biztosítása, amely modellként szolgálhat hasonló céllal létrejövő vállalkozások számára, ösztönözve ezzel a szociális szövetkezeti forma köztudatba való beépülését. 3. A szociális gazdaság kereteire építve, kiemelt figyelmet fordít a foglalkoztatás hosszú távú biztosítására, a stabil munkahelyi háttér kiépítésére, a tagok szociális és kulturális igényeinek kielégítésére, valamint szociális biztonságának megteremtésére. 4. Tevékenységében meghatározó a társadalom leszakadó rétegei helyzetének javítása. 5. A szövetkezet a pszichológia, pedagógia és andragógia ismeretanyagát egyaránt-felhasználva fel kívánja vállalni tagjai, valamint a térségben élő álláskereső személyek informális tájékoztatását, képzését, oktatását. 6. Azon körülmények megteremtése, mely a hátrányos helyzetű személyek igényét felkelti, és hajlandóvá teszi őket, hogy a gazdaságban hiányszakmaként jelentkező alacsony iskolai végzettséggel is ellátható tevékenységet elsajátítsák, piacképes gyakorlati, illetve elméleti tudás szerezzenek. A résztvevők ezáltal szélesebb körben alkalmassá válnak a foglalkoztatásra, illetve az önfoglalkoztatásra. 7. A térség hátrányos helyzetű lakosai és azok gyermekei, valamint a tanulási nehézségekkel küzdők számára segítséget nyújt a felzárkózáshoz és a munkába álláshoz. 8. Kulturális programok, kompetenciafejlesztő foglalkozások, ismeretbővítő előadások szervezésével erősíteni kívánja az emberi kapcsolatokat, ezáltal közösségszervező szerepet tölt be a vidéken élők életében. 9. Családi pihenőparkot hoz létre amely megfelel a fogyatékkal élők igényeinek is, valamint minőségi szabadidős programot biztosít a térségben élők, valamint a Kiskunságra látogatók számára, ezáltal növelve a vidék vonzerejét.

3 10. Falusi vendéglátókkal együttműködve népszerűsíteni kívánja a falusi turizmust, a kézművességet, a népi kultúra körébe tartozó szellemi és tárgyi emlékek megőrzését, valamint hagyományőrző és szabadidős sporttevékenység folytatását. 11. A Szövetkezet lehetőséget kíván teremteni az egészségkárosodott és fogyatékossággal élő emberek szabadidős- és sporttevékenységének elősegítésére, életminőségének javítására. 12. A Szövetkezet szándéka, hogy a konvergencia régióban együttműködjön más jogi formában tevékenykedő szervezetekkel, ezáltal növelve azok eredményességét, jövedelemtermelő képességét és foglalkoztatásuk javítását. 13. Működése közben nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos gondolkodás elterjesztésére, a környezeti terhelések csökkentésére. Közvetett célok: atipikus foglalkoztatási lehetőség megteremtése és elterjesztése napközi foglalkoztató és lakóotthon létrehozása munkahelyek teremtése helyi- és kistérségű szintű közösségszervezés ösztönzése helyi- és kistérségű szintű kulturális élet élénkítése közösségi szolidaritás megerősítése helyi vállalkozások stabilitásának elősegítése hiánypótló minőségi szabadidős tevékenységek megteremtése szemléletváltás elősegítése az inaktívak körében inaktívak visszavezetése a munka világába szövetkezeti tagok képzése, oktatása, hagyományőrző tevékenység folytatása Kiskunság és a régió kulturális értékeinek bemutatása, látogatottságának növelése térségben élő termelők és kézművesek tevékenységének népszerűsítése, megélhetési feltételeik javítása egészséges életmódra nevelés és sporttevékenységre ösztönzés támogatja a céljaival megegyező tevékenységek kialakulását, működését, a (szociális) szövetkezeti forma fejlődését 4) A Szövetkezet főtevékenysége (TEÁOR 08): M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység További tevékenységek: Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás Üzletvezetés

4 74.30 Fordítás, tolmácsolás Munkaközvetítés Utazásszervezés Iskolai előkészítő oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés M.n.s egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Egyéb sporttevékenység Gyermekek napközbeni ellátása M.n.s egyéb szociális ellátás, bentlakás nélkül 5) A Szövetkezet részjegytőkéje (jegyzett tőkéje): A tagok vagyoni hozzájárulásának összege, amelyet a részjegyek jelenítenek meg. A részjegytőke alapításkori nagysága: A részjegyek névértéke: ,-Ft ,-Ft Minden tag egy-egy részjegy névértékének befizetésére vállal kötelezettséget. A részjegytőke kizárólag készpénzből áll. A tagok a részjegytőke 100%-át 8 napon belül, készpénzben a szövetkezet rendelkezésére bocsátják és/vagy tagi munkavégzést folytató szövetkezeti tag belépéskor vagyoni hozzájárulást nem köteles szolgáltatni, hanem azt a tagsági jogviszonya keletkezésétől számított egy éven belül köteles a szövetkezet részére rendelkezésre bocsátani. A befizetést a szövetkezet Ügyvezető Elnökénél kell teljesíteni, aki a befizetett összeget haladéktalanul köteles a szövetkezet részére nyitott bankszámlán elhelyezni. 6) A szerződés időtartama: A szövetkezet határozatlan időre jön létre. II. A SZÖVETKEZET ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI l) A tagsági jogviszony létrejötte A szövetkezet tagjai csak természetes személyek, helyi vagy nemzetiségi önkormányzatok, illetve ezek jogi személyiségű társulásai, továbbá jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezetek lehetnek.

5 A szövetkezeti tagsági jogviszony a szövetkezet alapításakor, vagy írásbeli kérelemmel kezdeményezett tagfelvételi határozattal keletkezik. A szövetkezet tagjai sorába az a személy vehető fel, aki: az Alapszabály és a szövetkezet egyéb rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és vállalja a szövetkezet céljainak megvalósításában való vagyoni és személyes közreműködést legalább egy részjegy névértékének megfelelő összegű befizetési kötelezettséget vállalja. 18. életévét betöltötte 14. életévét betöltötte és nyilatkozata érvényességéhez rendelkezésre áll a törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata a szövetkezet alkalmazottja tagi munkavégzésre vonatkozó szerződés jön létre Tagfelvételről az Ügyvezető Elnök dönt. Az Ügyvezető Elnök a felvételről a felvételi kérelem benyújtását követő 8 napon belül határoz. A döntésről a belépni kívánó személyt értesíteni és a Közgyűlést tájékoztatni kell. A felvételi kérelmet elutasító döntés ellen a Közgyűléshez lehet fordulni fellebbezéssel, melyet a következő Közgyűlésen napirendre kell tűzni. A tagsági jogviszony a tagfelvételről szóló határozat meghozatalának időpontjára visszamenő hatállyal jön létre akkor, amikor a tag vagyoni hozzájárulásának egészét vagy legalább 30 %-át a szövetkezet rendelkezésére bocsátotta. Tilos a tagok felvételénél hátrányos megkülönböztetést tenni faj, nem, nyelv, vallás, politikai meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi származás, illetve hovatartozás alapján. A tagsági jogviszony a cégbírósági bejegyzés után lép életbe. 2) A részjegy: A szövetkezeti tag vagyoni hozzájárulását, illetőleg az erre vonatkozó kötelezettségvállalását a részjegy jeleníti meg. A részjegyen fel kell tüntetni: a) a szövetkezet nevét, székhelyét; b) a tag nevét, lakóhelyét; c) a részjegy névértékét; d) a részjegy kiállításának időpontját, e) a részjegy kiállítására jogosult személy aláírását. Egy tag húsznál több részjegyet nem jegyezhet. 3) A tagsági jogviszony tartalma, a tagok jogai és kötelezettségei

6 A tagok jelen Alapszabályban és a törvényi előírásoknak megfelelő módon irányítják a szövetkezet tevékenységét, illetve ellenőrzik annak. szabályszerű működését. A szövetkezet működésének irányítása és ellenőrzése során a tagokat ha törvény eltérően nem rendelkezik az általuk szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül azonos jogok illetik meg. A szövetkezet tagja tagsági jogviszonya alapján: a) teljesíti vagyoni hozzájárulását, b) az alapszabályt, a közgyűlés döntéseit és az Ügyvezető Elnök rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, c) eleget tesz a szövetkezettel való gazdasági együttműködésből eredő feladatainak, illetve vállalásainak, d) személyes közreműködéssel, illetve egyéb vagyoni értékű szolgáltatás teljesítésével vesz részt a szövetkezet üzletszerű gazdasági tevékenységében, e) vagyoni hozzájárulásának, valamint egyéb érdekeltségének megfelelően részesedhet a gazdálkodás eredményéből, f) igénybe veheti a szövetkezet által a tagok részére rendszeresített szolgáltatásokat, g) tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a közgyűlésen, h) tisztséget viselhet a szövetkezetben, i) felvilágosítást kérhet a tisztségviselőktől a szövetkezetet érintő bármely kérdésben, j) kérheti, hogy a döntéshozó testület minden, személyét közvetlenül érintő döntés meghozatala előtt hallgassa meg, k) élhet mindazon jogokkal, illetve eleget tesz mindazon kötelezettségeknek, amelyeket törvény az a)-j) pontokban említetteken felül lehetővé tesz, vagy előír részére. 4) A tagok személyes közreműködése a következő lehet: - a szövetkezet piaci lehetőségeinek felkutatásában való közreműködés, - szövetkezet működéséhez kapcsolódó adminisztratív tevékenység - tisztítási, takarítási, karbantartási tevékenység - a közgyűlés által meghatározott egyéb módon való együttműködés, - közös termelésben, termékek feldolgozásában, értékesítésében és értékesítésre előkészítésben - fogyasztással vagy egyéb tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködésben (tagi munkavégzés), - munkaviszony létesítése a szövetkezeti feladatok ellátására, A szövetkezeti tagok jogosultak személyesen közreműködni a szövetkezet tevékenységében amelyet vagy a tag és a szövetkezet között kötött munkaszerződés, vagy vállalkozási szerződés, illetve megbízási szerződés alapján jöhet létre.

7 A tag joga használatba adni bármilyen forgalomképes vagyoni értékkel rendelkező dolgot, szellemi alkotást, valamint vagyoni értékű jogot, amely hozzájárul a szövetkezet működéséhez, amelyet a szövetkezet köteles a leltárában szerepeltetni. 5) Közösségi alap képzése és felhasználása A szövetkezet az adózás előtti eredményének meghatározott részét a közösségi alapba helyezi, amelynek a terhére a tagjai és hozzátartozóik számára az alábbi juttatásokat biztosítja, illetőleg támogatásokat folyósítja. a. szociális juttatások (szociális segély, gyógyszervásárláshoz, betegápoláshoz nyújtott segély, temetési segély, étkezési hozzájárulás) b. oktatási támogatások (képzési továbbképzési támogatás szakmai és nyelvtanfolyamokon való részvétel támogatása) c. kulturális támogatások (amatőr kulturális- és hagyományőrző csoportok tagjainak támogatása, kulturális rendezvényeken való részvétel támogatása) d. sporttevékenység támogatása (amatőr és tömegsport rendezvények támogatása) e. egyéb, a szövetkezet céljához igazodó támogatások és juttatások biztosítása Az adózás előtti eredmény közösségi alapba helyezhető részét a közgyűlés évenként határozza meg. Az 5) a)-e) pontokban meghatározott támogatási módokat valamennyi tag és hozzátartozója igénybe veheti. Az 5) b)-d) pontokban említett támogatások igénybevételének szociális indokoltságát az Ügyvezető Elnök bírálja el, a tag által benyújtott írásbeli kérelem alapján. 6) Az adózás utáni eredmény felosztása A szövetkezet közgyűlése a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt az adózás utáni eredmény felosztásáról. Az adózás utáni eredményt az alábbi célokra oszthatja fel: meghatározza a részjegyek után járó részesedés összegét; meghatározza a tagok között a szövetkezettel való gazdasági együttműködésük arányában felosztásra kerülő összeget; meghatározza a szövetkezet egyéb céljainak (beruházás stb.) megvalósítására szolgáló összeget. 7) Pótbefizetés A szövetkezet közgyűlése pótbefizetést nem rendelhet el. 8) Tagi kölcsön

8 A legalább 1 éves időtartamú tagsággal rendelkező és a kötelező vagyoni hozzájárulását teljesített szövetkezeti tag kölcsönt nyújthat a szövetkezet számára (tagi kölcsön). Tagi kölcsön igénybevételére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az rövid távon hasznosan képes szolgálni a szövetkezet céljainak megvalósulását. A tagi kölcsön igénybevételének esetköreit, felhasználásának módját, a visszafizetés rendjét az Ügyvezető Elnök által elfogadott szabályzatban kell meghatározni. A tagi, kölcsönről a tag és az Ügyvezető Elnök közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő írásbeli megállapodást köt, amelyben meghatározzák a kölcsön kamatmentességét vagy kamatának mértékét is. 9) Munkavégzés a szövetkezetben Ha a tag a szövetkezet részére munkát végez, a szövetkezet a taggal munkaszerződést, vállalkozási vagy megbízási szerződést köt, a szövetkezeti tag tagsági viszonyának vagy munkavégzésére vonatkozó jogviszonyának a megszűnése a másik jogviszonyra nincs kihatással. Az elvégzett munkát és ráfordított időt a szakmai vezető dokumentálja és írásban igazolja. Az elvégzett munka után a tagi munkavégzés során a tagot az alábbi ellenérték illeti meg: a szövetkezet a tagnak biztosítja az értékteremtő folyamatokban megtermelt, vagy termeltetési folyamatokban előállított javakból történő (termék, szolgáltatás vagy kereskedés) megfelelő és arányos részesedését. 10) A tagsági jogviszony megszűnése A tagsági jogviszony megszűnik: a) ha a tag a szövetkezetből kilép; b) ha a tag vagyoni hozzájárulását az alapszabályban (közgyűlési határozatban) meghatározott időpontig nem teljesítette; c) a tag halálával; d) ha a szövetkezet a tagot kizárja; valamint e) a szövetkezet átalakulással vagy jogutód nélküli megszűnésével. A kilépési szándékot írásban, az Ügyvezető Elnöknek kell bejelenteni. Az Ügyvezető Elnök a kilépés kérdésében a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül köteles dönteni. A tagsági jogviszony a kilépésre vonatkozó bejelentés megtételének napjától számított 60. napon szűnik meg. A tagsági jogviszony a 10) b) pont szerint akkor szűnik meg, ha a tag a vagyoni hozzájárulását határidőben nem fizeti meg.

9 A szövetkezet kizárhatja azt a tagot, aki neki felróható módon: a) a szövetkezet érdekeit sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy b) a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeinek 30 napon belül felszólítás ellenére sem tesz eleget. A tag kizárásáról az Ügyvezető Elnök dönt. A kizárás tárgyalására a tagot meg kell hívni. Az Ügyvezető Elnök a kizárásról indoklással ellátott határozatot hoz, melyet az érintett taggal írásban közöl. A kizárásról hozott határozat ellen a Közgyűléshez lehet fordulni, a Közgyűlés határozatát pedig bíróság előtt lehet megtámadni. Ha a tagsági jogviszony bármely okból megszűnik, a volt taggal, illetőleg a tagfelvételét nem. kérő örökösével el kell számolni. A volt tagot (örökösét) a részjegy névértéke, valamint a tagsági jogviszony alatt keletkezett, a részjegyre jutó saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett összege illeti meg, levonva ebből a veszteség céljára szolgáló összeget. A névértéket meg nem haladó összeget a számviteli törvény szerinti beszámolót követő 30 napon belül, a névértéken felüli összeget pedig a közgyűlés által meghatározott időpontban kell kifizetni. A volt tag által, nem vagyoni hozzájárulásként a szövetkezet használatába adott és még meglévő vagyontárgyat kérelemre a számviteli törvény szerinti beszámolót követő 30 napon belül ki kell adni, a volt tagnak, illetőleg tagfelvételét nem kérő örökösének. 11) Cégjegyzés A cégjegyzésre, valamint a szövetkezet képviseletére az Ügyvezető elnök jogosult. A cégjegyzés akként történik, hogy a szövetkezet előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá az ügyvezető elnök önállóan írja a nevét. III. A SZÖVETKEZET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 1) A Közgyűlés: A Közgyűlés a Szövetkezet legfőbb szerve. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) Az alapszabály módosítása,

10 b) az ügyvezető elnök, valamint a felügyelő tag megválasztása, visszahívása, tiszteletdíjuk megállapítása, c) a számviteli törvény alapján szükség szerint a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, d) a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint döntés a közösségi alap felhasználásának főbb elveiről, e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, f) a tagot kizáró határozat felülvizsgálata, g) döntés a szövetkezet vezető tisztségviselője elleni kártérítési per megindításáról, h) döntés a szövetkezeti szövetségbe történő belépésről, illetőleg az abból történő kilépésről, i) döntés a szövetkezet egyesü1éséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről, j) döntés a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint csődegyezség jóváhagyásáról, k) döntés a szövetkezet felszámolásának kezdeményezéséről, valamint a felszámolási eljárás során kötött egyezség jóváhagyásáról, l) döntés pótbefizetés elrendeléséről, m) a részjegyek névértékének megváltoztatása, n) a tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén a részjegy névértékén felüli összege kifizetése időpontjának megállapítása, amelyet a szövetkezet egyéb kötelezettségeire figyelemmel kell meghatározni, de a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 5 évnél nem lehet hosszabb, o) mindaz, amit törvény vagy alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. 2) A határozathozatal módja: A Közgyűlésen valamennyi tagnak egy szavazata van. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 50%-a +l fő képviselve van. A Közgyűlés határozatait a szavazatok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza, kivéve az Ügyvezető Elnökének, valamint a Felügyelő tagjának megválasztása és visszahívása tárgyában, ahol titkos szavazással határoz. A szavazatok kétharmadát kitevő szavazattöbbség szükséges az l) pont i) j) k) l) m) pontjában meghatározott ügyekben. A szövetkezet összes tagja felének, de legalább a jelenlevők kétharmadának szavazata szükséges az l) pont a) pontjában meghatározott ügyben. Szavazategyenlőség esetén nem születik határozat, ekkor a napirendi pontot újra meg kell nyitni tárgyalásra. Amennyiben három alkalommal is szavazategyenlőség születik egy témában, akkor azt le kell venni a napirendről, és csak egy későbbi Közgyűlésen lehet újra előterjeszteni. 3) A Közgyűlés összehívása:

11 A Közgyűlést, annak időpontját legalább 15 nappal megelőzően, a napirend közlésével az Ügyvezető Elnök írásban hívja össze. A közgyűlési meghívónak a szövetkezet nevén és székhelyén kívül tartalmaznia kell: a) a közgyűlés időpontját és helyét; b) a közgyűlés napirendjét; c) a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást; d) a közgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának időpontját. Amennyiben a szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképtelen, a nyolc napon belüli időpontra azonos tárgysorozattal összehívott újabb közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendi kérdésekben hozhat határozatot azzal a kivétellel, hogy az l) pont a), i), k), és l) pontjában foglaltakról nem hozhat határozatot. A tagok legalább tíz százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet fel kell venni a napirendi javaslatba. Az indítványt legkésőbb a közgyűlés megtartását megelőző nyolc nappal kell benyújtani az Igazgatóságnak. Az így kiegészített napirendet a tagoknak legkésőbb a közgyűlés megtartását megelőző három nappal meg kell küldeni. Ha a közgyűlésen valamennyi tag jelen van és egyhangúan hozzájárul, a közgyűlés új napirendi pontot is felvehet a napirendre. Ha a közgyűlési meghívó vagy hirdetmény ezt tartalmazta, a közgyűlés határozhat arról, hogy a tárgysorozatba vett kérdésben a közgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott közgyűlésen más kérdés nem vehető tárgysorozatba. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. 4) Rendkívüli közgyűlés Kötelező a közgyűlés soron kívüli összehívása, ha olyan ügyről kell határozni, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a.késedelmes döntés a szövetkezet működőképességét veszélyeztetné, illetve a szövetkezet jogszabályban vagy az alapszabályban előírt kötelezettségének megsértésével járna, továbbá ha a tagok legalább tíz százaléka vagy a Felügyelő tag írásban, az ok megjelölésével indítványozza. 5) Közgyűlési képviselet:

12 A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Ügyvezető Elnök, a felügyelő tag, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltő személy. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. Egy képviselő legfeljebb két tagot képviselhet. A közgyűlés megnyitását követően az ügyvezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés levezető elnökének megválasztására. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel megválasztja a levezető elnököt. 6) Közgyűlési jegyzőkönyv: A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben fel kell tüntetni az alábbiakat: a közgyűlés megtartásának helyét, a közgyűlés kezdő, illetve záró időpontját, a közgyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott tagok nevét; a megjelent tagok, illetőleg a tagok által meghatalmazott személyek nevét; a közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat; a közgyűlés napirendjének megállapítását, illetőleg azoknak az ügyeknek a számbavételét, amelyeket az erre vonatkozó indítvány ellenére nem vettek napirendre; a közgyűlés által meghozott döntéseket, illetőleg a szavazás eredményére vonatkozó adatokat; a közgyűlés által elutasított javaslatok megnevezését, az ezekre vonatkozó szavazás eredményét; azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek jegyzőkönyvbe vételét kérték. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a: jegyzőkönyv hitelesítésére felkért két szövetkezeti tag hitelesíti. Hitelesítő tag az lehet, aki a szövetkezetnél semmilyen tisztséget nem tölt be. Bármely tag betekinthet a közgyűlés jegyzőkönyvébe és saját költségére az ügyvezető elnöktől kérheti a jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását. A jegyzőkönyv mellékletét képezik a jelenléti ív, valamint a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó okiratok. A szövetkezetnél részközgyűlés, illetőleg küldöttgyűlés nem működik. 7) Az Ügyvezető Elnök A szövetkezet ügyvezetését és képviseletét l fő Ügyvezető Elnök látja el. Az Ügyvezető Elnököt, aki egyidejűleg a szövetkezet elnöke is, a közgyűlés titkos szavazással választja. Az Ügyvezető Elnök megbízatása 5 évre szól. Az Ügyvezető Elnök dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, illetőleg a Felügyelő tag hatáskörébe.

13 Az Ügyvezető Elnök önállóan képviseli a szövetkezetet bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt. A szövetkezetnél a munkáltatói jogokat az Ügyvezető Elnök gyakorolja. 7.1.) Nem lehet Ügyvezető Elnök: l. aki nem tagja a szövetkezetnek; 2. akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett; 3. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül; 4. akit olyan foglalkozástól eltiltottak, amely tevékenységet a szövetkezet főtevékenységként folytat az ítélet hatálya alatt; 5. az a személy, aki más szövetkezetben vagy olyan gazdasági társaságnál viselt tisztséget, amelyet felszámolási eljárás során megszüntettek, a felszámolást megelőző két évben vezető tisztségviselő volt, a felszámolás befejezésétől számított két évig; 6. aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet a cégjegyzéktől megszüntetési eljárás során töröltek, a törlést megelőző két éven belül vezető tisztségviselő volt, a törlést követő két évig. A szövetkezet Ügyvezető Elnöke nem lehet egyidejűleg a Felügyelő tag. Nem lehetnek egyidejűleg Felügyelő tag és a szövetkezet Ügyvezető Elnöke az, akik egymásnak a Ptk b) pontja szerinti közeli hozzátartozói. 7.2.) Az Ügyvezető Elnökfelelőssége: 1. Az Ügyvezető Elnök a szövetkezet ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a szövetkezet érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az Ügyvezető Elnök a jogszabályok, az alapszabály, illetve a közgyűlés által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei vétkes megszegésével a szövetkezetnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel. 2. Nem terheli az 1. pont szerinti felelősség az Ügyvezető Elnököt, ha a határozat ellen szavazott, vagy az intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását a Felügyelő tagnak írásban bejelentette. 3. Az Ügyvezető Elnök nem lehet vezető tisztségviselő a szövetkezethez hasonló tevékenységet végző gazdasági társaságban, szövetkezetben. 8) A tagnyilvántartás Az Ügyvezető Elnök a szövetkezet tagjairól nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza: a tag nevét és lakcímét, a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint

14 tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját. A nyilvántartás az ellenkező bizonyításig igazolja a tagsági jogviszony keletkezésére, fennállására és megszűnésére vonatkozó adatokat. A nyilvántartást bárki megtekintheti, ha érdekeltségét igazolja. 8.1.) Az Ügyvezető Elnök kötelezettségei: l. Az Ügyvezető Elnök évente egyszer köteles beszámolni a Közgyűlésnek a tevékenységéről, valamint a szövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A szövetkezet számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózás utáni eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítése az Ügyvezető Elnök feladata. 2. Az Ügyvezető Elnök a Felügyelő tagnak három havonta jelentést tesz a. szövetkezet gazdálkodásának adatairól. Az Ügyvezető Elnök köteles az Alapszabály módosítását, valamint minden olyan adatot, nyilatkozatot köteles a területileg illetékes Bács-Kiskun Megyei Cégbíróságnak bejelenteni, illetve tudomására hozni, amelyet jogszabály előír. Az Ügyvezető Elnök feladata, hogy gondoskodjon a szövetkezet működésére vonatkozó jogszabályok betartásáról, a pénzügyi rendről, a munkafegyelem megtartásáról és a szövetkezet vagyonának kellő védelméről. 8.2.) Az Ügyvezető Elnök megbízásának időtartama: a) Az Ügyvezető Elnök elnöke és tagjai megbízatása a Közgyűlés vonatkozó döntésével kezdődik. b) Megszűnik az Ügyvezető Elnök megbízatása: - a megbízatás időtartamának lejártával, a halálával,-lemondással; - a közgyűlés általi visszahívással, a tagsági viszony megszűnésével - a szövetkezeti törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével. Megszűnik az Ügyvezető Elnök megbízatása akkor is, ha az összeférhetetlenséget vagy kizáró okot annak felmerülésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg. A Szövetkezet első Ügyvezető Elnöke: Németné Horváth Beáta Veronika (sz.: Horváth Beáta Veronika, an.: Zsigrai Gizella) 2462 Martonvásár, József A. u. 2. sz. alatti lakos Az Ügyvezető Elnök megbízatása a mai nappal kezdődően öt évre, azaz november 29. napjától november 28. napjáig szól.

15 9) Felügyelő tag A szövetkezet tevékenységének, illetve testületei és vezető tisztségviselői működésének ellenőrzése céljából a szövetkezet l fő Felügyelő tagot bíz meg. A Felügyelő tagot a Közgyűlés titkos szavazással határozatlan időtartamra választja. A Felügyelő taggá a szövetkezeten kívül álló személy is választható. A Felügyelő tag munkarendjét maga állapítja meg. 9.1.) Nem lehet a szövetkezet Felügyelő tagja: a) akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett; b) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül; c) akit valamely foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató szövetkezetnél; cl) aki a szövetkezet Ügyvezető Elnöke; e) aki a d) pontban meghatározott személy közeli hozzátartozója. 9.2.) A Felügyelő tag l. A szövetkezet szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat, a szövetkezet irataiba betekinthet, felhívhatja az Ügyvezető Elnököt, hogy az a jogszabályoknak, az alapszabálynak vagy más szabályzatnak megfelelően járjon el; 2. indítványozhatja az Ügyvezető Elnök visszahívását, felelősségre vonását, továbbá a közgyűlés összehívását; 3. összehívhatja a közgyűlést, ha az Ügyvezető Elnök nem tesz eleget erre vonatkozó kötelességének; 4. az Ügyvezető Elnök jogszabályba ütköző vagy a szövetkezet érdekeit súlyosan sértő működése esetén haladéktalanul összehívja a közgyűlést; 5. az éves beszámoló alapján véleményt nyilvánít a közgyűlés részére a szövetkezet gazdálkodásáról; e nélkül az éves beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható; 6. javaslatot tesz a közgyűlésnek a vezető tisztségviselők díjazásának megállapítására; 7. büntető feljelentést tesz az Ügyvezető Elnök ellen. A Felügyelő tag a vezető tisztségviselőktől, a munkavállalóktól a szövetkezet tevékenységéről felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás megadása nem tagadható meg. Az indokolatlanul késedelmes tájékoztatásból eredő kárért az érintett felel. Felügyelő tag a szövetkezet bármely testületének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A szövetkezet testületei és vezető tisztségviselői kötelesek a Felügyelő tag indítványairól az alapszabályban meghatározott időn belül határozni, illetve állást foglalni. A Felügyelő tag a tevékenységéről évente egyszer beszámol a közgyűlésnek. A Felügyelő tag a szövetkezet ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. A

16 Felügyelő tag korlátlanul és egyetemlegesen felel a szövetkezetnek ellenőrzési kötelezettsége megszegésével okozott károkért. 9.3.) A Felügyelő tag megbízása megszűnik megbízatás időtartamának lejártával; a halálával; lemondással; a közgyűlés általi visszahívással; a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével. Megszűnik a Felügyelő tag megbízatása akkor is, ha az összeférhetetlenséget vagy kizáró okot annak felmerülésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg. A Felügyelő tag megválasztása határozatlan időtartamra szól. A Szövetkezet első Felügyelő tagja: Kákai Gyöngyi (sz.: Kákai Gyöngyi, an.: Huszárfi Ildikó Eszter) 2427 Baracs, Széchenyi u. 59. sz. alatti lakos IV. BÍRÓSÁGI ÚT ÉS TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET A szövetkezet törvényességi felügyeletét a szövetkezet székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el, a cégnyilvánosságról, és a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény rendelkezései szerint. Bármelyik tag kérheti a bíróságtól a szövetkezet, illetőleg annak testületei által hozott olyan határozat felülvizsgálatát, amely e törvény rendelkezéseibe, más jogszabályba vagy a szövetkezet alapszabályába ütközik. A jogsértő határozat felülvizsgálatára irányuló keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc napos jogvesztő határidő alatt a szövetkezet ellen kell megindítani. A keresetindításnak a tag kizárására vonatkozó határozat kivételével nincs halasztó hatálya, de a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A jogsértő határozat felülvizsgálata nyomán hozott bírósági határozat hatálya azokra a tagokra is kiterjed, akik a bírósági eljárásban nem vettek részt. V. A SZÖVETKEZET MEGSZÜNÉSE A szövetkezet megszűnik, ha: 1. az alapszabályban meghatározott időtartam eltelt; 2. a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli vagy jogutódlással történő megszűnést;

17 3. tagjainak száma a törvényben meghatározott szám alá csökken és hat hónapon belül nem jelentenek be a cégbíróságnál megfelelő számú új tagot; 4. a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja; 5. a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. A szövetkezet a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK A jelen szövetkezeti Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a szövetkezetekről szóló évi X. törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak. Szabadszállás, február Kákai Gyöngyi Alapító tag... Illés Lilla Alapító tag.. Illés Dóra Alapító tag... Német Mátyás Alapító tag.. Német Csaba Alapító tag... Kovács Éva Alapító tag Németné Horváth Beáta Veronika Alapító tag Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:...

I. Alapvető rendelkezések. 1. A Szövetkezet neve: Közösségi Szociális Szövetkezet

I. Alapvető rendelkezések. 1. A Szövetkezet neve: Közösségi Szociális Szövetkezet Közösségi Szociális Szövetkezet Szervezeti és Működési Szabályai (SZMSZ) A jelen alapszabályt aláíró tagok elhatározzák, hogy a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései alapján szociális

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekről 1

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekről 1 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről 1 Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

Lakásszövetkezeti törvény

Lakásszövetkezeti törvény 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30.

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30. ELŐLAP Szövetkezeti Hitelintézet neve: Testületi ülés típusa: Napirendi pont száma: Forrás Takarékszövetkezet Közgyűlés 3. A Takarékszövetkezet új alapszabályának megtárgyalása, elfogadása és döntés a

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések KORTÁRS GASZTRONÓMIAI és KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következőkben állapítja meg: I. fejezet Általános rendelkezések 1) Az

Részletesebben

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület Segítő Alapszabály egységes szerkezetben a 2008. augusztus 6-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal I~.. ( alapítva: 2001. június) Készült a

Részletesebben

B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t. 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A

B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t. 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2008. évi december hó 9. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú )

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú ) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (közhasznú ) I. AZ EGYESÜLET ADATAI 1. Az Egyesület teljes neve:..... Az Egyesület rövidített neve:.. Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése:... 2. Az Egyesület székhelye:.. 3. Az

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapszabály mellékletét képező tagjegyzéket aláírók, mint alapító tagok, jelen alapszabály elfogadásával megalakítják a következő egyesületet és elfogadják annak alapszabályát,

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA Börzsöny Múzeum Baráti Köre Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Börzsöny Múzeum Baráti Köre Egyesület a Budapest Környéki Törvényszék által 60012/2002 számon a 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet)

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) ALAPSZABÁLYA (a 2014. május 20-ai módosításokkal egységes szerkezetben) Nyilvántartásba vétel száma: 8338 Budapest, 2014.

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2.sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRATA Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód,

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya PREAMBULUM A Pécsbányai Kulturális Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát a megváltozott jogszabályi környezet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

1997. évi CXLIV. törvény. a gazdasági társaságokról

1997. évi CXLIV. törvény. a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerû jogi keretek biztosításával segítse elõ a piacgazdaság Magyarországon való megszilárdulását, a nemzetgazdaság jövedelemtermelõ

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben