A NYELV NEVELŐ SZEREPE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYELV NEVELŐ SZEREPE"

Átírás

1 mm $* ' MaiyarAlkalmazitt Nyelvészek és Nyelvtanárak Egyesülete A NYELV NEVELŐ SZEREPE A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye Szerkesztők: FÓRis ÁGOTA - KÁRPÁTI ESZTER - Szűcs TIBOR Felelős szerkesztő: Szűcs TIBOR Lingua Franca Csoport Pécs, 2002

2 TARTALOM XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Előszó.; 5 A NYITÓ PLENÁRIS ÜLÉS ELŐADÁSAI GUIOKA, AI.LXANDLRZ.: A nyelvtudomány - a jövő kihívásai 11 PLNil.K JÁNOS: Nyelv és ethosz '. '. 18 SZEKCIÓK Interkulturális kommunikáció és ElJ-nyelvhasználaí ARADI ANDRÁS: Kommunikációs ismeretek oktatása mérnökhallgatóknak...\ 26 C/. FARKAS MÁRIA: Adalékok a két világháború közötti francia-magyar kulturális kapcsolatokhoz '...32 Dl VLNYI MÁR TA: AZ alacsony ésmagas kontextusú interperszonális,'kommunikáció következményei a nemzetközi üzleti tárgyalásokon 37 FAI.KNÍ : BÁNÓ KLÁRA: Az interkulturális kommunikáció nyelvi és kulturális aspektusai 41 GÖRCSNÍ- MD/SAI VIKTÓRIA: Európai stúdiumok a hazai közoktatás gyakorlatában 1. és 9. osztályban 47 HAVAS LÁSZI.ÓNÍ:: A latin és a görög nyelv interkommunikációs és interkulturális szerepe a tudományok és a modern nyelvek oktatásában 53 ODOR LÁS'/.I Ó: AZ új európai politika kialakulása, filozófiai és történelmi háttere - egy új fogalmi,világ - csatlakozásunk szemszögéből nézve 59 -PÓI.A PiVn-.R: Önkormányzatok nyelvi infrastruktúrája SOMOUYVÁRI MÁRIA: Az idegenség mint stratégia 71 SÜML(ÍINÍ : DOBKAI KATALIN: A kommunikáció szerepe a nemzetközivé váló szervezetek tanulási folyamatában 77 S/ll.l KAI ALIN: A magyar nyelv a kultúrák közötti kommunikációban 83 TÓTH HAJNALKA: Szardínia mint nyelvi sziget. A szard nyelv és irodalom története az október 15-i regionális törvény tükrében 91 Szpciolingvisztika AB'LONCZYNÍ; DR. MIHÁLYKA LÍVIA: Társadalom-gazdaság-nyelv, avagy a mai olasz írott nyelv változásai 98. ALBP.RTNÍ-: Hi'RUSZT MÁRIA: Az értékelés beszédaktusa a tanítási órán BLSÍR ANNA: AZ elbeszélés és a naplóírás mint az önmegvalósítás egyik lehetséges eszköze a népi kultúrában : 111 BODI ZOLTÁN: A magyar internetezők körében végzett kvantitatív, on-line szociolingvisztikai vizsgálat eredményeiből 117 CSIKÓS GAIJRIÜI.I.A: AZ üzleti kommunikáció sikerének tényezői 129 DOMONKOSI ÁGNI-S: A megszólítási és kapcsolattartási formák választásának konfliktushelyzetei (. 135

3 XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus DRI.SC III-R J. ATTILA: Idegennyelvtudás'- anyanyelv nélkül? 140 GLRÓ GYÖRGYI: Idegennyelvtudás és idegen nyelvekkel szembeni attitűdök magyar egyetemi hallgatók körében 142 GOLUBHVA IRINA: Spanglish és ami mögötte van 148 MAI.KOVITS ZSUZSANNA: A magyarországi börtönszleng mai helyzete 155 Oi ÁH ŐRSI TIBOR: Kommunikációs tér - nyelvi deficit. A nyelvi hátrány ma; a kérdések lehetséges felvázolása. 161 OSVÁTII GÁBOR: Európai kölcsönszók a kínaiban, koreaiban és japánban. 167 S/.LKÁcs ANNA: Nyelvi'változások és ezek társadalmi okai a mai japán nyelvben 173, SZÓKA Bl[ RNADi:TI: Egymásról négy nyelven : 181 TÓIM Sz.LRGL.i: Nyelvi hamisítások WALI.LNDUMS TÜNDL.: A nyelviskolák hirdetéseinek jellegzetességeiről,. a nyelvi reklámokról : 195 Pszicholingvisztika - " ANDOK JÓZSKF: Keretismereten alapuló nőmének fogalmi és argumentum státusának lexik'ális szemantikai-pragmatikai vizsgálata pszícholingvisztikai teszteléssel pszicholingvisztikai teszteléssel 200 B. FEJES KATALIN: Multimedialitás és szövegalkotás '. 209 v BÉKÉSI IMRE: Ajelentésszerkezetpropozicionális szinteződése 216 / BENOZIK VILMOS: Szóbeliség az írásbeliségben. A szépirodalom mint a nyelv érzéki és fogalmi dimenziója közötti harmónia forrása 220 DEMETER ÉVA: Zavarok az orvos-beteg interakciók során ; 227 KEGYESNÉ SZEKERES ERIKA: Férfiak és nők: Mentális lexikon és fogalmi tipizálás KOVÁCS ÉVA:. A távoktatásban résztvevő tanulók és oktatók hatékony munkáját elősegítő néhány pszichológiai aspektus áttekintése 241 MIKÓLÁNC MF.RAI GYÖRGYI: A szavak jelentésének közvetítése.' 250 SIMON ORSOLYA: Ötödik és hatodik osztályosok anyanyelvi szövegértési mutatói. 260 SZÉPE JUDIT: Szekvenciaszervezési stratégiák a hangsorépítés devianciái mögött: fonotaktikai sajátosságok a nyelvbotlás jelenségeiben Alkalmazott szövegnyelvészet AJ'i AY-HORVÁTH MAGDA: Tankönyvszövegek szövegpragmatikai megközelítésben..275 BARTI IA MAGDOLNA: AZ olvasói elvárás és a szöveg közötti konvergencia/divergencia 281 FEI.DNÉ KNAPP ILONA: AZ idegennyelv-oktatásban használt szövegek rendszerezése szövegtípus jegyek alapján 289 FERENCZY JUDLT: A média szövegszerüsége '. 294 KÁRPÁTI ESZTER: A szövegvizsgálat egy lehetséges iránya KiiKOREi.Li SÁNDORNÉ: Vagheit und Mehrdeutigkeit in den technischen Texten 308 SZI,:NDI:TAMÁS: Elemzés és újraelemzés: alapszerkezetek áthallásai redukált formákban 315 SZILÁGYI ILDIKÓ: Francia szabadversek szintaktikai elemzésének lehetőségei 318 TOKAJI ILDIKÓ: A térkép mint nyelv - grafokommünikáció : 323

4 Nyelvművelés és stilisztika - XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konurcsszus Bl\(Zl LÓRÁNT: Koiné" és koiné". A köznyelv és a szent nyelv néhány kérdése, a 2!. század elején > 329 HUSZÁR ÁGNES: Nyelvbotlások: A tipizálás nehézségei 333 NAGY ERZSÉBET: A binaritás stilisztikai modellje" a X1V-XV. századi orosz hagiográfiában :.' 338 SZABÓ ZOLTÁN: Összeliasonlító stilisztika és fordítástudomány 344 A szaknyelvek és oktatásuk ANTÓNI JUDIT: Néhány gondolat a szaknyelvek által közölt tartalmak hozzáférhetőségéről - nyelvi szempontból 349 BAJKÓ IS IVÁN ZSK imond: Árulkodó" kulcsszavak a német és'a magyar szlogenekben 355 BEIKI JÁNOS MIKI.ÓS Ból.DIZ.SÁR B( K ÍI.ÁRKA: Vallási szövegek egy jellemző vonása 363 FEKETÉNE SII.YE MAGDOLNA: Nyelvoktatás / szaknyelvokiatás a gazdasági és társadalmi globalizáció tükrében 36') FORGÁCS F.RZSÉBET: Überden Unterricht der deutschen linguistischen Fachterininologie 376 GÁl Pl I EK: A szókincskutatások tükröződése egy szaknyelvi szótárban 3S3 HEGEDŰS ANI'I A: Retorikai jellemzők összehasonlítása orvostudományi műfajokban,-.390 KEI ÉNE PASZ.TEI.YÁK ADRIENNT: A pragmatikai kompetencia kialakításának feladatai a repülési szaknyelv oktatása során : 395 KOPASZ FII ÓMÉI.A: Egyetemes történelem német nyelven" - egy interdiszciplináris projekt a Szegedi Tudományegyelem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán 400 PEI.LES TAMÁS: Szaknyelvoktatás a pécsi'kodály Zoltán Gimnázium magyar-olasz két tanítási nyelvű tagozatán.: 406 RÉBÉK-NAGY GÁBOR: Szaknyelvhasználat és szaknyelvi vizsgafeladatok ; 412 TOMPOS ANIKÓ: Shorfreports across disciplines WARTA VILMOS:'Hedging and Modality in Medical Casc Reporl Discussions 425 ZANK ILDIKÓ: Adaptation ofa Research Ariiele to a Different Discourse: a Comparative Analysis of Two Texts 430 Fordítás, tolmácsolás BARICS ERNŐ: A rendszerváltozással összefüggő szókincsváltozások 438 Cs. JÓNÁS ERZSÉBET: A humán informatika nyelve mint fordításszemantikui kihívás 442 Dl'KANY EDIT: Nyelvi-stilisztikai forrásnyelv-specifikus kifejezőeszközök a fordításban 450 GÁI.OSI ADRIENNT: Fordítás és kultúraköziség. avagy a fordító rossz'ember nem lehet 458 HI I I \i PÁl : Magyar-angol fordítástechnika JANKOVICS MÁRIA: Diáknyelv az ezredfordulón (orosz-magyar vonatkozások) 470 Joó ETEI KA: Kogníció és fordítás 476 KI.AIIDY KINGA: A fordítási univerzálékról (különös tekintettel az egyszerűsítésre) PÁPAI VILMA: A fordítási univerzálék: az explicitáció 486 PÓI.AY VERONIKA: Zárójeles reáliák fordítása : :..,494 POI.I.MANN TERÉZ: A szinonima-választás dilemmája a fordításban 498

5 XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus SALÁNLKI ÁGNES: A fordítástechnika oktatásának tapasztalatairól 505 SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA:'A fordítás nevelő szerepe Izraelben,. 512 Alkalmazott nyelvészet az anyanyelvi nevelésben ALBERTI GÁBOR - MEDVE ANNA: Láttatni a láthatatlant; az üres kategóriák szerepe a grammatikában és a grammatikaoktatásban 517 BÓK SZILVIA: Beszédfejlödési vizsgálatok kisgyermekek körében 528 FRALLER ILDIKÓ: Helyesírást fonémahahassal? Speciális, a diszlexiásokéhoz hasonló helyesírási rendellenességekkel küszködő gyerekeknél fellépő jellegzetes hibák, a lehetséges okok és a javítás módszere 541 GALGÓCZI LÁSZLÓ: Anyanyelvi nevelés egy természetes rendszerben SÁRDI EDIT: A tanulás tanítása és tanulása az anyanyelv-tanítási programokban- 557 VÁRY ÁGNES: Nyelv és integráció (Hallássérült tanulóink anyanyelvi felkészítése a középiskolai integráció előtt)' 564

MANYE XIX. Programfüzet

MANYE XIX. Programfüzet MANYE XIX. Programfüzet A kongresszust rendezi: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) Fővédnök: Habis László, Eger megyei jogú

Részletesebben

PROGRAMFÜZET MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában

PROGRAMFÜZET MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában PROGRAMFÜZET XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014. április 24 26. MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV.

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV. MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014. április 24 26. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Nyelv Nyelvtechnológia Nyelvpedagógia: 21. századi távlatok

Nyelv Nyelvtechnológia Nyelvpedagógia: 21. századi távlatok MANYE25 Nyelv Nyelvtechnológia Nyelvpedagógia: 21. századi távlatok 25. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus 2015. március 30. - április 1. ABSZTRAKTFÜZET PPKE BTK PPKE ITK MANYE Budapest, 2015 A

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben

A MANYE XX. KONGRESSZUSA ELŐADÁSAINAK ÉS POSZTERBEMUTATÓINAK ABSZTRAKTJAI

A MANYE XX. KONGRESSZUSA ELŐADÁSAINAK ÉS POSZTERBEMUTATÓINAK ABSZTRAKTJAI ABSZTRAKTOK 1 A MANYE XX. KONGRESSZUSA ELŐADÁSAINAK ÉS POSZTERBEMUTATÓINAK ABSZTRAKTJAI Debrecen, 2010. augusztus 26-28. Szerkesztették: Boda István, Csűry István, Jiří Pilarský, Szikszainé Nagy Irma A

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

a Regionális szakmai párbeszéd az idegennyelv-tanításról című konferenciára 2014. május 30. (péntek) 10 30 h-tól Helyszín:

a Regionális szakmai párbeszéd az idegennyelv-tanításról című konferenciára 2014. május 30. (péntek) 10 30 h-tól Helyszín: M E G H Í V Ó a Regionális szakmai párbeszéd az idegennyelv-tanításról című konferenciára 2014. május 30. (péntek) 10 30 h-tól Helyszín: Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900

Részletesebben

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében

A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program Doktori értekezés tézisei Bérces Edit A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 Összefoglalás A globalizálódó világban egyre nagyobb figyelem irányul az idegen nyelvek és a szaknyelvek ismeretére, valamint vizsgálatára, mind oktatói, mind

Részletesebben

ORSZÁGOS NYELVÉSZETI TANÁCSKOZÁS

ORSZÁGOS NYELVÉSZETI TANÁCSKOZÁS ÁLTALÁNOS DR. KÁDAS GÉZA ORSZÁGOS NYELVÉSZETI TANÁCSKOZÁS 2001. április 17-19-én Pécs vendégszeretetét élvezhette a magyar nyelvészek legrangosabb fóruma, a XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus.

Részletesebben

PORTA LINGUA - 2007. Szaknyelvoktatásunk határokon átível híd. cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és kutatásról 2007 DEBRECEN

PORTA LINGUA - 2007. Szaknyelvoktatásunk határokon átível híd. cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és kutatásról 2007 DEBRECEN PORTA LINGUA - 2007 Szaknyelvoktatásunk határokon átível híd cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és kutatásról 2007 DEBRECEN Sorozatszerkeszt Dr. Silye Magdolna Lektorok: Dr. Kurtán Zsuzsa

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Károly Adrienn Témavezető: Dr. Károly Krisztina,

Részletesebben

SZOMBAT 8.30-10.15 SZIMPÓZIUM

SZOMBAT 8.30-10.15 SZIMPÓZIUM SZOMBAT 8.30-10.15 A szociális viselkedés különböző aspektusainak vizsgálata Zsolnai Anikó Géczi János Új trendek a nyelvtudás mérésében Nikolov Marianne Józsa Krisztián B/301. terem B/306. terem SZIMPÓZIUM

Részletesebben

TÁRSADALMI NYELVI ÖSSZEFOGLALÓK KÖTETE

TÁRSADALMI NYELVI ÖSSZEFOGLALÓK KÖTETE TÁRSADALMI NYELVI V Á L T O Z Á S O K ÖSSZEFOGLALÓK KÖTETE TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK NYELVI VÁLTOZÁSOK Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK NYELVI VÁLTOZÁSOK Alkalmazott

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS

KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 68. KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS Válogatott fordítástudományi tanulmányok 2 TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 3 SEGÉDKÖNYVEK A

Részletesebben

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET (A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai) Készítette: Konczosné

Részletesebben