A 19. századi iskola mint egyházi intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 19. századi iskola mint egyházi intézmény"

Átírás

1 Boldizsár Zeyk Zsuzsa A 19. századi iskola mint egyházi intézmény gy egyházi dokumentumanyag vizsgálatának néhány tanulsága z a tanulmány az 2010 júniusában megvédett szakdolgozatom 1 egyik rövid fejezetéből készült. A dolgozatban négy kalotaszegi település agyarléta, Tordaszentlászló, agyarfenes és agyarlóna egyházi irattárainak feltárt anyagát, illetve a Kolozsvári Református gyházkerület központi gyűjtőlevéltára ezen falvakra vonatkozó vizitációs adatait felhasználva vizsgáltam, diakrón szemléletmódot alkalmazva, azt az izgalmas kultúrtörténeti folyamatot, amely során az egyházak által működtetett iskolák fokozatosan községi-állami hatáskörbe kerültek. A kutatást a fellelhető adatok forrásértéke, illetve terjedelmi szempontok miatt az közötti periódusra korlátoztam. Jelen tanulmány keretei között nem áll módomban az iskola fogalmához kapcsolódó széles kérdéskör több aspektusával foglalkozni, így az elemzés az iskola egyházi intézményvoltára koncentrál, pontosabban éppen azon folyamatra, amely során néhány évtized alatt a vidéki kisiskolák az egyházközségekbe beágyazott létükből különálló intézménnyé alakultak át. A források feltárása és felkutatása során elsősorban a történeti vizsgálódás néhány módszerét alkalmazom, de legalább ennyire fontosnak tartottam a kontextuson belüli alaposabb vizsgálódást, sűrűbb leírást. Az elemzés során szükségesnek láttam a vizsgált mikrostruktúrák felől nézve nagyon távolinak tűnő állami intézkedések felvázolását is, hiszen így érthető meg az események tágabb hátterében lezajló társadalomtörténeti folyamat, annál is inkább, mivel a magas szinten meghozott reformok kimondása és tényleges teljesülése között időbeli eltolódás van, és semmiképpen sem egy csapásra, inkább mozzanatosan, fokozatosan lesznek tapasztalhatók. A belső összefüggések elemzését úgy igyekszem megvalósítani, hogy közben kitekintek a társadalmi környezet folyamataira. Így jutok el Natalie Z. Davis történeti lehetséges fogalmához, azaz dolgozatomban azt vizsgálom néhány konkrét példán, hogy n konkrét megvalósulásai vannak egy nagy társadalomtörténeti folyamatnak. unkamódszeremet befolyásolja a történeti anyagok újabb megközelítésmódja, a kulturálistársadalmi élű kérdésfelvetések irányába elmozduló hagyományos történeti szemlélet. Az antropológia által besugárzott történetírás a kultúraértelmezések tapasztalatait igyekszik történeti anyagok vizsgálatánál kamatoztatni. 2 Az újonnan alkalmazott szemlélet árnyalatait Gyáni Gábor vázolja a mindennapi élet kutatásának lehetőségeiről írott tanulmányában: történetírói irányzatok tárgya ugyanis többnyire és ismétlődően maga a mindennapi élet és annak szereplői, az átlagemberek, az ő tárgyi világuk, életgyakorlatuk és mentális univerzumuk: vagyis csupa banalitás, történelem alatti jelenség [ ]. 3 Gyáni Gábor szerint a történész többszörös hátrányból indul, hiszen még kivételes forrásadottságok esetén is esetleges, az emlékezet által megszűrt anyaggal dolgozhat, és ráadásul legtöbb esetben a történeti források a mindenkori hatalom puszta öndoku- 1 Boldizsár Zeyk Zsuzsa: Felekezeti iskolák átalakulása a század fordulóján. Négy kalotaszegi település iskoláinak átalakulása levéltári források tükrében. Szakdolgozat. Kvár BBT, agyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Sebők arcell (szerk.): Történeti antropológia. ódszertani esettanulmányok. Replika Kör, Bp Gyáni Gábor: A mindennapi élet mint kutatási probléma. Aetas I Forrás: hu/1997_1/1997_t9.htm

2 A 19. SZÁZADI ISKOLA INT GYHÁZI INTÉZÉNY 139 mentációi. 4 Gyáni Gábor véleménye szerint a múlt mint folyamat fogalma nélkülözhetetlen a mikrotörténet művelésében, még akkor is, ha a mikrostruktúrákat közvetlenül többnyire nem hatja át a makrofolyamatok dinamikája. A témában született szakirodalom teljes áttekintését nem vállalhattam, a feldolgozás során így elsősorban olyan szerzők írásaira támaszkodtam, akik Kárpát-medencei magyar vonatkozású egyházi dokumentumok főképpen néprajzi szemléletű kutatásában értek el eredményeket. A Népi vallásosság a Kárpát-medencében és a Vallási néprajz kiadványsorozatai mellett hasznosnak bizonyultak olyan egyházi források elemzésével foglalkozó írások, mint Csáky Károly tanulmányai. 5 Historia domusok néprajzi érdeklődésű tanulmányozásával foglalkozott többek között Paál Zsuzsa 6 vagy Szikszai ária, aki fontos dologra hívja fel a figyelmet: A vizsgált szövegek elsősorban egyházi célt szolgáltak: a mindenkori plébános kötelessége volt bejegyzésekben rögzíteni a plébániai élet fontosabb mozzanatait. Látni kell azonban azt is, hogy az egyházi életben betöltött funkciójuk mellett ezek a szövegek a társadalomkutató számára is értéket képviselnek. 7 mlítenem kell még Kövy Zsolt tanulmányát, 8 illetve egy, a kutatási helyszínemhez kötődő, Hella Ferenc tollából származó írást. 9 Szintén kalotaszegi falu, agyarvista református anyakönyveit dolgozta fel Ambrus Judit. 10 Az iskoláztatás kérdéseinek vizsgálata az egyházi forrásokban szintén termékenynek számít: említést kell tennem itt Illyés Géza először 1942-ben megjelent írásáról, a szerző már a két világháború között próbálkozott egyházi irattárak forrásainak feltárásával és ismertetésével, illetve szintén említeni kell Dankó Imre terjedelmes, monografikus tanulmányát Dicsőszentmárton egyházi iskolai kérdéseiről. 11 Hadd soroljam még ide Dimény Attila ben Oroszfaluban végzett kutatásai nyomán készült rövid írását, amely egyike a kevés, konkrétan egyház és iskola összefüggését vizsgáló kutatásoknak. 12 Végezetül pedig Karády Viktor véleményét említeném meg, aki szerint a modernizáció egyik alappilléreként felfogott iskolázás bőséges forrásanyaga még javarészt nincs közzétéve. 13 Nincs itt mód a forrásokról és korlátaikról beszélni, de a vizsgálatok során mindig szem előtt kell tartani az egyházi dokumentumokkal szemben felhozott általános kritikát, mely szerint ezek 4 i.m. 5 Csáky Károly: gyházi dokumentumok néprajzi adatai. = S. Laczkovits mőke észáros Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 5. Veszprém Paál Zsuzsa: gy historia domus vallásnéprajzi tanulságai. = S. Laczkovits mőke Szőcsné Gazda nikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. Sepsiszentgyörgy Veszprém I. kötet, Szikszai ária: Szakrális művészet és vallásos élet Kaplonyban. = Uő: Szövegek, képek, kultúrák. entor Kiadó, arosvásárhely Kövy Zsolt: A református presbitériumok társadalmi, történelmi szerepe. = S. Laczkovits mőke észáros Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 5. Veszprém Hella Ferenc: Papmarasztás az rdélyi Református gyházban. = S. Laczkovits mőke észáros Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 5. Veszprém Ambrus Judit: agyarvista református anyakönyveinek vizsgálata. = Jakab Albert Zsolt Szabó Árpád Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár Dankó Imre: A Küküllői Református gyházmegye oktatási-iskolai viszonyai a XX. századig különös tekintettel Dicsőszentmártonra. = Vallási Néprajz 7. Gyülekezeti élet és vallási szokások a Küküllői Református gyházmegyében. Bp Dimény Attila: Vallás és oktatás Oroszfaluban. = Szabó Árpád Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza János Néprajzi Társaság, Kvár Karády Viktor: Az iskolai egyenlőtlenségek felekezeti és regionális összefüggései a 20. századi agyarországon Karády Viktor honlapja, Tanulmányok.

3 140 BOLDIZSÁR ZYK ZSUZSA a mindenkori (egyházi) hatalom szemszögét képviselik, és ezzel számolni kell adataik értékelésekor. A jegyzőkönyvektől nem várhatjuk, hogy teljes képet nyújtsanak a vizsgált társadalomról, hiszen nem ezzel a céllal íródtak. A társadalomkutató gyakran csak halvány utalások alapján igyekezhet a vizsgált közösség viszonyainak, történteinek rekonstrukciójára, a kevés adat következménye lehet a kockázat, hogy következtetései tévútra vezetnek. A tanulmányban a közoktatás polgári átalakításának történeti lépcsőit röviden foglalom össze, ugyanakkor igyekszem minél életszerűbb képet festeni a vizsgált négy település korabeli iskolai állapotairól, olyan konkrét kérdéseket körüljárva tanulmányomban, mint az (egyház- és) iskolafenntartás, a konfirmáció és vasárnapi iskola, illetve az éves közvizsga. Nem vitatható az a hatás, amelyet az iskolaügy fejlődésére a reformáció megjelenése tett. A reformáció, amelynek eszköztárában a templom mellett szinte azonos szerepet kapott az iskola és a könyv, megvetette a modern tömegoktatás teológiai-filozófiai alapjait. 14 Az autonóm protestáns iskola a közösség saját tulajdona, ennélfogva működését, tevékenységét a közösség szabályozza ez a típusú autonómia később is az iskolaügyi szabályozás sajátos alternatívájaként lép fel. A reformáció látványos terjedése iskoláik számának gyarapodásán is mérhető, ugyanakkor éppen a reformáció sikere miatt alulmaradt katolikus egyház vallásügyi reformja lesz a fejlődés újabb eseménysorának előmozdítója. Oláh iklós esztergomi érseknek köszönhetően a katolikus népoktatás állami támogatással (és olykor települések áldozatvállalásával) indulhatott meg már a 16. század során. Hasonlóan jelentős volt a jezsuita majd piarista rendek iskolaműködtető munkája, pontosan ez volt az a korszak, amelyben az iskola intézménye megkerülhetetlen társadalmi befolyásra tett szert. 15 A növekvő társadalmi befolyás pedig magától értetődően vonta maga után az állam figyelmét és érdeklődését az iskola és oktatás iránt. A 18. századra tehető a politikai szereplők aktívabb beavatkozása a nevelésügybe, az országgyűlésnek, illetve magának az uralkodónak az iskolafelügyelet megszerzésére tett kísérletei révén. ária Terézia 1777-es közismert oktatásügyi reformjának egyik alapvető kijelentése, hogy közüggyé politikummá kell nyilvánítani az iskolát. A Ratio ducationis minőségi jobbulást kívánt elérni azáltal, hogy differenciált, korszerű műveltséget közvetít, felkészült pedagógusokat állít az iskolák élére és mindez átfogóan érvényesítette volna az állam iskolák feletti felügyeletét is, 16 de a Ratiót a több oldalról jövő kifogások és támadások végül is megbuktatták. A 18. század második felétől lehet az iskoláról egyház és állam oppozíciójának kontextusában beszélni. ária Terézia törekvéseit II. József reformjai nem csupán követni és folytatni akarták, intézkedései annyira szigorúak voltak, hogy nem egy csoport érezte érdekei és jogai durva megsértését: a szerzetesrendek iskoláinak bezárása egy volt csak a katolikus egyházat ért sérelmek közül, a protestáns egyház iskolai autonómiáját féltette, a nemesség pedig a nemzeti szempontokat háttérbe szorító lépések ellen tiltakozott. Ugyanakkor az 1806-os II. Ratio ducationis átfogó és mégis célszerűen differenciált rendszerbe foglalta a magyar iskolákat, világos iskolaszervezési elveket fogalmazott meg, s ezáltal kitűzte a rendszer fejlesztésének követhető irányait. Kinyilvánította minden gyermek elemi oktatásának szükségességét, ugyanakkor reálisan írta elő a tankötelezettséget (»lehetőség szerint minden szülő járassa gyermekét az elemi iskolába«). A vétkesen mulasztóknak büntetést helyezett kilátásba, és megkövetelte a Kelemen lemér Hagyomány és korszerűség. Oktatáspolitika a századi agyarországon. Oktatáskutató Intézet. Új andátum Kiadó, Bp Vö. i.m Vö. i.m. 22.

4 A 19. SZÁZADI ISKOLA INT GYHÁZI INTÉZÉNY 141 éves gyermekek folyamatosan vezetett nyilvántartását. Hatása a katolikus iskoláztatásra közvetlen, de bár közvetetten a protestáns iskolákon is lemérhető. 17 A 19. század úgy köszöntött agyarországra, hogy a reformok iránt nyitott politizálás alapelvekként támaszkodott a polgári haladás és nemzeti önállóság 18 kettősségében megfogalmazott modernizációs törekvésekre és hangsúlyozottan igaz ez a művelődés és iskolaügy kapcsán is. A reformkor érlelte ki aztán azt a nagyszabású művelődéspolitikai programot, melyhez elválaszthatatlanul kötődik ötvös József alakja, és amely igaz, csak bő két évtized múlva visszafordíthatatlan változásokat hozott a korábbi berendezkedéshez képest. A magyar liberális elit által szorgalmazott új államépítkezés egyértelműen az egyházaktól függetlenített állami feladatként fogta fel az iskoláztatást és vele a műveltség terjesztését, 19 a korszak uralkodó tendenciája egyértelműen az egységes nemzeti polgárosodás ideája. 20 A népoktatás sok szempontból és sok forrásból közölt rossz állapotának orvoslását először az 1840-es évek elején igyekeztek felkarolni, akkor az anyagi támogatás megreformálásában látták az egyik lehető megoldást. Az 1848 nyarán tartott tanügyi kongresszus mellett napvilágot látott egy meglehetősen radikális programterv is, amely egyenesen a minisztérium szétválasztásával (külön az oktatásügy és vallásügy) igyekezett volna foganatosítani a teljes laicizálást, az egyház és iskolaügy teljes elkülönítését tartalmazó javaslatait. 21 Kelemen lemér szerint ugyanakkor 1848-ra a magyar iskolaügyben is megérlelődött a nemzeti hagyományokra épülő polgári átalakulás igénye, és a helyzet iróniája, hogy ez az átalakulás végül külső modernizációs kényszer formájában valósulhatott meg a forradalom bukása után. 22 Az 1868-as népoktatási törvény közvetlen előzményének tekinthető még Ferenc József röviden ntwurfnak 23 nevezett oktatási dokumentuma, amely elsősorban Ausztriára vonatkozott, de az március 4-i alkotmány értelmében automatikusan agyarországon is hatályba lépett. Kedvezőtlen fogadtatása Kelemen lemér szerint nem csak a benne megnyilvánuló neoabszolutista összbirodalmi szándéknak tudható be, ugyanilyen mértékben okolható azzal a társadalomlélektani hatással, amit a hazai iskolai viszonyoknak a kor művelődési követelményeivel történő szembesítése válthatott ki. 24 Végül 1868-ra érlelődött ki az a népoktatási törvény, melynek társadalomtörténeti hatása óriási. iközben sajátosan olvasztja magába a korábbi törekvéseket, egyúttal paradigmaváltást is képvisel, a modern közoktatásnak egy demokratikus és liberális elképzelését. A 38. törvénycikkely alaptétele három kulcsfogalom körül bomlik ki: tankötelezettség, tanszabadság, tanítási szabadság. 25 A tanítás szabadságának jogából melyet liberális alapon a lelkiismereti és szólásszabadsággal állítottak párhuzamba szervesen következett az iskolaállítás és fenntartás szabadsága, amely megfelelő szabályozás mellett egyaránt vonatkozott az államra, de a polgári vagy 17 Vö. i.m I.m Sarnyai Csaba áté: Oktatás-laicizálási törekvések és a katolikus felsőklérus 1848-ban. Kósa László (szerk.): Fiatal gyháztörténészek Kollokviuma. ötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, űvelődéstörténeti Tanszék, Bp Kelemen lemér i.m Sarnyai Csaba áté i.m Kelemen lemér i.m Teljes címe: ntwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich. = Kelemen lemér i.m Kelemen lemér i.m I.m. 121.

5 142 BOLDIZSÁR ZYK ZSUZSA egyházi közösségekre is. A tervezet parlamenti vitája már nem emlékeztetett a húsz évvel korábbi radikális megnyilvánulásokra, nem is volt különösebben jelentős a közös (felekezetektől független) népiskola kérdése, ennél hangsúlyosabb volt a hagyományos egyházak (főleg a katolikus klérus) részéről mutatkozó felháborodás évszázados kiváltságaik semmibevétele miatt. A tanügyigazgatás érdekében a törvény ugyancsak a liberális kormányzati egyensúly elvét követve népiskolai hatóságot hozott létre még 1868-ban, mely hatékonyabb formáját 1876-ban nyerte el. nnek lényege az önkontrollt is gyakorló polgári állam (garancia a népoktatás egységes fejlesztésére) és a különféle típusú önkormányzatok együttműködése. z az egyensúly valamelyes autonómiát, aktív beavatkozást engedett az iskolafenntartó polgári és felekezeti közösségeknek. 26 A század utolsó negyedére a tanügyigazgatás intézményrendszere teljes hierarchiává épült, a következőképpen: a hierarchikus rend csúcsát a Vallás- és Közoktatásügyi inisztérium jelentette, melynek munkáját az országgyűlés közoktatási bizottsága segítette ben jött létre az OKT, az Országos Közoktatási Tanács. A törvény elismerte a felekezeti iskolák egyházi igazgatásának kialakult rendjét, így alacsonyabb szinten csak a községi és állami iskolák közvetlen vezetésére jelölt ki szerveket (előbbinek a község és a választott iskolai szék, utóbbinak a gondnokság), mindkettőt a tanfelügyelő hatásköre alá rendelve. A tanfelügyelőség intézményének válságában közrejátszott az is, hogy az egyházi hatóságokkal szemben csupán áttételes joga és pontosan nem körülírt szerepköre volt. 27 A törvény formai és tartalmi szempontból egyaránt igyekezett az iskolarendszert következetes egységbe szervezni. Formailag egymásra épülő szervezeti egységeket jelölt ki: elemi és felső népiskola, polgári iskola, tanítóképezde, amelyekre később rátevődött a középiskola, szakoktatás és felsőoktatás, illetve közben fokozatosan formát nyert a kisdedóvás is. Az oktatás tartalmát illetően a törvény minden korábbit meghaladva szabályozta a népiskolákban tanítandó tárgyakat, úgy, hogy a már meglevőket gazdagítani kívánta, emellett pedig számos új tantárgy jelent meg a palettán. 28 Az oktatás körülményeinek javítása érdekében törvényi előírás született a tanítás személyi és tárgyi feltételeit illetően. A tanítók munkakörülményeinek javítását is szolgálta többek között a tanulólétszám meghatározása, fizetési minimumok kijelölése vagy a nyugdíjazás rendszerének kialakítása. Az iskolai körülmények talán az egyik legfájóbb pontja lehettek a korabeli nevelésügynek. A törvény ezért szigorú feltételeket szab, melyekre a kis egyházközségek iskolafenntartói erejükön felül teljesítve sem tudnak érdemlegesen lépni. Az előírások kiterjednek az iskolaépülettel és annak berendezésével szemben támasztott új az 1876-ban törvénybe foglalt közegészségügyi rendelkezéseket is figyelembe vevő feltételekre, a tanításhoz szükséges felszerelésekre (atlaszok, földgömb, fali tábla stb) és a gyermekektől elvárt taneszközökre (elsősorban a tankönyvek jelentettek problémát). 29 Kósa László úgy véli, hogy a 19. század folyamán felbomlott feudális kötelékekkel együtt az egyház hívei az egyházfenntartói kötelezettségek terhét is igyekeztek lerázni magukról. Az egyházfegyelem és egyházfenntartás szerinte a vallásosságnak kifejezetten a feudális arculatát mutatták a hívek felé. 30 Az egyházfenntartói járulékok fizetésének hanyagolása a köznép által már 26 I.m I.m I.m I.m. 36., Kósa László: gyház, társadalom, hagyomány. Debrecen

6 A 19. SZÁZADI ISKOLA INT GYHÁZI INTÉZÉNY 143 a 48-as forradalom idején problémaként jelentkezett, de a protestáns nemesi családok is egyre soványabban patronálták az őseik által gondozásba vett egyházakat. 31 Annak ellenére, hogy az adakozás és egyházfenntartás a protestáns magatartás egyik lényeges eleme volt, a protestáns egyházak, amelyek korábban sem élvezhették az abszolutista hatalom semmiféle támogatását, a 19. század közepén komoly anyagi válsággal néztek szembe. Tény az is, hogy ezeknek soha nem voltak olyan kiterjedt birtokaik, amilyenekkel a katolikus egyház az ellenreformáció nyomán változatlanul rendelkezett. A helyzeten valamelyest javított az, hogy az 1850-es években a tagosítások révén önkormányzati földterületek kerültek át az egyházak kezébe, illetve a kiegyezés után többé-kevésbé stabil államsegély biztosított némi kiegészítést. 32 Vizsgált anyagom alapján erre vonatkozóan igazat kell adnom az említett szerzőnek, ide kapcsolva azt a feltételezést is, hogy legalábbis az általam ismert források szerint az egyházi iskolák viszonylag könnyű községivé-államivá válásának, az egyház általi feladásuknak legnyomósabb oka lehetett az egyházközségek szegénysége, amely mindaddig, míg nem volt egységes, mércéket szabó törvénykezés, nem tűnhetett elő, azonban az életbe lépő törvény előírásainak, elsősorban anyagi korlátok miatt, a kis egyházközségek már képtelenek voltak eleget tenni. A vizitáció kérdéseinek egyik alapvető vizsgálati felülete az egyházközségek anyagi helyzete. Olyan kérdéseket olvashatunk a vizsgálati jegyzőkönyvekben, mint Az egyházi hivatalnokok fizetése kiszolgáltatott-e? A hátralékok felszedésére minö intézkedés tétetett? A beszámolók nagyon gyakran szólnak be nem fizetett bérekről, ilyenkor a bizottság a gondnokot bízza meg, illetve büntetéseket helyez kilátásba ben agyarlónáról jegyezték le, hogy A Papi és Cántori Bérek fel nem hajtattak, a mik bé szolgáltattak Bérek, ollyan gabona, melly még rosta allyánál is sokkal gyengébb, mit a Can. Visitatio szemeivel látott, mivel a mustra előmutattatott. A Can. Visitatio ez okbol, rendelte, hogy mindenki jo gabonát adjon, és a T. Pap csakis jo gabonát vegyen el fizetés ízben. A restans Béreket pedig a Curator 15öd napok alatt fel hajtsa, ellen esetben a felelet terhe a Curatort fogja nyomni. Ugyanezen évből agyarlétáról is azt jegyzi be a bizottság, hogy Papi és Cántori Bérek nem hajtattak fel, e tekintetben meg parantsolta a Curátornak, a Can. Visit. hogy 3ad napok alatt bé szedje, és ennek utána Pap és Cántori bérek, a Vizsgálati időre mind bé szedessenek ban Tordaszentlászlón fenyítik meg a gondnokot: A papi és Cantori bérek, mint hogy nincsenek mind bé fizetve, meg rendeltetett a D Curatornak: hogy minden restantiákat nyolcz napok alatt bé szolgáltassanak akkor a Curator feleletre fog vonatni és a nem remélt esetbe, mint engedetlen fog a világi törvény hatóságnak meg fenyités végett át iratni. A kevés példa azt jelzi, hogy a hívek általánosságban befizetik a penzumot, és a bizottság sem fenyegetőzik, ha csak kisebb hiányt tapasztal, ahogyan ez 1861-ben Tordaszentlászlóról olvasható: A papi és cantori bérek jobbára be vannak fizetve, van ugyan mej kevés restantia, de rövid időn az is beszolgáltatik. Hasonló példa, emellett érdekes eset, amit agyarléta 1859-es vizitációjakor vetettek papírra: A papi és cantori bérek közzül nagyobb rész be van fizetve a kik még be nem fizették figyelmet érdemlő okból az illetőkkel kiegyeztek. gy szabadságos Katona Kasza árton makacsul ellent mondott a bérfizetésnek és kijelentette, hogy semmi módon bért nem fizet. Át iratott a Cs. K. járási hivatalnak, még három özvegyet jelentett fel a Cantor kik külön kenyeren élők és örökséget külön tartók nem akarnak a Conventio iránt fizetni. A példa jelzi, a makacsság volt itt a nem fizetés oka, és nem a fizetésképtelenség. 3 I.m I.m

7 144 BOLDIZSÁR ZYK ZSUZSA A kurátornak, gondnoknak a büntetéseken kívül azonban a bizottság hatalmat is ad a kezébe, példaként olvashatjuk erre 1861-ből eg is rendeltetett a d. Curatornak hogy minden módot felhasználjon, t esperes aa pedig a közelebbi partialisra az erdeményről tegyen jelentést, a Curator büntetéssel eröszakolja a bér felhajtását (Tordaszentlászló, 1861, 1864). Néhány, nem fizetésről szóló bejegyzés olvasható még 1861-ből és 1864-ből agyarfenesről, 1863-ból és 1864-ből is Tordaszentlászlóról. Olyan eset is van, amikor tapasztalható a község szegénysége, ilyenkor megengedőbb a vizsgálóbizottság, mint például 1865-ben agyarfenesen: A papi és cantori bérekben nagy restantia van a szük termés miatt, a gondnok utasittatik, hogy minden tisztességes utat kövessen el a bér felhajtására. Bár az egyházi bérek hívekre kirótt terhe tartalmazott specifikusan a tanításért fizetett javakat is, az iskolafenntartás anyagilag az egyházközséget magát terhelte elsősorban. Az oktatásnak megfelelő helyiséget kellett biztosítania, azonban ezzel kapcsolatosan is egyre szigorodtak a feltételek és előírások. bben a tanulmányban nincs mód az iskola helyiségének kérdésére kitérni. A tanítói jövedelem javítására és az iskola ellátására néhol működött iskolatőkének nevezett külön alap. Az iskolatőkére is vonatkozik kérdés a vizitációs kérdőívekben, a rendszertelen adatokból azonban nincs lehetőség pontosan felmérni az egyes egyházközségek iskolára szánt anyagi alapját, ráadásul a századfordulón végbement forint-korona pénznemváltás következtében még nehezebben érthetők a pontos értékek. Az iskolafenntartáshoz kapcsolódnak a gyermekek iskoláztatásával járó, a szülőkre nehezedő kiadások is, ezekre nem lehet itt kitérni. Az állam közbelépése nem mentesítette teljesen az egyházakat az iskolák fenntartásának anyagi terhétől. A tanítók életkörülményeinek javítását szolgálta az országos tanítói nyugdíjintézet létrejötte, ahova azonban a felekezeti tanítót tartó egyházközségeknek kellett fizetniük tanítójuk után. A vasárnapi iskolázás bevezetése és alakulása vagy a konfirmáció kérdése látszólag távol esik a szűk értelemben vett iskoláztatástól, azonban ezeken a területeken is szemlélhetjük az egyház nevelői szerepének megnyilvánulását. Azért is tartom fontosnak ezt a vonatkozást, mert a szűk értelemben vett iskolai ügykör államivá válása után ezek jelentik a közösség gyermekei és az egyház közötti egyetlen találkozási pontot. A vizitáció egyrészt információt gyűjt a konfirmált ifjak alfabetizációjának helyzetéről. Nem célom a vizsgált falvak kapcsán az alfabetizáció kérdéskörét részletesen tárgyalni, ezért érintőlegesen foglalkozom csak ezekkel az adatokkal. Az általánosan kétévente tartott konfirmációról természetesen pontosan elszámoltatja a vizsgálóbizottság a vizitált falvakat. leinte a kérdés főleg az ünnepélyességre kérdez rá, aztán megjelenik a konfirmált gyermekek, fiúk és leányok száma is től vár választ a kérdéssor egyik kérdése arra, hogy a konfirmáltak közül hányan tudnak olvasni, 1868-ban pedig már arra is, hogy az olvasni tudók megvették-e a konfirmációi kátét és énekeskönyvet. A bejegyzők külön megjegyzik, az olvasni tudók közül hányan tudtak írni is. Az arányok változóak, javuló tendenciát mutatnak a gyermekek alfabetizációját tekintve. A konfirmáció megemlítését az oktatás kapcsán az alfabetizációs adatok mellett azért tartom fontosnak, mert az egyház nevelői szerepének egyik fontos felületét képezhette. nnek legjobb példája, hogy a korai, kevésbé differenciált iskolai oktatáson belül stabil helye volt, de a körvonalazódó tantárgyak mellett is helyet kapott még egy ideig a konfirmációi előkészítés. Az iskolai oktatásból való kiszorulásával egy időben (a vizitációs kérdésekben 1887-től) tevődik át a kérdés éle a felkészítő személyére: az egyház garantálni próbálja, hogy a gyermekeket biztosan a lelkész készítse fel a konfirmációra. A kérdés azért is érdekes, mert az egyházi iskolázás megszűntével

8 A 19. SZÁZADI ISKOLA INT GYHÁZI INTÉZÉNY 145 csak a konfirmációi felkészítésben, illetve a nagyobb gyermekeket érintő vasárnapi iskolázásban összpontosult és élt tovább a falusi gyermekek vallásos nevelése. Arról, hogy a már konfirmált ifjak sem kerültek ki a vallási közösség látóköréből, a vasárnapi iskolázás dokumentumai tanúskodnak. Azonban a vasárnapi iskolázás fogalma cseppet sem világos, és a forrásokban eleinte összemosódik az ismétlő iskolázással. A körülbelül hatvanesztendőnyi adat áttekintése után a következő megállapítás látszik helytállónak: az ismétlő és vasárnapi iskolázás közös vonása az, hogy a 12 évesnél idősebb gyermekekre terjed ki. Az évek során a megnevezés bizonytalansága jelzi az intézményi megszilárdulás, a tartalmi változás folyamatát. Arról, hogy a felváltva használt megnevezések ugyanarra a tevékenységre vonatkoznak, a válaszok ugyanazon szám alatt szereplése utal. Nagy vonalakban itt is a vallásoktatás visszaszorulását állapíthatjuk meg, a vasárnapi iskolázás megszűnését az ismétlő iskolázás intézményi megerősödésével egy időben. Az ifjak nyári vasárnap délutáni tanítása 1853-tól jelenik meg a forrásokban. Korábbi gyakorlatát nem zárhatjuk ki, de ebben az évben a négyből két faluban (Tordaszentlászlón és agyarlétán) rendben folyik, a másik kettőben hogy az ifjak vasárnap dél után tanittassanak meg rendeltetett (agyarfenes, 1853), tehát a bizottság előírja a gyakorlatba vételét. bből a minta hiányára lehet következtetni ig a jegyzőkönyvírók nem használják az ismétlő iskolázás megnevezést, ennek elterjedése is az 1868-as kérdőpontoknak köszönhető. Az 1868-as kérdőpontok 6. kérdése így hangzik: Nyári vasárnap ismétlő iskolázás Sz. György naptól Sz. ihály napig foganatban van-e? Tanittatnak az ifjak a lelkész által vallásra, az iskolatanitó által éneklésre? A kérdés ezen iskolázás tartalmát illetően ugyanazt várja el, amiről gyakorlatilag addig is szólt: vallás- és énektanítás a lelkész és kántor vezetésével ig ez a fajta egyházi nevelőtevékenység, néhány kisebb-nagyobb incidenstől eltekintve, nagyjából rendesen működik ben agyarfenesen figyelmeztet a bizottság a rendszeresebb tanításra, Tordaszentlászlón pedig a lelkész gyengélkedése miatt nem tudja ezt a szolgálatot ellátni. Korábban, 1858-ban a bizottság Szentlászló gondnokát dorgálja meg, kötelességévé téve, hogy minden eszközök fel használásával az ifiakat vallás tanitásra fel rendelje, mivel nem csak a fiuk, sőt a nők is rendetlenül maradnak fent vallás tanitáson. A legpikánsabb esetet ban jegyezték fel: agyarfenesen folyik ugyan a vasárnap délutáni vallástanítás, de világosságra jövén az: hogy mikor tánczos mullattságok vagynak el maradnak gyakran a tanitások. A bizottság természetesen az erkölcsromboló mulatságok ellen felszólal, és ismét csak a kurátort mozgósítja, nem tűrvén semmi ürügyet a tanítás kimaradásának okául. A agyarlétáról bejegyzett 1868-as válasz erősíti meg azt a feltételezésünket, hogy az ismétlő/vasárnapi iskola a nagyobbacska, már konfirmált fiatalokat hivatott magába foglalni. Korukon túl tehát a konfirmáció is feltétel, az egyház ily módon próbál valamiféle nevelést és kontrollt biztosítani azon fiatalok felett, akik az iskolai oktatás kereteiből már kikerültek. A vasárnapi iskolázásról forrásaim alapján azt gondolom, hogy az állami iskolarendszer megteremtése szempontjából olyan formának tűnhetett, amelyre alapozni lehetett a felsőbb évfolyamok létesítését, a tankötelezettség kiterjesztését a éves korosztályra is. A fiatalok vasárnapi vallás- és énektanításon való rendszeres részvételét eleinte az egyházi tisztségviselők kérték számon a szülőktől és gyermekektől, később azonban, ahogy erre a formára ráépül a polgári mintát követő ismétlő iskolázás, már törvény írja elő az iskolalátogatás ellenőrzését. Sajátos hozadéka a helyzetnek, hogy a tizenévesekre kiterjesztett tankötelezettség csak hellyel-közzel érvényesíthető, mivel az ilyen korú fiatalok a korabeli gyakorlat szerint családjuktól elkerülve szolgálatba álltak.

ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41.

ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ISKOLA ÉS TÁRSADALOM ISKOLA ÉS TÁRSADALOM A Zalaegerszegen 1996. szeptember 5 6-án rendezett konferencia előadásai ZALAI GYŰJTEMÉNY 41. ZALAEGERSZEG, 1997. Szerkesztő:

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM. A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA VESZPRÉMI EGYETEM A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe a tanítóképzésben Doktori (PhD) értekezés 2005 Készítette: Ujlakyné Szűcs Éva PhD hallgató

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Paradigmaváltás a tantervfejlesztésben?... 78

TARTALOMJEGYZÉK. Paradigmaváltás a tantervfejlesztésben?... 78 3 4 5 TARTALOMJEGYZÉK Előszó a szöveggyűjteményhez... 7 Műfaji kérdések... 9 Báthory Zoltán: Mi a tanterv?... 11 Szebenyi Péter: Tantervkészítés egykor és most... 19 Falus Iván: Didaktika Az oktatás tartalmának...

Részletesebben

OKTATÁS -TÖRTÉNET, -SZOCIOLÓGIA. Nagy Péter Tibor

OKTATÁS -TÖRTÉNET, -SZOCIOLÓGIA. Nagy Péter Tibor OKTATÁS -TÖRTÉNET, -SZOCIOLÓGIA Nagy Péter Tibor NPT_Oktatas.indd 1 2012.05.10. 13:54:19 Iskolakultúra-könyvek 44. Sorozatszerkesztő GÉCZI JÁNOS NPT_Oktatas.indd 2 2012.05.10. 13:54:21 Oktatás -történet,

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN Szerkesztők: Brezsnyánszky László és Vincze Tamás Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2013 Kiadványunk

Részletesebben

Az alap- és középfok közötti átmenet

Az alap- és középfok közötti átmenet EDUCATIO FÜZETEK 228 Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2000

Részletesebben

ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK

ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK Írta: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 2011. Lektorálták: Torgyik Judit Velkey Gábor A munka az Eszterházy Károly Főiskolával együttműködésben a TÁMOP

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák)

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Írta: Dr. Birkás Antal, PhD (miniszteri főtanácsadó; politológus, pedagógus, teológus) 2013-ban Bevezetés Tanulmányomban

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Rezümék (szerzők neve szerint ABC sorrendben) Szerkesztette: Dr. Orbán

Részletesebben

ÉS ISKOLASZERKEZET. Szebenyi Péter Fővárosi Pedagógiai Intézet

ÉS ISKOLASZERKEZET. Szebenyi Péter Fővárosi Pedagógiai Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 97. évf. 3 4. szám 271 302. (1997) TAGOLTSÁG ÉS EGYESÍTÉS TANANYAGSZABÁLYOZÁS ÉS ISKOLASZERKEZET Szebenyi Péter Fővárosi Pedagógiai Intézet Az alábbi tanulmányban az európai kultúrkörbe

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út

A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út Készítette: Czirják Attila 2008. 1 Bevezetés Tanulmányomban a gyermekvédelem történetével fogok foglalkozni nemzetközi

Részletesebben

Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE. I. évfolyam, 2014. évi 2. szám. A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata

Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE. I. évfolyam, 2014. évi 2. szám. A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE I. évfolyam, 2014. évi 2. szám A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata Tartalomjegyzék Főszerkesztői ajánlás 3 Juhász Erika: Közösségi

Részletesebben

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1

Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Illés Lajosné dr.: Az európai szakképzési modellek összehasonlító elemzése 1 Magyarországon a gazdaság és a politikai intézményrendszer napjainkban jelentős struktúra-átalakítás, korszerűsítés és demokratizálás

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

Nyitott iskola Modellek és jó gyakorlatok

Nyitott iskola Modellek és jó gyakorlatok Nyitott iskola Modellek és jó gyakorlatok A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ANNYI LÉLEK ÜDVÖSSÉGÉRE EREDMÉNNYEL TANÍTHATÓ

A MAGYAR NYELV ANNYI LÉLEK ÜDVÖSSÉGÉRE EREDMÉNNYEL TANÍTHATÓ 1 A MAGYAR NYELV ANNYI LÉLEK ÜDVÖSSÉGÉRE EREDMÉNNYEL TANÍTHATÓ Források a moldvai magyarság anyanyelvű egyházi oktatási lehetőségeinek tanulmányozásához a XIX. század végén I. Bevezető A moldvai magyarság

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

BELVEDERE. TÖrTÉNElEm ÉS TÁrSaDalomTUDomÁNYoK

BELVEDERE. TÖrTÉNElEm ÉS TÁrSaDalomTUDomÁNYoK TÖrTÉNElEm ÉS TÁrSaDalomTUDomÁNYoK Fôszerkesztô kiss gábor ferenc Szerkesztők alács attila, kertész péter, MéSzá ros ta MáS, MiklóS péter, terjék MiklóS Munkatársak komáromi CSaba, könyves péter a szerkesztőbizottság

Részletesebben

Tóth Árpád. Önszervező polgárok A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban

Tóth Árpád. Önszervező polgárok A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban Az 1848-as polgári forradalmat megelőző évtizedekben a születőben lévő első magyar nagyváros, Pest addig nem ismert lehetőséget teremtett a társadalmi keveredésre, nemesek és polgárok együttműködésére.

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KORA GYERMEKKOR PEDAGÓGIÁJA, PSZICHOLÓGIÁJA KÖRÉBŐL

TANULMÁNYOK A KORA GYERMEKKOR PEDAGÓGIÁJA, PSZICHOLÓGIÁJA KÖRÉBŐL TANULMÁNYOK A KORA GYERMEKKOR PEDAGÓGIÁJA, PSZICHOLÓGIÁJA KÖRÉBŐL Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar TUDÁSBÁZIS ÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS TANULMÁNYOK A KORA GYERMEKKOR PEDAGÓGIÁJA, PSZICHOLÓGIÁJA KÖRÉBŐL

Részletesebben

A TANÍTÓ A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN Tanulmányok a magyar tanítóság 19 20. századi történetébõl. Kelemen Elemér

A TANÍTÓ A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN Tanulmányok a magyar tanítóság 19 20. századi történetébõl. Kelemen Elemér A TANÍTÓ A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN Tanulmányok a magyar tanítóság 19 20. századi történetébõl Kelemen Elemér Iskolakultúra-könyvek 32. A TANÍTÓ A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN Tanulmányok a magyar tanítóság 19 20. századi

Részletesebben

Az igazságszolgáltatás alapelvei, különös tekintettel a bírói függetlenség alapelvére

Az igazságszolgáltatás alapelvei, különös tekintettel a bírói függetlenség alapelvére Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Alkotmányjogi Tanszék Az igazságszolgáltatás alapelvei, különös tekintettel a bírói függetlenség alapelvére Konzulens: Dr. Panyi Béla

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, 3 Sáska Géza

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, 3 Sáska Géza Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Centralizáció, decentralizáció, demokrácia Centralizáció, decentralizáció, demokrácia 3 Sáska Géza Menekülés az iskolától 23 Forray

Részletesebben

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században PhD-értekezés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900 1800)

Részletesebben

Etyeki TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS! HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJPÉNZTÁR, UTASBIZTOSÍTÁS

Etyeki TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS! HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJPÉNZTÁR, UTASBIZTOSÍTÁS 2009.09.21 00:37 Page 2 Etyeki KONTÉNER RENDELÉS Etyeken a Kossuth L. u. 17. szám alatt megnyitottuk Kincskeresô boltunkat, ahol extra minôségû angol használt ruhákkal várjuk kedves vásárlóinkat. A következô

Részletesebben