KÖZOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010"

Átírás

1 Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 KIEGÉSZÍTŐ IRATOK Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz tárgyú, uniós értékhatárt elérő, kétszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárásban április

2 TARTALOM I. fejezet A részvételi jelentkezés benyújtásához szükséges általános tudnivalók II. fejezet A részvételi jelentkezések elbírálása III. fejezet Közbeszerzési műszaki leírás (Specifikáció) kivonata IV. fejezet Iratminták 2

3 I. fejezet A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlatkérő Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz elnevezéssel uniós értékhatárt elérő, kétszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított (Kbt. Második Rész). A részvételi felhívás rendelkezéseit jelen kiegészítő iratok nem ismétlik meg. A részvételi jelentkezések elkészítése során a részvételi felhívás és jelen kiegészítő iratok valamennyi előírását be kell tartani. Jelen kiegészítő iratok célja, hogy a közbeszerzési eljárás során a részvételre jelentkezők rendelkezzenek mindazon információkkal, amelyek a részvételi felhívásnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő részvételre jelentkezés elkészítéséhez szükségesek. I. 1. A részvételi jelentkezés részei Felhívjuk a tisztelt részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy amennyiben jelentkezésüket nem a részvételi felhívásban és a jelen kiegészítő iratokban megjelölt követelményeknek megfelelően nyújtják be, az a részvételre jelentkezés érvénytelenné nyilvánítását vonhatja maga után. A részvételre jelentkezésekhez a következő dokumentumokat, iratokat, nyilatkozatokat kérjük becsatolni: Megnevezés: 1. Fedőlap (Iratminták 1. sz. melléklet) 2. Tartalomjegyzék 3. Felolvasólap (Iratminták 2. sz. melléklet) 4. A Kbt. 60. (5) bek. szerinti nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről (Iratminták 3. sz. melléklet) 5.. A Kbt. 40. (1) bek. a-b pont szerinti nyilatkozat (Iratminták 4. sz. melléklet) 6. A Kbt. 55. (5) bek. szerinti nyilatkozat első fordulat és a Kbt. 55. (6) bek. szerinti nyilatkozat (Iratminták 5. sz. melléklet) 7. A Kbt. 55. (5) bek. második fordulat szerinti nyilatkozat erőforrás rendelkezésre állásáról (Iratminták 6. sz. melléklet, szükség szerint) 8. Kizáró okok igazolásához szükséges dokumentumok. Nyilatkozatminta a kizáró okok hiányáról (közjegyző, gazdasági vagy szakmai kamara általi hitelesítés szükséges), és a Kbt. 58. (3) bek. vonatkozásában Iratminták 7. sz. melléklet. 9. Kbt. 56. (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat (Iratminták 8. sz. melléklet) 10. Kbt. 56. (2) bek. szerinti nyilatkozat (Iratminták 9. sz. melléklet) 11. Illetékes adó- és vámhivatali igazolás vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás (szükség esetén) 12. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. 13. Teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozat (Részvételi felhívás III.2.2. P/1 pont szerint Iratminták 10. sz. melléklet) 14. Referencianyilatkozatok/igazolások (Részvételi felhívás III.2.3. M/1 pont szerint Iratminták 11. sz. melléklet). 15. Nyilatkozat kiegészítő iratok letöltéséről (Iratminták 12. sz. melléklet) 16. Aláírási címpéldány/aláírás-minta (az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró részvételre jelentkező illetve kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában szükséges csatolni). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is szükséges csatolni. 17. Meghatalmazás (meghatalmazott eljárása esetén, szükség esetén). 18. Konzorciumi (közös részvételre jelentkezői) megállapodás (kizárólag közös részvételre jelentkezés esetén 3

4 csatolandó) 19. Egyéb okiratok (szükség szerint) Az egyes iratmintákat a fenti táblázatban hivatkozott, IV. fejezetben található mellékletek tartalmazzák. Ajánlatkérő javasolja ezen iratminták használatát a részvételre jelentkezés megkönnyítése érdekében. I. 2. A részvételi jelentkezések benyújtása 1. A részvételi jelentkezést a részvételi felhívás IV.3.4. pontjában meghatározott határidőig, a részvételi felhívás I.1. pontjában meghatározott címre kell benyújtani. 2. A részvételi jelentkezéseket Ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy a részvételi jelentkezés tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé. 3. A részvételi jelentkezésben benyújtásra kerülő dokumentumok egyszerű másolati példányban is benyújthatók. 4. A részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség a közbeszerzési eljárás kimenetelétől függetlenül részvételre jelentkezőt terheli. Ajánlatkérő kifejezetten felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi jelentkezést akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele a részvételi felhívás I.1. pontjában feltüntetett helyiségben történő kézhezvétele a részvételi határidő lejártáig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből, vagy késedelmes kézbesítéséből eredő összes kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. Jelen tájékoztatás értelemszerűen irányadó az esetleges hiánypótlás esetén benyújtandó okiratokra is. I.3. Kiegészítő tájékoztatás Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező lehet a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében a részvételi felhívásban és a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal kell megadni. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, Ajánlatkérő csak akkor köteles a kiegészítő tájékoztatást megadni, ha a tájékoztatás elkészítése és valamennyi gazdasági szereplő részére történő megküldése, amely érdeklődését az Ajánlatkérőnél jelezte, még a részvételi határidő letelte előtt lehetséges. Felhívjuk a tisztelt részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető. I.4. A részvételi jelentkezések felbontása 1. A részvételi jelentkezések felbontására a részvételi felhívás VI.3.1. pontjában meghatározott helyen és időben kerül sor. 2. A bontás folyamatosan tart mindaddig, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes részvételi jelentkezés felbontásra nem kerül. 3. A részvételi jelentkezések felbontásánál az Ajánlatkérő vagy az általa megbízott személy, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. 4

5 4. A részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes részvételre jelentkezőnek. 5. Ha a részvételi jelentkezések bontásán egy ott jelenlévő, 2. pont szerinti személy kéri, a részvételi jelentkezés ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a Kbt. 60. (6) bekezdése szerinti felolvasólapjába. I.5. Közös részvételre jelentkezők Közös részvételi jelentkezéstétel esetén a részvételre jelentkezők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett részvételre jelentkező által aláírt megállapodást is, amely tartalmazza: a részvételre jelentkezők adatait (név, székhely), a közös részvételi jelentkezéstételt vezető részvételre jelentkező megnevezését és a közös részvételi jelentkezéstétel képviseletére történő felhatalmazását, annak a személynek a megnevezését, aki a közös részvételi jelentkezéstétel képviseletében nyilatkozatot tenni és aláírni jogosult, a részvételre jelentkezők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös részvételre jelentkezők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. a közös részvételi jelentkezést létrehozó szerződés a részvételi jelentkezés benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától. nyertesség esetén a közös részvételi jelentkezést létrehozó szerződésnek érvényesnek kell lenni a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. I.6. A közbeszerzési eljárás résztvevői 1. Részvételre jelentkező Részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, aki (amely) a több szakaszból álló közbeszerzési eljárás első, részvételi szakaszában részvételi jelentkezést nyújt be. 2. Alvállalkozó Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. által alkalmazott alvállalkozó-fogalom eltér a polgári jogban általánosan alkalmazott értelmezéstől. A Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében a részvételre jelentkzeő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag Vállalkozót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; A részvételi jelentkezésben a fentieknek megfelelően meg kell határozni az egyes, teljesítésben részt vevő személyek/szervezetek eljárásbeli státuszát. 5

6 Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésben meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 3. Kapacitás szervezet A részvételi felhívás III.2.2. és III.2.3 pontjaiban előírt alkalmassági követelményeknek részvételre jelentkező bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet (kapacitást biztosító szervezet) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Amennyiben a részvételre jelentkező olyan alvállalkozót vesz igénybe, aki a közbeszerzési eljárásban valamely alkalmassági feltétel igazolásában is részt vesz, úgy ez az alvállalkozó egyben kapacitást biztosító szervezetnek is minősül. Részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, a részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha a részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a részvételre jelentkező fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az Ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 6

7 II. fejezet A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSA II. 1. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés 1. Ajánlatkérő az összes részvételre jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint a részvételi jelentkezésekben található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a részvételre jelentkezőktől felvilágosítást kér. 2. A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy a részvételi jelentkezés megfeleljen a részvételi felhívás, a kiegészítő iratok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba, azonban a Kbt. 26. nem megfelelő alkalmazása esetén a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös részvételre jelentkezőnek minősíthető. 3. Ajánlatkérő kizárólag a részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges felvilágosítást kérhet, a felvilágosítás kérése nem irányulhat részvételre jelentkezővel történő tárgyalásra. 4. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: - a Kbt. 2. (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy - az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi részvételi jelentkezés (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával. II.2. A részvételi jelentkezés érvénytelensége 1. A részvételi jelentkezés érvénytelen, ha azt a részvételi felhívásban meghatározott részvételi határidő lejárta után nyújtották be; a részvételre jelentkező, alvállalkozója, vagy az alkalmasságot igazoló szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek; a részvételre jelentkezőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták; a részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban és a kiegészítő iratokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a részvételi jelentkezések ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. 2. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. II.3. A részvételi jelentkezések elbírálása 1. A részvételi jelentkezések elbírálása során ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a jelentkezések megfelelnek-e a részvételi felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, valamint megítéli a részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely részvételi jelentkezések érvénytelenek, és hogy van-e olyan részvételre jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni. II.4. Tájékoztatás a részvételi szakasz eredményéről 1. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálás olyan időtartam alatt végzi el, hogy a részvételi szakasz eredményéről a részvételre jelentkezők értesítése megelőzze a részvételi felhívásban feltüntetett, az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját. 7

8 2. Ajánlatkérő a részvételi szakasz lezárása esetén a részvételre jelentkezőket az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, a részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmasságának megállapításáról, részvételi jelentkezésének egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoztatja. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a részvételi szakasz eredményéről írásbeli összegezés készítésével tájékoztatja részvételre jelentkezőket, melyet minden részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküld. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezésekről készült írásbeli összegezésben a részvételre jelentkezők alkalmasságát, vagy alkalmatlanságát a részvételi felhívásban előírt alkalmassági szempontok alapján indokolja. 3. Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlattételi felhívás megküldésére korábban megjelölt időpontot legfeljebb 30 nappal elhalaszthatja, ebben az esetben az eredeti időpont lejárta előtt minden részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően értesíti a részvétele jelentkezőket. 4. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített írásbeli összegezést a részvételre jelentkezők részére történő megküldésétől az ajánlattételi határidő lejártáig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá új ajánlattételi határidő tűzésével a részvételre jelentkezőnek ajánlattételi felhívást küldeni, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az Ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes részvételre jelentkezőnek megküldeni. 5. Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az Ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést Ajánlatkérő legkésőbb a részvételi szakasz eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles megküldeni az összes részvételre jelentkezőnek. 8

9 III. fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS KIVONATA Ajánlatkérő jelen kiegészítő iratok III. fejezetében tájékoztató jelleggel mellékeli a műszaki leírás kivonatát. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy műszaki ajánlatot csak az ajánlattételi szakaszban kell benyújtani, azaz a műszaki leírásban szereplő, műszaki-szakmai ajánlat benyújtásával kapcsolatos előírások kizárólag a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában lesznek irányadóak az ajánlattételi felhívás, illetve az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldendő ajánlattételi dokumentáció előírásai szerint. Ajánlatkérő továbbá ismételten felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi szakaszban részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot (Kbt. 90. (2) bek.). Amennyiben ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. (3) és (6) bekezdéseivel összhangban a beszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása céljából gyártmányra, típusra hivatkozik, vagy utal, Ajánlattevő azzal egyenértékűt is megajánlhat, amennyiben egyben igazolja az egyenértékűséget. Ajánlatkérő az általa üzemeltetett gyorsforgalmi útszakaszokon való szállításhoz, valamint a biztonságos forgalomtereléshez speciális pótkocsikat kíván beszerezni. A közbeszerzés tárgya: Szállítási szerződés: Forgalomterelő pótkocsik beszerzése. Ajánlatkérő részére alább részletezett mennyiségű és műszaki tartalommal bíró forgalomterelő pótkocsik szállítása. I. Műszaki specifikáció Forgalomterelő pótkocsi Összesen: 20 db Szállítási elosztás: Bicske 2 db; Komárom 2 db; Lébény 2 db; Balatonvilágos 2 db; Martonvásár 2 db; Szigetszentmiklós 2 db; Gödöllő 2 db; Kál 2 db; Emőd 2 db; Dunakeszi 2 db; A forgalomterelő pótkocsival (forgalomtereléshez szükséges fénytechnikával és fényvisszaverő fóliás jelzésekkel ellátott vontatható pótkocsi) szemben támasztott minimális követelmények: Általános felépítés: Egytengelyes pótkocsi, a forgalomterelésekhez alkalmas, fényvisszaverő fóliás forgalomterelő táblák és jelzések, állítható jelzésképű fénytechnikai jelzőberendezések, ezek működtetéséhez szükséges akkumulátorok, vezérlőberendezés és akkumulátortöltő berendezés szállításához kialakított pótkocsi. Az elektromos berendezések kialakítása időjárástól és illetéktelen hozzáféréstől védetten történjen. Álló forgalomterelésnél a szélnyomás hatása ellen védő kitámasztó rendszert kell kialakítani. Műszaki követelmények: együttes tömeg: max kg; raksúly: min. 200 kg; teljes szélesség: max mm; rakterület hossza: min mm; forgalomtechnikai egységek száma: 2 db; fékrendszere: a forgalomba helyezéshez, forgalomban tartáshoz elengedhetetlen műszaki követelményeknek megfelelő fékrendszerrel legyen ellátva; kialakításának olyannak kell lennie, amely elsősorban a maximálisan kg együttes tömegű gépjárművel való vontatáshoz igazodik; az eszköz legyen ellátva rögzítő fékkel, mely lekapcsolt állapotban nem engedi azt elgurulni; vonószerkezet: 9

10 magasságban állítható kivitelű legyen; vonóhoroggal és vonófejjel ellátott gépjárművekkel (könnyű- és nehézteher gépjárművekkel) való vontatásra is egyaránt alkalmasnak kell lennie. Nyertes Ajánlattevő az eszközök gyártásakor/készítésekor köteles egyeztetni Ajánlatkérővel annak érdekében, hogy a vontató járműhöz való kapcsolódás (kapcsolófej/vonófej) mérete megfelelő legyen, az átadáskor; Fény-nyíl jelző berendezés tulajdonságai, kialakítása: a berendezés külön egységet képezzen a pótkocsitól (eszköztől); a berendezés fénytechnikai követelményei feleljenek meg, az Útügyi Műszaki Előírás e-ut előírásainak. A felső fénytechnikai egység (Változtatható Jelzésképű Tábla): minimális szélessége / magassága: mm x mm; munkahelyzetben: felső éle, a talajszinttől mérve legalább mm; mozgatása: függőleges irányban, emberi erő nélkülözésével; a táblának szabadon programozhatónak, LED-enként vezérelhetőnek kell lenni; a kijelző legalább 4 szín megjelenítésére legyen képes (a 4 színből kettő a piros és a fehér szín legyen); EN Road Vertical Signs Variable Message Sings, valamint az e-ut Változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák követelményeinek feleljen meg; A alsó forgalomtechnikai egység: szélessége / magassága: mm x mm; kialakítása: lapozható kivitel (függőleges tengely mentén); a megjeleníteni kívánt jelzésképek: 2 db KRESZ tábla (egymás alatt) és 1 db forgalmi rendet jelző tábla (mellette); a jelzésképek HI típusú fényvisszaverő fóliával kerüljenek kialakításra; lapozással így 2x2 változat jelenítendő meg; a jelzésképek az Útügyi Műszaki Előírás e-ut előírásainak feleljenek meg; Elektromos rendszer adatai: Pótkocsi elektromos rendszere: a pótkocsi rendelkezzen a közúti közlekedésben szükséges a 6/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet előírásainak megfelelő világító és fényjelző berendezéssel. A fényjelző berendezésnek alkalmasnak kell lennie a könnyű-, és nehézteher gépjárművekkel való összekapcsolásra, vontatásra és a rendeletben előírt megfelelő működésre. legyen alkalmas könnyű-, valamint középnehéz-, és nehézteher gépjárművekkel való csatlakoztatásra, és a különböző feszültségű rendszerekkel való együttműködésre, a forgalomban való megfelelő jelzésképek megjelenítésére, a vontató járművekről vezérelve. Fénytechnika elektromos rendszere: névleges feszültsége, 12 V; a szükséges energiaellátást min. 2 db 220 Ah kapacitású akkumulátor szolgáltassa, melyekkel a berendezés legalább 10 órán keresztül folyamatosan képes legyen a jelzéskép megjelenítésre. II. EGYÉB Általános követelmények: Az pótkocsikkal együtt a gyártó által kiadott magyar nyelvű műszaki dokumentációt és kezelési, karbantartási utasítást, forgalmi engedélyt és minden olyan dokumentációt át kell adni, mely az eszköz működéséhez, üzemben tartásához, forgalomban való részvételéhez, valamint üzembe helyezéséhez elengedhetetlen. A gépjárművet az Ajánlatkérő nevére vizsgáztatva, rendszámmal ellátva, forgalomban való részvételre alkalmasan, felszerelve kell átadni. A műszaki átadás során Ajánlatkérő ellenőrzi a műszaki specifikációban előírt, valamint az Ajánlatban szereplő eszközök, tartozékok, stb. meglétét, hiánytalanságát, az előírt feltételeknek való megfelelőségét, valamint azok megfelelő működőképességét. Ahol ajánlatkérő szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat vagy műszaki ajánlást nevezett meg, mindenhol vagy azzal egyenértékű -t kell érteni. 10

11 IV. fejezet IRATMINTÁK 1. sz. melléklet: Fedlap 2. sz. melléklet: Felolvasólap 3. sz. melléklet: Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kkvt. szerinti minősítésről (Kbt. 60. (5) bek.) 4. sz. melléklet: Kbt. 40. (1) bekezdés a-b) pont szerinti nyilatkozat 5. sz. melléklet: Kbt. 55. (5) bekezdés első fordulata, és a Kbt. 55. (6) bek. szerinti nyilatkozat 6. sz. melléklet: Nyilatkozat erőforrás rendelkezésre állásáról (Kbt. 55. (5) bek. második fordulat) 7. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokról 8. sz. melléklet: Kbt. 56. (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat 9. sz. melléklet: Kbt. 56. (2) bek. szerinti nyilatkozat 10. sz. melléklet. Nyilatkozat a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről 11. sz. melléklet: Referenciáról szóló nyilatkozat 12. sz. melléklet: Nyilatkozat a kiegészítő iratok letöltéséről 11

12 1. sz. melléklet FEDLAP Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által kiírt Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz elnevezésű eljárásban RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉS KÉSZÍTETTE:. (NÉV).. (SZÉKHELY) Eredeti / Másolat 1 1 a megfelelőt kérjük aláhúzni 12

13 2. sz. melléklet FELOLVASÓLAP Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által kiírt Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz elnevezésű eljárásban 1. A részvételre jelentkező adatai: Részvételre jelentkező neve: Részvételre jelentkező székhelye: Telefonszáma: Telefax száma: címe: Adószáma: Kapcsolattartó neve: Kelt:.., Részvételre jelentkező (cégszerű) aláírása 13

14 3. sz. melléklet A Kkvt. SZERINTI MINŐSÍTÉSRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT (Kbt. 60. (5) bek.) Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által kiírt Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz elnevezésű eljárásban 2 a) Alulírott (név), mint a(z)..... (részvételre jelentkező megnevezése, székhelye) részvételre jelentkező képviselője kijelentem, hogy részvételre jelentkező a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény értelmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak 3 minősül. b) Alulírott (név), mint a(z)..... (részvételre jelentkező megnevezése, székhelye) részvételre jelentkező képviselője kijelentem, hogy részvételre jelentkező nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény hatálya alá. Kelt:.., részvételre jelentkező (cégszerű) aláírása 2 Részvételre jelentkezőnek vagy az a) vagy a b) jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és benyújtani, a nem kívánt rész törlendő. 3 A megfelelő válasz aláhúzandó! 14

15 4. sz. melléklet NYILATKOZAT (Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint) 4 Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által kiírt Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz elnevezésű eljárásban a) Alulírott (név), mint a(z)..... (részvételre jelentkező megnevezése, székhelye) részvételre jelentkező képviselője n y i l a t k o z o m hogy részvételre jelentkező a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés alábbi részének (részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozókat: 5 aa) részvételre jelentkező az alábbi, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t kívánja bevonni a teljesítésbe az alábbi arányban: 6 A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó megnevezése és székhelye (lakóhelye) A 10% feletti alvállalkozó általi közreműködés %-os aránya a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéhez viszonyítva: A közreműködéssel érintett rész (ld. a. pont) megjelölése ab) Kijelentem, hogy részvételre jelentkező a fenti részek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. b) Alulírott (név), mint a(z)..... (részvételre jelentkező megnevezése, székhelye) részvételre jelentkező képviselője n y i l a t k o z o m hogy részvételre jelentkező a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben nem vesz igénybe alvállalkozót. Kelt:.., Részvételre jelentkezőnek vagy az a) vagy a b) jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és benyújtani, a nem kívánt rész törlendő. 5 A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők 6 A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők 15

16 részvételre jelentkező (cégszerű) aláírása 16

17 5. sz. melléklet NYILATKOZAT (Kbt. 55. (5)-(6) bek.) 7 Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által kiírt Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz elnevezésű eljárásban a) Alulírott (név), mint a(z)..... (részvételre jelentkező megnevezése, székhelye) részvételre jelentkező képviselője n y i l a t k o z o m hogy részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik az alábbiak szerint: 8 Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve: Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet címe: A részvételi felhívás alábbi pontjaiban hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények igazolása érdekében támaszkodik részvételre jelentkező a fent megnevezett kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre 9 : III.2.2. P/1. III.2.3. M/1. Részvételre jelentkező a Kbt. 55. (6) bek 10 szerint kijelenti, hogy más szervezet kapacitására az alábbi módon támaszkodik: 7 Részvételre jelentkezőnek vagy az a) vagy a b) jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész törlendő. 8 A felsorolás szükség szerint bővíthető, illetve ismételhető 9 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 10 Kbt. 55. (6) Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 17

18 b) Alulírott.., mint a(z)... (részvételre jelentkező megnevezése, székhelye) részvételre jelentkező képviselője n y i l a t k o z o m hogy részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitásaira nem támaszkodik. Kelt:.., részvételre jelentkező (cégszerű) aláírása 18

19 6 sz. melléklet ERŐFORRÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT (Kbt. 55 (5) bek.) Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által kiírt Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz elnevezésű eljárásban Alulírott.., mint a(z)... (kapacitás rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye) a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviselője 11 n y i l a t k o z o m hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 12 A részvételi felhívás alábbi pontjaiban hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények igazolása érdekében biztosítunk erőforrást ajánlattevőnek 13 : III.2.2. P/1. III.2.3. M/1. Kelt:.., Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (cégszerű) aláírása 11 Valamennyi kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet által külön-külön becsatolandó 12 Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 13 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 19

20 7. sz. melléklet NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL (Kbt. 58. (3) bek. szerinti nyilatkozattal együtt) A Kbt. 56. (1) bekezdés f) és i) pontjára vonatkozó nyilatkozatot közjegyző, vagy gazdasági illetve szakmai kamara által hitelesítve kell benyújtani! Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Ajánlatkérő által kiírt Forgalomterelő pótkocsik beszerzése az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP számú támogatási szerződés keretében megvalósítandó (építési engedélyezési eljárás nélküli) közlekedésbiztonsági beruházásokhoz elnevezésű eljárásban 1.) 14 Alulírott (név), mint a(z)..... (részvételre jelentkező megnevezése, székhelye) részvételre jelentkező képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy részvételre jelentkezővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. (1) -(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok. Kbt. 56. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési 14 Részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. e) pontjának megfelelően a Kbt. 56. (1) bekezdés f) és i) pontjában foglalt kizáró okokra vonatkozóan közjegyző (vagy gazdasági, illetve szakmai kamara) által hitelesített nyilatkozatot kell csatolnia. A Kbt. 56. (1) bek. további pontjaira vonatkozóan nem szükséges ajánlattevői nyilatkozatot csatolni. 20

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11

KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11 KIZÁRÓ OKOK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ JEGYZŐKÖNYV MINTA 1 / 11 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai (e-mail): Tapolca Város Önkormányzata Cím Hősök tere 15. Város Tapolca Telefon 87/510-125 E-mail polgarmester@tapolca.hu

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK a Szolgáltatási szerződés az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházban meglévő és működő Enterprise Multi Medikai Alkalmazás használati jogának és informatikai tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

(1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) Ajánlattételi dokumentáció

(1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) Ajánlattételi dokumentáció DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) Ajánlattételi dokumentáció A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I.

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. PANNON VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI ZRT. 7601 Pécs, Siklósi u. 1 RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet H-1051 Budapest, Zrínyi utca 3. A beszerzés elnevezése:

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet H-1051 Budapest, Zrínyi utca 3. A beszerzés elnevezése: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlatkérő: H-1051 Budapest, Zrínyi utca 3. A beszerzés elnevezése: Közösségi értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárásban A dokumentáció segédlet a Közbeszerzési törvényben

Részletesebben

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) /

Telefon: 36 (1) / + 36 (30) / Pályázati Felhívás Almex (Hoeft&Wessel) gyártmányú, Station típusú jegyértékesítő automatához szükséges pénztároló tartalék egységek beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK AZ ELTE ÁLTAL KIÍRT, BÜFÉ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI K ONCESSZIÓ, 2 HE L Y SZÍNE N MEGNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK AZ ELTE ÁLTAL KIÍRT, BÜFÉ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI K ONCESSZIÓ, 2 HE L Y SZÍNE N MEGNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KIEGÉSZÍTŐ IRATOK AZ ELTE ÁLTAL KIÍRT, BÜFÉ ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI K ONCESSZIÓ, 2 HE L Y SZÍNE N MEGNEVEZÉSŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 1 ÚTMUTATÓ Ajánlatkérő a részvételi

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK. A HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT. ÁLTAL ÉVRE VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSÁRA meghirdetett közbeszerzési eljárás részvételi szakaszához

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK. A HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT. ÁLTAL ÉVRE VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSÁRA meghirdetett közbeszerzési eljárás részvételi szakaszához A HEVES MEGYEI VÍZMŰ ZRT. ÁLTAL 2015. ÉVRE VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSÁRA meghirdetett közbeszerzési eljárás részvételi szakaszához KÉ-17780/2014 TED 302301-2014 TARTALOMJEGYZÉK K ÉSZÜLT: 2014. SZEPTEMBER

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

Vállalkozási szerződés az Olimpia megvalósíthatóságához kapcsolódó rendezvények megszervezésére és lebonyolítására.

Vállalkozási szerződés az Olimpia megvalósíthatóságához kapcsolódó rendezvények megszervezésére és lebonyolítására. K I E G É S Z Í T Ő I R A T O K Vállalkozási szerződés az Olimpia megvalósíthatóságához kapcsolódó rendezvények megszervezésére és lebonyolítására. tárgyú, a Kbt. Harmadik Része szerinti, 122. (4) bekezdése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás COGNOS Planning és BI szoftverek bevezetésének szakmai minőségbiztosítási támogatása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt. MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének nemzetközileg elfogadott tanúsítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Közszolgáltatási szerződésben meghatározott mérésekhez szükséges szoftver fejlesztése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.

1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Pályázati Felhívás Budapest-Déli pályaudvar Ügyeletes tiszti irodájába vizuális utastájékoztató tábla visszajelzésének kivitelezésére tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( );

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( ); Melléklet a 280/2014. (IX. 17.) számú önkormányzati határozathoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás,

Részletesebben

Korrekt közbeszerzési gyakorlat a takarítási szolgáltatások terén, az új szabályozás kihívásai

Korrekt közbeszerzési gyakorlat a takarítási szolgáltatások terén, az új szabályozás kihívásai Korrekt közbeszerzési gyakorlat a takarítási szolgáltatások terén, az új szabályozás kihívásai dr. Barna Orsolya Közbeszerzési szakértő Budapest, 2011. október 5. 1 A jelen Aktuális problémák a takarítási

Részletesebben

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1. számú melléklet AJÁNLATI ADATLAP a Dévaványa Város Önkormányzata által lefolytatásra kerülő, MEZŐGAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK BESZERZÉSE tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye:

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Egysoros sorbanállás kialakítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Villamos vonalakon váltófűtések nagyjavítása

Villamos vonalakon váltófűtések nagyjavítása Villamos vonalakon váltófűtések nagyjavítása (Eljárás száma: 15/T-92/12) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék);

Szín: Címoldal: 3 szín (sárga, kék, fekete) Belívek: színnyomás (fekete, kék); 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Hőségriadó esetén a Budapestről vonattal utazó utasok ivóvízzel történő ellátása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest,

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Nick Község Önkormányzata Cím: 9652 Nick, Rákóczi u. 14. AJÁNLATKÉRŐ: Nick Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ MIKROBUSZ beszerzése tárgyban 2014 1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS nemzeti

Részletesebben

Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére tárgyú, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban.

Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére tárgyú, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban. R É S Z V É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére tárgyú, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban. 2013. 1 A.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás

Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás Befektetési egységekhez kötött élethosszig tartó életbiztosítás RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2010. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat

Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat Mobil csatornákra fejlesztett, operátor semleges információs szolgáltatás kifejlesztése és üzemeltetése nyílt pályázat 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: 1087

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Kiviteli tervdokumentáció készítése Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi úthálózaton a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez A) rész A kérelmező gazdasági-, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok 1. Mérleg A kérelmező saját vagy jogelődje

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. Kapcsolattartó neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe: Nagyné Juhász Klára

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Ajánlattételi dokumentáció

Ajánlattételi dokumentáció DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. (1027 BUDAPEST, KACSA UTCA 15-23.) Ajánlattételi dokumentáció A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I.

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás A MÁV-START Zrt részére RANKOR savas kémhatású vasúti személykocsi külső mosószer szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015.

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Szállítási szerződés. Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás II.1.2. pontja szerinti teljesítési helyekre a

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Hordár szolgáltatás nyújtása Budapest-Keleti pályaudvaron tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Részletesebben

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám).

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám). 34 6. sz. melléklet Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről I. Törvény

Részletesebben

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434

Telefon: + 36 (1) 511-3886 vagy +36 (1) 511-1922 vagy + 36 (30) 268-0434 Pályázati Felhívás Mobil számítógép (PDA) és kiegészítőik szállítása tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

Új autóbuszok beszerzése PKD konstrukcióban

Új autóbuszok beszerzése PKD konstrukcióban Új autóbuszok beszerzése PKD konstrukcióban (Eljárás száma: 15/TB-111/13) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve egyszemélyes kft. egyszemélyes rt. egyéni cég, egyéni vállalkozó és őstermelőt is) ügyfél nyilatkozata a 2007. évi CXXXVI. Törvény

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134f AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Kiviteli tervdokumentáció készítése és kivitelezés egyben, illetve kivitelezési munkálatok elvégzése Ajánlatkérő

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás MÁV-START Zrt. központi informatikai eszközrendszerének bővítése IBM szerverek és mentő archiváló eszközök bővítése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest,

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Társaságunk, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. a halőrzéséhez kapcsolódó új technikai eszközök beszerzését kívánja pályázat útján lebonyolítani. Ajánlatkérő: Neve:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Biatorbágy Város Önkormányzata Levelezési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nagyfelületű burkolatjavítás/2013.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nagyfelületű burkolatjavítás/2013. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nagyfelületű burkolatjavítás/2013. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő zrt., H-1134 Budapest,

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Címzett: Tárgy: Felkérés árajánlat-tételre Tisztelt Hölgy/Úr! Intézményünk támogatást nyert a TÁMOP-6.2.4.B-12/2 azonosító jelű, Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71838-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 043-071838 Budapesti

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

5 db alacsonypadlós városi szóló dízel üzemű autóbusz bérleti konstrukcióban történő igénybevétele

5 db alacsonypadlós városi szóló dízel üzemű autóbusz bérleti konstrukcióban történő igénybevétele 5 db alacsonypadlós városi szóló dízel üzemű autóbusz bérleti konstrukcióban történő igénybevétele e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-351/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében)

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében) HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében) " ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KOMPLEX TÁVKÖZLÉSI RENDSZER BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. DOKUMENTÁCIÓ A közbeszerzési eljárás tárgya: Árubeszerzés: Dombóvár, 2015. április I. Általános információk Tisztelt Ajánlattevők! Az ajánlatkérőnek e dokumentáció rendelkezésre

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről I.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( );

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( ); Melléklet a 137/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati határozathoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás,

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt /2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. CAF projekt IFE ajtók javítása tárgyú nyílt pályázathoz

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt /2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. CAF projekt IFE ajtók javítása tárgyú nyílt pályázathoz MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 12320/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ CAF projekt IFE ajtók javítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. május 11. 1 Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II.

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

MÁV-START Zrt Vasúti Személyszállító Zrt. 84069/2014/START

MÁV-START Zrt Vasúti Személyszállító Zrt. 84069/2014/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Zrt Vasúti Személyszállító Zrt. 84069/2014/START Csőcsavarzat, pneumatika, tömítések beszerzése tárgyú eljáráshoz Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás

Részletesebben