A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 1 A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta: A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tantestülete augusztus 31-én. Jóváhagyta: Dr. Pápai Lajos megyéspüspök, az iskola fenntartója Győr, december 22.

2 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A KATOLIKUS ISKOLA ALAPELVEI MAGYARORSZÁGON 1. A katolikus iskola 1.1 A katolikus iskola jellemző jegyei 1.2 A katolikus iskola alapelvei 1.3 A katolikus iskolák irányítása 1.4 A Magyar Katolikus Püspöki Kar Iskolabizottsága (MKPK IB) I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az OKTATÁSI INTÉZMÉNY 2. Az INTÉZMÉNYT ALAPÍTÓ ÉS FENNTARTÓ 3. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 4. Az INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 5. Az INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE II. rész Az INTÉZMÉNY VEZETÉSE 1. Az Igazgató 2. Az Igazgatóhelyettesek 3. Az iskolaplébános 4. A Gazdasági Vezető 5. A Szakmai Munkaközösségek és Vezetőik 6. A Nevelőtestület 7. Az Iskola Dolgozói 8. Az Iskolai Nevelés Szinterei 9. A diákok vélemény-nyilvánításának formái 10. Iskolaszék 11. Külső Kapcsolatok 11. Belső Kapcsolatok III. rész MÜKÖDÉSI SZABÁLYOK I. A MŰKÖDÉS RENDJE B/ Ügyelet A/ Nyitva tartás, munkarend C/ Óraközi szünetek D/ A tanítási óra E/Csengetési rend

3 3 II. A TANÉV RENDJE III. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENÖRZÉSÉNEK RENDJE IV. Az ISKOLA FELVÉTELI RENDJE V. ÜNNEPÉLYEK, HAGYOMÁNYÁPOLÁS VI. A LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATA VII. TANÓRÁN KIVÜLI FOGLALKOZÁSOK VIII. EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET IX. MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA X. FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK XI. JUTALMAZÁS XII. REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA XIII. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK (TŰZ- ÉS BOMBARIADÓ ESETÉN) SZÜKSÉGES TEENDŐK XIV. A TANKÖNYVRENDELÉS SZABÁLYOZÁSA IV. rész ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya MELLÉKLETEK

4 4 ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A KATOLIKUS ISKOLA ALAPELVEI MAGYARORSZÁGON Az alapelvek azokra az oktatási-nevelési intézményekre vonatkoznak, amelyek óvodai, alsóés középfokú oktató-nevelő feladatokat látnak el és nevelési céljaikban, programjukban a Római Katolikus Egyház irányítását fogadják el az alábbi jogszabályok és iránymutatások szerint: Codex Iuris Canonici (CIC Can ) Gravissimum Educationis Momentum (1965.) Schola Catolica (Katolikus Nevelés Kongregációja 1977.) A nevelés vallási dimenziója a katolikus iskolákban (Katolikus Nevelés Kongregációja 1988.) A magyarországi Katolikus Iskola működésének jogi alapját a Magyar Köztársaságban az Alkotmány, az évi IV. törvény a Lelkiismeret és Vallásszabadságról, a Közoktatási Törvény, a Szakképzési, valamint az Önkormányzati Törvény biztosítja. Ezek alapján a Római katolikus Egyház jogi személyei a következő iskolafokon tartanak fenn oktatási-nevelési intézményeket: óvoda, elemi fokú képzés, alsó középfokú képzés, felső középfokú képzés. Ezekben a fokozatokban elismeri a tankötelezettség teljesítésének általános formáit ellátó iskolákat, a szakiskolákat, a szakképző iskolákat, a speciális alapítványi iskolákat, az ezekkel kapcsolatos vagy önálló diákotthonokat, kollégiumokat, akár az állami közoktatási rendszer feladatainak, akár sajátos társadalmi vagy egyházi feladatoknak az ellátására alakulnak (sérültek, tehetségesek, papi vagy szerzetesi hivatás-gondozás), amennyiben az alábbi feltételeknek megfelelnek:

5 5 2. A katolikus iskola 1. Az a nevelési és oktatási intézmény, amelyet egyházi jogi személy hoz létre, vagy amelyet az egyházi hatóság ilyennek ismer el írott okmánnyal. 2. Nevelési programja az egyetemes és katolikus keresztény értékekre épül. 3. Az iskola, nevelési intézmény céljait a nevelők elfogadják, és megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek. 1.1 A katolikus iskola jellemző jegyei 1. Szakmai szervezet, amely társadalmi igényt elégít ki (CIC Can. 797.), tehát a társadalom szolgálatát ellátó Állam támogatását igényli (Grav. Ed. M. 8.). 2. Egyházi intézmény a katolikus családok szolgálatában (CIC Can. 798.). 3. Nevelési céljában a teljes ember formálását valósítja meg: az értelmi képzést, az erkölcsi formálást és az egészséges testi fejlődést a katolikus egyház tanításának megfelelően A katolikus iskola alapelvei A katolikus iskola a nemzetközi konvenciók és a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai által megkívánt lelkiismereti és evangéliumi szabadságot az alábbi elvek szerint biztosítja: 1. Elsősorban a katolikus családok szolgálatában áll. 2. Nyitott kíván lenni (nemre, származásra és vallási felekezetre való megkülönböztetés nélkül) mindazok iránt, akik a katolikus szellemű nevelést igénylik. 3. Nevelőit és oktatóit a lelkiismereti szabadságuk birtokában hozott döntés alapján alkalmazza. 4. Biztosítja az iskolafenntartó, a nevelőtestület és a szülők szervezett együttműködési formáit (CIC. Can ). 5. Lehetővé teszi, hogy az iskolában nevelői célú és politikai elkötelezettségtől mentes evangéliumi szervezetek, mozgalmak segítsék a nevelői munkát. 6. Megteremti a feltételeket, hogy az iskola életében részt vevő személyek lelkipásztori gondoskodásra épülő közösséget alkothassanak, és hitüket tevékenyen megélhessék (hitoktatás, liturgia, lelkigyakorlat, apostolkodási formák).

6 6 1.3 A katolikus iskolák irányítása A magyar katolikus iskolák legfőbb, irányítója a Magyar Katolikus Püspöki Kar (CIC. Can. 806.). Gondoskodik arról, hogy a katolikus iskolákban letett vizsgák, a bizonyítványok, oklevelek a hasonló jellegű állami intézményekben letett vizsgákkal és bizonyítványokkal, oklevelekkel egyenértékűek legyenek. Gondoskodik arról, hogy az illetékes állami és önkormányzati szervek a feladat ellátásához szükséges támogatásban részesítsék a katolikus iskolákat. 1.4 A Magyar Katolikus Püspöki Kar Iskolabizottsága (MKPK IB) Az egyes egyházmegyékben a megyéspüspök joga és kötelessége a felügyelet és az ellenőrzés (CIC 806.). Az ő munkáját segíti az egyházmegyei EKIF igazgató. A MKPK IB élén a püspök-elnök áll: Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök Az iskolafenntartó: egyházi jogi személy, az oktatási-nevelési intézmény tanügyi főhatósága. Felelőssége kiterjed az alábbiakra: a/ Anyagi felelősség az intézmény megalapításakor és működtetésekor olyan színvonalon, mint a vele egyenrangú állami, illetve önkormányzati iskolák. b./ Pénzügyi felelőség, amelynek keretében irányítja az intézmény gazdálkodását. Jóváhagyja a költségvetést és az elszámolást: c./ Munkajogi felelősség, amelynek keretében ellenőrzi a pedagógusok és munkatársak alkalmazásakor a munkaügyi és pénzügyi előírások megtartását. Kinevezi az igazgatót, jóváhagyja a munkaszerződéseket és kinevezéseket. d./ Ellenőrzési jog, amelynek keretében adminisztratív ellenőrzéseket végez: az iskolai anyakönyvek, értekezleti Jegyzőkönyvek és tanulmányi kimutatások iratai felett. e./ Fellebbezési hatóság az igazgató és a nevelőtestület fölött., f./ Jóváhagyja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a tantestület határozatait. A katolikus iskola nélkülözhetetlen szerepet tölt be az egész nemzet iskolarendszerében. Ennek tudatában a Magyar Katolikus Püspöki Kar ezeket az Alapelveket az egyház, a magyar ifjúság jövője iránt érzett felelősségének tudatában jóváhagyta és közzéteszi. 1. A MKPK pedagógiai szolgáltató intézménye a KPSZTI, a Magyar Katolikus Szervezési és Továbbképzési Intézet. Székhelye: 1071 Budapest Városliget fasor 45. tel.: 06-1/ Vezetője: Bajzák M. Eszter nővér, igazgató

7 7 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A működési szabályzat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény elveinek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét. Biztosítja az alapfeladatok elvégzését és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. A működési szabályzat hatálya kiterjed az iskola valamennyi dolgozójára, tanulójára. 6. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY Elnevezése: Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Székhelye: 9400 Sopron Orsolya tér 2-3. (2. sz. telephely: 9400 Sopron Széchenyi tér 21.) Levelezési címe: 9400 Sopron Orsolya tér AZ INTÉZMÉNYT ALAPÍTÓ ÉS FENNTARTÓ Alapító: Fenntartó: Római Unióhoz tartozó soproni Szent Orsolya Rend Egyházmegyei Hatóság Győr (Dr. Pápai Lajos püspök) Címe: 9022 Győr Káptalandomb 1. EKIF igazgató: Főtisztelendő Dékány Ferenc Címe: 9022 Győr Káptalandomb 5/b. A fenntartó: jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatot

8 8 működteti az iskolát jóváhagyja és ellenőrzi az iskola költségvetését kinevezi az igazgatót az igazgató közvetítésével gyakorolja a munkáltatói jogokat - felügyeleti jogokkal rendelkezik vitás kérdésekben dönt 8. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Kelte: július 1.(általános iskola) Száma: 219/1991. Módosítás: március 3. (8 osztályos gimnázium) Módosítás: január 26. (kollégium) Módosítás: november 1954/1993.sz. (Egyházmegyei Hatóság) január 1. (4 osztályos gimnázium) Egységbe foglalás: április /1994. Módosítás: március /1997. Módosítás: március IF-47/2000 Módosítás és egységbe foglalás: augusztus IF-47/2002. Átvizsgálás: március IF-47/2004. Módosítás: június IF-47/2005. Költségvetési törvény beépítése: szeptember IF-47/2005. Tagiskola megszűnése: július IF-47/2006. Módosítás: augusztus / AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA Az iskola az Egyházon belül működő jogi személy, képviselője az igazgató. /A Magyar Katolikus Egyházat a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság nyilvántartásba a PK (1990.) 2. lajstromszámmal vette föl./ Az alapító okirat rendelkezése szerint gazdálkodás szempontjából önálló. 10. Az INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint: A/ Alapfokú iskolai nevelés és oktatás, melynek keretében a tanulók alapfokú iskolai végzettséget szereznek. Engedélyezve: 390 fő.

9 9 B/ Középfokú iskolai nevelés és oktatás nyolc- illetve négyosztályos szerkezeti típusokban. Ebben a keretben a diákok a 12. évfolyam végén középfokú iskolai végzettséget szereznek, továbbá jogosultságot az érettségi vizsga letételére. Engedélyezve: 370 fő. a/ 8 osztályos típusban: évfolyamonként 2-2 osztály (25-25 fő) b/ 4 osztályos típusban: évfolyamonként 2-2 osztály (30-30fő) C/ Kollégiumi ellátás: a éves fiúk és lányok számára. Engedélyezve: 25 fő. II. rész Az INTÉZMÉNY VEZETÉSE Az intézmény vezetési szerkezete: IGAZGATÓ IG. HELYETTES I. IG. HELYETTES II. ISKOLAPLÉBÁNOS GAZDASÁGI VEZETŐ munkaközösségvezetők I. Gimnázium, Kollégium munkaközösségvezetők II. általános iskola, ifjúságvédelem hitoktatók hitoktatás vallási élet ügyviteli és technikai dolgozók Operatív vezetési ügyekben az igazgató, helyettesei, az iskolaplébános és a gazdasági vezető heti rendszerességgel megbeszélést tartanak. 1. Az Igazgató Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az IGAZGATÓ. Az igazgató vezetői tevékenységét két igazgatóhelyettes, valamint a szakképzett gazdasági vezető közreműködésével látja el.

10 10 Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott alkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a munkaszerződésben rögzített munkaköri leírás és a Közoktatási Törvény állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt - át nem ruházott - feladatokat. Kizárólagos jogkörébe tartozik: a pedagógusok feletti teljes munkáltatói jog (a fenntartó előzetes egyetértésével); munkaszerződések megkötése és a felmondás; az SZMSZ és a pedagógiai program elkészítése; a tanév beosztása; a tantárgyfelosztás elkészítése; az órarend jóváhagyása; döntés a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben; beiskolázás; kapcsolatok a szülőkkel, iskolaszékkel, diákönkormányzattal; nevelőtestületi értekezletek; hogy a bizonyítványokat, hivatalos iratokat aláírja; felelősség a vizsgák szabályszerű megtartásáért; fegyelmi, kitüntetési, jutalmazási ügyekben döntés; dönt a munkaügyi vitákban és kérdésekben; a helyettesek és a gazdasági vezető megválasztása; utalványozási jogkör; költségvetés elkészíttetése és felterjesztése; a karbantartási és beruházási terv elkészítése; iskola jogi képviselete; a hatályos törvények és rendelkezések megismerése és megtartása; órák látogatása, azok megbeszélése a pedagógusokkal; támogatja a pedagógiai kísérletező munkát; ösztönzi a nevelőtestület szakmai és lelki továbbképzését, önképzését; engedélyezi a vendégek iskola-, illetve óralátogatását; ünnepélyek, évfordulók iskolaszintű megtartásának engedélyezése. 2. Az Igazgatóhelyettesek A vezetőbeosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el.

11 11 Az igazgatóhelyetteseket az igazgató nevezi ki és menti fel. Munkájukat az igazgatóval egységben végzik. o Intézkedéseikről, tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az igazgatót. o Az igazgatót akadályoztatása esetén helyettesítik. Tartós távollét (legalább 2 hét) esetén ha az igazgató másként nem rendelkezik - teljes jogkörrel a rangidős igazgatóhelyettes helyettesíti az igazgatót. Ha ő is tartósan távol van, a másik igazgatóhelyettes lép elő. o Munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. A munkaköri leírásban szereplő tárgykörökben önálló döntési jogkörrel és felelősséggel rendelkeznek. o Közreműködnek a tantárgyfelosztás, illetve az órarend előkészítésében. o Felelősek a statisztikák hitelességéért, továbbításáért. A változásokat nyomon követik. o Óralátogatást végeznek, értékelnek. o Folyamatosan ellenőrzik az anyakönyveket, naplókat. o Havonta összegzik a túlórákat, helyettesítési órákat. o Gondoskodnak a hiányzó nevelők helyettesítéséről. o Ellenőrzik a technikai dolgozók munkáját. o Szervezik és lebonyolítják az osztályozó, javító, felvételi, érettségi és egyéb vizsgákat, versenyeket. o Teljesítik az igazgató esetenkénti megbízatásait. 3. Az iskolaplébános Tiszteletben tartva és megőrizve az iskola hagyományait - az igazgatóval együttműködve -, a tantestület és a tanulóifjúság hitéletének, vallási nevelésének irányítója, szervezője. o A hitoktatás felelős vezetője. o Gondoskodik vallási ünnepeink méltó megünnepléséről. o Felkészíti az ifjúságot a szentségek vételére.

12 12 o Kapcsolatot tart fenn a tanulók szüleivel, tájékoztatja őket feladataikról a vallási nevelés területén. o Bevezeti a tanulókat a templomi szolgálatba, karitatív tevékenységekbe. o Az iskola dolgozóit lelkigyakorlatra szólítja. o Irányítja és segíti a világi hitoktatók munkáját, feladatait velük megosztva végzi. o Kapcsolatot tart fenn a helyi egyházzal, a testvéregyházakkal, a megyéspüspökkel. 4. A Gazdasági Vezető Irányítja és ellenőrzi az ügyviteli-adminisztratív dolgozók, továbbá a takarító-, konyhai személyzet, portások, fűtők, karbantartók munkáját. Munkaterületén naponta bejárást tart, tájékozódik. Tapasztalatairól, a szükséges intézkedésekről tájékoztatja az igazgatót. A tatarozási, felújítási munkálatokhoz állandó, megbízható szakembergárdát szervez. Az intézmény anyagi eszközeivel takarékosan gazdálkodik, beosztottait, munkatársait is erre serkenti. Elkészíti a költségvetés tervezetét, elvégzi a zárszámadásokat, beszámolókat, adatszolgáltatásokat. Betartja és betartatja a pénzügyi, számviteli, adó, társadalombiztosítási jogszabályokat. Intézkedik vagyonvédelmi ügyekben. Ellenőrzi a térítési díjak befizetését. Gazdálkodik az intézmény pénzeszközeivel. Közvetlenül szervezi a munka- és tűzvédelmi követelmények teljesítését. Feladatait a Horváth-házi (Széchenyi tér 21.) gondnokkal/élelmezési-gazdasági ügyintézővel osztja meg. A tantestület tagja.

13 13 5. A Szakmai Munkaközösségek és Vezetőik Az azonos vagy rokon tárgyakat tanító pedagógusok szakmai munkaközösséget alkotnak. A munkaközösségek élén a munkaközösség-vezetők állnak, akiket a tagok egyszerű szótöbbséggel választanak. (Indokolt esetben az igazgató is felkérheti, illetve javaslatot tehet a munkaközösség-vezető személyére.) A munkaközösség-vezetők összehangolják a csoport szakmai tevékenységét (szakkörök, tankönyvválasztás, továbbképzések, versenyek, stb.). A munkaközösség-vezető az igazgató első szakmai tanácsadója. o A tagok fegyelmi, jutalmazási, kitüntetési ügyeiben véleményezési joggal rendelkezik. o Óralátogatásokat végez - tanévenként minimum 6 órát. Tapasztalatait írásos feljegyzés formájában rögzíti. Kérésre az igazgatót tájékoztatja. o Bemutató órákat, szakmai megbeszéléseket szervez. o Javaslatot tesz eszköztáruk fejlesztésére. A munkaközösség-vezetőt munkájáért pótlék illeti meg. A munkaközösségek javaslatot tesznek a tantárgyfelosztásra. A munkaközösségek munkaterv alapján működnek. A munkatervek elkészítési határideje szeptember 15. A szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendje Munkaközösség-vezetők egyeztetése a tanév során legalább kétszer: o Tanév elején, illetve a tanév végén o Rendkívüli esetben az igazgató vagy bármelyik munkaközösség-vezető kezdeményezheti 6. A Nevelőtestület A nevelőtestület az intézményben működő pedagógusok közössége - kiegészülve a gazdasági vezetővel. A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Közoktatási Törvény , valamint a Vhr. utasítás határozza meg.

14 14 Az iskola életével, hivatalos ügyeivel kapcsolatos intézkedések, viták a tájékoztatás célját szolgáló anyagok kivételével - szolgálati titkok, ezt a nevelőtestület minden tagja köteles megőrizni. A nevelőtestület döntéseit értekezleten nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, kivéve a külön jogszabályban, illetőleg a rendeletben meghatározott esetek. A nevelőtestület döntését, javaslatát és véleményét általában a munkaközösségek előzetes állásfoglalása alapján alakítja ki. A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület rendes értekezletei: o tanévnyitó, o tanévzáró, o osztályozó, o nevelési, o havi munkaértekezletek. A nevelőtestület értekezleteit az iskola éves munkatervében meghatározott renddel és időponttal az iskola igazgatója hívja össze. Az igazgató rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend legkésőbb három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint tárgy megjelölése szükséges. Az értekezletet tanítási időn kívül, a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. A nevelőtestületi értekezletet az iskola igazgatója (vagy helyettesei) készíti(k) elő. A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja és dönt a következőkben: Szervezeti- és Működési Szabályzat, o a pedagógiai program, o a házirend, o a munkaterv, a tanév rendje elfogadásában (tanévnyitó értekezlet) o a különösen magas tanulói kitüntetések ügyében (Szent Angéla-díj) o a különösen súlyos tanulói fegyelmi ügyekben, o a tanuló osztályozó vizsgára bocsátása, o a szülőkkel való kapcsolatteremtés rendjének megállapítása, o az iskolai munkára irányuló átfogó beszámoló elfogadása, o a diákönkormányzat SZMSZ ének elfogadása,

15 15 o nevelőtestületi jogkörök elfogadása. A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorló iskolaszék, illetőleg a véleményezési jogot gyakorló szülői munkaközösség képviselőjét meg lehet hívni. Meg lehet hívni a véleményezési jogkört gyakorló diákönkormányzat tanuló képviselőjét is. A nevelőtestületi értekezlet levezető elnök feladatait az igazgató, általános igazgatóhelyettes, akadályoztatása esetén a másik igazgatóhelyettes látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni. A nevelőtestület javaslattevő jogköre kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvét a nevelőtestület erre felkért tagja (vagy az iskolatitkár) vezeti. 7. Az Iskola Dolgozói Az iskola minden dolgozója annak tudatában végzi munkáját, hogy intézményünk a katolikus egyház tanítását, a keresztény értékrendet követi. Minden dolgozónk elsősorban a saját élete példájával nevel - akár munkaidejében, akár az iskolán kívül. Az iskola alkalmazottjait javadalmazásukban megilletik mindazok a jogok, mint az önkormányzati iskolák alkalmazottjait. Munkakörük alapján a dolgozók a következő kategóriákba sorolhatók: o pedagógusok, o ügyviteli alkalmazottak (gazdasági vezető, gondnok-raktáros, pénzügyi előadó, pénztáros, iskolatitkár, főszakács - konyhafőnök), o fűtők, karbantartók, o konyhai dolgozók, o takarítók, o portások-telefonkezelők.

16 16 Minden alkalmazott munkaköri leírás szerint végzi munkáját. A pedagógus munkakörök a következő differenciáltságot mutatják: o tanító, o szaktanár, o napközis nevelő, o kollégiumi nevelő. Az oktató-nevelő munka közvetlen irányítói, szervezői a tanulók körében az osztályfőnökök, napközis és kollégiumi csoportvezetők. E feladatkörök pontos meghatározása a munkaköri leírásokban található. 8. Az Iskolai Nevelés Szinterei Tanórai foglalkozások Tanórán kívüli foglalkozások (napközi otthon, kollégium, szakkörök, tömegsport, versenyek, vetélkedők, társas-szórakoztató rendezvények, vallási rendezvények, könyvtár, ünnepélyek, megemlékezések, kirándulások, városi kulturális rendezvények) 9. A diákok vélemény-nyilvánításának formái 10. Iskolaszék Az iskolai életet érintő valamennyi kérdésben az alsó tagozaton a tanulók és szüleik elsődlegesen az osztálytanítóhoz fordulhatnak, aki véleményüket, javaslatukat, kérésüket az illetékesekhez továbbítja (igazgatóság, iskolaszék, nevelőtestület). A felső tagozaton és a gimnazistáknál osztályszintű diákönkormányzat működik (3 fő). A diákönkormányzat csúcsszerve az iskolai és kollégiumi diákönkormányzat 1 elnökkel és 2-2 taggal. A diákönkormányzat működésének alapelveit a diák-önkormányzati SZMSZ tartalmazza (ld. melléklet). Az Iskolaszékben a fenntartói 2, a nevelőtestületi 3 (2 + a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus) és a szülői oldal 4 fővel képviselteti magát.

17 17 Az Iskolaszéknek önálló működési rendje van (ld. melléklet). 11. Külső Kapcsolatok Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető és a püspöki biztos (iskolaplébános) képviseli. Az igazgató feladatonként, esetenként mást is megbízhat a képviselettel. A vezetői munkamegosztásnak megfelelően rendszeres (folyamatos) kapcsolatot tartunk fenn a következő külső intézményekkel: KPSZTI, Győri Egyházmegyei Hatóság, mint fenntartó, plébániák, 11. Belső Kapcsolatok Szent Orsolya Rend Magyarországi Rendtartománya (Győr, Sopron), Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, önkormányzati iskolák, evangélikus iskolák, városi óvodák, más települések katolikus iskolái, közművelődési intézmények, gyermek- és ifjúságvédelmi szervek, A Gyermekjóléti szolgálattal történő kapcsolattartás rendje: o A gyermek és ifjúságvédelemmel megbízott pedagógus félévente, illetve szükség esetén egyeztet az illetékes szervek képviselőivel. o A Gyermekjóléti Szolgálattal folyamatos a kapcsolattartás. o A kapcsolattartó személye az ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus. o A tanév során a felmerülő problémákkal kapcsolatban eseti megbeszélések, konzultációk a nevelőtestület tagjai munkaközösség-, illetve tagozatvezetőieken keresztül kapcsolódnak az iskola vezetőségéhez, de közvetlenül is fordulhatnak az igazgatóhoz. a technikai dolgozók a gazdasági vezető irányítása alá tartoznak, de közvetlenül is megkereshetik az intézmény igazgatóját.

18 18 a diákok, szülők választott képviselőiken keresztül (DÖK, Szülői Választmány, Iskolaszék), illetve közvetlenül is fordulhatnak az iskola vezetőségéhez. Pedagógusok és munkaközösség vezetőik, pedagógusok és pedagógusok, pedagógusok és tanulók, pedagógusok és szülők. Pedagógusok, tanulók, szülők és az adminisztratív munkatársak.

19 19 III. rész MÜKÖDÉSI SZABÁLYOK I. A MŰKÖDÉS RENDJE A/ Nyitva tartás, munkarend A nyitva tartás ideje szorgalmi időben: Orsolya tér 2-3.: óra Széchenyi tér 21.: óra Telefonszolgálat: Orsolya tér 2-3.: óra Széchenyi tér 21.: óra A tanítás ig tart, a Házirendben foglalt időbeosztás szerint. Az igazgató az 5. évfolyamtól kezdődően - különösen indokolt esetekben az iskolaszék hozzájárulásával 7 10 órás kezdést is engedélyezhet. A délutáni órák, foglalkozások idejét az érdekeltek a tanév elején határozzák meg. A napközi otthon működésének kezdete a délelőtti tanítás rendjéhez igazodik és legkésőbb 17 órakor fejeződik be. A kollégium augusztus 31-től a tanév befejezéséig működik. Az őszi, a karácsonyi, a húsvéti és nyári szünetekben a működés szünetel (illetve a tanév rendjéhez igazodik). Az igazgató és helyettesei munkaideje óráig, pénteken óráig tart. A tanítás befejezése után legalább egyikük köteles a munkaidő végéig az épületben tartózkodni. Az iskolai programok, a vezetők munkaköre és alkalmi feladataik, megbízatásaik a fentieket módosíthatják. Szülők, vendégek fogadása a szülői értekezleteken, fogadóórákon kívül: A nevelőtestület tagjaival történő találkozásokat célszerű előzetesen egyeztetni. Általános szabályként szorgalmi időben 7 45 és között fogadjuk a vendégeket. A napközis nevelők , illetve között, a kollégiumi nevelők között kereshetők fel.

20 20 Az ügyviteli és adminisztratív dolgozók munkaideje óra, (iskolatitkár: ), a takarítók, fűtők, karbantartóké (két műszak) , a konyhai dolgozóké ig, illetve óráig, a gazdasági-élelmezési ügyintézőé óráig tart. Egyedi esetekben, illetve a szorgalmi időn kívül (szünetek, tanítás nélküli munkanapok, lelki napok, egyéb) az igazgató az általánostól eltérő nyitva tartást és munkarendet vezethet be. Az egyházi szertartások rendjét a Házirendben, illetve alkalmanként szabályozzuk. B/ Ügyelet Óraközi tanári ügyelet: mindkét épületben mindhárom szinten minimum 1-1 fő. Az ügyelet a tanításkezdete előtt kor kezdődik. A beosztást az igazgatóhelyettesek készítik el. Menzai ügyelet: óráig, 2-2 fő pontos időbeosztás szerint. A tanulók az utolsó órájuk után az órát tartó tanárral, illetve annak felszólítására együtt vonulnak ebédelni. A napközis tanulók a csoportvezetőjükkel ebédelnek. C/ Óraközi szünetek A 2. és 3. óra utáni szünet 15 percig, a többi 10 percig, illetve a 7. és 8. óra között 5 percig tart. D/A tanítási óra 45 percig tart (az igazgató esetenként rövidítést rendelhet el). A tanítási órát, a tanítás menetét senki nem zavarhatja meg. A tanulók az iskolaépületet a délelőtti tanítás befejezése előtt csak engedéllyel hagyhatják el. A délelőtti tanítás végén rendezetten távoznak. E/Csengetési rend 1. óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra:

21 21 II. A TANÉV RENDJE Évente munkaterv rögzíti. A tanítási szünetekben az igazgató a dolgozók munkarendjét az évközitől eltérően is meghatározhatja. A nyári, téli és tavaszi szünetben az igazgató vagy helyettesei amennyiben indokolt - ügyeletet tartanak. Ennek rendjét a szünetek kezdete előtt kihirdetik, írásban rögzítik. III. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENÖRZÉSÉNEK RENDJE a/ A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is. A tanulói teljesítmény ellenőrzésének formái: szóbeli, írásbeli, gyakorlati. A szaktanár a dolgozatokat két héten belül kijavítja, a tapasztalatokat értékeli. A tanév közben érdemjegyekkel történik, mely osztályzatokat a szaktanár az osztályozónaplóba és a tanuló ellenőrző könyvébe is köteles bevezetni. Félévenként és tantárgyanként legalább három osztályzattal kell rendelkeznie minden tanulónak. Az osztályozó értekezleteket a munkatervben meghatározott időben az osztályfőnök vezeti. Ez dönt a tanulók magatartás és szorgalmi jegyeiről, valamint a magasabb osztályba lépésről. Az osztályban tanító tanárokon kívül az igazgató vagy helyettese vesz részt rajta. b/ Nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működéséért az igazgató felel. Az ellenőrzés területeit és tartalmát, módszereit és ütemezését a félévenként készülő ütemezési terv tartalmazza. Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. c/ Belső ellenőrzésre jogosultak: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség-vezetők, az osztályfőnökök

22 22 EKIF megbízottak Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettesek munkáját, és ennek egyik eszköze a beszámoltatás. Az igazgatóhelyettesek és munkaközösség-vezetők megbízásukból adódó területen végzik az ellenőrzést. d/ Az ellenőrzés módszerei: a tanórák látogatása (óraelemzési szempontok és értékelőlap a ld. mellékletben), írásos dokumentumok vizsgálata, tanulói munkák vizsgálata, beszámoltatás szóban es írásban. e/ Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival kell megbeszélni. A tapasztalatokat e célra rendszeresített értékelőlapon rögzítik, aláírásokkal nyomatékosítják. f/ Az általánosítható tapasztalatokat tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. IV. Az ISKOLA FELVÉTELI RENDJE Az iskola nincs kötelezve körzeti beiskolázásra A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. A.) Általános Iskola 1. Az elemi iskola 1. osztályába való felvétel legfontosabb szempontjai: iskolaérettség, egyházközséghez tartozás, idősebb testvér már az iskola tanulója, szülői nyilatkozat (szóban vagy írásban) az együttműködésre a vallásos nevelésben. A jelentkező tanulók regisztrálását és a tájékoztatást az iskola vezetősége végzi. A felvételről az igazgató dönt. A beiratkozás időpontja az Önkormányzat döntéséhez igazodik.

23 23 2. Matematika tagozat: Az elemi iskola 4. osztályába járó tanulók jelentkezhetnek - saját iskolánkból és más iskolából. A felvétel szempontjai: jeles (vagy jó ) matematika osztályzat a 4. osztály első félévében, matematikai érdeklődés, jó tanulmányi eredmény. Felvételi irányszám: 15 fő. Jelentkezési határidő és a felvételi eljárás ideje tanév rendjéhez igazodik. 3. Emelt szintű német és angol nyelv: E csoportba (felvételi irányszám: fő) az elemi iskola 4. osztályát végzett tanulók kérhetik felvételüket - más iskolából is. A felvételnél figyelembe vesszük a nyelvi érdeklődést, általános tanulmányi eredményt és a keresztény elkötelezettséget. Jelentkezési határidő és a felvételi eljárás ideje tanév rendjéhez igazodik. Emeltszintű osztályok, illetve csoportok (az alapóraszámú osztályokon belül) csak megfelelő létszám esetén indulnak. B.) Gimnázium 4. Nyolcosztályos gimnázium: Az elemi iskola 4. osztályát jó és jeles eredménnyel végző diákok jelentkezését várjuk - belülről és más iskolákból. Követelmény: vallásosság, hitélet illetve ennek elhatározása. A felvételi döntés alapja a tanulmányi eredmény. Felvételi irányszám 50 fő (két osztály). Jelentkezés: saját lapon, gimnáziumban állami lap is szükséges. Jelentkezési határidő és a felvételi eljárás ideje tanév rendjéhez igazodik. 5. Négyosztályos gimnázium: Az általános iskola 8. osztályát végzett tanulókat vesszük fel. Választható matematika és angol vagy német emelt szint (heti 5 óra).

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról

PROGRAMNAPTÁR. 16. Pedagógus igazolványok érvényesítése, pótlása. 20. Oktatási azonosító törzslapok fejlécezése az új tanulókról PROGRAMNAPTÁR A tanév 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart. 180 tanítási nap, további 4 tanítás nélküli munkanap és 1 Diáknap Szeptember: 2. Első tanítási nap, a hiányzó tankönyvek kiosztása

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A 2015/2016. tanév programja

A 2015/2016. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 2015/2016. tanév programja Készítette: igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató 2. oldal Aug. 17. Alakuló tantestületi

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

TEMESVÁRI PELBÁRT FERENCES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2500 Esztergom, Bottyán János utca 10. Telefon: +36 (33) 631-554 Fax: +36 (33) 631-369

TEMESVÁRI PELBÁRT FERENCES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2500 Esztergom, Bottyán János utca 10. Telefon: +36 (33) 631-554 Fax: +36 (33) 631-369 TEMESVÁRI PELBÁRT FERENCES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2500 Esztergom, Bottyán János utca 10. Telefon: +36 (33) 631-554 Fax: +36 (33) 631-369 Honlap: frankaegom.hu E-mail: franka@frankaegom.hu OM azonosító:

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben