a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 24-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-35/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Popovics György, a közgyőlés elnöke Összeállította: Pataki Gábor önkormányzati referens

2 2 A testület két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és egyes közgyőlési határozatok végrehajtásáról a következıkben adok számot, illetve tájékoztatást. A Komárom-Esztergom Megyei Közlöny évi 3. különszámában - egységes szerkezetben - megjelent a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló - többször módosított - 6/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelet. A Komárom-Esztergom Megyei Közlöny évi 10. számában megjelent a 13/2010. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 19/2009. (XII.17.) számú többször módosított önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítésérıl. A tatai Bláthy Ottó Szakközépiskolát, Szakiskolát és Kollégiumot fenntartó Szakmai Képzésért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Járfás Imre úr a közoktatásról szóló évi LXXIX. számú törvény (továbbiakban Kt.) 81. (1) bekezdésének e) pontja alapján közoktatási megállapodás kötését kezdeményezte a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal szakiskolai, szakközépiskolai és kollégiumi feladatok ellátására. Mivel a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a fenti feladatokat saját intézményrendszere által mind Tatán, mind a földrajzilag nem sokkal távolabb fekvı Komáromban ellátja, önkormányzatunk nem érdekelt a megállapodás megkötésében. A közoktatási megállapodás megkötését azért sem javaslom a Tisztelt Közgyőlés számára, mert a Kt. 81. (3) bekezdésének e) pontja, illetve (4) bekezdése alapján megállapodás kötésekor a megyei önkormányzatnak kiegészítı támogatást kell nyújtania az iskola fenntartójának, melynek összegét oly módon kell meghatározni, hogy lehetıvé tegye a megállapított tanulólétszámra az iskola által átvállalt feladatok ingyenes ellátását. Jelenlegi financiális helyzetünkben kiegészítı támogatás nyújtására nincsen lehetıségünk. Tisztelt Közgyőlés! Kérem, járuljanak hozzá ahhoz, hogy a tatai Bláthy Ottó Szakközépiskolát, Szakiskolát és Kollégiumot fenntartó Szakmai Képzésért Közalapítvány közoktatási megállapodás kötésére vonatkozó kérelmét elutasítsuk. Kérem a beterjesztett határozati javaslat elfogadását.

3 3 A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapjának szabályzata arról rendelkezik, hogy az elkülönített megyei alapból kizárólag a május-júniusi esızések károsultjai támogathatók. A 163/2010. (X.11.) számú közgyőlési határozat értelmében a vörösiszap katasztrófa károsultjainak megsegítése céljából egy alkalommal már eltértünk a szabályzat rendelkezéseitıl. A január 29-i földrengés újabb rendkívüli eseménynek tekinthetı, amely megyénk több településén is jelentıs károkat okozott. Tekintettel erre a helyzetre javasolom, hogy a közgyőlés mellékelt határozatával másodszor is térjen el a szabályzat rendelkezéseitıl a földrengés által okozott károk mérséklése érdekében. Tájékoztatom továbbá a közgyőlést, hogy az említett szabályzat átfogó felülvizsgálatára március 31-i ülésünkön kerül sor. Kérem a beterjesztett határozati javaslat elfogadását. Radics Gábor, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (2890 Tata, Új u. 19.) igazgatója levelében tájékoztatott arról, hogy az intézménynél fennálló vezetıi megbízatásáról február 28. nappal lemond, egyben kérte, hogy az intézménynél fennálló határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyának február 28. nappal - áthelyezéssel - történı megszőntetéséhez járuljak hozzá. Kérelméhez csatolta a leendı munkáltatója által elkészített kikérıt és a 3 oldalú megállapodást. Radics Gábor kérelmét figyelembe véve javaslom a vezetıi megbízatásról történı lemondásának elfogadását, és a fenti intézménynél fennálló határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyának áthelyezéssel február 28. nappal történı megszőntetését. Az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát figyelembe véve javasolom március 1. nappal Jancsekity Bernadett igazgató-helyettes vezetıi megbízását az intézmény magasabb vezetıi munkakörére kiírt pályázat elbírálásáig. Kérem a beterjesztett határozati javaslatok elfogadását. Dorog város polgármestere levélben tájékoztatott arról, hogy a dorogi képviselı-testület 9/2011. (I.28.) számú határozatában döntött a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ március 1-i hatállyal történı megyei fenntartásba adásáról, mivel álláspontjuk szerint e feladat a megyei önkormányzat kötelezı feladata. Knapp János Pál, a megyei közgyőlés tagja levelet juttatott el hozzám, amelyben tájékoztatott arról, hogy megváltozott hivatali, munkahelyi elfoglaltsága miatt az önként vállalt

4 4 Mővelıdési, Oktatási, Nemzetközi és Idegenforgalmi Bizottsági tagságáról február 11- ével lemond. HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA A PRO ARTE Komárom-Esztergom Megye Mővészeti Ösztöndíj alapításáról szóló 16/2003. (X.30.) számú önkormányzati rendeletnek megfelelıen, a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság elıterjesztése alapján elfogadott 282/2009. (XII.17.) számú közgyőlési határozat szerint Laskay Zsuzsa hegedőmővésznek ítélte oda a évi Pro Arte Megyei Mővészeti Ösztöndíjat a közgyőlés. A hegedőmővész az egy éves ösztöndíj ideje alatt végzett tevékenységérıl az ösztöndíjszerzıdésben vállalt kötelezettség alapján a következı tájékoztatást adta: Tisztelt Közgyőlés! Ezúton szeretnék köszönetet nyilvánítani az Önök által adományozott Pro Arte Díjért, mely nagyban segítette munkám elırehaladását pályámon a 2010-es esztendıben. Hatalmas segítség ez egy diáknak, esetleg olyan lehetıségek nyílnak meg elıtte, amik más esetben nem, vagy csak késıbb. A pénzügyi támogatást igyekeztem a lehetı leghasznosabb javakra, eszközökre fordítani. Lehetıségem nyílt koncerteket szervezni, fellépni, mesterkurzusokon, tanulmányúton részt venni, valamint ami az ösztöndíj nagy részét kitette, egy hegedős számára elengedhetetlen eszközt: egy francia mestervonót beszerezni. Köszönöm az Önök bizalmát és megtisztelı figyelmét, hogy munkámat, pályámat támogatták! Engedjék meg, hogy nagy vonalakban felsoroljam az elmúlt év (2010) történéseit: Február 5. A budapesti Francia Intézetben adtunk egész estés koncertet kamarapartnereimmel. Február 19. Jakobiné Neuberger Anna festımővésznı kiállítás megnyitóján mőködtem közre Tatán. Március 6. A Gerı Katalin által készített Haydn-emléktábla avatását méltató koncerten játszottam partnereimmel a Nemzeti Galéria Kupolatermében. Március 25. Budapesten a KASZ Mővelıdési Központban hallhattak kamaraesten játszani. Április között rendezték meg a nemrégiben elhunyt hegedőmővész, Kovács Dénes tiszteletére létrejött versenyt, a Kovács Dénes Emlékversenyt, ahol II. helyezést és egy különdíjat kaptam. Május 26. Az MTA dísztermében Farkas Bertalan őrrepülésének emlékére rendezett konferencián szerepeltem a kamaratársaimmal

5 5 Május 28. Tatán a Patara nevő rendezvényen Sulyok Teréz mővésznı kiállítás megnyitóján mőködtem közre Soltész István tanár úrral. Június között Sopronban a Régi Zenei Fesztiválon részt vettem a Paulik László hegedőmővész mesterkurzusán. Augusztus tanulmányút, a svédországi Malmö-ben egy családnál tanítottam leányukat. Szeptember között a Szolnoki Szimfonikusokkal Japánban turnéztam November 6. Tatán a Menner Bernát Zeneiskolában szerepeltem. Valamint az év során többször felléptem a Vashegyi György által vezetett Orfeo Zenekarral és a Szolnoki Szimfonikusokkal. Jelenleg pedig készülök a franciaországi Nizzában megrendezésre kerülı Violetta Smailovich- Huart mővésznı mesterkurzusára, mely február 9. és 16. között lesz. Ismételten köszönöm a kitüntetı figyelmüket, támogatásukat. A közeljövıben pedig rendezvényeiken bármikor szívesen közremőködöm. Budapest, január 22. Tisztelettel és köszönettel: Laskay Zsuzsa A 100/2010 (V. 29.) számú közgyőlési határozatnak megfelelıen június 15-én benyújtottuk pályázatunkat a megyei területrendezési terv komplex felülvizsgálatára a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz. A Belügyminiszter augusztus 13-án kelt döntése értelmében megyénk Ft, azaz tízmillió-ötszázkilencvenezer forint bruttó összegő támogatásban részesül, mely a becsült bruttó összköltség 42%-a. A támogatási szerzıdés megkötésének végsı határideje december 31., melyhez szükséges a tervezési szerzıdés megkötése. A fentiek alapján meghirdetett általános egyszerő közbeszerzési eljárásra (Kbt (2) bekezdés) egy érvényes ajánlat érkezett. Az ajánlatot a Város-Teampannon Kft. (1053 Budapest, Veres Pálné u. 7.) adta, melynek összege ,- Ft Ft áfa azaz bruttó ,- Ft. Fentiek alapján decemberében megkötésre került a Város-Teampannon Kft.-vel a tervezési szerzıdés, a Belügyminisztériummal pedig a támogatási szerzıdés. A tervezési munka január 3-án megkezdıdött. A tervezés folyamata elıkészítı, javaslattevı és elfogadási fázisból áll. Elsı lépésként a megye településeinek és kistérségeinek megyei területrendezési tervvel kapcsolatos véleményét, tapasztalatát, valamint a hatályos terv 2005-ben történt elfogadása óta felmerült fejlesztési elképzeléseit ismertük meg kistérségi fórumok keretében. Megkerestük az érintett államigazgatási szerveket is annak érdekében, hogy valamennyi ágazat aktuális koncepcióját, terveit megjeleníthessük a tervben.

6 6 A beérkezett adatok alapján elkészült Komárom-Esztergom Megye területrendezési terve módosításának elıkészítı vizsgálati munkarésze, mely honlapunkon elérhetı. Ezúton is köszönjük a kistérségi elnökök, polgármesterek és kollégáik segítı munkáját! Kérjük a Tisztelt Képviselıket, hogy a vizsgálati anyaggal kapcsolatos észrevételeiket szíveskedjenek részünkre eljuttatni! A felelısök a következı közgyőlési határozatokban elıírt feladatokat végrehajtották, eleget tettek tájékoztatási kötelezettségüknek: 1/2011. (I. 27.) sz. KH A KEMÖ Alapy Gáspár Szakiskolája és Szakközépiskolája és Kollégiuma (Komárom) igazgatójának magasabb vezetıi megbízásáról lemondása (A határozatot az érintett személyek részére megküldtük.) 2/2011. (I. 27.) sz. KH A KEMÖ Alapy Gáspár Szakiskolája és Szakközépiskolája és Kollégiuma (Komárom) igazgatóhelyettesének vezetıi megbízása (A határozatot az érintett személyek részére megküldtük.) 4/2011. (I. 27) sz. KH. TISZK Társulási Tanács tagjainak delegálása, valamint a Tanács tagjainak állandó helyettesítésére meghatalmazás (A határozatot a TISZK részére megküldtük.) 7-9/2011.(I. 27.) sz. KH. Módosító javaslatok a KEMÖ évi költségvetési rendeletének megalkotása kapcsán 14-16/2011.(I. 27.) sz. KH. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok mőködésérıl (A határozatot a Kisebbségi Önkormányzatok részére megküldtük.) 17/2011.(I. 27.) sz. KH. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat megyei támogatottjainak jóváhagyása (Az ösztöndíj-pályázatokat továbbítottuk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelı részére.) 20/2011.(I.27.) sz. KH. A köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı évi kiemelt célok meghatározása (A határozatot a hivatal valamennyi munkatársához eljuttattuk.) 21/2011.(I.27.) sz. KH. Tájékoztató a megyei fıjegyzı évi teljesítményének értékelésérıl (A határozatot eljuttattuk a megyei fıjegyzı részére.)

7 7 22/2011.(I.27.) sz. KH. A KEMÖ Szent Borbála Kórháza betegszállítási kapacitásának bıvítése (A határozatot eljuttattuk a kórház fıigazgatójához.) 27/2011. (I.27.) sz. KH. Könyvvizsgáló megbízása (A határozatot az érintett személyek részére eljuttattuk.) BIZOTTSÁGOK TEVÉKENYSÉGE A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés valamennyi bizottsága január 24-ei ülésén a közgyőlés elnökének elıterjesztésében részletes tájékoztatást kapott A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása tárgyú anyag elıkészítésének mozzanatairól, a rendelet-tervezet összeállításának fázisairól, a megyei önkormányzat és intézményei elıtt álló év várható gazdasági problémáiról és az ezek megoldására tett erıfeszítésekrıl, az ezt segítı projektekrıl. Az elıterjesztést valamennyi bizottság közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Ezen túl - az Egészségügyi, Szociális és Nemzetiségi Bizottsága januári ülésén a KEMÖ Szent Borbála Kórháza betegszállítási kapacitása bıvítése, a Bábolna és Bana települések egészségügyi szakellátása területi ellátási kötelezettségének módosítása, az élelmezési nyersanyagnormákról és a gyermekétkeztetésért fizetendı térítési díjakról szóló, valamint a KEMÖ által fenntartott szakosított szociális intézmények igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletek kapcsán elıkészített elıterjesztések véleményezésén túl - átruházott hatáskörben eljárva - elfogadta a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Szent Rita Fogyatékosok Otthonának, valamint a KEMÖ ISZI Fogyatékosok Otthonának évi mőködésérıl szóló beszámolót. Végezetül az egyebek napirendi ponton belül elıbb köszönetet mondott a bizottság a december 16-án, Dunaszentmiklóson megrendezett Kisebbségek Napja minden szervezıjének és résztvevıjének, majd a Komárom-Esztergom Megyei Cukorbetegek Egyesületének Tatabányai Szervezete által benyújtott támogatási kérelem vonatkozásában úgy döntött, hogy arra egy késıbbi bizottsági ülésen tér vissza. Befejezésül dr. Fain András adott rövid tájékoztatást a KEMÖ Szent Borbála Kórháza likviditási helyzetérıl. - a Mővelıdési, Oktatási, Nemzetközi és Idegenforgalmi Bizottsága januári ülésén megvitatta és közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekrıl és az ellátás igénybevétele esetén fizetendı térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása, valamint Az étkezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményekben folyó munkahelyi étkeztetés fı szabályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendı térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendelet-tervezeteket.

8 8 A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat megyei támogatottjainak jóváhagyása tárgyú elıterjesztés bizottsági vitája során egy módosító javaslat fogalmazódott meg, amelyet a bizottság elfogadott, s a közgyőlési elıterjesztés határozati javaslata már ennek megfelelıen került a megyei közgyőlés elé. A bizottság végezetül átruházott hatáskörben eljárva módosította a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Házirendjét. - a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága januári ülésén kialakított, a közgyőlési elıterjesztésekkel kapcsolatos véleményét Önök már a januári közgyőlésen megismerhették. Átruházott hatáskörben hozott döntésükrıl (9/2011. (01.24.) sz. határozat) a következık szerint adunk tájékoztatást: a bizottság hozzájárult, hogy lehívásra kerüljön a Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt.-nél beruházásokhoz kötıdı forint a kötvénybetét terhére. - az Ügyrendi és Közrendvédelmi Bizottsága januári ülésén jogi szempontból véleményezte és közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta a közgyőlésre elıkészített rendelet-tervezeteket. A megyei önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 17/2006. (X.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyú napirend kapcsán elhangzott módosító javaslatot a közgyőlés elnöke, mint elıterjesztı befogadta, s már az így kiegészített tervezet került a megyei közgyőlés elé. A bizottság a rendelet-tervezeteken túl véleményezte és közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés évi munkatervének megállapítása, A közgyőlés elnökének évi teljesítményfeladatai, A köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı évi kiemelt célok meghatározása, Tájékoztató a megyei fıjegyzı évi teljesítményének értékelésérıl, A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása tárgyú elıterjesztéseket. Információ a késıbbiekben megrendezésre kerülı bizottsági ülésekrıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés valamennyi bizottsága február 21-én ülésezik. A bizottsági ülésekrıl a késıbbiekben adunk tájékoztatást. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal belsı szervezeti egységei biztosították a bizottságok mőködésének adminisztratív feltételeit. Ezen túl végzett munkájukról a következık szerint adnak tájékoztatást: Elnöki Titkárság Január 28. Székesfehérváron, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ülésén vett részt Popovics György a megyei közgyőlés elnöke.

9 9 A SZÉP MAGYAR BESZÉD verseny megyei fordulóján adott át díjakat Tatabányán, a Kırösi Csoma Sándor Általános Iskolában, Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke. Február 3. Az ÚMVP Monitoring Bizottság ülésén vett részt Budapesten, a Vidékfejlesztési Minisztériumban Pohlmüllner Tamás osztályvezetı. A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács ülésére került sor Szentendrén. Az eseményen részt vett Pohlmüllner Tamás osztályvezetı A Megyeháza adott otthont a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége (KEMSZÖSZ) ünnepi közgyőlésének a Szövetség megalakulásának 20. évfordulója alkalmából. Az eseményen részt vett Simon Géza, a megyei közgyőlés alelnöke Február 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdaság-Informatikai Szakközépiskolája szalagavató ünnepségén Pohlmüllner Tamás osztályvezetı vett részt. A Tardosi Közösségi Ház felújítás utáni ünnepélyes átadásán Pohlmüllner Tamás osztályvezetı vett részt. Február 8. Az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács ülésén Gyırben Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke, valamint Pohlmüllner Tamás osztályvezetı vett részt. A határmenti együttmőködések lehetıségeinek témáját érintı találkozón vett részt Budapesten, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke. Mézes Melinda idegenforgalmi referens részt vett az IHSZ Megyék Idegenforgalmi Szövetsége egyesület tisztújító közgyőlésén Egerben. Február 10. A Közép-dunántúli Munkaügyi Tanács székesfehérvári ülésén részt vett Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke és Pohlmüllner Tamás osztályvezetı Február 11. Polgármesterek a Falukért Egyesület Naszályon megtartott évindító értekezletén részt vett Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke Február 15. Az esztergomi szennyvíztisztító telep fejlesztésének próbaüzemén vett részt dr. Balogh Zoltán megyei képviselı.

10 10 A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Hálózatkoordinációs Projektirodája által megrendezésre került "Pályázati lehetıségek" c. konferenciát nyitotta meg Popovics György a megyei közgyőlés elnöke Tatabányán, a Modern Üzleti Tudományok Fıiskoláján. Február 16. A Komárom Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság évi munkáját értékelı parancsnoki értekezleten rész vett Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke. Intézményi Ellenırzési Osztály begyőjtötte és továbbította a Magyar Államkincstár évi (2009. évre vonatkozó) helyszíni vizsgálatához pótlólag kért dokumentációt. feldolgozta a Magyar Államkincstár jegyzıkönyvét, észrevételt tett, kapcsolatot tartott a Magyar Államkincstárral. felmérte az intézmények gazdaságvezetıinek az Áht. szerinti kötelezı, a kontrollrendszerre vonatkozó továbbképzésének teljesítését. megkezdte a évi normatíva elszámoláshoz kapcsolódó ellenırzést. Intézményi Fıosztály Részt vettünk: január 18-án A közoktatás finanszírozása a költségvetési évben, a közoktatást érintı normatív támogatások címő továbbképzésen, Budapesten az Euron Kft szervezésében január 22-én a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és Tatabánya Megyei Jogú Város által szervezett Magyar Kultúra Napja rendezvényen, Tatabányán, a Népházban február 11-én a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Tata) szalagavató ünnepségén február 4-én papír alapon és elektronikus úton is továbbítottuk a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázatokat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelı részére. Sportreferens Folyamatos feladatok /2011. tanévi diákolimpiai versenyrendszer körzeti és megyei versenyei Programok: Részvétel az MDSZ TÁMOP-2.5.1/C-1-10/ (Gyakorlati EU ismeretek munkavállalóknak) c. képzésén Visegrád, január Gyorskorcsolya diákolimpia I-VI. korcsoport megyei döntı lebonyolítása Tatabányán (január 31.) Részvétel a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége 20 éves jubileumi közgyőlésén (február 3.)

11 11 Torna diákolimpia megyei versenyének lebonyolítása I-IV. korcsoportban A és B kategóriában Esztergom, Dobó K. Gimnázium (február 9.) Sakk diákolimpia I-VI. kcs. csapatverseny elıkészítése Tata, Kıkúti Ált. Isk. (február 12.) Dr. Mezı Ferenc Szellemi Diákolimpia regionális döntıjének megszervezése és lebonyolítása III-IV. korcsoportban Komárom, Bozsik J. Ált. Isk. (február 12.) Torna diákolimpia V-VI. kcs. fiú-leány megyei döntı elıkészítése Esztergom (február 16.) Területfejlesztési és Gazdasági Fıosztály Mőszaki és Intézményüzemeltetési Osztály A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és intézményei tulajdonában, üzemeltetésében álló 41 db gépjármő évi kötelezı felelısségbiztosításának díja Ft volt. A hatályos jogszabályok értelmében az Önkormányzat novemberében felmondta a kötelezı biztosításokat és január 1-jével újrakötötte azokat. A 2011-es évre ez az összeg Ft-ra csökkent. A kötelezı felelısségbiztosítás újrakötésével az önkormányzat évben közel 30%-os megtakarítást ért el. Költségvetési Osztály A 16/1997. (XII.18.) sz. önkormányzati rendeletnek megfelelıen jelentjük, hogy a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeinek január 31-ei tartozás állománya a mellékelt 1. sz. táblázat szerint alakult. A évben felvett munkabérhitelek és kamataik alakulását a 2. sz. táblázat tartalmazza. Az önkormányzat fenntartásában mőködı Szent Borbála Kórház január 31-ei állapotnak megfelelı tartozásállományát a 3. sz. táblázat tartalmazza. Tatabánya, február 16. Popovics György

12 12 HATÁROZATI JAVASLAT I. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elutasítja a tatai Bláthy Ottó Szakközépiskolát, Szakiskolát és Kollégiumot fenntartó Szakmai Képzésért Közalapítvány kuratóriumi elnökének, Járfás Imrének a közoktatási megállapodás kötésére vonatkozó kérelmét. Határidı: Felelıs: azonnal Popovics György, a közgyőlés elnöke II. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés hozzájárul ahhoz, hogy a Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapjából a földrengések károsultjai is támogathatóvá váljanak. Határidı: Felelıs: azonnal Popovics György, a közgyőlés elnöke III. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés tudomásul veszi Radics Gábor, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája,Szakiskolája és Kollégiuma (Tata) igazgatójának vezetıi megbízásáról szóló lemondását, egyben hozzájárul az intézménynél fennálló határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyának a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv. 25. (2) bekezdés b) pontja alapján - áthelyezéssel február 28. nappal történı megszüntetéséhez. A fenti nappal a közalkalmazott vezetıi megbízatása is megszőnik. Határidı: Felelıs: azonnal a munkáltatói intézkedések megtételéért Popovics György, a közgyőlés elnöke

13 13 IV. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Megbízza Jancsekity Bernadett igazgatóhelyettest a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája,Szakiskolája és Kollégiuma (Tata) vezetıi feladatainak ellátásával március 1. nappal az intézményvezetıi megbízás pályázati úton történı betöltéséig. 2. Jancsekity Bernadett illetményét március 1. nappal az alábbiak szerint állapítja meg: Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény (H.5) Kjt.66. (2)-(3) bekezdése alapján Garantált illetmény összesen Garantált illetménye összesen (kerekítve) A garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetményrész Ft Ft Ft Ft Ft Vezetıi pótlék mértéke a pótlékalap 200 % Ft Járandóságok összesen: Ft Határidı: Felelıs: azonnal a munkáltatói intézkedések megtételéért Popovics György, a közgyőlés elnöke V. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést. 282/2009. (XII. 17.) 14-16/2011. (I. 27.) 100/2010. (V.29.) 17/2011. (I.27.) 1/2011. (I.27.) 20/2011. (I.27.) 2/2011. (I.27.) 21/2011. (I.27.) 4/2011. (I.27.) 22/2011. (I.27.) 7-9/2011. (I.27.) 27/2011. (I.27.) 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót.

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

a 2015. január 29. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN

a 2015. január 29. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 1. Száma: 787-2/2015. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Dr. Molnár Anett önkormányzati és szervezési ügyintézı, Síró Katalin titkárnı-szervezési

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1590/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9.

TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 10. 1/2010. (I.29.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 30/2009. (XII.18.) K.R.SZ.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben