Ádventi Családi Áhítatok Füzete. a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó budapesti Erdélyi Gyülekezet tagjai számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ádventi Családi Áhítatok Füzete. a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó budapesti Erdélyi Gyülekezet tagjai számára"

Átírás

1 Ádventi Családi Áhítatok Füzete a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó budapesti Erdélyi Gyülekezet tagjai számára 2013

2 2

3 Tartalomjegyzék Bevezetés 4 Ádvent ünneplésének helye a keresztyén hitben 5 Ádvent története 8 Ádventi családi áhítatok vezérfonala 10 Bibliai olvasmányok 16 Énekanyag 17 3

4 Bevezetés Az egyházi év legfontosabb időszakai a nagyböjttel előkészített húsvétünneplés és az ádventet is magába foglaló karácsonyi ünnepkör. Ez utóbbi a keresztyén gyökerű társadalmakban ma is kiemelkedően fontos ünnepi időszaknak minősül. Bár az egyházi ünnepek sok tekintetben elvilágiasodtak az utóbbi száz évben, egyre többen szeretnének visszatalálni a felszínestől az igazihoz: nem csak a hajdanvolt vacsorák időtlenné nemesült ízeihez, hanem a létezés legvégső titkainak közelébe vezető szent történetek megéléséhez, a keresztyén ünnepek lényegéhez is. Ezt segíti, ha a templomi, tehát nagy közösségi, hivatalos istentiszteletek mellett a legbensőségesebb módon, családi körben is gyakoroljuk hitünket. Ez a kis füzet ennek elősegítése érdekében lett összeállítva. Az ádvent lényegét, fő üzeneteit és történetét összefoglaló részek után az ádventi napokon tartandó családi áhítatok számára javaslunk egy egyszerű liturgiát, bibliai olvasmányokat, énekeket, imatémákat és gyakorlati jótanácsokat. Füzetünk elsősorban a budapesti Erdélyi Gyülekezet tagjai számára készült, de valójában bármelyik egyházrészhez tartozó magyar reformátusok használhatják; annál is inkább, mivel a családi áhítatok a leginkább rugalmasan formálható istentiszteleti alkalmak. Nyugodtan bármi másképp is végezhető. Itt valóban csak segítségről, elsősorban tapasztalaton alapuló tanácsokról van szó, amelyeket mindenkinek a maga sajátos helyzetének megfelelően érdemes megfogadnia. Az énekanyag a magyarországi gyülekezetek túlnyomó többségében használt ún. 48-as énekeskönyv, de természetesen használható más énekeskönyv ádventi anyaga is. 4

5 Ádvent ünneplésének helye a keresztyén hitben a) Az egyházi évről és ünnepekről A keresztyén hit tanításának megfogalmazása, szertartásainak, ünnepeinek kialakulása természetesen hosszú folyamat volt. A legfontosabbakhoz, vagyis ahhoz, ami mind a mai napig érvényes az összes nagyobb keresztyén hagyományban, tehát keleten és nyugaton, katolikus és protestáns közegben egyaránt jó fél évezredre volt szükség. A legelső lépés a vasárnapnak, mint az Úr napjának a kialakulása volt. Ezt követte az egyházi év formálódása, elsőként a húsvéti ünnepkörrel, majd annak mintájára a karácsonnyal és az arra előkészítő ádventtel. Ebben a következő szempontok voltak a legfontosabbak: A fő ünnepek a Bibliában leírt szent történet valamelyik nagy eseményéhez kapcsolódtak. Az ünneplés csúcsát, amely eköré a fő esemény köré rendeződik, hosszabb, több hetes előkészületi idő vezeti be. A nagy ünnepek utáni időszakot is még annak fő gondolatai határozzák meg. A szokásossá vált nyolc napos ünneplésen (ún. nyolcadon vagy oktáván ) túl ez is több hétre kiterjed. A szent történet eseményei számtalan gondolatot, érzést hívnak elő az emberből, s ezek bibliai olvasmányok, énekek, istentiszteleti cselekmények, szimbólumok roppant gazdag anyagán keresztül mutatkoznak meg az ünnepkör különböző szertartásaiban, mintegy megtanítják, begyakoroltatják az ünnep tartalmát a hitét nem csak gondoló, hanem folyamatosan élő keresztyén emberrel és így formálják őt Krisztus képére. 5

6 b) Az ádvent fő üzenetei Az ádvent tehát a karácsony előkészületi ideje. Maga a szó, az ádvent a latin adventus kifejezésből származik, mely eljövetelt jelent, s nyilvánvalóan Krisztus eljövetelére, annak várására utal (adventus Domini=az Úr eljövetele). Mit is értünk azonban pontosan az Úr eljövetelén? Nagyon jellemző az ünnep élő valóságára, arra, ahogy új és új gondolakörök születnek meg belőle, ennek évezredes formálódása, gazdagodása. Az erdélyi reformátusság egyik legnagyobb személyisége a XVIII században élt Bod Péter, magyarigeni lelkész már négy különböző értelemben beszél Krisztus eljöveteléről. Az első, közvetlen értelemben természetesen Krisztusnak az emberi történelemben egyszeri eljövetelére gondolunk, illetve arra, hogy az ember már jóval előtte várta, kérte Isten szeretetének ezt a mindenek fölötti megnyilvánulását. Ebben az értelemben az egész Ószövetség ádventben él, de sok jele van ennek más kultúrák világában is. A mindenkori embernek legfőképpen Krisztusra, Isten testet öltött Fiára van szüksége. Az egyes ember számára azonban akkor jön el Krisztus, amikor ő maga szívébe, gondolataiba fogadja, amikor úgy dönt, hogy Krisztuskövető emberként akar élni. Ebben az értelemben bárkinek az életében bármely időszak lehet ádventi, de természetesen ádvent ideje különösen is alkalmas ilyen döntés meghozatalára, illetve annak megerősítésére, tudatosítására, újraélésére. A keresztyén hit tanítása szerint a hívő ember halálával nem kiesik Isten kegyelméből, hanem éppen ellenkezőleg, s így Krisztus eljövetelét, a vele való találkozást is jelenti számára a távozás ebből a világból. Milyen radikális változását jelenti gondolkodásunknak, ha arra, amitől általában a legjobban retteg az ember, ádventi reménységgel tekintünk? Különösen betegek, idősek számára nagyon fontos része ez az ádventi gondolatoknak. 6

7 És végül a keresztyén hit visszavárja Krisztust: nem tud olyan sokat a jövőről, amennyit az ember szeretne sokszor, de azt az egyet igen, hogy Krisztus arca néz rá a jövőből, aki ismét eljön ítélni élőket és holtakat. A világ végső soron nem a rossznak, vagy a semminek van kiszolgáltatva, hanem visszaérkezik Isten valóságába, amelyet az ember számára mindenek fölött a két évezrede e földre született, bármely ember életébe beköltözni kész és halálunkkor bennünket átkaroló Krisztus által ismerhet. c) Ádventi történetek, szereplők, gondolatok A szentírásnak vannak olyan részei különösképpen is a Lukács evangéliumában amelyek közvetlenül a Krisztus születése előtti időkről szólnak. Ilyen mindaz, ami Jézus családjáról, szüleiről, Máriáról és Józsefről, illetve Jézus születésének angyal általi hírül adásáról (az ún. annuntiatioról) szól; továbbá az, ami Keresztelő Jánosnak a megtérésre hívó nagy újszövetségi prófétának a személyéhez kapcsolódik (már az ő születését is különleges jelek vették körül). Vannak azonban más, jóval régebbi időkbe nyúló bibliai részek is, amelyek szorosan kapcsolódnak ádventhez, a Krisztus-váráshoz: olyanok, amelyek különösen is világosan előretekintenek Őrá, mintegy Őt hívják, szólongatják már évszázadokkal korábban. A legfontosabb ezek közül Ézsaiás próféta könyve, amely nem véletlenül vált ádvent fő ószövetségi olvasmányává. 7

8 Ádvent története Mint már jeleztük, karácsony és annak előkészületi ideje, az ádvent is kicsit később alakul ki, mint a húsvéti ünnepkör és jelentős részt annak mintájára. Maga az ádvent kifejezés már az egyik legkorábbi latin nyelven író egyházatyánál, Tertullianusnál előfordul a III. század eleje táján (addig és még azután is egy ideig a teológusok általában görögül írtak), de az ádvent ünnepléséről csak az V. századtól tudunk. Először még hat heti előkészületi idő volt (vagyis hasonló, mint nagyböjt), valamivel később rögzült az ádvent karácsonyt megelőző négy vasárnapon, illetve az azokhoz kapcsolódó heteken való ünneplése. Mivel a karácsony napja, december 25, a polgári naptárban meghatározott, (ebben eltér húsvéttól), a negyedik hét 1 és 7 napig is tarthat, az első ádventi vasárnap pedig mindig a november 27. és december 3. közötti valamelyik napra esik. Sok olyan régi sajátossága volt ádvent és karácsony egyházi ünneplésének, amely a magyar reformátusság körében is élt egészen a XIX. század elejéig, mint például a minden ádventi napon tartott hajnali istentiszteletek (ilyenek a katolikusoknál az ún. Rorate-misék), vagy a karácsonyi éjféli istentisztelet. A gazdag ádventi liturgiai hagyományokat részben szándékosan sorvasztotta el egy, az egyházi gondolkodást a XIX. században eluraló, súlyosan téves felfogás, amely az embert a gondolkodással, az istentiszteletet pedig a prédikációval azonosította. Néhány nemzedékre így az ádvent megélésének a korábbinál is fontosabb alkalmaivá váltak a családi áhítatok. Erről ír meghatóan a három évtizeden át temesvári református lelkész és ismert költő, Szabolcska Mihály: Gyermekkorom meghitt baráti, Ti szent tavaszt csicsergő fecskék, Óh, csakhogy itt, itt vagytok újra, Ti kedves esték, nyájas esték 8

9 Együtt a ház apraja, nagyja, Buzgó zsolozsma minden ajkon Óh, hogy e boldog perceket majd Én vissza még hányszor sóhajtom! A XX. században azután a családi áhítatok szokása is kezdett kihalni hogy helyébe nyomuljanak a piaci logika rafinált trükkjei által formált fogyasztói szokások. A lényeg elvesztése azonban mindig együtt jár az iránta való vágyakozás felerősödésével. Az ádvent fontosságának újrafelfedezése történetesen a protestáns egyháztörténet egyik felemelő fejezetéhez kapcsolódik ben egy német evangélikus lelkész, Johann Hinrich Wichern Hamburg egy külvárosában, amely régóta nyomornegyed, lepratelep és a kivégzőhely volt, otthont alapított elhagyott és nehezen nevelhető gyermekek számára. Ő maga is odaköltözött édesanyjával és nővérével. Az egyre jobban fejlődő intézményhez később diakónusképző intézet is kapcsolódott, (a diakonátus mint a lelkészség melletti legfontosabb egyházi tisztség fontosságát különösen Kálvin János hangsúlyozta a reformátorok között, a későbbiekben azonban feledésbe merült talán mert túlzottan hasonlított a nemzedékeken át ellenségnek minősülő katolikus egyház szerzetesi intézményére.) A gyermekek lelki nevelését minden eszközzel javítani igyekvő Wichern 1838-ben készített először ádventi koszorút az otthon számára; ez annyiban különbözött a ma szokásostól, hogy minden napnak volt egy gyertyája, a hétköznapoknak kicsi, a vasárnapoknak nagy érzékeltetendő, hogy a karácsonyhoz, Krisztushoz közeledve hogyan lesz egyre több a fény. Manapság sokhelyütt van ezekben a hetekben ádventi koszorú. Azt is sokan érzik, hogy az más, több, mint egy ideiglenes dísztárgy. De arra nézve nagy a tanácstalanság, hogy hogyan, mire is kellene használni ádventi koszorúnkat. Ebben kíván segíteni ez a füzet. 9

10 Ádventi családi áhítatok vezérfonala Az időpont Az egész egyházi évnek talán ádvent és karácsony az a része, amikor a leginkább képzelhető el, hogy a család együtt ünnepeljen: hogy a hozzánk legközelebb állókkal való együttlét segítse a keresztyén hit mélységének, titkainak átélését, az ünnep pedig megerősítse a családot összetartó szeretetet, az együvé tartozás érzését. Az ember részéről legfontosabb feltétele ennek az, hogy akarja, hogy így legyen. A mai életritmus, körülmények kétség kívül megnehezítik ezt. Sok családban a közös vacsora, talán még a vasárnapi ebéd is ritka, mert mindenkinek oly sok és szinte percről percre váratlanul adódó teendője van. Az ádvent családi ünneplése azt is jelenti, hogy közösen úgy döntünk: e három-négy hét alatt egy-egy esti negyed vagy félórára együtt akarunk lenni az ádventi koszorú körül. Az ádventi családi együttlét időpontját célszerű rugalmasan meghatározni, de alkalomról alkalomra pontosan kitűzni. Nem kell, hogy minden nap ugyanakkor legyen. A családtagok eltérő programjaiból fakadóan lehet, hogy esténként más és más időpont jó, és aligha lehetséges, hogy ott ahol nagycsalád van, mindig mindenki jelen tudjon lenni. De ilyen esetben is fontos azt tudni, hogy mi az, amin nem tud ott lenni ember, bár várják, bár ott lenne a helye. Tehát lehetőleg mindig tudjuk előre: holnap ekkor és ekkor gyújtjuk meg a gyertyákat és azt is, hogy ki az, aki nem fog tudni jelen lenni a családból. (És milyen jó még azt is tudni, hogyha éppen csak egyvalaki is van otthon, ő most gyújtja meg a mi koszorúnkon a gyertyát.) 10

11 A helyszín és aminek ott kell lennie Az áhítat időpontjára természetesen a lakást is elő kell készíteni. Legyen szép rend a szobában, ahol összegyűlünk, másutt oltsuk le a villanyokat és természetesen minden telefont kapcsoljunk ki. (Annyi előnye van a mai telefonos világnak, hogy ritkán állítanak be az ember lakásába váratlanul; előtte telefonálni szoktak.) Jobbnak tűnik az, ha ilyenkor semmilyen lámpa nem ég; mivel azonban legalábbis az első hetekben, amikor csak egy-két gyertyát gyújtunk meg a koszorún kevés a fény ahhoz, hogy látni lehessen az olvasáshoz, érdemes még néhány külön gyertyával biztosítani az elégséges fényt. Fontos, hogy lehetőleg mindenki aktívan vegyen részt az áhítatban. Ehhez elsősorban arra van szükség, hogy mindenkinek legyen külön ádventi füzete, de legalább énekeskönyve; ezek segítségével az énekeket maga is tudja énekelni, vagy ha nem, akkor követni. Bibliából viszont elég, ha egyet használunk: azt azután el lehet dönteni, hogy mindig ugyanaz olvassa-e a bibliai részeket, vagy felváltva. Azonban az, aki felolvas a Bibliából, előtte nézze át, alaposan gondolja át. Semmi szükség arra, hogy színészi teljesítményt nyújtson, hogy drámaian, vagy akár csak színesen olvassa föl a megfelelő részt, sőt, az elterelheti a figyelmet a legfontosabbról: arról, hogy Isten örök igéje hangzik el. (Jó hasonlatként szokták mondani, hogy úgy kell felolvasni, mintha valaki másnak a levelét olvasnánk föl; ehhez annyi kell csak, hogy világosan, a tartalomnak megfelelően tagolva olvassunk.) Nem szükséges, hogy bármilyen szerepek állandó módon meg legyenek határozva az azonban szükséges, hogy legyen egy valaki, aki az adott alkalom gazdája, gondoskodik arról, hogy minden megfelelően elő legyen készítve. 11

12 A családi áhítat javasolt rendje Ha mindenki együtt, van, elcsendesedett a lakás, és eloltottuk a villanyokat: a) meggyújtjuk a koszorún a hétnek megfelelő számú gyertyát Megj.1. A gyertyagyújtás felelősségteljes feladata lehet a gyermekeké; a gyertya valamilyen módszerű eloltásé, kiváltképpen is elfújásáé pedig akár a nagyon piciké is már legalábbis, ha nagyon rossz fát nem tettek aznap a tűzre. Megj.2. A hétnek megfelelő számú gyertya természetesen azt jelenti, hogy az első héten mindig csak egy ég, ádvent második vasárnapján gyújtjuk meg először a másodikat is; van olyan is, amikor négy gyertya csak egyetlen este ég sőt, mivel az már szenteste, amelynek általában más kialakult családi hagyománya van, ilyen évben elképzelhető, hogy családi áhítat keretében az utolsó alkalommal is csak három gyertyát gyújtunk meg, az összes gyertyájával égő koszorú majd csak szenteste lesz látható. Megj.3. Ha koszorúnkon klasszikus módon három lila és egy rózsaszínű gyertya van, akkor első nap a rózsaszínűvel szembeni lila gyertyát gyújtsuk meg, hogy a harmadik héten kerüljön sor majd a rózsaszínűre.) b) Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ezt jó, ha a nap gazdája olvassa. Ismét hangsúlyozandó, hogy az itt javasolt rend csak javaslat liturgiai ismeretek és személyes tapasztalat alapján; természetesen semmilyen egyházi előírás nincs a családi áhítatokra vonatkozóan, és nyugodtan bármelyik vonatkozásában bárki eltérhet tőle. 12

13 c) Kezdő ének (Megj.1. Az énekválasztásban rugalmasak lehetünk; de érdemes arra törekedni, hogy a nem túlzottan bőséges, 14 éneket jelentő ádventi énekanyagot végigénekeljükolvassuk a családi áhítatokon. Meg lehet határozni előre, hogy melyik nap melyikek kerüljenek sorra, de az sem baj, ha helyben döntjük el akár jó, hogy mindig más családtag. Valószínűleg azért sem haragszik az Úristen, ha egyszer nem ádventi éneket énekelünk, de ilyenkor azért mégiscsak leginkább azokat érdemes énekelni, végiggondolni, végigérezni. Megj.2. Az énekeket általában jó végigénekelni, tehát az összes versükkel. Vannak azonban olyan hosszúak, amelyeket ilyen alkalmakkor is érdemes két részletben énekelni. Lehet például kezdőénekként az első, másodikként a két igeolvasás között a második felét énekelni. Megj.3. Valóban az a jó, ha mindenki énekel. Az emberek túlnyomó többsége különösen nagy erőfeszítés nélkül meg is tud tanulni néhány éneket, s a többségnek sokkal jobbak az ilyen irányú képességei, mint általában gondolja. (Ne felejtsük el, hogy a közös éneklés gyönyörűségének, szükségességének (újra)felfedezői és módszertanának zseniális kidolgozói a XX. században magyarok voltak: Kodály Zoltán és Bartók Béla. Nemzetünk egyik legnagyobb szellemi teljesítményének gyümölcsei keresztyén hitünk megélésében is meg kellene, hogy mutatkozzanak.) Megj.4. Fontos, hogy minél több váljon lelki táplálékká abból a gazdag anyagból, amely énekeskönyvünkben található (másokban is, de az ún as énekeskönyvben 13

14 kiváltképpen.) Ha egy adott éneket senki nem mer énekelni, akkor egyszerűen olvassuk föl. d) Ószövetségi olvasmány e) Második ének Megj. Mint már jeleztük, ezek az egész ádventi időszakban Ézsaiás próféta könyvéből vett részek. Megj. Ez általában másik ének, mint az első, de a hosszú énekek esetében azoknak a második fele lehet. Az ádventi énekek közül igazából csak a 304, 311 ilyen. f) Újszövetségi olvasmány g )Imádságos csend h) Imádság Megj. Sokak számára ezek a néhány perces csendek különösen nagy ajándékát jelentik a családi áhítatoknak. A mai ember nagyságrendekkel többet beszél, mint néhány nemzedékkel élt elődei: talán nehezebb is megtanulni hallgatni, mint beszélni különösképpen helyesen hallgatni. Ádventi ajándékként örülünk annak, amikor nem kell beszélni, tüsténtkedni, sőt még a következő tennivalókra sem készülődni, hanem csak csendben ülni: amikor imádkozhatunk magunkban, vagy nézhetjük a koszorút az égő gyertyával, hallgathatjuk annak sercegését, szemlélhetjük a szoba jól ismert és talán soha meg nem nézett egyszerű tárgyait és érezhetjük szeretteink jelenlétét. Megj.1. Ilyenkor sor kerülhet saját, hangosan is elmondott imádságokra, de azt semmiképpen nem érdemes erőltetni. Aki 14

15 nincs ehhez hozzászokva, azt akár feszélyezheti is. Vannak olyanok, akiknek nagyon is élő imaéletük van, de nem szívesen imádkoznak mások, még a hozzájuk legközelebb állók előtt sem. Arra is érdemes gondolni, hogy a magyar népléleknek van egyfajta szemérmessége, amely a vallásosságban is megmutatkozik, (ami természetesen nem szabad, hogy ürügye legyen a vallástalanságnak) Megj. 2. Érdemes azonban néhány szavas közbenjáró imádságra gondolni, amikor egyszerűen csak megnevezzük azt, akire, akikre gondolunk: a jelen nem lévő családtagokat, a nehéz helyzetben lévő rokonokat, ismerősöket, súlyos szenvedéssel terhelt embereket, számunkra fontos ügyeket stb. Elhangzó szavak nélkül, vagy egy-egy szóval is együtt imádkozhatunk egy áhítat, különösen egy családi áhítat keretében. Megj.3. Minden esetben mondjuk azonban el közösen a Miatyánkot. i) Záróének Megj. Nem kötelező, de jó lehet, ha egy-egy évben van állandó záróének, tehát ha minden ádventi családi áhítaton ugyanazt énekeljük zárásképp. Erre különösen is alkalmas a 301, 302, 303, 305, 309, 313. j) A gyertya/gyertyák eloltása Megj.1. Ott ahol vannak kisebb gyermekek, természetesen ez az ő elvitathatatlan előjoguk kell, hogy legyen. Megj. 2. Utána is érdemes még néhány percig együtt maradni: csendben és/vagy lassan beszélgetésbe kezdve. A késői időpont mellett szól, hogy legjobb, ha azután már nincs is más tennivaló, csak a nyugalomra térés. 15

16 Bibliai olvasmányok az ádvent egyes napjaira Nap meghatározása Ószövetségi rész Újszövetségi rész 1. hét vasárnap Ézsaiás 1,2-9 Róma 13, hét hétfő Ézsaiás 1,16-20 Lukács 21, hét kedd Ézsaiás 2,2-5 János 1, hét szerda Ézsaiás 5,1-7 1 Korinthus 4, hét csütörtök Ézsaiás 6,1-4 Filippi 3, hét péntek Ézsaiás 7, Korinthus 1, hét szombat Ézsaiás 9,1-6 2 Péter 3, hét vasárnap Ézsaiás 11, Jakab 5, hét hétfő Ézsaiás 13,2-13 Máté 11, hét kedd Ézsaiás 14,4-15 Róma 15, hét szerda Ézsaiás 26,1-9 1 Thesszal. 5, hét csütörtök Ézsaiás 30, Thesszal 3, hét péntek Ézsaiás 33, Thesszal 1, hét szombat Ézsaiás 33, Filippi 3, hét vasárnap Ézsaiás 42, Filippi 4, hét hétfő Ézsaiás 45,1-8 János 3,29 3. hét kedd Ézsaiás 48, Lukács 3,1-6 december 18. Ézsaiás 55,8-14 Lukács 1,5-20 december 19 Ézsaiás 58,7-14 Lukács 1,21-23 december 20. Ézsaiás 61, Lukács 1,24-38 december 21. Ézsaiás 62, Lukács 1,39-45 december 22. Ézsaiás 64,1.3-4 Lukács 1,46-56 december 23. Ézsaiás 66,10-15 Lukács 1, december 24 Ézsaiás 66,18-23 Lukács 1,67-79 Ádvent vasárnappal kezdődő hetekből áll: változó, hogy napjai a polgári naptárban hová esnek. Az utolsó 7 nap újszövetségi igéi Lukács evangéliuma első fejezetének részei. Ezért december 18-tól naptári napot adunk meg; 18. maga eshet a negyedik vasárnapra, de lehet a harmadik hét hétfője is, (amikor a negyedik ádventi hét egynapos) ben a harmadik hét szerdája december

17 Énekanyag Az itt szereplő énekanyag az ún. 48-as énekeskönyv ádventi énekeit tartalmazza. A kinyomtatott füzet része egy CD is, amelyre a gyülekezet kántora fölénekelte ezeket az énekeket, így könnyen megtanulhatók otthon is. Természetesen ezeken kívül más énekek is énekelhetők: különösen zsoltárok, de a családi énektanulás a karácsonyi énekekre is nyugodtan kiterjedhet. 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 7. Én úr, ő pedig lett szolga, Ó, csuda változás! Jobbat Jézus mit adhatna: Nékünk boldogulás. Nékünk boldogulás. 8. Ma Paradicsom kapuját Ismét megnyitotta, Kérub nem állja ajtaját, Ezért minden áldja. Ezért minden áldja. Herman Miklós,

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Advent első vasárnapjára készültünk

Advent első vasárnapjára készültünk Dunaszentmiklós 2015. november Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 36. szám Advent

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

A napszaki áhítatok liturgiája

A napszaki áhítatok liturgiája 1 A napszaki áhítatok liturgiája Ez a liturgikus füzet mutatvány egy tervezett, összesen öt füzetből álló, liturgikus áhítatos könyvnek tekinthető sorozathoz, amely a teljes egyházi év számára kíván napi

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Zsoltáros magyarok. Az eredet

Zsoltáros magyarok. Az eredet Zsoltáros magyarok A fenti szép címet némileg pontosítanom kell. Nem általában lesz most szó zsoltárt forgató eleinkről, hanem csak a református magyarokról. Igaz számukra talán még fontosabbak voltak

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5)

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/1 Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5) Szenteste megtelt a templom és az átrium is Szivárványívemet helyezem

Részletesebben

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések GY I K Gyakran Ismételt Kérdések A GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések - azoknak kiván segitséget nyújtani akik az itt megjelenített tartalom pl. menű ill. az egyéb feliratok szövege nem teljesen érthető

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalui Református Egyházközség című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szilágyi Zoltán (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27.

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27. 13. tanulmány Nők és bor március 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 29:15; Példabeszédek 8; 31; 1Korinthus 1:21; Jelenések 14:13 Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Szeretet: erosz, filosz, agapé

Szeretet: erosz, filosz, agapé Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2007. 12. 02. Lekció: Rm 13,11-14 Textus: 1Kor 12,31-13,13 Szeretet: erosz, filosz, agapé De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Felkészülés ( Bevezetés (

Felkészülés ( Bevezetés ( A Jó Hír Bibliatanulmányok kérdéseket tartalmaznak evangelizációs házi csoportok számára (Glad Tidings Bible studies contain questions for evangelistic house meetings.) Bevezetés ( Biztos van olyan ember,

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

Húsvét a tanítványokkal

Húsvét a tanítványokkal Húsvét a tanítványokkal 87 Ezt az alkalmat akkor illesszük be a sorozatba, ha nagyhéten vagy húsvét hetében tartunk összejövetelt. Nagyhéten a kereszt, a szenvedés előtt borulunk le, húsvét után pedig

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2016. augusztus 28.-október 22.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2016. augusztus 28.-október 22.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2016. augusztus 28.-október 22.) Erdélyi Gyülekezet Budapest Tartalomjegyzék Heti változó részek a Gondviselő Isten tiszteletének

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója

Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója Augusztus 14. csütörtök 2014. augusztus 14-21. PROGRAM Érkezés, szobafoglalás Helyszín: Balaton - Zánkai Új Nemzedék Központ 20.30 22.00 Tábortűz, táncmulatság Augusztus

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Gondolatok. alapvető dolgokról, melyeket mégis le kell írni. Készült: Henczel Szabolcs atya és a Diák Bizottság tagjainak gondolatai alapján

Gondolatok. alapvető dolgokról, melyeket mégis le kell írni. Készült: Henczel Szabolcs atya és a Diák Bizottság tagjainak gondolatai alapján alapvető dolgokról, melyeket mégis le kell írni Készült: Henczel Szabolcs atya és a Diák Bizottság tagjainak gondolatai alapján Sopron 2011 1 A rendről Mottó Az okos és intelligens emberek nem élnek igénytelenül,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

3. ISMERKEDÉS ISTENNEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

3. ISMERKEDÉS ISTENNEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 3. ISMERKEDÉS ISTENNEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. VALLÁSPEDAGÓGIAI SZEMPONTOK A gyermekeknek sok esetben nemcsak a hittanóra, hittanoktató, gyülekezet ismeretlen hanem maga Isten

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben