V eled és F e l é d. - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V eled és F e l é d. - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk!"

Átírás

1 V eled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk! XIX./4. (171.sz.) szeptember

2 İrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik! /2Tim1,14/ Pál apostol szavaival kezdem az új tanévet, abban a reményben, hogy lesznek munkatársaim, akik ebben a feladatban segítenek. Milyen kincsről beszél Pál apostol? Figyelmesen olvasva a levelet láthatjuk, hogy egyrészt beszél a kézföltétellel kapott kegyelemről, de beszél az igehirdetésről, vagyis a testté lett IGE hirdetéséről, AKI nagy kincs minden ember, de különösen a keresztények számára. Egy papírt keresve felforgattam az irataimat, s közben döbbentem rá, mennyi kincset tettem félre, melyeket a hitoktatásban is lehetne hasznosítani. Miközben újabbakkal dolgoztam bár erre is szükség van -, megfeledkeztem a régiekről. Miközben újabb barátokat akarunk szerezni, elfeledkezünk a régiekről. Miközben a zenei kifejezésben új utakat keresünk, elfeledkezünk Nagy Szent Gergely pápa hagyatékáról az egyházi énekek kincsestáráról. Nagy a kísértés arra, hogy mindig valami újat, valami jobbat hozzunk elő, mint ami volt. S ez az újítás iránti vágy sokszor feledteti velünk, hogy lelki kincsekben igen 'gazdagok vagyunk'. Megerősíteni és megőrizni a rám bízott híveket ez a célkitűzésem ebben a tanévben, melynek kezdete egyben az évfordulója ittlétemnek. (A helyezések mindig a tanévhez igazodnak.)megerősíteni a hitben pedig azzal lehet a testvéreket, ha számba vesszük, katolikus keresztény hitünk által mekkora kincsek birtokában vagyunk Bizony, erősíteni kell a katolikus öntudatot, mert amilyen helytelen lenne az elbizakodottság, olyan helytelen a kicsinyhitűség, s a szégyenlős hallgatás értékeinkről. A megerősítést szolgálja a lelki programok sokasága is. Az értéket nem rejtjük el, hanem megmutatjuk a világnak. A misszió elsősorban a példás keresztény élet. Nem valamiféle kirakatra, de nyitottságra van szükségünk ahhoz, hogy törekedjünk megmutatni Krisztust a világnak. Közösségeink legyenek befogadóak! Veled és Feléd 2

3 Az erkölcsi értékekről se feledkezzünk el. Sokféle botrány tépázza Egyházunk hírnevét nemcsak a nagyvilágban, de helyi közösségeinkben is... Ezekről tapintattal szólunk, hisz ott a figyelmeztetés: 'Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék.' /1 Kor10,12/ Felmerül a kérdés: ki imádkozott értük? Imádkozunk-e egymásért eleget? Gondoljunk a régi köszöntésre: 'Oremus pro invicem, ut salvemur.' Működnek-e Rózsafüzér Társulataink, Eucharisztikus Szövetségünk? Nem vagyunk-e adósak ígéreteinkkel az Úrnak? Jézus Urunk megmondta: 'Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok ne forduljanak elő, mégis jaj annak, aki botrányt okoz!' /Mt 18,7/ Különösen ügyelni kell a fiatalokra, hogy rossz példát ne lássanak. Hiszen ők fogékonyak a jóra, de a rosszra is. Mivel pedig nincsenek még teljesen birtokában a józan ítélőképességnek, nem képesek belátni tetteik következményeit. Legalább a saját plébániájukon ne! Ismét Jézus szava jut eszembe: 'Ha viszont valaki megbotránkoztat egyet is e kicsik közül, akik hisznek, jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék.' /Mk9,42; vö.:lk17,2/ Ahol nagy a szél, és erős vihar tombol, ott erős alapokra, megerősített falakra van szükség. Ez legyen a háttérmunkánk. Nem látványos, nem lehet róla hosszú beszámolókat írni, de nélkülözhetetlen. Megőrizni... Sokféle oka van, amiért elvesznek, elmaradnak a nyájból. - A hitbéli ismeretek hiánya, - a rossz példa, - a barátságtalan légkör. Természetesen mindenki felelős a saját hűsége/hűtlensége tekintetében, de van felelőssége a közösségnek is. A felnőtt-, ifjúsági- és gyermekkatekézis alapvető fontosságú. A rossz példák okozta sebek gyógyítása, a történtek feldolgozása, a dolgokat helyretenni - kisközösségeinkben komoly munka, de elkerülhetetlen. A megfelelő légkör pedig egyet jelent: Krisztus közöttünk! ( Van és lesz!) Gör. kat. liturgikus köszöntés/. Veled és Feléd 3

4 Pál apostol odateszi: ' a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik'. Ezért közösséget építeni csak Ő tud! Ő az, Aki megszentel, Aki éltet egyént, közösséget. Hívjuk Őt bizalommal! A keretet pedig a közösségépítésben mások által is használt 'Eszközöket' frissíteni kell. Újabb formák, összejövetelek, megvalósítható és megfelelő erőforrással rendelkező ötletek. Erőt ezeknek az eszközöknek az kölcsönöz, akkor válnak élővé, ha a munkatársak régiek és újak -, akik felelősséget éreznek Plébániájukért (=otthon vannak benne) - maguk is 'frissek a Szentlélekben'. A templom liturgikus rendje nem változik sokat. Tervezzük a rendszeres zsolozsma bevezetését, de ehhez rugalmasság szükségeltetik. Remélem, meglesz. A hittanórák, felnőttkatekézisek rendjét már szeptember eleje óta olvashatjuk. Azok élnek, amelyek életképesek. A többi közösségépítő alkalomba pedig megpróbálunk rendszert vinni. Az Apostollal együtt szeretnénk mondani: 'tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne: elég hatalmas ahhoz, hogy rábízott kincsemet megőrizze addig a napig.' /2 Tim1,12/ Hittel kezdjük az új tanévet! Veled és Feléd 4 Nyári felújítási munkáink A templom szige telé si és té rkövez ési mun kálatain ak elvégz ése a Bu dape s t XVI II. ke rüle t Pes tsz en tlőrin c - Pe s ts ze n tim re ön korm án yz at egyh áz i alapj án ak tám ogatás ával valósult me g. K öz össé gün k összef ogás ával templomkertün k ke rítés é t is fe lújítottu k és átfes te ttü k. K ösz önjü k a ke dves híve k áldoz atos mun káj át, a hé tvé gi fes tés eke t, csisz olás okat! K ösz önjü k, h ogy n yáron is tis z tán, virágokkal é kes ítve várt min ket az Is te n h áz a! Az e ddig elvégze tt és még terveze tt felúj ítás ain k I sten dicsőségé t és plé bánián k é le terejé t hirde tik. E mun kálatok segítik plébániai közös ségü n k im áds ágos, köz öss égi és mis sziós é le te sz ín te réne k jobbítás át, gaz dagítás át. -TBpl-

5 Templom búcsúnk Szent László, Krisztus szolgája, szükségünk van erős karodra! Együtt, a templomkertben: Veled és Feléd 5

6 Veled és Feléd 6 EMIT 2009 Miért volt érdemes eljönni az ifjúsági táborba? Mert itt megtapasztalhattuk, milyen élő és sokszínű az Egyház, amelynek mi is tagjai vagyunk, és hogy azok a keresztény fiatalok, akik az egyházmegye legkülönbözőbb helyeiről jöttek, milyen nagy szeretetben és örömben tudnak együtt lenni. Csoportvezetőként már a tábor előtt két nappal lementem Bodajkra. Az előtáborban, mint vezetőknek alkalmunk volt jobban megismerni egymást és ráhangolódni a táborra valamint felkészülni a gyerekek érkezésére. A tábor első napján lelkes készülődéssel, ajándékkészítéssel, díszítéssel vártuk a fiatalokat. Az első csoportfogalalkozás alkalmával megismertük a csoportunkat. A feladatokon keresztül elgondolkodhattunk a teremtett világ szépségeiről és arról,hogy az ember hogyan teszi mindezt tönkre. Az első esti közös színdarab segített minket abban,hogy ebben a kérdésben még jobban elmerüljünk. A második nap altáborunk fiataljai önismereti foglalkozásokon, játékokon vettek részt, hogy jobban megismerjék önmagukat és egymást. Este pedig az altáborok pár perces jelenetek segítségével osztották meg egymással a tábor első két napjának tapasztalatait. Másnap délelőtt Erdő Péter bíboros úr meglátogatott minket, és egy fórumon felelt a fiatalok kérdéseire. Mindenki számára meglepő és kedves élmény volt közvetlensége, és hogy sok személyes történetet, tapasztalatot osztott meg velünk. Délután altáborunk legszebb feladata az volt, hogy együtt közösen fessünk meg egy szivárványt úgy, hogy mindenki csak egyetlen tenyérnyomatot vihet fel a vászonra.csodálatos volt látni,hogy a nap végére a sok-sok egyéni tenyérnyomból egy közös kép állt össze. Este egy közös tábori vetélkedő várt minket, ahol az egyes altáborok mérhették össze ügyességüket mókás feladatokon keresztül. Pénteken délelőtt a szolidartás fogalmán gondolkodhattunk el egy gyönyörű zarándoklat keretében, ahol a mi csoportunk minden állomás között együtt mondta a rózsafűzér tizedeket. Lelkileg nagyon felemelő volt látni a fiatalokat ilyen elmélyülten imádkozni. Az állomásokon szóba került az energiával, vízzel való takarékosság, rabszolgaság, rasszizmus kérdése. Délután az altáborunk előadásokon keresztül ismerhette meg az öt kontinens (Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztália) problémáit, nehézségeit átérezve azokat és

7 A táborzáró esten minden csoportnak egy népet kellett bemutatni. Így a táborhelyünk megtelt indiánokkal, oroszokkal, amerikai raperekkel, török hastáncosnőkkel, afrikai benszülöttekkel, szaladgáltak mindenfelé az egyiptomi fáraók és múmiák. Minden nép megtanította a másikat a maga táncára. Miután jól kinevetgéltük magunkat, az este egy közös záró szentségimádásban telejesedett ki, amin újra végiggondolhattuk a tábori élményeket és a bennünk született gondolatokat, melyekkel Istenhez kerülhettünk közelebb. Miután a tábor aludni tért, a mi csoportunk elindult a kápolnába, hogy folytassa a szentségimádást. Hihetetlen volt számomra, hogy ezek a éves fiatalok milyen kitartóak az imádságban. Leírhatatlan, milyen nagy öröm volt ott a csendben, gyertyafénynél a csoportommal együtt és mégis négyszemközt beszélgetni az Atyával. A szombati búcsúzás nagyon megható volt. Egy papírvirágra mindenki ráírta mindazt a lelki ajándékot, amit a táborban kapott. Behajtogatva a szirmait vízbe raktuk és egy perc után mindenki virágja kinyílt és láthattuk, olvashattuk egymás örömeit. Egy-egy papírtányérra írhattuk le csoportonként egymásnak mindazt, amit köszönünk nekik, amivel szebbé és jobbá tették számunkra a tábort. Az együtt töltött hetet a közös szentmise zárta. Minden nap volt szentmise, mellyel a lelkünket táplálhattuk, és csoportbeszélgetések, melyekből a játék sem hiányozhatott. Veled és Feléd 7

8 Számomra a legnagyobb élmény az volt, mikor egyik nap a csoportbeszélgetésre csak késve érkeztünk oda Andival, a csoprtvezető társammal, fiataljaink már ott vártak minket a gyertyánk körül és már mesélték is egymásnak az aznapi élményeket. Annyira klassz volt, hogy a fiatalok mennyire megnyíltak egymás előtt, hogy annyi mély gondolatot osztottak meg egymással, és hogy a hét végére egy igazi csapattá váltak. Aki fontolgatja,hogy a következő táborba már vezetőként jön, azt csak bátorítani tudom,mert annyira felemelő élmény, mikor érzed, hogy minden fáradtságodon, félelmeden felül tudsz kerekedni az Atya segítségével, mert tudod, hogy amit teszel, abban Ő örömét leli, Hozzá vezeted azokat a fiatalokat, akiket rád bízott. Köszönöm Istennek a csoportomat. Köszönöm, hogy a sok munka és előkészület meghozta a gyümölcsét, mert nagyon jól sikerült a tábor. Mind a fiatalok, mind a vezetők sokat gazdagodhattunk lélekben, sokkal közelebb kerülhettünk Istenhez és egymáshoz. Megláthattuk, milyen jó az Úrnak minden műve. Veled és Feléd 8 D. Mesi A tábor kedden, július 7-én kezdődött, de mi 2 nappal előbb indultunk, hogy egymásra és Istenre hangolódjunk. Ebben a két napban játszottunk, előadást és útmutatókat hallhattunk, megtanulhattuk a táborra írt éneket, ismerkedhettünk és sokat készülhettünk csoportunk fogadására. Ami számomra nagy élmény volt, az a hétfő esti szentségimádás, ahol a résztvevők nevét felolvasták (háromszászvalamennyit) és Jézus elé helyeztük őket imában. Azért szeretem e tábort, mert megtapasztalhatom, hogy az EGYHÁZ ÉL, összejövünk különböző helyek, városok plébániáiról, különböző korosztályú, foglalkozású, Jézust szerető emberek és együtt töltekezünk lelkiekben, kirándulunk, játszunk, sportolunk, ajándékozunk, ismerkedünk, barátságokat kötünk egymással, énekelünk, ujjongunk, dicsőítünk, nevetünk, imádkozunk, élményekben gazdagodunk. Andrea

9 Egerszalók Mi is az Egerszalók? Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat, bővebben: A július második szerdáján kezdődött, és egészen vasárnapjáig tartott program átlagosan résztvevővel zajlott, így joggal nevezhető Magyarország (jelenleg) legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójának. Ahogy Szent Pál apostol írja tanítványán ak, Timóteusnak: "Bízzunk az élő Istenben!" (1Tim 4,10) Váljon hivatásunkká az élő Istenbe vetett bizalom! Ő legyen a mi nagy reményünk! Isten minden embert meghívott erre a nagy reménységre. De vajon világos-e mindenki számára, hogy konkrétan mire is hívta, hívja az Isten, és hogy mit is vár tőle? Könnyű-e felismerni, elfogadni az utat, melyre ő hív minket, ezzel együtt pedig meglátni életünk célját, értelmét? Mi hát a hivatásunk? Az idei Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat pontosan ebben akart segíteni minden ifjú, célját kereső léleknek július 15-e és 19-e között. A Dr. Kerényi Lajos piarista atya nevével fémjelzett lelkigyakorlat mindig egy meghatározott téma köré épül, amelyhez az itt elhangzó előadások is kapcsolódnak. Ezeket az igen tanulságos és többnyire felejthetetlen előadásokat Lajos atya mellett számos, az egyházi és a civil életből meghívott előadó tartja. (Az idei rendezvény a hivatást állította középpontba.) Kiemelt szerepet kapnak még az úgynevezett "kiscsoportos beszélgetések" is, amelyek segítségével a résztvevő fiatalok, élményeiket és gondolataikat egymással megosztva, hatékonyabban tudják feldolgozni az előadásokon hallottakat. Ezekben a napokban igyekeztünk Jézus gondolatait a Létről, az élet titkairól egyre jobban megismerni. Válaszokat kell adnunk azoknak, akik kérdeznek, vergődnek. És egyre többen fognak kérdezni éppen minket, Veled és Feléd 9

10 Én is tele voltam kérdésekkel és vergődtem, de eme napok után megkaptam Isten személyes szeretetét és iránymutatását, lelkem gyógyult és feltöltődött. Volt fiatalos lendület, lazulás, mély imádság, komoly előadások, tudomány, játék, jókedv, viccelődés, ismerkedés, régi ismerősökkel való találkozás, gyónás (a temetőben, ahol eltemethettük bűneinket), szentségimádás, szerzetesek, mozgalmak, remete, koncertek, zenés musical és Isteni jelenlét mi kell ennél több?! A festői környezetben elterülő Egerszalók kiváló lehetőséget nyújt az elmélkedésre, az elcsendesedésre, messze a városok zajától. Az érkező fiatalok az általuk hozott sátrakban laknak, amelyek rendszerint egy egész sátorvárossá alakulnak át, az eseménynek ezáltal is sajátos atmoszférát teremtve. A modern keresztény könnyűzenével, és fiatalos lelkülettel átszőtt, mégis léleképítő találkozó mindezek alapján talán nem meglepő, de újra és újra visszavonzza azokat, akik egyszer már ellátogattak oda. Nyári tervetekbe vegyétek be Egerszalókot! Hogy éljük át az együttlét örömét fiatalosan, vidáman, Jézusra figyelve, és fedezzük fel Őt, mint életünk nagy reményét! Andrea Szerzetesek nyomában Július 20-án Bertalan atya és Gyuri bácsi vezetésével elindultunk Tar község felé, hogy együtt töltsünk néhány napot a hittanos táborban. Amikor megérkeztünk, négy csapat alakult. Négy nagyszerű csapat: a TarAntalLák, a Piros repülő vízilovak, Imikék és az Üdvösség salátája. Táborunk célja az volt, hogy közelebbről megismerjük a szerzetesrendeket, a szerzetesek életét és gondolkodását, és felismerjük: mi hogyan lehetünk elkötelezett keresztények, mindezt hogyan élhetjük meg a mindennapokban. Gyógynövényeket gyűjtöttünk, akár a bencések; elsősegély alapismereteket tanultunk, hogy közelebb kerüljünk a gyógyító rendek Veled és Feléd 10

11 jártunk a gyöngyösi templomban, ahol egy ferences atya mesélt rendjük múltjáról és jelenéről; és pénteken rövid időre elcsendesedtünk, hogy megérezhessük a szemlélődő ima szépségét és a szemlélődő rendek tevékenységének értékét. Sokat gazdagodtunk. Természetesen a kihagyhatatlan sorversenyek, a strandolás és a fagyizás sem maradt el. Esténként pedig tábortűz köré gyűlve zártuk a napot: előbb vidáman, énekelve, egymással megosztva talentumainkat (versmondás, zenélés, színdarabok); majd elcsendesedve, Istenre figyelve adtunk hálát a Mennyei Atya ajándékaiért. Napjainkból nem hiányozhatott a szentmise sem. Isten várt minket minden nap, hogy letegyük elé örömeinket, bánatainkat, nehézségeinket, és - ahogy Bertalan atya mondta - amit Istennek adtunk, azt már ne akarjuk visszavenni többé. Hála ezért a fantasztikus táborért mindenekelőtt a Mennyei Atyának, aki vigyázott ránk, szép időt és szép élményeket, tartalmas napokat adott nekünk. És az Ő küldötteinek, Bertalan atyának és Gyuri bácsinak, akik megvalósították az Atya álmát. És minden résztvevőnek, akik bekapcsolódtak, és jól érezték magukat. Veled és Feléd 11

12 Veled és Feléd 12 Cserkésztábor (2009. augusztus 1-8.) 1 Az idei cserkésztáborunk legfőbb újdonsága, hogy igazi hagyományos cserkésztábor volt. Ugyanis nem volt előtábor, és a táborhelyen se ház, se elektromosság, csak erdő és jó vizű forrás, meg néhány pad és egy esőbeálló. Sőt, betonút se vezetett oda, csupán nehezen járható erdei utak, amin 3 km után lehetett elérni a legközelebbi falut. Ennek ellenére egy Samarával és egy Bogárral sikerült odaszállítani a tábor felszerelését, még Beck Tamás is eljutott odáig a modern autójával, ami nem kis teljesítmény. Meg egy traktor is, de annak ez nem nagy kunszt. Ám ekkor még száraz volt az agyagos út... Lassan mindenki megérkezett a táborba, és nekikezdhettünk az építésének. Keretmesénk nagyszerűen passzolt a körülményekhez, egy indiántábor viszontagságait valósítottuk meg a mintegy 30 cserkész segítségével, ami nem volt egyszerű. Az első latrina csak a második nap végére készült el, a második pedig a tábor közepére, csak hogy egy példát említsek. Közben meg kellett oldani a beszerzést, a főzést, és a mindennapi életet. Mint régen a hőskorban az 1930-as években. Persze nem hasonlítanám magunkat az akkoriakhoz, ők még arra is képesek voltak, hogy egy előkészített több tízezer fős jamboree-t (cserkész világtalálkozó tábort) egy héttel a kezdés előtt áttelepítsenek, mert az eredeti táborhelyet elárasztotta a víz. Szóval van még hova fejlődnünk, ez nem vitás, de jó úton haladunk, mert a táborunk működött, méghozzá fegyelmezetten és olajozottan. És sárosan, miután eleredt az eső... Nem egyszer gyalogszerrel, csúszkálva és sarat dagasztva cipeltük a táborba a beszerzett tábori ellátmányt a faluból. Igen, ez igazi cserkészmunka volt, szép volt lányok, szép volt fiúk, gratulálok mindannyiunknak.

13 Számomra ez volt az egyik legjobb csapattáborunk. Szuper őrsi indulók és csatakiáltások, példásan összetartó őrsök, segítőkész cserkészek... Mise a falusi templomban a népviseletbe öltözött helyiek között... Vidám hangulat és játékosság, valamint kemény és kitartó munka... Már csak hab a tortán, hogy a kocsikkal sikerült kijutnunk is az erdőből az előbb említett útviszonyok ellenére: hol csúszva a hegyoldalon, hol ralizva a hatalmas tócsákon át, néha traktorral húzatva ki a dagonyából, vagy épp csapatmunkával kitolva a kocsikat a traktornyomokból. Ezúton is köszönöm mindnyájatoknak ezt a tábort, és a sok segítséget. Kuthi Edvárd (Eső Arc) 173. sz. Kemény Zsigmond cserkészcsapat rajparancsnok Iszkaszentgyörgyi pillanatok - Lelkigyakorlat Hálát adok, hogy részt vehettem ezen a lelkigyakorlaton. Együtt lehettem a közösségünkkel. Napjaim az együvé tartozás örömében teltek el. Hálát adok a testvérekért, akik szerettek, akiket én is szerethettem. Köszönöm Isten kegyelmeit, amit a Vele töltött időben kaptam. Köszönöm Bertalan atya részletes előadásait, amelyek sokunkat gazdagítottak. Rámutatott arra, hogy a szegényeket szolgálni akkor tudjuk igazán, ha Jézust meghívjuk a szívünkbe. Ha Neki ott a helye. A feladat nagyon sokrétű, egyedül képtelenség teljesíteni. Csepp a tengerben, amit megtehetünk, de azt vállalni kell! Kovács Október tanár úr felhívta figyelmünket, hogy felelősek vagyunk a teremtett világért. Köszönjük tanácsait, amit a takarékosság érdekében mondott. Mindenért hála, köszönöm: Kati Már régóta, a 90-es évek eleje óta szerettem volna, hogy az Egyház társadalmi tanítása, az ezzel kapcsolatos dokumentumok valamilyen formában előkerüljenek hittanokon, lelkigyakorlatokon. Nagyon örültem, hogy a lelkigyakorlatnak ez volt a témája. Veled és Feléd 13

14 Bár összehasonlítva a 90-es évek eleji és a mai magyarországi közállapotokat más érzéseket kelt bennem ez a tanítás, mint 16 évvel ezelőtt, bízom benne, hogy soha nem késő, hogy előbb-utóbb a magyar nép olyan vezetőket fog választani, akik ezen tanítás szellemében fogják irányítani hazánkat. István Az egyház szociális tanítása volt a téma. Számomra megnyugtató, hogy zavaros társadalmi körülményeink között egyházunk megmutatja a helyes erkölcsi normákat. Ehhez igazodhatunk és bizakodhatunk, hogy a hajónk nem süllyed el. Törekedjünk Isten segítségével a lelkünk békéjét megteremteni. Az evangélium hirdetése a feladatunk életünkkel, szavainkkal, viselkedésünkkel. Ági Úgy gondolom, a kiscsoportoknak vegyeseknek kell lennie. A férfi csoport beszélgetése unalmas volt számomra, nem tudtam hozzászólni, keveset épültem rajta. Nagyon eltértünk a lelkigyakorlat alaptémájától, pedig azon belül is lett volna számos dolog, amiről megoszthattuk volna véleményünket, tapasztalatainkat. A lelkigyakorlaton megérintett a Szentségimádás. Megdöbbentő, hogy milyen gyorsan elröppent az a másfél óra, amit Jézussal töltöttünk. Szívesen maradtam volna még. Örültem, hogy minden nap találkozhattam Jézussal. Jó volt, hogy együtt zsolozsmáztunk, másoktól is hallottam pozitív visszajelzéseket. Nagyon tetszett Kovács Október előadása. Felkeltette az érdeklődésemet a téma iránt. Nem sok újat mondott, de jól elő tudta adni. A környezetvédelem is olyan téma, amiről nem elég egyszer beszélni. Szélesíteni kell a látókörünket, meg kell ismernünk mások véleményét is. Az étel nagyon jó volt, a konyhások kedvessége átlagon felüli. Bence Veled és Feléd 14

15 Köszönettel tartozom Etának és M. Erzsikének, akik hívtak erre a Lelkigyakorlatra. Nekem nagyon gazdag, gondolatokkal teli napok voltak. Sok kegyelmet kaptam az Úrtól. A testvérekkel a beszélgetések során is épültem. Kovács Október tanár úr előadása meglepő tényekkel szolgált, és nagyon érdekes volt. Nagyon elfáradtam, de megérte! Szeretettel: T. Katalin A lelkigyakorlat egyik nagy ajándéka számomra, hogy küldetésem van. Hivatásom, amit Istentől kaptam. Vajon mi ez a hivatás? Ültem a kápolnában, és kérdezgettem az Oltáriszentségben jelen lévő Jézustól, hogy mit tegyek? De nem válaszolt. Rá kellett döbbennem, hogy mivel keveset imádkozom, langyos a lelki életem, rosszak a gyónásaim, egy olyan páncélt növesztettem magam köré, amin keresztül nem hallom az Urat. Első feladat: a lelki életem rendbetétele. Második feladat: tudjak bocsánatot kérni azoktól, akiket megbántottam szóval, tettel, vagy akár gondolattal. Veled és Feléd 15

16 A lelkigyakorlat másik nagy ajándéka, hogy ha már a lelkemet elkezdtem rendbe tenni, az imaéletem már kezd helyreállni, akkor keressem meg, hogy hogyan tudok másoknak segíteni. A felebarát szeretete Jézus parancsa. Kötelességünk. A segítésnek nagyon sok formája lehet: a csendes imádságtól a fizikai segítségen keresztül az anyagi támogatásig. Fontos, hogy ne úgy szeressünk, ahogy nekünk jó, hanem úgy, ahogyan azt a felebarátom kívánja. Ne akkor szeressem, amikor időm van, hanem akkor, amikor ezt a másik igényli. Ne ott, ahol nekem kényelmes, hanem ahol a szükség megkívánja. És egyáltalán kinek kell segítenünk? A felebarátnak, akit Isten elénk küldött. Tennünk kell Isten akaratát, akármilyen nehéz. Harmadikként rádöbbentem, hogy a szegények (testi-lelki nyomorúságban szenvedők) megsegítése nem dicsőség. Ellenkezőleg, én tartozom hálával. Meg kell köszönnöm a szegénynek, hogy ápolhattam őt. Miért? Mert a szenvedő, vagy megdicsőült Jézust kell felismernem, szolgálnom a szegényben. És még valami A pápai megnyilatkozásokban egy egészen új szemléletet ismertem meg. A tőke és a magántulajdon, a munkás és a munkabér, valamint az osztályharc fogalma egészen új értelmet kapott. Sok új és régi barátot szereztem. Köszönettel: Rita Köszönet a Szentháromság Egy Istennek, hogy ide vezérelt és újabb erőt adott a lelki-testi feltöltődésre. Küldetésnek tartom, amit tovább adhatok szeretteimnek, ismerősöknek, rászorulóknak. Gyakorolhatom különböző szociális segítségek formájában, az egyénekre szabott Veled és Feléd 16

17 Nehogy a szeretetem terhes sérelemmé váljon! Mindehhez előbb az Úr segítségét kérhetem imák formájában. Hasznos tájékoztatást kaptunk Kovács Október biológus vendég-testvérünk személyében, a környezetünk védelmét szolgáló tevékenységekről, melyeket mi is követhetünk. Küzdenünk kell az igazságosságért, intézményessé tett esélyegyenlőség kibontakozásáért. Ne csak beszéljünk róla, tettekkel mozdítsuk elő a testilelki rabságból való szabadulások megvalósulását! Sajnos sokan félreértik a Bibliában leírtakat: Vegyétek uralmatokba Kíméletlen profitszerzésre használják fel a gondoskodó szeretet helyett. Jobban kellene figyelni a média lelki és szellemi szennyező hatására! Ezek emberi eszközökkel nem érhetők el, csak a Mindenség üdvösségével. Gondoljunk a küldetésünkre, az akadályoztatások ellenére is! Vilma Évek óta nem voltam lelkigyakorlaton, most sem terveztem, de barátnőm invitálására igent mondtam. Kíváncsian vártam, mi lesz a téma. Amikor meghallottam a megbeszélésen, hogy az Egyház társadalmi tanítása és a környezetvédelem, majdnem megfutamodtam. Hát hová megyek? Valami tudományos konferenciára? Kétségek között indultam útnak. Kellemes csalódás volt a lelkigyakorlat minden perce. A napi háromszori közös imádság, az előadások közti rövid elmélkedés szigorú csendben elvonulva hozzásegített a témák elmélyítéséhez, aprópénzre váltásához. Család, erkölcs, vallás, igazságosság, közbiztonság, jogbiztonság, földművelés, vallásszabadság, környezetvédelem, teremtett világ. Az élet minden területe benne volt. És persze benne az ember. Ezen a lelkigyakorlaton úgy érzem, elindultunk egy úton, hogy egy kicsivel jobbá tegyük a világot. Ki-ki a maga területén kapott talentumával hozzátegye, ami még hiányzik belőle. Amilyennek Isten elképzelte,de mi emberek nem tudatosítjuk nap mint nap, hogy azért kaptuk a Földet, hogy munkálkodjunk, fáradozzunk, hogy ne pazaroljuk el, hanem teremjen. Hála, köszönet a sok értékes gondolatért. Kérlek Istenem, segíts, hogy tovább tudjunk haladni ezen a szép és küzdelmes úton! Marika Veled és Feléd 17

18 Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, elfogyhatatlan kincset a mennyben, ahol nem fér hozzá tolvaj, és nem rágja szét a moly. (Lk 12,33) Raktáros kollegámnak ebben a hónapban volt az esküvője, megbeszéltük, hogy ez alkalomból valamivel megajándékozzuk az ifjú párt. Volt bennem egy vágy, hogy ez az ajándék közös legyen a gondolattól egészen a megvalósításig. Javaslatom, hogy vegyünk egy házi áldást, nem talált egyöntetű tetszésre, és érdekes módon pont az általam kevésbé vallásosabbnak gondolt kolleganőm találta jónak az ötletet, hozzáfűzve, hogy ő is nagyon örülne neki. Egy beszélgetésnél kiderült, hogy a leendő férj református, akinek kedvéért a menyasszony megkeresztelkedett, és így kerül sor a templomi esküvőre. Több boltban jártam, végre az egyikben sikerült rátalálni arra a merített papíros változatra, amiben megegyeztünk. Az ajándék mellé vettem egy borítékos képeslapot, hogy jókívánságainkat írásban is kifejezhessük. Másnap kiderült, hogy a csomagolás tudományában egyikünk sem jeleskedik, ez jó ok volt arra, hogy mindhárman részt vegyünk benne. A közös tevékenykedés meghozta eredményét, végül elégedettek lehettünk a külsejével. Az idézet kiválasztása is együttesen történt; válogatást követően az került a képeslapra, ami mindnyájunknak leginkább megnyerte tetszését. Ezek után örömmel adtuk át kollegánknak ezt az apró figyelmességet, kívánva közös életükre ilyen módon is az áldást. Június végén meglátogattuk nővérem Németországban élő idős barátnőjét. Utolsó pillanatban dőlt el, hogy vele tudok tartani, így váratlan ajándéknak éreztem ezt az utat. Mielőtt elindult velünk a vonat, örömmel adtam át testvéremnek egy gyönyörű rózsafüzért, mert tudtam, hogy egy ideje szeretett volna, bár ő még nem vallásgyakorló. A néni, akihez mentünk, ismerte édesapámat, rendszeres rózsafüzér imádkozó, így gondoltam, megtanítja nővéremet, és kint-tartózkodásunk idején - édesapánk névnapján - együtt tudunk imádkozni az Ő lelki üdvéért. Sajnos ebből semmi nem lett, éreztem: a szeretet azt kívánja, veszítsem el ezt a Veled és Feléd 18

19 Hazatérve küldtem a nővéremnek egy másolatot az imádkozás menetéről, de csendes, unokák nélküli időpontra halasztotta áttanulmányozását. Kb. két hete voltunk itthon, amikor a vasárnapi misére készülve jött a hír: a néni Münchenben kórházba került. Aznap este volt a legközelebbi alkalom, amikor misét kérhettem érte, és bár délelőtt voltam már misén, némi késéssel az esti szertartáson is részt vettem. Szívemen viseltem, hogy a mise kegyelmei által Isten könnyítse meg szenvedéseit, és mindenképpen az Ő akarata szerint történjenek a dolgok. A következő hét végét a nővéreméknél töltöttem és pénteken jött a hír, hogy a Mennyei Atya magához hívta a nénit. Szomorú lélekkel - testvérem könnyezve - beszélgettünk, felelevenítve a nála évek hosszú során eltöltött szép napokat. Szomorú volt a lelkem, de nem csak a néni miatt, hanem azért is, mert mindeközben ment a televízió, felcserélve az imádság hangját az üres semmiségekkel. Itt az idő, hogy az ajándék rózsafüzér használatba kerüljön, - gondoltam. Előálltam kérésemmel, és kimondhatatlan örömömre végre együtt mondhattuk (a harmadik-negyedik tized után már mindketten) életünk első tized közös rózsafüzérét. Biztos vagyok benne, hogy odafent meghallgatásra talált az imánk! Istennek hála, hogy reményem szerint - egy picit súlyosabb lett mindkettőnk tarisznyája, és közös imánkkal segíthettünk egy tisztuló lelken. Z. Kati Gondolatok a Szentírásról Mi akadályoz meg abban, hogy ott legyen az asztalodon, polcodon, kezed ügyében? rendszeresen kinyisd és olvasd? kezed imára kulcsold és egy pár percet szánj rá a Mennyei Atyára? az Evangéliumban olvasottakat tovább add barátaidnak? tegyél is annak szellemében minél többet? minden reggel végig gondold feladataidat és kérd hozzá az erőt? mosolyodra és derűs tekintetedre figyeljenek fel az emberek? észrevedd, kik szorulnak segítségedre? minden nap észrevedd, és hálát adj a nap folyamán kapott ajándékokért? Holnap biztosan jobban sikerül! Szepesi Ildi Veled és Feléd 19

20 Veled és Feléd 20 MÁRIA A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia honlapján olvashatjuk: Az első, akit Máriának, héberül Mirjamnak hívnak az Ószövetségben, Mózes nővére. Később kedvelt női név, a Szűzanya kortársai közül is sokan viselték. A név jelentést hordoz, de ma már nehéz pontosan meghatározni, mert közel 60 lehetőség kínálkozik. A legvalószínűbb jelentések a következők: Mária = szép (a héber márá = kövér szóból. Keleten, pl. az araboknál a női szépség egyik feltétele); Mária = lázadás (a héber máráh szóból, Mária a Sátán ellenlábasa); Mária = keserves (a héber márar = keserű, fájdalmas szóból); Mária = Istentől szeretett (az egyiptomi mri = szeretett és a héber iam = Isten szavakból) -- Ez nemcsak nyelvészeti szempontból valószínű, hanem teológiailag is a legszebb és legtalálóbb neve annak, akit Isten a leginkább szeret a teremtmények közül. Az Egyház szeptember 12-én üli Mária szent nevének ünnepét. Ebből az alkalomból néhány Máriát kérdeztünk meg közösségünkből, mit jelent számukra a nevük. Jézus édesanyjáról kaptam a nevem, aki nekünk is égi anyánk. Nekem az emberek közül ő a legszentebb. Példaképemnek tekintem, szeretnék hozzá hasonlítani. Jó tudni, hogy bármikor fordulhatok hozzá, támaszt kapok tőle, segít. (HM) Örülök, hogy a Szűzanya nevét kaptam, így ő lett a védőszentem. Ő kegyelemmel teljes, az engedelmesség és a hit anyja, rajta keresztül a leggyorsabb az út Jézushoz. A névnek sok jelentése van. A legszebbet Antal atyától hallottam: Isten kedvence. (KM)

21 A Boldogságos Szűz Mária égi édesanyám. Nagyon szeretem őt. Tiszteletére ebben az évben felvettem a skapulárét, hogy ezentúl egész életemben mindig velem legyen, hiszen a skapulárét nem vethetem le, mindig viselnem kell, hogy méltó legyek a hozzáfűzött ígéretekre. Örülök, hogy a Mária nevet kaptam a keresztségben, mert így még közelebb érezhetem magam Hozzá. Szeretnék még életemben nagyon sok Mária kegyhelyet felkeresni, szeretnék sokat kirándulni a Mária úton, hogy ezzel is erősödjön a köztünk lévő kapcsolat. (SM) Könnyű dolgom van, mert gyerekkoromban Szűzanya tiszteletben nőttem fel. Átélte a család a máriapócsi könnyező Szűzanya kisebb csodáját. Kieszközölte Szent Fiánál, hogy ne kelljen szemüveget hordanom.. Akkoriban csúfolták a szemüvegeseket az osztályban. Ez gyerekként igen érzékenyen érintett. Édesanyám elvitt Máriapócsra a kegytemplomba és kiimádkozta, hogy ne legyek szemüveges. Imája meghallgatásra talált, a fejfájásom is megszűnt. Felnőttként a Mária-tiszteletem eldeformálódott erős külső behatások miatt. De ahogyan megismertem Mária Művét, helyreállt bennem a Mária tisztelet. Ehhez hozzájárult a medjugorjei zarándoklat is. Mária példaképem: mert ő jegyes, házas, édesanya, özvegy, és ugyanakkor nyitott az emberiség széleskörű problémáira. Példát ad az igazi keresztény szeretet elsődleges titkára, a keresztre és áldozatra. Példáját követve ezt az utat kell járnunk csendben a háttérben, szemlélve Jézust a Mennyei Atya akaratát teljesíteni. Mária rámutat, hogy a mi hivatásunk mindenekelőtt a szeretni és szenvedni tudásában áll. Mindkettő feltétele az egységnek és a békének. (LM) Mit jelent számomra, hogy Mária a nevem? Sokszor eszembe juttatja Szűzanyánkat. Gyermek- és fiatal felnőtt koromban nem imádkoztam égi édesanyánkhoz. 16 éves koromban, amikor megkeresztelkedtem, akkor az Atya és Jézus létezett számomra. Szűz Mária kb. 12 éve, hogy belépett az életembe. Mária erőt ad, vígasztal, erősít a hitben, segít a kitartásban a nehézségek idején. A rendszeres rózsafüzér imádság életem részévé vált. Máriaként Máriával együtt próbálok haladni az élet néha igen rögös útján. Máriaként élni ha ezt tudatosan teszem nagy kegyelmi ajándék. (BM) Veled és Feléd 21

22 Ó, Mária, ki az új világ hajnala és az élők Anyja vagy, rád bízzuk az élet ügyét: Ó Anyánk, tekints a magzatok sokaságára, akiket nem engednek megszületni, a szegényekre, akiknek oly keserves az életük, azokra a férfiakra és nőkre, akik embertelen erőszak áldozatai, az öregekre és betegekre, akiket közömbösségből vagy hamis jóságból öltek meg. Tedd meg, hogy akik hisznek Fiadban, megismerjék, és szeretettel hirdessék korunk embereinek az élet Evangéliumát. Eszközöld ki számukra a kegyelmet, hogy mindig új ajándékként fogadják; az örömöt, hogy egész életükben emlékezve rá, tiszteljék ezt az Evangéliumot; és az állhatatosságot, hogy bátran tanúskodjanak róla, s így minden jóakaratú emberrel együtt építhessék a szeretet és az igazság civilizációját Isten, az élet Teremtője és szerelmese dicséretére és dicsőségére. Forrás: II. János Pál pápa, az Evangélium Vitae enciklika záró sorai Veled és Feléd 22

23 Ima a papokért és szerzetesekért Boldog és boldogító, legszentebb Szentháromság! Örventeztesd neg fiaidat és leányaidat, akiket arra hívtál, hogy hirdessék szereteted nagyságát, irgalmas jóságodat és szépségedet. Szentséges Atya, szenteld meg fiaidat és leányaidat, akik neved dicsőségére neked szentelték magukat. Kísérd őket hatalmaddal, hogy tanúsíthassák: Te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása vagy a szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek szentelt élet ajándékát, mely a hitben téged keres, és a maga egyetemes küldetésében mindenkit arra hív, hogy a Hozzád vezető utat járja. Megváltó Jézus, megtestesült Ige, miként életformádat megtanítottad azoknak, akiket meghívtál, vonj magadhoz továbbra is embereket, akiknek a mai emberiség számára az irgalmasság letéteményeseivé, visszajöveteled hírnökeivé, és az eljövendő föltámadás javainak élő tanúivá kell lenniük. Semmiféle szorongatás el ne szakítsa Tőled és a te szeretetedtől őket! Szentlélek, a szívekbe kiáradt Szeretet, aki a lelkeknek kegyelmet és lobogást ajándékozol; örök élet Forrása, aki a számtalan karizmával beteljesíted Krisztus küldetését, minden Istennek szentelt személyért könyörgünk hozzád. Töltsd el szívüket a belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízleljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal; segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, és ha elestek, bizalommal tudjanak fölkelni; tedd őket isteni szépséged tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait és kegyelmedet, hogy Üdvözítőnk, Jézus Krisztus jóságát és emberszeretetét elvihessék az embereknek. Ámen. II. János Pál pápa Veled és Feléd 23

24 Te miért nem tartozol hozzánk? Nehéz volt rászánni magamat a feladatra, de Jézus hívott a szolgáló szeretetre. Te miért nem tartozol hozzánk? Egy farsangon a karitász egyik tagjával beszélgettem. Elmondta, miért szeret ott lenni, és hívott, hogy lépjek én is közéjük. Elkezdtem gondolkozni rajta, hogy ez sok elfoglaltsággal jár, és én azt nem tudom felvállalni. Milyen feladatot tudnék itt végezni? Majd gondolkozom rajta, és ennyivel el is intéztem magamban. Úgy advent idején az atya hirdetni kezdte, hogy csütörtökönként 5 és 6 között nyitva tart a karitász helyiség a közösségünk számára, lehet hozni, vinni ruhákat. Eljöttem párszor, aztán azt vettem észre, hogy már minden csütörtökön ott vagyok, de már nem az a lényeg, hogy találok-e megfelelő ruhát, hanem az, hogy szeretetet, bátorítást tudjak adni azoknak az embereknek, akik oda betérnek. Lehet, hogy az a pár jó szó elmulasztja a rossz kedvet, vagy éppen mástól nem is kapnak szeretetet, törődést. Minden alkalommal mielőtt elkezdünk dolgozni, imádkozunk azokért, akik behozták ezeket a ruhákat, és azokért is, akik kapják. Közösségünkben is sajnos elég sokan vannak, akik anyagi nehézségekkel küzdenek, akik betegek. Szóval elég színes a paletta, akikért imádkozunk. Búcsúzóul hálát adunk értük, hogy vannak nekünk, hogy van kiért jót tennünk, hogy feladatunk van. Egyik alkalommal megkérdezte Ági, hogy nem akarok-e én is hozzájuk tartozni. Meglepődtem, de félénken igent mondtam. Sok, számomra új dologgal találkoztam. Itt mindenki talál feladatot, még ha nem is olyan sokat tud vállalni, még az a kevés is jól jön. Én általában a csütörtöki napokat vállalom. Nagyon sokan jönnek a közösségünkből is segíteni, sőt rajtam kívül más is csatlakozott a közösséghez. Itt is bevezettük a névnapozást, a teázást, és még néha cukorka meg süti is van. Volt alkalmam már szombaton a hajléktalanoknak ruhát osztani. Ez nehéz feladat, kezelni kell tudni őket. Sok türelem és szeretet kell hozzájuk, legalább tőlünk kapjanak egy jó szót a szendvics meg a tea mellé. Fontos, hogy az ilyen lelkileg és fizikailag összetört emberek visszataláljanak a munkához és az élethez, hogy tovább tudjanak haladni azon az úton, amit a Jóisten kijelölt nekik. Ehhez kell a mi szeretetünk. Szepesi Ildi Veled és Feléd 24

25 Plébániai hittanok és foglalkozások rendje a es évben korosztály nap óra 1. és 2. osztály péntek 16:00 megjegyzés 3. és 4. osztály péntek 17:00 5. és 6. osztály hétfő 16:15 7. és 8. osztály hétfő 17:00 9. és 10. osztály csütörtök 17:30 elsőáldozók vasárnap 10:45 Meghívás után, aki rendszeresen jár Szentmisére és a korosztályának megfelelő hittanra. felnőtt érdeklődők - Útkeresők, azaz Katekumenek a hónap 1., 3. és 5. hétfője 19:00 Mindazok a felnőttek, akiknek annak idején kimaradt a hitoktatás az életükből, de szeretnének többet tudni katolikus hitünkről, esetleg szeretnének keresztelkedni, Szentgyónáshoz és Szentáldozáshoz járulni, bérmálkozni, bátran jöjjenek. Egy jó közösséget találnak és segítőket a keresésben. Folyamatosan lehet bekapcsolódni. ifjúsági péntek 19:30 16 éves kortól nagyjából a húszas éveik elején járó korú testvérekig ajánljuk, a bérmálástól a jegyességig. felnőtt katekézis - Biblia óra a hónap 2. és 4. szerdája 19:00 Minden felnőtt testvérünket hívjuk, hogy elmélyítsük hitismereteinket, és együtt olvassuk a Szentírást. kismama kedd 10:00 Kisgyermekes anyákat várunk, különösen a gyermeküket kereszteltetni készülő kismamákat. Veled és Feléd 25

26 korosztály nap óra megjegyzés házas hónap 1. kedd 19:30 Házaspárok közös gondolkodása őket érintő témákról, keresztény légkörben. nagymama hónap 2. kedd 18:00 Baráti találkozó idősebb testvéreinknek, beszélgetés hitünkről, családjainkról. nyugdíjas szerda 8:00 Hitünk elmélyítése, imádságos, szeretetteljes légkőrben. Szent Filoména kórus csütörtök 19:00 A liturgikus szolgálatra való énekek és klasszikus kórusművek tanulása imádságos, szeretetteljes légkörben. gitáros énekkar szerda 19:00 Készület a szolgálatra, örömteli együttlét Urunkkal és testvéreinkkel. ministránsok szerda 17:00 kisifi hónap páros szombatjai 18:00 A középiskolás korosztály önképző köre, hitben, barátságban Kisgyermekes szülők előkészítése a keresztelésre Jegyeskurzus hétfő 17:00 kedd 11:00 hónap páros keddjei A keresztelés előtt legalább két hónappal kell jelentkezni, és a készülettől függően 3-6 alkalommal résztvenni legalább az egyik szülőnek. Keresztelési elbocsátót is ekkor lehet kérni. 19:30 A házasságkötés előtt fél évvel kell jelentkezni. A készülettől függően 6-10 alkalommal találkozunk. Veled és Feléd 26

27 Időpont szeptember 13 vasárnap szeptember 15. kedd, 18:00 óra szeptember 19. szombat Teadélután Ez a program lehetőséget kínál egy kis kikapcsolódásra. Az együttlétünknek általában van egy kulturális része, amit falatozás, teázgatás követ. Ha jó a hangulatunk, nótázgatunk, sokat beszélgetünk, ismerkedünk egymással. A májusi teadélután nagyon családias légkörben zajlott. Közösségünk két fiatalasszonya: Beckné I. Tünde és Horváthné S. Éva énekelt nekünk népdalokat, elhangzott pár szép vers is, majd néhány néptáncos alsó tagozatos kislány énekelt szépen és ropta a táncot. Volt citera- és zongorajáték is. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt október 3-án délután 3 órakor. Plébániánk karitász csoportja nevében: Simongáti Ági Programjaink Program - megemlé kezés Somogyi L ászló atyáról; - Szen t Pál ké pe k kiállítás án ak megn yitój a Nyitn iké k kórus konce rtje templomunkról kiállítás a baptis ta imaház ban szeptember 19. szombat október 3. szombat október 3. szombat 15 óra október 10. szombat október 17. szombat október 17. szombat október 25. vasárnap november 7. szombat november 21. szombat november 21. szombat gyermek és ifjúsági kirán dulás N agym arosi Ifjúsági Találkoz ó te adé lután z arán doklat gyermek és ifjúsági kirán dulás h áz aspárok bálj a els őáldoz ás Mini- klu b gyermek és ifjúsági kirán dulás Szen t Erzsé be t kon cert Veled és Feléd 27

28 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN T hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: szombat: vasárnap: 7.00, 9.30, SZENTSÉGIMÁDÁS: SÉGIMÁDÁS: Kedd reggel mise után ig. Péntek este mise után ig. Elsővasárnap: ig. GYÓNTATÁS: Kedden reggel mise után. Szerdán és pénteken az esti mise után. Vasárnap a reggeli (7--es) mise után, illetve a plébános atyával történő előzetes időpont egyeztetés szerint. IRODAI SZOLGÁLAT PLÉBÁNIÁNKON: hétfő és péntek , 18, kedd és szerda AZ IMAAPOSTOLSÁG OLSÁG SZÁNDÉKAI SZEPTEMBERBEN EMBERBEN ÁLTALÁNOS: Hogy Isten szavát, mint a szabadság és az öröm forrását, jobban megismerjék, befogadják és éljék. MISSZIÓS: Hogy Laoszban, Kambodzsában és Mianmarban azok a keresztények, akik gyakran nagy nehézségekkel találkoznak, ne bátortalanodjanak el az evangélium testvéreiknek történő hirdetésétől, hanem bízzanak a Szentlélek erejében. KÖ SZÖN JÜK, hogy anyagilag is támogatja Egyházát! Személyesen is megteheti az irodában, csekket is kérhet, vagy átutalással. Plébániánk számlaszáma: CIB VEL ED ÉS F EL ÉD - A S zen t L ászló P lébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6. Tel/fax: Honlapunk: Felelős kiadó: Tóth Bertalan A lapot szerkeszti a Média Munkacsoport

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Veled és Fel éd. Gyújts éjszakánkba fényt! A D V E N T!. - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és Fel éd. Gyújts éjszakánkba fényt! A D V E N T!. - A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep A D V E N T!. - Gyújts éjszakánkba fényt! XXII./6. (191.sz.) 2012. Advent Veled és Feléd 1 aki hisz bennem: belsejéből

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben