a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 24-ei ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-35/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Popovics György, a közgyőlés elnöke Összeállította: Pataki Gábor önkormányzati referens

2 2 A testület két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és egyes közgyőlési határozatok végrehajtásáról a következıkben adok számot, illetve tájékoztatást. A Komárom-Esztergom Megyei Közlöny évi 3. különszámában - egységes szerkezetben - megjelent a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló - többször módosított - 6/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelet. A Komárom-Esztergom Megyei Közlöny évi 10. számában megjelent a 13/2010. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 19/2009. (XII.17.) számú többször módosított önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítésérıl. A tatai Bláthy Ottó Szakközépiskolát, Szakiskolát és Kollégiumot fenntartó Szakmai Képzésért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Járfás Imre úr a közoktatásról szóló évi LXXIX. számú törvény (továbbiakban Kt.) 81. (1) bekezdésének e) pontja alapján közoktatási megállapodás kötését kezdeményezte a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal szakiskolai, szakközépiskolai és kollégiumi feladatok ellátására. Mivel a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a fenti feladatokat saját intézményrendszere által mind Tatán, mind a földrajzilag nem sokkal távolabb fekvı Komáromban ellátja, önkormányzatunk nem érdekelt a megállapodás megkötésében. A közoktatási megállapodás megkötését azért sem javaslom a Tisztelt Közgyőlés számára, mert a Kt. 81. (3) bekezdésének e) pontja, illetve (4) bekezdése alapján megállapodás kötésekor a megyei önkormányzatnak kiegészítı támogatást kell nyújtania az iskola fenntartójának, melynek összegét oly módon kell meghatározni, hogy lehetıvé tegye a megállapított tanulólétszámra az iskola által átvállalt feladatok ingyenes ellátását. Jelenlegi financiális helyzetünkben kiegészítı támogatás nyújtására nincsen lehetıségünk. Tisztelt Közgyőlés! Kérem, járuljanak hozzá ahhoz, hogy a tatai Bláthy Ottó Szakközépiskolát, Szakiskolát és Kollégiumot fenntartó Szakmai Képzésért Közalapítvány közoktatási megállapodás kötésére vonatkozó kérelmét elutasítsuk. Kérem a beterjesztett határozati javaslat elfogadását.

3 3 A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapjának szabályzata arról rendelkezik, hogy az elkülönített megyei alapból kizárólag a május-júniusi esızések károsultjai támogathatók. A 163/2010. (X.11.) számú közgyőlési határozat értelmében a vörösiszap katasztrófa károsultjainak megsegítése céljából egy alkalommal már eltértünk a szabályzat rendelkezéseitıl. A január 29-i földrengés újabb rendkívüli eseménynek tekinthetı, amely megyénk több településén is jelentıs károkat okozott. Tekintettel erre a helyzetre javasolom, hogy a közgyőlés mellékelt határozatával másodszor is térjen el a szabályzat rendelkezéseitıl a földrengés által okozott károk mérséklése érdekében. Tájékoztatom továbbá a közgyőlést, hogy az említett szabályzat átfogó felülvizsgálatára március 31-i ülésünkön kerül sor. Kérem a beterjesztett határozati javaslat elfogadását. Radics Gábor, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (2890 Tata, Új u. 19.) igazgatója levelében tájékoztatott arról, hogy az intézménynél fennálló vezetıi megbízatásáról február 28. nappal lemond, egyben kérte, hogy az intézménynél fennálló határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyának február 28. nappal - áthelyezéssel - történı megszőntetéséhez járuljak hozzá. Kérelméhez csatolta a leendı munkáltatója által elkészített kikérıt és a 3 oldalú megállapodást. Radics Gábor kérelmét figyelembe véve javaslom a vezetıi megbízatásról történı lemondásának elfogadását, és a fenti intézménynél fennálló határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyának áthelyezéssel február 28. nappal történı megszőntetését. Az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát figyelembe véve javasolom március 1. nappal Jancsekity Bernadett igazgató-helyettes vezetıi megbízását az intézmény magasabb vezetıi munkakörére kiírt pályázat elbírálásáig. Kérem a beterjesztett határozati javaslatok elfogadását. Dorog város polgármestere levélben tájékoztatott arról, hogy a dorogi képviselı-testület 9/2011. (I.28.) számú határozatában döntött a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ március 1-i hatállyal történı megyei fenntartásba adásáról, mivel álláspontjuk szerint e feladat a megyei önkormányzat kötelezı feladata. Knapp János Pál, a megyei közgyőlés tagja levelet juttatott el hozzám, amelyben tájékoztatott arról, hogy megváltozott hivatali, munkahelyi elfoglaltsága miatt az önként vállalt

4 4 Mővelıdési, Oktatási, Nemzetközi és Idegenforgalmi Bizottsági tagságáról február 11- ével lemond. HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA A PRO ARTE Komárom-Esztergom Megye Mővészeti Ösztöndíj alapításáról szóló 16/2003. (X.30.) számú önkormányzati rendeletnek megfelelıen, a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság elıterjesztése alapján elfogadott 282/2009. (XII.17.) számú közgyőlési határozat szerint Laskay Zsuzsa hegedőmővésznek ítélte oda a évi Pro Arte Megyei Mővészeti Ösztöndíjat a közgyőlés. A hegedőmővész az egy éves ösztöndíj ideje alatt végzett tevékenységérıl az ösztöndíjszerzıdésben vállalt kötelezettség alapján a következı tájékoztatást adta: Tisztelt Közgyőlés! Ezúton szeretnék köszönetet nyilvánítani az Önök által adományozott Pro Arte Díjért, mely nagyban segítette munkám elırehaladását pályámon a 2010-es esztendıben. Hatalmas segítség ez egy diáknak, esetleg olyan lehetıségek nyílnak meg elıtte, amik más esetben nem, vagy csak késıbb. A pénzügyi támogatást igyekeztem a lehetı leghasznosabb javakra, eszközökre fordítani. Lehetıségem nyílt koncerteket szervezni, fellépni, mesterkurzusokon, tanulmányúton részt venni, valamint ami az ösztöndíj nagy részét kitette, egy hegedős számára elengedhetetlen eszközt: egy francia mestervonót beszerezni. Köszönöm az Önök bizalmát és megtisztelı figyelmét, hogy munkámat, pályámat támogatták! Engedjék meg, hogy nagy vonalakban felsoroljam az elmúlt év (2010) történéseit: Február 5. A budapesti Francia Intézetben adtunk egész estés koncertet kamarapartnereimmel. Február 19. Jakobiné Neuberger Anna festımővésznı kiállítás megnyitóján mőködtem közre Tatán. Március 6. A Gerı Katalin által készített Haydn-emléktábla avatását méltató koncerten játszottam partnereimmel a Nemzeti Galéria Kupolatermében. Március 25. Budapesten a KASZ Mővelıdési Központban hallhattak kamaraesten játszani. Április között rendezték meg a nemrégiben elhunyt hegedőmővész, Kovács Dénes tiszteletére létrejött versenyt, a Kovács Dénes Emlékversenyt, ahol II. helyezést és egy különdíjat kaptam. Május 26. Az MTA dísztermében Farkas Bertalan őrrepülésének emlékére rendezett konferencián szerepeltem a kamaratársaimmal

5 5 Május 28. Tatán a Patara nevő rendezvényen Sulyok Teréz mővésznı kiállítás megnyitóján mőködtem közre Soltész István tanár úrral. Június között Sopronban a Régi Zenei Fesztiválon részt vettem a Paulik László hegedőmővész mesterkurzusán. Augusztus tanulmányút, a svédországi Malmö-ben egy családnál tanítottam leányukat. Szeptember között a Szolnoki Szimfonikusokkal Japánban turnéztam November 6. Tatán a Menner Bernát Zeneiskolában szerepeltem. Valamint az év során többször felléptem a Vashegyi György által vezetett Orfeo Zenekarral és a Szolnoki Szimfonikusokkal. Jelenleg pedig készülök a franciaországi Nizzában megrendezésre kerülı Violetta Smailovich- Huart mővésznı mesterkurzusára, mely február 9. és 16. között lesz. Ismételten köszönöm a kitüntetı figyelmüket, támogatásukat. A közeljövıben pedig rendezvényeiken bármikor szívesen közremőködöm. Budapest, január 22. Tisztelettel és köszönettel: Laskay Zsuzsa A 100/2010 (V. 29.) számú közgyőlési határozatnak megfelelıen június 15-én benyújtottuk pályázatunkat a megyei területrendezési terv komplex felülvizsgálatára a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz. A Belügyminiszter augusztus 13-án kelt döntése értelmében megyénk Ft, azaz tízmillió-ötszázkilencvenezer forint bruttó összegő támogatásban részesül, mely a becsült bruttó összköltség 42%-a. A támogatási szerzıdés megkötésének végsı határideje december 31., melyhez szükséges a tervezési szerzıdés megkötése. A fentiek alapján meghirdetett általános egyszerő közbeszerzési eljárásra (Kbt (2) bekezdés) egy érvényes ajánlat érkezett. Az ajánlatot a Város-Teampannon Kft. (1053 Budapest, Veres Pálné u. 7.) adta, melynek összege ,- Ft Ft áfa azaz bruttó ,- Ft. Fentiek alapján decemberében megkötésre került a Város-Teampannon Kft.-vel a tervezési szerzıdés, a Belügyminisztériummal pedig a támogatási szerzıdés. A tervezési munka január 3-án megkezdıdött. A tervezés folyamata elıkészítı, javaslattevı és elfogadási fázisból áll. Elsı lépésként a megye településeinek és kistérségeinek megyei területrendezési tervvel kapcsolatos véleményét, tapasztalatát, valamint a hatályos terv 2005-ben történt elfogadása óta felmerült fejlesztési elképzeléseit ismertük meg kistérségi fórumok keretében. Megkerestük az érintett államigazgatási szerveket is annak érdekében, hogy valamennyi ágazat aktuális koncepcióját, terveit megjeleníthessük a tervben.

6 6 A beérkezett adatok alapján elkészült Komárom-Esztergom Megye területrendezési terve módosításának elıkészítı vizsgálati munkarésze, mely honlapunkon elérhetı. Ezúton is köszönjük a kistérségi elnökök, polgármesterek és kollégáik segítı munkáját! Kérjük a Tisztelt Képviselıket, hogy a vizsgálati anyaggal kapcsolatos észrevételeiket szíveskedjenek részünkre eljuttatni! A felelısök a következı közgyőlési határozatokban elıírt feladatokat végrehajtották, eleget tettek tájékoztatási kötelezettségüknek: 1/2011. (I. 27.) sz. KH A KEMÖ Alapy Gáspár Szakiskolája és Szakközépiskolája és Kollégiuma (Komárom) igazgatójának magasabb vezetıi megbízásáról lemondása (A határozatot az érintett személyek részére megküldtük.) 2/2011. (I. 27.) sz. KH A KEMÖ Alapy Gáspár Szakiskolája és Szakközépiskolája és Kollégiuma (Komárom) igazgatóhelyettesének vezetıi megbízása (A határozatot az érintett személyek részére megküldtük.) 4/2011. (I. 27) sz. KH. TISZK Társulási Tanács tagjainak delegálása, valamint a Tanács tagjainak állandó helyettesítésére meghatalmazás (A határozatot a TISZK részére megküldtük.) 7-9/2011.(I. 27.) sz. KH. Módosító javaslatok a KEMÖ évi költségvetési rendeletének megalkotása kapcsán 14-16/2011.(I. 27.) sz. KH. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok mőködésérıl (A határozatot a Kisebbségi Önkormányzatok részére megküldtük.) 17/2011.(I. 27.) sz. KH. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat megyei támogatottjainak jóváhagyása (Az ösztöndíj-pályázatokat továbbítottuk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelı részére.) 20/2011.(I.27.) sz. KH. A köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı évi kiemelt célok meghatározása (A határozatot a hivatal valamennyi munkatársához eljuttattuk.) 21/2011.(I.27.) sz. KH. Tájékoztató a megyei fıjegyzı évi teljesítményének értékelésérıl (A határozatot eljuttattuk a megyei fıjegyzı részére.)

7 7 22/2011.(I.27.) sz. KH. A KEMÖ Szent Borbála Kórháza betegszállítási kapacitásának bıvítése (A határozatot eljuttattuk a kórház fıigazgatójához.) 27/2011. (I.27.) sz. KH. Könyvvizsgáló megbízása (A határozatot az érintett személyek részére eljuttattuk.) BIZOTTSÁGOK TEVÉKENYSÉGE A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés valamennyi bizottsága január 24-ei ülésén a közgyőlés elnökének elıterjesztésében részletes tájékoztatást kapott A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása tárgyú anyag elıkészítésének mozzanatairól, a rendelet-tervezet összeállításának fázisairól, a megyei önkormányzat és intézményei elıtt álló év várható gazdasági problémáiról és az ezek megoldására tett erıfeszítésekrıl, az ezt segítı projektekrıl. Az elıterjesztést valamennyi bizottság közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Ezen túl - az Egészségügyi, Szociális és Nemzetiségi Bizottsága januári ülésén a KEMÖ Szent Borbála Kórháza betegszállítási kapacitása bıvítése, a Bábolna és Bana települések egészségügyi szakellátása területi ellátási kötelezettségének módosítása, az élelmezési nyersanyagnormákról és a gyermekétkeztetésért fizetendı térítési díjakról szóló, valamint a KEMÖ által fenntartott szakosított szociális intézmények igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletek kapcsán elıkészített elıterjesztések véleményezésén túl - átruházott hatáskörben eljárva - elfogadta a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Szent Rita Fogyatékosok Otthonának, valamint a KEMÖ ISZI Fogyatékosok Otthonának évi mőködésérıl szóló beszámolót. Végezetül az egyebek napirendi ponton belül elıbb köszönetet mondott a bizottság a december 16-án, Dunaszentmiklóson megrendezett Kisebbségek Napja minden szervezıjének és résztvevıjének, majd a Komárom-Esztergom Megyei Cukorbetegek Egyesületének Tatabányai Szervezete által benyújtott támogatási kérelem vonatkozásában úgy döntött, hogy arra egy késıbbi bizottsági ülésen tér vissza. Befejezésül dr. Fain András adott rövid tájékoztatást a KEMÖ Szent Borbála Kórháza likviditási helyzetérıl. - a Mővelıdési, Oktatási, Nemzetközi és Idegenforgalmi Bizottsága januári ülésén megvitatta és közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekrıl és az ellátás igénybevétele esetén fizetendı térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása, valamint Az étkezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményekben folyó munkahelyi étkeztetés fı szabályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendı térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendelet-tervezeteket.

8 8 A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat megyei támogatottjainak jóváhagyása tárgyú elıterjesztés bizottsági vitája során egy módosító javaslat fogalmazódott meg, amelyet a bizottság elfogadott, s a közgyőlési elıterjesztés határozati javaslata már ennek megfelelıen került a megyei közgyőlés elé. A bizottság végezetül átruházott hatáskörben eljárva módosította a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Házirendjét. - a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága januári ülésén kialakított, a közgyőlési elıterjesztésekkel kapcsolatos véleményét Önök már a januári közgyőlésen megismerhették. Átruházott hatáskörben hozott döntésükrıl (9/2011. (01.24.) sz. határozat) a következık szerint adunk tájékoztatást: a bizottság hozzájárult, hogy lehívásra kerüljön a Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt.-nél beruházásokhoz kötıdı forint a kötvénybetét terhére. - az Ügyrendi és Közrendvédelmi Bizottsága januári ülésén jogi szempontból véleményezte és közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta a közgyőlésre elıkészített rendelet-tervezeteket. A megyei önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 17/2006. (X.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyú napirend kapcsán elhangzott módosító javaslatot a közgyőlés elnöke, mint elıterjesztı befogadta, s már az így kiegészített tervezet került a megyei közgyőlés elé. A bizottság a rendelet-tervezeteken túl véleményezte és közgyőlési tárgyalásra alkalmasnak tartotta A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés évi munkatervének megállapítása, A közgyőlés elnökének évi teljesítményfeladatai, A köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı évi kiemelt célok meghatározása, Tájékoztató a megyei fıjegyzı évi teljesítményének értékelésérıl, A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása tárgyú elıterjesztéseket. Információ a késıbbiekben megrendezésre kerülı bizottsági ülésekrıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés valamennyi bizottsága február 21-én ülésezik. A bizottsági ülésekrıl a késıbbiekben adunk tájékoztatást. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal belsı szervezeti egységei biztosították a bizottságok mőködésének adminisztratív feltételeit. Ezen túl végzett munkájukról a következık szerint adnak tájékoztatást: Elnöki Titkárság Január 28. Székesfehérváron, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ülésén vett részt Popovics György a megyei közgyőlés elnöke.

9 9 A SZÉP MAGYAR BESZÉD verseny megyei fordulóján adott át díjakat Tatabányán, a Kırösi Csoma Sándor Általános Iskolában, Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke. Február 3. Az ÚMVP Monitoring Bizottság ülésén vett részt Budapesten, a Vidékfejlesztési Minisztériumban Pohlmüllner Tamás osztályvezetı. A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács ülésére került sor Szentendrén. Az eseményen részt vett Pohlmüllner Tamás osztályvezetı A Megyeháza adott otthont a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége (KEMSZÖSZ) ünnepi közgyőlésének a Szövetség megalakulásának 20. évfordulója alkalmából. Az eseményen részt vett Simon Géza, a megyei közgyőlés alelnöke Február 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Széchenyi István Közgazdaság-Informatikai Szakközépiskolája szalagavató ünnepségén Pohlmüllner Tamás osztályvezetı vett részt. A Tardosi Közösségi Ház felújítás utáni ünnepélyes átadásán Pohlmüllner Tamás osztályvezetı vett részt. Február 8. Az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács ülésén Gyırben Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke, valamint Pohlmüllner Tamás osztályvezetı vett részt. A határmenti együttmőködések lehetıségeinek témáját érintı találkozón vett részt Budapesten, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke. Mézes Melinda idegenforgalmi referens részt vett az IHSZ Megyék Idegenforgalmi Szövetsége egyesület tisztújító közgyőlésén Egerben. Február 10. A Közép-dunántúli Munkaügyi Tanács székesfehérvári ülésén részt vett Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke és Pohlmüllner Tamás osztályvezetı Február 11. Polgármesterek a Falukért Egyesület Naszályon megtartott évindító értekezletén részt vett Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke Február 15. Az esztergomi szennyvíztisztító telep fejlesztésének próbaüzemén vett részt dr. Balogh Zoltán megyei képviselı.

10 10 A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Hálózatkoordinációs Projektirodája által megrendezésre került "Pályázati lehetıségek" c. konferenciát nyitotta meg Popovics György a megyei közgyőlés elnöke Tatabányán, a Modern Üzleti Tudományok Fıiskoláján. Február 16. A Komárom Esztergom Megyei Rendır-fıkapitányság évi munkáját értékelı parancsnoki értekezleten rész vett Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke. Intézményi Ellenırzési Osztály begyőjtötte és továbbította a Magyar Államkincstár évi (2009. évre vonatkozó) helyszíni vizsgálatához pótlólag kért dokumentációt. feldolgozta a Magyar Államkincstár jegyzıkönyvét, észrevételt tett, kapcsolatot tartott a Magyar Államkincstárral. felmérte az intézmények gazdaságvezetıinek az Áht. szerinti kötelezı, a kontrollrendszerre vonatkozó továbbképzésének teljesítését. megkezdte a évi normatíva elszámoláshoz kapcsolódó ellenırzést. Intézményi Fıosztály Részt vettünk: január 18-án A közoktatás finanszírozása a költségvetési évben, a közoktatást érintı normatív támogatások címő továbbképzésen, Budapesten az Euron Kft szervezésében január 22-én a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és Tatabánya Megyei Jogú Város által szervezett Magyar Kultúra Napja rendezvényen, Tatabányán, a Népházban február 11-én a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Tata) szalagavató ünnepségén február 4-én papír alapon és elektronikus úton is továbbítottuk a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázatokat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelı részére. Sportreferens Folyamatos feladatok /2011. tanévi diákolimpiai versenyrendszer körzeti és megyei versenyei Programok: Részvétel az MDSZ TÁMOP-2.5.1/C-1-10/ (Gyakorlati EU ismeretek munkavállalóknak) c. képzésén Visegrád, január Gyorskorcsolya diákolimpia I-VI. korcsoport megyei döntı lebonyolítása Tatabányán (január 31.) Részvétel a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége 20 éves jubileumi közgyőlésén (február 3.)

11 11 Torna diákolimpia megyei versenyének lebonyolítása I-IV. korcsoportban A és B kategóriában Esztergom, Dobó K. Gimnázium (február 9.) Sakk diákolimpia I-VI. kcs. csapatverseny elıkészítése Tata, Kıkúti Ált. Isk. (február 12.) Dr. Mezı Ferenc Szellemi Diákolimpia regionális döntıjének megszervezése és lebonyolítása III-IV. korcsoportban Komárom, Bozsik J. Ált. Isk. (február 12.) Torna diákolimpia V-VI. kcs. fiú-leány megyei döntı elıkészítése Esztergom (február 16.) Területfejlesztési és Gazdasági Fıosztály Mőszaki és Intézményüzemeltetési Osztály A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és intézményei tulajdonában, üzemeltetésében álló 41 db gépjármő évi kötelezı felelısségbiztosításának díja Ft volt. A hatályos jogszabályok értelmében az Önkormányzat novemberében felmondta a kötelezı biztosításokat és január 1-jével újrakötötte azokat. A 2011-es évre ez az összeg Ft-ra csökkent. A kötelezı felelısségbiztosítás újrakötésével az önkormányzat évben közel 30%-os megtakarítást ért el. Költségvetési Osztály A 16/1997. (XII.18.) sz. önkormányzati rendeletnek megfelelıen jelentjük, hogy a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeinek január 31-ei tartozás állománya a mellékelt 1. sz. táblázat szerint alakult. A évben felvett munkabérhitelek és kamataik alakulását a 2. sz. táblázat tartalmazza. Az önkormányzat fenntartásában mőködı Szent Borbála Kórház január 31-ei állapotnak megfelelı tartozásállományát a 3. sz. táblázat tartalmazza. Tatabánya, február 16. Popovics György

12 12 HATÁROZATI JAVASLAT I. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elutasítja a tatai Bláthy Ottó Szakközépiskolát, Szakiskolát és Kollégiumot fenntartó Szakmai Képzésért Közalapítvány kuratóriumi elnökének, Járfás Imrének a közoktatási megállapodás kötésére vonatkozó kérelmét. Határidı: Felelıs: azonnal Popovics György, a közgyőlés elnöke II. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés hozzájárul ahhoz, hogy a Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapjából a földrengések károsultjai is támogathatóvá váljanak. Határidı: Felelıs: azonnal Popovics György, a közgyőlés elnöke III. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés tudomásul veszi Radics Gábor, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája,Szakiskolája és Kollégiuma (Tata) igazgatójának vezetıi megbízásáról szóló lemondását, egyben hozzájárul az intézménynél fennálló határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyának a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv. 25. (2) bekezdés b) pontja alapján - áthelyezéssel február 28. nappal történı megszüntetéséhez. A fenti nappal a közalkalmazott vezetıi megbízatása is megszőnik. Határidı: Felelıs: azonnal a munkáltatói intézkedések megtételéért Popovics György, a közgyőlés elnöke

13 13 IV. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Megbízza Jancsekity Bernadett igazgatóhelyettest a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája,Szakiskolája és Kollégiuma (Tata) vezetıi feladatainak ellátásával március 1. nappal az intézményvezetıi megbízás pályázati úton történı betöltéséig. 2. Jancsekity Bernadett illetményét március 1. nappal az alábbiak szerint állapítja meg: Kjt.1.sz.melléklete szerinti garantált illetmény (H.5) Kjt.66. (2)-(3) bekezdése alapján Garantált illetmény összesen Garantált illetménye összesen (kerekítve) A garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetményrész Ft Ft Ft Ft Ft Vezetıi pótlék mértéke a pótlékalap 200 % Ft Járandóságok összesen: Ft Határidı: Felelıs: azonnal a munkáltatói intézkedések megtételéért Popovics György, a közgyőlés elnöke V. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést. 282/2009. (XII. 17.) 14-16/2011. (I. 27.) 100/2010. (V.29.) 17/2011. (I.27.) 1/2011. (I.27.) 20/2011. (I.27.) 2/2011. (I.27.) 21/2011. (I.27.) 4/2011. (I.27.) 22/2011. (I.27.) 7-9/2011. (I.27.) 27/2011. (I.27.) 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót.

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 17-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 17-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-298/2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. december 17-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-52/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-229/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés február 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-29/2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. február 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Elıterjesztı: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 33088-13/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2014. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzıi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A 2012. évi munkaterv megállapítása 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés!

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 3. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: DB TÁRGY: Javaslat egyes önkormányzati rendeltek módosítására és ére ELİTERJESZTİ: Vargha Tamás a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-41/2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés szeptember 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve

KIVONAT. Határozat. Képviselı-testületének. 2012. évi munkaterve Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2011. december 15-i ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 177/2011. (XII. 15.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-i ülésére Tárgy: A konszolidációs törvénnyel összefüggı megállapodások elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-105/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-56/2010. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 533 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV 2012. Január 19. 1., A Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelmény elıírások meghatározása 2., Váci Tőzoltóparancsnokság 2011. évi beszámolója Elıadó:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 14. Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı

2. Tájékoztató az aktív korúak ellátására vonatkozó szociális törvényt érintı évi változásokról Elıadó: Varró Gyuláné jegyzı Recsk Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétıl 3245 Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax.: 36/478-022 E-mail: polgarmester@polghiv-recsk.t-online.hu 166-2/2010. Recsk Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 31-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 31-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-67/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben Elıterjesztı:

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI /2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI /2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-10/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Kéthely

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl 562-6/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. március 5. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 825 /2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K *************************************************** 2 0 0 9. II. f é l é v i - tervezett - M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 237. MELLÉKLET : - TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-215/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010. április 27- én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békés Megyei Vízmővek Zrt. 2008. szeptember 26-i közgyőlésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Nagy József Gazdálkodási Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2014. október 27-én tartott nyilvános alakuló ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben