KÖZOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010"

Átírás

1 Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 KIEGÉSZÍTŐ IRATOK Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz tárgyú, uniós értékhatárt elérő, kétszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárásban április

2 TARTALOM I. fejezet A részvételi jelentkezés benyújtásához szükséges általános tudnivalók II. fejezet A részvételi jelentkezések elbírálása III. fejezet Közbeszerzési műszaki leírás (Specifikáció) kivonata IV. fejezet Iratminták 2

3 I. fejezet A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlatkérő Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz elnevezéssel uniós értékhatárt elérő, kétszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított (Kbt. Második Rész). A részvételi felhívás rendelkezéseit jelen kiegészítő iratok nem ismétlik meg. A részvételi jelentkezések elkészítése során a részvételi felhívás és jelen kiegészítő iratok valamennyi előírását be kell tartani. Jelen kiegészítő iratok célja, hogy a közbeszerzési eljárás során a részvételre jelentkezők rendelkezzenek mindazon információkkal, amelyek a részvételi felhívásnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő részvételre jelentkezés elkészítéséhez szükségesek. I. 1. A részvételi jelentkezés részei Felhívjuk a tisztelt részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy amennyiben jelentkezésüket nem a részvételi felhívásban és a jelen kiegészítő iratokban megjelölt követelményeknek megfelelően nyújtják be, az a részvételre jelentkezés érvénytelenné nyilvánítását vonhatja maga után. A részvételre jelentkezésekhez a következő dokumentumokat, iratokat, nyilatkozatokat kérjük becsatolni: Megnevezés: 1. Fedőlap (Iratminták 1. sz. melléklet) 2. Tartalomjegyzék 3. Felolvasólap (Iratminták 2. sz. melléklet) 4. A Kbt. 60. (5) bek. szerinti nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről (Iratminták 3. sz. melléklet) 5.. A Kbt. 40. (1) bek. a-b pont szerinti nyilatkozat (Iratminták 4. sz. melléklet) 6. A Kbt. 55. (5) bek. szerinti nyilatkozat első fordulat és a Kbt. 55. (6) bek. szerinti nyilatkozat (Iratminták 5. sz. melléklet) 7. A Kbt. 55. (5) bek. második fordulat szerinti nyilatkozat erőforrás rendelkezésre állásáról (Iratminták 6. sz. melléklet, szükség szerint) 8. Kizáró okok igazolásához szükséges dokumentumok. Nyilatkozatminta a kizáró okok hiányáról (közjegyző, gazdasági vagy szakmai kamara általi hitelesítés szükséges), és a Kbt. 58. (3) bek. vonatkozásában Iratminták 7. sz. melléklet. 9. Kbt. 56. (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat (Iratminták 8. sz. melléklet) 10. Kbt. 56. (2) bek. szerinti nyilatkozat (Iratminták 9. sz. melléklet) 11. Illetékes adó- és vámhivatali igazolás vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás (szükség esetén) 12. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. 13. Teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozat (Részvételi felhívás III.2.2. P/1 pont szerint Iratminták 10. sz. melléklet) 14. Referencianyilatkozatok/igazolások (Részvételi felhívás III.2.3. M/1 pont szerint Iratminták 11. sz. melléklet). 15. Nyilatkozat kiegészítő iratok letöltéséről (Iratminták 12. sz. melléklet) 16. Aláírási címpéldány/aláírás-minta (az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró részvételre jelentkező illetve kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában szükséges csatolni). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is szükséges csatolni. 17. Meghatalmazás (meghatalmazott eljárása esetén, szükség esetén). 18. Konzorciumi (közös részvételre jelentkezői) megállapodás (kizárólag közös részvételre jelentkezés esetén 3

4 csatolandó) 19. Egyéb okiratok (szükség szerint) Az egyes iratmintákat a fenti táblázatban hivatkozott, IV. fejezetben található mellékletek tartalmazzák. Ajánlatkérő javasolja ezen iratminták használatát a részvételre jelentkezés megkönnyítése érdekében. I. 2. A részvételi jelentkezések benyújtása 1. A részvételi jelentkezést a részvételi felhívás IV.3.4. pontjában meghatározott határidőig, a részvételi felhívás I.1. pontjában meghatározott címre kell benyújtani. 2. A részvételi jelentkezéseket Ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy a részvételi jelentkezés tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé. 3. A részvételi jelentkezésben benyújtásra kerülő dokumentumok egyszerű másolati példányban is benyújthatók. 4. A részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség a közbeszerzési eljárás kimenetelétől függetlenül részvételre jelentkezőt terheli. Ajánlatkérő kifejezetten felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi jelentkezést akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele a részvételi felhívás I.1. pontjában feltüntetett helyiségben történő kézhezvétele a részvételi határidő lejártáig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből, vagy késedelmes kézbesítéséből eredő összes kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. Jelen tájékoztatás értelemszerűen irányadó az esetleges hiánypótlás esetén benyújtandó okiratokra is. I.3. Kiegészítő tájékoztatás Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező lehet a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében a részvételi felhívásban és a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal kell megadni. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, Ajánlatkérő csak akkor köteles a kiegészítő tájékoztatást megadni, ha a tájékoztatás elkészítése és valamennyi gazdasági szereplő részére történő megküldése, amely érdeklődését az Ajánlatkérőnél jelezte, még a részvételi határidő letelte előtt lehetséges. Felhívjuk a tisztelt részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető. I.4. A részvételi jelentkezések felbontása 1. A részvételi jelentkezések felbontására a részvételi felhívás VI.3.1. pontjában meghatározott helyen és időben kerül sor. 2. A bontás folyamatosan tart mindaddig, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül. 3. A részvételi jelentkezések felbontásánál az Ajánlatkérő vagy az általa megbízott személy, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. 4

5 4. A részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes részvételre jelentkezőnek. 5. Ha a részvételi jelentkezések bontásán egy ott jelenlévő, 2. pont szerinti személy kéri, a részvételi jelentkezés ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a Kbt. 60. (6) bekezdése szerinti felolvasólapjába. I.5. Közös részvételre jelentkezők Közös részvételi jelentkezéstétel esetén a részvételre jelentkezők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett részvételre jelentkező által aláírt megállapodást is, amely tartalmazza: a részvételre jelentkezők adatait (név, székhely), a közös részvételi jelentkezéstételt vezető részvételre jelentkező megnevezését és a közös részvételi jelentkezéstétel képviseletére történő felhatalmazását, annak a személynek a megnevezését, aki a közös részvételi jelentkezéstétel képviseletében nyilatkozatot tenni és aláírni jogosult, a részvételre jelentkezők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös részvételre jelentkezők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. a közös részvételi jelentkezést létrehozó szerződés a részvételi jelentkezés benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától. nyertesség esetén a közös részvételi jelentkezést létrehozó szerződésnek érvényesnek kell lenni a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. I.6. A közbeszerzési eljárás résztvevői 1. Részvételre jelentkező Részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, aki (amely) a több szakaszból álló közbeszerzési eljárás első, részvételi szakaszában részvételi jelentkezést nyújt be. 2. Alvállalkozó Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. által alkalmazott alvállalkozó-fogalom eltér a polgári jogban általánosan alkalmazott értelmezéstől. A Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében a részvételre jelentkzeő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag Vállalkozót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; A részvételi jelentkezésben a fentieknek megfelelően meg kell határozni az egyes, teljesítésben részt vevő személyek/szervezetek eljárásbeli státuszát. 5

6 Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésben meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 3. Kapacitás szervezet A részvételi felhívás III.2.2. és III.2.3 pontjaiban előírt alkalmassági követelményeknek részvételre jelentkező bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet (kapacitást biztosító szervezet) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Amennyiben a részvételre jelentkező olyan alvállalkozót vesz igénybe, aki a közbeszerzési eljárásban valamely alkalmassági feltétel igazolásában is részt vesz, úgy ez az alvállalkozó egyben kapacitást biztosító szervezetnek is minősül. Részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, a részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha a részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a részvételre jelentkező fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az Ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 6

7 II. fejezet A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSA II. 1. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés 1. Ajánlatkérő az összes részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint a részvételi jelentkezésekben található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a részvételre jelentkezőktől felvilágosítást kér. 2. A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy a részvételi jelentkezés megfeleljen a részvételi felhívás, a kiegészítő iratok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba, azonban a Kbt. 26. nem megfelelő alkalmazása esetén a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös részvételre jelentkezőnek minősíthető. 3. Ajánlatkérő kizárólag a részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges felvilágosítást kérhet, a felvilágosítás kérése nem irányulhat részvételre jelentkezővel történő tárgyalásra. 4. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: - a Kbt. 2. (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy - az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi részvételi jelentkezés (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. II.2. A részvételi jelentkezés érvénytelensége 1. A részvételi jelentkezés érvénytelen, ha azt a részvételi felhívásban meghatározott részvételi határidő lejárta után nyújtották be; a részvételre jelentkező, alvállalkozója, vagy az alkalmasságot igazoló szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek; a részvételre jelentkezőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták; a részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban és a kiegészítő iratokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a részvételi jelentkezések ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. 2. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. II.3. A részvételi jelentkezések elbírálása 1. A részvételi jelentkezések elbírálása során ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a jelentkezések megfelelnek-e a részvételi felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, valamint megítéli a részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely részvételi jelentkezések érvénytelenek, és hogy van-e olyan részvételre jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni. II.4. Tájékoztatás a részvételi szakasz eredményéről 1. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálás olyan időtartam alatt végzi el, hogy a részvételi szakasz eredményéről a részvételre jelentkezők értesítése megelőzze a részvételi felhívásban feltüntetett, az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját. 7

8 2. Ajánlatkérő a részvételi szakasz lezárása esetén a részvételre jelentkezőket az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, a részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmasságának megállapításáról, részvételi jelentkezésének egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoztatja. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a részvételi szakasz eredményéről írásbeli összegezés készítésével tájékoztatja részvételre jelentkezőket, melyet minden részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküld. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezésekről készült írásbeli összegezésben a részvételre jelentkezők alkalmasságát, vagy alkalmatlanságát a részvételi felhívásban előírt alkalmassági szempontok alapján indokolja. 3. Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlattételi felhívás megküldésére korábban megjelölt időpontot legfeljebb 30 nappal elhalaszthatja, ebben az esetben az eredeti időpont lejárta előtt minden részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően értesíti a részvétele jelentkezőket. 4. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített írásbeli összegezést a részvételre jelentkezők részére történő megküldésétől az ajánlattételi határidő lejártáig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá új ajánlattételi határidő tűzésével a részvételre jelentkezőnek ajánlattételi felhívást küldeni, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az Ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes részvételre jelentkezőnek megküldeni. 5. Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az Ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést Ajánlatkérő legkésőbb a részvételi szakasz eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles megküldeni az összes részvételre jelentkezőnek. 8

9 III. fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS KIVONATA Ajánlatkérő jelen kiegészítő iratok III. fejezetében tájékoztató jelleggel mellékeli a műszaki leírás kivonatát. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy műszaki ajánlatot csak az ajánlattételi szakaszban kell benyújtani, azaz a műszaki leírásban szereplő, műszaki-szakmai ajánlat benyújtásával kapcsolatos előírások kizárólag a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában lesznek irányadóak az ajánlattételi felhívás, illetve az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldendő ajánlattételi dokumentáció előírásai szerint. Ajánlatkérő továbbá ismételten felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi szakaszban részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot (Kbt. 90. (2) bek.). Amennyiben ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. (3) és (6) bekezdéseivel összhangban a beszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása céljából gyártmányra, típusra hivatkozik, vagy utal, Ajánlattevő azzal egyenértékűt is megajánlhat, amennyiben egyben igazolja az egyenértékűséget. Ajánlatkérő az általa üzemeltetett gyorsforgalmi útszakaszokon való szállításhoz, valamint a biztonságos forgalomtereléshez speciális pótkocsikat kíván beszerezni. A közbeszerzés tárgya: Szállítási szerződés: Forgalomterelő pótkocsik beszerzése. Ajánlatkérő részére alább részletezett mennyiségű és műszaki tartalommal bíró forgalomterelő pótkocsik szállítása. I. Műszaki specifikáció Forgalomterelő pótkocsi Összesen: 20 db Szállítási elosztás: Bicske 2 db; Komárom 2 db; Lébény 2 db; Balatonvilágos 2 db; Martonvásár 2 db; Szigetszentmiklós 2 db; Gödöllő 2 db; Kál 2 db; Emőd 2 db; Dunakeszi 2 db; A forgalomterelő pótkocsival (forgalomtereléshez szükséges fénytechnikával és fényvisszaverő fóliás jelzésekkel ellátott vontatható pótkocsi) szemben támasztott minimális követelmények: Általános felépítés: Egytengelyes pótkocsi, a forgalomterelésekhez alkalmas, fényvisszaverő fóliás forgalomterelő táblák és jelzések, állítható jelzésképű fénytechnikai jelzőberendezések, ezek működtetéséhez szükséges akkumulátorok, vezérlőberendezés és akkumulátortöltő berendezés szállításához kialakított pótkocsi. Az elektromos berendezések kialakítása időjárástól és illetéktelen hozzáféréstől védetten történjen. Álló forgalomterelésnél a szélnyomás hatása ellen védő kitámasztó rendszert kell kialakítani. Műszaki követelmények: együttes tömeg: max kg; raksúly: min. 200 kg; teljes szélesség: max mm; rakterület hossza: min mm; forgalomtechnikai egységek száma: 2 db; fékrendszere: a forgalomba helyezéshez, forgalomban tartáshoz elengedhetetlen műszaki követelményeknek megfelelő fékrendszerrel legyen ellátva; kialakításának olyannak kell lennie, amely elsősorban a maximálisan kg együttes tömegű gépjárművel való vontatáshoz igazodik; az eszköz legyen ellátva rögzítő fékkel, mely lekapcsolt állapotban nem engedi azt elgurulni; vonószerkezet: 9

10 magasságban állítható kivitelű legyen; vonóhoroggal és vonófejjel ellátott gépjárművekkel (könnyű- és nehézteher gépjárművekkel) való vontatásra is egyaránt alkalmasnak kell lennie. Nyertes Ajánlattevő az eszközök gyártásakor/készítésekor köteles egyeztetni Ajánlatkérővel annak érdekében, hogy a vontató járműhöz való kapcsolódás (kapcsolófej/vonófej) mérete megfelelő legyen, az átadáskor; Fény-nyíl jelző berendezés tulajdonságai, kialakítása: a berendezés külön egységet képezzen a pótkocsitól (eszköztől); a berendezés fénytechnikai követelményei feleljenek meg, az Útügyi Műszaki Előírás e-ut előírásainak. A felső fénytechnikai egység (Változtatható Jelzésképű Tábla): minimális szélessége / magassága: mm x mm; munkahelyzetben: felső éle, a talajszinttől mérve legalább mm; mozgatása: függőleges irányban, emberi erő nélkülözésével; a táblának szabadon programozhatónak, LED-enként vezérelhetőnek kell lenni; a kijelző legalább 4 szín megjelenítésére legyen képes (a 4 színből kettő a piros és a fehér szín legyen); EN Road Vertical Signs Variable Message Sings, valamint az e-ut Változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák követelményeinek feleljen meg; A alsó forgalomtechnikai egység: szélessége / magassága: mm x mm; kialakítása: lapozható kivitel (függőleges tengely mentén); a megjeleníteni kívánt jelzésképek: 2 db KRESZ tábla (egymás alatt) és 1 db forgalmi rendet jelző tábla (mellette); a jelzésképek HI típusú fényvisszaverő fóliával kerüljenek kialakításra; lapozással így 2x2 változat jelenítendő meg; a jelzésképek az Útügyi Műszaki Előírás e-ut előírásainak feleljenek meg; Elektromos rendszer adatai: Pótkocsi elektromos rendszere: a pótkocsi rendelkezzen a közúti közlekedésben szükséges a 6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet előírásainak megfelelő világító és fényjelző berendezéssel. A fényjelző berendezésnek alkalmasnak kell lennie a könnyű-, és nehézteher gépjárművekkel való összekapcsolásra, vontatásra és a rendeletben előírt megfelelő működésre. legyen alkalmas könnyű-, valamint középnehéz-, és nehézteher gépjárművekkel való csatlakoztatásra, és a különböző feszültségű rendszerekkel való együttműködésre, a forgalomban való megfelelő jelzésképek megjelenítésére, a vontató járművekről vezérelve. Fénytechnika elektromos rendszere: névleges feszültsége, 12 V; a szükséges energiaellátást min. 2 db 220 Ah kapacitású akkumulátor szolgáltassa, melyekkel a berendezés legalább 10 órán keresztül folyamatosan képes legyen a jelzéskép megjelenítésre. II. EGYÉB Általános követelmények: Az pótkocsikkal együtt a gyártó által kiadott magyar nyelvű műszaki dokumentációt és kezelési, karbantartási utasítást, forgalmi engedélyt és minden olyan dokumentációt át kell adni, mely az eszköz működéséhez, üzemben tartásához, forgalomban való részvételéhez, valamint üzembe helyezéséhez elengedhetetlen. A gépjárművet az Ajánlatkérő nevére vizsgáztatva, rendszámmal ellátva, forgalomban való részvételre alkalmasan, felszerelve kell átadni. A műszaki átadás során Ajánlatkérő ellenőrzi a műszaki specifikációban előírt, valamint az Ajánlatban szereplő eszközök, tartozékok, stb. meglétét, hiánytalanságát, az előírt feltételeknek való megfelelőségét, valamint azok megfelelő működőképességét. Ahol ajánlatkérő szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat vagy műszaki ajánlást nevezett meg, mindenhol vagy azzal egyenértékű -t kell érteni. 10

11 IV. fejezet IRATMINTÁK 1. sz. melléklet: Fedlap 2. sz. melléklet: Felolvasólap 3. sz. melléklet: Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kkvt. szerinti minősítésről (Kbt. 60. (5) bek.) 4. sz. melléklet: Kbt. 40. (1) bekezdés a-b) pont szerinti nyilatkozat 5. sz. melléklet: Kbt. 55. (5) bekezdés első fordulata, és a Kbt. 55. (6) bek. szerinti nyilatkozat 6. sz. melléklet: Nyilatkozat erőforrás rendelkezésre állásáról (Kbt. 55. (5) bek. második fordulat) 7. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokról 8. sz. melléklet: Kbt. 56. (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat 9. sz. melléklet: Kbt. 56. (2) bek. szerinti nyilatkozat 10. sz. melléklet. Nyilatkozat a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről 11. sz. melléklet: Referenciáról szóló nyilatkozat 12. sz. melléklet: Nyilatkozat a kiegészítő iratok letöltéséről 11

12 1. sz. melléklet FEDLAP Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által kiírt Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz elnevezésű eljárásban RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉS KÉSZÍTETTE:. (NÉV).. (SZÉKHELY) Eredeti / Másolat 1 1 a megfelelőt kérjük aláhúzni 12

13 2. sz. melléklet FELOLVASÓLAP Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által kiírt Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz elnevezésű eljárásban 1. A részvételre jelentkező adatai: Részvételre jelentkező neve: Részvételre jelentkező székhelye: Telefonszáma: Telefax száma: címe: Adószáma: Kapcsolattartó neve: Kelt:.., Részvételre jelentkező (cégszerű) aláírása 13

14 3. sz. melléklet A Kkvt. SZERINTI MINŐSÍTÉSRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT (Kbt. 60. (5) bek.) Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által kiírt Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz elnevezésű eljárásban 2 a) Alulírott (név), mint a(z)..... (részvételre jelentkező megnevezése, székhelye) részvételre jelentkező képviselője kijelentem, hogy részvételre jelentkező a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény értelmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak 3 minősül. b) Alulírott (név), mint a(z)..... (részvételre jelentkező megnevezése, székhelye) részvételre jelentkező képviselője kijelentem, hogy részvételre jelentkező nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény hatálya alá. Kelt:.., részvételre jelentkező (cégszerű) aláírása 2 Részvételre jelentkezőnek vagy az a) vagy a b) jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és benyújtani, a nem kívánt rész törlendő. 3 A megfelelő válasz aláhúzandó! 14

15 4. sz. melléklet NYILATKOZAT (Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint) 4 Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által kiírt Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz elnevezésű eljárásban a) Alulírott (név), mint a(z)..... (részvételre jelentkező megnevezése, székhelye) részvételre jelentkező képviselője n y i l a t k o z o m hogy részvételre jelentkező a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés alábbi részének (részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozókat: 5 aa) részvételre jelentkező az alábbi, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t kívánja bevonni a teljesítésbe az alábbi arányban: 6 A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése és székhelye (lakóhelye) A 10% feletti alvállalkozó általi közreműködés %-os aránya a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéhez viszonyítva: A közreműködéssel érintett rész (ld. a. pont) megjelölése ab) Kijelentem, hogy részvételre jelentkező a fenti részek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. b) Alulírott (név), mint a(z)..... (részvételre jelentkező megnevezése, székhelye) részvételre jelentkező képviselője n y i l a t k o z o m hogy részvételre jelentkező a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben nem vesz igénybe alvállalkozót. Kelt:.., Részvételre jelentkezőnek vagy az a) vagy a b) jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és benyújtani, a nem kívánt rész törlendő. 5 A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők 6 A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők 15

16 részvételre jelentkező (cégszerű) aláírása 16

17 5. sz. melléklet NYILATKOZAT (Kbt. 55. (5)-(6) bek.) 7 Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által kiírt Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz elnevezésű eljárásban a) Alulírott (név), mint a(z)..... (részvételre jelentkező megnevezése, székhelye) részvételre jelentkező képviselője n y i l a t k o z o m hogy részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik az alábbiak szerint: 8 Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve: Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet címe: A részvételi felhívás alábbi pontjaiban hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények igazolása érdekében támaszkodik részvételre jelentkező a fent megnevezett kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre 9 : III.2.2. P/1. III.2.3. M/1. Részvételre jelentkező a Kbt. 55. (6) bek 10 szerint kijelenti, hogy más szervezet kapacitására az alábbi módon támaszkodik: 7 Részvételre jelentkezőnek vagy az a) vagy a b) jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész törlendő. 8 A felsorolás szükség szerint bővíthető, illetve ismételhető 9 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 10 Kbt. 55. (6) Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 17

18 b) Alulírott.., mint a(z)... (részvételre jelentkező megnevezése, székhelye) részvételre jelentkező képviselője n y i l a t k o z o m hogy részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitásaira nem támaszkodik. Kelt:.., részvételre jelentkező (cégszerű) aláírása 18

19 6 sz. melléklet ERŐFORRÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT (Kbt. 55 (5) bek.) Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által kiírt Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz elnevezésű eljárásban Alulírott.., mint a(z)... (kapacitás rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye) a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviselője 11 n y i l a t k o z o m hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 12 A részvételi felhívás alábbi pontjaiban hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények igazolása érdekében biztosítunk erőforrást ajánlattevőnek 13 : III.2.2. P/1. III.2.3. M/1. Kelt:.., Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (cégszerű) aláírása 11 Valamennyi kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet által külön-külön becsatolandó 12 Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 13 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 19

20 7. sz. melléklet NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL (Kbt. 58. (3) bek. szerinti nyilatkozattal együtt) A Kbt. 56. (1) bekezdés f) és i) pontjára vonatkozó nyilatkozatot közjegyző, vagy gazdasági illetve szakmai kamara által hitelesítve kell benyújtani! Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által kiírt Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz elnevezésű eljárásban 1.) 14 Alulírott (név), mint a(z)..... (részvételre jelentkező megnevezése, székhelye) részvételre jelentkező képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy részvételre jelentkezővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. (1) -(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok. Kbt. 56. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési 14 Részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. e) pontjának megfelelően a Kbt. 56. (1) bekezdés f) és i) pontjában foglalt kizáró okokra vonatkozóan közjegyző (vagy gazdasági, illetve szakmai kamara) által hitelesített nyilatkozatot kell csatolnia. A Kbt. 56. (1) bek. további pontjaira vonatkozóan nem szükséges ajánlattevői nyilatkozatot csatolni. 20

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó é s k i e g é s z í t ő i r a t o k Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Címzett: Tárgy: Felkérés árajánlat-tételre Tisztelt Hölgy/Úr! Intézményünk támogatást nyert a TÁMOP-6.2.4.B-12/2 azonosító jelű, Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1/28. oldal 1. A munkák leírása 1.1 Az ajánlatkérés tárgya Paks Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő) által a Közbeszerzési törvény III. rész VI.

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi

Részletesebben