FORGATÓKÖNYV - tervezet. I. Loyolai Szent Ignác Ismeretlen mester, olaj, vászon, 18. század Dobó István Vármúzeum, Eger

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FORGATÓKÖNYV - tervezet. I. Loyolai Szent Ignác Ismeretlen mester, olaj, vászon, 18. század Dobó István Vármúzeum, Eger"

Átírás

1 FORGATÓKÖNYV - tervezet I. Loyolai Szent Ignác Ismeretlen mester, olaj, vászon, 18. század Dobó István Vármúzeum, Eger Ltsz: Kölcsönzés Egerből a Dobó István Múzeumból Leírás: olaj, vászon, 86,5 X 68,5 cm. a kép mérete. Helye:A kiállítóterem belépéstől balra eső falfelülete. A 16. századi Európa nagy átalakulási folyamatában, a reformáció mellett máig ható jelentőségű, a reformációval szinte egyidőben születő, a megújulásnak mégis más útját megtaláló jezsuita rend megalakulása. Loyolai Szent Ignác ( ) Jézus Társasága néven 1540-ben alapította meg a rendet, melynek célja a katolikus hit terjesztése az akkor ismert egész világon, valamint a katolikus egyháznak a pápa szándéka szerinti megújítása volt, válaszként a reformáció által felvetett kérdésekre. A jezsuiták 16. század második felében a Királyi Magyarország és Erdély területén tevékenykedtek, majd a török kiűzése után a megjelentek a felszabadított területeken is. A megtelepedő jezsuiták a 450 éve, 1563-ban megalakult osztrák rendtartomány tagjaiként kezdték meg működésüket. Az első, nagyszombati alapítást (1561) sorra követték a továbbiak először Erdélyben (Gyulafehérvár 1579, Kolozsvár 1581), majd az észak-magyarországi területeken. Ezek között a jelentősebbek: Vágsellye (1586), Kassa (1601, 1650), Homonna (1613), Pozsony (1622), Gyöngyös (1633), Ungvár (1646), Eperjes (1647, 1673), Rozsnyó (1656), Sárospatak (1663), Lőcse (1673), Nagybánya (1674, 1687), Eger (1687) voltak A rend máig hatékony eszköze a hit és tudás magas szintű harmóniájának megteremtése. Lelkiségének alapját és a hitélet megújításának forrását Loyolay Szt. Ignác Lelkigyakorlatok című munkája jelenti. Ennek középpontjában a személyes Isten-tapasztalat megélése áll. Ezt, valamint a katolikus hitélet újjászervezését segítette elő a rend missziója nyomán Európa szerte megjelenő vallási társulatok tevékenysége. (Mária Kongregáció, Agonia Christi társulatok) A Jézus Társasága rend tagjai 8-10 évig tartó felsőfokú tanulmányok elvégzése után a kor legmagasabb szintű műveltségét szerezték meg.. Ennek köszönhetően a 18. században a teológia, filozófia, matematika, csillagászat, földrajz és orvostudomány területén kimagasló eredményeket értek el. Európában egyedülálló, egységes alap és középfokú tanulmányi rendszert alakítottak ki. (Ratio studiorum, 1599). A történelmi Magyarország területén több egyetemet alapítottak (Nagyszombat, Kassa, Kolozsvár, Buda) A megújuló hitélet és az oktatást tankönyvekkel, liturgikus és imakönyvekkel a jezsuita nyomdák látták el. A rend egyetemes céljai és eredményei óhatatlanul ellentétbe kerültek az egyes uralkodók érdekeivel. Ez végül oda vezetett, hogy a 1773-ban XIV. Kelemen pápa elrendelte a Jézus Társasága szerzetesrend feloszlatását. A rend nyolcvan évvel később, 1853-ban telepedett meg ismét Magyarországon, és 1909-ben megalakult az önálló magyar rendtartomány. 1

2 II. Barokk szekrény. Pácolt, festett fenyő. 18.század Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Ltsz Az un. jezsuita könyvszekrény baloldali ajtószárnyának habkartonra fotózott képe (Fotó: Á. Tóth József) 1.kép Szám szerint 30 ezer oszmán törököt vertek le a tengeren. Isten után egyedül neked köszönhető ez ó Szent Szűz. Azóta hívnak téged szívesen Győzelmes Máriának. 2. kép Ki önt majd vizet a fejemre és ki indítja meg szemeimben a könnyek patakját? Jeremiás 8. III. Álló vitrin Benne: A sárospataki jezsuiták kelyhe jezsuita szentek képeivel aranyozott ezüst, 18. század Ltsz: Az egri székesegyház Agonia Christi társulatának névsorát tartalmazó könyv, Főegyházmegyei Levéltár, Eger Pezsgir (török díszkendő) Sátoraljaújhelyből a pálos-piarista rendházból patyolatszőttes, 17. század Ltsz: Fogadalmi apácamunka Nepomuki Szt. János tiszteletére Girincsről, 18. század, osztrák Ltsz: 2

3 IV. Barokk szekrény. Pácolt, festett fenyő. 18.század Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Ltsz Az un. jezsuita könyvszekrény jobboldali ajtószárnyának molinóra vagy habkartonra fotózott képe (Fotó: Á. Tóth József) 3.kép Tisztuljon meg a szívem a te igazságodban zsoltár 4.kép Fekhelyemen éjszakákon át töprengtem, kit szeret a lelkem. Kerestem, de nem találtam. Énekek éneke 3. V. Nepomuki Szent János hársfa, 18.század, magyar Ltsz: Leírás: Aranyozott festett hársfa. Bal térdét felhúzva, félig ülő pózban mindkét karját széttárja. Nagyobb kompozíció (oltár?) része lehetett. Helye: A kiállítóterem bal hátsó falfelületén a tárló felett. Nepomuki Szent Jánosnak, Csehország patrónusának tisztelete a katolikus megújulás időszakában, a jezsuita rend tevékenységének köszönhetően egész Közép-Európában elterjedt.1556tól 1623-ig a cseh, morva és magyarországi jezsuiták közös provinciába tartoztak. A század első felének kiváló magyarországi jezsuitái tanultak. Olmütz, Prága egyetemén és a brünni próbaházban. Az önálló cseh provincia első tartományfőnöke a magyarországi Gregorius Rummer volt. A magyaroszági rendházakban a 17.század második felétől jelentős számban megfordultak cseh, morva vagy sziléziai jezsuiták, elsősorban a nagyszombati, kassai, pozsonyi és trencsényi kollégiumokban. A török kiűzésének 3

4 időszakában cseh tábori misszionáriusok tartózkodtak Magyarország területén, akik a cseh, morva és sziléziai katonák lelki gondozása mellett térítő munkát is végeztek. Mindennek máig látható eredménye Nepomuki Szent János tiszteletének elterjedése a Kárpát-medencében. VI. I.Tárló Benne: 1. Anyakönyv. Kinyitva. Mellette egy szövegrész latinul és magyarul Helye: Kiállítóterem bal hátsó fala. A sárospataki római katolikus plébánia jezsuita atyák által vezetett, első fennmaradt anyakönyve ( ) 11 Aprilis 1664 Ego Joannes Grueber Baptisavi Franciscum Glik Joannis Glik et Saraae Gliestins legitimum filium, item Mariam, et Elisabetham Alberti Schwetter et Stefaniae Ablin filias, assistentibus plurimis Patrinosque agentibus Celsissimis Principibus Sophia, Francisco, et Helena de Rakoczy április 11-én Én, Grueber János sokak jelenlétében megkereszteltem Glik Ferencet, Glik János és Gliestins Sára törvényes fiát, valamint Schwetter Albert és Ablin Stefánia Mária és Erzsébet nevű lányait. Keresztszülők voltak a nagyságos Rákóczi fejedelmi családból [Báthory] Zsófia, [I. Rákóczi] Ferenc és [Zrínyi] Ilona. 2. A A sárospataki jezsuita rendház 1773-ban, a rend feloszlatásakor készített felmérési rajza. Homlokzati nézet, pince és emeleti alaprajzzal Földszinti alaprajz Fotó reprodukció VII. Sárospataki jezsuita sekrestyeszekrény ajtaja a máriapócsi kegykép metszetével díszítve tölgyfa, papír, textil applikáció, 18. század A szekrényről leszerelte Váradi László én. Tisztításra átadva a MNM Rákóczi Múzeuma számára. Tisztítja: Váradi László Ltsz: Leírás Helye: Kiállítóterem jobb hátsó fala, a tárló felett A katolikus megújulás sikerében jelentős szerepet játszott a Mária tisztelet terjesztése és terjedése az egész országban. A században sorra születnek meg azok a Mária kegyhelyek, amelyek a Kárpát-medence vallási térképét máig meghatározzák. Ezek közül kiemelkedik a máriapócsi könnyező Istenszülő kegyképének tisztelete. 4

5 A Szabolcs vármegyei kis falu görögkatolikus templomában lévő Istenszülő-ikon november 4. és december 8. között csodás módon könnyezett. I. Lipót császár a képet 1697 márciusában Bécsbe vitette. Útközben több másolat is készült például a bárcai jezsuiták által festett, ma a kassai dómban látható kép. A kegykép könnyeivel átitatott kendők először az egri jezsuitákhoz kerültek. Az eredeti képet 1697 szeptember 11-én helyezték el a bécsi Szent István dómban. Savoyai Jenő herceg Zentánál ezen a napon mért döntő vereséget a török seregekre. A Pócsi Istenszülőnek, mint a török elleni harcokban is hathatós segítőnek a tisztelete gyorsan terjedt. Fölerősítette ezt az a tény, hogy 1715-ben a pócsi templomban elhelyezett másolat újra könnyezett. A pócsi kegyképnek több másolata is készült, metszeteken, szentképeken keresztül terjedő tisztelete Sárospatakon is nyomon követhető a tárgyi emléken túl a Jezsuita Historis Domus1702-ben született feljegyzéséből, amely szerint szerzetesek és világiak felajánlásából.. vettünk egy hatalmas damaszt zászlót, amelynek egyik oldalán jótevőnk védőszentje, Szent György, a másik oldalán pedig a könnyező Pócsi Mária képe látható. (Jézus Társasága Pataki Rendházának Története o. Fordította: Fábián István, Kézirat) VIII. Tárló-II Helye: Kiállítóterem jobb hátsó fala Benne: Memoralia, Egri Mária Kongregáció évkönyve 1. Memoralia Consuetudines Provinciae Austriae et Ordinationes (JTMR Levéltár, I előtti iratok) 40x32 cm A kötet feltehetőleg a sárospataki jezsuita rezidencia tulajdona volt. A kötet három részre tagolódik. Az első részben (Memoralia) az osztrák rendtartomány provinciálisainak pataki látogatásaikor ( ) a rendház életével kapcsolatban feljegyzésre került megfigyelései, észrevételei, javaslatai olvashatóak. A második részben (Consuetudines) az osztrák rendtartomány rendtartása található. A harmadik rész a között keletkezett legfontosabb tartományfőnöki utasításokat, rendeleteket tartalmazza rövid kivonatban. 2. Historia seu Annuae res gestae Sodalitatis B. M. V. sub titulo Elisabetham Visitantis in Archi-Episcopalis S. I. Gymnasio Agriae erectae et confirmatae. Anno a Partu Virginis (JTMR Levéltár, I előtti iratok) 30x20 cm A kötet az egri jezsuita gimnázium Erzsébetet látogató Boldogságos Szűz Máriáról nevezett kongregációjának számadáskönyvét és évkönyvét tartalmazza. Rendkívül ritka az ilyen komplex forrás a kora újkori jezsuita alapítású gimnáziumok Mária Kongregációjáról. A mai Magyarország területéről Győrből van adat hasonló fennmaradt forrásról. Az évkönyv sokrétű, színes adataival jól kiegészíti az Egri Főegyházmegye Levéltárában őrzött egri jezsuita Historia Domust, e két forrás segítségével mély betekintést lehet nyerni a püspöki székhely vallási életébe és mindennapjaiba. 5

6 VII. A sárospataki jezsuita rendház kapujának IHS-címerfaragványa 1705-ből Fotó Filep Antal 1965 Helye: Kiállítótér jobb oldalának ajtómélyedése. Részlet a Historia Domus évi bejegyzéséből: Magán a Rezidencián új kőkapu keret készült, felső részén a Társaság kőből kifaragott jelvényeivel, a kapu ezen kívül elegáns, kőből készített kocsibejárót kapott, új élelmiszer tároló ház létesült, az istállók új tetőt kaptak, és kőfallal készült új előcsarnokot, amely különösen szüreti időben nagyon hasznos és szükséges. (Jézus Társasága Pataki Rendházának Története o. Fordította: Fábián István, Kézirat) VIII. Loyolai Szent Ignác A szerencsi plébániatemplomból hársfa, magyar, 18. század Ltsz: Leírás: Aranyozott hársfa, Kerek talapzaton álló férfialak miseruhában. Könyökben meghajlított jobb kezét előre tartja, balját manipulussal mellére fekteti, balra fordított fejjel felfelé tekint. Helye: A kiállítóterem jobb oldalán a Telekessy patikaszekrény bal oldala IX. Telekessy patikaszekrény patikaedényekkel Kölcsönzés. Dobó István Vármúzeum, Eger Ltsz: (kétszárnyúüvegajtós szekrény Telekessy Patika berendezéséből) Helye: A kiállítóterem jobboldalán szemben az álló vitrinnel Telekessy patikaszekrény tölgyfa, 18.század Egerben már a török hódoltság idején, 1644-ben megjelentek az első jezsuita prédikátorok és 1687-ben telepednek meg. Ekkor kezdik el a rendház, templom és iskola építését. A gyógyítással is foglalkozó jezsuiták 1713-ban Telekessy István püspök bőkezű adományából rendházukban patikát létesítenek. A patika 1714-ben nyílik. Első gyógyszerésze a jezsuita szerzetes Steyr Gáspár. A patika berendezése tölgyfából készült barokk-rokokó stílusban. Telekessy-címeres patikaedények 6

7 Főegyházmegyei Múzeum, Eger A patika eredeti felszerelésből származnak a Telekessy-címeres, festett, fajansz edények, amelyből az országban 18 db ismert. X. Gonzága Szent Alajos A szerencsi plébániatemplomból hársfa, magyar, 18. század Ltsz: Leírás: Aranyozott hársfa. Kerek talapzaton álló férfialak reverendában, csipkés karingben. Bal lábbal hátralép, jobbra hajtott fejjel a kezében tartott hiányzó feszületre tekint Helye: Telekessy patikaszekrény jobb oldala XI. Tárló-III Helye: a kiállítóterem jobb első fala Benne: 1. BARKÓCZY FERENC liber gradualis-a Nagyszombat, 1729 Érseki Levéltár, Eger Barkóczy Ferenc későbbi egri püspök, majd esztergomi érsek, nagyszombati egyetemen történt filozófiai magiszterré avatása alkalmából kiadott tézislapok. A terjedelmes, barokk stílusra tipikusan jellemző cím magyar fordításban a következő: Magyarország uralkodóival együtt, összefoglalás módján bemutatva, amikor is az igen-igen kiváló, tisztelendő és igen tanult Barkóczi Ferenc úr Szala grófja, a szabadművészetek és a filozófia magisztere, aki a Királyi Magyarország, Kollégium Generáléjának növendéke is egyben, akinek magának a vizsgatételvédés alkalmából a legszentebb Császári és Királyi Fenség jóvoltából aranylánc adatik, a Kiváló, Érseki, Jézustársasági Nagyszombati Egyetemen. Főtisztelendő Pater Tolvay Imre professzornak, aki a Jézustársaság tagja, a szabadművészetek filozófiai doktora, előadásai alapján az egyetemes filozófiából való vizsgatételeket megvédte szeptember hónap 8. napján. 2. Graguális könyvek colligátuma A barokk kori egyetemeken és főiskolákon a tudományos fokozatok doktorátus, licenciátus, bakkalaureátus elnyeréséhez nyilvános vizsgát kellett tenni. Ennek tételeit művészileg metszett tézislapokon tették közzé. A megjelent vendégeknek pedig kiosztották valamelyik professzornak erre az alkalomra kinyomtatott latin nyelvű értekezését. Ezek a kis alakú füzetek hamar elkallódtak, s mára könyvritkasággá váltak. 7

8 Ilyen a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény kolligátuma a bécsi, grazi, nagyszombati és kassai egyetemek és főiskolák 16 graduális könyvecskéjével. Közülük öt unikumnak eddig csak a címét ismerték, vagy csak külföldön volt fellelhető példánya. Különösen érdekes Hingerle Ágoston jezsuita atyának Indiáról és az ő dicsőséges ifjairól tartott beszédeit tartalmazó 2. sz. könyvecske, 7 metszettel. Ebben Indiához csatolja Japánt, Amerikát és a csendes-óceáni térséget. 1. BEBELIUS, Henricus: Facetarium... libri tres, a mendis respurgati... His accesserunt selectae quedam Poggij facetiae. His additae sunt et Alphonsi Regis Arragonum... facetiae : Item prognosticon... Jacobi Heinrichmanni. Tubingae, fol. (1-5. fol. hiányzik); 14 cm. 2. HINGERLE, Augustin S.J.: De India, ejusque gloriosa iuventute sermones : honori... doctorum... dum per... Augustinum Hingerle... philosohiae laurea ornarentur. Viennae, [4] p., 7 t. metszetek; 15 cm. 3. S. Judas Thaddaeus Apostolus. 6. fol. (lapok széle, alja levágva); 14 cm. 4. HRABOVSZKI, Nicolaus: Ad Maiorem Dei Gloriam : Dvellvm amoris in quatuor orbis partibus pro uno Xaverio magno Indiaram apostolo. (Cassoviae) fol.; 14 cm. Ismeretlen kassai unikum. A kiadás helye a címlap alján levágva. 5. KRIMER, Ferdinandus S.J.: Gradus philosophici sanctioris philosophiae. Graecii, fol.; 14 cm. 6. MELEGHY, Franciscus S.J.: Divus Stephanus rex et apostolus. In verae sapientiae idaeam...tyrnaviae, Typ. Acad. per Matthiam Rietmiller, fol.; 13,8 cm. A művet Ranscgburg G.: Catalogus 350. (1937, 339 sz.) alapján ismerték, eddig nem volt fellelhető példánya. 7. WINSAUER, Franciscus S. J.: Sapiens nobilitas. Graecii, fol.; 14 cm. 8. GERALDINUS, Balthasare S.J.: Seneca philosophus. Viennae, fol.; (lapok széle, alja levágva) 14 cm. 9. BERNARDUS, Petrus S.J.: Palladia fontinalia, seu fons gentilitius. Graecii, fol.; 14 cm. 10. PETHOE, Stephanus S.J.: Sex insulae fortunatae, seu laurea philosophica. Tyrnaviae, Typ. Acad fol.; 13,7 cm. 11. MANNGEN, Carolus: Nexus Europaei glorioso nexui auraei torquis inscripti. Tyrnaviae, Typ. Acad fol.; 13,8 cm. Unikum. Egyetlen példányát Szabó Károly a bécsi bencéseknél látta. Egy töredék példány van az OSzK-ban Georgius Landovics név alatt. 12. ZIEGMILLER, Joannes S.J.: Conclusiones ex universa philosophia. Graecii, Widmanstad, fol.; 14 cm. 13. MILSER, Hieronimus S.J.: Theosophia sacra, sive apotheosis sex illustrium theologorum. Viennae, Cosmerovii, fol.; 14 cm. 14. Petrus Pazmany, S. R. E. Cardinalis archiepiscopus Strigoiensis, Regni Ungari Primas. Viennae, Typ. Matthaei Cosmerovii, p.; 14 cm. Unikum. 15. SCHRETTER, Carolus S.J.: Aquila regiarum virtutum hierogliphicum. Tyrnaviae, Typ. Acad. per Mathiam Rietmiller p.; 13,8 cm. (a felső margó levágva). Unikum. 16. MELEGHY, Franciscus S.J.: Magnus Indiae Patriarcha, et apostolus Xavier. Tyrnaviae, Typ. Acad p.; 13.8 cm. (a felső margó levágva) 8

9 XII. Hingerle Ágoston SJ graduális könyvecskéjének metszetei A falon képként elhelyezve a könyvből kifotózott 5 metszet, nagyítva, paszpartuzva, keretezve. Hingerle Ágoston SJ graduális könyvecskéjének metszetei HINGERLE, Augustin S.J.: De India, ejusque gloriosa iuventute sermones : honori... doctorum... dum per... Augustinum Hingerle... philosohiae laurea ornarentur. Viennae, p. Fotó reprodukció XIII. Tárló-IV Helye: a kiállítóterem közepe összefordítva az V. tárlóval Benne: A sárospataki jezsuita rendház könyvtárának két kötete. Bejegyzés Residentiae Patakiensis ANTOINE, PAUL GABRIEL ( ) Tractatus theologicus de augustissimo incarnationis mysterio / Paulus Gabriel Antoine. - Cassoviae : Typ. Academicis Societatis Jesu, p. PÁZMÁNY PÉTER (1570 Nagyvárad Pozsony) Hodoegus : Igazsagra-vezerlö kalavz, mellyet irt es most sok helyen jobbitván ki-bocsátott / cardinal Pazmany Peter esztergami ersek. 3. kiad. Posonban [typ. Societatis Jesu] M.DC.XXXVII. - XII, 1073 p. XIV. Tárló V Helye: Kiállítóterem közepe Benne: PÁZMÁNY PÉTER (1570 Nagyvárad Pozsony) Kalauz : Az az Pázmány Péter Kalauz nevű könyvének rövid sommálya, melyet... nyomtatásban kibocsátott Ambrosovszky Mihály / bev. Barkóczy Ferenc érsek. - Eger : Bauer, p. PÁZMÁNY PÉTER (1570 Nagyvárad Pozsony) A' Romai anyaszentegyház szokasából, Minden Vasarnapokra...Predikacziok. Poson, ny. n p. 9

10 Felhasznált irodalom: Kovács Eszter: Magyarországi jezsuiták és a cseh rendtartomány ( Csehország, Morvaország, és Szilézia) 1773-ig. Doktori értekezés tézisei. Piliscsaba, Kézirat) Löffler Erzsébet: A Telekessy Patika.in: Agria XXV-XXVI. Annales Musei Agriensis Eger, Puskás Bernadett: A máriapócsi kegykép művészettörténeti vonatkozásai Jordánszky Elek: Magyar Országban, s az ahoz tartozó Részekben lévő bóldogságos Szűz Mária kegyelem képeinek rövid leirása. Posonban, ) Tüskés Gábor-Knapp Éva: Nepomuki Szent János tisztelete In: Ethnographia, o. Tüskés Gábor-Knapp Éva: Népi vallásosság Magyarországon a században. Osiris Kiadó, Budapest,

Mária-tisztelet Erdélyben

Mária-tisztelet Erdélyben Mária-tisztelet Erdélyben Mária-tisztelet Erdélyben Mária-ábrázolások az erdélyi templomokban Haáz Rezsõ Múzeum Székelyudvarhely, 2010 A Mária-tisztelet Erdélyben címû kiállítás megvalósulását támogatták:

Részletesebben

(2011 2013) II. KÖTET

(2011 2013) II. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) II. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

A győri Magyarok Nagyasszonya Társulat a 17. században

A győri Magyarok Nagyasszonya Társulat a 17. században SZELESTEI N. LÁSZLÓ A győri Magyarok Nagyasszonya Társulat a 17. században A 17 18. századi győri laikus vallási közösségekről kéziratos és nyomtatott források is maradtak ránk. A jezsuiták 1627-ben telepedtek

Részletesebben

PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN

PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN VARGA SZABOLCS PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN Bevezetés A középkor végén a magyar társadalmat élénk vallási élet jellemezte. 1 A templomi hitélet mellett egyházi közösségek

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós

A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós Bikfalvi Géza A jezsuiták Budapesten A magyar jezsuiták a Jézus Társasága működésének mindkét időszakában jelentős figyelmet szenteltek a fővárosi tevékenységüknek, amelynek a súlypontja a XVIII. században

Részletesebben

Régi magyar imakönyvek és imádságok

Régi magyar imakönyvek és imádságok Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok Régi magyar imakönyvek és imádságok 3 Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok Régi magyar imakönyvek és imádságok Pázmány Irodalmi Műhely

Részletesebben

VALLÁS, EGYÉN, TÁRSADALOM

VALLÁS, EGYÉN, TÁRSADALOM VALLÁS, EGYÉN, TÁRSADALOM SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULARIS SZEGEDIENSIS 39. MTA-SZTE VALLÁSI KULTÚRAKUTATÓ CSOPORT A VALLÁSI KULTÚRAKUTATÁS KÖNYVEI 7. SZERKESZTI/REDIGIT:

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010.

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010. Beke Margit Fejezetek az új- és legújabbkori elitképzéshez. A katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban. Akadémiai doktori értekezés Budapest 2010. 2 A

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Fehér. Lova. vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA

Fehér. Lova. vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA Fehér Lova vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS X. szám 2006. Szent Mihály napjára J. JÓZSEF DÁNIEL MIHÁLY PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA XIX XXI.

Részletesebben

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Felelôs kiadó Wittinghoff Tamás polgármester A borítón Nepomuki Szent Jánosnak a Budapesti út és Aradi utca

Részletesebben

Szín játék költészet

Szín játék költészet Szín játék költészet Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére Szerkeszte e Czibula Katalin Demeter Júlia Pintér Márta Zsuzsanna Partium Kiadó Protea Egyesület r e c i t i Budapest Nagyvárad

Részletesebben

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

Bakk István A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében

Bakk István A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében Bakk István Bakk István A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében A Hagia Szophia A trónoló Jézus képe A Pantokrátor Krisztus a Szent Koronán Szent Özséb

Részletesebben

Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században

Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században Franciscan Missionaries in Hungary: in the Kingdom and in Transylvania in the 17 th and 18 th Centuries bibliotheca

Részletesebben

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS:

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: Egyetemi és középiskolai anyakönyvek digitalizálásának és adatbázis készítésének lehetőségei a kezdetektől 1848-ig Módszertani tanulmány Magyar Felsőoktatási Levéltári

Részletesebben

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét.

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. Valter Ilona köszöntése Minden tudományterület történetének vannak jó és kevésbé pozitív

Részletesebben

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY Barabás Dóra Székelyudvarhely Babeș-Bolyai Tudományegyetem Régészet, I. év 2014 0 Székelyudvarhelyi tábla Segesvár irányából, háttérben a Jézus

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/1. (68. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/1. (68. szám) BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/1. (68. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

A LORETÓI BOLDOGASSZONY TISZTELETE MAGYARORSZÁGON

A LORETÓI BOLDOGASSZONY TISZTELETE MAGYARORSZÁGON Barna Gábor A LORETÓI BOLDOGASSZONY TISZTELETE MAGYARORSZÁGON A katolikus magyar nép színes és történetileg nagyon gazdag Mária-kultuszából igyekeztem az előbbi jelzőknek mindenben megfelelő réteget választani.

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

Jézus Szíve társulatok a Kárpát-medencében a 18. században

Jézus Szíve társulatok a Kárpát-medencében a 18. században Szelestei N. László Jézus Szíve társulatok a Kárpát-medencében a 18. században Megjelenési helye: Magyar Sion, 2013/2, 197 206. A Jézus Szíve tisztelet újkori történetében nagymértékű változás történt

Részletesebben

Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletének újkori emlékei Székesfehérvárott*

Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletének újkori emlékei Székesfehérvárott* pm07:layout 1 2009.02.07. 20:56 Page 231 Smohay András Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletének újkori emlékei Székesfehérvárott* Kedves Tanárnő! ezekkel a szavakkal szoktam kezdeni az Üdvözlettel: PM végű

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. IRTA:

KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. IRTA: KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. IRTA: HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. Alkalmam volt a H. Kovács Zsigmond ur által szerkesztett s kiadásra készen álló Kassai

Részletesebben

Csicsay Alajos. Iskolatörténet

Csicsay Alajos. Iskolatörténet Csicsay Alajos Iskolatörténet Unokáimnak, Csicsay Bencének és Áronnak, valamint kortársaiknak szeretettel Csicsay Alajos Iskolatörténet Lilium Aurum Dunaszerdahely 2002 A könyv megjelenését támogatta:

Részletesebben