A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKÚ 3/2013. számú ajánlása 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKÚ 3/2013. számú ajánlása 1"

Átírás

1 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKÚ 3/2013. számú ajánlása 1 a korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás díjának jóváhagyásával kapcsolatosan A korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás díjának jóváhagyására irányuló kérelmek kapcsán felmerülő eljárási kérdésekkel, illetve a kérelmek tartalmi vizsgálatával kapcsolatosan a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az alábbi ajánlást teszi közzé annak érdekében, hogy elősegítse az eljárások gyorsabb lefolytatását, és hozzájáruljon az ágazat zökkenőmentes működéséhez. A Hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy az e tárgyában beérkező kérelmek kezelése és elbírálása során természetesen felmerülhetnek olyan gyakorlati kérdések, tapasztalatok, melyek kezelésére jelen ajánlás nem tud iránymutatással szolgálni. 1. Díj alkalmazásához való hozzájárulás jogalapja A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) ának (3) bekezdése alapján Hivatal a miniszterrel egyetértésben a jogszabályban rögzített szolgáltatási díjtól eltérő díj alkalmazásához való hozzájárulást adhat a víziközmű-szolgáltató kérelmére abban az esetben, ha a településen beruházás keretében megvalósult, olyan víziközművet helyeznek üzembe, amelynek eredményeként addig nem nyújtott víziközműszolgáltatás kerül bevezetésre. Ennek igazolásához csatolja/jelölje meg amennyiben a beruházás támogatás keretében valósult meg, a támogatási szerződést; a pályázat elfogadásához készült jóváhagyott és amennyiben készült ilyen az aktualizált költség-haszon elemzést (CBA modell) műszaki átadás időpontját, a próbaüzem időszakát, valamint az üzembe helyezés várható időpontját. 2. A díj alátámasztása A Vksztv. 76. (4) bekezdése alapján a kérelemben részletesen és teljeskörűen alá kell támasztani, hogy a 62. (1) bekezdésében és a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel 2 az adott díj megváltoztatását mely körülmények és milyen mértékben indokolják. 1 WACC értéke és hatálya módosítva január 21-én 2 Megjegyzés: A Vksztv. 62. (3) bekezdését július. 14-től hatályon kívül helyezte a évi CVI. törvény 49. -a. 1

2 A 62. (1) alapján a víziközmű-szolgáltatás díjait víziközmű-szolgáltatónként vagy víziközmű-rendszerenként és víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, a költségekre, árakra, díjakra vonatkozó közgazdasági összehasonlító elemzések felhasználásával, a következő szempontokra is figyelemmel kell meghatározni: a) díjaknak ösztönözniük kell a biztonságos és legkisebb költségű víziközműszolgáltatást, a gazdálkodás hatékonyságának javítását, a kapacitások hatékony igénybevételét, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását, valamint a természeti erőforrások kímélete elvének érvényesülését; b) figyelembe kell venni a folyamatos és biztonságos víziközmű-szolgáltatás indokolt költségeit, valamint a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit, ideértve különösen a vízbázis-védelem indokolt költségeit. Tekintettel a hivatkozott rendelkezésekre és a Vksztv-ben megfogalmazott alapelvi követelményekre, azon kérelmek elbírálása során, amelyeket korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás díjaihoz történő hozzájárulás tárgyában nyújtottak be, a Hivatal az alábbi egységes szempontrendszer alapján jár el a kérelmek miniszterhez történő felterjesztésre való előkészítése során A díjképzéssel kapcsolatos általános ajánlások Az alapdíj meghatározásánál ismertetni szükséges azokat a költségeket, amelyekre a víziközmű-szolgáltató számításai alapján a díjelem fedezetet nyújt. A kérelem alátámasztása során részletesen szükséges levezetni, hogy miért és milyen kalkuláció alapján terheli meg az alapdíjat az adott költséggel. A fogyasztással arányos díj meghatározása során törekedni kell arra, hogy a kalkulációban előre jelzett mennyiség valóban elérhető legyen. Abban az esetben tekinthető az érték elérhetőnek, ha az ellátásért felelős a cél (rákötés mértéke) elérése érdekében használja a rendelkezésére álló eszközöket (pl. talajterhelési díj stb.). A bizonyítás érdekében a szolgáltató mutassa be, hogy az ellátásért felelős milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy a kalkulációban megadott mennyiséget/bekötés számot kieszközölje. A fogyasztással arányos díjak költségalapja ne tartalmazza az alapdíjban elszámolt költségeket A kalkuláció során alkalmazandó egyéb szempontok A víziközmű-szolgáltatás díjaiban megtérítendő működési költségek, ráfordítások meghatározásához kapcsolódóan a Hivatal részleteiben megvizsgálja a víziközműszolgáltató által elkészített, és tartós adathordozón (xls. formátumban) a kérelemhez mellékelt árazó modellt, részletes kalkulációt, amelyben a számítások követhetők egészen az elemi adatokra történő hivatkozásokig, az adat forrásának megjelölésével. 3 A tényállás teljeskörű tisztázása érdekében az eljárás során szükséges az árazó modellhez kapcsolódó részletes szöveges levezetés, magyarázat is. 3 Elemi adat az, amit az analitikából vagy egyéb ellenőrizhető adatbázisból használt fel a víziközmű-szolgáltató a kalkuláció során. Az elemi adat tovább nem bontható. 2

3 A kalkuláció során az alábbi szempontok érvényesítése szükséges: o Az anyag jellegű, személyi jellegű, és egyéb ráfordítások meghatározásánál: annak levezetését, hogy a próbaüzemi tapasztalatokat is figyelembe véve a kérelemben kalkulált tapasztalati értékekkel indokolt számolni, (konkrét számításokkal alátámasztva). A próbaüzem során tapasztalt értékek külön is kerüljenek kiemelésre. o A kalkulációban az értékcsökkenési leírás, tőkeköltség meghatározásánál: a beruházás aktivált értékét kell figyelembe venni a szükséges és indokolt kapacitás mértékéig szükséges elkülöníteni az ellátásért felelős, valamint a víziközmű-szolgáltató működtető vagyonának eszközértékét, értékcsökkenését valamint tőkeköltségét a víziközmű-szolgáltató működtető vagyonának tekintetében (a fentebbiek elvégzéséhez) kérjük a használni tervezett eszközök meghatározását (amennyiben ez nem lehetséges ennek indoklását, levezetését) o Szükséges megküldeni a vízterhelési díj meghatározására vonatkozó kalkulációt. o Kerüljenek megkülönböztetésre a közvetlen és a közvetett költségek, illetve a felmerülés helye szerint a beruházás helyén felmerülő, a területi, és a regionális szinten felmerülő költségek. o A keresztfinanszírozás mentességének megítélésének támogatására a Hivatal elvárja, hogy a területi és a regionális szinten felmerülő közvetett, illetve általános költségek esetében (és ahol releváns), a számlaszámok megnevezéssel együtt legyenek feltüntetve, illetve a szöveges magyarázatban történjen hivatkozás a számviteli politika megfelelő részére. Felhívjuk a víziközmű-szolgáltatók figyelmét, hogy a beruházási projekt felülvizsgált CBA-ja önmagában nem feltétlenül felel meg a fenti és a később részletezett kívánalmaknak, hiszen az alapvetően az eszközök teljes életciklusát felöleli, így ennek megfelelően sokszor elnagyolt számításokat, feltételezéseket tartalmazhat A vizsgálandó költségstruktúra A kérelmek tartalmi vizsgálata során három alapvető költségkategória/költségtípus kerül megkülönböztetésre, melyek sorban az alábbiak: a tágabb értelemben vett működési költségek, az amortizációs költség, valamint a tőkeköltség. Mindegyik költségkategória esetében megvizsgálásra kerül az adott költség felmerülésének és a költség mértékének indokoltsága az alábbiak szerint. 3

4 Működési költségek Anyag jellegű ráfordítások A víziközmű-szolgáltatóknál felmerült anyagköltség, mely nem a víziközmű-szolgáltatással összefüggésben (pl. vállalkozási tevékenység) merülnek fel, nem ismerhetők el indokolt költségként. Az igénybe vett szolgáltatások felmerülésének és mértékének indokoltságát különös tekintettel például a kiszervezésekre, a kapcsolt vállalkozásoktól igénybe vett szolgáltatásokra (azok költségére és nyereségtartalmára), valamint a szakértői és tanácsadói díjakra a Hivatal kiemelten vizsgálja, melynek során figyelembe veszi a költségek és az ezeket befolyásoló tényezők közötti kapcsolatokat, ezek időbeli változásait, a szokásos piaci ár meghatározásával kapcsolatos eljárásokat (transzferárképzés), és az ezzel kapcsolatos esetleges külön vizsgálat eredményeit. A szakértői és tanácsadási díjak vizsgálata során figyelembe kell venni ezen költségek időbeli alakulását, az egyes szolgáltatóknál ilyen címen kimutatott költségek összehasonlításának eredményét, a szolgáltatók feladatait, méretét, létszámát, a tanácsadók alkalmazásából adódó gazdasági előnyök mértékét. Egyéb szolgáltatások esetében azon igazgatási szolgáltatási költségeket, illetékeket, eljárási díjakat, melyek nem a víziközmű-szolgáltatás érdekében, jogszabályi előírás következtében terhelik a szolgáltatót, nem ismerhetők el indokolt költségként. Főszabályként a szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges feladatok biztonságos ellátása érdekében megkötött biztosítások költsége indokolt költségnek minősül. Indokolt költségnek minősülnek (vizsgálva azok mértékét) elsősorban az alábbiak: a) a tűz- és elemi kárra, b) a termékfelelősségre, c) a környezetszennyezéssel kapcsolatos kockázatokra, d) a munkáltatói felelősségbiztosítás (kártérítés), e) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, f) a casco 50%-a, g) a veszélyes munkahelyeken dolgozók élet- és balesetbiztosítása, és h) a tevékenység-felelősségi biztosítás díja Ezekben az esetekben is külön mérlegelni szükséges, hogy milyen mértékben indokolt a biztosítási díj explicit költségként történő elismerése. Az egyéb biztosítások a társaságok saját nyereségük terhére (kockázatuk csökkentésére) kötött biztosításoknak tekintendők. Személyi jellegű ráfordítások A bérköltség és a bérjárulékok főszabályként a díjban indokolt költségként érvényesíthetők. Az ún. cafeteria rendszerben bérkiegészítésként adott juttatások amennyiben azok bérfejlesztést helyettesítő/kiegészítő jellegű kiadások szintén indokolt költségnek minősülnek. Nem tekinthető azonban indokolt költségnek a menedzserbiztosítások, a végkielégítések, valamint a korengedményes nyugdíjazások miatt felmerülő költségek. 4

5 Egyéb ráfordítások / bevételek A jogszabályokban meghatározott adókat, illetékeket az esedékességük idején hatályos jogszabályokban meghatározott mértékig indokolt költségnek kell tekinteni. Szintén indokolt költségnek minősülnek a követeléskezeléshez kapcsolódó költségek, bevételek. A ki nem emelt tételek nem minősülnek a víziközmű-szolgáltatás díjai szempontjából indokolt költségnek. Pénzügyi ráfordítások /bevételek A Hivatal a víziközmű-szolgáltatási díj jóváhagyása során a pénzügyi műveletek ráfordításait és bevételeit külön tételként nem veszi figyelembe, mivel azok alapvetően a kamatfizetéshez, valamint a megfelelő tőkeellátottság megteremtéséhez és fenntartásához kapcsolódnak. Az idegen tőkéhez kapcsolódó kamatfizetések körét a Hivatal a tőkeköltség meghatározása során kezeli. Rendkívüli ráfordítások / bevételek A Hivatal a rendkívüli bevételeket, ráfordításokat külön tételként nem veszi figyelembe, mivel ezek jellemzően olyan rendszertelenül és egyedileg felmerülő tételek, amelyek részben társasági döntéstől függnek (támogatások nyújtása, elengedett követelések, stb.), illetve amelyek felmerülésével nem kell, és nem is lehet minden évben számolni. A térítés nélkül átvett eszközökhöz kapcsolódó halasztott bevétel az értékcsökkenés témakörében kerül kezelésre, így főszabályként külön nem kerül indokolt költségként figyelembe vételre Eszközérték, értékcsökkenés Eszközérték alatt főszabályként az avulással korrigált újraelőállítási értéket vagy más, a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendelet szabályai szerint kalkulált vagyonértéket szükséges számításba venni. A számviteli nyilvántartások sok esetben nem tükrözik a hiteles vagyonértéket, így az értékcsökkenési leírás az újraelőállítási értékből (vagy más, a hivatkozott rendelet szerint meghatározott eszközértékből) számított üzembehelyezés-kori műszakilag várhatóan hasznos élettartam alapján kerül elismerésre a szolgáltatási díjakban. Abban az esetben, ha a hivatkozott rendelet lehetővé teszi a könyvekben szereplő vagyonérték használatát vagy más, az eszközökre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre, akkor a Hivatal azt vizsgálja meg az eljárás során, hogy a számviteli politika szerinti várható élettartam megegyezik-e az üzembehelyezés-kori műszakilag várhatóan hasznos élettartammal. Az indokolt eszközérték meghatározásánál a teljes eszközérték szükséges és indokolt kapacitás szerinti része kerül a díjakban elismerésre. Ennek megfelelően az ebből származtatott értékcsökkenés és tőkeköltség tekinthető indokolt költségnek. 5

6 Tőkeköltség Elvi megközelítésben a tőkeköltség a hitelezők által biztosított tőke esetében a kamat, a tulajdonosok által biztosított tőke esetében a befektetett saját tőke elvárt (indokolt, modellezett) hozama. A víziközmű-szolgáltatók oldaláról a tőkeköltség a finanszírozási források ára, amit a beruházások megvalósításához szükséges tőke megtérülése érdekében szükséges fizetniük. A díjban elismerhető indokolt költségek meghatározása során az eszközök fentiekben meghatározott értékének és a tőkeköltség nominál hozamtényezőjének (súlyozott átlagos tőkeköltség WACC) ismeretében kerül meghatározásra az adózás előtti fázisra vonatkoztatott tőkeköltség. A tőkeköltség kiszámításánál az eszközök értékét csökkenti a hálózat-, illetve víziközműfejlesztési hozzájárulásból, illetve állami- és nem állami támogatásból, pályázati forrásból, csatlakozási/bekötési díjból, illetve egyéb térítés nélkül átvett idegen forrásból megvalósított, illetve térítés nélkül átvett eszköz fentiekben meghatározott eszközértéke, illetve értékcsökkenése. A nominál hozamtényező kiszámításához felhasznált input adatokat a Hivatal historikus tény adatok, valamint a következő szabályozási periódusra vonatkozó gazdasági, piaci előrejelzések, illetve más európai országok szabályozó hatóságainak gyakorlata alapján határozza meg, figyelembe véve az egyedi kockázati tényezőket és a hazai szabályozási gyakorlat alakulását is. A nominális hozamtényező értéke a december 31-ig terjedő hátralévő időszakra 8,73%, amely az ágazatra megállapított nominális adózás előtti WACC értéke. 6

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet A standard részletes szakmai koncepciója tervezetének nyilvános vitára bocsátásáról a Standard Előkészítő Testület a 2012. június

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Készítette: CEU Tender Kft. 2012. december 18.

ÚTMUTATÓ. Készítette: CEU Tender Kft. 2012. december 18. ÚTMUTATÓ tartalékkeret felhasználásának módjáról, lehetőségeiről a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és a kapcsolódó jogszabályok tükrében Készítette: CEU Tender Kft. 2012. december

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2015. június 8.

Pályázati kiírás. 2015. június 8. Pályázati kiírás 2015. június 8. A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK I. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK 1. Kutatás, kísérleti fejlesztés (K+F) Tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés az a tevékenység, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, beleértve a természetre, az emberre,

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Szentendre Város Önkormányzata (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; PIR törzsszám: 731290; adószám: 15731292-2-13; képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester)

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2015-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés

2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése. független könyvvizsgálói jelentés SYNERGON Informatika Nyrt. 2014. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES Jelentése és független könyvvizsgálói jelentés Budapest, 2015. április 8. Synergon Informatika Nyrt. és konszolidált leányvállalatai Konszolidált

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Teljeskörű ügyfélazonosítás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.3.8 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. június 27. Bedő Zoltán főigazgató I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség

Részletesebben

határozatot. A Tanács az érintett piacon jelentős piaci erejűként azonosított szolgáltatóra az alábbi kötelezettségeket rója ki:

határozatot. A Tanács az érintett piacon jelentős piaci erejűként azonosított szolgáltatóra az alábbi kötelezettségeket rója ki: Ügyiratszám: DH-664-174/2005. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)

Részletesebben

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz Pályázati Útmutató A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz 1 Tartalom Tartalom...2 A. A TÁMOGATÁSOK CÉLJA ÉS HÁTTERE...4

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 1.2 EUROCONTROL LÉGIFORGALMI DÍJAK

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás

Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Pályázati Felhívás Regionális Környezetvédelmi Központ Alapkezelő EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Pályázati Felhívás Az Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz programhoz Kiírás: Minta projektek HU04 C3 2013 kiírás

Részletesebben