LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL"

Átírás

1 LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL Készítette: Rostás Katalin Témavezetõ: Dr. Mészáros János egyetemi tanár A Tudományos Bizottság Sipos Kornél Ph.D. egyetemi tanár, elnök Bánhegyi Andrea Ph.D., titkár Barabás Anikó Ph.D. egyetemi docens, tag Az értekezés opponensei dr. Apor Péter CSc. Forrai Judit Ph.D. egyetemi docens

2 BUDAPEST 2005 A jelen vizsgálat célja volt a éves naptári korú, rendsze-resen dohányzó és nem dohányzó fiúk nyugalmi és terheléses légzés-funkciós mutatóinak összehasonlítása, melynek során: a/ Választ kerestünk arra, hogy a nyugalomban mérhetõ spirometriai változókban (FVC, PEF, FEV 1 ) van-e statisztikai különbség a dohányzó és nem dohányzó csoportok jellemzõi között. b/ Elemeztük azt is, hogy a vita-maxima-típusú terhelés indukálta élet-tani válaszok jellemzõen eltérnek-e a két csoportban. c/ A rendszeresen és versenyszerûen sportoló fiúk mintájának labora-tóriumban mért terheléses élettani eredményei mennyiben térnek el a dohányzó és a nem dohányzó (átlagos fizikai aktivitású) kö-zépiskolás fiúk eredményeitõl. d/ A terhelés végén megismételt spirometriás adatfelvétel eredményei mennyiben térnek el a nyugalmi értékektõl és különböznek-e a két csoportban. Megállapítottuk: 1. A dohányzás ténye és a fizikai aktivitás mennyisége (és minõsége) ismeretében szelektált és statisztikailag közepes nagyságú min-tákban a testmagasság és a testtömeg átlagai között nem volt kü-lönbség. Viszont mindhárom minta magasabb és nehezebb, mint a napjainkban érvényes referencia minta 17 évesekre vonatkozó középértéke. A dohányzók és a nem dohányzók metrikus indexszel jellemzett morfológiai alkata, továbbá relatív testzsírtartalma is hasonló volt. E két utóbbi mutató szerint a rendszeresen sportolók testi felépítése szignifikánsan piknomorfabb (de nem piknomorf) volt, amely konstitúcióhoz értékelhetõen kisebb testzsírtartalom társult. A kedvezõen kevés depózsír mennyiség mindhárom mintában jellemzõ volt. Megítélésünk szerint a morfológiai alkat és a relatív testzsír-tartalom különbözõsége nem társítható a csoportosítási szem-pontokhoz (ez valószínûen mintafüggõ eredmény), továbbá a méret és konstitúció differenciák nem magyarázhatók a szekulá-ris trend hatásaival sem. A morfológiai jellemzõk kisebb diffe-renciáinak nincs valódi hatása a nyugalmi légzõrendszeri funk-ciókra. Miután a vizsgált testméretekben és testalkati jellemzõkben, valamint a testtömeg százalékában kifejezett testzsírtartalomban dohányzó és nem dohányzó összehasonlításban valódi különb-ség nem volt (mi több, mindkét minta testösszetételét a jövõbeni egészség szempontjából kedvezõnek minõsítettük), a vonatko-zó hipotézisünk nem tartható. 2. A nyugalmi körülmények között mért légzésfunkciós jellemzõk át-lagai között nem volt szignifikáns a különbség egyetlen mutató esetében sem. A nem dohányzók középértékei azonban általában kedvezõbb funkciókra utalnak, továbbá a nem dohányzók cso-portja a nyugalmi légzésfunkciók tekintetében kismértékben ho-mogénabb volt, mint a rendszeresen dohányzóké. A légzésfunk-ciós vizsgálat eredményei az életkornak és a nemnek megfelelõ fiziológiás tartomány felsõ harmadában helyezkednek el (tehát összességében kedvezõek vagy jók), függetlenül a dohányzói múlttól. A légzésfunkciós vizsgálat eredményeként arra a következtetés-re jutottunk, hogy a néhány év rendszeres dohányzás következ-ményei az alkalmazott módszerekkel nem bizonyíthatók, de ez a konklúzió nem jelenti egyben azt, hogy nem is volt károsító hatás. Negatív eredménynek és a dohányzás hatására kialakult egyik következménynek értékeljük a nem dohányzókéval meg-egyezõ vitális kapacitás és idõzített vitális kapacitás mellett a jellemzõen nagyobb kilégzési sebességet a dohányzók mintájá-ban. További értelmezési szempontunk volt ebben az elrendezésben a minták közötti kis különbségek következetessége. Véleményünk az, hogy ebben az esetben az élettani

3 megítélés súlya erõsebb, mint a statisztikaié, vagyis a dohányzók vizsgált mintáját a nyu-galmi légzésfunkciós mutatók ismeretében is érintettnek tartjuk. A megfogalmazott összevont hipotézisünk vonatkozó része azonban nem tartható. 3. A terhelés maximumán mért szívfrekvencia és légzésszám alapján az összehasonlított csoportok nem különböztek egymástól. A maximális oxigénfelvétel idõpontjában jellemzõ légzési térfogat (a funkcionális vitális kapacitás) átlagok a két nem sportoló min-tában statisztikailag egyformák voltak, de ezek szignifikánsan kisebbek, mint a sportolók középértéke. A két nem sportoló mintában különbözõ volt továbbá a légzési térfogat relatív szó-rása. Megítélésünk szerint a dohányzók mintájában tapasztalt nagyobb heterogenitás lehet a relatíve rövid ideig tartó dohány-zás következménye is. Az abszolút és a relatív percventilláció (a testtömegre vonatkoz-tatott légzési perctérfogat) átlagai a két nem sportoló mintában statisztikailag egyformák voltak. Természetesen mindkét közép-érték szignifikánsan kisebb, mint a sportolókat jellemzõ átlag. A két átlagos fizikai aktivitású minta viszonylagosan nagy relatív percventillációja nem szükségszerûen az intenzívebb légzés vagy az aktívabb életmód következménye, hanem részben a minták átlagosnál kisebb testtömegébõl (mely adat a nevezõben szerepel) ered. A dohányzó csoport fokozott vagy csak fokozot-tabb heterogenitása a testtömegre vonatkoztatott percventilláció adatok alapján is bizonyított. Ennek ellenére a vizsgált nem sportoló fiúk futóteljesítménye ismeretében a kardiorespiratori-kus állóképesség aktuális szintje átlagon felüli vagy inkább jó. A metabolizmus perifériás jellemzõi közül elsõ helyre kívánko-zik az abszolút és a relatív aerob teljesítmény (ml? kg -1? min -1 ) referencia átlagokat meghaladó volta a két fizikailag nem aktív csoportban. Ezen adatok indirekt módon azt is sugallják, hogy a metabolizmus perifériás folyamatai a rendszeresen dohányzók vizsgált mintájában még nem károsodtak. Az átlagon felüli oxi-génfelvétel és a jó futóteljesítmény alapján e két csoportban az oxigénfelhasználás gazdaságosságát is jónak minõsítjük. Ez utóbbi mérõszámban azonban jelentõsek a rendszeres fizikai ak-tivitás hatásai is, de az öröklöttség következményei is számotte-võek. A rendszeresen sportolók oxigénfelvétele a nem sportolókénál szignifikánsan nagyobb. Nem vitatva a rendszeres fizikai akti-vitás adaptív következményeit, az eredményben (a különbségek mennyiségében) mégis meghatározó szerepet tulajdonítunk a genetikai alkalmasságnak és ezen keresztül a spontán szelekció direkt következményeinek. A dohányzók csoportjában az egy liter oxigén felvételéhez szük-séges környezeti levegõ mennyisége a legnagyobb volt (pedig a vizsgált sportolók abszolút és relatív aerob teljesítménye több, mint 13 milliliterrel nagyobb testtömeg kilogrammonként, mint a dohányzóké). A dohányzók anaerob energiatermelése lénye-gesen kisebb fizikai teljesítmény mellett is nagy volt, vagyis energia-felhasználásuk a fizikai terhelés intenzív szakaszaiban gazdaságtalanabb. Amennyiben a terheléses metabolizmust meghatározó szerv-funkciókat három csoportba rendezzük (külsõ légzés, szállítás és belsõ légzés), az a valószínû, hogy a néhány év dohányzói múlt-nak még nincs (az alkalmazott eljárásokkal mérhetõ) hatása a külsõ gázcsere mennyiségi viszonyaira és valószínûen még nem érintett a szöveti gázcsere sem. Ilyen tekintetben a leggyengébb láncszem a szállítás, vagyis a hemoglobin egy részének irrever-zibilis szén-monoxid kötése. Eredményeink ismeretében az is feltételezhetõ, hogy még a nyugalmi körülmények között mért légzésfunkciók kevésbé érzékenyek a dohányfüst károsító kémi-ai ingereire, addig a terhelés indukálta válaszok alapján a kedve-zõtlen állapot már viszonylag korán felismerhetõ, és non-invazív módszerrel is bizonyítható. A megfogalmazott összevont hipotézisünk vonatkozó része korlátozás nélkül tartható.

4 4. A terhelést követõ megnyugvás elsõ három percében a vizsgált lég-zésfunkciós jellemzõk idõfüggõ változása nem volt különbözõ a dohányzók és a nem dohányzók mintájában. Az azonos csopor-ton belüli összehasonlítás (a változások idõfüggése) eredménye a legtöbb mutató esetében szignifikáns volt. Ilyen vonatkozás-ban kivétel a dohányzók csoportjában az áramlási csúcssebes-ség, amely a megfigyelési idõ 3 perce alatt értékelhetõen nem változott. A nyugalmi érték százalékában kifejezett kilégzési csúcssebes-ség a dohányzók csoportjában következetesen 100% alatt volt és a megnyugvási idõ 3 perce alatt lényegesen nem is változott. Ez-zel szemben a nem dohányzók relatív kilégzési sebessége a ter-helést követõ elsõ 1,5 perc alatt nagyobb volt, mint 100% (vagy-is a nyugalmi adat) és a további három mintavétel alatt csak ki-sebb mértékben csökkent, mint a dohányzóknál. Általánosan jellemzõ eredményünk az, hogy az átlagok numeri-kus differenciái a vitamaxima terhelést követõ restitúcióban is kedvezõbb légzésfunkciót jelölnek a nem dohányzók csoportjá-ban. Megítélésünk szerint a változónként és mintavételi idõponton-ként végzett statisztikai analízis eredménye (vagyis az összeha-sonlított csoportok vizsgált jellemzõi között nincs különbség) félrevezetõ. Vizsgálatunkban ugyan a dohányzó és nem dohányzó csoportok nyugalomban mért légzésfunkciós jellemzõi, valamint a vita-maxima terhelés indukálta válaszok és változások megnyugvása között változónként nem volt szignifikáns különbség, azonban minden vizsgált jellemzõben a nem dohányzók teljesítménye jobb, vagy közelebb van a fiziológiás tartomány közepéhez. Ér-telmezésünk szerint ez esetben nem a statisztikai analízis ered-ménye a meghatározó, hanem az annál szigorúbb az élettani mi-nõsítésé. (Alapelv ugyanis az, hogy a két vagy több lehetséges értelmezési szempont -- matematikai statisztikai, szakmai, stb.-- közül azt kell figyelembe venni, amelynek súlya nagyobb.) A numerikus differenciák következetessége alapján az a véle-ményünk, hogy a néhány év dohányzás károsító hatásai már a nyugalmi légzésfunkciókban is bizonyítottnak tekinthetõ, továb-bá a csökkent légzésfunkció kimutatható a terhelést követõ megnyugvás idõ- és mennyiségi viszonyaiban is. A megfogalmazott hipotézisük azonban csak korlátozott mértékben tartható. Rostás Katalin közleményeinek jegyzéke Mészáros J., Prókai A., Rostás K., Mohácsi J., Tóth Á. (1997): A relatív plazmatérfogat csökkenés összehasonlító elemzése fizi-kailag aktív nõknél. Testnevelés- és Sporttudomány, Rostás K., Mészáros J., Petrekanits M. (1998): Nemzetközi szintû sportolók testösszetétele és aerob teljesítménye. Magyar Edzõ, Rostás, K. (1998): The effects of different physiological perform-ances on relative plasma volume decrease. In: The 13th Inter-national Congress on Sport Sciences for Students. HUPE, Bu-dapest, Rostás K. (1999): A terheléses pulzus és az oxigénfelvétel kapcsolata éves fiúknál. In: Kovátsné Németh M. (Szerk.): Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskola Évkönyv. ATIF, Gyõr, Rostás, K. (1999): The effects of different physiological perform-ances on relative plasma volume decrease. In: Zahálka, F. (Ed.): Pohybové aktivity. Jako souèást živothího stylu pro pøíští tisíci-letí. Praha, Rostás K. (1999): A kardio-respiratórikus adaptáció jellegzetességei gyermekkorban. In: Dr. Király T. (Szerk.): Testnevelési órák szívfrekvencia értékeinek elemzése. Gyõr,

5 Rostás K., Dallos S. (1999): A relatív plazmatérfogat-csökkenés összehasonlító elemzése rendszeresen sportoló nõknél. OTDK kötet, Dallos S., Rostás K. (1999): A relatív plazmatérfogat-csökkenés és az aktuális kondicionális állapot összefüggése fizikailag aktív férfi-aknál. OTDK kötet, Mészáros, J., Rostás, K., Mohácsi, J., Prókai, A., Othman, M. (1999): Body composition and performance in athletes. Nauka i Sport, Mészáros J., Frenkl R., Mohácsi J., Rostás K., Prókai A. (1999): Az aerob teljesítmény életkorfüggése középkorú férfiaknál. In: Mó-nus A. (Szerk.): Sporttudomány és a XXI. század. III. Országos Sporttudományi Kongresszus. II Mohácsi J., Mészáros J., Prókai A., Rostás K. (1999): Az aerob-anaerob átmenet becslése felnõtt sportolóknál. In: Mónus A. (Szerk.): Sporttudomány és a XXI. század. III. Országos Sport-tudományi Kongresszus. II Rostás K., Mészáros J., Mohácsi J., Prókai A. (1999): Az élettani teljesítmény gazdaságosságának összehasonlító elemzése. In: Mónus A. (Szerk.): Sporttudomány és a XXI. század. III. Orszá-gos Sporttudományi Kongresszus. II Mészáros, J., Rostás, K., Frenkl, R., Mohácsi, J., Mahmoud, O., So-liman, Y. (1999): Aerobic power of obese females. Kalokaga-thia, 37: Mészáros, J., Sziva, Á., Mohácsi, J., Rostás, K. (2000): Skin tempera-ture and relative plasma volume decrease during laboratory ex-ercise. Kalokagathia, 75th Anniversary, Special Issue, Rostás K., Mészáros J., Mohácsi J. (2000): Pulzusplató és aerob telje-sítmény gyermekeknél. Kalokagathia, 38: Rostás, K. (2005): Exercised respiratory characteristics in postpu-bertal boys. Hungarian Review of Sports Medicine, (in press). Rostás, K., Mészáros, J., Petrekanits, M., Sziva, Á., Szabó, T. (2005): Respiratory functions in cigarette smoking and non-smoking boys. Nowa Medycyna. Medycyna w sporcie iv, (in press). Idézhetõ elõadáskivonatok Rostás K. (1997): Terhelés alatti bõrhõmérséklet- és hemokoncent-ráció változás összehasonlító elemzése. XXIII. OTDK Testneve-lési és Sport Szekció, Program és elõadás kivonatok, 56. (III.). Rostás K. (1998): Különbözõ típusú terhelésekkel kiváltott relatív plazmatérfogat csökkenés összehasonlító elemzése. A Magyar Testnevelési Egyetem tanévi Tudományos Diákköri Konferenciája, Program és tartalmi kivonatok, 10. (I. helyezés). Rostás, K. (1998): The effects of Different Physiological Performance on Relative Plasma Volume Decrease. The 13 th International Congress On Sports Sciences For Students, HUPE, Budapest, 27. (különdíj). Rostás K., Mészáros J., Mohácsi J. (1998): éves fiúk testi felé-pítése, testösszetétele és aerob teljesítménye. Mozgás-Játék-Sport-Terhelhetõség, Mozgásbiológiai Konferencia, Program, Elõadáskivonatok, 33. Mészáros J., Rostás K., Mohácsi J. (1998): Elhízott, de még egész-séges nõk antropometriai és terheléses élettani jellemzõi. Mozgás-Játék-Sport-Terhelhetõség, Mozgásbiológiai Konferen-cia, Program, Elõadás-kivonatok, 32. Rostás K., Dallos S. (1999): A relatív plazmatérfogat csökkenés ösz-szehasonlító elemzése rendszeresen sportoló nõknél. A Magyar Testnevelési Egyetem tanévi Tudományos Diákkörri Konferenciája, Program és tartalmi kivonatok, 26. (I. helyezés). Dallos S., Rostás K. (1999): A relatív plazmatérfogat csökkenés és az aktuális kondícionális állapot összefüggése fizikailag aktív férfi-aknál. A Magyar Testnevelési Egyetem 1998-

6 99. tanévi Tudo-mányos Diákkörri Konferenciája, Program és tartalmi kivona-tok, 27. (I. helyezés). Rostás K., Mészáros J., Mohácsi J. (1999): Az élettani teljesítmény gazdaságosságának összehasonlító elemzése. Sporttud., Mohácsi J., Mészáros J., Rostás K. (1999): Az aerob-anaerob átmenet becslése felnõtt sportolóknál. Sporttudomány, Mészáros J., Frenkl R., Mohácsi J., Rostás K. (1999): Az aerob telje-sítmény életkorfüggése középkorú férfiaknál. Sporttud., Rostás K., Dallos S. (1999): A relatív plazmatérfogat csökkenés ösz-szehasonlító elemzése rendszeresen sportoló nõknél. Program és tartalmi kivonatok az XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sportszekciójáról, 43. (különdíj). Dallos S., Rostás K. (1999): A relatív plazmatérfogat csökkenés és az aktuális kondicionális állapot összefüggése fizikailag aktív férfi-aknál. Program és tartalmi kivonatok az XXIV. Országos Tudo-mányos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sportszekciójáról, 43. (II. helyezés). Mészáros, J., Mohácsi, J., Rostás, K., Farkas, A., Othman, M., Soli-man, Y. (1999): Age group differences of exercised FO 2 in athletic girls. Pediatric Exercise Science, 11: IF: 0,709 Rostás, K., Mészáros, J., Mohácsi, J. (2000): Peak exercises respi-ratory functions in postpubertal boys. IV. Mizsnarodnij Nauko-vij Kongresz. Olimpijckij Sport I Sport Dljá Bszih: Problemi Zdorov'já, Rekreácii, Sportivnoi Medicini ta Reabilitacii. Kiiv, Ukraina, 248. Mészáros, J., Rostás, K., Mohácsi, J. (2000): The comparison of peak-exercise cardiorespiratory parameters in obese and non-obese female. IV. Mizsnarodnij Naukovij Kongresz. Olimpijckij Sport I Sport Dljá Bszih: Problemi Zdorov'já, Rekreácii, Sportivnoi Medicini ta Reabilitacii. Kiiv, Ukraina, 578. Rostás, K., Mészáros, J. (2000): Comparison of respiratory functions and aerobic power in athletic and non-athletic boys. In: J. Avela-P.V. Komi-J. Komulailnen (Eds.): Proceedings of the 5 th Annual Congress of the European College of Sport Science. Neuromus-cular Research Center, Department of Biology of Physical Acti-vity and LIKES Research Center. University of Jyväskylä, 623. Rostás, K., Mészáros, J., Sziva, Á., Mohácsi, J. (2000): Gender com-parison of exercised respiratory functions. TF , The 75 th Anniversary International Congress on Sport Sciences, Programme and Abstracts, Budapest, 71. Soliman, A.Y., Mészáros, J., Rostás, K. (2000): Respiratory exchange ratio as one of the estimates of aerobic-anaerobic transition. TF , The 75 th Anniversary International Congress on Sport Sciences, Programme and Abstracts, Budapest, 74. Szabó, T., Sziva, Á., Rostás, K. (2000): Some observations in testing with air braked kayakergometer. TF , The 75 th Anni-versary International Congress on Sport Sciences, Programme and Abstracts, Budapest, 77. Sziva, Á., Szabó, T., Rostás, K.: Training induced physiological changes in young talent athletes. TF , The 75 th Anni-versary International Congress on Sport Sciences, Programme and Abstracts. Budapest Rostás K., Mészáros J., Mohácsi J. (2000): A terheléses légzésfunk-ciók összehasonlító vizsgálata éves korú fiúknál és leá-nyoknál. Sportorvosi Szemle, 61: 66. Mészáros, J., Soliman, Y., Mohácsi, J., Rostás, K. (2000): Limits in the biological adaptation to strength training. 2 nd International Conference on Weightlifting and Strength Training. Proceed-ings, Ipoh, Malaysia, 93.

7 Skipka, W., Rostás, K., Mészáros, J. (2001): Effect of all-out running and swimming on relative plasma volume decrease. Pflügers Arch., 441: R275. Rostás, K., Sziva, Á., Petrekanits, M., Szabó, T., Mészáros, J. (2001): Cardiorespiratory functions in cigarette smoker and non-smoker adolescents. XXVII FIMS World Congress of Sports Medicine, Abstracts, Budapest, 102.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK VIZSGÁLATA 10-13 ÉVES FIÚKNÁL

A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK VIZSGÁLATA 10-13 ÉVES FIÚKNÁL SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI (SPORTTUDOMÁNYI) DOKTORI ISKOLA A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK VIZSGÁLATA 10-13 ÉVES FIÚKNÁL KÉSZÍTETTE: MAHMOUD

Részletesebben

A BALKAMRA MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIONÁLIS EDZETTSÉGI JELEI KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÍNVONALÚ SPORTOLÓKNÁL Doktori tézisek KNEFFEL ZSUZSANNA

A BALKAMRA MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIONÁLIS EDZETTSÉGI JELEI KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÍNVONALÚ SPORTOLÓKNÁL Doktori tézisek KNEFFEL ZSUZSANNA A BALKAMRA MORFOLÓGIAI ÉS FUNKCIONÁLIS EDZETTSÉGI JELEI KÜLÖNBÖZŐ KORÚ ÉS SZÍNVONALÚ SPORTOLÓKNÁL Doktori tézisek KNEFFEL ZSUZSANNA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI DOKTORI

Részletesebben

A PSZICHIKUS FUNKCIÓK, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A BIOLÓGIAI ÉRÉS KAPCSOLATA HOSSZMETSZETI VIZSGÁLAT

A PSZICHIKUS FUNKCIÓK, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A BIOLÓGIAI ÉRÉS KAPCSOLATA HOSSZMETSZETI VIZSGÁLAT A PSZICHIKUS FUNKCIÓK, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A BIOLÓGIAI ÉRÉS KAPCSOLATA HOSSZMETSZETI VIZSGÁLAT Doktori tézisek VÖLGYI ESZTER SEMMELWEIS EGYETEM SPORTTUDOMÁNY DOKTORI ISKOLA Témavezető: Dr. Mészáros János

Részletesebben

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején Az ELTE PPK Testkulturális Tudományos Diákkörön (valamint ennek jogelődjein) keresztül 1995 és 2011 között Tudományos Diákköri Konferenciákra nevezett diákok és pályamunkák OTDK ICSSS OTDK (PPKK) Országos

Részletesebben

A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEM- ZŐK VIZSGÁLATA 10-13 ÉVES FIÚKNÁL

A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEM- ZŐK VIZSGÁLATA 10-13 ÉVES FIÚKNÁL SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A TESTI FELÉPÍTÉS, A TESTÖSSZETÉTEL ÉS A FIZIKAI TELJESÍTMÉNY-JELLEM- ZŐK VIZSGÁLATA 10-13 ÉVES FIÚKNÁL KÉSZÍTETTE: MAHMOUD

Részletesebben

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Suskovics Csilla PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

DEVELOPMENT OF ANAEROBIC POWER IN QUALIFIED SPRINTERS

DEVELOPMENT OF ANAEROBIC POWER IN QUALIFIED SPRINTERS SEMMELWEIS UNIVERSITY BUDAPEST DOCTORAL SCHOOL (Ph.D. thesis) DEVELOPMENT OF ANAEROBIC POWER IN QUALIFIED SPRINTERS WRITTEN BY: YASSER SOLIMAN ABDIEN ADVISER: PROF. JÁNOS MÉSZÁROS BUDAPEST 2002 Introduction

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Szalay Piroska Ágnes Ph.D egyetemi docens Testnevelési Egyetem (TF) Budapest, Alkotás u. 44. 1123 Hungary, Európa

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Szalay Piroska Ágnes Ph.D egyetemi docens Testnevelési Egyetem (TF) Budapest, Alkotás u. 44. 1123 Hungary, Európa Dr. Szalay Piroska Ágnes Ph.D egyetemi docens Testnevelési Egyetem (TF) Budapest, Alkotás u. 44. 1123 Hungary, Európa Tel.: +36-1-487-9200/61141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail privát: szalayhu@gmail.com

Részletesebben

Dr. Mészáros János: Publikációs jegyzék

Dr. Mészáros János: Publikációs jegyzék Dr. Mészáros János: Publikációs jegyzék 1. Mészáros J., Nagy T (1976).: Testméretek és a fizikai teljes1tmény összehasonlítása egy felmérés keretében. A Testnevelés Tanítása, 12: 2. 35-42 2. Mészáros J.,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Személyes információk: Név: dr. Szőts Gábor

ÖNÉLETRAJZ. Személyes információk: Név: dr. Szőts Gábor Név: dr. Szőts Gábor Telefon:+36 1 4879200/61127 e-mail:szots@tf.hu Elérhetőségi időpontok: keddenként 8.00-9.30 tanszéki iroda Oktatott tantárgyak: biokémia, sportbiokémia, kémia Szakdolgozati és TDK

Részletesebben

DR. NAGYKÁLDI CSABA. Oktatás helye:

DR. NAGYKÁLDI CSABA. Oktatás helye: DR. NAGYKÁLDI CSABA Oktatás helye: nappali testnevelő tanári szak (elméleti) TF nappali angol nyelvű tanári szak (gyakorlati vívás) TF levelező testnevelő tanári és edzői szak (elméleti) TF nemzetközi

Részletesebben

Kovács Árpád Szociológus 2011 Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás:

Kovács Árpád Szociológus 2011 Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: Kovács Árpád Előadás: 5 Kovács Árpád Szociológus 2011 Kovács Árpád (2011). Utánpótlás-nevelési rendszerek összehasonlító elemzése. Előadás: VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Győr. (Társszerzők: Szabó Attila (Dr.),

Részletesebben

A rendszeres úszás kedvező hatása a gyermekkori asztmára

A rendszeres úszás kedvező hatása a gyermekkori asztmára 2016. június ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY 11 A rendszeres úszás kedvező hatása a gyermekkori asztmára Dr. Endre László, Vasútegészségügyi Központ, Budapest A z asztma fizikai aktivitással történő kezelésének

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség

DR. KOKOVAY ÁGNES. Személyes információk. Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota. Képzettség DR. KOKOVAY ÁGNES Személyes információk Születési hely, idő: 1956. május 30. Várpalota Képzettség Középiskolai testnevelő tanár (1978) Aerobic oktató (1983) Kézilabda szakedző (1989) C kategóriás néptáncoktató

Részletesebben

Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ -

Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ - Dr. BARTHA CSABA - SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ - Születési hely, idő: Salgótarján, 1978. 06. 13. Anyja neve: Prezenszki Erzsébet Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős Tanulmányok: 2002-2006: Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

DR. LÉNÁRT ÁGOTA. Személyes információk

DR. LÉNÁRT ÁGOTA. Személyes információk DR. LÉNÁRT ÁGOTA Személyes információk Végzettség: pszichológus, pszichoterapeuta, tanár, sportlövő szakedző Egyetemi cím: egyetemi docens Beosztás: tanszékvezető Tudományos fokozat: Ph.D. Edzői fokozat:

Részletesebben

- Civilizációs betegségek orvostudományi háttere többen Osztatlan tanári szak N/L

- Civilizációs betegségek orvostudományi háttere többen Osztatlan tanári szak N/L Dr. Farkas Anna - 4879200/61150 - farkas@tf.hu Fogadóóra kedd 15.15-16.00 Oktatott tárgyak 2015/16 II. félév - Civilizációs betegségek orvostudományi háttere többen Osztatlan tanári szak N/L - Gyógytestnevelés

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Placebo-hatás a sportban

Placebo-hatás a sportban BÉRDI MÁRK Placebo-hatás a sportban Doktori disszertáció Tézisek Témavezető: Doktori iskola: Vezető: Doktori program: Vezető: Prof. Dr. Bárdos György, egyetemi tanár, a biológiai tudomány kandidátusa,

Részletesebben

Placebo-hatás a sportban

Placebo-hatás a sportban BÉRDI MÁRK Placebo-hatás a sportban Doktori disszertáció Tézisek Témavezető: Doktori iskola: Vezető: Doktori program: Vezető: Prof. Dr. Bárdos György, egyetemi tanár, a biológiai tudomány kandidátusa,

Részletesebben

A felső végtagon keresztül közölt egésztest vibráció mechanikai- és élettani hatása tornászok esetében

A felső végtagon keresztül közölt egésztest vibráció mechanikai- és élettani hatása tornászok esetében A felső végtagon keresztül közölt egésztest vibráció mechanikai- és élettani hatása tornászok esetében PhD értekezés tézisei Gyulai Gergely László Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológia

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Appendix of publications)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Appendix of publications) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Appendix of publications) Könyv, könyvrész (társszerzőként) Ihász F., Király T., Rostás K. (1999): Testnevelési órák szívfrekvencia értékeinek elemzése. Apáczai Csere János Tanítóképző

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

DR. BARNA TIBOR. Oktatás helye:

DR. BARNA TIBOR. Oktatás helye: DR. BARNA TIBOR Oktatás helye: nappali testnevelő tanári szaknappali angol nyelvű testnevelő tanári szak levelező, kiegészítő testnevelő tanári szak levelező edzői szak levelező, középszintű edzői szak

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Kiemelt pontok:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Kiemelt pontok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név Munkahely Tóth Miklós Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Semmelweis Egyetem Tel/Fax xx -36-1 4879275, 06/20 9579571, e-mail: tothmik1@hotmail.com Kiemelt pontok: 1991-2009

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ANTROPOMETRIAI PARAMÉTEREK DIAGNOSZTIKUS HATÉKONYSÁGA AZ ELHÍZÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ZSIGERI ZSÍRFELHALMOZÓDÁS ÉS BIZONYOS KARDIOVASZKULÁRIS RIZIKÓTÉNYEZŐK TÜKRÉBEN Pintér Zoltán

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: SZABÓ PÉTER OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK, EWE GÉPÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK

Részletesebben

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr. Élő Gábor Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Tézisek Semmelweis Egyetem 4. sz. Doktori Iskola Semmelweis Egyetem

Részletesebben

terhelhetőség ellenőrz vra

terhelhetőség ellenőrz vra Dr. Petrekanits Máté TF Sporttudományi Kutató Intézet Kajak-kenu konferencia Tata 2009.11.20. Kiválaszt lasztás és terhelhetőség ellenőrz rzése különös s tekintettel a 200 méteres m versenytávra vra III.

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

Pályaorientáció (2011-) Önismeret, csapatépítés, konfliktuskezelés (2013 - ) Tárgyalási stratégiák (2011-)

Pályaorientáció (2011-) Önismeret, csapatépítés, konfliktuskezelés (2013 - ) Tárgyalási stratégiák (2011-) SZEMÉLYES ADATOK Név: Dr. Tari- (leánykori név: ) Email: noisyka1980@gmail.com; tari@jgypk.u-szeged.hu Munkahely: SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Beosztás: egyetemi adjunktus Intézeti

Részletesebben

Az agilitás teljesítmény összetevőinek vizsgálata utánpótláskorú labdarúgóknál

Az agilitás teljesítmény összetevőinek vizsgálata utánpótláskorú labdarúgóknál Az agilitás teljesítmény összetevőinek vizsgálata utánpótláskorú labdarúgóknál Gusztafik Ádám 1, Sáfár Zoltán 2, Koltai Miklós 1 Fiatal Sporttudósok IV. Országos Konferenciája Budapest, 2016. December

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Bajmócy Zoltán A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Doktori értekezés

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE

KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI-SPORTTUDOMÁNYI TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA KÜLÖNBÖZO ÉLETKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLO 9-14 ÉVES FIÚK TESTI FELÉPÍTÉSE, TESTÖSSZETÉTELE ÉS MOTORIKUS TELJESÍTMÉNYE

Részletesebben

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Tudományos közlemények Közlemények idegen nyelven TÓTH, L. GÁCSI, M. TOPÁL, J. MIKLÓSI, Á.: Playing styles and possible causative factors in dogs behaviour when playing

Részletesebben

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány Csapó Benõ Molnár Gyöngyvér Kinyó László SZTE, Neveléstudományi Intézet, MTA-SZTE Képességkutató Csoport SZTE, Neveléstudományi Doktori Iskola A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola A KÉN-HIDROGÉN BIOKATALITIKUS ELTÁVOLÍTÁSA BIOGÁZBÓL SZUSZPENDÁLT SZAKASZOS ÉS RÖGZÍTETT FÁZISÚ FOLYAMATOS REAKTORBAN, AEROB ÉS MIKROAEROB

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SNI) ÉS TÖBBSÉGI TANULÓK TESTALKATI MUTATÓINAK ÉS MOTOROS KÉPESSÉGEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A NETFIT RENDSZERBEN

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SNI) ÉS TÖBBSÉGI TANULÓK TESTALKATI MUTATÓINAK ÉS MOTOROS KÉPESSÉGEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A NETFIT RENDSZERBEN SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ (SNI) ÉS TÖBBSÉGI TANULÓK TESTALKATI MUTATÓINAK ÉS MOTOROS KÉPESSÉGEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A NETFIT RENDSZERBEN Szerzők: Erdei Norbert Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem. Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok. Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MARKETINGORIENTÁCIÓRA, A MARKETINGSZERVEZET KIALAKULÁSÁRA, MKÖDÉSÉRE A

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2014. évi közhasznú tevékenységéről

Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2014. évi közhasznú tevékenységéről Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2014. évi közhasznú tevékenységéről A.) Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről A közhasznú szervezetekről szóló törvény arról rendelkezik,

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában

Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában Multimédiás lehetőségek a testnevelés oktatásmódszertanában Doktori tézisek Kokovay Ágnes Gyöngyvér Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Gombocz János, egyetemi tanár, CSc.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNY-SPORTTUDOMÁNYI TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNY-SPORTTUDOMÁNYI TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNY-SPORTTUDOMÁNYI TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA A TESTMÉRETEK SZEKULÁRIS VÁLTOZÁSA ÉS A TESTÖSSZETÉTEL 10-18 ÉVES LEÁNYOKNÁL Készítette: UVACSEK MARTINA Témavezetõ:

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI - SPORTTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI - SPORTTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI - SPORTTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA EGÉSZSÉGMEGÕRZÉSI, EGÉSZSÉGNEVELÉSINEVELÉSI PROGRAMOK HATÉKONYSÁG VIZSGÁLATA GYÕR VÁROSI FELMÉRÉS ALAPJÁN KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Személyes információk:

Személyes információk: ÖNÉLETRAJZ Személyes információk: Név: Dr. Mészáros János Születési hely: Miskolc Születési dátum: 1948. március 12. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, egy gyermek Végzettség: középiskolai testnevelő

Részletesebben

KARDIÁLIS EDZETTSÉGI JELEK ÉS PÁLYATESZT EREDMÉNYEK FIATAL FÉRFIAKNÁL

KARDIÁLIS EDZETTSÉGI JELEK ÉS PÁLYATESZT EREDMÉNYEK FIATAL FÉRFIAKNÁL S E M M E L W E I S E G Y E T E M DOKTORI ISKOLA NEVELÉS - ÉS SPORTTUDOMÁNY DOKTORI ISKOLA DOKTORI ISKOLAVEZETÕ: PROF. DR. TIHANYI JÓZSEF KARDIÁLIS EDZETTSÉGI JELEK ÉS PÁLYATESZT EREDMÉNYEK FIATAL FÉRFIAKNÁL

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 Kihívások, fejlesztési lehetôségek a munkahelyi étkeztetésben a gazdasági válság hatására bekövetkezett változások tükrében Challenges

Részletesebben

SPORT AZ EURÓPAI UNIÓBAN CIPRUSI NÉZŐPONTBÓL

SPORT AZ EURÓPAI UNIÓBAN CIPRUSI NÉZŐPONTBÓL SEMMELWEIS EGYETEM, TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR (TF), 5. SZ. DOKTORI ISKOLA SPORT AZ EURÓPAI UNIÓBAN CIPRUSI NÉZŐPONTBÓL ANTONIS ALEXOPOULOS PhD értekezés - Tézisek Témavezető: Földesiné Dr. Szabó

Részletesebben

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31)

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) OTKA K-100845 Zsűri: PSP, futamidő: 48 hónap (2012.02.01 2016.01.31) Kutatásban résztvevők azonosak-e a szerződésben szereplő kutatókkal? NEM

Részletesebben

KUTATÁSI TÉMA ZÁRÓJELENTÉSE

KUTATÁSI TÉMA ZÁRÓJELENTÉSE OTKA nyilvántartási szám: T 043505 KUTATÁSI TÉMA ZÁRÓJELENTÉSE Témavezető neve Dr. Bajcsy Árpád Csaba.. A téma címe A méhnyomás-mérés jelentősége a közvetlen postpartum időszak élettani folyamataiban szarvasmarhában

Részletesebben

PhD értekezés tézisei

PhD értekezés tézisei PhD értekezés tézisei Szabadidostruktúra és fizikai rekreáció Magyarországon 1963-2000 között, életmód-idomérleg vizsgálatok tükrében dr. Gáldi Gábor Budapest 2004 1. A témaválasztás indoklása, a kutatás

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24.

SZEMÉLYES ADATOK TANULMÁNYOK NYELVISMERET SPORTEREDMÉNYEK. Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Mottó: JÓL DÖNTENI NEHÉZ - a valóság ismerete nélkül lehetetlen!. Berkes Péter SZEMÉLYES ADATOK Név: Berkes Péter Születési hely: Kazincbarcika Születési idı: 1981. 05. 24. Anyja neve: Pásztor Erzsébet

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI STERBENZ TAMÁS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI STERBENZ TAMÁS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI STERBENZ TAMÁS Sopron 2007 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTAN ÉS MENEDZSMENT

Részletesebben

Tanítási tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az interakciós helyzetekre

Tanítási tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az interakciós helyzetekre Tanítási tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az interakciós helyzetekre Doktori tézisek Bíró Melinda Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: Kékes Szabó Marietta E-MAIL: kszmarietta@jgypk.u-szeged.hu TEL.: (munkahelyi) 546-206, 105-ös tanszéki szoba MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: egyetemi tanársegéd TUDOMÁNYOS FOKOZAT: doktorjelölt

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

2012. január professor emeritus

2012. január professor emeritus 1 Dr. Pavlik Gábor Személyes információk Születési hely: Budapest Születési dátum: 1942. január 29. Beosztás: professzor emeritusz Szakvizsgák: 1975. február 21. laboratóriumi szakorvos, 1981. október

Részletesebben

Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására

Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására Doktori tézisek Vécseyné Kovách Magdolna Testnevelési Egyetem

Részletesebben

PhD értekezés tézisei

PhD értekezés tézisei PhD értekezés tézisei Szabadidostruktúra és fizikai rekreáció Magyarországon 1963-2000 között, életmód-idomérleg vizsgálatok tükrében dr. Gáldi Gábor Budapest 2004 1. A témaválasztás indoklása, a kutatás

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Velenczei Attila

ÖNÉLETRAJZ. Velenczei Attila 1 ÖNÉLETRAJZ Dr. Velenczei Attila SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési hely: E-mail: Velenczei Attila Esztergom velenczei.attila@gmail.com ISKOLAI VÉGZETTSÉG 2006 2012 Sporttudományok doktora (PhD) Semmelweis

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

NEMERKÉNYINÉ HIDEGKUTI KRISZTINA

NEMERKÉNYINÉ HIDEGKUTI KRISZTINA NEMERKÉNYINÉ HIDEGKUTI KRISZTINA Személyes adatok Név: Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina Leánykori név: Hidegkuti Krisztina Anyja neve: Tölgyesi Ilona Születési hely: Budapest Születési év, hó. nap: 1953.

Részletesebben

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben

Oszvald Mária. A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro és in vivo vizsgálata rizs modell rendszerben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Oszvald Mária A búza tartalékfehérjék tulajdonságainak in vitro

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

KONGRESSZUSI NAPTÁR 2011

KONGRESSZUSI NAPTÁR 2011 BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 87. ÉVF. 1. 36-37. KONGRESSZUSI NAPTÁR 2011 Háziorvos továbbképzô nap Bôrgyógyászat Idôpont: 2011.03.05. 4032, Debrecen- DEOEC, Auguszta tanterem Dr. Remenyik Éva

Részletesebben

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010

SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 SZTE ETSZK Publikációs lista 2010 Doktori értekezés: Erdősi Erika: Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest,

Részletesebben

DR. KERESZTESI KATALIN

DR. KERESZTESI KATALIN DR. KERESZTESI KATALIN Személyes információk Születési hely: Zirc Születési dátum: 1944. július 29. Állampolgárság: magyar Családi állapot: elvált, egy gyermek Végzettség: testnevelő tanár, atléta szakedző

Részletesebben

Bartusné Dr. Szmodis Márta /61383 kedd: ebédszünet. Tanulmányok

Bartusné Dr. Szmodis Márta /61383 kedd: ebédszünet. Tanulmányok Bartusné Dr. Szmodis Márta 487-9200/61383 szmodis@tf.hu kedd: ebédszünet Tanulmányok 1979-1983 Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest 1983-1988 ELTE Természettudományi Kar, biológia-földrajz szak, Budapest

Részletesebben

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet PAPP ZSOLT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék 2003 1 Bevezetés A lézerek megjelenését

Részletesebben

A magyar üzemanyagpiac árképzési és versenymodelljének vizsgálata

A magyar üzemanyagpiac árképzési és versenymodelljének vizsgálata A magyar üzemanyagpiac árképzési és versenymodelljének vizsgálata Kutatási zárójelentés Csorba Gergely (vezető kutató), Békés Gábor és Koltay Gábor Témaszám: 73777 2008-05-01 --- 2011-05-31 Empirikus kutatásunk

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA

AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kovács Ernő 1, Füvesi Viktor 2 1 Egyetemi docens, PhD; 2 tudományos segédmunkatárs 1 Eletrotechnikai és Elektronikai Tanszék, Miskolci Egyetem

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf.

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf. Szakmai önéletrajz Dr. Szalay Piroska Ágnes egyetemi docens Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar(TF) Budapest, Alkotás u. 44. 1123 Hungary, Európa Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone:

Részletesebben

Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, TANULSÁGOK A NYÍRÓSZILÁRDSÁGI PARAMÉTEREK STATISZTIKAI ÉRTÉKELÉSÉBŐL LESSONS OF THE STATISTICAL EVALUATION OF SHEAR STRENGTH PARAMETERS Kádár István 1 Dr. Nagy László 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Kutatói együttműködések Web 2.0-es PhD kutatói közösség Doktori értekezés tézisei Készítette: Szontágh Krisztina

Részletesebben

A sportteljesítmény színvonalának hatása a szív edzettségi jeleire

A sportteljesítmény színvonalának hatása a szív edzettségi jeleire A sportteljesítmény színvonalának hatása a szív edzettségi jeleire Pavlik Gábor 1, Bakács Tibor 2, Csajági Eszter 1, Kováts Tímea 1,3, Keglovits Klára 1, Kirschner Róbert 4 1 Testnevelési Egyetem, Egészségtud.

Részletesebben

Publikációs jegyzék. dr. Gábor Katalin - Közlemények:

Publikációs jegyzék. dr. Gábor Katalin - Közlemények: dr. Gábor Katalin - Közlemények: Publikációs jegyzék 1. Fel kell ismernünk, hogy leküzdhessük A tetvesség aktualitásáról Gábor K., Várkonyi Á., Farkas Z. Egészségügyi munka XXXII. évf. 5. sz. 145. old.,

Részletesebben

A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Kántor Sándor

A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Kántor Sándor A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN Ph.D. értekezés tézisei Kántor Sándor Témavezetők: Prof. Dr. Bagdy György és Prof. Dr. Halász Péter Semmelweis Egyetem Idegtudományok

Részletesebben

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban

Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban SÜVEGES Gábor Béla Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc stsuveges@uni-miskolc.hu Az utóbbi években egyre

Részletesebben

Életmódbeli jellemzők, testméretek és a motorikus teljesítmény ukrán középiskolásoknál. Dr. Kalabiska Irina

Életmódbeli jellemzők, testméretek és a motorikus teljesítmény ukrán középiskolásoknál. Dr. Kalabiska Irina Életmódbeli jellemzők, testméretek és a motorikus teljesítmény ukrán középiskolásoknál Doktori tézisek Dr. Kalabiska Irina Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Mohácsi János

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Kutyák cerebrospinalis folyadéktereinek anatómiai viszonyai, térbeli modellezése és térfogatmérése PhD értekezés tézisei Dr. Reinitz László Zoltán

Részletesebben

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0 JÓVÁHAGYÁS

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0 JÓVÁHAGYÁS Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Név Dr. Princz Péter KPI GKI Beosztás Ügyvezető igazgató Dátum 2006. 12. 08. Aláírás Irányító Hatóság 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATAI Projekt azonosítója: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N

KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N Boda István, bodai@math.klte.hu Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract The library and information science course in Lajos

Részletesebben