MAGYARORSZÁGI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE. S Z E G E D, Június 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁGI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE. S Z E G E D, 2015. Június 5."

Átírás

1 MAGYARORSZÁGI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE S Z E G E D, Június 5.

2 2 1./ Az Egyesület neve: Az Egyesület neve, székhelye, célja és feladata Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesülete Az Egyesület rövidített neve: MKKV Egyesület 2./ Az Egyesület székhelye: 6791 Szeged, Szurokfű u / Az Egyesület célja, hogy elősegítse a Magyarországi mikró-, kis- és középvállalatok számára a gazdasági stabilitás megteremtését. Az egyesület vállalkozások érdekképviseletét látja el. 4./ A 3./ pontban megfogalmazott cél érdekében az Egyesület - tagjai számára személyes kapcsolatteremtési lehetőségekkel, találkozókkal, írott és elektronikus kiadványokkal kívánja a gazdasági életben történő részvételüket elősegíteni; - közös kereskedelmi platform kialakítását kívánja biztosítani tagjai számára annak érdekében, hogy mind az eladó és mind a vásárló fél a számára legjobb ajánlatot sikerüljön kiválasztani; - tagjai számára közös beszerzési és értékesítési csatornák és lehetőségek felkutatásában közreműködik, illetőleg a tagok számára közös beszerzések és értékesítések lebonyolításában is segédkezik. Tagfelvétel Az Egyesület tagjai 5./ Az Egyesület tagja lehet mindenki, aki az Egyesület céljával egyetért, az Alapszabályt magára nézve kötelezőnek fogadja el, az Egyesülettel tagsági viszonyt létesít és vele szemben nem állnak fenn jogszabályban meghatározott kizáró okok. 6./ A tagfelvételt kérő személy (vagy annak képviselője) az Egyesület Elnöksége előtt nyilatkozik és a tagfelvételéről az Elnökség dönt. 7./ A tagsági viszony a belépési nyilatkozat kitöltésével, a tagdíjnak az Egyesület pénztárába történő befizetésével jön létre. A tagfelvételt megtagadó döntést az érintett megfellebbezheti. A fellebbezést az Elnökséghez kell benyújtani a döntést követő 15 napon belül. A fellebbezésről a soron következő Közgyűlés dönt. A Közgyűlés döntéséig az érintettet nem illetik meg a tagi jogosultságok és nem terhelik a tagsággal járó kötelezettségek. 8./ Pártoló tagok azok a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és természetes személyek lehetnek, akik egyetértenek az Egyesület céljaival és rendszeres anyagi eszközökkel támogatják azt. Tagsági viszony megszűnése 9./ Megszűnik a tagsági viszony: - a tag elhunytával, illetve jogutód nélküli megszűnésével, - kilépéssel,

3 3 - kizárás következtében. - törvényben meghatározott egyéb esetben. 10./ A kilépési szándékot a tag írásban köteles közölni az Egyesület elnökségével. A kilépő tag a tagsági jogviszonya megszűnésének időpontjáig gyakorolhatja jogait, ugyanakkor köteles a tagsági viszonyból eredő kötelezettségeinek eleget tenni, a tag tagsági jogviszonya a bejelentésnek az elnökhöz történő megérkezése napján szűnik meg. 11./ A közgyűlés kizárja tagjainak sorából azt, aki a társadalmi együttélés szabályait durván sértő magtartást tanúsít, vagy jogerős büntető ítélet miatt az egyesületi tagságra méltatlanná válik. A kizáró határozat meghozatala előtt a tagnak védekezési jogot kell biztosítani. A kizárásról szóló döntést minden esetben írásba kell foglalni, valamint indokolni szükséges, valamint a határozatot igazolható módon kell a kizárt tagnak kézbesíteni. Ugyancsak kizárja a közgyűlés azt a személyt, aki tagdíjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget. A tag kizárására tagdíj fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt akkor kerülhet sor, ha a tag elmaradt a tagdíj megfizetésével és tagdíj tartozását az Elnökség előzetes írásbeli felhívására az alábbiak szerint sem rendezi: a tagdíj megfizetésével késedelemben levő személyt a tagdíj megfizetésére az Elnökség írásban, ajánlott postai küldeményben felszólítja. A fizetési felszólítást a tagnyilvántartásban szereplő lakcímre vagy értesítési címre kell megküldeni. Ha a tag a felszólítást nem veszi át, akkor annak megküldését még egy alkalommal formájában meg kell kísérelni. Ezt követően a felszólítás átadottnak, kézbesítettnek tekintendő. Ha a kézbesített, vagy kézbesítettnek tekintett felszólítás ellenére a tag 1 (egy) hónapon túl sem fizeti meg a tagdíjat egyesületi tagsága külön döntés nélkül megszűnik és az Elnökség törli a tagnyilvántartásból. Tag tudomásul veszi, hogy az általa tagsági jogviszonya alapján az egyesületen keresztül kedvezményesen igénybe vett szolgáltatás ellenértéke megfizetésének elmulasztása esetén az egyesület, illetve az elnök jogosult a szolgáltatás korlátozására illetve az ehhez szükséges nyilatkozatok megtételére. Amennyiben a tag a telekommunikációs szolgáltatónál az előfizetői státusz megváltoztatását kezdeményezi és ennek eredményeképpen az egyesület előfizetői státusza megszűnik, úgy az érintett előfizetésenként ,-Ft kötbér megfizetésére köteles. Ez nem eredményezi automatikusan a tag tagi státuszának megszűnését, az egyéb egyesületi tagságból eredő előnyöket, kedvezményeket a tagsága fennállása alatt igénybe veheti. Amennyiben a tag a telekommunikációs szolgáltatónál működtetett előfizetésén, az elővagy a számlafizető státuszának módosítását kéri, az egyesület által végzett eljárás díja 5 000Ft/SIM kártya. A taggyűlés döntésével szemben annak közlésétől számított 30 napon belül - a kizárt tag jogorvoslatért a bírósághoz fordulhat. 12./ A tagsági viszony megszűnése esetén sem a tagdíj, sem az egyszeri belépési díj nem fizetendő vissza. A tag jogai és kötelezettségei 13./ A tag: - jogosult részt venni a közgyűlés munkájában tanácskozási és szavazati joggal, az egyesület olyan szerveiben, amelyeknek nem tagja csak tanácskozási joggal, - az Egyesület bármely tisztségére megválasztható. 14./ A tag kötelezettsége: - az Egyesület tevékenységét elősegíteni, az Alapszabályban foglaltakat és a közgyűlési

4 4 határozatokat végrehajtani, - a tagdíjat a közgyűlés rendelkezéseinek megfelelően megfizetni. 15./ A tagdíj mértékét a Közgyűlés állapítja meg, meghatározva az annak befizetésére rendelkezésre álló határidőt is. A tagdíjat külön kell megállapítani a természetes személy és a jogi személy tagok tekintetében. A tagdíjat negyedévenként, félévenként vagy évenként kell fizetni, a Közgyűlés döntésének megfelelően. 16./ A pártoló tagok részt vehetnek a közgyűlés ülésein, felszólalhatnak, javaslatot tehetnek, de nem szavazhatnak. Elnök Az Egyesület tisztségviselői 17./ Az Egyesület irányításáért, illetve mindennapi működtetéséért az elnök tartozik felelősséggel. 18./ Az Egyesület képviseletére az elnök jogosult, aki azonban képviseleti jogát - eseti jelleggel, vagy akadályoztatásának időtartamára - az egyesület elnökségének valamelyik tagjára átruházhatja. 19./ Az Egyesület képviselete úgy történik, hogy az Egyesület elnöke az Egyesület előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott nevéhez, saját névaláírását önállóan csatolja. 20./ Az Egyesület elnöke: Nyerges Gábor (an.: Varró Gizella; szül.: Szeged, ) 6726 Szeged, Pillich Kálmán u. 38. szám alatti lakos. 21./ Az Egyesület elnökének hatáskörébe tartozik: - az Egyesület képviselete, - összehívja a közgyűlést és az Elnökség üléseit, amelyeken az elnöki teendőket is ellátja, - az Egyesület nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat - gondoskodik a tagdíj beszedéséről és nyilvántartásáról, - felelős a bizonylati fegyelemért, - elkészíti az éves költségvetés tervezetét és a vagyonmérleget, - gondoskodik az elnökség és a közgyűlés üléseinek jegyzőkönyvezéséről, - végzi az egyesület szervezési és ügyviteli teendőit. 22./ Tevékenységéért tiszteletdíj, vagy egyéb díjazás a közgyűlés döntése alapján illeti meg. Közgyűlés Az Egyesület szervei 23./ Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlésen minden tagot egy szavazat illet meg. 24./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Alapszabály elfogadása és módosítása, az Egyesület Elnökségének megválasztása, illetve visszahívása,

5 5 más Egyesülettel történő egyesülésnek és feloszlásnak a kimondása, éves mérleg és költségvetés jóváhagyása, döntés az Egyesület alapszabályában foglalt célok megvalósításának irányvonalairól döntés a tagsági jogviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatban előterjesztett fellebbezésekről, illetőleg egyéb kérdésekben hozzá érkezett panaszokról, felszólalásokról; döntés minden olyan kérdésben, amelyet alapszabály vagy jogszabály a Közgyűlés hatáskörévé tesz. 25./ A közgyűlést szükség szerint, de évenként legalább egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni akkor is, ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri, vagy ha a bíróság az összehívását elrendeli. Az évi rendes közgyűlést az Elnökség nevében az elnök hívja össze. A rendkívüli közgyűlés összehívására az Elnökség bármely tagja is jogosult. A tagok megállapodnak abban, hogy - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a jogszabály alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt tárgykörök kivételével - a tagok közgyűlés tartása nélkül írásban vagy más, a döntéshozatal során tett jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszköz felhasználásával határozhatnak. Ez esetben a döntéshozatal úgy történik, hogy a döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban, a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon pl. ben - adják le. A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az elnök a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követően, nyolc napon belül írásban tájékoztatja. 26./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A megismételt közgyűlést az első közgyűlés időpontjának napján is megtartható, ezen időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendi pontokkal hívható össze ismételten. Amennyiben az első közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes lesz. Amennyiben a határozatképtelenség miatt megismételt ülést az eredetitől eltérő napra kell összehívni, úgy a tagoknak újabb meghívót kell küldeni, amely felhívja a figyelmüket a megváltozott határozatképességű szabályokra. 27./ A közgyűlés nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel dönt minden kérdésben, kivéve azon kérdéseket, melyekben törvény, jogszabály, vagy jelen alapszabály magasabb szótöbbséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni, vagy ismételt szavazást kell tartani az adott kérdésben. Ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. A meghozott határozatot az elnök szóban hirdeti ki a közgyűlésen. (2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

6 e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. Az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel, a cél módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 28./ A jelenlévő tagok 2/3-os szavazattöbbsége szükséges: - az Elnökség választott tagjainak és a közgyűlés által választott egyesületi tisztségviselők megválasztásához, illetve visszahívásához, az éves mérleg és a költségvetés jóváhagyásához. Elnökség 29./ A közgyűlések között Elnökség végzi az Egyesület irányítását és dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Az Elnökség tagjai: az Egyesület elnöke és 2 egyesületi tag. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 30./ Az Elnökség tagjai kötelesek feladatukat lelkiismeretesen, legjobb tudásuk szerint, az egyesületi célok figyelembe-vételével ellátni. Az Egyesület tisztségviselőinek feladat- és hatáskörét az SZMSZ tartalmazza részletesen. Tevékenységükért tiszteletdíj, vagy egyéb díjazás a közgyűlés döntése alapján illeti meg. 31./ Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévenként ülésezik. Az ülések összehívásáról az elnök gondoskodik. Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Az Elnökség üléseinek határozatképtelensége esetén az Elnökség üléseit el kell halasztani. Az Elnökség az üléseinek nyilvánosságát akként biztosítja, mely szerint az ülésre szóló meghívót az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggeszti az ülést megelőzően legalább 8 nappal 32./ Az Elnökség nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel dönt minden kérdésben. Ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. 33./ A közgyűlés az Elnökség tagjait 5 évi időtartamra választja meg. 34./ Az elnökség minden év május 31-ig köteles az előző év szakmai és gazdasági beszámolóját elkészíteni, melyet az elnök terjeszt a közgyűlés elé. 6

7 Az elnökség beszámolójának elfogadásáról a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel határoz. Amennyiben a közgyűlés a beszámolót nem fogadja el, a beszámolót elutasító határozatban meg kell jelölni, hogy a beszámoló mely részére tekintettel került elutasításra. A elnökség a beszámolót elutasító Közgyűlés napját követő 30 napon belül új Közgyűlést köteles összehívni és ezen a Közgyűlés határozatának megfelelő módosított tartalmú beszámoló elfogadására vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. Az Egyesület gazdálkodása 35./ Az Egyesület a bevételeit az Alapszabályban meghatározott célokra használhatja fel. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak cél szerinti tevékenysége megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve folytathat. Vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi tevékenységeket végzi: - kereskedelmi tevékenység körében: Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem - ingatlanügyletek körében: Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése - gépjármű, gépek- és egyéb berendezések kölcsönzése: Személygépjármű kölcsönzése Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) - számítástechnikai tevékenység körében: Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógépes programozás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Egyéb kiadói tevékenység Számítógépes játék kiadása Egyéb szoftverkiadás Világháló-portál szolgáltatás - egyéb gazdasági szolgáltatás körében: PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Fordítás, tolmácsolás Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 7

8 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Immateriális javak kölcsönzése Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése - oktatási tevékenység körében: Szakmai középfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés M.n.s. egyéb oktatás - érdekképviseleti tevékenysége körében: Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet Szakmai érdekképviselet 36./ Az Egyesület a tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj fizetésén túl - saját vagyonukkal a tartozásokért nem felelnek. 37./ Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítése után a fennmaradó tiszta vagyont, hasonló tevékenységet folytató egyesület részére kell felajánlani. 38./ Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök aláírásával lehet gyakorolni. Záró rendelkezések 39./ Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil törvény) rendelkezései az irányadóak. 40./ Ezen Alapszabályt az Egyesület október 30. napján tartott és január 05-én megismételt alakuló közgyűlése - az ülésről készült jegyzőkönyvek szerint elfogadta, majd a tagok az Alapszabályt november 05-én tartott rendkívüli közgyűlés keretében, majd a április 17. napján tartott rendes közgyűlésen, majd a augusztus 24. napján tartott rendkívüli közgyűlésen, majd a Június 05. napján tartott rendes közgyűlésen a dőlt betűvel szedett rendelkezések szerint módosították. Szeged, Június a közgyűlés elnöke jegyzőkönyvvezető Nyerges Gábor hitelesítő tag hitelesítő tag Záradék: Alulírott eljáró ügyvéd tanúsítom, hogy a fenti egységes szerkezetbe foglalt szerződés a

9 Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesülete alapszabályát módosításaival együtt helyesen tartalmazza. S z e g e d,

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapszabály mellékletét képező tagjegyzéket aláírók, mint alapító tagok, jelen alapszabály elfogadásával megalakítják a következő egyesületet és elfogadják annak alapszabályát,

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya PREAMBULUM A Pécsbányai Kulturális Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát a megváltozott jogszabályi környezet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Az Egyesület neve: Pápai Nagycsaládosok Egyesülete (PÁNKE) Az Egyesület székhelye: 8500 Pápa, Ribizli u. 49/1. (21049/1. hrsz.)

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Tisztelt Egyesületi Tagunk! Tisztelt Egyesületi Tagunk! Egyesületünknek törvény adta kötelezettsége az Alapszabály módosítása, az Egyesületi Törvénynek és az elmúlt évben módosított, Polgári Törvénykönyvnek való megfeleltetése. Ennek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY. MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesülete Az Egyesület

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Fonyódi Vitorlás Egyesület

Fonyódi Vitorlás Egyesület Az Egyesület tagjai rögzítik, hogy a 2014.04.05-i közgyűlésen az alapszabályt módosították. A Kaposvári Törvényszék Pk.60.080/1996/18/I. számú végzése alapján a 2014.06.14-i közgyűlésen a tagok módosították/pontosították

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

MAGYAR ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI VÁLLALKOZÁSOK EGYESÜLETE ( Alapszabály ) Az Alapító Okiratban bekövetkezett változásokat dőlt és félkövér betű jelzi.

MAGYAR ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI VÁLLALKOZÁSOK EGYESÜLETE ( Alapszabály ) Az Alapító Okiratban bekövetkezett változásokat dőlt és félkövér betű jelzi. MAGYAR ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI VÁLLALKOZÁSOK EGYESÜLETE ( Alapszabály ) Az Alapító Okiratban bekövetkezett változásokat dőlt és félkövér betű jelzi. 1. Az Egyesület neve és székhelye, az Egyesület alapító

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Kivonatos

ALAPSZABÁLY Kivonatos ALAPSZABÁLY Kivonatos A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület / FÖKKE / közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya 1 Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. ************************************************* Alapszabálya ************************************************* Abaújvár 2014. 2

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. felnőttoktatás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) n) pontja

ALAPSZABÁLY. felnőttoktatás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) n) pontja ALAPSZABÁLY Bevezetés A 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület közgyűlése az egyesület alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30.

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. 2 DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület alapszabálya Az alapító tagok közös,

Részletesebben

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE: Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület Az Egyesület angol neve: Hungarian Association

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I. fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesületet

Részletesebben

Alapszabály

<Minta Egyesület> Alapszabály Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről felhatalmazása

Részletesebben

Seven Hills MTB SC-TREK SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya

Seven Hills MTB SC-TREK SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya *************************************************************************** Seven Hills MTB SC-TREK SPORTEGYESÜLET Alapszabálya kelt: Kaposvár, 2014-05-12. ***************************************************************************

Részletesebben

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I.

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I. Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28 I. Preambulum Az alapító tagok célja, hogy a tagsági viszonyt létesítő önálló tevékenységet

Részletesebben

A MAGYAR TISZTÍTÁS- TECHNOLÓGIAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TISZTÍTÁS- TECHNOLÓGIAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MAGYAR TISZTÍTÁS- TECHNOLÓGIAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MAGYAR TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AKADÉMIAI KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (A 2012. június 28-i közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben (A 2015. május 29-i közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Az Angyalföldi Szociális Egyesület. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

Az Angyalföldi Szociális Egyesület. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya Az Angyalföldi Szociális Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 Az Angyalföldi Szociális Egyesület Alapszabálya 1. Alapvető rendelkezések 1) Az egyesület neve: Angyalföldi

Részletesebben

Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya

Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya - 1 - Az EZÜSTNET - Internetező Idősek Országos Egyesületének Alapszabálya Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A TUNGSRAM Sport Club Alapszabálya

A TUNGSRAM Sport Club Alapszabálya A TUNGSRAM Sport Club Alapszabálya A TUNGSRAM Sport Club, mint a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján működő egyesület 1989. május 16-i. küldöttgyűlése által

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület MABE Magyar Belsőépítész Egyesület 2004. március 23-án kelt, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. Törvény (Ectv.),

Részletesebben