GÖRÖG,, KEGYELETI SZOKÁSOK ÉSZAK- ÉS KELET-MAGYARORSZÁGON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖRÖG,, KEGYELETI SZOKÁSOK ÉSZAK- ÉS KELET-MAGYARORSZÁGON"

Átírás

1 GÖRÖG,, KEGYELETI SZOKÁSOK ÉSZAK- ÉS KELET-MAGYARORSZÁGON SASVÁRI LÁSZLÓ JTx. kecskeméti görög kereskedők történetének egyik kutatója, Petri Edit így ír tanulmányában: A nem egyesült görög keleti vallás különleges szertartásai a magyarok számára elrettentőén hatottak"'. 1 Idéz ezután Füves Ödön cikkéből, mely a pesti görögök temetkezéséről ad számot.' 2 A keleti egyház magyarországi híveinek a végtisztességhez és a kegyelethez fűződő szokásai azonban nem tekinthetőek elszigetelt, egyedi jelenségeknek. A közelmúlt szakirodalmából két írást említünk ezekkel kapcsolatosan: Kiss Mária néprajzkutató a Buda környéki szerbek szokásairól ír, ;! Béres András pedig a régi Hajdú-Bihar megyei temetési szokásokat, főleg a görög katolikusok idevonatkozó hagyományait elemzi. 4 E sorok írója két évtizeden át végzett kutatómunkája során számos adatra bukkant, melyek kiegészítik a fentebb említett írásokba foglaltakat, valamint arra mutatnak, hogy hazánk északkeleti részén a.,görög" szokások nem voltak ismeretlenek. A görög" szót mint jelzőt kettős értelemben használjuk, hisz részben görög eredetűnek mondható a tárgyalt hagyományanyag egy része, azonfelül mindkét görög egyház (görögkeleti és görög katolikus) híveinek a gyakorlatához kötődik. ELTERJEDÉSI KÖR Vizsgálódásunk területe elsősorban Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Borsod- Abaúj-Zemplén megyékre terjed ki, s mindenekelőtt azt nézzük meg, hogy milyen etnikumi csoportok alkották e hagyományokat ápoló népesség elődeit. Szerbek. A régi Szabolcs megye melyhez egykor a Hajdúság is tartozott egész területéről rendelkezünk olyan adatokkal, melyek a szerbek három évszázaddal ezelőtti jelenlétére utalnak. A nyírbátori járásban levő Encsencs község református temploma a XVI. században épült, eredetileg szerb (rác) templom volt. 5 Fábiánháza községben (Mátészalka mellett) az öregek a görög katolikus templomra még ma is azt mondják, hogy ráctemplom. A Nyíregyháza melletti Kőt aj régi neve Keresztút volt, de a község déli részét hajdan Ráekeresztútnak nevezték, s a mai református 1 Petri Edit: A kecskeméti görög kereskedők története a XVIII. században. Cumania, Kecskemét " Füves Ödön: A pesti görögök temetkezése. Comm. Bibi. Hist. Med. Hung. 43/1967, Kiss Mária: A Buda környéki szerbek halotti emlékünnepei. Népi kultúra, népi társadalom. VII. köt. Bp., Béres András: Halottak húsvétja. Ethnografia 84/1973, Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. 2. köt. Bp.,

2 templom, mely a régi szerb (és orosz) temetőben állott, a görög katolikusoké volt. 0 A megye északi részén levő Tiszabercel határában szerepel a Ráctemető földrajzi név. Egy II. József korabeli térképen Ráctemető bomoko néven található. A néphagyomány szerint egykori ínséges időben szerbek jöttek ide, de tömegesen áldozatul estek a pestisnek. 7 Észak-Magyarországon Egerben is volt számottevő szerb kolónia, és tagjai közül sokan áldozatul estek az 1709-es pestisjárványnak. 8 Görögök. A szerbek nyomán megjelentek a görögök is. Jelenlétük a XVII. század második felétől mutatható ki. Jelentős vagyoni erőt képviseltek. De Camillis József munkácsi püspök aki maga is görög származású volt 1690 táján folyamodik egy örökösök nélkül elhalt görög kereskedő hagyatékáért. Az elhunyt Fehérgyarmaton lakott ( in oppido Gyarmath in cottu Zathmar"). 9 A görögök megjelenését szintén őrzi földrajzi név, ilyen például a Görögkút Hajdúdorog határában: e határrésznek a bérlője a XVIII. század közepén egy Kozma nevű görög. 1 0 Számra kevesebben voltak mint a szerbek, nagyobb csoportjuk Miskolcon és Tokajban telepedett meg. A pestisben megfogyatkozott egri szerbek sorait is a görögök töltötték fel, de éltek szétszóródva sok helyen még a XIX. század elején is. Oroszok. A népnyelv és a régi írások e néven nevezik a Kárpátokból leköltözött ukránokat (más néven még rutének, ruszinok). Az 1660-as, de még inkább az 1700-as évektől kezdenek e tájon nagyobb számban, tömegesen megjelenni. Számszerűleg a legnépesebb etnikum az említett három megyében lakó keleti keresztények körében. 1 1 Vándorlásaik során eljutottak a Délvidékre is, hazánk mai területén azonban csak Makón alkottak aránylag zárt közösséget 1740-től, külön városrészben, melyet Orosz fertálynak neveztek (egyik részét a Nagy orosz utca határolta). 1 2 Az Alföldre való vándorlás a XIX. században ha nem is olyan nagy mértékben mint előzőleg folytatódott, ekkor keletkezett főleg szláv ajkú telepesekből a nyírszőlősi azelőtt Kótaji szőlő görög katolikus közösség: 1885-ben létesült az iskola, a temető, a harangláb, majd 1890-ben a templom. 13 Románok. A XVIII. századtól megjelennek a románok is. A legtöbb faluban az oroszokkal együtt élnek. 14 A helyi hagyományok szerint Újfehértón és Hajdúdorogon a XIX. század elejéig volt külön orosz és külön román lelkészet"'; a Hajdú-Bihar megyei Nagylétán ma is két görög katolikus templom van: a kistemplom volt az oroszoké, a nagytemplom a románoké. Magyarok. Hogy voltak-e a keleti egyháznak a középkor óta e területen magyar ajkú hívei, azt kimutatni nagyon nehéz. A különböző összeírások sem adnak biztos fogódzókat. Hajdúböszörményben 1750-ben keletkezett Az orosz lakosok specificatiója címet viselő irat nevet tartalmaz, ebből csak egy szláv ( Matúz András"), a többi magyar. Ezek alapján feltételezhetnénk, hogy a címben szereplő orosz" szó jelen fi 7 8 a Kiss Lajos: Régi Rétköz. Bp., Uo Heves megye műemlékei. II. köt. Bp., Hodinka Antal: A munkácsi görög szertartású püspökség okmánytára. Bp., Orosz István: Adatok a pusztabérlők szállásához a XVIII. század elején Kelet-Tiszántúlon. Ethnografia 87 (1976), 47. Paládi-Kovács Attila: Ukrán szórványok a században a mai Magyarország északkeleti részén. Népi kultúra, népi társadalom. VII. köt. Bp., Tóth Ferenc: A makói parasztház telke. Ethnografia 85 (1974), Kiss L. i. m Paládi i. m Győrffy István: Magyar nép, magyar föld. Bp.,

3 Bodrogközi és Szabolcs megyei ukrán települések évi adatok alapján Az ukránság elhelyezkedése a XIX. század közepén, Fényes Elek adatai alapján esetben nem etnikumot jelöl, hanem vallást, mint ahogyan a népnyelv még napjainkban is sokszor említ a görög katolikus helyett. Ám az egyes nevekhez kapcsolt kitételeken érdemes elgondolkodni. Ilyenek:,,Nagy László... Lengyelországi" és En-

4 486 hivő, 32% román. 1 8 nek fia Nagy Gergely". Miért visel egy lengyelországi család magyar nevet? Mert e családnevüket már a magyar környezet adhatta. Figyelemre méltó nevek még: Lengyel szűts Lengyelországbúi" és az Orosz kerékjártó". A példákat még folytathatnánk, melyek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy az összeírtak jó része etnikumilag nem magyar a neve ellenére! A különböző nemzetiségi etnikumok körében igen hamar bekövetkezett az asszimiláció. Ez úgy is történhetett, hogy a csoportok között a magyar nyelv bizonyult a legalkalmasabbnak a közös érintkezésre. Nézzünk egy példát az asszimilációs folyamatra: Ajak község Kis-Ajak (másként Tótvég) nevű részének fatemploma 1653-ban épült. Egy 1720-as kimutatás szerint Kis-Ajak lakossága orosz, 1770-ben még a prédikáció nyelve orosz, de Vályi András 1796-ban a lakosságot már magyarnak mondja. 16 Egyébként 1770 körül már több szomszédos faluban magyar a prédikáció nyelve. 17 A korai asszimiláció ellenére ahogyan azt idősebb adatközlőinktől tudjuk a szláv nyelvű istentisztelet tovább élt sok helyen a XX. század elejéig. Az 1912-ben magyar jelleggel megalakult hajdúdorogi egyházmegyében mai területét tekintve a hivatalos statisztika szerint a következő helyeken voltak még nemzetiségiek: Budapest: a hívek száma 9428 fő, 10% szláv (rutén, szerb, lengyel, bolgár), 10% román. A kőbányai kápolában (Kápolna tér) még szláv nyelvű szertartások voltak. Nyíregyháza: a hívek száma 4378 fő, 20% rutheno-slovenica". Komlóska (Zemplén megye): a mintegy 600 hivő szláv ajkú. Végardó (Zemplén megye): a 621 hivő 20%-a rutén. Pocsaj (Bihar megye): a hívek száma 1461 fő, 80% román. Nagyléta (Bihar megye): 1620 hivő ebből kb. 200 a volt orosz templomhoz tartozik 60% román. Bagamér (Bihar megye): Volt számos olyan közösség, mely 1912-ben nem tartozott a hajdúdorogi püspök irányítása alá, de napjainkban már igen: Ilyen Beda, ahol a román elem 100%-os, vagy több szláv ajkú Miskolc környéki községről is tudunk (Múcsony, Rakaca stb.) Adatközlőink szerint például Nyíradonyban amelynél a statisztika nem is említ nemzetiségi elemet még az 1940-es években is beszéltek románul. Nem hallgathatjuk el az olyan adatokat sem, melyek különböző felekezetközi kapcsolatokra mutatnak. Ilyenek is segítették az asszimilációt és a szokások terjedését. A tokajhegyaljai Tolcsván az volt a szokás, hogy a lakosok a házukhoz legközelebb eső templomba jártak, a felekezeti hovatartozásra nem tekintve. Hasonló adatokkal más községekből is rendelkezünk (Újfehértó, Tokaj), s ennek többek esetében az lett az eredménye, hogy végérvényesen a görög katolikus közösséghez csatlakoztak (Balsa, Bodrogkeresztúr, Hajdúdorog) vagy fordítva. A szokások terjedésére jó példa, hogy Nyírvasváriban előfordult a reformátusok körében: a görög katolikus templomból a temetéshez elkérték a lobogókat. Tudunk reformátusok között dívó máriapócsi búcsújárásról. A keveredéseket segítették a vegyesházasságok is Kiss L. i. m Paládi i. m Schematismus venerabilis cleri dioecesi graeci rit. cath. hajditdorogensi ad annum Domini Nyíregyháza, é. n. 66, 104, 141, 147 és 84, 82, 73.

5 VALLÁSVÁLTÁS: UNIÓ Az eredetileg egységesen ortodox (görögkeleti) vallást követő csoportok között megoszlást idézett elő a valláscsere ban Ungváron a munkácsi püspök és papjainak egy csoportja egyezséget kötött a római katolikus egyházzal, és ezzel megteremtették hazánkban a görög katolicizmust, bár jó száz évnek kellett eltelnie, hogy a ez megerősödjék. A hajdüdorogiak még 1765-ben is kerestek kapcsolatot a karlócai görögkeleti szerb metropolitával. 19 ORTODOX KÖZÖSSÉGEK. Az uniós törekvések eredményeképpen végül is a vizsgált területünkön a XVIII. század végére csak három ortodox egyházközség maradt: Eger, Miskolc, Tokaj. Eger. Az eredetileg szerb, a XVIII. századtól szerb-görög jellegű közösségek létszáma a XX. századra lecsökkent néhány tucat hívőre. Az egri templom környéke temetkezési hely volt. A szakirodalomban ugyan azt olvashatjuk, hogy 1777-ig használták a templomkertet temetőül, 2 0 többszöri egri látogatásunkkor azonban azt tapasztaltuk, hogy használatban volt még tájékán is. Miskolc. A hívek többsége eredetileg görög volt. Fokozatosan asszimilálódtak, egyre gyérülő soraikat bevándorlók töltötték fel, létszámuk pár száz fő. A templom körül itt is temetkeztek, és a pesti görögök szokásához hasonlóan kriptákat létesítettek. Az utolsó kriptába helyezés 1975 őszén történt, míg a templom 1971-ben elhunyt lelkészének az urnáját a templomhajó falában helyezték el. Tokaj. A görögkeleti egyházközség a századunkra elnéptelenedett. (Hajdani vonzáskörzetében, Nyíregyházán 1940 után alakult egy kis létszámú közösség!) Az egykori tokaji templom udvarán az ötvenes években találtak egy régi kriptát. Az utolsó híveket a század elején a református temetőben hantolták el. A templomok körüli temetkezés ugyan nem tekinthető görög sajátosságnak, mert a középkorban egész Európára jellemző. A görögök és a szerbek is követve ezt az általános szokást azonban erősen ragaszkodtak hozzá, és így a hazai ortodox templomok kertje, udvara el nem képzelhető a síremlékek, kripták nélkül. GÖRÖG KATOLIKUSOK. Körükben is élt a templom körüli temetkezés szokása. A helyi hagyomány szerint az 1650-ben Nagykállóban elhunyt Taraszovics Bazil püspököt aki az uniót kezdeményezte a helybeli templom kertjében temették el (ahol ma a kereszt áll). A mándoki templomdombon amikor az 1640 körül épült fatemplomot szétszedték, hogy a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba szállítsák csontmaradványokat találtak. Bodrogkeresztúr görög katolikus temploma a falu feletti dombon, a falu temetője szélén épült, a templom homlokzatával szemben levő rész a görög katolikusoké. Megjegyezzük, hogy a temető egyébként nincs parcellák szerint rendezve és nincs körülkerítve sem. Temetők mellé épített görög katolikus templomok találhatók számos kis abaúji faluban is. Tolcsva, Rudabányácska és Sátoraljaújhely görög katolikus templomainak kertjében láttunk XIX. századi sírköveket. Több helyen van temető-, illetve kriptakápolna: Makó, Nyírparasznya stb. Az ősök kultuszának megnyilvánulása, hogy a Borsod megyei Szakáld község katolikus templomát 1913-ban a muhi csatában elesettek emlékére emelték. 2 1 Borovszky Samu: Szabolcs vármegye. Bp., é. n Heves megye műemlékei. II. köt. Bp., Schematismus

6 A további adatokat az említett három megyében élő, becslésünk szerint százezernél nagyobb lélekszámú görög katolikus népesség szokásaira az adatok származási helyei alapján közöljük (először az etnikumokra, a temetőre, temetkezésre, majd az emlékezésekre vonatkozókat). A hagyományokról elmondhatjuk, Béres András történelmi visszatekintése nyomán, hogy meglétük a XVIII. századvégétől napjainkig követhető. Gyűjtött anyagunk e századi, s figyelemmel voltunk a bekövetkezett változásokra is. (Gyűjtésünk egy tágabb témakör céljait szolgálta, ez a magyarázata, hogy adalékaink több helyről valók és néhány helység olykor csak eggyel szerepel!) Hajdúdorog. Az igen vegyes etnikumú (szerb, román, görög, ukrán, magyar) lakosság már a XVIII. században teljesen magyarrá lett. Béres András utal arra, hogy a harmincas évekig szokásos volt a fiatal halottak sírjánál táncolni. Ennek ma már csak az emléke él. Viszont újabb keletű, hogy Hajdúdorogon kétszer temetnek"*: a halottvirrasztáskor is elmondják papi-kántori segédlettel a temetés szövegét. A halotti megemlékezések egyik napja a százafordulón még húsvéthétfő és kedd után egy héttel volt. (Ilyen szokás ismeretes a haza szerbek körében is.) A Nánási úti temető kápolnájában végeztek két napon át megemlékezést. 2 2 Az első világháború után ez átkerült november 1. estéjére. Komlóska. A ma is ukrán nyelvjárást beszélő lakosságú faluban is november 1-én este van a megemlékezés, a húsvéti nem szokásos. Homrogd. Népessége ukrán eredetű. A temetéseket hajdan délelőtt végezték, a halottat elvitték a templomhoz, de nem vitték be, hanem a koporsó egyik végét ácsolatra helyezték, a másikat a templom lépcsőjére. (Hasonló szokást Béres András hajdú-bihari reformátusok köréből említ.) Ebben a kis abaúji faluban élt egy Miklós-napi szokás, melynek motívumai arra mutatnak, hogy eredetileg a kegyeleti szokásokkal kapcsolatos. Nevezetesen december hatodikán babot és baromfit hoztak a templomba adományként, és ezeket a szószék alatt helyezték el. Az ötvenes évek gazdasági nehézségei idején maradt abba e hagyomány. Béres András utal a Miklós-napi kakasáldásra, de bővebb fejtegetésekbe nem bocsátkozik. Hadd említsük meg, hogy a bab a halotti torok fő elesége volt, és a megemlékezésekre is babot hoztak hajdan a görög katolikusok. 23 A román temetési szokásokban pedig ismert a baromfiak ajándékozása. 2 4 Máriapóes. A görög katolikusok neves búcsújáró helyén szokásos halotti megemlékezésként a húsvét utáni vasárnapon a temetőbe vonul a körmenet. Ilyenkor aszalt szilvával ízesített, mézben főtt búzát is osztanak. A neve kolliva. A görög katolikusok lakta helységekben ma már ennek csak az emléke él, Máriapóes az egyetlen hely, ahol a kollivát még használják. A hazai szerbeknél ma is általános szokás, ahogy ők nevezik, a koljivó. Eredetét tekintve a böjti népi táplálkozásban szerepet játszó édesség lehetett, mert a görög katolikus hagyomány szerint régen a nagyböjt első szombatján, Szent Tivadar emléknapján volt a kollivaszentelés. (Lehet antik görög hagyomány is, mint ételáldozat!) Máriapócson szokásos még a zarándoklatok napjainak előestéjén körmenetben a temetőbe vonulni, ahol emlékszertartást, parasztázt végeznek. (Kiss Mária szerint a parasztáz azonos a szerbeknél a gyászmisével, a görög katolikusok szóhasználata azonban a temetéshez hasonló szövegű megemlékezésre vonatkozik.) Uo. 70. Mosolygó József: A keleti egyház Magyarországon. Miskolc, Moldován Gergely: A magyarországi románok. Bp.,

7 Nagyléta é s Pocsoj. H a j d ú - B i h a r megyei községek, l a k o s s á g u k k ö r é b e n igen e r ő s a hagyománytisztelet. Nagylétán a halálra készülésnek é r d e k e s szokását egyik a d a t k ö z l ő n k. figyelte meg A h a l d o k l á s i d ő t a r t a m a a l a t t a szoba p a d l ó j á r a t e r í t i k a h a l o t t i f e h é r n e m ű t, m e l y e t k i l e n c asszony k ö r b e t é r d e l. A z e k k o r m o n d a n d ó s z ö v e g a z o n b a n n e m k e r ü l t f e l j e g y z é s r e. A k ö z s é g b e n a t e m e t é s ü g y e i t á l t a l á b a n funyerátorok intézik. I t t is é s Pocsajban is r a g a s z k o d n a k m é g az ü n n e p é l y e s, h o s s z ú t e m e t é s i s z e r t a r t á s h o z, vannak m é g r o m á n n y e l v ű b ú c s ú z t a t ó é n e k e k. A t e m e t é s és a parasztázok b ó l k a l á c s o t s ü t n e k, a n e v e : paosz. A k ö z e p é b e g y e r t y á t á l l í t a n a k. (7. alkalmá ábra) H a l o t t i kalács (paosz) Nyirgelse. U k r á n t e l e p í t é s ű f a l u. A t e m e t ő b e n mezsgye v á l a s z t j a el a r e f o r m á t u s o k n y u g h e l y é t a g ö r ö g k a t o l i k u s o k é t ó l. E k ö z s é g b e n a sírt a h o z z á t a r t o z ó k á s s á k a teme t é s r e g g e l é n. I l y e n s z o k á s é l a l e g t ö b b szabolcsi f a l u b a n, s ő t r i g m u s is keletkezett a r r ó l, h o g y a j ó b a r á t o k, i s m e r ő s ö k is m i n t i g y e k e z t e k ebben r é s z t v e n n i : Ha meghal nincsen ha meghal minden egy egy szegény, legény, egy gazdag, odaballag. E v i d é k r ő l s z á r m a z i k egy o l y a n a d a l é k u n k is, m e l y p é l d á z z a, h o g y v á l t o z h a t egy d i v a t j a m ú l t " s z o k á s : B u d a p e s t r e s z á r m a z o t t egy asszony, v a s e s z t e r g á l y o s fém szenteltvízhintőt csináltatott a templomnak, mert t e m e t é s é n a pap a r é g i m ó d i s z e n t e l ő c s o k r o t h a s z n á l t a. szégyellte, hogy férjével rokonai

8 Nyíregyháza. Néhány évtizede még halottak szombatjaira az egyházközség süttetett paoszt. (A görög katolikus egyház naptára szerint öt halottak napja: halottak szombatja van, ebből négy a húsvét előtti hetekre, egy a pünkösd előtti szombatra esik ; e szombatokon szokásos az elhunytak neveinek a felolvasása, a hramota, melyhez a nép igen ragaszkodik.) E században itt egy sajátos kultusz alakult ki, mely néhai Pászthory Árkád bazilita szerzetes nevéhez fűződik. E férfiúnak a nép jövendőmondó és gyógyító tehetséget tulajdonított. Messze vidékekről jártak hozzá, főleg idősebb asszonyok. Homrogdon a kegyes atyához" járókat céhesek névvel illették. Ezen csoportosulások maradékai ma is megvannak, és részt vesznek a Pászthory emlékére rendezett gyászmiséken. Ugyanis február 22-én halt meg Nyíregyházán, és az Északi temetőben áll a kriptakápolnája. Itt napjainban csak február 22-én, de régebben húsvét és pünkösd hétfőjén is volt szertartás. Rakaca (Borsod). Elszlovákosodott ukrán község. A templom a falu feletti dombon, a temető szélén áll. A két háború között a templom elé, a domboldalra egy harangtornyot is építettek, melynek a neve: Hősök tornya. Még ma is szokásos a húsvéthétfői temetői körmenet, amikor a pap a sírokat szenteli (minden évben a temető más-más részen). Sajópetri. A község lakossága a múlt század közepén hivatalosan tiltakozott még a magyarosítások ellen. A falu főutcáján álló templom mellé a múlt század végén kriptakápolnát építettek, a templomkertbe még ma is temetkeznek, a sírhely ára egyenlő egy miseruha árával. Tiszavasvári. A községben 1720 körül telepedtek le ukránok, akiknek a leszármazottai a mai görög katolikus lakosságnak a zömét adják. 2 5 Szokásos a halottvirrasztás, de főleg asszonyok privigyelnek. A szó a románból származik: priveghiu. 26 Tokaj. A városka görög katolikus lakossága már a XVIII. század végén magyarul beszélt. A görög katolikus temetőt a református és a római katolikus fogja közre. Régen a módos halottakat a templomból temették, de a református és a római katolikus toronyban is harangoztattak. A temetéseken a szokásos fekete lobogók mellett piros színűt is használtak. A húsvéti temetői körmenet az 1950-es évekig szokásban volt. Elmaradása után sem tértek rá a november 1-én szokásos megemlékezésekre, csak egyénileg jártak ki azon az estén a görög katolikusok a temetőbe. Végardó. Ma Sárospatak külvárosa. A temető a két helység között van, benne 1956-ban még nagyszámú cirillbetűs feliratú síremléket láttunk. Sőt egy rövid halotti megemlékezésnek (pannachida) a záró mondatát a kántor kétszer magyarul, egyszer egyházi szláv nyelven énekelte: Vjecsnajapamjaty! = Örök emléket! KÜLÖNLEGES SZERTARTÁSOK A bevezetőben említett különleges" szertartások, melyekre Petri Edit gondol, a nyitott koporsóval temetés, valamint a halottcsókolás. Az elsőre Béres András nem talált adatokat, csak következtet arra, hogy valamikor gyakorolták, szerinte az el Paládi i. m A község görög katolikusok lakta részének régi neve: Tiszabüd. Egyben itt mondunk köszönetet Paládi-Kovács Attilának a tanulmányában megjelent térképek felhasználásának engedélyezéséért. Moldován i. m. 195.

9 hagyása azért következett be, hogy ezzel is hangsúlyozzák az ortodoxoktól való különbséget. A másik szokás finomított formában olykor még él: a pap kezében levő keresztet csókolják meg. A Borsod megyei Vizsolyban nemrég vizsgálták a halottetetés szokását. A római katolikus lakosság körében még előfordul, hogy visznek ételeket a sírokra. Az idősebbek visszaemlékezéseiből arra lehet következtetni, hogy valamikor a görög katolikusok körében is szokásban volt. 27 Elmaradását csak azzal tudjuk magyarázni, hogy a görög katolikus vallás bizonyos tekintetben liberális, feloldja a merevnek tűnő szokásokat, mint az előbbiek esetében is történhetett. Természetesen nem minden esetre érvényes ez, mert tudunk arról, hogy az Erdélyből származó görög katolikusok körében még Budapesten is előfordul a pomána, amikor paoszt visznek a temetőbe. 2 8 Végső soron azonban a felszabadulás óta bekövetkezett társadalmi és gazdasági változások következtében ahogyan egyes adatainkból (Homrogd, Tokaj, Nyíregyháza) is látjuk e szokások lassan tovatűnnek, vagy átadják a helyüket újabbaknak. Újabb adataink szerint az egyik fővárosi görög katolikus templomban is tartottak az as évek folyamán halotti megemlékezéseket kaláccsal, melyet a szertartás végén felszeleteltek és a résztvevőknek kiosztottak. A halotti kalács (paosz) elhelyezésére egy, a templom közepén felálított asztalka szolgált. Ez az asztal funkcióját vesztve még ma is szerepel a legtöbb helyen, még ott is ahol a paosz szerepét már az emlékezet sem őrizte meg. A nép a hosszabb emlékszertartást (parasztáz) asztalos pannachida néven is emlegetik. (Az asztal a ráhelyezett kereszttel, gyertyákkal jelképes értelmet nyert: oltár, ravatal.) L. SASVÁRI, M.A., Dr. phil. head of department Semmelweis Medical Historical Library Budapest, Török u. 12, Hungary, H-1023 Juhász Ágnes: A halottetetés szokása Vizsolyban. Herman Ottó Múzeum Közleményei. 15. köt. Miskolc, Köszönetünket fejezzük ki adatközlőinknek, akiket azonban nem említünk név szerint kérésüknek megfelelően. Ukrán vidékeken a halotti megemlékezésekre hozott ételek (kalács, bab stb.) neve prinosz, az ukrán prinoszty 'hozott' szóból (Szilvay Konstantin közlése).

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka.

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka. GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1 A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ 1791-1835 86 gka. 1/2 1835-1887 161 gka. 1/3 1887-1895 45 gka. 1/4 1791-1859 94 gka. 1/5 1860-1895 35 gka. 1/6 1791-53 utolsó bejegyzés: A 4606 gka.

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok

Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok Címzett: dr. Pál Szilvia Ügyiratszám: BPB/004/00570-3/2013 Tárgy: Bp. XVI. kerület sashalmi öreg temető (HRSZ:103739/2) ügyében kiegészítő adatok Tisztelt dr. Pál Szilvia! Köszönettel vettem a beadványom

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889.

2. térkép: Szatmár vármegye természetföldrajzi képe és közigazgatási beosztása 1889-ben. Forrás: Gönczy P. 1889. 1. térkép: A vizsgált terület települései. 1 = államhatár; 2 = megyehatár Romániában; 3 = folyó; 4 = településhatár; BH = Bihor/Bihar; SM = Satu Mare/Szatmár; MM = Maramureş/Máramaros. A települések számait

Részletesebben

Kerekes Kollégium - Diákbizottsági Képzés Pályázat

Kerekes Kollégium - Diákbizottsági Képzés Pályázat Kerekes Kollégium - Diákbizottsági Képzés Pályázat Tervezett időpont: 2016. 02. 05-07. Helyszín: Szentendre A résztvevők bemutatása: A pályázók az ELTE Kerekes Kollégium Diákbizottsága, illetve a meghívott

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

DANTER IZABELLA. Diószeg. Esettanulmány. Bevezetõ

DANTER IZABELLA. Diószeg. Esettanulmány. Bevezetõ DANTER IZABELLA Diószeg Esettanulmány Bevezetõ Az interetnikus kapcsolatokkal és lokális identitással foglalkozó kutatás során fontos tényezõ, hogy a jelen állapotok vizsgálata mellett ismerjük az általunk

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 Rövidítések: Sorsz. - Az irat sorszáma S.szám - Az iraton szereplő sorszám Sorsz. Doboz S.szám Keltezés helye Keltezés éve Tárgy

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Raktári jegyzék. III 1 a. Hajdúdorogi Egyházmegye parókiáinak anyakönyvei

Raktári jegyzék. III 1 a. Hajdúdorogi Egyházmegye parókiáinak anyakönyvei Iratmennyiség: 118 kötet. Évkör: 1749 1966 Raktári jegyzék III 1 a Hajdúdorogi Egyházmegye parókiáinak anyakönyvei a) Álmosd b) Bagamér c) Balsa d) Biri e) Buj f) Csegöld g) Fábiánháza h) Gávavencsellő

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK

BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK Baila Ferenc BEZDANI KÁNTORTANÍTÓK A Bezdán újratelepítése (1742) utáni évben azonnal megalakult a Bezdáni Római Katolikus Egyházközség (plébánia), valamint a Bezdáni Katolikus Elemi Iskola. A falu első

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ORSZÁGOS DÖNTİ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

S Z A K M A I Z Á R Ó B E S Z Á M O L Ó

S Z A K M A I Z Á R Ó B E S Z Á M O L Ó OTKA nyilvántartási szám:t 046382 1 ZÁRÓJELENTÉS S Z A K M A I Z Á R Ó B E S Z Á M O L Ó A téma címe: "Evangélikus templomépítészeti és egyházművészeti kutatások Kelet-Magyarország" Témavezető neve: Dr.

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosításokkal egységes szerkezetben) Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen

Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány. Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Debrecen 2015 06 01-ig szerződött partnereink AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány Alapítvány a Gyermeksportért Szeged Állatbarát Alapítvány Anóka Eszter Városi Könyvtár Nagyhalász Apagy község önkormányzata

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben

Kárpát-medencei szőttesek

Kárpát-medencei szőttesek Kárpát-medencei szőttesek A világ számos tájáról megismerkedhettük az előzőekben a szőnyegszövés különböző módjaival. A következőekben a Kárpát-medencében ismeretes díszítéseket, szőnyegkészítéseket mutatom

Részletesebben

75 Ádám Péter 1932.02.11. Napkor 1956 2001.10.19. Nyíregyháza Északi Temető, Papi Parcella, 35/A/2/1

75 Ádám Péter 1932.02.11. Napkor 1956 2001.10.19. Nyíregyháza Északi Temető, Papi Parcella, 35/A/2/1 140 75 Ádám Péter 1932.02.11. Napkor 1956 2001.10.19. Nyíregyháza Északi Temető, Papi Parcella, 35/A/2/1 11 Antal Sándor 1920.03.10 Bagamér 1950 1994.07.11. Nyírbátori Köztemető 109 Antalóczy Kornél 1902.09.30

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Szemere, a Lipcsey, a Király, az Okolicsányi, a Veresmarty családot.

Szemere, a Lipcsey, a Király, az Okolicsányi, a Veresmarty családot. Településünkről Magyarország Észak Alföldi Régiójához tartozó Jász Nagykun Szolnok megye észak keleti csücskében, a Tiszafüredi Kistérségben található Tiszaigar települése. A község Tiszafüred Városától

Részletesebben

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Kettős társadalom Feudális-rendi arisztokrácia úri középosztály közalkalmazottak parasztság (önállók, bérlők, zsellérek, cselédek Kapitalista osztály nagytőkésekzse

Részletesebben

Két nemzet van egyesülve bennünk, S mily két nemzet! a lengyel s magyar! Van-e sors, amely hatalmasabb, mint E két nemzet, ha egy célt akar?

Két nemzet van egyesülve bennünk, S mily két nemzet! a lengyel s magyar! Van-e sors, amely hatalmasabb, mint E két nemzet, ha egy célt akar? Két nemzet van egyesülve bennünk, S mily két nemzet! a lengyel s magyar! Van-e sors, amely hatalmasabb, mint E két nemzet, ha egy célt akar? (Petőfi Sándor: Az erdélyi hadsereg) A LIGĘZA - LEGEZA CSALÁD

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült.

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült. Adorjás: 1837-ben szentelték fel a református templomot, festett kazetták, mellette parókia. Birtokosai: Garaiak, Gerébek, Perényiek, Batthyányiak, Zrínyiek. Baranyahídvég: Baranyahídvég (Hídvég) nevét

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Szilágykorond, ortodox templom

Szilágykorond, ortodox templom Terdik Szilveszter Szilágykorond, ortodox templom 1. A Szent Mihály és Gábor arkangyalok fatemplom délnyugatról Az erdélyi Bükk-hegység Erdély felé esô oldalán, a történeti Szatmár és Közép-Szolnok (késôbb

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Komlóskáról neten található linkek:

Komlóskáról neten található linkek: Komlóskáról neten található linkek: Komlóska Községről, Budapest, Corvinus Egyetem, KOVÁSZ http://kovasz.bkae.hu/konferencia/hazigazda.html Komlóska bányászatának története http://diak.budai-rfg.sulinet.hu/~havassy/komloska/banyasz.html

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

A burgenlandi magyar népcsoport

A burgenlandi magyar népcsoport A burgenlandi magyar népcsoport Kelemen László közgazdász, intézményvezető Területfejlesztési Szabadegyetem Soproni Regionális Tudományi Műhely 2012. Március 7 Vázlat: a társadalmi környezet gyökerei,

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Máriapócs Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Máriapócs Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Legyünk figyelemmel az egész teremtett világra. A környezetünkre, ahol élünk és tiszteljük embertársainkat. Különösen figyeljünk a gyerekekre, az idősekre, az elesettekre,

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 1. oldal, összesen: 6 Márciusi jeles napok Áprilisi jeles napok Húsvéti ünnepkör Pünkösd Májusi jeles napok Főoldal A pünkösdi ünnepkör Áldozócsütörtök A húsvétot követő negyvenedik nap áldozócsütörtök,

Részletesebben

Általános rendelkezések. /1/ A rendelet hatálya Beled Nagyközség Önkormányzata által fenntartott köztemetıkre terjed ki.

Általános rendelkezések. /1/ A rendelet hatálya Beled Nagyközség Önkormányzata által fenntartott köztemetıkre terjed ki. Beled Nagyközség Képviselı-testületének 18/2000.(VII.01.) rendelete a temetıkrıl és a temetkezések rendjérıl egységes szerkezetben a 6/2006.(V.01.), a 8/2008.(IV.30.), valamint a 13/2008.(XI.03.) rendelettel

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

b) A közel 15 éves, általánosítható egyházi gyakorlati tapasztalatokat is kellően figyelembe kell venni. I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

b) A közel 15 éves, általánosítható egyházi gyakorlati tapasztalatokat is kellően figyelembe kell venni. I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Temető Szabályzat a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezésről BEVEZETŐ (Jogtörténeti előzmények, a szabályzat megalkotásának

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail. AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com Fogalmi meghatározások Élhetőség Elérhetőség E két fogalom kapcsolata

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÉRTÉKTÁR NYILVÁNTARTÁSA

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÉRTÉKTÁR NYILVÁNTARTÁSA I. AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG 1 I/1 Cigándi apróbéles 2/2014. (II. 5.) Hvt. 1. (1) bekezdés j) pontja alapján került felvételre 2 I/2 Szomolyai rövidszárú feketecseresznye 7/2014. ( II.5.) Hvt. 1. (1)

Részletesebben

Ajánlás. A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.

Ajánlás. A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Ajánlás A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Thomas More A láng továbbadása érdekében 2015. januárjában Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

Zsinagóga nem eladó OLVASÓLISTA. Előfizetne a Népszabadságra? Böhm Ágnes Népszabadság. Ohr Tibor

Zsinagóga nem eladó OLVASÓLISTA. Előfizetne a Népszabadságra? Böhm Ágnes Népszabadság. Ohr Tibor Zsinagóga nem eladó Az írás a Népszabadság 2014. 04. 18. számában jelent meg. 11 komment Böhm Ágnes Népszabadság Az állam az év elején ismeretlen összegért, csendben visszavásárolta a kőszegi zsinagógát

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben