Benczur Gyula: Buda visszafoglalása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Benczur Gyula: Buda visszafoglalása"

Átírás

1

2 Történeti háttér A magyar kultúrában a barkk stílus az 1620-as évek végén tűnik fel, s a század végére a művészet valamennyi ágában uralkdóvá válik. Pártfgói Érdekek és érdekellentétek Benczur Gyula: Buda visszafglalása Buda visszafglalása (1683) A birdalm érdekeit szlgáló kizsákmánylás, a németesítő plitika és az ellenrefrmáció -- a nemzeti függetlenségért vívtt Rákóczi szabadságharchz vezetett. Leverése után az rszág gyarmati srba süllyedt.

3 A barkk periódusai az irdalmban: a barkk kezdete (kb között); a hősi barkk (kb ); a kiteljesedés, a "misztikus barkk" ( ); a késő barkk: a rkkó ( )

4 A magyarrszági barkk irdalm egyházi keretek között születik meg Fő szövegtípusai: A trdai gyűlés a prédikáció és a vitairat. az ájtatssági irdalm. a barkk szépprózában valláss lvasmányk születnek. A költészetben az anyanyelvű katlikus egyházi énekek jelennek meg anyanyelven, gyűjteményeik az énekeskönyvek.

5 Pázmány Péter ( ) egyházszervező és író, a magyar próza első nagy mestere; a magyarrszági ellenrefrmáció legnagybb alakja. Művei Vitairatk: pl. (Felelet az Magyari István sárvári prédikátrnak az rszág rmlása kairul írt könyvére, 1603) és Alvinczi Péterrel flytattt vitája: (Öt szép levél, 1609). Fő műve: Az Isteni igazságra vezérlő Kalauz (1613) az első magyar nyelvű katlikus hittudmányi rendszerezés. Pázmány Péter

6 Zrínyi Miklós ( ) költő, hadvezér és államférfi, a 17. századi magyar függetlenségi küzdelmek vezéralakja. Fő művei: Szigeti veszedelem (1646), első nemzeti epszunk. Az török áfium ellen való rvsság (1661) Legjelentősebb szépirdalmi műveit egy kötetben adta ki 1651-ben Hadtudmányi művei: Tábri kis tracta ( ) Vitéz hadnagy ( )

7 Gyöngyösi István ( ) a barkk kr népszerű elbeszélő költője. Fő műve: Márssal társalkdó murányi Venus Egy kalands és szerelmi történet verses elbeszélése. Stílusa gördülékeny, verstechnikája fejlett Gyöngyösi István tette népszerűvé az elbeszélő költészetünkben a felező 12-es srtípust. Gyöngyösi István

8 Petrőczi Kata Szidónia ( ) Az első jelentős magyar költőnő. Ötven költeménye kéziratban maradt ránk. Verseinek jelentős része valláss ének Istenes énekei a német pietista versek frdításai. Jó frmaérzékkel, könnyedén alkalmazza a különböző divats versfrmákat, közöttük a Balassi-strófát. Petrőczy Kata Szidónia A költőnő egyéni panaszai mellett megszólal verseiben a hazája srsán aggódó, a prtestánsk erőszaks térítésén szmrkdó hazafi hangja is.

9 A barkk irdalm kiteljesedésének időszaka Magyarrszágn 1690 és 1740 közé esik. Meghnsdnak a mdern nyugati eszmeáramlatk: az enciklpédizmus, a karteziánizmus, a pietizmus és a janzenizmus. A barkk a társadalm valamennyi rétegében megjelenik: a főnemesi és egyházi-valláss barkk mellett a köznemesi, a népi és a plgári váltzatk is megszületnek, ill. megerősödnek. Jellegzetes műfajk: a levél, az önéletírás, az emlékirat és a napló.

10 Bethlen Miklós ( ) államférfi (erdélyi kancellár), a magyar próza kiemelkedő művelője. Apáczai Csere Jáns tanítványa vlt. Börtönévei alatt készíti Önéletírását ( ), a vallmás-irdalm magyar remekét.

11 Bethlen Kata ( ) 1717-től Haller László gr., majd halála után 1722-től Teleki József gr. felesége. Életének maga által való rövid leírása c. emlékirata Imádságai Krabeli rvsktól rvstudmányt tanult. Udvari papja, Bd Péter segítségével értékes, különlegességeket tartalmazó könyvtárat gyűjtött össze, ezt a nagyenyedi kllégiumra hagyta. Oktatási kérdésekkel is fglalkztt, bírálta a leánynevelés krabeli hiánysságait.

12 Rákóczi Ferenc ( ) fejedelemnek plitikai és történelmi főszerepe mellett az irdalmi jelentősége is kivételes. Az emigrációban francia címmel, latinul írta vallmásszerű önéletrajzát Emlékiratk címmel (Mémires, ). Vallmásk (Cnfessines) című, szintén latin nyelvű művét Törökrszágban írja, benne életútját és személyes döntéseit bnclgatja.

13 Mikes Kelemen ( ) A magyar próza kiemelkedő művelője. A Törökrszági levelek ( ) műfaja francia divatt követ, de megszólal benne az erdélyi barkk kultúra, és a székely hagymányk is. A mű személyes és krdkumentum is egyszerre.

14 Apáczai Csere Jáns ( ) Munkásságában összegződött és egységbe rendeződött a krabeli Európa valamennyi krszerű szellemi irányzata. Alapvető jelentőségű tudmánys műve, a Magyar enciclpaedia (1655)

15 Misztótfalusi Kis Miklós ( ): betűmetsző, nymdász, könyvkiadó. A nagyenyedi Bethlen kllégiumban később Amszterdamban tanult. A Blaeu-nymdában nymdászmesterséget és betűöntést tanult ben visszatért Erdélybe. Fölújíttta a refrmátus egyház klzsvári nymdáját tól, több mint száz igényes nymtatványt, jelentős részben világi könyvet adtt ki.

16 Pápai Páriz Ferenc ( ) Heidelbergben filzófiai, Bázelben rvsi tanulmánykat flytattt ben hazatért, a fejedelem rvsa lett. A nagyenyedi kllégiumban görög nyelvet, fizikát és lgikát taníttt tól haláláig ban Klzsvárn jelent meg a Pax Crpris c. műve, az első magyar nyelvű nymtattt rvsi könyv. Átdlgzta, kibővítette Szenci Mlnár Albert latin-magyar szótárát Pápai Páriz Ferenc

17 Bd Péter ( ) refrmátus lelkész, irdalmtörténész Nagyenyeden, majd a leydeni egyetemen tanult a telógiát és keleti nyelveket ban gr. Bethlen Kata udvari papjának hívta meg. Fő műve: Magyar Athenás (Nagy- Szeben), (485 életrajz) Bd Péter

18

19 Az 1650-es évektől Nyugat Magyarrszágn bntakztt ki a barkk stílus. Az rszág legnagybb részén és Erdélyben még a késő reneszánsz vlt az uralkdó. A kastélyépítészet barkk stílusa a sárvári Nádasdy kastély 1653-ban készült nagytermének kialakításában jelentkezett először. I. Esterházy Pál herceg ( ), nádr alakíttatta át a régi kastélyt Kismartnban, 1663 és 1672 között barkk stílusban. Sárvár Sárvár Kismartn

20 Az 1700-as évektől a magyar barkk építészet irányítását az lasz mesterektől az sztrákk vették át. Az 1690-es években kapcslódtt be a magyarrszági stílusfejlődésbe a bécsi barkk nagy mestereinek első nemzedéke: Dmenic Martinelli ( ) Fischer vn Erlach ( ). Ráckeve, Savyai kastély Savyai Jenő herceg Ráckevén, a várs határában fekvő, művészi kerttel kiegészített nyári rezidenciája jellemzően barkk alktás ( )

21 Mária Terézia trónra kerülése új lendületet adtt a főúri kastélyépítészetnek. Grassalkvich Antal ( ) 1735-ben kezdte el Gödöllőn kastélyának felépítését A kettős U alakú épület díszudvarával, hét egyemeletes szárnyával, templmával, valamint lvardájával és istállójával, franciakertjével egyedülálló méretű, reprezentatív barkk együttest alkttt. Mária Terézia 1751-ben, látgatásával tisztelte meg Grassalkvich gróft.

22 A barkk kastélyépítészet csúcspntja: Esterházy Miklós ( ) fertődi kastélya Fertőd, kastély Dísztretem Hazai visznylatban páratlan együttest alkttt, melybe nemcsak kerti épületeket (peraház, színház, muzsikaház, medencék, kutak, víztrnyk, lvarda és istálló, vadászház és vadaskert, képtár stb.) kmpnálta bele, hanem a park révén az egész tájat is barkk kmpzíciós egységbe rendezte.

23 Jezsuita templmk A refrmáció 17. századi térhódításával szemben fellépő ellenrefrmáció a Habsburgk támgatásával jelentős szakrális építészeti tevékenységet flytattt a Nyugat-Felvidéken. Nagyszmbat Klstrk, püspöki vagy érseki palták, a krszak fnts építészeti alktásai, melyek már a barkk stílus első hazai képviselői. A királyi Magyarrszág egyházi székhelyén, Nagyszmbatban ben épült a római Il Gesu egyszerűsített, kiegészített, bécsi mintára frmált váltzata. A templm építésze feltehetőleg az itáliai Pietr Spazz ( ) vlt.

24 A barkk templmk nagyszabású freskódíszeit általában külföldről jött mesterek készítik, köztük a legjelentősebb: Franz Antn Maulbertsch, aki élete fő műveit nálunk alktta. Franz Antn Maulbertsch

25

26 Jhann Lucas Kracker letelepedett hazánkban és Jászón, majd Egerben dlgztt. Freskókat, ltárképeket festett. Kracker fő műve az egri líceum könyvtártermének freskója.

27 Krának legjelentősebb magyar festője. Hamburgban, majd Hannverben tanult. II. Rákóczi Ferenc udvari festőjévé nevezte ki től Berlinben és Lipcsében működött, majd haláláig Drezdában élt visszavnultan.

28

29 A barkk szbrászat Magyarrszágn inkább az egyházi, mint a világi művészetet tekintve hagytt jelentős műveket az utókrra. Az egyházi művészetet főként a díszes templmbelsők és a szenteket ábrázló plasztikák jellemzik. A jóval szegényebben jelen levő világi szbrászat alktásai főként a kapuzatk, az épületrnamentika és a stukkószbrászat terén ér el eredményeket.

30 Dnner ig Pzsnyban működött mint az érsek udvari építésze és szbrásza. Dnner legismertebb műve a pzsnyi dóm főltárának szbrcsprtja a templm névadójának, Szent Mártnnak lvas szbra, amint a mecénás Esterházy arcvnásaival, magyar ruhában, megsztja köpenyét a földön ülő kldussal.

31 A Zala megyei Egervár plébániatemplmának főltár tabernákuluma számára készítette a szbrt a művész. A templm kegyura a gróf Széchenyicsalád. Az egervári főltár 1730 körüli szbrai a stájer barkk hatását mutatják. A pestis ellen védő szent alakja a fájdalm és a szenvedés érzékletes megfgalmazása.

32 Fnts műve: Kvachich Mártn György történésznek, a budai egyetemi könyvtár őrének, mellszbra. Kvachich maga rendelte meg prtréját, közvetlenül a művésznél, Pzsnyban.

33 A Pzsny melletti Smfán született A bécsi Képzőművészeti Akadémiát látgatta Fő művei: Önprtréja, és a budavári szenthármság szbrcsprt

34 A század frdulóján az igényes műzenei gyakrlat megteremtésére elsősrban a püspöki székesegyházak, nagybb vársi templmk és a szélesebb műveltségű főúri udvark vállalkzhattak külföldről érkezett zenészek alkalmazásával. Gyrsan emelkedett a hazai muzsikusk száma, egyre szélesebb rétegek körében támadt igény a rendszeres zenélésre. Az isklákban lényeges szerepet kaptt a zenektatás. A művelt értelmiség körében közkedveltségnek örvendett a hangszeres kamarazene, a dal, a színpadi zene és az igényes tánczene. A kr műzenéje szrs kapcslatban áll a népdallal és a hangszeres népzenével.

35 Az Esterházy-család egymást követő zeneszerető tagjai hatalmas vagynuk tekintélyes részét áldzták a templmi és világi zeneélet felvirágztatására. Esterházy Miklós ( ) még csak trmbitáskat és dbskat fglalkztattt. Fia, Esterházy Pál ( ), Magyarrszág nádra Egy 55 egyházi kantátából álló gyűjtemény szerzője. (1711) Harmnia Celestis : a magyar barkk zene első dkumentuma. Kismartn

36 Az udvar első jelentős kmpnistája Werner. Bécsből érkezett 1728 ban, és csaknem négy évtizeden át, működött itt karmesterként és kmpnistaként. Werner egy kézirata Az egyházi zene repertárjának gyarapításán fáradztt. Haydn 1761-től működött itt, tevékenységének középpntjában a világi hangszeres műfajk és az perák állttak. Haydn

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Horvát Csaba Lajos Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A magyar kultúra ezer esztendeje

A magyar kultúra ezer esztendeje MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA www.kum.hu A magyar kultúra ezer esztendeje A magyar nép a kelet-európai pusztákról sok évszázados vándorlás után érkezett el a Kárpát-medencébe, végleges hazájába,

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2014 Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva

Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Magyar művészeti kislexikon Körber, Ágnes F. Almási, Éva Publication date 2002 Szerzői jog 2002 Enciklopédia Kiadó Copyright 2002, Enciklopédia

Részletesebben

Veszprém megye egyházi értékei

Veszprém megye egyházi értékei Veszprém megye egyházi értékei Román kori oszlopfő a Szent Mihály-székesegyházból Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém Veszprém megye egyházi emlékeiről gazdag tárgyi és iratanyag maradt ránk, annak ellenére,

Részletesebben

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN BOJTOS ANIKÓ LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN A FALKÉPEK KIVITELEZÉSE A Magyar Tudományos Akadémia dísztermének kifestése az egyik legnagyobb ilyen természetû vállalkozás volt

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET -

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 5., BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18.

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18. ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizttság közleményei 15. évflyam - összevnt szám (1-4) 2007.augusztus hó A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18. Díjak és Citrmk Hrler Miklós az

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés)

dc_139_10 A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON MIKÓ ÁRPÁD BUDAPEST (akadémiai doktori értekezés) MIKÓ ÁRPÁD A RENESZÁNSZ MŰVÉSZET TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON (akadémiai doktori értekezés) BUDAPEST 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés (4) ELSŐ RÉSZ I. AZ ELŐZMÉNYEK. VITÉZ JÁNOS, JANUS PANNONIUS ÉS KÖRÜK (8)

Részletesebben

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON Dicső dolog és szent kötelesség a hazáért vért ontani, de e mellett szükséges annak segélésére más áldozatokat is tenni. (József nádor - 1809. április 27.) szerkesztette: Hegedűs

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 1 HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 2 1. Bevezetés, témaválasztás indoklása Szakdolgozatom témájának a Hunyadi Mátyás korabeli magyarországi reneszánsz művészet és kultúra bemutatását választottam. Már

Részletesebben

Szerkesztette: GYULAI Éva

Szerkesztette: GYULAI Éva 0 Egy miskolci nemes az országos politikában Az Egy miskolci nemes az országos politikában Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa,

Részletesebben

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában 36. Magyarország a napóleoni háborúk korában A hosszú háborúk egész Európában gazdasági fellendülést hoztak. Emelkedtek a gabonaárak, és a fejlődésben csak 1815 után következett be visszaesés. Mivel a

Részletesebben

rffy- V illám A ndrás

rffy- V illám A ndrás A m agyar solym ászat a művészetben ( P ályázat a R ohony M ester D íjra ) írta G yőrffy y rffy- V illám A ndrás A magyar művészet a nemzet kulturális életének évezredek óta szerves, örökké változó része.

Részletesebben

---BUDAPEST, I.--- Liszt és a Hubay család kapcsolata Gombos László zenetörténész előadása. Hubay Jenő Zeneterem 17-én 16 órakor

---BUDAPEST, I.--- Liszt és a Hubay család kapcsolata Gombos László zenetörténész előadása. Hubay Jenő Zeneterem 17-én 16 órakor ---BUDAPEST, I.--- Hubay Jenő Zeneterem Bem rakpart 11. Hubay Jenő hegedűművész felújított "híres fehér zeneterme", melyben kamarazenei koncerteket tartanak ismert művészek előadásában. szombat: 11-17.30

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés HORVÁTH ÁGNES A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés Budapest, 2012 I Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28.

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS A MAGYAR KÖNYV ÜNNEPE A BUDAI VÁRBAN

A MAGYAR NYELV ÉS A MAGYAR KÖNYV ÜNNEPE A BUDAI VÁRBAN A MAGYAR NYELV ÉS A MAGYAR KÖNYV ÜNNEPE A BUDAI VÁRBAN WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. KÜLÖNSZÁM BUDAVÁRI KÖNYVÜNNEP INGYENES Találkozás Bakó Annamáriával Budavári Tóth Árpád Mûfordítói Díj Lorand

Részletesebben

A LORETÓI BOLDOGASSZONY TISZTELETE MAGYARORSZÁGON

A LORETÓI BOLDOGASSZONY TISZTELETE MAGYARORSZÁGON Barna Gábor A LORETÓI BOLDOGASSZONY TISZTELETE MAGYARORSZÁGON A katolikus magyar nép színes és történetileg nagyon gazdag Mária-kultuszából igyekeztem az előbbi jelzőknek mindenben megfelelő réteget választani.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum BÁCS-KISKUN MEGYE Pásztormúzeum Bugac, Nagybugac Bugac a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb területű homokpusztája, ahol a száraz malmok stílusában épült múzeumban a bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A Múzeumi Szervezet Bács-Kiskun megyében 1962-ben jött létre. Fenntartója 1990-től a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, 2012. január 1. óta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL TERVEZET Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat éppen úgy, mint az alábbi évszámokkal

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. IRTA:

KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. IRTA: KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. IRTA: HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. Alkalmam volt a H. Kovács Zsigmond ur által szerkesztett s kiadásra készen álló Kassai

Részletesebben

Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1

Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1 Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1 A Bohócok világa szóösszetétellel egy Kosztolányi-cikk címét idézem, mely 1906 nyarán jelent meg a Budapesti Naplóban. A fővárosba

Részletesebben