V eled és F e l é d. - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V eled és F e l é d. - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk!"

Átírás

1 V eled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - V e n i S a n c t e - Hálás szívvel köszönjük nyári ajándékaidat Urunk! XIX./4. (171.sz.) szeptember

2 İrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik! /2Tim1,14/ Pál apostol szavaival kezdem az új tanévet, abban a reményben, hogy lesznek munkatársaim, akik ebben a feladatban segítenek. Milyen kincsről beszél Pál apostol? Figyelmesen olvasva a levelet láthatjuk, hogy egyrészt beszél a kézföltétellel kapott kegyelemről, de beszél az igehirdetésről, vagyis a testté lett IGE hirdetéséről, AKI nagy kincs minden ember, de különösen a keresztények számára. Egy papírt keresve felforgattam az irataimat, s közben döbbentem rá, mennyi kincset tettem félre, melyeket a hitoktatásban is lehetne hasznosítani. Miközben újabbakkal dolgoztam bár erre is szükség van -, megfeledkeztem a régiekről. Miközben újabb barátokat akarunk szerezni, elfeledkezünk a régiekről. Miközben a zenei kifejezésben új utakat keresünk, elfeledkezünk Nagy Szent Gergely pápa hagyatékáról az egyházi énekek kincsestáráról. Nagy a kísértés arra, hogy mindig valami újat, valami jobbat hozzunk elő, mint ami volt. S ez az újítás iránti vágy sokszor feledteti velünk, hogy lelki kincsekben igen 'gazdagok vagyunk'. Megerősíteni és megőrizni a rám bízott híveket ez a célkitűzésem ebben a tanévben, melynek kezdete egyben az évfordulója ittlétemnek. (A helyezések mindig a tanévhez igazodnak.)megerősíteni a hitben pedig azzal lehet a testvéreket, ha számba vesszük, katolikus keresztény hitünk által mekkora kincsek birtokában vagyunk Bizony, erősíteni kell a katolikus öntudatot, mert amilyen helytelen lenne az elbizakodottság, olyan helytelen a kicsinyhitűség, s a szégyenlős hallgatás értékeinkről. A megerősítést szolgálja a lelki programok sokasága is. Az értéket nem rejtjük el, hanem megmutatjuk a világnak. A misszió elsősorban a példás keresztény élet. Nem valamiféle kirakatra, de nyitottságra van szükségünk ahhoz, hogy törekedjünk megmutatni Krisztust a világnak. Közösségeink legyenek befogadóak! Veled és Feléd 2

3 Az erkölcsi értékekről se feledkezzünk el. Sokféle botrány tépázza Egyházunk hírnevét nemcsak a nagyvilágban, de helyi közösségeinkben is... Ezekről tapintattal szólunk, hisz ott a figyelmeztetés: 'Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék.' /1 Kor10,12/ Felmerül a kérdés: ki imádkozott értük? Imádkozunk-e egymásért eleget? Gondoljunk a régi köszöntésre: 'Oremus pro invicem, ut salvemur.' Működnek-e Rózsafüzér Társulataink, Eucharisztikus Szövetségünk? Nem vagyunk-e adósak ígéreteinkkel az Úrnak? Jézus Urunk megmondta: 'Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok ne forduljanak elő, mégis jaj annak, aki botrányt okoz!' /Mt 18,7/ Különösen ügyelni kell a fiatalokra, hogy rossz példát ne lássanak. Hiszen ők fogékonyak a jóra, de a rosszra is. Mivel pedig nincsenek még teljesen birtokában a józan ítélőképességnek, nem képesek belátni tetteik következményeit. Legalább a saját plébániájukon ne! Ismét Jézus szava jut eszembe: 'Ha viszont valaki megbotránkoztat egyet is e kicsik közül, akik hisznek, jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék.' /Mk9,42; vö.:lk17,2/ Ahol nagy a szél, és erős vihar tombol, ott erős alapokra, megerősített falakra van szükség. Ez legyen a háttérmunkánk. Nem látványos, nem lehet róla hosszú beszámolókat írni, de nélkülözhetetlen. Megőrizni... Sokféle oka van, amiért elvesznek, elmaradnak a nyájból. - A hitbéli ismeretek hiánya, - a rossz példa, - a barátságtalan légkör. Természetesen mindenki felelős a saját hűsége/hűtlensége tekintetében, de van felelőssége a közösségnek is. A felnőtt-, ifjúsági- és gyermekkatekézis alapvető fontosságú. A rossz példák okozta sebek gyógyítása, a történtek feldolgozása, a dolgokat helyretenni - kisközösségeinkben komoly munka, de elkerülhetetlen. A megfelelő légkör pedig egyet jelent: Krisztus közöttünk! ( Van és lesz!) Gör. kat. liturgikus köszöntés/. Veled és Feléd 3

4 Pál apostol odateszi: ' a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik'. Ezért közösséget építeni csak Ő tud! Ő az, Aki megszentel, Aki éltet egyént, közösséget. Hívjuk Őt bizalommal! A keretet pedig a közösségépítésben mások által is használt 'Eszközöket' frissíteni kell. Újabb formák, összejövetelek, megvalósítható és megfelelő erőforrással rendelkező ötletek. Erőt ezeknek az eszközöknek az kölcsönöz, akkor válnak élővé, ha a munkatársak régiek és újak -, akik felelősséget éreznek Plébániájukért (=otthon vannak benne) - maguk is 'frissek a Szentlélekben'. A templom liturgikus rendje nem változik sokat. Tervezzük a rendszeres zsolozsma bevezetését, de ehhez rugalmasság szükségeltetik. Remélem, meglesz. A hittanórák, felnőttkatekézisek rendjét már szeptember eleje óta olvashatjuk. Azok élnek, amelyek életképesek. A többi közösségépítő alkalomba pedig megpróbálunk rendszert vinni. Az Apostollal együtt szeretnénk mondani: 'tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne: elég hatalmas ahhoz, hogy rábízott kincsemet megőrizze addig a napig.' /2 Tim1,12/ Hittel kezdjük az új tanévet! Veled és Feléd 4 Nyári felújítási munkáink A templom szige telé si és té rkövez ési mun kálatain ak elvégz ése a Bu dape s t XVI II. ke rüle t Pes tsz en tlőrin c - Pe s ts ze n tim re ön korm án yz at egyh áz i alapj án ak tám ogatás ával valósult me g. K öz össé gün k összef ogás ával templomkertün k ke rítés é t is fe lújítottu k és átfes te ttü k. K ösz önjü k a ke dves híve k áldoz atos mun káj át, a hé tvé gi fes tés eke t, csisz olás okat! K ösz önjü k, h ogy n yáron is tis z tán, virágokkal é kes ítve várt min ket az Is te n h áz a! Az e ddig elvégze tt és még terveze tt felúj ítás ain k I sten dicsőségé t és plé bánián k é le terejé t hirde tik. E mun kálatok segítik plébániai közös ségü n k im áds ágos, köz öss égi és mis sziós é le te sz ín te réne k jobbítás át, gaz dagítás át. -TBpl-

5 Templom búcsúnk Szent László, Krisztus szolgája, szükségünk van erős karodra! Együtt, a templomkertben: Veled és Feléd 5

6 Veled és Feléd 6 EMIT 2009 Miért volt érdemes eljönni az ifjúsági táborba? Mert itt megtapasztalhattuk, milyen élő és sokszínű az Egyház, amelynek mi is tagjai vagyunk, és hogy azok a keresztény fiatalok, akik az egyházmegye legkülönbözőbb helyeiről jöttek, milyen nagy szeretetben és örömben tudnak együtt lenni. Csoportvezetőként már a tábor előtt két nappal lementem Bodajkra. Az előtáborban, mint vezetőknek alkalmunk volt jobban megismerni egymást és ráhangolódni a táborra valamint felkészülni a gyerekek érkezésére. A tábor első napján lelkes készülődéssel, ajándékkészítéssel, díszítéssel vártuk a fiatalokat. Az első csoportfogalalkozás alkalmával megismertük a csoportunkat. A feladatokon keresztül elgondolkodhattunk a teremtett világ szépségeiről és arról,hogy az ember hogyan teszi mindezt tönkre. Az első esti közös színdarab segített minket abban,hogy ebben a kérdésben még jobban elmerüljünk. A második nap altáborunk fiataljai önismereti foglalkozásokon, játékokon vettek részt, hogy jobban megismerjék önmagukat és egymást. Este pedig az altáborok pár perces jelenetek segítségével osztották meg egymással a tábor első két napjának tapasztalatait. Másnap délelőtt Erdő Péter bíboros úr meglátogatott minket, és egy fórumon felelt a fiatalok kérdéseire. Mindenki számára meglepő és kedves élmény volt közvetlensége, és hogy sok személyes történetet, tapasztalatot osztott meg velünk. Délután altáborunk legszebb feladata az volt, hogy együtt közösen fessünk meg egy szivárványt úgy, hogy mindenki csak egyetlen tenyérnyomatot vihet fel a vászonra.csodálatos volt látni,hogy a nap végére a sok-sok egyéni tenyérnyomból egy közös kép állt össze. Este egy közös tábori vetélkedő várt minket, ahol az egyes altáborok mérhették össze ügyességüket mókás feladatokon keresztül. Pénteken délelőtt a szolidartás fogalmán gondolkodhattunk el egy gyönyörű zarándoklat keretében, ahol a mi csoportunk minden állomás között együtt mondta a rózsafűzér tizedeket. Lelkileg nagyon felemelő volt látni a fiatalokat ilyen elmélyülten imádkozni. Az állomásokon szóba került az energiával, vízzel való takarékosság, rabszolgaság, rasszizmus kérdése. Délután az altáborunk előadásokon keresztül ismerhette meg az öt kontinens (Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztália) problémáit, nehézségeit átérezve azokat és

7 A táborzáró esten minden csoportnak egy népet kellett bemutatni. Így a táborhelyünk megtelt indiánokkal, oroszokkal, amerikai raperekkel, török hastáncosnőkkel, afrikai benszülöttekkel, szaladgáltak mindenfelé az egyiptomi fáraók és múmiák. Minden nép megtanította a másikat a maga táncára. Miután jól kinevetgéltük magunkat, az este egy közös záró szentségimádásban telejesedett ki, amin újra végiggondolhattuk a tábori élményeket és a bennünk született gondolatokat, melyekkel Istenhez kerülhettünk közelebb. Miután a tábor aludni tért, a mi csoportunk elindult a kápolnába, hogy folytassa a szentségimádást. Hihetetlen volt számomra, hogy ezek a éves fiatalok milyen kitartóak az imádságban. Leírhatatlan, milyen nagy öröm volt ott a csendben, gyertyafénynél a csoportommal együtt és mégis négyszemközt beszélgetni az Atyával. A szombati búcsúzás nagyon megható volt. Egy papírvirágra mindenki ráírta mindazt a lelki ajándékot, amit a táborban kapott. Behajtogatva a szirmait vízbe raktuk és egy perc után mindenki virágja kinyílt és láthattuk, olvashattuk egymás örömeit. Egy-egy papírtányérra írhattuk le csoportonként egymásnak mindazt, amit köszönünk nekik, amivel szebbé és jobbá tették számunkra a tábort. Az együtt töltött hetet a közös szentmise zárta. Minden nap volt szentmise, mellyel a lelkünket táplálhattuk, és csoportbeszélgetések, melyekből a játék sem hiányozhatott. Veled és Feléd 7

8 Számomra a legnagyobb élmény az volt, mikor egyik nap a csoportbeszélgetésre csak késve érkeztünk oda Andival, a csoprtvezető társammal, fiataljaink már ott vártak minket a gyertyánk körül és már mesélték is egymásnak az aznapi élményeket. Annyira klassz volt, hogy a fiatalok mennyire megnyíltak egymás előtt, hogy annyi mély gondolatot osztottak meg egymással, és hogy a hét végére egy igazi csapattá váltak. Aki fontolgatja,hogy a következő táborba már vezetőként jön, azt csak bátorítani tudom,mert annyira felemelő élmény, mikor érzed, hogy minden fáradtságodon, félelmeden felül tudsz kerekedni az Atya segítségével, mert tudod, hogy amit teszel, abban Ő örömét leli, Hozzá vezeted azokat a fiatalokat, akiket rád bízott. Köszönöm Istennek a csoportomat. Köszönöm, hogy a sok munka és előkészület meghozta a gyümölcsét, mert nagyon jól sikerült a tábor. Mind a fiatalok, mind a vezetők sokat gazdagodhattunk lélekben, sokkal közelebb kerülhettünk Istenhez és egymáshoz. Megláthattuk, milyen jó az Úrnak minden műve. Veled és Feléd 8 D. Mesi A tábor kedden, július 7-én kezdődött, de mi 2 nappal előbb indultunk, hogy egymásra és Istenre hangolódjunk. Ebben a két napban játszottunk, előadást és útmutatókat hallhattunk, megtanulhattuk a táborra írt éneket, ismerkedhettünk és sokat készülhettünk csoportunk fogadására. Ami számomra nagy élmény volt, az a hétfő esti szentségimádás, ahol a résztvevők nevét felolvasták (háromszászvalamennyit) és Jézus elé helyeztük őket imában. Azért szeretem e tábort, mert megtapasztalhatom, hogy az EGYHÁZ ÉL, összejövünk különböző helyek, városok plébániáiról, különböző korosztályú, foglalkozású, Jézust szerető emberek és együtt töltekezünk lelkiekben, kirándulunk, játszunk, sportolunk, ajándékozunk, ismerkedünk, barátságokat kötünk egymással, énekelünk, ujjongunk, dicsőítünk, nevetünk, imádkozunk, élményekben gazdagodunk. Andrea

9 Egerszalók Mi is az Egerszalók? Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat, bővebben: A július második szerdáján kezdődött, és egészen vasárnapjáig tartott program átlagosan résztvevővel zajlott, így joggal nevezhető Magyarország (jelenleg) legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójának. Ahogy Szent Pál apostol írja tanítványán ak, Timóteusnak: "Bízzunk az élő Istenben!" (1Tim 4,10) Váljon hivatásunkká az élő Istenbe vetett bizalom! Ő legyen a mi nagy reményünk! Isten minden embert meghívott erre a nagy reménységre. De vajon világos-e mindenki számára, hogy konkrétan mire is hívta, hívja az Isten, és hogy mit is vár tőle? Könnyű-e felismerni, elfogadni az utat, melyre ő hív minket, ezzel együtt pedig meglátni életünk célját, értelmét? Mi hát a hivatásunk? Az idei Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat pontosan ebben akart segíteni minden ifjú, célját kereső léleknek július 15-e és 19-e között. A Dr. Kerényi Lajos piarista atya nevével fémjelzett lelkigyakorlat mindig egy meghatározott téma köré épül, amelyhez az itt elhangzó előadások is kapcsolódnak. Ezeket az igen tanulságos és többnyire felejthetetlen előadásokat Lajos atya mellett számos, az egyházi és a civil életből meghívott előadó tartja. (Az idei rendezvény a hivatást állította középpontba.) Kiemelt szerepet kapnak még az úgynevezett "kiscsoportos beszélgetések" is, amelyek segítségével a résztvevő fiatalok, élményeiket és gondolataikat egymással megosztva, hatékonyabban tudják feldolgozni az előadásokon hallottakat. Ezekben a napokban igyekeztünk Jézus gondolatait a Létről, az élet titkairól egyre jobban megismerni. Válaszokat kell adnunk azoknak, akik kérdeznek, vergődnek. És egyre többen fognak kérdezni éppen minket, Veled és Feléd 9

10 Én is tele voltam kérdésekkel és vergődtem, de eme napok után megkaptam Isten személyes szeretetét és iránymutatását, lelkem gyógyult és feltöltődött. Volt fiatalos lendület, lazulás, mély imádság, komoly előadások, tudomány, játék, jókedv, viccelődés, ismerkedés, régi ismerősökkel való találkozás, gyónás (a temetőben, ahol eltemethettük bűneinket), szentségimádás, szerzetesek, mozgalmak, remete, koncertek, zenés musical és Isteni jelenlét mi kell ennél több?! A festői környezetben elterülő Egerszalók kiváló lehetőséget nyújt az elmélkedésre, az elcsendesedésre, messze a városok zajától. Az érkező fiatalok az általuk hozott sátrakban laknak, amelyek rendszerint egy egész sátorvárossá alakulnak át, az eseménynek ezáltal is sajátos atmoszférát teremtve. A modern keresztény könnyűzenével, és fiatalos lelkülettel átszőtt, mégis léleképítő találkozó mindezek alapján talán nem meglepő, de újra és újra visszavonzza azokat, akik egyszer már ellátogattak oda. Nyári tervetekbe vegyétek be Egerszalókot! Hogy éljük át az együttlét örömét fiatalosan, vidáman, Jézusra figyelve, és fedezzük fel Őt, mint életünk nagy reményét! Andrea Szerzetesek nyomában Július 20-án Bertalan atya és Gyuri bácsi vezetésével elindultunk Tar község felé, hogy együtt töltsünk néhány napot a hittanos táborban. Amikor megérkeztünk, négy csapat alakult. Négy nagyszerű csapat: a TarAntalLák, a Piros repülő vízilovak, Imikék és az Üdvösség salátája. Táborunk célja az volt, hogy közelebbről megismerjük a szerzetesrendeket, a szerzetesek életét és gondolkodását, és felismerjük: mi hogyan lehetünk elkötelezett keresztények, mindezt hogyan élhetjük meg a mindennapokban. Gyógynövényeket gyűjtöttünk, akár a bencések; elsősegély alapismereteket tanultunk, hogy közelebb kerüljünk a gyógyító rendek Veled és Feléd 10

11 jártunk a gyöngyösi templomban, ahol egy ferences atya mesélt rendjük múltjáról és jelenéről; és pénteken rövid időre elcsendesedtünk, hogy megérezhessük a szemlélődő ima szépségét és a szemlélődő rendek tevékenységének értékét. Sokat gazdagodtunk. Természetesen a kihagyhatatlan sorversenyek, a strandolás és a fagyizás sem maradt el. Esténként pedig tábortűz köré gyűlve zártuk a napot: előbb vidáman, énekelve, egymással megosztva talentumainkat (versmondás, zenélés, színdarabok); majd elcsendesedve, Istenre figyelve adtunk hálát a Mennyei Atya ajándékaiért. Napjainkból nem hiányozhatott a szentmise sem. Isten várt minket minden nap, hogy letegyük elé örömeinket, bánatainkat, nehézségeinket, és - ahogy Bertalan atya mondta - amit Istennek adtunk, azt már ne akarjuk visszavenni többé. Hála ezért a fantasztikus táborért mindenekelőtt a Mennyei Atyának, aki vigyázott ránk, szép időt és szép élményeket, tartalmas napokat adott nekünk. És az Ő küldötteinek, Bertalan atyának és Gyuri bácsinak, akik megvalósították az Atya álmát. És minden résztvevőnek, akik bekapcsolódtak, és jól érezték magukat. Veled és Feléd 11

12 Veled és Feléd 12 Cserkésztábor (2009. augusztus 1-8.) 1 Az idei cserkésztáborunk legfőbb újdonsága, hogy igazi hagyományos cserkésztábor volt. Ugyanis nem volt előtábor, és a táborhelyen se ház, se elektromosság, csak erdő és jó vizű forrás, meg néhány pad és egy esőbeálló. Sőt, betonút se vezetett oda, csupán nehezen járható erdei utak, amin 3 km után lehetett elérni a legközelebbi falut. Ennek ellenére egy Samarával és egy Bogárral sikerült odaszállítani a tábor felszerelését, még Beck Tamás is eljutott odáig a modern autójával, ami nem kis teljesítmény. Meg egy traktor is, de annak ez nem nagy kunszt. Ám ekkor még száraz volt az agyagos út... Lassan mindenki megérkezett a táborba, és nekikezdhettünk az építésének. Keretmesénk nagyszerűen passzolt a körülményekhez, egy indiántábor viszontagságait valósítottuk meg a mintegy 30 cserkész segítségével, ami nem volt egyszerű. Az első latrina csak a második nap végére készült el, a második pedig a tábor közepére, csak hogy egy példát említsek. Közben meg kellett oldani a beszerzést, a főzést, és a mindennapi életet. Mint régen a hőskorban az 1930-as években. Persze nem hasonlítanám magunkat az akkoriakhoz, ők még arra is képesek voltak, hogy egy előkészített több tízezer fős jamboree-t (cserkész világtalálkozó tábort) egy héttel a kezdés előtt áttelepítsenek, mert az eredeti táborhelyet elárasztotta a víz. Szóval van még hova fejlődnünk, ez nem vitás, de jó úton haladunk, mert a táborunk működött, méghozzá fegyelmezetten és olajozottan. És sárosan, miután eleredt az eső... Nem egyszer gyalogszerrel, csúszkálva és sarat dagasztva cipeltük a táborba a beszerzett tábori ellátmányt a faluból. Igen, ez igazi cserkészmunka volt, szép volt lányok, szép volt fiúk, gratulálok mindannyiunknak.

13 Számomra ez volt az egyik legjobb csapattáborunk. Szuper őrsi indulók és csatakiáltások, példásan összetartó őrsök, segítőkész cserkészek... Mise a falusi templomban a népviseletbe öltözött helyiek között... Vidám hangulat és játékosság, valamint kemény és kitartó munka... Már csak hab a tortán, hogy a kocsikkal sikerült kijutnunk is az erdőből az előbb említett útviszonyok ellenére: hol csúszva a hegyoldalon, hol ralizva a hatalmas tócsákon át, néha traktorral húzatva ki a dagonyából, vagy épp csapatmunkával kitolva a kocsikat a traktornyomokból. Ezúton is köszönöm mindnyájatoknak ezt a tábort, és a sok segítséget. Kuthi Edvárd (Eső Arc) 173. sz. Kemény Zsigmond cserkészcsapat rajparancsnok Iszkaszentgyörgyi pillanatok - Lelkigyakorlat Hálát adok, hogy részt vehettem ezen a lelkigyakorlaton. Együtt lehettem a közösségünkkel. Napjaim az együvé tartozás örömében teltek el. Hálát adok a testvérekért, akik szerettek, akiket én is szerethettem. Köszönöm Isten kegyelmeit, amit a Vele töltött időben kaptam. Köszönöm Bertalan atya részletes előadásait, amelyek sokunkat gazdagítottak. Rámutatott arra, hogy a szegényeket szolgálni akkor tudjuk igazán, ha Jézust meghívjuk a szívünkbe. Ha Neki ott a helye. A feladat nagyon sokrétű, egyedül képtelenség teljesíteni. Csepp a tengerben, amit megtehetünk, de azt vállalni kell! Kovács Október tanár úr felhívta figyelmünket, hogy felelősek vagyunk a teremtett világért. Köszönjük tanácsait, amit a takarékosság érdekében mondott. Mindenért hála, köszönöm: Kati Már régóta, a 90-es évek eleje óta szerettem volna, hogy az Egyház társadalmi tanítása, az ezzel kapcsolatos dokumentumok valamilyen formában előkerüljenek hittanokon, lelkigyakorlatokon. Nagyon örültem, hogy a lelkigyakorlatnak ez volt a témája. Veled és Feléd 13

14 Bár összehasonlítva a 90-es évek eleji és a mai magyarországi közállapotokat más érzéseket kelt bennem ez a tanítás, mint 16 évvel ezelőtt, bízom benne, hogy soha nem késő, hogy előbb-utóbb a magyar nép olyan vezetőket fog választani, akik ezen tanítás szellemében fogják irányítani hazánkat. István Az egyház szociális tanítása volt a téma. Számomra megnyugtató, hogy zavaros társadalmi körülményeink között egyházunk megmutatja a helyes erkölcsi normákat. Ehhez igazodhatunk és bizakodhatunk, hogy a hajónk nem süllyed el. Törekedjünk Isten segítségével a lelkünk békéjét megteremteni. Az evangélium hirdetése a feladatunk életünkkel, szavainkkal, viselkedésünkkel. Ági Úgy gondolom, a kiscsoportoknak vegyeseknek kell lennie. A férfi csoport beszélgetése unalmas volt számomra, nem tudtam hozzászólni, keveset épültem rajta. Nagyon eltértünk a lelkigyakorlat alaptémájától, pedig azon belül is lett volna számos dolog, amiről megoszthattuk volna véleményünket, tapasztalatainkat. A lelkigyakorlaton megérintett a Szentségimádás. Megdöbbentő, hogy milyen gyorsan elröppent az a másfél óra, amit Jézussal töltöttünk. Szívesen maradtam volna még. Örültem, hogy minden nap találkozhattam Jézussal. Jó volt, hogy együtt zsolozsmáztunk, másoktól is hallottam pozitív visszajelzéseket. Nagyon tetszett Kovács Október előadása. Felkeltette az érdeklődésemet a téma iránt. Nem sok újat mondott, de jól elő tudta adni. A környezetvédelem is olyan téma, amiről nem elég egyszer beszélni. Szélesíteni kell a látókörünket, meg kell ismernünk mások véleményét is. Az étel nagyon jó volt, a konyhások kedvessége átlagon felüli. Bence Veled és Feléd 14

15 Köszönettel tartozom Etának és M. Erzsikének, akik hívtak erre a Lelkigyakorlatra. Nekem nagyon gazdag, gondolatokkal teli napok voltak. Sok kegyelmet kaptam az Úrtól. A testvérekkel a beszélgetések során is épültem. Kovács Október tanár úr előadása meglepő tényekkel szolgált, és nagyon érdekes volt. Nagyon elfáradtam, de megérte! Szeretettel: T. Katalin A lelkigyakorlat egyik nagy ajándéka számomra, hogy küldetésem van. Hivatásom, amit Istentől kaptam. Vajon mi ez a hivatás? Ültem a kápolnában, és kérdezgettem az Oltáriszentségben jelen lévő Jézustól, hogy mit tegyek? De nem válaszolt. Rá kellett döbbennem, hogy mivel keveset imádkozom, langyos a lelki életem, rosszak a gyónásaim, egy olyan páncélt növesztettem magam köré, amin keresztül nem hallom az Urat. Első feladat: a lelki életem rendbetétele. Második feladat: tudjak bocsánatot kérni azoktól, akiket megbántottam szóval, tettel, vagy akár gondolattal. Veled és Feléd 15

16 A lelkigyakorlat másik nagy ajándéka, hogy ha már a lelkemet elkezdtem rendbe tenni, az imaéletem már kezd helyreállni, akkor keressem meg, hogy hogyan tudok másoknak segíteni. A felebarát szeretete Jézus parancsa. Kötelességünk. A segítésnek nagyon sok formája lehet: a csendes imádságtól a fizikai segítségen keresztül az anyagi támogatásig. Fontos, hogy ne úgy szeressünk, ahogy nekünk jó, hanem úgy, ahogyan azt a felebarátom kívánja. Ne akkor szeressem, amikor időm van, hanem akkor, amikor ezt a másik igényli. Ne ott, ahol nekem kényelmes, hanem ahol a szükség megkívánja. És egyáltalán kinek kell segítenünk? A felebarátnak, akit Isten elénk küldött. Tennünk kell Isten akaratát, akármilyen nehéz. Harmadikként rádöbbentem, hogy a szegények (testi-lelki nyomorúságban szenvedők) megsegítése nem dicsőség. Ellenkezőleg, én tartozom hálával. Meg kell köszönnöm a szegénynek, hogy ápolhattam őt. Miért? Mert a szenvedő, vagy megdicsőült Jézust kell felismernem, szolgálnom a szegényben. És még valami A pápai megnyilatkozásokban egy egészen új szemléletet ismertem meg. A tőke és a magántulajdon, a munkás és a munkabér, valamint az osztályharc fogalma egészen új értelmet kapott. Sok új és régi barátot szereztem. Köszönettel: Rita Köszönet a Szentháromság Egy Istennek, hogy ide vezérelt és újabb erőt adott a lelki-testi feltöltődésre. Küldetésnek tartom, amit tovább adhatok szeretteimnek, ismerősöknek, rászorulóknak. Gyakorolhatom különböző szociális segítségek formájában, az egyénekre szabott Veled és Feléd 16

17 Nehogy a szeretetem terhes sérelemmé váljon! Mindehhez előbb az Úr segítségét kérhetem imák formájában. Hasznos tájékoztatást kaptunk Kovács Október biológus vendég-testvérünk személyében, a környezetünk védelmét szolgáló tevékenységekről, melyeket mi is követhetünk. Küzdenünk kell az igazságosságért, intézményessé tett esélyegyenlőség kibontakozásáért. Ne csak beszéljünk róla, tettekkel mozdítsuk elő a testilelki rabságból való szabadulások megvalósulását! Sajnos sokan félreértik a Bibliában leírtakat: Vegyétek uralmatokba Kíméletlen profitszerzésre használják fel a gondoskodó szeretet helyett. Jobban kellene figyelni a média lelki és szellemi szennyező hatására! Ezek emberi eszközökkel nem érhetők el, csak a Mindenség üdvösségével. Gondoljunk a küldetésünkre, az akadályoztatások ellenére is! Vilma Évek óta nem voltam lelkigyakorlaton, most sem terveztem, de barátnőm invitálására igent mondtam. Kíváncsian vártam, mi lesz a téma. Amikor meghallottam a megbeszélésen, hogy az Egyház társadalmi tanítása és a környezetvédelem, majdnem megfutamodtam. Hát hová megyek? Valami tudományos konferenciára? Kétségek között indultam útnak. Kellemes csalódás volt a lelkigyakorlat minden perce. A napi háromszori közös imádság, az előadások közti rövid elmélkedés szigorú csendben elvonulva hozzásegített a témák elmélyítéséhez, aprópénzre váltásához. Család, erkölcs, vallás, igazságosság, közbiztonság, jogbiztonság, földművelés, vallásszabadság, környezetvédelem, teremtett világ. Az élet minden területe benne volt. És persze benne az ember. Ezen a lelkigyakorlaton úgy érzem, elindultunk egy úton, hogy egy kicsivel jobbá tegyük a világot. Ki-ki a maga területén kapott talentumával hozzátegye, ami még hiányzik belőle. Amilyennek Isten elképzelte,de mi emberek nem tudatosítjuk nap mint nap, hogy azért kaptuk a Földet, hogy munkálkodjunk, fáradozzunk, hogy ne pazaroljuk el, hanem teremjen. Hála, köszönet a sok értékes gondolatért. Kérlek Istenem, segíts, hogy tovább tudjunk haladni ezen a szép és küzdelmes úton! Marika Veled és Feléd 17

18 Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, elfogyhatatlan kincset a mennyben, ahol nem fér hozzá tolvaj, és nem rágja szét a moly. (Lk 12,33) Raktáros kollegámnak ebben a hónapban volt az esküvője, megbeszéltük, hogy ez alkalomból valamivel megajándékozzuk az ifjú párt. Volt bennem egy vágy, hogy ez az ajándék közös legyen a gondolattól egészen a megvalósításig. Javaslatom, hogy vegyünk egy házi áldást, nem talált egyöntetű tetszésre, és érdekes módon pont az általam kevésbé vallásosabbnak gondolt kolleganőm találta jónak az ötletet, hozzáfűzve, hogy ő is nagyon örülne neki. Egy beszélgetésnél kiderült, hogy a leendő férj református, akinek kedvéért a menyasszony megkeresztelkedett, és így kerül sor a templomi esküvőre. Több boltban jártam, végre az egyikben sikerült rátalálni arra a merített papíros változatra, amiben megegyeztünk. Az ajándék mellé vettem egy borítékos képeslapot, hogy jókívánságainkat írásban is kifejezhessük. Másnap kiderült, hogy a csomagolás tudományában egyikünk sem jeleskedik, ez jó ok volt arra, hogy mindhárman részt vegyünk benne. A közös tevékenykedés meghozta eredményét, végül elégedettek lehettünk a külsejével. Az idézet kiválasztása is együttesen történt; válogatást követően az került a képeslapra, ami mindnyájunknak leginkább megnyerte tetszését. Ezek után örömmel adtuk át kollegánknak ezt az apró figyelmességet, kívánva közös életükre ilyen módon is az áldást. Június végén meglátogattuk nővérem Németországban élő idős barátnőjét. Utolsó pillanatban dőlt el, hogy vele tudok tartani, így váratlan ajándéknak éreztem ezt az utat. Mielőtt elindult velünk a vonat, örömmel adtam át testvéremnek egy gyönyörű rózsafüzért, mert tudtam, hogy egy ideje szeretett volna, bár ő még nem vallásgyakorló. A néni, akihez mentünk, ismerte édesapámat, rendszeres rózsafüzér imádkozó, így gondoltam, megtanítja nővéremet, és kint-tartózkodásunk idején - édesapánk névnapján - együtt tudunk imádkozni az Ő lelki üdvéért. Sajnos ebből semmi nem lett, éreztem: a szeretet azt kívánja, veszítsem el ezt a Veled és Feléd 18

19 Hazatérve küldtem a nővéremnek egy másolatot az imádkozás menetéről, de csendes, unokák nélküli időpontra halasztotta áttanulmányozását. Kb. két hete voltunk itthon, amikor a vasárnapi misére készülve jött a hír: a néni Münchenben kórházba került. Aznap este volt a legközelebbi alkalom, amikor misét kérhettem érte, és bár délelőtt voltam már misén, némi késéssel az esti szertartáson is részt vettem. Szívemen viseltem, hogy a mise kegyelmei által Isten könnyítse meg szenvedéseit, és mindenképpen az Ő akarata szerint történjenek a dolgok. A következő hét végét a nővéreméknél töltöttem és pénteken jött a hír, hogy a Mennyei Atya magához hívta a nénit. Szomorú lélekkel - testvérem könnyezve - beszélgettünk, felelevenítve a nála évek hosszú során eltöltött szép napokat. Szomorú volt a lelkem, de nem csak a néni miatt, hanem azért is, mert mindeközben ment a televízió, felcserélve az imádság hangját az üres semmiségekkel. Itt az idő, hogy az ajándék rózsafüzér használatba kerüljön, - gondoltam. Előálltam kérésemmel, és kimondhatatlan örömömre végre együtt mondhattuk (a harmadik-negyedik tized után már mindketten) életünk első tized közös rózsafüzérét. Biztos vagyok benne, hogy odafent meghallgatásra talált az imánk! Istennek hála, hogy reményem szerint - egy picit súlyosabb lett mindkettőnk tarisznyája, és közös imánkkal segíthettünk egy tisztuló lelken. Z. Kati Gondolatok a Szentírásról Mi akadályoz meg abban, hogy ott legyen az asztalodon, polcodon, kezed ügyében? rendszeresen kinyisd és olvasd? kezed imára kulcsold és egy pár percet szánj rá a Mennyei Atyára? az Evangéliumban olvasottakat tovább add barátaidnak? tegyél is annak szellemében minél többet? minden reggel végig gondold feladataidat és kérd hozzá az erőt? mosolyodra és derűs tekintetedre figyeljenek fel az emberek? észrevedd, kik szorulnak segítségedre? minden nap észrevedd, és hálát adj a nap folyamán kapott ajándékokért? Holnap biztosan jobban sikerül! Szepesi Ildi Veled és Feléd 19

20 Veled és Feléd 20 MÁRIA A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia honlapján olvashatjuk: Az első, akit Máriának, héberül Mirjamnak hívnak az Ószövetségben, Mózes nővére. Később kedvelt női név, a Szűzanya kortársai közül is sokan viselték. A név jelentést hordoz, de ma már nehéz pontosan meghatározni, mert közel 60 lehetőség kínálkozik. A legvalószínűbb jelentések a következők: Mária = szép (a héber márá = kövér szóból. Keleten, pl. az araboknál a női szépség egyik feltétele); Mária = lázadás (a héber máráh szóból, Mária a Sátán ellenlábasa); Mária = keserves (a héber márar = keserű, fájdalmas szóból); Mária = Istentől szeretett (az egyiptomi mri = szeretett és a héber iam = Isten szavakból) -- Ez nemcsak nyelvészeti szempontból valószínű, hanem teológiailag is a legszebb és legtalálóbb neve annak, akit Isten a leginkább szeret a teremtmények közül. Az Egyház szeptember 12-én üli Mária szent nevének ünnepét. Ebből az alkalomból néhány Máriát kérdeztünk meg közösségünkből, mit jelent számukra a nevük. Jézus édesanyjáról kaptam a nevem, aki nekünk is égi anyánk. Nekem az emberek közül ő a legszentebb. Példaképemnek tekintem, szeretnék hozzá hasonlítani. Jó tudni, hogy bármikor fordulhatok hozzá, támaszt kapok tőle, segít. (HM) Örülök, hogy a Szűzanya nevét kaptam, így ő lett a védőszentem. Ő kegyelemmel teljes, az engedelmesség és a hit anyja, rajta keresztül a leggyorsabb az út Jézushoz. A névnek sok jelentése van. A legszebbet Antal atyától hallottam: Isten kedvence. (KM)

21 A Boldogságos Szűz Mária égi édesanyám. Nagyon szeretem őt. Tiszteletére ebben az évben felvettem a skapulárét, hogy ezentúl egész életemben mindig velem legyen, hiszen a skapulárét nem vethetem le, mindig viselnem kell, hogy méltó legyek a hozzáfűzött ígéretekre. Örülök, hogy a Mária nevet kaptam a keresztségben, mert így még közelebb érezhetem magam Hozzá. Szeretnék még életemben nagyon sok Mária kegyhelyet felkeresni, szeretnék sokat kirándulni a Mária úton, hogy ezzel is erősödjön a köztünk lévő kapcsolat. (SM) Könnyű dolgom van, mert gyerekkoromban Szűzanya tiszteletben nőttem fel. Átélte a család a máriapócsi könnyező Szűzanya kisebb csodáját. Kieszközölte Szent Fiánál, hogy ne kelljen szemüveget hordanom.. Akkoriban csúfolták a szemüvegeseket az osztályban. Ez gyerekként igen érzékenyen érintett. Édesanyám elvitt Máriapócsra a kegytemplomba és kiimádkozta, hogy ne legyek szemüveges. Imája meghallgatásra talált, a fejfájásom is megszűnt. Felnőttként a Mária-tiszteletem eldeformálódott erős külső behatások miatt. De ahogyan megismertem Mária Művét, helyreállt bennem a Mária tisztelet. Ehhez hozzájárult a medjugorjei zarándoklat is. Mária példaképem: mert ő jegyes, házas, édesanya, özvegy, és ugyanakkor nyitott az emberiség széleskörű problémáira. Példát ad az igazi keresztény szeretet elsődleges titkára, a keresztre és áldozatra. Példáját követve ezt az utat kell járnunk csendben a háttérben, szemlélve Jézust a Mennyei Atya akaratát teljesíteni. Mária rámutat, hogy a mi hivatásunk mindenekelőtt a szeretni és szenvedni tudásában áll. Mindkettő feltétele az egységnek és a békének. (LM) Mit jelent számomra, hogy Mária a nevem? Sokszor eszembe juttatja Szűzanyánkat. Gyermek- és fiatal felnőtt koromban nem imádkoztam égi édesanyánkhoz. 16 éves koromban, amikor megkeresztelkedtem, akkor az Atya és Jézus létezett számomra. Szűz Mária kb. 12 éve, hogy belépett az életembe. Mária erőt ad, vígasztal, erősít a hitben, segít a kitartásban a nehézségek idején. A rendszeres rózsafüzér imádság életem részévé vált. Máriaként Máriával együtt próbálok haladni az élet néha igen rögös útján. Máriaként élni ha ezt tudatosan teszem nagy kegyelmi ajándék. (BM) Veled és Feléd 21

22 Ó, Mária, ki az új világ hajnala és az élők Anyja vagy, rád bízzuk az élet ügyét: Ó Anyánk, tekints a magzatok sokaságára, akiket nem engednek megszületni, a szegényekre, akiknek oly keserves az életük, azokra a férfiakra és nőkre, akik embertelen erőszak áldozatai, az öregekre és betegekre, akiket közömbösségből vagy hamis jóságból öltek meg. Tedd meg, hogy akik hisznek Fiadban, megismerjék, és szeretettel hirdessék korunk embereinek az élet Evangéliumát. Eszközöld ki számukra a kegyelmet, hogy mindig új ajándékként fogadják; az örömöt, hogy egész életükben emlékezve rá, tiszteljék ezt az Evangéliumot; és az állhatatosságot, hogy bátran tanúskodjanak róla, s így minden jóakaratú emberrel együtt építhessék a szeretet és az igazság civilizációját Isten, az élet Teremtője és szerelmese dicséretére és dicsőségére. Forrás: II. János Pál pápa, az Evangélium Vitae enciklika záró sorai Veled és Feléd 22

23 Ima a papokért és szerzetesekért Boldog és boldogító, legszentebb Szentháromság! Örventeztesd neg fiaidat és leányaidat, akiket arra hívtál, hogy hirdessék szereteted nagyságát, irgalmas jóságodat és szépségedet. Szentséges Atya, szenteld meg fiaidat és leányaidat, akik neved dicsőségére neked szentelték magukat. Kísérd őket hatalmaddal, hogy tanúsíthassák: Te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása vagy a szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek szentelt élet ajándékát, mely a hitben téged keres, és a maga egyetemes küldetésében mindenkit arra hív, hogy a Hozzád vezető utat járja. Megváltó Jézus, megtestesült Ige, miként életformádat megtanítottad azoknak, akiket meghívtál, vonj magadhoz továbbra is embereket, akiknek a mai emberiség számára az irgalmasság letéteményeseivé, visszajöveteled hírnökeivé, és az eljövendő föltámadás javainak élő tanúivá kell lenniük. Semmiféle szorongatás el ne szakítsa Tőled és a te szeretetedtől őket! Szentlélek, a szívekbe kiáradt Szeretet, aki a lelkeknek kegyelmet és lobogást ajándékozol; örök élet Forrása, aki a számtalan karizmával beteljesíted Krisztus küldetését, minden Istennek szentelt személyért könyörgünk hozzád. Töltsd el szívüket a belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízleljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal; segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, és ha elestek, bizalommal tudjanak fölkelni; tedd őket isteni szépséged tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait és kegyelmedet, hogy Üdvözítőnk, Jézus Krisztus jóságát és emberszeretetét elvihessék az embereknek. Ámen. II. János Pál pápa Veled és Feléd 23

24 Te miért nem tartozol hozzánk? Nehéz volt rászánni magamat a feladatra, de Jézus hívott a szolgáló szeretetre. Te miért nem tartozol hozzánk? Egy farsangon a karitász egyik tagjával beszélgettem. Elmondta, miért szeret ott lenni, és hívott, hogy lépjek én is közéjük. Elkezdtem gondolkozni rajta, hogy ez sok elfoglaltsággal jár, és én azt nem tudom felvállalni. Milyen feladatot tudnék itt végezni? Majd gondolkozom rajta, és ennyivel el is intéztem magamban. Úgy advent idején az atya hirdetni kezdte, hogy csütörtökönként 5 és 6 között nyitva tart a karitász helyiség a közösségünk számára, lehet hozni, vinni ruhákat. Eljöttem párszor, aztán azt vettem észre, hogy már minden csütörtökön ott vagyok, de már nem az a lényeg, hogy találok-e megfelelő ruhát, hanem az, hogy szeretetet, bátorítást tudjak adni azoknak az embereknek, akik oda betérnek. Lehet, hogy az a pár jó szó elmulasztja a rossz kedvet, vagy éppen mástól nem is kapnak szeretetet, törődést. Minden alkalommal mielőtt elkezdünk dolgozni, imádkozunk azokért, akik behozták ezeket a ruhákat, és azokért is, akik kapják. Közösségünkben is sajnos elég sokan vannak, akik anyagi nehézségekkel küzdenek, akik betegek. Szóval elég színes a paletta, akikért imádkozunk. Búcsúzóul hálát adunk értük, hogy vannak nekünk, hogy van kiért jót tennünk, hogy feladatunk van. Egyik alkalommal megkérdezte Ági, hogy nem akarok-e én is hozzájuk tartozni. Meglepődtem, de félénken igent mondtam. Sok, számomra új dologgal találkoztam. Itt mindenki talál feladatot, még ha nem is olyan sokat tud vállalni, még az a kevés is jól jön. Én általában a csütörtöki napokat vállalom. Nagyon sokan jönnek a közösségünkből is segíteni, sőt rajtam kívül más is csatlakozott a közösséghez. Itt is bevezettük a névnapozást, a teázást, és még néha cukorka meg süti is van. Volt alkalmam már szombaton a hajléktalanoknak ruhát osztani. Ez nehéz feladat, kezelni kell tudni őket. Sok türelem és szeretet kell hozzájuk, legalább tőlünk kapjanak egy jó szót a szendvics meg a tea mellé. Fontos, hogy az ilyen lelkileg és fizikailag összetört emberek visszataláljanak a munkához és az élethez, hogy tovább tudjanak haladni azon az úton, amit a Jóisten kijelölt nekik. Ehhez kell a mi szeretetünk. Szepesi Ildi Veled és Feléd 24

25 Plébániai hittanok és foglalkozások rendje a es évben korosztály nap óra 1. és 2. osztály péntek 16:00 megjegyzés 3. és 4. osztály péntek 17:00 5. és 6. osztály hétfő 16:15 7. és 8. osztály hétfő 17:00 9. és 10. osztály csütörtök 17:30 elsőáldozók vasárnap 10:45 Meghívás után, aki rendszeresen jár Szentmisére és a korosztályának megfelelő hittanra. felnőtt érdeklődők - Útkeresők, azaz Katekumenek a hónap 1., 3. és 5. hétfője 19:00 Mindazok a felnőttek, akiknek annak idején kimaradt a hitoktatás az életükből, de szeretnének többet tudni katolikus hitünkről, esetleg szeretnének keresztelkedni, Szentgyónáshoz és Szentáldozáshoz járulni, bérmálkozni, bátran jöjjenek. Egy jó közösséget találnak és segítőket a keresésben. Folyamatosan lehet bekapcsolódni. ifjúsági péntek 19:30 16 éves kortól nagyjából a húszas éveik elején járó korú testvérekig ajánljuk, a bérmálástól a jegyességig. felnőtt katekézis - Biblia óra a hónap 2. és 4. szerdája 19:00 Minden felnőtt testvérünket hívjuk, hogy elmélyítsük hitismereteinket, és együtt olvassuk a Szentírást. kismama kedd 10:00 Kisgyermekes anyákat várunk, különösen a gyermeküket kereszteltetni készülő kismamákat. Veled és Feléd 25

26 korosztály nap óra megjegyzés házas hónap 1. kedd 19:30 Házaspárok közös gondolkodása őket érintő témákról, keresztény légkörben. nagymama hónap 2. kedd 18:00 Baráti találkozó idősebb testvéreinknek, beszélgetés hitünkről, családjainkról. nyugdíjas szerda 8:00 Hitünk elmélyítése, imádságos, szeretetteljes légkőrben. Szent Filoména kórus csütörtök 19:00 A liturgikus szolgálatra való énekek és klasszikus kórusművek tanulása imádságos, szeretetteljes légkörben. gitáros énekkar szerda 19:00 Készület a szolgálatra, örömteli együttlét Urunkkal és testvéreinkkel. ministránsok szerda 17:00 kisifi hónap páros szombatjai 18:00 A középiskolás korosztály önképző köre, hitben, barátságban Kisgyermekes szülők előkészítése a keresztelésre Jegyeskurzus hétfő 17:00 kedd 11:00 hónap páros keddjei A keresztelés előtt legalább két hónappal kell jelentkezni, és a készülettől függően 3-6 alkalommal résztvenni legalább az egyik szülőnek. Keresztelési elbocsátót is ekkor lehet kérni. 19:30 A házasságkötés előtt fél évvel kell jelentkezni. A készülettől függően 6-10 alkalommal találkozunk. Veled és Feléd 26

27 Időpont szeptember 13 vasárnap szeptember 15. kedd, 18:00 óra szeptember 19. szombat Teadélután Ez a program lehetőséget kínál egy kis kikapcsolódásra. Az együttlétünknek általában van egy kulturális része, amit falatozás, teázgatás követ. Ha jó a hangulatunk, nótázgatunk, sokat beszélgetünk, ismerkedünk egymással. A májusi teadélután nagyon családias légkörben zajlott. Közösségünk két fiatalasszonya: Beckné I. Tünde és Horváthné S. Éva énekelt nekünk népdalokat, elhangzott pár szép vers is, majd néhány néptáncos alsó tagozatos kislány énekelt szépen és ropta a táncot. Volt citera- és zongorajáték is. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt október 3-án délután 3 órakor. Plébániánk karitász csoportja nevében: Simongáti Ági Programjaink Program - megemlé kezés Somogyi L ászló atyáról; - Szen t Pál ké pe k kiállítás án ak megn yitój a Nyitn iké k kórus konce rtje templomunkról kiállítás a baptis ta imaház ban szeptember 19. szombat október 3. szombat október 3. szombat 15 óra október 10. szombat október 17. szombat október 17. szombat október 25. vasárnap november 7. szombat november 21. szombat november 21. szombat gyermek és ifjúsági kirán dulás N agym arosi Ifjúsági Találkoz ó te adé lután z arán doklat gyermek és ifjúsági kirán dulás h áz aspárok bálj a els őáldoz ás Mini- klu b gyermek és ifjúsági kirán dulás Szen t Erzsé be t kon cert Veled és Feléd 27

28 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN T hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: szombat: vasárnap: 7.00, 9.30, SZENTSÉGIMÁDÁS: SÉGIMÁDÁS: Kedd reggel mise után ig. Péntek este mise után ig. Elsővasárnap: ig. GYÓNTATÁS: Kedden reggel mise után. Szerdán és pénteken az esti mise után. Vasárnap a reggeli (7--es) mise után, illetve a plébános atyával történő előzetes időpont egyeztetés szerint. IRODAI SZOLGÁLAT PLÉBÁNIÁNKON: hétfő és péntek , 18, kedd és szerda AZ IMAAPOSTOLSÁG OLSÁG SZÁNDÉKAI SZEPTEMBERBEN EMBERBEN ÁLTALÁNOS: Hogy Isten szavát, mint a szabadság és az öröm forrását, jobban megismerjék, befogadják és éljék. MISSZIÓS: Hogy Laoszban, Kambodzsában és Mianmarban azok a keresztények, akik gyakran nagy nehézségekkel találkoznak, ne bátortalanodjanak el az evangélium testvéreiknek történő hirdetésétől, hanem bízzanak a Szentlélek erejében. KÖ SZÖN JÜK, hogy anyagilag is támogatja Egyházát! Személyesen is megteheti az irodában, csekket is kérhet, vagy átutalással. Plébániánk számlaszáma: CIB VEL ED ÉS F EL ÉD - A S zen t L ászló P lébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 6. Tel/fax: Honlapunk: Felelős kiadó: Tóth Bertalan A lapot szerkeszti a Média Munkacsoport

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Gyermekeink lelki élete a család imájának gyümölcse Kedves Testvérek! A múlt hónapban a családok

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben