GÖRÖG,, KEGYELETI SZOKÁSOK ÉSZAK- ÉS KELET-MAGYARORSZÁGON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖRÖG,, KEGYELETI SZOKÁSOK ÉSZAK- ÉS KELET-MAGYARORSZÁGON"

Átírás

1 GÖRÖG,, KEGYELETI SZOKÁSOK ÉSZAK- ÉS KELET-MAGYARORSZÁGON SASVÁRI LÁSZLÓ JTx. kecskeméti görög kereskedők történetének egyik kutatója, Petri Edit így ír tanulmányában: A nem egyesült görög keleti vallás különleges szertartásai a magyarok számára elrettentőén hatottak"'. 1 Idéz ezután Füves Ödön cikkéből, mely a pesti görögök temetkezéséről ad számot.' 2 A keleti egyház magyarországi híveinek a végtisztességhez és a kegyelethez fűződő szokásai azonban nem tekinthetőek elszigetelt, egyedi jelenségeknek. A közelmúlt szakirodalmából két írást említünk ezekkel kapcsolatosan: Kiss Mária néprajzkutató a Buda környéki szerbek szokásairól ír, ;! Béres András pedig a régi Hajdú-Bihar megyei temetési szokásokat, főleg a görög katolikusok idevonatkozó hagyományait elemzi. 4 E sorok írója két évtizeden át végzett kutatómunkája során számos adatra bukkant, melyek kiegészítik a fentebb említett írásokba foglaltakat, valamint arra mutatnak, hogy hazánk északkeleti részén a.,görög" szokások nem voltak ismeretlenek. A görög" szót mint jelzőt kettős értelemben használjuk, hisz részben görög eredetűnek mondható a tárgyalt hagyományanyag egy része, azonfelül mindkét görög egyház (görögkeleti és görög katolikus) híveinek a gyakorlatához kötődik. ELTERJEDÉSI KÖR Vizsgálódásunk területe elsősorban Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Borsod- Abaúj-Zemplén megyékre terjed ki, s mindenekelőtt azt nézzük meg, hogy milyen etnikumi csoportok alkották e hagyományokat ápoló népesség elődeit. Szerbek. A régi Szabolcs megye melyhez egykor a Hajdúság is tartozott egész területéről rendelkezünk olyan adatokkal, melyek a szerbek három évszázaddal ezelőtti jelenlétére utalnak. A nyírbátori járásban levő Encsencs község református temploma a XVI. században épült, eredetileg szerb (rác) templom volt. 5 Fábiánháza községben (Mátészalka mellett) az öregek a görög katolikus templomra még ma is azt mondják, hogy ráctemplom. A Nyíregyháza melletti Kőt aj régi neve Keresztút volt, de a község déli részét hajdan Ráekeresztútnak nevezték, s a mai református 1 Petri Edit: A kecskeméti görög kereskedők története a XVIII. században. Cumania, Kecskemét " Füves Ödön: A pesti görögök temetkezése. Comm. Bibi. Hist. Med. Hung. 43/1967, Kiss Mária: A Buda környéki szerbek halotti emlékünnepei. Népi kultúra, népi társadalom. VII. köt. Bp., Béres András: Halottak húsvétja. Ethnografia 84/1973, Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. 2. köt. Bp.,

2 templom, mely a régi szerb (és orosz) temetőben állott, a görög katolikusoké volt. 0 A megye északi részén levő Tiszabercel határában szerepel a Ráctemető földrajzi név. Egy II. József korabeli térképen Ráctemető bomoko néven található. A néphagyomány szerint egykori ínséges időben szerbek jöttek ide, de tömegesen áldozatul estek a pestisnek. 7 Észak-Magyarországon Egerben is volt számottevő szerb kolónia, és tagjai közül sokan áldozatul estek az 1709-es pestisjárványnak. 8 Görögök. A szerbek nyomán megjelentek a görögök is. Jelenlétük a XVII. század második felétől mutatható ki. Jelentős vagyoni erőt képviseltek. De Camillis József munkácsi püspök aki maga is görög származású volt 1690 táján folyamodik egy örökösök nélkül elhalt görög kereskedő hagyatékáért. Az elhunyt Fehérgyarmaton lakott ( in oppido Gyarmath in cottu Zathmar"). 9 A görögök megjelenését szintén őrzi földrajzi név, ilyen például a Görögkút Hajdúdorog határában: e határrésznek a bérlője a XVIII. század közepén egy Kozma nevű görög. 1 0 Számra kevesebben voltak mint a szerbek, nagyobb csoportjuk Miskolcon és Tokajban telepedett meg. A pestisben megfogyatkozott egri szerbek sorait is a görögök töltötték fel, de éltek szétszóródva sok helyen még a XIX. század elején is. Oroszok. A népnyelv és a régi írások e néven nevezik a Kárpátokból leköltözött ukránokat (más néven még rutének, ruszinok). Az 1660-as, de még inkább az 1700-as évektől kezdenek e tájon nagyobb számban, tömegesen megjelenni. Számszerűleg a legnépesebb etnikum az említett három megyében lakó keleti keresztények körében. 1 1 Vándorlásaik során eljutottak a Délvidékre is, hazánk mai területén azonban csak Makón alkottak aránylag zárt közösséget 1740-től, külön városrészben, melyet Orosz fertálynak neveztek (egyik részét a Nagy orosz utca határolta). 1 2 Az Alföldre való vándorlás a XIX. században ha nem is olyan nagy mértékben mint előzőleg folytatódott, ekkor keletkezett főleg szláv ajkú telepesekből a nyírszőlősi azelőtt Kótaji szőlő görög katolikus közösség: 1885-ben létesült az iskola, a temető, a harangláb, majd 1890-ben a templom. 13 Románok. A XVIII. századtól megjelennek a románok is. A legtöbb faluban az oroszokkal együtt élnek. 14 A helyi hagyományok szerint Újfehértón és Hajdúdorogon a XIX. század elejéig volt külön orosz és külön román lelkészet"'; a Hajdú-Bihar megyei Nagylétán ma is két görög katolikus templom van: a kistemplom volt az oroszoké, a nagytemplom a románoké. Magyarok. Hogy voltak-e a keleti egyháznak a középkor óta e területen magyar ajkú hívei, azt kimutatni nagyon nehéz. A különböző összeírások sem adnak biztos fogódzókat. Hajdúböszörményben 1750-ben keletkezett Az orosz lakosok specificatiója címet viselő irat nevet tartalmaz, ebből csak egy szláv ( Matúz András"), a többi magyar. Ezek alapján feltételezhetnénk, hogy a címben szereplő orosz" szó jelen fi 7 8 a Kiss Lajos: Régi Rétköz. Bp., Uo Heves megye műemlékei. II. köt. Bp., Hodinka Antal: A munkácsi görög szertartású püspökség okmánytára. Bp., Orosz István: Adatok a pusztabérlők szállásához a XVIII. század elején Kelet-Tiszántúlon. Ethnografia 87 (1976), 47. Paládi-Kovács Attila: Ukrán szórványok a században a mai Magyarország északkeleti részén. Népi kultúra, népi társadalom. VII. köt. Bp., Tóth Ferenc: A makói parasztház telke. Ethnografia 85 (1974), Kiss L. i. m Paládi i. m Győrffy István: Magyar nép, magyar föld. Bp.,

3 Bodrogközi és Szabolcs megyei ukrán települések évi adatok alapján Az ukránság elhelyezkedése a XIX. század közepén, Fényes Elek adatai alapján esetben nem etnikumot jelöl, hanem vallást, mint ahogyan a népnyelv még napjainkban is sokszor említ a görög katolikus helyett. Ám az egyes nevekhez kapcsolt kitételeken érdemes elgondolkodni. Ilyenek:,,Nagy László... Lengyelországi" és En-

4 486 hivő, 32% román. 1 8 nek fia Nagy Gergely". Miért visel egy lengyelországi család magyar nevet? Mert e családnevüket már a magyar környezet adhatta. Figyelemre méltó nevek még: Lengyel szűts Lengyelországbúi" és az Orosz kerékjártó". A példákat még folytathatnánk, melyek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy az összeírtak jó része etnikumilag nem magyar a neve ellenére! A különböző nemzetiségi etnikumok körében igen hamar bekövetkezett az asszimiláció. Ez úgy is történhetett, hogy a csoportok között a magyar nyelv bizonyult a legalkalmasabbnak a közös érintkezésre. Nézzünk egy példát az asszimilációs folyamatra: Ajak község Kis-Ajak (másként Tótvég) nevű részének fatemploma 1653-ban épült. Egy 1720-as kimutatás szerint Kis-Ajak lakossága orosz, 1770-ben még a prédikáció nyelve orosz, de Vályi András 1796-ban a lakosságot már magyarnak mondja. 16 Egyébként 1770 körül már több szomszédos faluban magyar a prédikáció nyelve. 17 A korai asszimiláció ellenére ahogyan azt idősebb adatközlőinktől tudjuk a szláv nyelvű istentisztelet tovább élt sok helyen a XX. század elejéig. Az 1912-ben magyar jelleggel megalakult hajdúdorogi egyházmegyében mai területét tekintve a hivatalos statisztika szerint a következő helyeken voltak még nemzetiségiek: Budapest: a hívek száma 9428 fő, 10% szláv (rutén, szerb, lengyel, bolgár), 10% román. A kőbányai kápolában (Kápolna tér) még szláv nyelvű szertartások voltak. Nyíregyháza: a hívek száma 4378 fő, 20% rutheno-slovenica". Komlóska (Zemplén megye): a mintegy 600 hivő szláv ajkú. Végardó (Zemplén megye): a 621 hivő 20%-a rutén. Pocsaj (Bihar megye): a hívek száma 1461 fő, 80% román. Nagyléta (Bihar megye): 1620 hivő ebből kb. 200 a volt orosz templomhoz tartozik 60% román. Bagamér (Bihar megye): Volt számos olyan közösség, mely 1912-ben nem tartozott a hajdúdorogi püspök irányítása alá, de napjainkban már igen: Ilyen Beda, ahol a román elem 100%-os, vagy több szláv ajkú Miskolc környéki községről is tudunk (Múcsony, Rakaca stb.) Adatközlőink szerint például Nyíradonyban amelynél a statisztika nem is említ nemzetiségi elemet még az 1940-es években is beszéltek románul. Nem hallgathatjuk el az olyan adatokat sem, melyek különböző felekezetközi kapcsolatokra mutatnak. Ilyenek is segítették az asszimilációt és a szokások terjedését. A tokajhegyaljai Tolcsván az volt a szokás, hogy a lakosok a házukhoz legközelebb eső templomba jártak, a felekezeti hovatartozásra nem tekintve. Hasonló adatokkal más községekből is rendelkezünk (Újfehértó, Tokaj), s ennek többek esetében az lett az eredménye, hogy végérvényesen a görög katolikus közösséghez csatlakoztak (Balsa, Bodrogkeresztúr, Hajdúdorog) vagy fordítva. A szokások terjedésére jó példa, hogy Nyírvasváriban előfordult a reformátusok körében: a görög katolikus templomból a temetéshez elkérték a lobogókat. Tudunk reformátusok között dívó máriapócsi búcsújárásról. A keveredéseket segítették a vegyesházasságok is Kiss L. i. m Paládi i. m Schematismus venerabilis cleri dioecesi graeci rit. cath. hajditdorogensi ad annum Domini Nyíregyháza, é. n. 66, 104, 141, 147 és 84, 82, 73.

5 VALLÁSVÁLTÁS: UNIÓ Az eredetileg egységesen ortodox (görögkeleti) vallást követő csoportok között megoszlást idézett elő a valláscsere ban Ungváron a munkácsi püspök és papjainak egy csoportja egyezséget kötött a római katolikus egyházzal, és ezzel megteremtették hazánkban a görög katolicizmust, bár jó száz évnek kellett eltelnie, hogy a ez megerősödjék. A hajdüdorogiak még 1765-ben is kerestek kapcsolatot a karlócai görögkeleti szerb metropolitával. 19 ORTODOX KÖZÖSSÉGEK. Az uniós törekvések eredményeképpen végül is a vizsgált területünkön a XVIII. század végére csak három ortodox egyházközség maradt: Eger, Miskolc, Tokaj. Eger. Az eredetileg szerb, a XVIII. századtól szerb-görög jellegű közösségek létszáma a XX. századra lecsökkent néhány tucat hívőre. Az egri templom környéke temetkezési hely volt. A szakirodalomban ugyan azt olvashatjuk, hogy 1777-ig használták a templomkertet temetőül, 2 0 többszöri egri látogatásunkkor azonban azt tapasztaltuk, hogy használatban volt még tájékán is. Miskolc. A hívek többsége eredetileg görög volt. Fokozatosan asszimilálódtak, egyre gyérülő soraikat bevándorlók töltötték fel, létszámuk pár száz fő. A templom körül itt is temetkeztek, és a pesti görögök szokásához hasonlóan kriptákat létesítettek. Az utolsó kriptába helyezés 1975 őszén történt, míg a templom 1971-ben elhunyt lelkészének az urnáját a templomhajó falában helyezték el. Tokaj. A görögkeleti egyházközség a századunkra elnéptelenedett. (Hajdani vonzáskörzetében, Nyíregyházán 1940 után alakult egy kis létszámú közösség!) Az egykori tokaji templom udvarán az ötvenes években találtak egy régi kriptát. Az utolsó híveket a század elején a református temetőben hantolták el. A templomok körüli temetkezés ugyan nem tekinthető görög sajátosságnak, mert a középkorban egész Európára jellemző. A görögök és a szerbek is követve ezt az általános szokást azonban erősen ragaszkodtak hozzá, és így a hazai ortodox templomok kertje, udvara el nem képzelhető a síremlékek, kripták nélkül. GÖRÖG KATOLIKUSOK. Körükben is élt a templom körüli temetkezés szokása. A helyi hagyomány szerint az 1650-ben Nagykállóban elhunyt Taraszovics Bazil püspököt aki az uniót kezdeményezte a helybeli templom kertjében temették el (ahol ma a kereszt áll). A mándoki templomdombon amikor az 1640 körül épült fatemplomot szétszedték, hogy a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba szállítsák csontmaradványokat találtak. Bodrogkeresztúr görög katolikus temploma a falu feletti dombon, a falu temetője szélén épült, a templom homlokzatával szemben levő rész a görög katolikusoké. Megjegyezzük, hogy a temető egyébként nincs parcellák szerint rendezve és nincs körülkerítve sem. Temetők mellé épített görög katolikus templomok találhatók számos kis abaúji faluban is. Tolcsva, Rudabányácska és Sátoraljaújhely görög katolikus templomainak kertjében láttunk XIX. századi sírköveket. Több helyen van temető-, illetve kriptakápolna: Makó, Nyírparasznya stb. Az ősök kultuszának megnyilvánulása, hogy a Borsod megyei Szakáld község katolikus templomát 1913-ban a muhi csatában elesettek emlékére emelték. 2 1 Borovszky Samu: Szabolcs vármegye. Bp., é. n Heves megye műemlékei. II. köt. Bp., Schematismus

6 A további adatokat az említett három megyében élő, becslésünk szerint százezernél nagyobb lélekszámú görög katolikus népesség szokásaira az adatok származási helyei alapján közöljük (először az etnikumokra, a temetőre, temetkezésre, majd az emlékezésekre vonatkozókat). A hagyományokról elmondhatjuk, Béres András történelmi visszatekintése nyomán, hogy meglétük a XVIII. századvégétől napjainkig követhető. Gyűjtött anyagunk e századi, s figyelemmel voltunk a bekövetkezett változásokra is. (Gyűjtésünk egy tágabb témakör céljait szolgálta, ez a magyarázata, hogy adalékaink több helyről valók és néhány helység olykor csak eggyel szerepel!) Hajdúdorog. Az igen vegyes etnikumú (szerb, román, görög, ukrán, magyar) lakosság már a XVIII. században teljesen magyarrá lett. Béres András utal arra, hogy a harmincas évekig szokásos volt a fiatal halottak sírjánál táncolni. Ennek ma már csak az emléke él. Viszont újabb keletű, hogy Hajdúdorogon kétszer temetnek"*: a halottvirrasztáskor is elmondják papi-kántori segédlettel a temetés szövegét. A halotti megemlékezések egyik napja a százafordulón még húsvéthétfő és kedd után egy héttel volt. (Ilyen szokás ismeretes a haza szerbek körében is.) A Nánási úti temető kápolnájában végeztek két napon át megemlékezést. 2 2 Az első világháború után ez átkerült november 1. estéjére. Komlóska. A ma is ukrán nyelvjárást beszélő lakosságú faluban is november 1-én este van a megemlékezés, a húsvéti nem szokásos. Homrogd. Népessége ukrán eredetű. A temetéseket hajdan délelőtt végezték, a halottat elvitték a templomhoz, de nem vitték be, hanem a koporsó egyik végét ácsolatra helyezték, a másikat a templom lépcsőjére. (Hasonló szokást Béres András hajdú-bihari reformátusok köréből említ.) Ebben a kis abaúji faluban élt egy Miklós-napi szokás, melynek motívumai arra mutatnak, hogy eredetileg a kegyeleti szokásokkal kapcsolatos. Nevezetesen december hatodikán babot és baromfit hoztak a templomba adományként, és ezeket a szószék alatt helyezték el. Az ötvenes évek gazdasági nehézségei idején maradt abba e hagyomány. Béres András utal a Miklós-napi kakasáldásra, de bővebb fejtegetésekbe nem bocsátkozik. Hadd említsük meg, hogy a bab a halotti torok fő elesége volt, és a megemlékezésekre is babot hoztak hajdan a görög katolikusok. 23 A román temetési szokásokban pedig ismert a baromfiak ajándékozása. 2 4 Máriapóes. A görög katolikusok neves búcsújáró helyén szokásos halotti megemlékezésként a húsvét utáni vasárnapon a temetőbe vonul a körmenet. Ilyenkor aszalt szilvával ízesített, mézben főtt búzát is osztanak. A neve kolliva. A görög katolikusok lakta helységekben ma már ennek csak az emléke él, Máriapóes az egyetlen hely, ahol a kollivát még használják. A hazai szerbeknél ma is általános szokás, ahogy ők nevezik, a koljivó. Eredetét tekintve a böjti népi táplálkozásban szerepet játszó édesség lehetett, mert a görög katolikus hagyomány szerint régen a nagyböjt első szombatján, Szent Tivadar emléknapján volt a kollivaszentelés. (Lehet antik görög hagyomány is, mint ételáldozat!) Máriapócson szokásos még a zarándoklatok napjainak előestéjén körmenetben a temetőbe vonulni, ahol emlékszertartást, parasztázt végeznek. (Kiss Mária szerint a parasztáz azonos a szerbeknél a gyászmisével, a görög katolikusok szóhasználata azonban a temetéshez hasonló szövegű megemlékezésre vonatkozik.) Uo. 70. Mosolygó József: A keleti egyház Magyarországon. Miskolc, Moldován Gergely: A magyarországi románok. Bp.,

7 Nagyléta é s Pocsoj. H a j d ú - B i h a r megyei községek, l a k o s s á g u k k ö r é b e n igen e r ő s a hagyománytisztelet. Nagylétán a halálra készülésnek é r d e k e s szokását egyik a d a t k ö z l ő n k. figyelte meg A h a l d o k l á s i d ő t a r t a m a a l a t t a szoba p a d l ó j á r a t e r í t i k a h a l o t t i f e h é r n e m ű t, m e l y e t k i l e n c asszony k ö r b e t é r d e l. A z e k k o r m o n d a n d ó s z ö v e g a z o n b a n n e m k e r ü l t f e l j e g y z é s r e. A k ö z s é g b e n a t e m e t é s ü g y e i t á l t a l á b a n funyerátorok intézik. I t t is é s Pocsajban is r a g a s z k o d n a k m é g az ü n n e p é l y e s, h o s s z ú t e m e t é s i s z e r t a r t á s h o z, vannak m é g r o m á n n y e l v ű b ú c s ú z t a t ó é n e k e k. A t e m e t é s és a parasztázok b ó l k a l á c s o t s ü t n e k, a n e v e : paosz. A k ö z e p é b e g y e r t y á t á l l í t a n a k. (7. alkalmá ábra) H a l o t t i kalács (paosz) Nyirgelse. U k r á n t e l e p í t é s ű f a l u. A t e m e t ő b e n mezsgye v á l a s z t j a el a r e f o r m á t u s o k n y u g h e l y é t a g ö r ö g k a t o l i k u s o k é t ó l. E k ö z s é g b e n a sírt a h o z z á t a r t o z ó k á s s á k a teme t é s r e g g e l é n. I l y e n s z o k á s é l a l e g t ö b b szabolcsi f a l u b a n, s ő t r i g m u s is keletkezett a r r ó l, h o g y a j ó b a r á t o k, i s m e r ő s ö k is m i n t i g y e k e z t e k ebben r é s z t v e n n i : Ha meghal nincsen ha meghal minden egy egy szegény, legény, egy gazdag, odaballag. E v i d é k r ő l s z á r m a z i k egy o l y a n a d a l é k u n k is, m e l y p é l d á z z a, h o g y v á l t o z h a t egy d i v a t j a m ú l t " s z o k á s : B u d a p e s t r e s z á r m a z o t t egy asszony, v a s e s z t e r g á l y o s fém szenteltvízhintőt csináltatott a templomnak, mert t e m e t é s é n a pap a r é g i m ó d i s z e n t e l ő c s o k r o t h a s z n á l t a. szégyellte, hogy férjével rokonai

8 Nyíregyháza. Néhány évtizede még halottak szombatjaira az egyházközség süttetett paoszt. (A görög katolikus egyház naptára szerint öt halottak napja: halottak szombatja van, ebből négy a húsvét előtti hetekre, egy a pünkösd előtti szombatra esik ; e szombatokon szokásos az elhunytak neveinek a felolvasása, a hramota, melyhez a nép igen ragaszkodik.) E században itt egy sajátos kultusz alakult ki, mely néhai Pászthory Árkád bazilita szerzetes nevéhez fűződik. E férfiúnak a nép jövendőmondó és gyógyító tehetséget tulajdonított. Messze vidékekről jártak hozzá, főleg idősebb asszonyok. Homrogdon a kegyes atyához" járókat céhesek névvel illették. Ezen csoportosulások maradékai ma is megvannak, és részt vesznek a Pászthory emlékére rendezett gyászmiséken. Ugyanis február 22-én halt meg Nyíregyházán, és az Északi temetőben áll a kriptakápolnája. Itt napjainban csak február 22-én, de régebben húsvét és pünkösd hétfőjén is volt szertartás. Rakaca (Borsod). Elszlovákosodott ukrán község. A templom a falu feletti dombon, a temető szélén áll. A két háború között a templom elé, a domboldalra egy harangtornyot is építettek, melynek a neve: Hősök tornya. Még ma is szokásos a húsvéthétfői temetői körmenet, amikor a pap a sírokat szenteli (minden évben a temető más-más részen). Sajópetri. A község lakossága a múlt század közepén hivatalosan tiltakozott még a magyarosítások ellen. A falu főutcáján álló templom mellé a múlt század végén kriptakápolnát építettek, a templomkertbe még ma is temetkeznek, a sírhely ára egyenlő egy miseruha árával. Tiszavasvári. A községben 1720 körül telepedtek le ukránok, akiknek a leszármazottai a mai görög katolikus lakosságnak a zömét adják. 2 5 Szokásos a halottvirrasztás, de főleg asszonyok privigyelnek. A szó a románból származik: priveghiu. 26 Tokaj. A városka görög katolikus lakossága már a XVIII. század végén magyarul beszélt. A görög katolikus temetőt a református és a római katolikus fogja közre. Régen a módos halottakat a templomból temették, de a református és a római katolikus toronyban is harangoztattak. A temetéseken a szokásos fekete lobogók mellett piros színűt is használtak. A húsvéti temetői körmenet az 1950-es évekig szokásban volt. Elmaradása után sem tértek rá a november 1-én szokásos megemlékezésekre, csak egyénileg jártak ki azon az estén a görög katolikusok a temetőbe. Végardó. Ma Sárospatak külvárosa. A temető a két helység között van, benne 1956-ban még nagyszámú cirillbetűs feliratú síremléket láttunk. Sőt egy rövid halotti megemlékezésnek (pannachida) a záró mondatát a kántor kétszer magyarul, egyszer egyházi szláv nyelven énekelte: Vjecsnajapamjaty! = Örök emléket! KÜLÖNLEGES SZERTARTÁSOK A bevezetőben említett különleges" szertartások, melyekre Petri Edit gondol, a nyitott koporsóval temetés, valamint a halottcsókolás. Az elsőre Béres András nem talált adatokat, csak következtet arra, hogy valamikor gyakorolták, szerinte az el Paládi i. m A község görög katolikusok lakta részének régi neve: Tiszabüd. Egyben itt mondunk köszönetet Paládi-Kovács Attilának a tanulmányában megjelent térképek felhasználásának engedélyezéséért. Moldován i. m. 195.

9 hagyása azért következett be, hogy ezzel is hangsúlyozzák az ortodoxoktól való különbséget. A másik szokás finomított formában olykor még él: a pap kezében levő keresztet csókolják meg. A Borsod megyei Vizsolyban nemrég vizsgálták a halottetetés szokását. A római katolikus lakosság körében még előfordul, hogy visznek ételeket a sírokra. Az idősebbek visszaemlékezéseiből arra lehet következtetni, hogy valamikor a görög katolikusok körében is szokásban volt. 27 Elmaradását csak azzal tudjuk magyarázni, hogy a görög katolikus vallás bizonyos tekintetben liberális, feloldja a merevnek tűnő szokásokat, mint az előbbiek esetében is történhetett. Természetesen nem minden esetre érvényes ez, mert tudunk arról, hogy az Erdélyből származó görög katolikusok körében még Budapesten is előfordul a pomána, amikor paoszt visznek a temetőbe. 2 8 Végső soron azonban a felszabadulás óta bekövetkezett társadalmi és gazdasági változások következtében ahogyan egyes adatainkból (Homrogd, Tokaj, Nyíregyháza) is látjuk e szokások lassan tovatűnnek, vagy átadják a helyüket újabbaknak. Újabb adataink szerint az egyik fővárosi görög katolikus templomban is tartottak az as évek folyamán halotti megemlékezéseket kaláccsal, melyet a szertartás végén felszeleteltek és a résztvevőknek kiosztottak. A halotti kalács (paosz) elhelyezésére egy, a templom közepén felálított asztalka szolgált. Ez az asztal funkcióját vesztve még ma is szerepel a legtöbb helyen, még ott is ahol a paosz szerepét már az emlékezet sem őrizte meg. A nép a hosszabb emlékszertartást (parasztáz) asztalos pannachida néven is emlegetik. (Az asztal a ráhelyezett kereszttel, gyertyákkal jelképes értelmet nyert: oltár, ravatal.) L. SASVÁRI, M.A., Dr. phil. head of department Semmelweis Medical Historical Library Budapest, Török u. 12, Hungary, H-1023 Juhász Ágnes: A halottetetés szokása Vizsolyban. Herman Ottó Múzeum Közleményei. 15. köt. Miskolc, Köszönetünket fejezzük ki adatközlőinknek, akiket azonban nem említünk név szerint kérésüknek megfelelően. Ukrán vidékeken a halotti megemlékezésekre hozott ételek (kalács, bab stb.) neve prinosz, az ukrán prinoszty 'hozott' szóból (Szilvay Konstantin közlése).

HAGYOMÁNYOK HÁZA NÉPI JÁTSZÓHÁZ-VEZETŐI TANFOLYAM Jeles napok a görög katolikus egyházban HOMOLYÁNÉ CSETE ZSÓFIA ILDIKÓ BUDAPEST, 2008. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 A magyarországi görög

Részletesebben

Греко-католицька церква в районі Тісогат Берегської жупи від заснування Мукачівської Єпархії до Тріанону

Греко-католицька церква в районі Тісогат Берегської жупи від заснування Мукачівської Єпархії до Тріанону Міністерство освіти та науки України Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ Кафедра Історії і Суспільствознавства Дипломна работа Греко-католицька церква в районі Тісогат Берегської жупи

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004 1 SZAKDOLGOZAT Készítette: Lajkó Zoltánné Debrecen, 2004 2 KATOLIKUS ÜNNEPI SZOKÁSOK SZAJOLBAN Témavezető: Dr. Bartha Elek Tanszékvezető Készítette: Lajkó Zoltánné Debreceni Egyetem Néprajz- és honismeret

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 Károly Róbert Főiskola Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet CSILLAGFALU SZAKDOLGOZAT Készítette: Moser András

Részletesebben

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE 1 TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE Botos Péter 1982 Karuczka Attila 2014 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1.Őskor... 5 1.1. Kőkorszak... 5 1.2.Bronz korszak... 7 2. A KÖZSÉG NEVE ÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE... 12 2.1.

Részletesebben

A Nyelvtudomány műhelyéből

A Nyelvtudomány műhelyéből A Nyelvtudomány műhelyéből A dél-dunántúli német betelepülések néprajzi és nyelvi nyomai a földrajzi nevekben 3. rész 8. A vallásos jelképek a német telepesek körében régóta ismeretesek voltak, szerepük

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I.

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I. Nép és nyelv A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 1. rész I. Bevezetés 1. A vizsgálat célja, anyaga és a feldolgozás

Részletesebben

Dr. Diószegi György Antal. Adalékok a magyarországi görög Lyka-nemzetség történetéhez

Dr. Diószegi György Antal. Adalékok a magyarországi görög Lyka-nemzetség történetéhez Dr. Diószegi György Antal Adalékok a magyarországi görög Lyka-nemzetség történetéhez A közölt és megjelentetett jelen alkotás Dr. Diószegi György Antal és Lantos- Lyka Antal szellemi tulajdona. Magáncélra,

Részletesebben

A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS

A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS Zsíros Sándor A ZSOLCAI ELSÜLLYEDT TEMPLOM ÉS A MEGÚJULÁS Kiadja: Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány 2000 1 Lektorálta: Dr. Gyulai Éva Ez a könyv Dallosné Balázs Katalin TARKTOR-KER Kft., Felsőzsolca és

Részletesebben

MEGTART A SZÓ HASZNOSÍTHATÓ ISMERETEK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVHASZNÁLATRÓL SZERKESZTETTE: CSERNICSKÓ ISTVÁN

MEGTART A SZÓ HASZNOSÍTHATÓ ISMERETEK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVHASZNÁLATRÓL SZERKESZTETTE: CSERNICSKÓ ISTVÁN MEGTART A SZÓ HASZNOSÍTHATÓ ISMERETEK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVHASZNÁLATRÓL SZERKESZTETTE: CSERNICSKÓ ISTVÁN Milyen kérdésekre kereshet választ az Olvasó ebben a kötetben kik és hányan beszélik a magyar

Részletesebben

m a g y a r t e m e t k e z é s

m a g y a r t e m e t k e z é s Kegyeleti szakmai kiadvány 2013. április XI. évfolyam 1. szám m a g y a r t e m e t k e z é s Új ellenőrző bizottság Az OTEInél Igazgatóváltás székesfehérváron Első szlovák kiállítás Temetkezési szokásaink

Részletesebben

NAGY IVÁN HONISMERETI PÁLYÁZAT 2011. Kovács Krisztián. Adalékok Ludány-Halászi XVIII-XIX. századi társadalomtörténetéhez

NAGY IVÁN HONISMERETI PÁLYÁZAT 2011. Kovács Krisztián. Adalékok Ludány-Halászi XVIII-XIX. századi társadalomtörténetéhez NAGY IVÁN HONISMERETI PÁLYÁZAT 2011 Kovács Krisztián A felső-ludányi római katolikus plébánia anyakönyvei 1741-1899 Adalékok Ludány-Halászi XVIII-XIX. századi társadalomtörténetéhez A felső-ludányi római

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Czók Anna magyar néprajz

Részletesebben

4. A BÜKKI ERDÕK NÉPE

4. A BÜKKI ERDÕK NÉPE 4. A BÜKKI ERDÕK NÉPE A BÜKKI ERDÕK NÉPE A BÜKK-VIDÉK NÉPE. TELEPÜLÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI HAGYOMÁNYOK 429 PALÁDI-KOVÁCS ATTILA HUTATELEPÜLÉSEK 445 VERES LÁSZLÓ KINCSTÁRI ÉS URADALMI ERDŐGAZDÁLKODÁS 455 JÁRÁSI

Részletesebben

Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben*

Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben* Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben* 1. A népnévi lexémák jól körülhatárolható csoportját adják a magyar szókincsnek: bizonyos meghatározható tulajdonságokkal bíró embercsoportnak,

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Történeti áttekintés N apjainkban Zemplén legöregebb harangja is csak nemrég ért meg 375 évet. Meglepő, hogy egyetlen középkori harang sem maradt fenn a vidékünkön, holott találhatók ilyenek hazánknak

Részletesebben

SZKA_210_16. Népek és kultúrák keveredése Magyarországon

SZKA_210_16. Népek és kultúrák keveredése Magyarországon SZKA_210_16 Népek és kultúrák keveredése Magyarországon TANULÓI NÉPEK ÉS KULTÚRÁK KEVEREDÉSE MAGYARORSZÁGON 10. ÉVFOLYAM 185 16/1 NEMZETISÉGEK ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK EGYÉNI FELADATLAP Töltsd ki az alábbi

Részletesebben

MAKÓ TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI VÁZLATA TÓTH FERENC

MAKÓ TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI VÁZLATA TÓTH FERENC A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1972-73/1 MAKÓ TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI VÁZLATA TÓTH FERENC (Makó, József Attila Múzeum) Makó hét-nyolc évszázados múltja településtörténetileg két fő korszakra oszlik. A régi Makó

Részletesebben

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig JÁROLI JÓZSEF Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig Békéscsaba rövid története.indd 1 18/09/14 20:25 Városvédő Füzetek 3. Szerkeszti: Jároli József Békéscsaba rövid története.indd 2 18/09/14

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA Történeti áttekintés Manapság az tekinthetô zsidónak, aki vallása és etnikuma szerint is az adott népcsoporthoz tartozik. A kora középkori Magyarországon azonban a zsidónak

Részletesebben

Szabolcs vármegye településnevei a 18 19. században

Szabolcs vármegye településnevei a 18 19. században Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Szabolcs vármegye településnevei a 18 19. században (BA záródolgozat) Témavezető: Dr. Hoffmann István egyetemi tanár Készítette:

Részletesebben

ERDÉLY ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEI A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG A TEMETŐK TÜKRÉBEN

ERDÉLY ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEI A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG A TEMETŐK TÜKRÉBEN PhD DISSZERTÁCIÓ ERDÉLY ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEI A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG A TEMETŐK TÜKRÉBEN DR. KISS ERIKA MÁRTA ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola Témavezetők: Prof. Dr. Kiss

Részletesebben

Országos Tudományos Diákköri Konferencia OTDK dolgozat. Házassági szerződések a XVIII-XIX. századi. Veszprém megyében

Országos Tudományos Diákköri Konferencia OTDK dolgozat. Házassági szerződések a XVIII-XIX. századi. Veszprém megyében Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogász egyetemi szak Jogtörténeti Tanszék Levelező Tagozat Országos Tudományos Diákköri Konferencia OTDK dolgozat Házassági szerződések a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

GYÖRGYI CSABA. Károly Anna: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/5. szám. 59. o. 4

GYÖRGYI CSABA. Károly Anna: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/5. szám. 59. o. 4 GYÖRGYI CSABA ÖRMÉNYEK PEST MEGYÉBEN Egy rendhagyó oral history interjú margójára Dolgozatomban a történetírás egyik leginnovatívabb irányzatának, 2 az oral historynak az eszköztárát alkalmazva közelítettem

Részletesebben

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Felelôs kiadó Wittinghoff Tamás polgármester A borítón Nepomuki Szent Jánosnak a Budapesti út és Aradi utca

Részletesebben

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL Szerkesztette: Szõke Lajos Berente, 2004 ELÕSZÓ Egy 1985-ben Berentére sorsvetett ember ugyan hogyan is nyúlhatna a falu múltjához, ha nem a mások keze munkája

Részletesebben