Módszertani útmutató a villamos energia hálózati engedélyesek indokolt költségeinek meghatározásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertani útmutató a villamos energia hálózati engedélyesek indokolt költségeinek meghatározásához"

Átírás

1 Magyar Energia Hivatal Módszertani útmutató a villamos energia hálózati engedélyesek indokolt költségeinek meghatározásához A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 142. (4) bekezdése szerint: A rendszerhasználati díjakat a hatékonyan működő engedélyes vállalkozás(ok) indokolt működési és tőkeköltsége, illetve összehasonlító elemzések alapján kell meghatározni. Az indokolt költségek meghatározásának módjáról a Hivatal módszertani útmutatót ad ki. A módszertani útmutató kidolgozása során a Hivatal kikéri az érintett engedélyesek véleményét is. Az indokolt költségek mértékét a Hivatal honlapján teszi közzé. A fentiek értelmében a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a rendszerhasználati díjak közti időszakra vonatkozó megállapítását megalapozó vizsgálatokhoz, az érintett villamosenergia-ipari társaságok indokolt költségeinek meghatározásához az alábbi módszertani útmutatót adja ki. Az útmutató célja a januári induló (hatósági) díjak szakmai megalapozása érdekében az indokolt költségek és az azok számításához figyelembe veendő eszközök meghatározására irányuló munka (a továbbiakban: költség-felülvizsgálat) kereteinek és alapvető módszereinek megfogalmazása. Az indokolt költségek megállapításánál a következő általános elveket kell szem előtt tartani: feleljen meg a legkisebb költség elvének, járuljon hozzá, hogy az engedélyesek által a legutolsó költség-felülvizsgálat óta elért hatékonyság-javulás megosztásra kerüljön a rendszerhasználókkal, közvetítse a hosszú távú fejlesztési célokat, de ne tartalmazzon előfinanszírozást, ösztönözzön a szolgáltatás színvonalának javítására, támogassa egy robosztus és diszkrimináció-mentes tarifarendszer kialakítását. Az útmutató nem tekinthető minden szempontból azonos részletezettségűnek, de a módszertani keretek felvázolásával határozott orientációt hivatott adni az indokolt költségek meghatározásához.

2 2 Tartalomjegyzék I. A költség-felülvizsgálat keretei oldal II. A költség-felülvizsgálat tartalmi kérdései oldal A) Általános előírások oldal B) Egyes költségnemekre, költségtételekre, mérlegtételekre vonatkozó előírások oldal C) Az egyes engedélyes tevékenységekre vonatkozó további előírások oldal

3 3 I. A költség-felülvizsgálat keretei 1. A költség-felülvizsgálat során figyelembe veendő jogszabályok, egyéb jogi rendelkezések: a) VET; b) a számvitelről szóló évi C. törvény; c) a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet; d) a Magyar Energia Hivatal elnökének 1/2002. (XII. 31.) MEH irányelve a villamosenergia-ipari vállalkozások tevékenységeinek számviteli szétválasztásáról (a továbbiakban: Szétválasztási Irányelv); e) a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet; f) a hatályos, vagy időközben esetlegesen megjelenő egyéb specifikus jogszabályok vonatkozó rendelkezései. 2. A januári díjmegállapítás előkészítéseként a Hivatal a hatósági ármegállapítás által érintett villamosenergia-ipari társaságoknál [a továbbiakban: társaság(ok)] az alábbi témakörökben végez vizsgálatot ezen útmutató alapján: a) működési költségek (tágabb értelemben véve), b) eszközérték, c) értékcsökkenés, d) tőkeköltség, e) hálózati veszteség, f) egyéb specifikus tételek (ráfordítások, bevételek). 3. A közvetlenül vizsgált társaságok az alábbiak: a) az átviteli-rendszerirányítói engedélyes MAVIR Zrt., b) az elosztói engedélyesek: ba) ELMŰ Hálózati Kft., bb) ÉMÁSZ Hálózati Kft., bc) DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft., bd) E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt., be) E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt., bf) E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. A költség-felülvizsgálat a közvetlenül vizsgált társaságok azon kapcsolt vállalkozásaira is kiterjed, amelyek által nyújtott szolgáltatások (vagy termékek) költségként jelennek meg a közvetlenül vizsgált társaságoknál. 4. A költség-felülvizsgálat során az előre nem látható szakmai kérdések kezelésére a Hivatal fenntartja annak lehetőségét, hogy egyéb szempontokat is figyelembe vegyen oly módon, hogy azokat a számítások lezárása előtt egyezteti az érintettekkel. 5. A vizsgálat célja azon javaslat szakmai megalapozása, amelyet a Hivatalnak kell tennie a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter részére a VET 142. (2) bekezdése szerinti rendeletben kihirdetendő díjakra vonatkozóan. Az indokoltsági vizsgálat közvetlen eredménye az a társaságonként számított indokolt költség, mely az országosan egységes tarifaképzés és a VET 142. (6)

4 4 bekezdése szerinti átcsoportosítás alapjául szolgál. Az indokolt költségek adott társaságra megállapított összege csak a tarifaképzésnél alkalmazott mennyiségekkel, illetve az árszabályozás rendszerével együtt ad teljes képet. II. A költség-felülvizsgálat tartalmi kérdései A) Általános előírások 1. Tételes eszköz- és költség-felülvizsgálatra kerül sor a évi tény adatok részletes elemzésével, a tevékenységenkénti megosztás és a felmerülés indokoltsága szempontjából. 2. A vizsgálat alapját a évi auditált mérlegek és eredmény-kimutatások, a társasági szintű számviteli éves beszámolók kiegészítő mellékletének részeként elkészített tevékenységi beszámolók, és az azok alapjául szolgáló adatok képezik. 3. Indokolt eszköz, illetve költség kiindulásként csak olyan, a években ténylegesen szükséges (felmerült), illetve 2008-ban várhatóan belépő (felmerülő) eszköz, illetve költség lehet, amely egyértelműen az adott tevékenységhez rendelhető. Az indokoltság tartalmi vizsgálata mind az eszközfajta és a költségnem (jogcím), mind a mérték (nagyság) szempontjára kiterjed, azaz a számviteli felmerülés nem jelent automatikus indokoltságot az árképzés szempontjából. 4. A költség-felülvizsgálat egyik kiindulópontja, hogy a) a társaság számviteli szabályozása részletes megfogalmazást tartalmaz-e az eszközök és ráfordítások megfelelően megválasztott vetítési alapok tevékenységenkénti megosztására vonatkozóan (lásd Szétválasztási Irányelv III. 6. pont); b) a tényleges tevékenységenkénti megosztás az egyes társaságoknál az a) pontnak megfelelően történt-e. Az auditált tevékenységi beszámolókban foglalt tevékenységenkénti költségfelosztástól a vizsgálat keretében (a díjmegállapítás szempontjából) indokolt esetben és megfelelően alátámasztott módon el lehet térni. 5. A évi tényadatok vizsgálata során különválasztásra kerülnek a) a VET-nek megfelelő folyó működéshez tartozó, b) a rendszeresen, de nem minden évben felmerülő, c) a nem rendszeresen (alkalmanként) felmerülő, d) a 2009-től nem szükséges (nem felmerülő) eszközök, illetve költségek.

5 5 A b) és a c) pontban említett tételek a legkisebb költség elvének érvényesítésével (eszköz, költségfajta és mérték szempontjából) egyedi mérlegelést igényelnek. Indokoltságuk esetén e költségek az árszabályozási időszak tervezett hosszára időarányosan elosztva kerülnek beszámításra. 6. Az indokoltsági vizsgálat az egyes költségelemek vonatkozásában a statikus megközelítés mellett dinamikus (több évre kitekintő) és benchmark (pl. fajlagos mutatókra támaszkodó) összehasonlítást is jelent, melynek során a hasonló tevékenységet végző (hazai vagy külföldi) társaságok korábbi adatai és azonos tevékenységcsoportokra vonatkozó fajlagos költségei kerülnek összevetésre a C) részben kifejtett módon. A fenti vizsgálatok alapozzák meg a 2007-es auditált számviteli beszámolókban szereplő tényköltségekhez képest végrehajtott elsődleges korrekciót. 7. A évi folyamatok, a VET által előírt kötelezettségek, az egyes költségfajták és a fogyasztói infláció közötti összefüggések, stb. fényében kerül meghatározásra az indokolt költségek évi ármegállapításhoz javasolt nagysága. A (illetve 2008.) évi működési költségek egy hatékonyságjavulási követelményt is tükröző inflációkövetési tényezővel korrigálva kerülnek figyelembevételre a 2009-es ( induló ) indokolt költségek megállapításához. 8. A Hivatal, illetve az által megbízott szakértők a költség-felülvizsgálat során figyelembe veszik az egyéb jogszabályok által támasztott követelményeket is, biztosítva ezzel a társaságokra vonatkozó szabályozás konzisztenciáját. Az indokolt költségek meghatározásánál alkalmazott módszerek (illetve ezek eredményei) céljuknál és jellegüknél fogva nem jelentik az egyébként a társaságokra érvényes egyéb (más célú) jogszabályi és hatósági előírások felülbírálását. B) Egyes költségnemekre, költségtételekre, mérlegtételekre vonatkozó előírások B1. Működési költségek (tágabb értelemben véve) 1. Anyag- és anyagjellegű költségek Az engedélyben felsorolt tevékenységekhez nem tartozó, de a társaság által végzett további tevékenységekhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódó anyag- és anyagjellegű költségek a nem jogszabályi kötelezettségként indított eljárások kapcsán fizetett illetékeket és eljárási díjakat is beleértve nem ismerhetők el indokolt költségként. Az igénybe vett szolgáltatások nagyságának indokoltságát különös tekintettel pl. a kiszervezésekre és a tanácsadási díjakra hangsúlyozottan kell vizsgálni. A Hivatal egyes résztevékenységek évben végrehajtott kiszervezését azzal a feltétellel engedélyezte, hogy az nem vezethet a költségek növekedéséhez, ezért a vizsgálat arra irányul, hogy a kiszervezések milyen hatékonyságjavulást

6 6 és költségcsökkentést eredményeztek. Az igénybe vett szolgáltatásoknak a kiszervezéssel összefüggésben megnőtt értéke elvi jelleggel akkor tekinthető indokoltnak, ha a növekedéssel legalább azonos mértékben csökkennek más költségtételek (beleértve a 2. pont szerinti személyi jellegű költségeket is). Ezen túl az indokoltság megítélésénél mérlegelni kell a működési és szabályozási környezet változásának (pl. az engedélyesi tevékenységek jogi szétválasztásának jogszabályi kötelezettsége) hatásait is. A szakértői és tanácsadási díjak indokoltságának megítélése során figyelembe kell venni ezen költségek időbeli alakulását, az egyes engedélyesek tanácsadási költségeinek összehasonlításának eredményét, az engedélyesek feladatait, létszámát, a tanácsadók alkalmazásából adódó gazdasági előnyök mértékét. Az üzemzavar-elhárítási költségek indokoltsága három év adatainak elemzése alapján kerül megállapításra. A reklámköltségek a jogszabály által előírt hirdetések költségeit nem meghaladó mértékben minősülnek indokoltnak. 2. Személyi jellegű költségek Elsősorban a bérek és azok közterhei kerülnek figyelembevételre. Az egyes társaságok esetében külön is mérlegelni kell a létszám, a bérszínvonal, valamint a bérszínvonal-változás indokoltságát, figyelemmel a munkaerő-piaci körülményekre, a bérszínvonal regionális különbségeire is. Az ún. cafeteria rendszerben, kollektív szerződés alapján bérkiegészítésként adott juttatások amennyiben azok bérfejlesztést helyettesítő/kiegészítő jellegű kiadások indokolt költségnek tekinthetők. Nem tekinthetők indokolt költségnek - a menedzserbiztosítások, - a végkielégítések, - a korengedményes nyugdíj, valamint az elfogadható mértéket meghaladó olyan egyéb, hasonló jogcímű kifizetések, mint pl. a jutalom, prémium, kitüntetés, segélyek, reprezentáció, üzleti ajándék, egyéb szabadon adott személyi kifizetések. A fenti elfogadható mértéket az egyes engedélyeseknél ilyen címen felmerült költségek összege alapján, a legkisebb létszámarányos értéknek megfelelően kell számszerűsíteni.

7 3. Biztosítások 7 Kiindulópontként indokolt költségnek tekintendő az engedélyesi tevékenység végzéséhez szükséges feladatok biztonságos ellátása érdekében megkötött biztosításokra kifizetett összeg a legkisebb költség elvének betartásával. Ezen elv keretein belül indokolt költségként a) a tűz- és elemi kárra, b) a termékfelelősségre, c) a környezetszennyezéssel kapcsolatos kockázatokra, d) az irányító központok számítógépközpontjában felmerülő károkra kötött biztosítások, valamint e) a munkáltatói felelősségbiztosítás (kártérítés), f) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, g) a casco 50%-a, h) a veszélyes munkahelyeken dolgozók élet- és balesetbiztosítása, és i) a tevékenység-felelősségi biztosítás díja kerül figyelembevételre, ezekben az esetekben is külön mérlegelve, hogy milyen mértékben indokolt a biztosítási díj explicit költségként történő elismerése. Az egyéb biztosítások a társaságok saját nyereségük terhére (kockázatuk csökkentésére) kötött biztosításoknak tekintendők. 4. Egyéb ráfordítások / bevételek A jogszabály által előírt és befizetett adók, illetékek (a társasági nyereségadó, különadó kivételével) a jogszabályban meghatározott mértékig indokoltnak tekintendők. Ezen költségelemek az árszabályozási időszak ideje alatt a jogszabály szerint várható alakulásuk alapján vehetők figyelembe indokolt költségként. A céltartalék-képzés/felhasználás indokoltságának megítélésénél figyelembe kell venni a céltartalék-képzés/felhasználás célját, a felhasználások várható ütemezését és az elmúlt években képzett céltartalék nagyságrendjének alakulását. Nem indokolt egyéb ráfordítások különösen: - a bírság, - a kötbér, - a kártérítés, - a késedelmi kamat. A káreseményekkel kapcsolatos indokolt ráfordításként a évek káreseményei bevétel-ráfordítás egyenlegének átlaga kerül elismerésre. A fentiekben külön kiemelt tételeken kívüli ide sorolt költségelem(ek) egyénileg kerülnek elbírálásra.

8 8 5. Pénzügyi ráfordítások / bevételek A hitelkamatok és az egyéb pénzügyi műveletek ráfordításai csak alapos egyedi vizsgálat alapján minősülhetnek külön is elismerendő indokolt költségeknek (különös tekintettel a B4. pont szerinti tőkeköltségre). 6. Rendkívüli ráfordítások / bevételek Ezek a tételek a felmerülés jogcíme szerint kerülnek elemzésre. Azon tételek indokoltsága külön vizsgálandó, amelyeket a számviteli törvény előírásai miatt ezen a költségsoron kell kimutatni, noha egyébként rendszeresen felmerülnek. Nem indokolt rendkívüli ráfordítások/bevételek különösen: a fejlesztésre átadott pénzeszközök, a térítésmentes eszközátadások, a támogatások, az elengedett követelések, az átvállalt kötelezettségek. A hálózatfejlesztési hozzájárulásból (HFH), csatlakozási díjból és térítésmentes eszközátvételből származó bevételek rendkívüli eredményt érintő korrekciói az értékcsökkenés korrekciójával konzisztens módon történnek. B2. Eszközérték Az engedélyes tevékenységhez tartozó immateriális javak és tárgyi eszközök fizikai indokoltságának mértéke (a vizsgálat során megkülönböztetve a hálózati és az egyéb eszközöket) a funkció, fajta, mennyiség és műszaki jellemzők alapján kerül megítélésre az alábbi megkülönböztető szempontok figyelembevételével. Melyek azok az eszközök, a) amelyeket a társaság december 31-i mérlege tartalmaz, és a tevékenység szempontjából indokoltnak minősülnek; b) amelyek a december 31-i mérlegben szerepeltek és indokoltak voltak, de a továbbiakban (a 2009-től induló árszabályozási időszakban) már nem indokoltak; c) amelyeket a társaság december 31-i mérlege nem tartalmaz, de a 2009-től induló árszabályozási időszakban elsősorban jogszabályi előírásokkal, kötelezettségekkel kapcsolatban indokoltnak minősíthetők. Az indokolt eszközök indokolt (bruttó, illetve nettó) értékének meghatározása (a hálózati eszközök esetében) az előbbieken túl az alábbiak szerint történik (az egyéb eszközök értékének meghatározásával kapcsolatos szabályokat a C) pont tartalmazza):

9 9 Az egyes hálózati eszközcsoportok szerinti (bruttó) újraelőállítási értékek külön eszközértékelés keretében kerülnek meghatározásra. (Az értékelés kizárólag az engedélyesek tulajdonában lévő hálózati eszközökre terjed ki.) A (bruttó) újraelőállítási érték megállapítása eszközcsoportonként országosan egységes minden elosztó esetében megegyező egységárak alkalmazásával történik. Az átviteli rendszerirányító esetében a távvezetékek elemei (pl. oszlopok, alapozás, vezetékek, szigetelők, stb.), az alállomások főbb elemei (pl. transzformátor, mezősor, söntfojtó, szekunder berendezés, egyéb), míg az elosztók esetében a távvezetékek, kábelek (feszültségszintenként), a NAF/KÖF állomások főbb elemei, a KÖF/KÖF transzformátor állomások, KÖF kapcsoló állomások, a KÖF/KIF transzformátor állomások, a csatlakozók (szabadvezetékek, kábelek), a fogyasztásmérők kerülnek megkülönböztetésre. Az egyedi értékelés tárgyát képező alállomások esetében a főbb elemek újraelőállítási értékeinek összege adja az adott eszköz újraelőállítási értékét. Az alkalmazandó egységárak tartalmazzák a berendezés beszerzésének és beüzemelésének költségét is (amennyiben ez utóbbit rá is aktiválják az eszközre). A bruttó újraelőállítási értéket korrigálni kell a technológiai fejlődés eszközcsoportonként megállapított hatásával, figyelembe véve a jelenleg beszerezhető berendezések esetleges többletfunkcióit is (a jelenleg működő berendezésekhez képest). Az így előállított érték a korrigált bruttó újraelőállítási érték. A hasznos élettartamok eszközcsoportonként (országosan egységesen) a társaságok által végrehajtott eszközértékelések (azok összehasonlítása), illetve más európai országok szabályozó hatóságai gyakorlatának figyelembevételével kerülnek meghatározásra. Az elhasználódás mértéke eszközcsoportonként amennyiben az üzembe helyezés időpontjára vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre az engedélyesek könyveiben szereplő (azon társaságok esetében, amelyeknél átértékeléssel járó átalakulás történt, az átalakulást megelőző állapotot tükröző) nettó/bruttó arányból kiindulva, korrekciós (pozitív és negatív irányú) tényezők alkalmazásával kerül megállapításra. A további számításokhoz használt hálózati nettó érték a korrigált bruttó újraelőállítási érték és az elhasználódás mértéke alapján adódik.

10 10 Ezt követően figyelembevételre kerülnek még a évi dokumentált változások (beruházások, értékcsökkenések, kivezetések) nettó eszközértékre és értékcsökkenésre (ld. B3. pont) gyakorolt hatásai is. B3. Értékcsökkenés Az értékcsökkenés mértéke a hálózati eszközöknél a B2. pont szerinti korrigált bruttó újraelőállítási értékre (immateriális javak, tárgyi eszközök) vonatkozóan, az eszközök várhatóan hasznos élettartama alapján kerül megállapításra. Az egyéb eszközök értékcsökkenése az egyéb eszközök figyelembevételével azonos metodika szerint (a hálózati eszközök százalékában) kerül megállapításra. A terven felüli értékcsökkenési leírás nem minősül indokolt költségnek. B4. Tőkeköltség mint árképző elem A társaságok oldaláról a tőkeköltség a finanszírozási források ára, amit a beruházások megvalósításához szükséges tőke megtérülése érdekében kell fizetni. Elvi megközelítésben a tőkeköltség a hitelezők által biztosított tőke esetében a kamat, a tulajdonosok által biztosított tőke esetében a befektetett saját tőke elvárt (indokolt, modellezett) hozama. Az árban elismerendő indokolt költségek meghatározása során a társaság B2. pont szerint meghatározott nettó eszközértékének és a tőkeköltség reál hozamtényezőjének ismeretében kerül meghatározásra a(z) adózás előtti fázisra vonatkoztatott tőkeköltség. A tőkeköltség reál hozamtényezője a WACC módszer alkalmazásával kerül számszerűsítésre. Az adózás előtti reál hozamtényező kiszámításához felhasznált input adatokat a Hivatal a következő szabályozási periódusra várható piaci körülményekre vonatkozó előrejelzések, illetve más európai országok szabályozó hatóságainak gyakorlata alapján határozza meg, figyelembe véve az egyedi kockázati tényezőket (pl. hálózati veszteség beszerzésének költsége, inflációs előrejelzés hibájának kockázata, az árszabályozási perióduson belüli beruházások kezelése, stb.) is.

11 11 C) Az egyes engedélyes tevékenységekre vonatkozó további előírások C1. Átviteli-rendszerirányítás A VET-nek megfelelően az átvitel és a rendszerirányítás költségei együtt kerülnek vizsgálatra. 1. Külön is vizsgált területek A felülvizsgálat során ellenőrzésre kerül a) a működési költségek indokoltsága az A) rész 6. pontjában és a B1. pont alatt leírtak szerint (a tényköltségek korrekcióját alátámasztó statikus és dinamikus vizsgálat alapján is), külön figyelemmel az informatikai-távközlési költségek indokoltságára, b) az átviteli hálózati veszteség utóbbi években tapasztalt jelentős a magyarországi éves villamosenergia-forgalom bővülését jóval meghaladó mértékű növekedésének oka és indokoltsága, c) az értékcsökkenés a B3. pontban foglaltak alapján, d) a tőkeköltség meghatározásához az immateriális javak és tárgyi eszközök (nettó) értéke (ezen belül a hálózati eszközök értéke a 2. pont szerint), csökkentve a térítés nélkül átvett eszközök értékével (kivéve a tulajdonosi apportot), e) a szabályozási energia beszerzési árának elfogadhatósága, f) a rendszerszintű szolgáltatások nyújtásához szükséges tartalékkapacitások költségének indokoltsága, különös tekintettel az üzemzavari tartalékok költségére. 2. Eszközök a) Az átviteli hálózat részét képező eszközök (eszközcsoportok) vizsgálatára a megfelelő műszaki jellemzők feltüntetésével naturáliákban és értékben, valamint az azokhoz tartozó értékcsökkenés elemzésére funkciók szerinti bontásban is sor kerül. b) Az engedélyes tulajdonában lévő egyéb (nem hálózati) eszközök nem átértékelt könyv szerinti értéken kerülnek figyelembevételre. 3. Nem a rendszerirányításhoz kapcsolódó költségek 2008-tól új feladatként jelent meg a kötelező átvételi mérlegkör kezelése és az alkalmazotti tarifa (a korábbi iparági C-tarifa) elszámolási rendszerének kialakítása és működtetése. Az ezzel kapcsolatos indokolt többlet költségeket, kockázatokat explicit vagy implicit módon figyelembe kell venni (az adott feladathoz közvetlenül kapcsolódó pénzáramlásokban, vagy ha ez nem

12 12 lehetséges, a rendszerhasználati díjak számítási alapját képező költségbázisban). Az indokoltsági vizsgálatot a év I. félév adataira alapozva kell elvégezni. C2. Elosztás 1. Működési költségek vizsgálata A működési költségek felülvizsgálatára és az indokolt költségtömeg megállapítására az A) rész 6. pontjában és a B1. pontban leírtak szerint kerül sor. Az A) rész 6. pontjában említett a tényköltségek korrekcióját alátámasztó statikus, dinamikus és összehasonlító elemzések az alábbi szempontok szerint történnek: a) Statikus indokoltsági vizsgálat Árbevétel összetételének (rendszerhasználati díj; fogyasztói szolgálati díj; egyéb) elemzése annak megállapítása érdekében, hogy az engedélyes költségeinek mekkora részét kell az elosztási díjakból fedezni. Egyszeri, a szokásos üzletmenetben nem ismétlődő, illetve a nem rendszeres költségek kiszűrése (pl.: átszervezés költsége), egyéb bevételek ráfordítások, pénzügyi eredmény és rendkívüli eredmény vizsgálata. Kapcsolt vállalkozásoktól (vagy a társaságon belülről) igénybe vett szolgáltatások esetében a kapcsolt vállalkozásnál jelentkező nyereségtartalom figyelembevétele. b) Dinamikus vizsgálat A működési költségek (anyagjellegű és személyi jellegű költségek, ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások nélkül) alakulásának, valamint az igénybe vett szolgáltatások és a saját költségek egymáshoz viszonyított alakulásának vizsgálata az előző költség-felülvizsgálat bázisévétől (2003-tól) kezdődően. c) Összehasonlító (benchmark) vizsgálat Az engedélyköteles tevékenység egyes jól körbehatárolt résztevékenységeinek, például a hálózat üzemeltetésének, karbantartásának, az ügyfélszolgálatnak, a mérés-elszámolásnak, a támogató tevékenységeknek és a tanácsadási költségeknek fajlagos mutatók alapján (pl. karbantartási költség/km) történő összehasonlítása, az eltérések okainak magyarázata. A Hivatal a benchmark összehasonlítás során a lehetőségekhez mérten figyelembe veszi az összehasonlításhoz kiválasztott (hazai és/vagy külföldi) társaságok strukturális, illetve földrajzi eltéréséből eredő különbségeket. Az a), b) és c) pontok szerinti vizsgálat eredményeinek figyelembevételével kerül kialakításra engedélyesenként az indokolt évi működési költség.

13 2. Hálózati veszteség 13 Az elosztó hálózati veszteség mennyisége, vásárlási átlagára, értéke és az elosztó hálózatba betáplált összes villamos energia aránya is elemzés tárgyát képezi a felülvizsgálaton belül. Elemzésre kerülnek a veszteség okai is (különkülön a műszaki és a kereskedelmi veszteség). A fentiek alapján kell meghatározni elosztónként a veszteség indokolt mértékét, valamint az ennek megfelelő korrekciót, figyelembe véve a szabályozási időszak végére kitűzhető célt is. 3. Eszközök a) Külön vizsgálat tárgyát képezik (a villamoshálózat-fejlesztési hozzájárulásról szóló 26/1995. (VII. 25.) IKM és a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 47/2002. (XII. 28.) és a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 58/2005. (VII. 7.) GKM rendeletek szerint) a HFH, csatlakozási díjból létesült eszközök. Ezek értéke a VET 144. (6) bekezdése alapján a tőkeköltség B4. pont szerinti megállapításakor nem minősül indokoltnak, ugyanis a fenti tételek nem tekinthetők a társaság saját forrásainak. b) Az engedélyesek tulajdonában lévő hálózati eszközökön kívüli egyéb eszközök (tárgyi eszközök, immateriális javak) értéke a hálózati eszközértékhez viszonyított minden elosztóra egységes százalékos arány alkalmazásával kerül elismerésre. 4. Közvilágítás költségei A közvilágítási tevékenység indokolt költségeinek meghatározása az önálló közvilágítási eszközök (szabadvezeték, kábel) értékének, értékcsökkenésének, tőkeköltségének, valamint a közvilágítási hálózat karbantartása egyéb közvetlen költségeinek figyelembevételével történik. A vizsgálat célja az elosztói engedélyes összköltségén belül a közvilágítási tevékenységre kimutatott közvetlen költségek beazonosítása és elkülönítése, annak érdekében, hogy a közvilágítási elosztási díj meghatározható legyen. Az is a vizsgálat részét képezi, hogy milyen típusú árbevétele van a társaságnak a közvilágításhoz kapcsolódóan 2007-ben és 2008-ban. Budapest, június 30. Horváth J. Ferenc s.k.

Szempontok. a villamos energia hálózati engedélyesek és egyetemes szolgáltatók indokolt költségeinek meghatározásához

Szempontok. a villamos energia hálózati engedélyesek és egyetemes szolgáltatók indokolt költségeinek meghatározásához Magyar Energia Hivatal Villamosenergia-árszabályozási Főosztály Szempontok a villamos energia hálózati engedélyesek és egyetemes szolgáltatók indokolt költségeinek meghatározásához A villamos energiáról

Részletesebben

Olcsón jót? A évi költségfelülvizsgálat. feldolgozása egy elosztónál. Gurszky Zoltán ELMŰ Hálózati kft.

Olcsón jót? A évi költségfelülvizsgálat. feldolgozása egy elosztónál. Gurszky Zoltán ELMŰ Hálózati kft. Olcsón jót? A 2008. évi költségfelülvizsgálat tapasztalatainak feldolgozása egy elosztónál Gurszky Zoltán ELMŰ Hálózati kft. Áttekintés 1. Szabályozási környezetről 2. A költség-felülvizsgálat folyamatáról

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1. Költséghatékonyság javító eszközök - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eszköztára

Részletesebben

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKÚ 3/2013. számú ajánlása 1

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKÚ 3/2013. számú ajánlása 1 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKÚ 3/2013. számú ajánlása 1 a korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás díjának jóváhagyásával kapcsolatosan A korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

36/2009. (VII. 22.) KHEM rendelet

36/2009. (VII. 22.) KHEM rendelet 36/2009. (VII. 22.) KHEM rendelet a távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei 64881 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelete

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi beszámolóhoz Kelt: Budapest, 2014. április 29... dr. Regényi Tamás elnök 1. A SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban a ''Szövetség''),

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól

79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól Hatályos: 2012.01.02-2012.03.31 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év

ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: Mérleg Eszköz Közzététel év Mérleg Eszköz ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 381 150 480 544 Befektetett eszközök 6 987 7 794 I. Immateriális javak 2 178 3 758 Vagyoni értékű jogok 2 178 3 758 II. Tárgyi eszközök 4 809 4 036 Ingatlanok

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

KETISZK KFT Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet

KETISZK KFT Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet Sorsz. Tétel megnevezése Előző év Önrevízió Tárgyév a b c d e A Befektetett eszközök 731 068-638 849 I. Immateriális javak 58 307 36 238 II. Tárgyi eszközök

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Hozam: az adott időszak alatt értékesített áruk számlázott nettó ellenértéke (értékesítés nettó árbevétele) Ráfordítás: az értékesítés érdekében felmerült közvetlen

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: TEVAN Alapítvány címe, telefonszáma: 1146 Budapest, Cházár András utca 15. 03/01. Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18191705-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60.540/2006/ Nyilvántartási szám: 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44. 2014

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Médiakutató Alapítvány címe, telefonszáma: 1094 Budapest, Tûzoltó u. 73. III. em.

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2011. december 31-re vonatkozóan VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2012. MÁJUS 7. 1 Vezetői Összefoglaló A dokumentum háttere és célja 1.1 A Deloitte Üzletviteli

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 6 7 6 3 9 4 9 9 5 6 9 1 Nyilvántartási szám: 1686 Bejegyző határozat száma: Pk.66184/1991/1 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 195 Budapest, Tinódi u. 2. az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2015. MÁJUS 14. 1 Vezetői Összefoglaló A dokumentum háttere és célja 1.1 A Deloitte Üzletviteli

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA A MEGFIZETHETŐ ENERGIA MEE Vándorgyűlés 2012.09.05. Dr. Marie-Theres Thiell ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 1. oldal Tartalom Társaságcsoportunk Hozzájárulás a gazdasághoz A fenntartható energiaárak Az árképzés

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. 1. HÁTTÉRINFORMÁCIÓ Az Egyesület neve: Újpesti Torna Egylet Székhelye: 1044 Budapest, Megyeri út 13. Adószáma: 19803124-2-41 Főe: Képviselője: 9319 - Egyéb sport

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben