I. EGYHÁZI ÉNEKEK Az egyházi énekek tanítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. EGYHÁZI ÉNEKEK Az egyházi énekek tanítása"

Átírás

1 I. EGYHÁZI ÉNEKEK Az Úr Jézus a legnagyobb egyszerűségben és szegénységben lépett a világba. Tudta, hogy hol vannak a márványpaloták és porfür-oszlopok; de lemondott róluk és megelégedett egy istállóval. Tudta, hogy hol pihen a hegyek gyomrában az arany és a gyémánt; látta, hol vannak elrejtve a tenger mélyén a kagylók gyöngyei; de lemondott róluk, bölcsőjét nem rakatta ki velük, hanem megelégedett egy szerű jászollal. Ő, aki ruházza a mezei liliomokat, és gyönyörűséges májusi palástba öltözteti a földet, lemondott mindenről, és megelégedett egy kis szalmával. Egy dolgot azonban nem akart nélkülözni, egy földi élvezetről nem mondott le: a muzsikáról, a szép énekről. A betlehemi puszták felől gyönyörű éneket hozott a szél; a Kisjézus bölcsődalát angyalok énekelték: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek! És 33 év múlva, az utolsó vacsora után, himnuszokat zengvén mentek ki az Olajfák hegyére (Werner Alajos). Az egyházi énekek tanítása 1948-tól 1984-ig a közoktatás nem vett tudomást az egyházi zenéről. Minden vallásra utaló dallamtól, szövegtől megtisztították az énekeskönyveket, nem szerepeltek bennük a jeles napok vallásos tartalmakat hordozó szokásdallamai sem. Generációk, tanári és tanítói nemzedékek nőttek fel az egyházi zene ismerete nélkül. Most, hogy élhetünk az egyházi énekek tanításának lehetőségével, ne azért tanítsuk az órákon ezeket az énekeket, mert a katolikus iskolában illik ismerni őket, hanem mert részei az életünknek, valóságos élethelyzetekben, liturgikus alkalmakkor hangzanak fel. Meg kell ismerniük, meg kell tanulniuk a gyermekeknek a közös misék, imaalkalmak énekes anyagát ahhoz, hogy a liturgikus cselekményeknek ne szemlélői, hanem résztvevői, átélői legyenek. Törekedni kell, hogy a nap megszentelése énekes imádságokkal történjen. Ha megvannak, kialakultak, az iskola liturgikus szokásai, énekes alkalmai, akkor ahhoz kialakul egy zenei repertoár is, melyek azok az énekek, amelyek napról napra, hétről hétre, adventről adventre, húsvétról húsvétra előkerülnek, ismétlődnek, részei az iskolai népi emlékezetnek. A gyermekek egymásnak adják át a tudást. A kicsik észrevétlen nőnek bele a közösségbe, a közösség zenei életébe, elsajátítják, amit naponta hallanak (mint a családban, amikor imádkozni tanul a gyermek: nem direkt módon, hanem hallgatva az imát, előbb csak egy részét mondja, 10

2 majd mind többet megjegyez, míg végül összeáll a fejében egy egésszé, sajátjává válik). Az egyházzenei énekes anyagot bele lehet tervezni a tananyagba. Ne csak konkrét módon egy-egy ének megtanításával foglalkozzunk! A zenei írás-olvasást is lehet népénekeken gyakorolni, egy-egy alleluja-dallam óra eleji megszólaltatása alkalmas a beéneklésre, az óra hangulatának megteremtésére. Egy-egy ünnepünkhöz kapcsolódhat egyházzenei művek részleteinek meghallgatása. A gyermekek számára pedig mindig felüdülést jelent a szakrális népszokások megelevenítése. Az Egyházi énekek című fejezet az alsó tagozaton könnyen megtanítható népénekeket foglalja magában, melyek a templomban hangozhatnak fel iskola- és osztálymiséken. Az Éneklő Egyház népénektárból válogatott szemelvények nehézségi szintjük alapján épülnek egymásra, a kisebb hangterjedelmű, egyszerűbb ritmikájú énekektől kiindulva. Természetesen, a már megtanult énekek a tanítás során évről évre újra előkerülnek, így a gyermekek zenei repertoárja bővül, tudásuk elmélyül. Ügyesebb osztályok esetében válogathatunk a magasabb osztályoknak ajánlott énekek közül is. Havonta egy népéneket tanítsunk meg, az egyházi évhez igazodva! Ahhoz, hogy az ünnepek elérkezésekor a gyerekek már biztosan tudják a hozzá fűződő éneket, a munkát hetekkel korábban kell megkezdeni. Az egész évre történő tervezésben az énekek beosztása így történt. A népénekek megszólaltatása általában kényelmes lépő tempóban történik. Egy zenei sort egy levegővel énekelünk. Ügyeljünk arra, hogy éneklés közben egyenes háttal üljenek a gyerekek, és énekes légzést alkalmazzanak! Legjobb, ha erre már a kezdetektől rászoktatjuk a tanulókat, akkor a későbbiekben már természetes lesz számukra. A zsoltárok éneklésekor nyugodt beszédtempót válasszunk! A hosszabb szövegű népénekeknél csak néhány versszak került közlésre, azok, melyek a gyerekek érzelmi világához közelebb állnak. Ezekben is találhatóak régies, ma már kevésbé használt szavak, kifejezések. Minden esetben győződjünk meg arról, hogy a tanulók értik-e a szöveg jelentését! Sohase sajnáljuk az időt arra, hogy átbeszéljük a szöveg tartalmát! A zenei olvasás megsegítésére a népénekeknél (és később, a többi fejezet énekeinél is) a kezdőhang szolmizálva is jelölve lett. Az énekek tanításakor mindenkor nagy figyelemmel legyünk a gyerekek hangterjedelmére! Még akkor sem lehet ez alól felmentésünk, ha mi magunk esetleg mély alt hangúak lennénk! Az első osztályosok hangterjedelme körülbelül egy oktáv kiterjedésű: az egyvonalas C hangtól a kétvonalas C hangig tart. Ez természe- 11

3 tesen az évek előrehaladtával bővülni fog, mindkét irányba. Az alsó tagozat végére a kis A hangtól a kétvonalas D vagy E hangig terjed majd. A kottapéldák ebben a kiadványban az ajánlott hangmagasság alapján kerültek lejegyezésre. (A népzenei lejegyzésekkor az általános szabály az, hogy G záróhangra fejeződik be az ének. Ennek oka, hogy így a dalok összehasonlítása egyszerűvé válik. Tehát nem feltétlenül ott éneklendőek!) A dalok helyes magasságon való elkezdéséhez mindig használjunk hangvillát, vagy furulyát! 12

4 1. OSZTÁLY Január Szent vagy (ÉE 448), Ezt a misetételt is motívumonként tanítsuk meg! Először a Hozsanna a magasságban! részt énekeltessük (4. sor)! Ezt a dallamot lehet óra elején, beéneklésként énekeltetni a gyerekekkel, mielőtt még a tanításhoz hozzáfognánk. Ekkor különböző hangmagasságokról indítva szólaltassuk meg! Amikor a tényleges tanításhoz fogunk, bemutatjuk az egész tételt, majd az ismert részig tanítjuk az első órán. A nehézséget az egy hangon történő recitálás jelentheti. Ennek előkészítése is már néhány órával korábban történjék meg, úgy, hogy énekeltessünk mondókákat megadott hangmagasságokon recitálva. Legközelebbi alkalomkor az Áldott, aki résztől tanítjuk. Itt arra ügyeljünk, hogy a hajlítások szép puha hangon történjenek! 20

5 Február Szívem, Uram, nem fuvalkodott fel (ÉE 203) 1. OSZTÁLY 2. Csendesítem, sőt némítom lelkem, Hogyha Uram, titkaidat sejtem. Mint csecsemő az anyai ölben, Csak hallgatok, bízom, Uram, csöndben. A tanári bemutatás után érdemes a szöveg jelentéséről beszélgetni a gyerekekkel. Gyűjtsünk rokon értelmű szavakat az olyan kifejezésekhez, mint: felfuvalkodott, kevély, túlságra vágyó, csodákra járó. Miután már értik a szöveg jelentését, énekeljük el még egyszer két versszakával a népéneket, majd soronként haladva tanítsuk meg! A tiszta intonáció szempontjából sokat számíthat, ha a dallam vonalát mi magunk is, és a gyerekek is a levegőben mutatják. 21

6 Március Jézus, megváltó Istenünk (ÉE 102) 2. OSZTÁLY 2. Hirdetik fényes angyalok, alleluja, alleluja, Valóban él, feltámadott, alle, alleluja. 3. Krisztus húsvéti asztala, alleluja, alleluja, Megtisztult népet vár haza, alle, alleluja. 4. Borunk, búzánk és életünk, alleluja, alleluja, Mindent tenéked szentelünk, alle, alleluja. A feltámadási énekből először az allelujás sorokat tanítjuk. Amikor ezt már tudják, a tanító beénekli a szöveges sorokat (1. és 3. sor), a gyerekek pedig memorizálják. Hasznos a szöveget prózában is elmondatni velük! Vigyázzunk a kezdőhang magasságára, nehogy túl mélyre kényszerítsük a hangfekvést! 34

7 Mise feleletei (ÉE 470) Könnyen énekelhető! Április Alleluja (ÉE 430) 2. OSZTÁLY A harmadik alleluja dallammotívumával kezdjük a tanítást, ezt kövesse az első, majd a középső. Mindegyiket többször egymás után hangoztassuk, csak ezután fűzzük össze! Gyakoroltathatjuk beéneklésként az órák elején! Ilyenkor több, kisebb énekes csoportra osztva (padsoronként, soronként, hármasával-négyesével) is énekeltessük el a gyerekekkel! 4 Zenehallgatási javaslat: LISZT FERENC: Ó ifjak, lányok (Krisztus-oratórium). 35

8 Október 23. Még ebben a hónapban ünnepeljük az 1956-os forradalom emléknapját, október 23-án. Időben ez az ünnep áll hozzánk a legközelebb. A feladat mégsem könnyű, mivel abban a korban és utána még hosszú évtizedeken át nem születtek (nem születhettek) a témával kapcsolatban zeneművek. Az akkor íródott irodalmi alkotások is nagyon hosszú ideig hallgatásra voltak ítélve, hiszen emlékezni is csak titokban lehetett. Mit lehet hát énekelni? Olyan magyar népdalokat, melyek a hazaszeretetet fejezik ki. 4 Zenehallgatási javaslat: MACZKÓ MÁRIA: Énekkel dícsérlek (CD). Magyarország az én hazám zám, ben, ben. 2. Azért oly szép ez a világ, Mert a szíve Magyarország. Nincs is több ily áldott hona Ez a Földnek minden java. 60

9 Isten áldja meg a magyart 2. Töltse békével napjait. Egyezve lássa fiait. Tatár, török, más ellenség, Minket meg ne rendíthessék. Minket meg ne rendíthessék. 3. Isten áldja meg a magyart, Tartson neve, míg a föld tart. Isten áldjon meg bennünket. Minden igaz magyar embert. Minden igaz magyar embert. Találhatunk még olyan dalokat is, melyekben történelmi párhuzam fedezhető fel. (Az alábbi ének az 1764-es csíkmadéfalvi vérengzés eseményének állított emléket.) 61

10 Nékünk a legszebbik estét 2. Minket anyánk megátkozott Mikor a világra hozott, Mikor a világra hozott. 3. Azt az átkot mondta reánk: Ország-világ legyen hazánk, Ország-világ legyen hazánk. 4. Ott se legyen megállásunk, Csipkebokoron szállásunk, Csipkebokoron szállásunk. 5. Bú ebédünk, bú vacsoránk Szerencsétlen minden óránk, Szerencsétlen minden óránk. 6. Rajtunk a bú hármat hajlott, De bezzeg, hogy elhervasztott, De bezzeg, hogy elhervasztott. 7. Nékünk a legszebbik estét Fekete gyászra festették, Fekete gyászra festették. Lefelé ereszkedő, régi stílusú lá-pentaton dalaink csoportjában is kereshetünk alkalmas énekelnivalót. Ahol a zene ugyan kifejezi a mondanivalót (eufórikus örömöt, csalódást, fájdalmat), de a szöveg nem illeszkedik pontosan az ünnephez, ott a dallamot használhatjuk ismét magában, dúdolt formában vagy hangszeres gye rekek előadásában. 62

11 III. JELES NAPOK A magyar népzene az egész magyarság lelkének tükre. ( ) A tudat alatti nemzeti vonások legjobb megalapozója a néphagyomány (Kodály Zoltán). Megjelenítésre különösen alkalmasak népszokásaink. Erre sort keríthetünk egyes tantárgyak keretében is. Elmehetnek vele tanítványaink más osztályokhoz is. Különösen az ünnepi, ún. jelesnapi szokásaink alkalmasak arra, hogy iskolás gyermekeinkkel felelevenítsük. Nem egynek énekelt dallama pontosan egyezik gyermekjáték-dalaink hangkészletével, szerkezeti felépítésével. Felújításukkal újra igazi tartalmat kapnak egyre üresebbé váló ünnepeink. Tegyünk meg mindent azért, hogy a kezünk között felnövő nemzedékek megismerjék, megszeressék, ápolják hagyományainkat. Ezáltal nemcsak azonosságukat fogják megőrizni, hanem más népekét is meg tudják becsülni. Eljuthatnak az egyetemes kultúra igazi nagy értékeihez (Dr. Barsi Ernő). Hitünkben, magyarságunkban megtartó ereje van a szakrális néphagyománynak. Érdemes a jeles napok közül az iskolai élet számára néhányat kiválasztani, s ezeket évről évre megjeleníteni. Minél többször élik meg, élik át a gyermekek ezeket a szakrális népi játékokat, annál inkább válik sajátjukká. Egy-egy népszokás előadásának közösségépítő hatása is jelentős. Míg tart a készület ideje, a gyermekek kötetlenebb módon, játékos szituációkban ismerhetik meg egymást. Közben megélhetik azt is, hogy csakis egymásra figyelve, egymást elfogadva tudják megvalósítani az előadást. Ezek a szokások általában valamilyen adománygyűjtéssel fejeződnek be. Jó erre előre felkészíteni a hallgatóságot, így a taps mellé egy kis agapé élménye is társulhat. Néhány szakrális népszokás ajánlása következik, minden alsó tagozatos esztendőre egy-egy. Vannak olyan szokások, melyek csak a lányokéi, s vannak olyanok, melyek előadói csak fiúk. Az iskolai életben természetesen ezt nem lehet, és nem is kell annyira szigorúan szétválasztani. Kaphatnak valamilyen szerepet azok is, akik eredetileg nem lennének részesei az előadásnak. Az első osztályosok esetében egy tavaszi népszokás, a kiszézés tanulása javasolt. Addigra már összekovácsolódik egy kicsit a közösség, egymáshoz csiszolódnak, tisztul a hangjuk is. Eredetileg lányok vettek benne részt, de a fiúk is csatlakozhatnak a játékhoz. A második osztályosok a karácsonyi ünnepkör szokását jeleníthetik meg, a bölcsőcskét. Itt mindenki megtalálja az egyéniségéhez illő feladatot! A legszebb hangú, legbiztosabb hallású lányt válasszuk meg Szűz Máriának, és jegyese, 79

12 Szent József is jó énekes legyen! Mindig népszerű feladat a betlehemi jászol körül csetlő-botló báránykák alakítása. Bízzuk ezt az elkalandozó hangú gyerekekre! A balázsolás régen a fiúk feladata volt, de iskolába hívogató jellege miatt a lányok is járhatják. Lucázni (kotyolni) is fiúk jártak faluhelyen, de ebben a termékenységvarázsló szokásban is részt kaphatnak a lányok, esetleg az alakoskodók szerepét oszthatjuk rájuk. A szokásokhoz fűződő énekanyagot természetesen mindenkinek megtanítjuk. A szereposztás, a szólók kiválasztása, kisebb éneklő csoportok kialakítása csak ezt követően történjen meg! 80

13 1. OSZTÁLY Dicsérje minden nemzet (Laudate omnes gentes) Másodszorra ezt a kis hangterjedelmű, egy periódus hosszúságú éneket tanítsuk! A magyar szöveggel mutassuk be a gyerekeknek a dalt. Ezután énekeljük el újból, közben mutassuk a dallam vonalát a levegőben! Következő lépésként, az éneket újra hallgatván már az osztály is rajzolhatja a levegőbe a dallamot. Visszhangoztassuk az első zenei motívumot két ütemet a tanulókkal, többször egymás után! Amikor ezt már biztosan éneklik, énekeljük újból végig az egész éneket, és kérjük meg őket, hogy ahol hallják a megtanult dallamukat, ott tegyék fel a kezüket. Miután megfigyeltettük velük, hogy kétszer hangzik el ugyanaz a zenei motívum, énekeljük hozzá a kétféle folytatást, majd énekeltessük velük is! Később majd a latin szöveget is megtanulhatja az osztály. 98

14 Várj és ne félj Könnyen és gyorsan megtanulható ez az ének: dallama szinte csak lépegetésekből áll. A dal végén lévő leugró kvint igényel nagyobb figyelmet. A tanári bemutatás után két részletben tanítsuk! Jézus, majd gondolj rám 2. OSZTÁLY zus, Ez a két részre tagolódó, hármas lüktetésű ének a második felében egy kis variánst kivéve terccel lejjebb megismétli az elejét. Ezért megtanítása nem okoz nehézséget. Vigyázzunk, hogy a dallamvonal ereszkedése ne okozzon lefelé való csúszkálást a gyerekeknél. A későbbiekben az angol szöveget is megtanulhatják a gyerekek. 99

Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz. Bevezető

Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz. Bevezető Módszertani útmutató a 4. osztályos zenei nevelés tankönyvhöz Bevezető 2007 október-novemberében jelent meg a Zenei nevelés tankönyv, mely a magyar tannyelvű alapiskolák negyedik osztálya számára íródott.

Részletesebben

Örömhír Jézus Krisztusról

Örömhír Jézus Krisztusról SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Örömhír Jézus Krisztusról Bízzatok, én vagyok! Tanári kézikönyv LUTHER KIADÓ BUDAPEST, 2009 1 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó

Részletesebben

Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus

Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus 1 Ének-zene tantárgypedagógia Dr.Orosz-Pál József, adjunktus Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem országépítés Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot,

Részletesebben

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k!

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! 1 A kiadvány megjelenését támogatta a 2 Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban Thurzó Lajos Közművelődési

Részletesebben

Istenes versek órai elemzése

Istenes versek órai elemzése Braunné Fodor ZsuZsanna Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban savio szent domonkos katolikus Általános Iskola Békéscsaba 2002. Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban BeveZetés Jeligémet

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Im p r e s s z u m. A humort régi újságokból Csurka Tamás és Tóth Martin (11. C) válogatta. Cí m l a p f o t ó : Bergics Balázs

Im p r e s s z u m. A humort régi újságokból Csurka Tamás és Tóth Martin (11. C) válogatta. Cí m l a p f o t ó : Bergics Balázs 12-15. oldal Tartalom Gál Károly: Kalandra fel! 1-2 Mohay Réka (10. B): A szeretet iskolája 2-9 Családunk hírei 8 Mohay Réka (10. B): Naponta küzdeni a hitért 9-12 Fehér/Fekete 13-24 Pető Judit (11. A):

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Békességben könyörögjünk az Úrhoz! GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata IV. évf. 3. (13. sz.) 2013. augusztus Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A mindennap végzett Szent Liturgiát, az Evangéliumos könyvet

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

A családok örökkévalóak

A családok örökkévalóak A közös foglalkozás 2014-es vázlata A családok örökkévalóak És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz (Malakiás 4:6). Irányelvek a közös foglalkozáshoz és a gyermekek úrvacsorai

Részletesebben

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára B változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek. 2. A magyar zenétől

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

2011. Karácsony. Advent Az Úr eljövetele

2011. Karácsony. Advent Az Úr eljövetele 2011. Karácsony Advent Az Úr eljövetele A Karácsony előtti készülődésünkben fontos, hogy helyesen lássuk az Úr eljövetelének valóságát. Egy 18. századi református lelkipásztor szép gondolatmenetben hagyta

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam. A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam A tantárgy óraterve 5-8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8 évfolyam Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 A felső tagozaton tanított ének-zene konkrét

Részletesebben

BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI

BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI BAKOS ANITA 1 ZENETANULÁS SZÍNESEN - A SZÍNES KOTTA MÓDSZER MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYAI Absztrakt A tanulmány témája az Ulwila zeneoktatási és zeneterápiás módszer, vagyis a színes kotta módszer. Fő célja,

Részletesebben

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai

Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét céljai és feladatai Helyi tanterv Ének-zene az általános iskolák 5 8. évfolyama számára A változat A felső tagozatban tanított ének-zene konkrét és feladatai 1. A gyerekek felszabadultan, önfeledten, örömmel énekeljenek.

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Hogyan tanítsunk? Módszertani és gyakorlati segédlet a hitre neveléshez

Hogyan tanítsunk? Módszertani és gyakorlati segédlet a hitre neveléshez Hogyan tanítsunk? Módszertani és gyakorlati segédlet a hitre neveléshez Veszprém 2008. október 4. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Konferenciasorozat 8. A konferenciát előkészítette: Trosits András

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Ének-zene. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Ének-zene készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.11.1. alapján 9-10. évfolyam 2 A TANTERV HELYI VONATKOZÁSAI Az iskola

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

Donneri Harangszó. 2012 Húsvét. Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. A tartalomból

Donneri Harangszó. 2012 Húsvét. Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. A tartalomból 2012 Húsvét Donneri Harangszó A donneri Szent Kereszt Plébánia lapja Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek. (Lk, 24,36) A tartalomból A reménység üzenete 2. old. Bemutatjuk 6. old. Jézus az Olajfák hegyén

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

3 nap!!! 2 éjszaka!! 1 előadó!

3 nap!!! 2 éjszaka!! 1 előadó! M I X A M E T O D I S T A I F J Ú S Á G I K Ö Z Ö S S É G E K S Z Ö V E T S É G É N E K ÁRA: 250 FORINT 2008. NOVEMBER HTTP://MIX.METODISTA.HU VIII. ÉVFOLYAM 73. SZÁM VISSZASZÁMLÁLÁS: ❸ ❷ ❶ ORSZÁGOS TÉLI

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben