Részvételi felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/ EUHL. Hirdetmény típusa:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvételi felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76. Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL. Hirdetmény típusa:"

Átírás

1 Részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 11365/2015 CPV Kód: ; ; ; ; Ajánlatkérő: MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Teljesítés helye: Magyarország Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Földgáztárolás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: RÉSZVÉTELI felhívás Egyes ágazatokban2004/17/ek irányelv I. szakasz: ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosító (ha ismert): AK21264 Postai cím: Montevideo utca 16/b. Város: Budapest Postai irányítószám: 1037 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dutkay Olivér Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): 1

2 Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját) I.2) Fő tevékenység Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek x Egyéb: (nevezze meg) Földgáztárolás I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Biztosítási szerződés: mindegyik rész vonatkozásában többváltozatú ajánlattétel lehetőségének biztosítása mellett II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés 2

3 Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 6 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben A teljesítés helye Magyarország NUTS-kód HU1, HU3 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül Pénznem: vagy és között. Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert) II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: I. rész: All risks vagyonbiztosítás, géptörés biztosítás és all risks üzemszünet biztosítási fedezet nyújtása biztosítási szerződés keretében II. rész: Terrorizmus vagyonbiztosítás és üzemszünet-biztosítási fedezet nyújtása biztosítási szerződés keretében III. rész: Kombinált felelősségbiztosítási fedezet nyújtása biztosítási szerződés keretében II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 3

4 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) igen II.2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) I. rész tekintetében: All risks vagyonbiztosítás, géptörés biztosítás és all risks üzemszünet biztosítási fedezet nyújtása biztosítási szerződés keretében az Ajánlatkérő részére: Egyedi, minden kockázatra kiterjedő vagyonbiztosítás szerződés. A biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyeket a biztosítási események a biztosított va-gyontárgyakban a kockázatviselés tartama alatt okoznak, továbbá azokat a biztosított költségeket, amelyek a biztosított vagyontárgyak biztosítási eseményeivel kapcsolato san merültek fel. Biztosítási összeg: EUR A géptörés biztosítás az MMBF Zrt. által, az adatközlés során megadott nagy értékű gépekre vonatkozik. Biztosítási összeg: EUR Az üzemszünet biztosítás egy esetleges vagyon és/vagy géptörés biztosítási káresemény miatti üzemszünet idejére nyújt kártérítést a biztosítási feltételek szerint. Éves biztosítási összeg Ft, kártérítési időszak: 6 hónap II. rész tekintetében: Terrorizmus vagyonbiztosítás és üzemszünet-biztosítási fedezet nyújtása biztosítási szerződés keretében az Ajánlatkérő részére Igényelt kártérítési limit: EUR/káresemény/év III. rész tekintetében: Kombinált felelősségbiztosítási fedezet nyújtása biztosítási szerződés keretében az Ajánlatkérő részére: A biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott feltételek szerint olyan másnak okozott kár bekövetkezése esetén nyújt kártérítést, amelyért az MMBF Zrt. a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. Általános felelősség biztosítás Bérlői felelősség biztosítás 4

5 Munkáltatói felelősségbiztosítás Termékfelelősség biztosítás Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Igényelt kombinált kártérítési limit: Ft/biztosítási esemény/év (ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között. Pénznem: II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható igen A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) 1 vagy és között (ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése: hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés: 2016/01/01 (nap/hónap/év) Befejezés 2017/12/31 (nap/hónap/év) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles Meghiúsulási kötbér: Meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség: amennyiben a Szerződés teljesítése a Biztosítónak felróható ok következtében meghiúsul, ill. amennyiben a Biztosító jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. Mértéke: a nettó szerződéses ár (éves biztosítási díj) 10%-a. A Biztosító önrészesedés feletti kár bekövetkezte esetén, köteles a kárbejelentést követő 5 napon belül kárszemlét tartani. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Mindhárom rész tekintetében: - A Biztosító az I. és II. rész biztosításai esetében a kártérítési szolgáltatást EUR-ban nyújtja., míg a III. rész esetén forintban. - Az I. és II. rész biztosításai esetében az ajánlatkérő a biztosítási díjat EUR-ban fizeti, míg a III. rész esetén forintban. - Ajánlatkérő előleget nem fizet. - A nyertes ajánlattevő évente jogosult számlát kiállítani. 5

6 - Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: az ajánlatkérő a Kbt (5) bekezdése, a Ptk.6:130. (1) bekezdés szerint fizeti meg az ellenértéket. - Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a nyertes ajánlattevő által módozatonként éves díjfizetési ütemezés szerint, szabályszerűen - tételes elszámolással - kiállított számla alapján oly módon fizeti meg, hogy a fizetési határidő nem haladhatja meg a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napot (Ptk. 6:130. (1) bekezdés). - Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a mindenkor hatályos Ptk.-ban foglalt rendelkezések szerint fizet késedelmi kamatot. - A kifizetések során az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. foglaltak szerint kell eljárni. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Az Ajánlatkérő közös gazdálkodó szervezet létrehozását nem kéri és nem teszi lehetővé. Közös részvételi jelentkezés benyújtása esetében a közös részvételi jelentkezést a Kbt ában foglaltakra tekintettel kell elkészíteni, benyújtani. III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény rendelkezései. Biztosítási tevékenységet kizárólag biztosító végezhet. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdése a)-k) pontjainak hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. Igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A részvételre jelentkező, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. -a szerint köteles a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti cégszerű nyilatkozatot benyújtani. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az I-II. rész tekintetében: Részvételre Jelentkezőnek a jelentkezéshez csatolni kell: P.1 : A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (1) bekezdés c) pontja alapján: - cégszerű nyilatkozatát az előző 3 üzleti év vonatkozásában vagyonbiztosítás nyújtásából 6

7 származó nettó árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A III. rész tekintetében: Részvételre Jelentkezőnek a jelentkezéshez csatolni kell: P.1 : A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. (1) bekezdés c) pontja alapján: - cégszerű nyilatkozatát az előző 3 üzleti év vonatkozásában felelősségbiztosítás nyújtásából származó nettó árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A benyújtott nyilatkozatoknak és igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a pénzügyi, gazdasági alkalmasság megállapítására. Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogiformában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kormányrendelet 14. (3)bekezdése szerint járhat el. Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók a részvételi jelentkezésben. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.55. (6) bekezdés c) pontjára. Az alkalmasság minimum követelménye(i): Gazdasági, pénzügyi szempontból alkalmatlan a szerződés teljesítésére a jelentkező, ha: P.1. I. és II. rész tekintetében az előző 3 üzleti évből, vagyon biztosítás nyújtásából származó nettó árbevétele a három év összességében nem éri el legalább a HUF-t (vagy azzal egyenértékű, a felhívás TED-en történő megjelenésének napján érvényes MNB deviza középárfolyam alapján számított HUF-nak megfelelő deviza értéket). III. rész tekintetében: az előző 3 üzleti évből, felelősségbiztosítás nyújtásából származó nettó árbevétele a három év összességében nem éri el legalább a HUF-t (vagy azzal egyenértékű, a felhívás TED-en történő megjelenésének napján érvényes MNB deviza középárfolyam alapján számított HUF-nak megfelelő deviza értéket). III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Mindegyik rész tekintetében a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben csatolni kell: M.1.310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (3) bekezdés a) pontja értelmében: - cégszerű nyilatkozatát a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a szerződésszerűen teljesített legjelentősebb biztosítási szolgáltatás tárgyú teljesítéséről, (referencia). A részvételre jelentkező nyilatkozatában feltüntetett valamennyi biztosítási szolgáltatás nyújtásáról (teljesítésről) a jelentkezéshez csatolni kell továbbá (egyszerű másolatban) a 310/2011.(XII. 23.) Korm. r. 16. (1) bekezdése szerinti és (2) bekezdésében foglalt tartalmú referenciaigazolást is. A Korm. r. 16. (1) bekezdés b) pontja értelmében, amennyiben a korábbi megrendelő (szerződést kötő másik fél) nem minősül a Korm. r ának (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezetnek, úgy a részvételre jelentkező jogosult referencia igazolásként saját nyilatkozatát részvételi jelentkezésével benyújtani a Korm.r ának (2) bekezdésében foglalt tartalommal. A Korm. r. 7

8 15. -ának (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatnak,valamint a 16. (1) bekezdés a)-b) pontok szerinti igazolásnak legalább a követező adatokat tartalmaznia kell: - a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, elérhetősége, - a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszám, faxszám, cím), - a biztosítási szolgáltatás tárgya,a biztosított vagyon értéke - az ellenszolgáltatás nettó összege, - a szolgáltatás teljesítésének helye, - a szolgáltatás teljesítésének ideje (év, hónap), - nyilatkozat a szerződésszerű teljesítésről. M.2.310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (3) bekezdés d) pontja értelmében: - cégszerű nyilatkozatát azoknak a szakembereknek megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatban feltüntetett valamennyi szakember esetén csatolandó végzettségét, képzettségét és szakmai tapasztalatát is tartalmazó szakmai önéletrajza. Csatolandó továbbá a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumainak egyszerű másolata valamint személyes közreműködésre vonatkozó nyilatkozata. A benyújtott nyilatkozatoknak és igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, szakmai alkalmasság megállapítására. Az alkalmasság igazolására a Kbt ában foglaltak is irányadóak. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező, ha: M.1: Az I. rész tekintetében A részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (1) bekezdés a) pontja szerint nem igazolja, hogy rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három évben energiaipari és/vagy olajipari szervezet részére teljesített vagyonbiztosítás nyújtásából összesen legalább HUF vagyonértéket (biztosítási érték) elérő vagy meghaladó mértékű referenciával, melyek szerződéses ellenértéke összesen min. nettó , HUF összegű. A II. rész tekintetében A részvételre jelentkező a,310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (3) bekezdés a) pontja szerint nem igazolja, hogy rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három évben energiaipari és/vagy olajipari szervezet részére teljesített vagyonbiztosítás nyújtásából összesen legalább HUF vagyonértéket (biztosítási érték) elérő vagy meghaladó mértékű referenciával, melyek szerződéses ellenértéke összesen min. nettó , HUF összegű. A III. rész tekintetében A részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. (3) bekezdés a) pontja szerint nem igazolja, hogy rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három évben energiaipari és/vagy olajipari szervezet részére teljesített kombinált felelősség biztosítás nyújtásából összesen legalább HUF biztosítási értéket (limiteket) elérő vagy meghaladó mértékű referenciával, melyek szerződéses ellenértéke összesen min. nettó , HUF összegű. M2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező valamennyi rész tekintetében, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel és legalább 5 év energiaipari és/vagy olajipari kockázatvállalási gyakorlattal rendelkező szakemberrel, és 1 fő felsőfokú végzettséggel és legalább 5 év energiaipari és/vagy olajipari kárszakértői gyakorlattal rendelkező szakemberrel. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. Ugyanazok a szakemberek mindegyik részvételi jelentkezésnél bemutathatók, ha valamely jelentkező több részre nyújt be jelentkezést. 8

9 III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt Meghívásos x Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem (igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) (ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra vonatkozó további információkat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám I-II. rész tekintetében: 1. Ajánlati ár (szolgáltatás díja, éves biztosítási díj) 85 (EURO) Tartam díjkedvezmény mértéke (%) 10 A kárrendezés megkezdésének határideje a kárbejelentés beérkezésétől számítva 5 (nap) 9

10 III. rész tekintetében: 1. Ajánlati ár (szolgáltatás díja, éves biztosítási díj) 85 (HUF) Tartam díjkedvezmény mértéke (%) 10 A kárrendezés megkezdésének határideje a kárbejelentés beérkezésétől számítva 5 (nap) IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (igen válasz esetén) Időszakos előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/08/05 (nap/hónap/év) Időpont: 16:30 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/08/05 (nap/hónap/év) Időpont: 16:30 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): x Egyéb: HU IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás) -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: 10

11 (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: VI. SZAKASZ: kiegészítő INFORMációk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk: (adott esetben) I.) Az első, részvételi szakaszhoz kapcsolódó információk: 1.) A részvételi szakasz eredményéről szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja, valamint az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2015/08/30 (16:00 CET) 2.) A részvételi jelentkezések bontásának időpontja, helyszíne: 2015/08/05 (16:30 CET). A bontás helyszíne megegyezik felhívás A mellékletének III. pontjában kapcsolattartási pontként megjelölt helyszínnel. 3.) A kiegészítő irat személyesen átvehető munkanapokon 14:00-16:00 óra között, illetve a részvételi jelentkezési határidő lejártának napján 14:00-16:30 közötti időtartamban a felhívás A mellékletének III. pontjában kapcsolattartási pontban megjelölt címen (MAGYARORSZÁG 4025 Debrecen, Mester u. 37. fszt. 2., Dr. Berecz Orsolya Kft.). A kiegészítő iratot ajánlatkérő elektronikus formában is rendelkezésre bocsátja A Kbt. 50. (3) bekezdése esetén, amennyiben a részvételre jelentkező a kiegészítő irat megküldését kéri, úgy a kérelemre vonatkozó levelet írásban ( ben) kell megküldenie a címre. A részvételi jelentkezés feltétele a kiegészítő irat ajánlatkérőtől történő átvétele, a kiegészítő irat másra nem átruházható. 4.) A tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoka, és a tárgyalás tervezett időpontja: Ajánlatkérő a szerződéses feltételeket a tárgyalások során kívánja véglegesíteni. A tárgyalás tervezett időpontja: A jelentkezés formai követelményei, valamint a benyújtandó egyéb dokumentumok, a jelentkezés benyújtása: 5.) Jelentkezőnek a részvételi jelentkezést cégszerűen aláírva papír alapon 1 eredeti példányban, valamint az eredetivel mindenben megegyező 1 elektronikus másolati példányban (CD, DVD) kell benyújtani. 6.) A részvételi jelentkezést zártan, írásban, roncsolás mentesen, nem bontható kötésben, folyamatos oldal-, vagy lapszámozással ellátva, az oldal-, vagy lapszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell benyújtani. 7.) A részvételi jelentkezés csomagolásán fel kell tüntetni Részvételi jelentkezés: biztosítás az MMBF Zrt. részére és kizárólag a részvételi jelentkezési határidő lejártakor bontható fel! 8.) A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell továbbá: 11

12 8/1. A részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők) Kbt ának (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatát. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. 8/2. A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkező nevében jelen közbeszerzési eljárásban aláírásra jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát (vagy aláírási mintáját). Amennyiben a részvételre jelentkezésben valamely nyilatkozatot arra meghatalmazott személy írja alá, abban az esetében a meghatalmazást és a meghatalmazó személy aláírási címpéldányát (vagy aláírási mintáját) kell a részvételre jelentkezéshez csatolni. 8/3. Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy a részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. 8/4. A Kbt ának (5) bekezdése értelmében, az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik 8/5.) Amennyiben a részvételre jelentkező az alkalmasságának igazolása érdekében egyéb szerv kapacitására támaszkodik, úgy e kapacitást nyújtó szervnek a Kbt ának (5) bekezdése szerinti kötelezettség-vállaló nyilatkozatát a részvételre jelentkezéshez kell csatolni. 8/6. Előző pont szerinti, kapacitást nyújtó szerv igénybe vétele esetén, a rendelkezésre bocsátott kapacitás függvényében, a részvételre jelentkező a Kbt. 55. (6) bekezdés a)-b) pontok szerinti, megfelelő nyilatkozatot is részvételre jelentkezéséhez csatolni köteles. 8/7. A részvételi jelentkezéshez cégszerűen aláírt Felolvasólapot kell csatolni, amely tartalmazza a részvételre jelentkező nevét, pontos székhelyét, közös részvételre jelentkezés esetén valamennyi, a közös részvételre jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező nevét és székhelyét, valamint a közülük kiválasztott, Kbt. 25. (2) bekezdése szerinti, a nevükben eljárni jogosult képviselő személyét, és elérhetőségét. 8/8. A részvételre jelentkezéshez csatolni kell részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a kisés középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 8/9. Közös részvételre jelentkezés esetén a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös részvételre jelentkezők által aláírt, a Kbt ának (2) bekezdése szerinti, a jelen közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult részvételre jelentkező meghatalmazását. 9. Részvételre jelentkezés elkészítésével összefüggésben ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra is, hogy az első részvételi szakaszban ajánlat nem tehető. 10.) A 310/2011. Korm.r. 20. (4) bekezdésben foglaltak értelmében, ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban mind a gazdasági-pénzügyi és mind a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit ajánlatkérő szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek (jelentkezőknek) is külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében. 11.) A részvételi jelentkezés bármely dokumentuma egyszerű másolati formában is benyújtható. 12.) A részvételi jelentkezéshez csatolt valamennyi nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni. 13.) Részvételre jelentkezőnek valamennyi, a részvételre jelentkezés részeként csatolt nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot, iratot magyar nyelven vagy magyar nyelvű 12

13 fordításban kell benyújtania. A nem magyar nyelvű dokumentumokat, iratot legalább felelős, magyar nyelvű fordításban kell csatolni. 14.) Részvételre jelentkezőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződésteljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől a részvételre jelentkező megfelelő tájékoztatást kaphat (Kbt. 54. (1)-(2) bekezdés). 15.) A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. 16.) Az eljárás során a hiánypótlás lehetősége a Kbt. 67. alapján biztosított. Az Ajánlatkérő szükség szerint elrendel újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételre jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. II.) Az eljárás második, ajánlattételi szakaszához kapcsoló információk: 17.) A tárgyalás alapvető szabályai: Ajánlatkérő az eljárás második szakaszában a Kbt szerint részajánlatonként valamennyi Ajánlattevővel együttesen tárgyal (egy vagy szükség esetén több fordulóban) a szakmai, ill. szerződéses kérdésekről. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. A tárgyalások lezárásakor (befejezésekor) ajánlati kötöttség áll be. Ajánlatkérő a felhívás II.3. pontjában meghatározott szerződéses időtartamot az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások eredményeként - annak függvényében - további 12 hónappal meghosszabbíthatja, amelynek feltételeit a tárgyalások eredményeként elkészített, megküldött szerződés tervezet fog tartalmazni. 18.) A Kbt alapján valamennyi rész tekintetében az optimális díjtétel és a kockázatvállalás mértékének ármeghatározása érdekében önrészesedés mértékre lehet alternatív ajánlatot tenni az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint az alábbiak szerint: - I. rész esetén: a) EUR b) EUR (mindkét esetben az üzemszünet önrésze 14 nap) - II. rész esetén: a) EUR b) EUR (mindkét esetben az üzemszünet önrésze 14 nap) 19.) Az ajánlattevő a biztosítási szerződést két éves időtartamra ajánlja fel, Hosszútávú együttműködés (LTA) keretében az alábbi feltétellel: - amennyiben a biztosítási szerződést az ajánlatkérő a két év lejárta előtt felmondja, úgy köteles visszafizetni a biztosító részére a hosszútávú engedmény keretében adott díjcsökkentést, - amennyiben a biztosítási szerződés éves kárhányada meghaladja a 70%-ot, úgy a biztosító jogosult a biztosítási szerződés felmondására az első év végére is. - amennyiben a felek az opciós megújítás lehetőségével élnek, úgy a biztosító köteles tartani az első két évre vonatkozó biztosítási feltételeket és díjat. 20.) Az értékelés ponthatára: Alsó határa: 0 pont, felső határa: 100 pont. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatok összehasonlítása az 1.és 3. részszempont esetén fordított arányosítás módszerével történik: a legkedvezőbb (legalacsonyabb) megajánlás kapja a 100 pontot, a többi ajánlat hozzá viszonyítva kap kevesebbet, az ajánlati felhívásban meghatározott képlet alapján. A 2. részszempont esetén az összehasonlítás az egyenes arányosítás módszerével történik: a legkedvezőbb (legmagasabb érték) megajánlás kapja a 100 pontot, a többi ajánlat hozzá viszonyítva kap kevesebbet, az ajánlati felhívásban meghatározott képlet alapján. 21.) Az ajánlatkérő részenként az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 13

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása

Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Gyermekek átmeneti gondozása - gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Biztosítási közbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából

Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Hitelfelvétel az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Egyéni védőruha szolgáltatás, valamint munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra.

Egyéni védőruha szolgáltatás, valamint munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra. Egyéni védőruha szolgáltatás, valamint munkaruha és egyéni védőeszköz beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/25 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Ezek

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése

Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Tömbkazánházak (kazánházak és hőközpontok) felújítási munkáihoz szükséges tervdokumentációk készítése és engedélyeztetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/131 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága elhelyezésére szolgáló objektumok takarítása és kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások teljesítése 7 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében

Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Magyar Pünkösdi Egyház Kadarkúti Szeretetotthon (Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése tételes elszámolású vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Építési beruházás

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN IRODAI BÚTOROK BESZERZÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Tran-Sys Rendszertechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlatkérő típusa:

Tran-Sys Rendszertechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlatkérő típusa: Vállalkozási szerződés a TAKT rendszerrel kapcsolatos, keretszerződéses jelleggel történő fejlesztési, továbbfejlesztési tevékenység ellátása tárgyában. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/104 Beszerzés

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye:

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye: Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi Frigyes u. 12. Város/Község: Nyíregyháza

Részletesebben