Ádventi Családi Áhítatok Füzete. a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó budapesti Erdélyi Gyülekezet tagjai számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ádventi Családi Áhítatok Füzete. a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó budapesti Erdélyi Gyülekezet tagjai számára"

Átírás

1 Ádventi Családi Áhítatok Füzete a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó budapesti Erdélyi Gyülekezet tagjai számára 2013

2 2

3 Tartalomjegyzék Bevezetés 4 Ádvent ünneplésének helye a keresztyén hitben 5 Ádvent története 8 Ádventi családi áhítatok vezérfonala 10 Bibliai olvasmányok 16 Énekanyag 17 3

4 Bevezetés Az egyházi év legfontosabb időszakai a nagyböjttel előkészített húsvétünneplés és az ádventet is magába foglaló karácsonyi ünnepkör. Ez utóbbi a keresztyén gyökerű társadalmakban ma is kiemelkedően fontos ünnepi időszaknak minősül. Bár az egyházi ünnepek sok tekintetben elvilágiasodtak az utóbbi száz évben, egyre többen szeretnének visszatalálni a felszínestől az igazihoz: nem csak a hajdanvolt vacsorák időtlenné nemesült ízeihez, hanem a létezés legvégső titkainak közelébe vezető szent történetek megéléséhez, a keresztyén ünnepek lényegéhez is. Ezt segíti, ha a templomi, tehát nagy közösségi, hivatalos istentiszteletek mellett a legbensőségesebb módon, családi körben is gyakoroljuk hitünket. Ez a kis füzet ennek elősegítése érdekében lett összeállítva. Az ádvent lényegét, fő üzeneteit és történetét összefoglaló részek után az ádventi napokon tartandó családi áhítatok számára javaslunk egy egyszerű liturgiát, bibliai olvasmányokat, énekeket, imatémákat és gyakorlati jótanácsokat. Füzetünk elsősorban a budapesti Erdélyi Gyülekezet tagjai számára készült, de valójában bármelyik egyházrészhez tartozó magyar reformátusok használhatják; annál is inkább, mivel a családi áhítatok a leginkább rugalmasan formálható istentiszteleti alkalmak. Nyugodtan bármi másképp is végezhető. Itt valóban csak segítségről, elsősorban tapasztalaton alapuló tanácsokról van szó, amelyeket mindenkinek a maga sajátos helyzetének megfelelően érdemes megfogadnia. Az énekanyag a magyarországi gyülekezetek túlnyomó többségében használt ún. 48-as énekeskönyv, de természetesen használható más énekeskönyv ádventi anyaga is. 4

5 Ádvent ünneplésének helye a keresztyén hitben a) Az egyházi évről és ünnepekről A keresztyén hit tanításának megfogalmazása, szertartásainak, ünnepeinek kialakulása természetesen hosszú folyamat volt. A legfontosabbakhoz, vagyis ahhoz, ami mind a mai napig érvényes az összes nagyobb keresztyén hagyományban, tehát keleten és nyugaton, katolikus és protestáns közegben egyaránt jó fél évezredre volt szükség. A legelső lépés a vasárnapnak, mint az Úr napjának a kialakulása volt. Ezt követte az egyházi év formálódása, elsőként a húsvéti ünnepkörrel, majd annak mintájára a karácsonnyal és az arra előkészítő ádventtel. Ebben a következő szempontok voltak a legfontosabbak: A fő ünnepek a Bibliában leírt szent történet valamelyik nagy eseményéhez kapcsolódtak. Az ünneplés csúcsát, amely eköré a fő esemény köré rendeződik, hosszabb, több hetes előkészületi idő vezeti be. A nagy ünnepek utáni időszakot is még annak fő gondolatai határozzák meg. A szokásossá vált nyolc napos ünneplésen (ún. nyolcadon vagy oktáván ) túl ez is több hétre kiterjed. A szent történet eseményei számtalan gondolatot, érzést hívnak elő az emberből, s ezek bibliai olvasmányok, énekek, istentiszteleti cselekmények, szimbólumok roppant gazdag anyagán keresztül mutatkoznak meg az ünnepkör különböző szertartásaiban, mintegy megtanítják, begyakoroltatják az ünnep tartalmát a hitét nem csak gondoló, hanem folyamatosan élő keresztyén emberrel és így formálják őt Krisztus képére. 5

6 b) Az ádvent fő üzenetei Az ádvent tehát a karácsony előkészületi ideje. Maga a szó, az ádvent a latin adventus kifejezésből származik, mely eljövetelt jelent, s nyilvánvalóan Krisztus eljövetelére, annak várására utal (adventus Domini=az Úr eljövetele). Mit is értünk azonban pontosan az Úr eljövetelén? Nagyon jellemző az ünnep élő valóságára, arra, ahogy új és új gondolakörök születnek meg belőle, ennek évezredes formálódása, gazdagodása. Az erdélyi reformátusság egyik legnagyobb személyisége a XVIII században élt Bod Péter, magyarigeni lelkész már négy különböző értelemben beszél Krisztus eljöveteléről. Az első, közvetlen értelemben természetesen Krisztusnak az emberi történelemben egyszeri eljövetelére gondolunk, illetve arra, hogy az ember már jóval előtte várta, kérte Isten szeretetének ezt a mindenek fölötti megnyilvánulását. Ebben az értelemben az egész Ószövetség ádventben él, de sok jele van ennek más kultúrák világában is. A mindenkori embernek legfőképpen Krisztusra, Isten testet öltött Fiára van szüksége. Az egyes ember számára azonban akkor jön el Krisztus, amikor ő maga szívébe, gondolataiba fogadja, amikor úgy dönt, hogy Krisztuskövető emberként akar élni. Ebben az értelemben bárkinek az életében bármely időszak lehet ádventi, de természetesen ádvent ideje különösen is alkalmas ilyen döntés meghozatalára, illetve annak megerősítésére, tudatosítására, újraélésére. A keresztyén hit tanítása szerint a hívő ember halálával nem kiesik Isten kegyelméből, hanem éppen ellenkezőleg, s így Krisztus eljövetelét, a vele való találkozást is jelenti számára a távozás ebből a világból. Milyen radikális változását jelenti gondolkodásunknak, ha arra, amitől általában a legjobban retteg az ember, ádventi reménységgel tekintünk? Különösen betegek, idősek számára nagyon fontos része ez az ádventi gondolatoknak. 6

7 És végül a keresztyén hit visszavárja Krisztust: nem tud olyan sokat a jövőről, amennyit az ember szeretne sokszor, de azt az egyet igen, hogy Krisztus arca néz rá a jövőből, aki ismét eljön ítélni élőket és holtakat. A világ végső soron nem a rossznak, vagy a semminek van kiszolgáltatva, hanem visszaérkezik Isten valóságába, amelyet az ember számára mindenek fölött a két évezrede e földre született, bármely ember életébe beköltözni kész és halálunkkor bennünket átkaroló Krisztus által ismerhet. c) Ádventi történetek, szereplők, gondolatok A szentírásnak vannak olyan részei különösképpen is a Lukács evangéliumában amelyek közvetlenül a Krisztus születése előtti időkről szólnak. Ilyen mindaz, ami Jézus családjáról, szüleiről, Máriáról és Józsefről, illetve Jézus születésének angyal általi hírül adásáról (az ún. annuntiatioról) szól; továbbá az, ami Keresztelő Jánosnak a megtérésre hívó nagy újszövetségi prófétának a személyéhez kapcsolódik (már az ő születését is különleges jelek vették körül). Vannak azonban más, jóval régebbi időkbe nyúló bibliai részek is, amelyek szorosan kapcsolódnak ádventhez, a Krisztus-váráshoz: olyanok, amelyek különösen is világosan előretekintenek Őrá, mintegy Őt hívják, szólongatják már évszázadokkal korábban. A legfontosabb ezek közül Ézsaiás próféta könyve, amely nem véletlenül vált ádvent fő ószövetségi olvasmányává. 7

8 Ádvent története Mint már jeleztük, karácsony és annak előkészületi ideje, az ádvent is kicsit később alakul ki, mint a húsvéti ünnepkör és jelentős részt annak mintájára. Maga az ádvent kifejezés már az egyik legkorábbi latin nyelven író egyházatyánál, Tertullianusnál előfordul a III. század eleje táján (addig és még azután is egy ideig a teológusok általában görögül írtak), de az ádvent ünnepléséről csak az V. századtól tudunk. Először még hat heti előkészületi idő volt (vagyis hasonló, mint nagyböjt), valamivel később rögzült az ádvent karácsonyt megelőző négy vasárnapon, illetve az azokhoz kapcsolódó heteken való ünneplése. Mivel a karácsony napja, december 25, a polgári naptárban meghatározott, (ebben eltér húsvéttól), a negyedik hét 1 és 7 napig is tarthat, az első ádventi vasárnap pedig mindig a november 27. és december 3. közötti valamelyik napra esik. Sok olyan régi sajátossága volt ádvent és karácsony egyházi ünneplésének, amely a magyar reformátusság körében is élt egészen a XIX. század elejéig, mint például a minden ádventi napon tartott hajnali istentiszteletek (ilyenek a katolikusoknál az ún. Rorate-misék), vagy a karácsonyi éjféli istentisztelet. A gazdag ádventi liturgiai hagyományokat részben szándékosan sorvasztotta el egy, az egyházi gondolkodást a XIX. században eluraló, súlyosan téves felfogás, amely az embert a gondolkodással, az istentiszteletet pedig a prédikációval azonosította. Néhány nemzedékre így az ádvent megélésének a korábbinál is fontosabb alkalmaivá váltak a családi áhítatok. Erről ír meghatóan a három évtizeden át temesvári református lelkész és ismert költő, Szabolcska Mihály: Gyermekkorom meghitt baráti, Ti szent tavaszt csicsergő fecskék, Óh, csakhogy itt, itt vagytok újra, Ti kedves esték, nyájas esték 8

9 Együtt a ház apraja, nagyja, Buzgó zsolozsma minden ajkon Óh, hogy e boldog perceket majd Én vissza még hányszor sóhajtom! A XX. században azután a családi áhítatok szokása is kezdett kihalni hogy helyébe nyomuljanak a piaci logika rafinált trükkjei által formált fogyasztói szokások. A lényeg elvesztése azonban mindig együtt jár az iránta való vágyakozás felerősödésével. Az ádvent fontosságának újrafelfedezése történetesen a protestáns egyháztörténet egyik felemelő fejezetéhez kapcsolódik ben egy német evangélikus lelkész, Johann Hinrich Wichern Hamburg egy külvárosában, amely régóta nyomornegyed, lepratelep és a kivégzőhely volt, otthont alapított elhagyott és nehezen nevelhető gyermekek számára. Ő maga is odaköltözött édesanyjával és nővérével. Az egyre jobban fejlődő intézményhez később diakónusképző intézet is kapcsolódott, (a diakonátus mint a lelkészség melletti legfontosabb egyházi tisztség fontosságát különösen Kálvin János hangsúlyozta a reformátorok között, a későbbiekben azonban feledésbe merült talán mert túlzottan hasonlított a nemzedékeken át ellenségnek minősülő katolikus egyház szerzetesi intézményére.) A gyermekek lelki nevelését minden eszközzel javítani igyekvő Wichern 1838-ben készített először ádventi koszorút az otthon számára; ez annyiban különbözött a ma szokásostól, hogy minden napnak volt egy gyertyája, a hétköznapoknak kicsi, a vasárnapoknak nagy érzékeltetendő, hogy a karácsonyhoz, Krisztushoz közeledve hogyan lesz egyre több a fény. Manapság sokhelyütt van ezekben a hetekben ádventi koszorú. Azt is sokan érzik, hogy az más, több, mint egy ideiglenes dísztárgy. De arra nézve nagy a tanácstalanság, hogy hogyan, mire is kellene használni ádventi koszorúnkat. Ebben kíván segíteni ez a füzet. 9

10 Ádventi családi áhítatok vezérfonala Az időpont Az egész egyházi évnek talán ádvent és karácsony az a része, amikor a leginkább képzelhető el, hogy a család együtt ünnepeljen: hogy a hozzánk legközelebb állókkal való együttlét segítse a keresztyén hit mélységének, titkainak átélését, az ünnep pedig megerősítse a családot összetartó szeretetet, az együvé tartozás érzését. Az ember részéről legfontosabb feltétele ennek az, hogy akarja, hogy így legyen. A mai életritmus, körülmények kétség kívül megnehezítik ezt. Sok családban a közös vacsora, talán még a vasárnapi ebéd is ritka, mert mindenkinek oly sok és szinte percről percre váratlanul adódó teendője van. Az ádvent családi ünneplése azt is jelenti, hogy közösen úgy döntünk: e három-négy hét alatt egy-egy esti negyed vagy félórára együtt akarunk lenni az ádventi koszorú körül. Az ádventi családi együttlét időpontját célszerű rugalmasan meghatározni, de alkalomról alkalomra pontosan kitűzni. Nem kell, hogy minden nap ugyanakkor legyen. A családtagok eltérő programjaiból fakadóan lehet, hogy esténként más és más időpont jó, és aligha lehetséges, hogy ott ahol nagycsalád van, mindig mindenki jelen tudjon lenni. De ilyen esetben is fontos azt tudni, hogy mi az, amin nem tud ott lenni ember, bár várják, bár ott lenne a helye. Tehát lehetőleg mindig tudjuk előre: holnap ekkor és ekkor gyújtjuk meg a gyertyákat és azt is, hogy ki az, aki nem fog tudni jelen lenni a családból. (És milyen jó még azt is tudni, hogyha éppen csak egyvalaki is van otthon, ő most gyújtja meg a mi koszorúnkon a gyertyát.) 10

11 A helyszín és aminek ott kell lennie Az áhítat időpontjára természetesen a lakást is elő kell készíteni. Legyen szép rend a szobában, ahol összegyűlünk, másutt oltsuk le a villanyokat és természetesen minden telefont kapcsoljunk ki. (Annyi előnye van a mai telefonos világnak, hogy ritkán állítanak be az ember lakásába váratlanul; előtte telefonálni szoktak.) Jobbnak tűnik az, ha ilyenkor semmilyen lámpa nem ég; mivel azonban legalábbis az első hetekben, amikor csak egy-két gyertyát gyújtunk meg a koszorún kevés a fény ahhoz, hogy látni lehessen az olvasáshoz, érdemes még néhány külön gyertyával biztosítani az elégséges fényt. Fontos, hogy lehetőleg mindenki aktívan vegyen részt az áhítatban. Ehhez elsősorban arra van szükség, hogy mindenkinek legyen külön ádventi füzete, de legalább énekeskönyve; ezek segítségével az énekeket maga is tudja énekelni, vagy ha nem, akkor követni. Bibliából viszont elég, ha egyet használunk: azt azután el lehet dönteni, hogy mindig ugyanaz olvassa-e a bibliai részeket, vagy felváltva. Azonban az, aki felolvas a Bibliából, előtte nézze át, alaposan gondolja át. Semmi szükség arra, hogy színészi teljesítményt nyújtson, hogy drámaian, vagy akár csak színesen olvassa föl a megfelelő részt, sőt, az elterelheti a figyelmet a legfontosabbról: arról, hogy Isten örök igéje hangzik el. (Jó hasonlatként szokták mondani, hogy úgy kell felolvasni, mintha valaki másnak a levelét olvasnánk föl; ehhez annyi kell csak, hogy világosan, a tartalomnak megfelelően tagolva olvassunk.) Nem szükséges, hogy bármilyen szerepek állandó módon meg legyenek határozva az azonban szükséges, hogy legyen egy valaki, aki az adott alkalom gazdája, gondoskodik arról, hogy minden megfelelően elő legyen készítve. 11

12 A családi áhítat javasolt rendje Ha mindenki együtt, van, elcsendesedett a lakás, és eloltottuk a villanyokat: a) meggyújtjuk a koszorún a hétnek megfelelő számú gyertyát Megj.1. A gyertyagyújtás felelősségteljes feladata lehet a gyermekeké; a gyertya valamilyen módszerű eloltásé, kiváltképpen is elfújásáé pedig akár a nagyon piciké is már legalábbis, ha nagyon rossz fát nem tettek aznap a tűzre. Megj.2. A hétnek megfelelő számú gyertya természetesen azt jelenti, hogy az első héten mindig csak egy ég, ádvent második vasárnapján gyújtjuk meg először a másodikat is; van olyan is, amikor négy gyertya csak egyetlen este ég sőt, mivel az már szenteste, amelynek általában más kialakult családi hagyománya van, ilyen évben elképzelhető, hogy családi áhítat keretében az utolsó alkalommal is csak három gyertyát gyújtunk meg, az összes gyertyájával égő koszorú majd csak szenteste lesz látható. Megj.3. Ha koszorúnkon klasszikus módon három lila és egy rózsaszínű gyertya van, akkor első nap a rózsaszínűvel szembeni lila gyertyát gyújtsuk meg, hogy a harmadik héten kerüljön sor majd a rózsaszínűre.) b) Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ezt jó, ha a nap gazdája olvassa. Ismét hangsúlyozandó, hogy az itt javasolt rend csak javaslat liturgiai ismeretek és személyes tapasztalat alapján; természetesen semmilyen egyházi előírás nincs a családi áhítatokra vonatkozóan, és nyugodtan bármelyik vonatkozásában bárki eltérhet tőle. 12

13 c) Kezdő ének (Megj.1. Az énekválasztásban rugalmasak lehetünk; de érdemes arra törekedni, hogy a nem túlzottan bőséges, 14 éneket jelentő ádventi énekanyagot végigénekeljükolvassuk a családi áhítatokon. Meg lehet határozni előre, hogy melyik nap melyikek kerüljenek sorra, de az sem baj, ha helyben döntjük el akár jó, hogy mindig más családtag. Valószínűleg azért sem haragszik az Úristen, ha egyszer nem ádventi éneket énekelünk, de ilyenkor azért mégiscsak leginkább azokat érdemes énekelni, végiggondolni, végigérezni. Megj.2. Az énekeket általában jó végigénekelni, tehát az összes versükkel. Vannak azonban olyan hosszúak, amelyeket ilyen alkalmakkor is érdemes két részletben énekelni. Lehet például kezdőénekként az első, másodikként a két igeolvasás között a második felét énekelni. Megj.3. Valóban az a jó, ha mindenki énekel. Az emberek túlnyomó többsége különösen nagy erőfeszítés nélkül meg is tud tanulni néhány éneket, s a többségnek sokkal jobbak az ilyen irányú képességei, mint általában gondolja. (Ne felejtsük el, hogy a közös éneklés gyönyörűségének, szükségességének (újra)felfedezői és módszertanának zseniális kidolgozói a XX. században magyarok voltak: Kodály Zoltán és Bartók Béla. Nemzetünk egyik legnagyobb szellemi teljesítményének gyümölcsei keresztyén hitünk megélésében is meg kellene, hogy mutatkozzanak.) Megj.4. Fontos, hogy minél több váljon lelki táplálékká abból a gazdag anyagból, amely énekeskönyvünkben található (másokban is, de az ún as énekeskönyvben 13

14 kiváltképpen.) Ha egy adott éneket senki nem mer énekelni, akkor egyszerűen olvassuk föl. d) Ószövetségi olvasmány e) Második ének Megj. Mint már jeleztük, ezek az egész ádventi időszakban Ézsaiás próféta könyvéből vett részek. Megj. Ez általában másik ének, mint az első, de a hosszú énekek esetében azoknak a második fele lehet. Az ádventi énekek közül igazából csak a 304, 311 ilyen. f) Újszövetségi olvasmány g )Imádságos csend h) Imádság Megj. Sokak számára ezek a néhány perces csendek különösen nagy ajándékát jelentik a családi áhítatoknak. A mai ember nagyságrendekkel többet beszél, mint néhány nemzedékkel élt elődei: talán nehezebb is megtanulni hallgatni, mint beszélni különösképpen helyesen hallgatni. Ádventi ajándékként örülünk annak, amikor nem kell beszélni, tüsténtkedni, sőt még a következő tennivalókra sem készülődni, hanem csak csendben ülni: amikor imádkozhatunk magunkban, vagy nézhetjük a koszorút az égő gyertyával, hallgathatjuk annak sercegését, szemlélhetjük a szoba jól ismert és talán soha meg nem nézett egyszerű tárgyait és érezhetjük szeretteink jelenlétét. Megj.1. Ilyenkor sor kerülhet saját, hangosan is elmondott imádságokra, de azt semmiképpen nem érdemes erőltetni. Aki 14

15 nincs ehhez hozzászokva, azt akár feszélyezheti is. Vannak olyanok, akiknek nagyon is élő imaéletük van, de nem szívesen imádkoznak mások, még a hozzájuk legközelebb állók előtt sem. Arra is érdemes gondolni, hogy a magyar népléleknek van egyfajta szemérmessége, amely a vallásosságban is megmutatkozik, (ami természetesen nem szabad, hogy ürügye legyen a vallástalanságnak) Megj. 2. Érdemes azonban néhány szavas közbenjáró imádságra gondolni, amikor egyszerűen csak megnevezzük azt, akire, akikre gondolunk: a jelen nem lévő családtagokat, a nehéz helyzetben lévő rokonokat, ismerősöket, súlyos szenvedéssel terhelt embereket, számunkra fontos ügyeket stb. Elhangzó szavak nélkül, vagy egy-egy szóval is együtt imádkozhatunk egy áhítat, különösen egy családi áhítat keretében. Megj.3. Minden esetben mondjuk azonban el közösen a Miatyánkot. i) Záróének Megj. Nem kötelező, de jó lehet, ha egy-egy évben van állandó záróének, tehát ha minden ádventi családi áhítaton ugyanazt énekeljük zárásképp. Erre különösen is alkalmas a 301, 302, 303, 305, 309, 313. j) A gyertya/gyertyák eloltása Megj.1. Ott ahol vannak kisebb gyermekek, természetesen ez az ő elvitathatatlan előjoguk kell, hogy legyen. Megj. 2. Utána is érdemes még néhány percig együtt maradni: csendben és/vagy lassan beszélgetésbe kezdve. A késői időpont mellett szól, hogy legjobb, ha azután már nincs is más tennivaló, csak a nyugalomra térés. 15

16 Bibliai olvasmányok az ádvent egyes napjaira Nap meghatározása Ószövetségi rész Újszövetségi rész 1. hét vasárnap Ézsaiás 1,2-9 Róma 13, hét hétfő Ézsaiás 1,16-20 Lukács 21, hét kedd Ézsaiás 2,2-5 János 1, hét szerda Ézsaiás 5,1-7 1 Korinthus 4, hét csütörtök Ézsaiás 6,1-4 Filippi 3, hét péntek Ézsaiás 7, Korinthus 1, hét szombat Ézsaiás 9,1-6 2 Péter 3, hét vasárnap Ézsaiás 11, Jakab 5, hét hétfő Ézsaiás 13,2-13 Máté 11, hét kedd Ézsaiás 14,4-15 Róma 15, hét szerda Ézsaiás 26,1-9 1 Thesszal. 5, hét csütörtök Ézsaiás 30, Thesszal 3, hét péntek Ézsaiás 33, Thesszal 1, hét szombat Ézsaiás 33, Filippi 3, hét vasárnap Ézsaiás 42, Filippi 4, hét hétfő Ézsaiás 45,1-8 János 3,29 3. hét kedd Ézsaiás 48, Lukács 3,1-6 december 18. Ézsaiás 55,8-14 Lukács 1,5-20 december 19 Ézsaiás 58,7-14 Lukács 1,21-23 december 20. Ézsaiás 61, Lukács 1,24-38 december 21. Ézsaiás 62, Lukács 1,39-45 december 22. Ézsaiás 64,1.3-4 Lukács 1,46-56 december 23. Ézsaiás 66,10-15 Lukács 1, december 24 Ézsaiás 66,18-23 Lukács 1,67-79 Ádvent vasárnappal kezdődő hetekből áll: változó, hogy napjai a polgári naptárban hová esnek. Az utolsó 7 nap újszövetségi igéi Lukács evangéliuma első fejezetének részei. Ezért december 18-tól naptári napot adunk meg; 18. maga eshet a negyedik vasárnapra, de lehet a harmadik hét hétfője is, (amikor a negyedik ádventi hét egynapos) ben a harmadik hét szerdája december

17 Énekanyag Az itt szereplő énekanyag az ún. 48-as énekeskönyv ádventi énekeit tartalmazza. A kinyomtatott füzet része egy CD is, amelyre a gyülekezet kántora fölénekelte ezeket az énekeket, így könnyen megtanulhatók otthon is. Természetesen ezeken kívül más énekek is énekelhetők: különösen zsoltárok, de a családi énektanulás a karácsonyi énekekre is nyugodtan kiterjedhet. 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 7. Én úr, ő pedig lett szolga, Ó, csuda változás! Jobbat Jézus mit adhatna: Nékünk boldogulás. Nékünk boldogulás. 8. Ma Paradicsom kapuját Ismét megnyitotta, Kérub nem állja ajtaját, Ezért minden áldja. Ezért minden áldja. Herman Miklós,

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

Igehirdetés 2013. Ádvent 1. vasárnapján, december 1-jén. Napkeltére várva (Róma 13,11-14)

Igehirdetés 2013. Ádvent 1. vasárnapján, december 1-jén. Napkeltére várva (Róma 13,11-14) Igehirdetés 2013. Ádvent 1. vasárnapján, december 1-jén Napkeltére várva (Róma 13,11-14) 2 Napkeltére várva Lekció: Mt 25,1-13 Textus: Róma 13,11-14 Igehirdető: Zalatnay István 11 De mindezt valóban tegyétek

Részletesebben

Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez

Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez 1 Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez (Zsolt 42,9b) Nagyböjti Énekes Liturgikus Hétvége 2015. március 12-15. között a budapesti Erdélyi Gyülekezet központjában (Reménység Szigete, 1106

Részletesebben

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ.

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ. www.kerak.hu AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA A d v e n t t á b o r 2003 evangélizáció Emberhalászat IV................ 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? az

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

Evangéliumi üzenet mindenkinek

Evangéliumi üzenet mindenkinek AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XIV. évfolyam 3. szám 2007 szeptemberi különszám Evangéliumi üzenet mindenkinek K edves Olvasó! Ez a lapszám megõrizendõ az esztendõ végéig!

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

2011. Karácsony. Advent Az Úr eljövetele

2011. Karácsony. Advent Az Úr eljövetele 2011. Karácsony Advent Az Úr eljövetele A Karácsony előtti készülődésünkben fontos, hogy helyesen lássuk az Úr eljövetelének valóságát. Egy 18. századi református lelkipásztor szép gondolatmenetben hagyta

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

Karácsony más Szemerei János - püspök. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tit 2,11.

Karácsony más Szemerei János - püspök. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tit 2,11. A győri evangélikus gyülekezet időszaki lapja M E g J E l E n i K A z Ú r 2012. évének K A r Á c S O n y Á n Antoine de Saint- Exupéry írta: A sivatagot az teszi széppé, hogy valahol egy kutat rejt nem

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor VI. évfolyam 5. szám 2003. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Nyári miserend: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ IV. NEGYEDÉV 50. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. TARTALOM: Békesség, békesség

Részletesebben

Negyedik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Negyedik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Negyedik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben